Hotărârea nr. 24/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 24 privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi înmunicipiul Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 24

privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.3106/2019, rapoartele nr.3121/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.3342/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi în municipiul Craiova și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.13, lit.f din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată;

În temeiul art. 36 lit. c, art. 45 alin.3 și art.61 alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desființarea stației de taxi amplasată pe str. Theodor Aman, între intersecția cu str. Olteț și intersecția cu str. A. I. Cuza, având un număr de 6 locuri.

Art.2. Se aprobă înființarea unei stației de taxi pe str. A. I. Cuza, după intersecția cu str. Panait Moșoiu, pe sensul de mers către str.Arieș, având un număr de 6 locuri.

Art.3. Se aprobă lista amplasamentelor stațiilor de taxi din municipiul Craiova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005, nr.88/2006, nr.239/2006, nr.495/2006, nr.42/2010, nr.113/2012, nr.149/2013 și nr.439/2013.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN


Anexa la Hotărârea nr.24/2019

TABEL

cu amplasamentele stațiilor taxi din municipiul Craiova

Nr. crt.

Amplasamentul stației taxi

Nr. locuri

1.

Str. Dreptății

10

2.

Str. Olteț cu intrare-ieșire din Arieș

15

3.

Str. Fr. Golești - Piața Centrală - parcare existentă

12

4.

Str. Horia Stomatologie - trotuar

10

5.

Intrare Târg comercial SUCPI

10

6.

Str. Tehnicii la intersecția cu Calea București

10

7.

Str. George Enescu la intersecție cu Tineretului

15

8.

Str. Caracal, înainte de Spitalul Militar, în spatele stației de autobuz, pe carosabil

10

9.

Str. Caracal în dreptul Complexului Comercial Bănie

10

10.

Str. Caracal, în fața Șc. Gen. nr. 29, în spatele stației de autobuz

10

11.

Facultatea de Medicină Nouă (între Cămin și facultate)

12

12.

Str. Târgului, partea dreaptă, spre intersecția cu N. Romanescu, pe trotuar

10

13.

În spatele stației PECO Romanești

10

14.

Str. Popoveni - în dreptul magazinului Pan Group

10

15.

Cart. 1Mai la intersecția str. Dr. I. Cantacuzino cu Str. Dr. Ștefan Berceanu

15

16.

Între poarta 2 a Spitalului nr.1 de Urgență și Centrofarm

15

17.

Str. Siretului, la intersecția cu bvd. Știrbei-Vodă

10

18.

Bvd. Știrbei Vodă intersecție cu str. Bibescu

20

19.

Str. Sf. Dumitru - scuar Hotel Militar

6

20.

Str. Maria Tănase - carosabil

20

21.

Str. Libertății între Facultatea de Agronomie și Corp Administrativ

6

22.

Str. Motru la intersecție cu str. Brestei

5

23.

Str. Brestei, pe partea dreaptă, la intersecția cu str. Poligonului

10

24.

Str. Pelendava - bretea Han Craiovița ,trotuar

20

25.

Calea Severinului, vis-a-vis de Complexul Comercial Marlorex

10

26.

Bvd. Tineretului interscție cu bvd. Oltenia(la 70 m de intersecție, în sensul de mers către „Materna”)

10

27.

Cart. Craiovița Nouă - Str. Castanilor, în apropierea intersecției cu bvd. Oltenia

10

28.

Str. Toporași, la intersecția cu bvd. N. Titulescu

10

29.

Str. C-tin. Brâncoveanu la intersecție cu str. George Enescu

10

30.

Intersecție bvd. Dacia cu str. Amaradia

15

31.

Str. Opanez la intersecția cu str. Amaradia

8

32.

Str. Brazda lui Novac, în zona blocurilor A6, A7

12

33.

Str. 1 Decembrie 1918 - parcare existentă Complex Nou

10

34.

Str. Toamnei la intersecție cu str. Teilor

10

35.

Gară - latura de est a fântânii arteziene

50

36.

Str. N. Iorga - la int. cu str. Dezrobirii

25

37.

Str. Traian Lalescu

5

38.

Bvd. Decebal - In fața fost magazin Mobila Nova carosabil

15

39.

Calea București intersecție cu str. Ștefan cel Mare

15

40.

Bretea urcare din bvd. N. Titulescu spre str. Amaradia

10

41.

Târg Comercial Parc Mall (fost Pelendava), în parcarea existentă

12

42.

Str. Independenței intersecție cu bvd. 1 Mai, pe trotuar

5

43.

Str. Nicolae Iorga, pe partea lateral sudică a scuarului delimitat de str. N. Iorga, str. Bătrînilor și breteaua de legătură dintre cele două străzi

8

44.

Str. I.D.Sârbu intersecție cu Str. Pandurilor

15

45.

Bvd. Știrbei Vodă intersecție cu Str. Banul Stepan și str. Bucovăț

15

46.

Str. Brazda lui Novac, înainte de intrarea în zona scuarului delimitat de str. Brazda lui Novac, str. 1 Decembrie 1918 și breteaua de legătură dintre cele două străzi

10

47.

Str. Bucovăț intersecție cu str. Râului

10

48.

Str. Nicolae Iorga intersecție cu Str. Frații Golești

10

49.

Str. Parângului intersecție cu str. Bariera Vâlcii

10

50.

Aleea III Castanilor intersecție cu Bvd. Dacia

10

51.

Str Popoveni intersecție cu bvd. N. Romanescu, zona TCIF-Dunărea

10

52.

Str. Traian Demetrescu, înainte de intersecția cu breteaua de legătură cu str. Arieș

10

53.

Str. Constantin Lecca intersecție cu str. Iancu Jianu

5

54.

Str. Frații Buzești la intersecție cu str. Lipscani

5

55.

Bretea de legătură dintre str. Caracal și str. Gh. Chițu, zona Piața Chiriac

5

56.

Str. Mihail Kogălniceanu, la intersecție cu str. Unirii, zona Hotel Minerva

5

57.

Strada Ștefan cel Mare în zona intersecției cu strada Principatele Unite

25

58.

Strada Henri Coandă

20

59.

Strada 22 Decembrie 1989, în zona pieței agroalimentare din Cartierul Eroilor

6

60.

Strada Unirii între intersecția cu bvd. 1 Mai și intersecția cu strada C. Coposu

9

61.

B-dul 1 Mai intersecție cu strada Unirii ( zona benzinărie, din apropierea parcului N. Romanescu)

5

62.

B-dul Oltenia, în zona bl. 45B, pe sensul de mers dinspre giratoriu către stația 30, la circa 20m de intersecția cu strada V.G.Paleolog

7

63.

Strada Spania, în zona bl. H7, pe sensul de mers către intersecția cu Calea București

5

64.

Strada M. Kogălniceanu, între intersecția cu strada C. Nicolaescu-Plopșor și breteaua de legătură cu strada Unirii

5

65.

Strada Banul Stepan, în zona intersecției cu bulevardul Știrbei Vodă, pe sensul de mers către intersecția cu b-dul Știrbei Vodă

12

66.

Str.Ion Maiorescu, vis-a-vis de C.N. Carol I, între sensul giratoriu și str.Mihai Viteazul

5

67.

Str. A. I. Cuza, după intersecția cu strada Panait Moșoiu, pe sensul de mers către strada Arieș

6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN