Hotărârea nr. 241/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 241

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.241

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea ACTIVE

CONEXE S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82831/2019, rapoartele nr.85447/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.87168/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea ACTIVE CONEXE S.A., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia și Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligațiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietetea publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privin d finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, al in.2 , lit. c, art.45, al in .3, art.61 alin.2, art.115, alin.1 lit.b și art.121, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea ACTIVE CONEXE S.A., asupra terenului în suprafață de 546 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29 B, care aparțin e domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu on ero s prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 99 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. AC TIVE CONEXE S.A. are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea cuantumului prestației prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre, contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 141,55 mp., începând de la data de 30.11.2015, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea condiției prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, și pe cale de consecință, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 și nr.28/2010.

Art.7. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.8. Cheltuielile ocazionate p entru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către ACTIVE CONEXE S.A., în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și ACTIVE CONEXE S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI            Scoro 1:200


Nr. cadastral

Suprafota masurata o imobilului (mp)

Adreso imobilului

1072

Calea București. Nr.49. Bloc 29A. Bloc 29 B. Mim. Cmiova. Jud.Doij

Nr. Corteo Funcioro

Unitatea Administrativ Teritorialo (UAT)

CRAIOVA


A. Dole ret rlfoore Io teren

Nr. parce»

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

526

Teren «wawian. avand Unea de propnetate «U.e pot 71.1.2. formal» dr. scai, acces gang pietonal. pa 2.3 gang alai la mvekil soMm sub steajele supeinaie ale blocului 2SA si 29 B. pa 3. 4.69 scări acces gang pietonal, pa 5.6...14.72. trotuar BLOC 29A

2

Cc

546

Teren ettawian. avand lenta de proprietate mire pa 65. 1. 2. formata de> scar. acces gang pietonal. pa 2. 3 gang atlet ia ni/eM solului aut Ueajele superioare ale blocului 29A s» 29 B. pa 3.4.66 scaii acces gang p«1onal. pa 65.25.26.27. 43.44.68. uolua. BLOC 296

TOTAL

1072

BLOC 29A« BLOC 29B

B. Dale referitoare Io construcție

Cod

Destinația

Suprafețe construit, la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

472

hx4elal a uansctie urv deniiuiia cUIne ifc lucneiic ni repus <kr inabcuc .Sepe7E*B. Tdmk

C2

CL

485

bmlrfnl creauactie «e ledinoln dedire «k- Incniuic cu i crim de uukinK S+t'*7E'e£l. Tdeic

TOTAL

957

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1072mp Suprafața din act = 807.34 mp

Executant: ing. Cobzaru Gabriel-Marius Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaței cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Semnătura ți stampla

Data:

Data: 05.2018

Ștampila BCPI


Suprafața de teren pe care se va institui servitute de trecere aferenta Blocului 29A.