Hotărârea nr. 237/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 237

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.237

privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, către Costache Dorina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.

239031/29.12.2004

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82536/2019, rapoartele nr.85177/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.88590/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, către Costache Dorina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239031/29.12.2004 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.192 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, art.1650 alin.1 și art.1652 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuințelor din fondul constituit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii,;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, către Costache Dorina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239031/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.603,34 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 ani și cu un avans de 20.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 143/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,92 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Costache Dorina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.237/2019

FIȘA DE CALCUL

pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinței situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1B_ Bl. _T2_ Sc. _5_ Ap. _3 titular contract _Costache Dorina_

Nr. crt

Denumire elemente componente pentru calculul prețului

Valoare

1

Suprafață utilă (mp)

37.10

2

Balcon/logie (mp)

1.91

3

Suprafață locuință (mp) 3=1+2

39.01

4

Suprafață părți comune (mp)

13.46182

5

Suprafață construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4

52.47182

6

Valoare înlocuire (lei/mp)

1578.57

7

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei) 7 = 5 * 6

82830.45

8

Valoare de inventar la 31.12.2018

71607.37

9

Amortizare la 31.05.2019

17702.93

10

Cotă lunară amortizare (pentru perioada cuprinsă intre 31.12.2018 si data vânzării efective)

99.45

11

Valoarea calculată a locuinței (SCE*Val înlocuire - Amortizare) 11= 7 - 9

65127.52

12

Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidență și vânzare 12=11*1%

651.28

13

Valoare locuință fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12

65778.79

14

Valoare locuință ponderată cu rangul localității (Craiova 304030 loc-0.98) art. 10 lit. dA1)

64463.21

15

Cotă valorică centrală temică neamortizată la 30.11.2018

463.49

16

Amortizare centrală termică de la 30.11.2018 până la momentul vânzării

25.05

17

Cotă amortizare lunară centrală termică

4.18

18

Cotă valorică de cumpărat - centrală termică 18=15-16

438.44

19

Valoarea de vânzare calculată este mai mica decât val. de inventar 14<8 (art. 10 lit. dA2)

DA

20

Valoarea de inventar actualizată la momentul vânzării

73576.57

21

Recuperarea investitiei calculata de la 13.04.2016 si pana la momentul vânzării

4106.37

22

Valoare de vânzare potrivit art. 10 lit. dA2) 22 = 20-21

69470.20

23

Comision de 1% pentru cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea de inventar 23 = 22*1%

694.70

24

Suma cuvenită ANL 24 = 14 (NU) sau 22(DA)

69470.20

25

Suma cuvenită autorității locale (comision 1% + cotă centr. termică) 25=12+18 sau 23+18

1133.14

26

PREȚ FINAL - PLATA INTEGRALĂ 26=24+25

70603.34

27*

Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 27=24*15%

10420.53

28*

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 28=25+27

11553.67

29*

Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 29=26-28

59049.67

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                     9                  9     "

Romulus Victor NICOLICEA