Hotărârea nr. 239/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 239


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.239

privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82386/2019, rapoartele nr. 84173/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.86118/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii nr.53/1991, republicată, privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Legii nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu, către persoanele juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu, către persoanele juridice și fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Anexă la Hotărârea nr.239/2019

Listă priorități pentru atrbuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor

Nr. crt.

Denumire solicitant

Nr./Dată dosar

Punctaj (Puncte)

1

Uniunea Scriitorilor Din România Filiala Craiova

18690/28.01.2019

85,25

2

Asociația Pentru Persoane Cu Deficiențe Auditive- Craiova Dolj

18433/28.01.2019

75,25

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA