Hotărârea nr. 23/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 23 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şitransport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora petimp de polei sau îngheţ, propuse de operatorul regional S.C.Salubritate CraiovaS.R.L.


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.23

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 31.01.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.1485/2019, rapoartele nr.5327/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.10160/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008, Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităților, modificată și completată, art.2 și art.4 lit.b și lit.d din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 și nr.33/2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.02.2019, următoarea ordine de zi: “1. Modificarea în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru activitățile delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

2. Aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” nr. 1/29.03.2013, privind modificarea Anexei 14-„Tarifele pentru activitățile delegate” pentru activitatea curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.”

Art.4. Se mandatează dl. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”,

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 și nr.33/2017.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dl. Glăvan Alin, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

CENTRALIZATOR TARIFE

Stabilirea tarifelor pentru activitatea de Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00

UM

Tarif ve chi fara

TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZĂPEZIRE

ora

-

133,21

2

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,materiale antiderapante ,etc

ora

-

110,98

3

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

40,69

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 - fara amortisment

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

-

85,28

2

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,materiale antiderapante ,etc

ora

-

93,01

3

TRACTOR CU 1 REMORCA -transport zapada/materiale antiderapante

ora

-

79,74

4

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

39,33

Nr.

Crt

PROGRAM DE ASTEPTARE ZI 06:00-22:00

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

-

33,94

2

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,materiale antiderapante ,etc

ora

-

33,94

3

Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada

ora

-

33,94

4

Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE

ora

-

33,94

5

ATV cu lama - LA DESZAPEZIRE

ora

-

33,94

6

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

26,24

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

-

140,81

2

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,materiale antiderapante ,etc

ora

-

118,59

3

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

46,37

4

Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada

ora

-

173,42

5

Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE

ora

-

83,13

6

ATV cu lama - LA DESZAPEZIRE

ora

-

76,90

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 - fara amortisment

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

-

92,88

2

TRACTOR CU 1 REMORCA -transport zapada/materiale antiderapante

ora

-

87,35

3

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,materiale antiderapante ,etc

ora

-

100,62

4

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

45,01

5

Multifuncționala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada

ora

-

104,96

6

Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA DESZĂPEZIRE

ora

-

63,40

7

ATV cu lama - LA DESZĂPEZIRE

ora

-

72,63

Nr.

Crt

PROGRAM DE ASTEPTARE NOAPTE 22:00-06:00

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara TVA

1

AUTOGUNOIERA CU LAMA FORD TRUCKS cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

41,55

2

AUTOUTILITARA IVECO DAILY -transport freze,material antiderapante ,etc

ora

-

41,55

3

Multifunctionala MAN cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE/transport zapada

ora

-

41,55

4

Tractor multifunctional 4x4 model Kioti CK 2810M cu lama+sararita-LA DESZAPEZIRE

ora

-

41,55

5

ATV cu lama - LA DESZAPEZIRE

ora

-

41,55

6

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada EVEREST 603

ora

-

31,92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

CENTRALIZATOR TARIFE

Modificarea tarifelor pentru activitatea de Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00

UM

Tarif vechi fara TVA

Tarif NOU fara

TVA

1

MUNCITOR NECALIFICAT -LA DESZĂPEZIRE

ora

18,40

26,31

2

AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama-LA DESZĂPEZIRE

ora

153,39

300,99

3

AUTOBASCULANTA 8135FK-tranport zapada/materiale antiderapante

ora

73,71

70,43

4

ABROLLKEEPER Renault -transport zapada-materiale antiderapante

ora

167,18

153,12

5

TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA /materiale antiderapante in auto

ora

91,96

120,39

6

TRACTOR CU 1REMORCA-transport zapada-materiale antiderapante

ora

65,86

84,85

7

WOLLA A18001F- incarcat zapada in auto/degajare zapada

ora

141,33

110,19

8

TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT -pluguit zapada

ora

62,00

79,23

9

TRACTOR CU SARARITA-imprastiat material antiderapant

ora

65,66

95,06

10

AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada

ora

128,66

181,41

11

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO-transport freze, materiale antiderapante, etc

ora

57,48

86,00

12

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS622ET-senile

ora

33,41

39,12

13

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE

ora

40,21

43,57

14

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

141,99

155,46

15

Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

152,66

180,68

16

Utilaj Multifunctional GreenMachine cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

133,11

111,18

17

Multifunctionala MAN cu lama +sararita -LA DESZAPEZIRE /transport zapada

ora

120,28

165,81

18

Tractor multifunctional 4*4 model Kioti CK 2810M cu lama + sararita - LA DESZAPEZIRE

ora

42,27

75,52

19

ATV cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

46,21

69,29

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU ZI 06:00-22:00 - fara amortisment

UM

Tarif vechi fara

TVA

Tarif NOU fara

TVA

1

AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

117,02

220,88

2

TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/ materiale antiderapante in auto

ora

66,39

105,06

3

AUTOGRENDER AG 80-pluguit zapada

ora

105,73

108,00

4

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO - transport freze, materiale antiderapante, etc

ora

50,05

78,07

5

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622ET -senile

ora

33,21

38,49

6

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-senile

ora

39,55

41,45

7

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita - LA DESZAPEZIRE

ora

88,67

98,55

8

Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

86,15

109,71

9

Utilaj Multifuncțional GreenMachine cu lama - LA DESZĂPEZIRE

ora

97,18

72,85

10

Multifuncționala MAN cu lama +sararita - LA DESZĂPEZIRE /transport zapada

ora

70,63

97,35

11

Tractor Multifunctional 4*4 model Kioti CK 2810M cu lama +sararita -LA DESZĂPEZIRE

ora

35,76

55,79

12

ĂTV cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

44,72

65,03

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00

UM

Tarif

vechi fără

TVA

Tarif NOU fara

TVA

1

MUNCITOR NECALICAT -LA DESZAPEZIRE

ora

21,63

31,99

2

AUTOMATURATOARE (DAF 230 LF/Renault) cu lama-LA DESZAPEZIRE

ora

158,63

308,60

3

AUTOBASCULATA 8135 FK-transport zapada/materiale antiderapante

ora

78,95

78,04

4

ABROLLKEEPER Renault-transport zapada/materiale antiderapante

ora

172,42

160,72

5

TIH 445IF-INCARCAT ZAPADA/ materiale antiderapante in auto

ora

97,20

128,00

6

TRACTOR CU 1 REMORCA -transport zapada /materiale /antiderapante

ora

70,76

92,46

7

WOLLA A1800TF-incarcat zapada in auto/degajare zapada

ora

146,57

117,80

8

TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT-pluguit zapada

ora

66,90

86,84

9

TRACTOR CU SARARITA -imprastiat material antiderapant

ora

70,56

102,67

10

AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada

ora

133,90

189,02

11

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO -transport freze , materiale antiderapante, etc

ora

62,68

93,61

12

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET-SENILE

ora

38,65

44,80

13

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE

ora

45,45

49,25

14

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

147,23

163,06

15

Utilaj Multifunctional UNIMOG U 300 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

157,90

188,29

16

Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

138,13

118,79

Nr.

Crt

PROGRAM DE LUCRU NOAPTE 22:00-06:00 - fara amortisment

UM

Tarif vechi fara

TVA

Tarif NOU fără

TVA

1

AUTOMATURATOARE (DAF 230LF/RENAULT) cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

122,26

228,48

2

TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/materiale antiderapante in auto

ora

81,43

112,67

3

AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada

ora

110,97

115,60

4

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO -transport freze, materiale antiderapante, etc

ora

55,25

85,68

5

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622ET -SENILE

ora

38,45

44,17

6

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE

ora

44,78

47,13

7

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita - LA DESZAPEZIRE

ora

93,91

106,16

8

Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita - LA DESZAPEZIRE

ora

91,39

117,32

9

Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama- LA DESZAPEZIRE

ora

102,20

80,45

Nr.

Crt

PROGRAM DE ASTEPTARE ZI 06:00-22:00

UM

Tarif vechi fara

TVA

Tarif

NOU fara

TVA

1

MUNCITOR NECALIFICAT LA DESZĂPEZIRE

ora

15,02

26,24

2

AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230 LF cu lama - LA DESZĂPEZIRE

ora

25,33

33,94

3

AUTOBACULANTA 8135FK -transport zapada /material antiderapante

ora

25,75

33,94

4

ABROLLKEEPER Renault -transport zapada /materiale antiderapante

ora

43,73

33,94

5

TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA/materiale antiderapante in auto

ora

25,61

33,94

6

TRACTOR CU 1 REMORCA -transport zapada /materiale antiderapante

ora

23,46

33,94

7

WOLLA A1800IF- incarcat zapada in auto /degajare zapada

ora

26,16

33,94

8

TRACTOR CU GREDER SEMIPURTAT -pluguit zapada

ora

23,46

33,94

9

TRACTOR CU SARARITA -imprastiat material antiderapant

ora

23,46

33,94

10

AUTOGREDER AG80- pluguit zapada

ora

24,50

33,94

11

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO -transport freze, materiale antiderapante , etc

ora

23,65

33,94

12

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET -SENILE

ora

24,50

26,24

13

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-SENILE

ora

26,16

26,24

14

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

24,70

33,94

15

Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama și sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

24,07

33,94

16

Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

21,10

33,94

Nr.

Crt

PROGRAM DE ASTEPTARE NOAPTE22:00-06:00

UM

Tarif vechi fara

TVA

Tarif NOU fara

TVA

1

MUNCITOR NECALIFICAT -LA DESZAPEZIRE

ora

17,61

31,92

2

AUTOMATURATOARE Renault si DAF 230LF cu lama - LA DESZAPEZIRE

ora

29,52

41,55

3

AUTOBASCULANTA 8135FK-transport zapada/materiale antiderapante

ora

29,94

41,55

4

ABROLLKEEPER Roman /Renault transport zapada /materiale antiderapante

ora

47,92

41,55

5

TIH 445 IF-INCARCAT ZAPADA /materiale antiderapante in auto

ora

29,80

41,55

6

TRACTOR CU 1 REMORCA -transport zapada/materiale antiderapante

ora

27,39

41,55

7

WOLLA A1800IF-incarcat zapada in auto/degajare zapada

ora

30,35

41,55

8

TRACTOR CU GRENDER SEMIPURTAT -pluguit zapada

ora

27,39

41,55

9

TRACTOR CU SARARITA- imprastiat material antiderapant

ora

27,39

41,55

10

AUTOGREDER AG 80-pluguit zapada

ora

28,69

41,55

11

AUTOUTILITARA FIAT DUCATO -transport freze, materiale antiderapante, etc

ora

27,81

41,55

12

Curatat mecanizat cu Freza de zapada HS 622 ET-senile

ora

28,69

31,92

13

Curatat zapada mecanizat cu Freza de zapada HSM 1180-senile

ora

30,35

31,92

14

Utilaj Multifunctional UNIMOG U400 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

28,89

41,55

15

Utilaj Multifunctional UNIMOG U300 cu lama si sararita -LA DESZAPEZIRE

ora

28,26

41,55

16

Utilaj Multifunctional Green Machine cu lama -LA DESZAPEZIRE

ora

25,12

41,55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN