Hotărârea nr. 240/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 240


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.240

privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82600/2019, rapoartele nr.86546/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.87664/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 858-870 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.302/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea contractului nr. 44466/19.03.2008 ce are ca obiect transmiterea în folosință gratuită, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului care aparține domeniului public al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea creării locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violentei domestice.

Art.3. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare -primire.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2007.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția de Asistență Socială Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Anexă la Hotărârea nr.240/2019

Nr. crt.

Denumire

Regim

Juridic

Adresă

Număr inventar

Valoare inventar

1

Teren Comuna Leamna cu suprafața de 2801 mp

Domeniul

Public

Sat Leamna

42000404

118101,66

2

Clădire Pavilion Leamna -

Sat Leamna cu suprafața de 150,9 mp

Domeniul

Public

Sat Leamna

12007958

209334,57

3

Magazie        alimente,

materiale Leamna, sat Leamna, cu suprafața de 40 mp

Domeniul

Public

Sat Leamna

12007959

13522,51

4

Grajd porci-Sat Leamna cu suprafața de 40 mp

Domeniul

Public

Sat Leamna

12007960

5464,41

5

Împrejmuire gard sârmă, Sat Leamna

Domeniul

Public

Sat Leamna

12007961

5407,57

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

Romulus Victor NICOLICEA