Hotărârea nr. 226/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 226

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 226

privind aprobarea susținerii candidaturii municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.86605/2019, rapoartele nr.86607/2019 întocmit de Serviciul Imagine și nr.87646/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea candidaturii municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021” și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii tinerilor nr.350/2006;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.1, 3, 4, 5, 6, 7, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă susținerea candidaturii municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”.

Art.2.Se aprobă Declarația de intenție privind candidatura municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul   Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCUMUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro w w w . primar ia craio v a . ro

Anexa la Hotărârea nr.226/2019

DECLARAȚIE DE INTENȚIE r>                                                                                                r>

Privind candidatura Municipiului Craiova la titlul de “Capitala Tineretului din România 2020-2021”

Din dorința de a sprijini dezvoltarea sectorului de tineret din Municipiul Craiova și înțelegând importanța implicării active a tinerilor în viața comunității, Primăria Municipiului Craiova își exprimă ferm intenția de a sprijini cu toate resursele disponibile demersul societății civile de tineret, mandatată de Grupul de inițiativă “Craiova - Capitala Tineretului din România 2020-2021”, de a candida la titlul de “Capitala Tineretului din România 2020-2021”. Candidatura este susținută de ONG-urile de și pentru tineret din Municipiul Craiova.

În cazul selectării pentru runda a II-a la competiția programului “Craiova -Capitala Tineretului din România 2020-2021”, Municipiul Craiova își asumă conceperea, redactarea și transmiterea unei candidaturi complete, la propunerea și în colaborare cu organizațiile de și pentru tineret care activează pe raza Municipiului Craiova.

Contribuția noastră la acest demers va include următoarele direcții pentru dezvoltarea sectorului de tineret din Municipiul Craiova:

  • 1. Dezvoltarea unor politici locale de tineret care să fie corelate cu politicile de tineret naționale și internațional.

  • 2. Conceperea, alături de actorii relevanți din societatea civilă, a unei strategii locale de tineret și adoptarea ei de către Consiliul Local Municipal Craiova.

  • 3. Creșterea bugetului de tineret al autorității locale, ținând cont de nevoile dezvoltării activității de tineret identificate și stabilite prin strategia de tineret a Municipiului Craiova.

  • 4. Introducerea, la nivelul Municipiului Craiova, a unei linii bugetare destinată special pentru programele, proiectele si activitățile ce urmează să se deruleze sub egida “Capitala Tineretului din Romania 2020-2021”.

  • 5. Dezvoltarea infrastructurii de tineret din Municipiul Craiova astfel încât aceasta să satisfacă nevoile identificate.

  • 6. Facilitarea înființării de centre de tineret în comunitate, care să permită ONG-urilor dezvoltarea de programe și proiecte destinate sectorului de tineret.

  • 7. Dezvoltarea de programe care să încurajeze implicarea activă a tinerilor în procesul decizional ce se desfășoară la nivelul Municipiului Craiova.

  • 8. Facilitarea accesului gratuit în spațiile indoor și outdoor aflate sub administrația municipalității pentru asociațiile și structurile înființate legal sau pentru grupurile informale recunoscute la nivelul municipiului în vederea dezvoltării de activități și proiecte pentru tineri.

  • 9. Adaptarea infrastructurii locale încât aceasta să permită accesul tinerilor cu dizabilități la activitățile și serviciile destinate tinerilor.

5                                     5            5

  • 10.Constituirea pe lângă Primăria Municipiului Craiova și Consiliului Local al Municipiului Craiova a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din care să poată face parte: reprezentanți ai organizațiilor de tineret, studențești, lideri ai organizațiilor de tineret, dar și alte persoane reprezentative pentru sectorul de tineret.

Craiova

30.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA