Hotărârea nr. 225/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 225


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 225

privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.85192/2019, rapoartele nr.85206/2019 al Serviciului Imagine și nr.87379/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr. 350/2005 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, art.5, 8, 9, 10, 22 si art.31, alin.3 din Legea nr.350/2005 privind privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată și art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. b și d, coroborate cu alin.4 lit.a și alin.6 lit.a, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.225/2019

REGULAMENT pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE EVALUARE ȘI

SELECȚIE ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CAPITOLUL IV: PROCEDURA EVALUĂRII ȘI A SELECȚIONĂRII PROIECTELOR 16

CAPITOLUL V: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE 17

CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

DE FINANȚARE

CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE RAPORTARE, CONTROL ȘI PUBLICITATE

CAPITOLUL IX: SANCȚIUNI

CAPITOLUL X: DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Scop și definiții

Prezenta documentație este întocmită în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local și are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorității finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul local.

Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public local inițiate și organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și/sau sponsorizări.

 • 1.1.1. În înțelesul prezentei documentații, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație, prevăzută în art. 2 din Legea nr. 350/2005:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o p erso ană fizică sau juridică;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Craiova;

 • c)  beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) bugetul proiectului - reprezintă totalitatea surselor de finanțare necesare realizării proiectului și a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;

 • e) bun cultural - materializarea unui proiect cultural prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, național sau de reprezentare internațională;

 • f) cerere de finanțare - document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect (Anexa nr. 1);

 • g) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă, conform anexei VII.3. la prezentul regulament;

 • h) contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;

 • i) contribuția proprie a beneficiarului - cheltuielile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, în procent de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

 • j) finanțare nerambursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Craiova, în procent de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

 • k) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Primăria Municipiului Craiova;

 • l) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui proiect cultural;

 • m) organizații cu activitate non profit - se înțelege orice asociație, fundație sau federație înființată în România, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial.

 • n) perioada de desfășurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanțare de la data începerii primei activități și până la data depunerii dosarului de decont final;

 • o) solicitant - orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat fără scop patrimonial, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o propunere de proiect.

 • 1.1.2. Temeiul legal

Finanțările pentru proiecte se acordă în conformitate cu:

 • Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • 1.1.3. Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 1.1.4. Conform art. 3 din Legea 350/2005, pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

 • 1.1.5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

I.2. Domeniu de aplicare
 • 1.2.1. Prevederile prezentei documentații se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice acordate din bugetul local al Municipiului Craiova.

 • 1.2.2. Aceste prevederi nu se aplică pentru finanțările nerambursabile din fonduri externe, fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduc atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 1.2.3. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • I.2.4. Potrivit dispozițiilor acestei documentații și Legii nr. 350/2005, art. 3 nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului. Caracterul indispensabil va fi temeinic justificat de către solicitant printr-o anexă separată la proiect, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare constituită în acest scop.

 • I.2.5. Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:

Educație civică

5

Cultură

Asistență socială și Mediu

5                                5

 • I.3. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă

 • I.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt cele prevăzute la art. 4 din Legea 350/2005:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

5                                                        ~

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

5                                                                                          5                                                 5                  ~

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

5         ~

 • g) cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului;

 • I.3.2. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părți.

 • I.3.3. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu, trebuie precizată ordinea importanței lor pentru dumneavoastră, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

I.4. Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă
 • I.4.1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 3.1. al primului capitol.

 • I.4.2. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor.

I.4.3. Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, descrierea proiectului, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată, conform art. 7 din Legea 350/2005 și Formularului de Cerere de Finanțare - Anexa 1 din Regulament.

 • 1.4.4. Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în Legea 350/2005, precum și cu criteriile specifice de evaluare prevăzute în prezentul Regulament.

 • 1.4.5. Orice persoană fizică sau juridică, fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, conform art. 9 din Legea 350/2005.

 • 1.4.6. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat. Municipiul Craiova trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.

În cazul în care în urma repetării procedurii, doar un singur participant a depus propunere de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.

 • 1.4.7. În cazul în care, după încheierea contractelor de finanțare nerambursabile cu solicitanții declarați câștigători, sumele puse la dispoziție de către Consiliul Local Municipal Craiova nu sunt contractate în întregime, autoritatea finanțatoare poate decide organizarea unei noi sesiuni de selecție.

 • 1.4.8. Etapele procedurii de selecție de proiecte sunt prevăzute la art. 6 din Legea 350/2005:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidaților;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor pe site-ul primăriei;

 • i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă

Selecția și evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare și

5           5                                                                                                                                                                                                                                                5

selecție numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova.

Cu excepția ședinței de deschidere a plicurilor depuse de solicitanți, la întrunirile comisiei au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

Comisia de evaluare are dreptul sa respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă nu respectă cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte;

Propunerea de proiect conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare;

5                  ~

Explicațiile cu privire la fundamentarea economică sau alte clarificări solicitate de comisia de evaluare nu sunt concludente.

Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

După selectarea proiectelor, Primarul Municipiului Craiova va semna contractul.

 • I.4.9. Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita

5

fondurilor publice alocate anual în bugetul Municipiului Craiova.

 • I.4.10. Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal, conform art. 12 alin. 1 din Legea 350/2005.

 • I.4.11. Potrivit art.12 alin. 2 din Legea 350/2005 în cazul în care un beneficiar contactează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare

5                                                           5                                                        >                                                                             9

nerambursabilă pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate în bugetul anual al autorității finanțatoare respective.

 • I.4.12. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul, potrivit art.13 din Legea 350/2005.

I.5. Obiective, domenii, și direcții prioritare
 • I.5.1. Obiectiv general al programului:

Sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului nonprofit la creșterea educației civice și încurajarea participării active a cetățenilor la viața socio-culturală a comunității.

5                                                                                               5

 • I.5.2. Obiectivele proiectelor pentru fiecare domeniu:

 • A. Domeniul Educație civică

Obiective:

- creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității, prin formarea de abilități și comportamente necesare cunoașterii și îmbunătățirii normelor care reglementează societatea în toate aspectele acesteia și în conformitate cu programele și politicile naționale și europene;

- intensificarea relațiilor de parteneriat dintre instituțiile de învățământ și alți

5                        ±                                                                      5                                  5                     5          5

actori sociali;

- promovarea ideii de voluntariat și creșterea numărului de voluntari care acționează în spiritul educației civice;

- facilitarea accesului cetățenilor la servicii de consultanță în vederea

5                                                                                                                  5

dezvoltării spiritului antreprenorial și a dezvoltării carierei;

- conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul cetățenilor;

5                 ~

- creșterea implicării cetățenilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare de educație civică.

5

- sprijinirea cercetării multidisciplinare și a inițiativelor educaționale inovatoare;

- promovarea educației civice și a cunoștințelor despre administrația publică locală în vederea dezvoltării capacității de interacțiune cetățean administrație în Craiova.

5

 • B. Domeniul Cultură

Obiective:

- Sporirea accesului la cultură pentru societatea civilă, indiferent de vârstă, prin promovarea patrimoniului cultural, a turismului cultural;

- creșterea vizibilității cultural-turistice a Craiovei și promovarea valorilor culturale contemporane din Craiova prin intermediul proiectelor și acțiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului, filmului și culturii scrise, asigurând creatorilor oportunitatea de a-și face cunoscută opera;

- Promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare specifice Municipiului Craiova;

- Promovarea produselor culturale oferite de organizații și instituții în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populație din municipiu.

- Creșterea gradului de consum al culturii scrise de către cetățeni si dezvoltarea posibilității de auto exprimare artistică și culturală a cetățenilor.

- Creșterea nivelului de informare a cetățenilor cu privire la tradiție, istorie, știință, artă.

5           5   ~

- încurajarea creației și producției artistice, promovarea acestor creații în cadrul comunității locale.

5

- promovarea dialogului intercultural, a diversității și toleranței culturale interetnice

- încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale

- dezvoltarea cooperării locale, naționale și internaționale, în domeniul cultural și al turismului cultural

5

- susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale.

- creșterea implicării cetățenilor în organizarea de proiecte și activități extra

curriculare;

- dezvoltarea ofertei locale privitoare la oportunitățile de petrecere a timpului liber al cetățenilor din Craiova.

5

Printre ariile tematice eligibile din domeniul cultură sunt următoarele: Artele spectacolului (concerte, spectacole, recitaluri, festivaluri, evenimente gen street food, street delivery, târguri etc.), Patrimoniu cultural material și imaterial, Arte vizuale (film, pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, show-uri multimedia, proiecții laser și video-mapping etc.), Arhitectură și design, Educație culturală, Proiecte editoriale/literare, Fonduri de mobilitate și/sau formare profesională în domeniul cultural etc.

C. Domeniul Asistență socială și Mediu

9                                 9

Obiective:

- Stimularea contribuției sectorului non-profit la includerea socială, reducerea sărăciei și integrarea efectivă pe piața muncii a grupurilor social vulnerabile din Craiova.

- Îmbunătățirea gradului de conștientizare a cetățenilor din Craiova cu privire la drepturile și obligațiile acestora legate de accesul la serviciile sociale de bază și la alte dimensiuni ale asistenței sociale

5                                                                                        5

- Creșterea gradului de acceptare și incluziune socială în viața societății a persoanelor vulnerabile care provin din medii dezavantajate social

- Implementarea unor activități precum: dialogul social, parteneriatul public-privat, participarea, informarea, voluntariatul și încurajarea partenerilor sociali (angajatori și companii) de a da dovadă de responsabilitate socială, astfel încât prin angajamentul lor și acțiuni comune, în parteneriat, să contribuie la echitate socială, inserția profesionala a tinerilor de 18 ani care părăsesc instituțiile de ocrotire, și integrarea acestora în viața socială etc.

- Schimbarea mentalității comunităților locale, a opiniei publice cu privire la situația persoanelor aflate în situații de risc social.

- implicarea directă a comunității în soluționarea problemelor de mediu (indiferent de aria tematică - apă, aer, sol, energie, transporturi, habitate etc.), în contextul dezvoltării durabile.

 • -  Prevenirea consumului de droguri și reducerea influenței factorilor de risc, conform obiectivelor prevăzute în Planul de Acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog conform (HG 784/2013).

 • -  Implicarea comunității în soluționarea problemelor de mediu

 • -  Promovarea și facilitarea apropierii de natură prin activități de agrement în acord cu principiile ecologice

 • -  Dezvoltarea unei atitudini civice, cu privire la protecția mediului

Notă:

La Domeniul Asistență socială și mediu nu pot aplica asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care au beneficiat sau beneficiază de subvenție conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pentru anul bugetar în curs la momentul aplicării pentru finanțare conform Legii 350/2005.

 • I.5.3. Alocarea financiară pusă la dispoziție de către Consiliul Local Municipal Craiova, pe domenii, va fi stabilită anual, prin Hotărâre a Consiliului Local, în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul respectiv.

În cazul în care, pentru unul sau mai multe domenii nu se depune nici un proiect sau se depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a redistribui aceste fonduri domeniilor pentru care există proiecte eligibile.

Valorile următoare, minimă și maximă, se aplică finanțărilor nerambursabile pentru proiecte individuale care pot fi finanțate în cadrul programului:

Nr. crt.

DOMENIUL DE

ACTIVITATE FINANȚAT

9

VALOARE MINIMĂ

FINANȚARE

SOLICITATĂ/PROIECT

VALOARE MAXIMĂ FINANȚARE SOLICITATĂ/PROIECT

1.

Educație civică

5

5.000 lei

25.000 lei

2.

Cultură

25.000 lei

75.000 lei

3.

Asistență socială și

5                            5

Mediu

5.000 lei

25.000 lei

Proiectele depuse pot avea orice valoare cuprinsă între valoarea minimă de finanțare per proiect și valoarea maximă de finanțare per proiect.

I.5.4 Direcțiile prioritare de activități stabilite de Autoritate

- Evenimente pentru perioada estivală (mai - septembrie) care să se desfășoare în Centrul Vechi al Municipiului Craiova, Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, Water Park și în spații neconvenționale (parcuri, cartiere, piețe) de genul: proiecții/festivaluri de filme, animație stradală, concerte/festivaluri de jazz, folk, rock, dance etc. teatru comunitar/stradal, dans stradal, spectacole cu minorități, festivaluri culinare/de etc.

 • -  Evenimente tip street art - pictură pe asfalt, pe clădiri, pe calcane, street delivery, street food, etc.

 • -  Evenimente ce au loc pe stradă, în parcuri, etc.: ateliere interactive pentru copii, zone de relaxare, târguri handmade, proiecții de filme, proiecții laser și/sau video-mapping, show-uri multimedia, performance-uri artistice, etc.

 • -  Evenimente cu specific tradițional care să poată fi incluse în calendarul activităților din cadrul Târgului de Crăciun (spectacole de colinde, animație stradală cu specific de Crăciun, cu personaje pentru copii, musical-uri, teatru pentru copii, etc.)

Tipurile de activități enumerate mai sus, stabilite de Autoritate, sunt considerate prioritare, beneficiind de un punctaj suplimentar în evaluare - vezi Criterii de selecție, pct. V.7.

I.6. Activități eligibile pentru fiecare domeniu

Activitățile eligibile contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective generale ale programului de finanțare și pot să ia forma, fără a se limita la aceste exemple, unor manifestări precum:

- ateliere, târguri, expoziții, spectacole, festivaluri, simpozioane etc., activități cu caracter educațional, intervenții culturale, programe de formare, studii, rezidențe artistice, turnee etc.

Activități eligibile pentru Domeniul Educație Civică:

Organizarea de diverse activități educațional-recreative și cu caracter civic precum următoarele, dar fără a se limita la: concursuri, dezbateri, manifestări artistice, competiții pe diverse domenii etc.;

Organizarea de campanii de informare și promovare, inclusiv prin intermediul canalelor media sau cu ajutorul serviciilor și produselor promoționale, activități de instruire, consiliere, training cu invitarea de specialiști în domeniu;

Organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri publice;

Înființarea de centre de voluntariat care să activeze în domeniul educației

5                                                                                                                                                                                                                                 5

civice;

Elaborarea de studii, planuri, broșuri privind educația civic-ecologică, colectarea selectivă;

Organizarea de activități care promovează egalitatea de șanse, cunoașterea și respectarea normelor morale, a normelor civice, cunoașterea drepturilor și îndatoririlor de cetățeni europeni în scopul conviețuirii armonioase cu semenii;

alte activități considerate relevante pentru domeniul educației civice.

Activități eligibile pentru Domeniul Cultură

Organizarea de diverse evenimente precum, dar fără a se limita la, târguri, expoziții, vernisaje, spectacole, simpozioane, manifestări cu relevanță în artele spectacolului, recitaluri, concursuri, concerte, festivaluri cu specific cultural, alte acțiuni cultural-artistice și de impact comunitar precum concerte, show-uri, rezidențe artistice etc.;

Apariții editoriale;

Realizarea, tipărirea, producția produselor de informare în mass-media, social media etc. și/sau realizarea, tipărirea, producția produselor de promovare a acțiunilor/evenimentelor din domeniul cultural;

Organizarea de evenimente pentru ocrotirea tradițiilor și întărirea identității naționale și a minorităților locale;

5                     5                                  5                              ~

Activități pentru promovarea valorilor culturale la un nivel ridicat;

Organizarea de rezidențe artistice, dedicate artiștilor (plastici, foto, video etc.);

Activități de păstrare și promovare a patrimoniului și culturii locale, în concordanță cu valorile naționale și internaționale.

5                                                    5                        5                             5

Activități de promovare a turismului local pe plan național și european

Școli de vară culturale și alte programe culturale, desfășurate în Municipiul Craiova;

Activități eligibile pentru Domeniul Asistență Socială și Mediu

Consiliere, instruire și alte forme de asistență pentru persoane în vârstă aflate în situații de dependință, persoane fără adăpost, tineri care au renunțat la școală sau au plecat din centrele de ocrotire, tineri din grupuri social vulnerabile cu performanțe remarcabile, femei singure cu copii, persoane cu dizabilități, persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri și alte persoane aflate în situații dificile și/sau cele care trăiesc în sărăcie extremă.

Organizarea de diverse activități sociale cu caracter educativ precum următoarele, dar fără a se limita la: concursuri, dezbateri, simpozioane, manifestări artistice, competiții pe diverse domenii etc., adresate populației din grupurile vulnerabile;

Consiliere și sprijin pentru părinții copiilor aflați în situații școlare limită, cu risc de abandon școlar;

5               ~

Organizarea de activități recreative și de creștere a interesului și comportamentului social la copiii proveniți din familii defavorizate social;

Editare tipărituri informative, realizarea, tipărirea, producția produselor de informare în mass-media, social media etc. și/sau realizarea, tipărirea, producția produselor de promovare a acțiunilor/evenimentelor din domeniul social;

Organizarea de activități de educare a părinților, familiilor extinse care trăiesc în medii dezavantajate, în vederea dobândirii de competențe, deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice;

Organizarea de întâlniri și dezbateri în vederea participării și colaborării între factori implicați în domeniul social.

Organizarea de activități de educare în domeniul protecției mediului, campanii de responsabilizare pe tema colectării colective a deșeurilor, amenajarea spațiilor verzi din cadrul asociațiilor de proprietari

Activități de igienizare a spațiului verde, derularea de activități recreaționale și creative în natură, plantări de copaci, etc.

I.7. Clarificări
 • I.7.1. În conformitate cu art. 23 din Legea 350/2005 orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care a obținut, în condițiile prezentului regulament, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea autorității finanțatoare.

 • I.7.2. Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • I.7.3. Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • I.7.4. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și este obligată să comunice în scris tuturor solicitanților orice astfel de completare, cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

I.8. Informare publică și transparență decizională

Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de autoritatea

~                                                                5

finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Prezentul Regulament urmează procedurile impuse de Legea nr. 350/2005 precum și de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII

9

II.1. Documentația de solicitare a finanțării se va depune în două exemplare îndosariate separat (1 original și 1 copie) precum și în format electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, introduse într-un plic sigilat, pe care să se menționeze următoarele informații: - Denumirea aplicantului

- Domeniul proiectului

- Titlul proiectului

- Date de contact (telefon, fax, e-mail)

- Mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare a proiectelor din data de...................”

 • 11.2. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului de participare, cu posibilitatea reducerii termenului la 15 zile, din motive temeinic justificate.

 • 11.3. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit, în condițiile prezentei legi, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

 • 11.4. Documentația va fi întocmită în limba română .

5

 • 11.5. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicită legal de acesta.

 • II.6. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

 • II.7. În vederea organizării competiției de selecție, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la art. II.8. și art. II.9. din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

II.8. Documentația solicitanților persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos, cu mențiunea că fiecare document va fi semnat și ștampilat pe fiecare pagină:

Conținutul documentației solicitanților și partenerilor1.

r>                                                               r>                                         9               9 -T

Documentul

Nr. anexa

Formular de Cerere de Finanțare

9

Anexa 1 (model atașat)

Bugetul de venituri și cheltuieli, surse de finanțare

Anexa 2 (model atașat)

CV-urile echipei de proiect

Anexa 3 (model atașat)

Dovada existenței surselor de cofinanțare (minim 10% din valoarea totala eligibilă a proiectului):

-contracte de sponsorizare;

-alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

9  “

-document financiar emis de către o instituție bancara, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a solicitantului;

Anexa 4

Declarația consiliului director al organizației fără scop lucrativ solicitante, din care să reiasă că organizația nu are obligații restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

Anexa 5

Actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz

Anexa 6

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a

9

anului precedent depunerii de proiecte, înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova;

Anexa 7

Certificate fiscale din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat si bugetul local

Anexa 8

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.21 din Legea 350/2005

Anexa 9

Declarație pe propria răspundere conform art. 12, alin. 3

Anexa 10

1 Partenerii solicitantului vor include in proiect Anexele 4,5,6,8,9,10

din Legea nr. 350/2005

Alte documente considerate relevante de către solicitant (daca este cazul)

Anexa 11

Identificare financiară cont bancar

Anexa 15 (model atașat)

Declarație de imparțialitate

Anexa 16 (model atașat)

La proiect se vor atașa și următoarele documente necompletate1 (modele)

Contract de finanțare nerambursabilă

5

Anexa 12 (model atașat)

Raport (tehnic și financiar)

Anexa 13 (model atașat)

Cerere de plată

Anexa 14 (model atașat)

Solicitantul va mai prezenta:

- bugetul narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute.

Prezentarea documentelor de mai sus reprezintă cerință minimă de calificare solicitată de autoritatea finanțatoare solicitanților.

5                                                   5

 • II.9. Documentația solicitanților persoane fizice fără scop patrimonial va conține următoarele acte:

5
 • a) formularul de solicitare a finanțării, conform anexei 1;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 2;

 • c) Dovada existenței surselor de cofinanțare (minim 10% din valoarea totala eligibilă a proiectului):

- contracte de sponsorizare;

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

- document financiar emis de către o instituție bancara, din care să rezulte

5                               ~

deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a solicitantului;

 • d) declarația persoanei fizice, conform anexei nr. 5,

 • e) extras de cont emis de către o instituție bancară prin care sa se confirme numărul de cont al solicitantului, menționat în cererea de finanțare (Anexa 15);

 • f) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 3)

 • g) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii către stat si bugetul local

 • h) declarația de imparțialitate conform anexei nr. 16

 • i) copie după actul de identitate

 • j) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute

 • k) alte documente considerate relevante de către aplicant.

 • II. 10. în cererea de finanțare - Anexa 1, solicitanții trebuie să descrie explicit următoarele elemente:

 • •  obiective

 • •  identificarea principalelor constrângeri și necesități din zona țintă

 • •  grupul țintă și beneficiarii

 • •  activitățile și graficul de realizare al acestora

 • •  rezultatele preconizate și cuantificarea lor

 • •  metodologia utilizata pentru desfășurarea activităților, inclusiv modalități de evaluare internă

 • echipa propusă pentru implementarea proiectului

 • •  descrierea solicitantului și a partenerilor (resurse proprii, personal, experiență similară) și rolului acestora, dacă este cazul

 • resursele necesare și modul de asigurare a acestora

 • •  experiența anterioară a solicitantului privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, guvernamentale sau din bugetele locale, susținută de acte doveditoare

 • •  experiența relevantă a echipei de proiect, dovedită cu copii după certificări/diplome/alte acte doveditoare și disponibilitatea acesteia pe durata implementării

 • •  estimarea impactului proiectului și durabilitatea acestuia

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A f                                   9                   9                                                                                               9

CONTESTAȚIILOR

9

A. COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

9                                9

 • III. A.1. Evaluarea și selecția solicitărilor se va face de către comisia de evaluare și selecție stabilită.

 • III.A.2. Comisia de evaluare și selecție, numită prin dispoziția Primarului este formată dintr-un număr de 6 persoane, dintre care 1 secretar fără drept de vot.

 • III.A.3. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

 • III.A.4. Membrii Comisiei de evaluare și selecție se întrunesc în ședințe, analizează și evaluează proiectele depuse de solicitanți, stabilesc punctajul pentru fiecare proiect analizat și evaluat în baza criteriilor prevăzute în prezentul Regulament și aprobă punctajul final al proiectelor.

 • III.A.5. Modul de lucru al comisiei de evaluare și selecție este stabilit de comun acord între membrii acesteia. Membrii Comisiei de evaluare și selecție au dreptul de a analiza și evalua documentele depuse în mod individual și/sau în ședințe comune.

 • III.A.6. Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate în scris și pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.

III.A.7. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

III.A.8. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.

B. COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

III.B.1. Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția Primarului este formată din 4 persoane, dintre care 1 secretar fără drept de vot.

III.B.2. Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatari, coroborate cu informațiile cuprinse în grilele de evaluare întocmite pentru respectivele proiecte de către membrii comisiei de evaluare și selecție și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte, dar și la recalcularea punctajelor obținute, dacă este cazul.

III.B.3. Contestațiile se depun în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoștința solicitanților a rezultatului selecției. Contestațiile se soluționează prin verificarea

5                                                                     5                                      5                                 5

tuturor documentelor depuse în termen de cel mult 5 zile de la primirea contestațiilor și, eventual, prin recalcularea punctajelor obținute, dacă este cazul. Rezultatele vor fi consemnate și comunicate în scris solicitanților.

5

III.B.4. Modul de lucru al comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilit de

5

comun acord între membrii acesteia. Membrii Comisiei de soluționare a

5 contestațiilor au dreptul de a analiza și evalua documentele depuse în mod individual și/sau în ședințe comune.

5                            5               5

III.B.5. Pe parcursul desfășurării procedurii de evaluare și selecție, membrii comisiei de evaluare și selecție și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor

5                      5          5                                                                                            5                                                         5

au obligația de a păstra confidențialitatea asupra oricăror informații prezentate de către solicitanți, precum și asupra procesului de analiză și evaluare.

CAPITOLUL IV: PROCEDURA EVALUĂRII ȘI A SELECȚIONĂRII PROIECTELOR
 • IV.1. Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgență, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare și selecție. Documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare, vor fi înregistrate și consemnate în Procesul verbal dar nu vor intra în etapa de verificare formală și de evaluare.

5

 • IV.2. Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii

5                                                                                    5

comisiei de evaluare și selecție în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit criteriilor de evaluare prevăzute la punctul V.7.

 • IV.3. Comisia de evaluare și selecție înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare a procedurii de selecție Serviciului Imagine și Direcției Economico-Financiare din cadrul Primăriei Craiova.

 • IV.4. În termen de maximum 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunică pe site-ul Primăriei, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

CAPITOLUL V: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
 • V.1. În vederea obținerii finanțării nerambursabile, fiecare propunere de proiect va fi evaluată în funcție de o serie de criterii de verificare formală (administrativă) precum cele precizate la punctul V.2. și ulterior de un set de criterii de evaluare și selecție, precum cele precizate la punctul V.7.

 • V.2. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc criteriile de verificare formală (administrativă) a cererii de finanțare. Verificarea formală se face la deschiderea proiectelor și se referă la aspectele cuprinse în următorul tabel:

  Nr. Crt

  Documentul

  Nr. anexa

  DA

  NU

  1

  Proiectul este în 2 exemplare

  -

  Proiectul pe suport electronic există

  -

  Proiectul este numerotat, semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către reprezentantul solicitantului

  -

  Bugetul proiectului este exprimat în lei și suma solicitată este între minimul și maximul alocat fiecărui domeniu

  Cererea de finanțare

  5

  Anexa 1

  Bugetul de venituri și cheltuieli, surse de finanțare, nota de fundamentare și Bugetul narativ

  Anexa 2

  CV-urile echipei de proiect

  Anexa 3

  Dovada existenței surselor de cofinanțare (minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului):

  • - contracte de sponsorizare;

  • - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

  • - document financiar emis de către o instituție bancară, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a solicitantului;

  Anexa 4

  Declarația consiliului director al organizației fără scop lucrativ solicitante, din care să reiasă că organizația nu are obligații restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

  Anexa 5

  Actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz

  Anexa 6

  Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului

  5

  precedent depunerii de proiecte, înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Craiova;

  Anexa 7

  Certificate fiscale din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat si bugetul local

  Anexa 8

  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 21 din Legea 350/2005

  Anexa 9

  Declarație pe propria răspundere conform art. 12, alin. 3 din Legea nr. 350/2005

  Anexa 10

  Contract de finanțare nerambursabilă

  5

  Anexa 12

  Raport (tehnic și financiar)

  Anexa 13

  Cerere de plată

  Anexa 14

  Identificare financiară cont bancar

  Anexa 15

  Declarație de imparțialitate

  Anexa 16

  Solicitantul este eligibil (este persoană juridică fără scop patrimonial)?

  -

  Partenerii sunt eligibili?

  -

Se verifică dacă documentația este completă, conform tabelului de mai sus. Dacă lipsesc mai mult de trei documente solicitate sau nu sunt completate în întregime, propunerea este respinsă din oficiu, fără a mai trece prin faza de evaluare. În acest caz solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

 • V.3. Toate cererile selecționate în urma verificării criteriilor de verificare formală 5

(administrativă) sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

Proiectul se încadrează în una dintre cele patru direcții prioritare stabilite la punctul I.5.4 din prezentul Regulament.

Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele proiectului (punctele I.4, I.6 din Formular Cerere de Finanțare);

Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;

Gradul de implicare si conlucrare cu alți actori (organizații și/sau instituții) în proiect;

Claritate și realism în alcătuirea planului de acțiune;

Claritatea, relevanța și corelarea bugetului cu activitățile propuse.

 • V.4. Criteriile specifice de evaluare tehnică și financiară (criteriile de selecție și cele de acordare) sunt cele stabilite la cap. V.7.;

V.5. Nu sunt supuse evaluării programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

5

 • a) documentația prezentată este incompletă (conform art. II.8) și nu respectă prevederile art. I.4.8. din capitolul I și punctul II.7. din capitolul II;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior. În acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile;

 • d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară.

 • e) solicitanții furnizează informații false în documentele prezentate;

 • f) solicitanții au comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • g) solicitanții fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • h) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • i) solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc sa participe.

V.6. Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor

Se verifică eligibilitatea solicitantului și partenerilor, respectiv dacă aceștia sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, în accepțiunea Legii 350/2005, care desfășoară activități nonprofit. Solicitanții pot acționa individual sau în parteneriat pentru realizarea și implementarea proiectului propus. Partenerii trebuie să fie organizații relevante pentru domeniul proiectului propus, pot avea un rol determinant în elaborarea și implementare proiectului, dar nu pot primi fonduri din finanțarea nerambursabilă acordată de autoritatea contractantă.

5

Numai solicitările care sunt conforme administrativ și depuse de solicitanți eligibili se vor califica pentru etapa de evaluare tehnica și financiară.

V.7. Evaluarea tehnică si financiară

Evaluarea calității propunerilor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuată în conformitate cu criteriile de evaluare - selecție și acordare - prezentate în continuare.

Criteriile de selecție sunt destinate evaluării capacității operaționale și financiare a solicitanților, pentru a verifica dacă:

 • - au surse de finanțare stabile și suficiente pentru desfășurarea activității pe toată durata proiectului;

 • - au competențele profesionale și calificările cerute pentru implementarea și finalizarea cu succes a proiectului propus. Acest lucru este valabil și pentru partenerii solicitantului.

Numai solicitanții care obțin un minim de 25 de puncte la aceasta secțiune vor fi evaluați din punct de vedere al criteriilor de acordare.

Criteriile de acordare a finanțării permit evaluarea calității propunerilor din punctul de vedere al metodologiei, activităților, bugetului și concordanței acestora cu obiectivul și rezultatul programului.

Aceste informații pot fi ulterior verificate prin efectuarea unor vizite în teren la solicitanții recomandați pentru finanțare nerambursabilă ca rezultat al evaluării efectuate, înainte de procesul de contractare.

Numai solicitanții care obțin un minim de 25 de puncte la aceasta secțiune vor fi incluși in lista potențialilor beneficiari ce vor putea primi finanțare.

Contractele vor fi acordate solicitanților care vor obține cele mai mari punctaje, în ordine descrescătoare, în limita sumei alocate pentru domeniul respectiv.

Secțiune

Punctaj

Maxim

1. Criterii de selecție

50

Solicitantul și/sau partenerii au experiență (dovedită cu copii după documente edificatoare în acest sens) în managementul de proiect, în minim 2 proiecte cu fonduri nerambursabile? (experiența în elaborarea, implementarea și administrarea altor proiecte similare (I.11b; I.11e - din Formular Cerere de Finanțare)

6

Solicitantul și/sau partenerii au experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate, după caz? (I.11f - din Formular Cerere de Finanțare)

5

Solicitantul și/sau partenerii au expertiză tehnică în domeniul abordat? (I.11b; I.11e - din Formular Cerere de Finanțare)

5

Solicitantul și/sau partenerii au sediul sau filială / punct de lucru în Municipiul Craiova

2

Posedă solicitantul și partenerii acestuia capacitate de management?

- personal cu experiență si calificare necesară (membrii echipei dețin calificările necesare implementării proiectului, dovedite cu copii după certificate, diplome, alte documente edificatoare) (I.11c - din Formular Cerere de Finanțare)

6

- baza materială (echipamente IT, autoturisme - dacă proiectul presupune deplasări frecvente în teritoriu, alte dotări, spațiu pentru activitatea echipei de proiect) (I.11c - din Formular Cerere de Finanțare)

3

- alte resurse la dispoziția solicitantului, dacă este cazul (I.11c - din Formular Cerere de Finanțare)

5

Dispun solicitantul și/sau partenerii de surse de cofinanțare stabile și suficiente? (I.11d - din Formular Cerere de Finanțare)

8

Proiectul se încadrează în una dintre cele patru direcții prioritare

10

stabilite la punctul I.5.4 din prezentul Regulament

2. Criterii de acordare

50

- Proiectele sunt de interes public local și au capacitatea de a contribui la identitatea și promovarea imaginii Municipiului Craiova

10

- Implicarea altor actori relevanți (organizații și/sau instituții) în proiect

2

- Obiectivele răspund termenilor de referință și sunt corelate cu necesitățile și constrângerile identificate (I.4; I.6 - din Formular Cerere de Finanțare)

3

- Activitățile sunt realiste, clare, detaliate și rezultatele acestora sunt cuantificate (I.8a; I.9 - din Formular Cerere de Finanțare)

3

- Se demonstrează felul în care activitățile și rezultatele conduc la atingerea obiectivului/obiectivelor (I.8b - din Formular Cerere de Finanțare)

2

- Metodologia este coerentă (se descriu metodele de implementare și procedurile de evaluare): (I.8c - din Formular Cerere de Finanțare)

 • •  rezultatele preconizate ale proiectului sunt realiste, măsurabile și evaluabile (rezultatele așteptate sunt în concordanță cu scopul și obiectivele propuse; metode de monitorizare, control și evaluare)

 • indicatori economici de performanță (număr de beneficiari direcți, raportat la costurile organizării)

 • •  indicatori care să reflecte impactul în rândul cetățenilor Craiovei.

3

Cât de coerent sunt definiți membrii grupului țintă și beneficiarii proiectului?

3

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă si pentru obiectivele propuse? (I.5; I.6; I.7 - din Formular Cerere de Finanțare).

Obiective SMART: S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T- definit în timp.

6

Cât de coerent și relevant este impactul proiectului pentru comunitate? (I.10 - din Formular Cerere de Finanțare)

5

Strategia propusă pentru atragerea numărului estimat de beneficiari

3

Capacitatea de continuitate și multiplicare a proiectului (capacitatea de a fi continuat și/sau de a genera audiență viitoare după încheierea

4

finanțării, de a deveni model pentru alte proiecte)

Sunt cheltuielile propuse cu adevărat necesare pentru implementarea proiectului? (Buget; I.8a - din Formular Cerere de Finanțare)

6

Punctaj total maxim

100

Finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor se aprobă pentru activitățile derulate pe perioada contractului de finanțare și poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanțare.

In procesul de evaluare se vor aplica următoarele reguli specifice de selecție:

- Procesul de evaluare și selecție va fi organizat pe domeniile specificate în prezenta documentație; Vor fi întocmite liste separate ierarhizate pe fiecare domeniu, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute și în limita bugetului alocat.

Proiectele care au obținut același punctaj se departajează după punctajul obținut la criteriul privind încadrarea în direcțiile prioritare stabilite la punctul I.5.4. din prezentul Regulament.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin criteriile de calificare și selecție sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

5

Solicitanții vor fi informați în scris de către autoritatea finanțatoare despre decizia comisiei de evaluare în legătură cu cererea lor de finanțare precum și fondurile propuse a fi alocate. În termen de 3 zile de la data primirii notificării din partea Autorității Finanțatoare, solicitanții pot depune contestații la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, iar autoritatea contractantă este obligată să răspundă în termen de 5 zile de la primirea contestațiilor.

CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

9

 • VI.1. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Municipiul Craiova în calitate de FINANȚATOR și solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor în presa locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova. La încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declarație de imparțialitate.

 • VI.2. Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă se face cu respectarea modelului cadru de contract de finanțare nerambursabilă prevăzut în cadrul prezentei documentații.

 • VI.3. La contract se vor anexa si formularul de solicitare a finanțării, bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului - anexa 2, cererea de plata a avansului, formularul de identificare financiara a contului beneficiarului, modelele de raport financiar si tehnic, care se constituie astfel ca parte integrantă din contract.

 • VI.4. Durata maxima de implementare a proiectului va fi până la data de 01 decembrie a anului în care a fost depus proiectul, iar durata contractului până la 31 decembrie a anului respectiv.

 • VI. 5. Beneficiarul este obligat să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice - Prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se aplica în mod corespunzător și contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice. Această obligație îi revine în mod exclusiv.

CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
 • VII. 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare nerambursabila numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.

 • VII.2. Doar „costurile eligibile” pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate în continuare. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al „costurilor eligibile”. Trebuie avut în vedere că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe elemente reale, să respecte preturile pieței și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile indirecte).

Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

 • •  să fie necesare pentru îndeplinirea proiectului,

 • •  să fie prevăzute în contract

 • •  să respecte principiile unui management financiar sănătos;

 • •  să fi fost realizate pe durata implementării proiectului, așa cum este definită în contract;

 • •  să fi fost într-adevăr realizate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabile și verificabile, să fie susținute de actele originale și toate documentele justificative corespunzătoare.

 • VII.3. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele:

 • Cheltuieli cu personalul, onorarii artiști, invitați. Acestea corespund salariilor propriu zise + contribuțiile la asigurările sociale și celelalte costuri legate de remunerație (inclusiv impozitele platite de catre angajator), cu condiția ca acestea să nu depășească 20% din valoarea finanțării.

 • Fond de premiere pentru diverse concursuri prevăzute în proiect;

 • Transport: bilete și abonamente transport public, transport echipamente și materiale, bonuri de benzină. Pentru autoturismele personale utilizate in cadrul proiectului, se vor prezenta contracte de comodat.

 • Cheltuieli de masă: masa aferentă participanților/invitaților implicați în derularea proiectului, pentru deplasarea persoanelor invitate din afara localității (artiști, lectori, specialiști etc.) în cadrul proiectului, în interesul justificat al proiectului.

Cheltuieli de cazare: cazarea aferentă persoanelor participante/invitate în derularea proiectului, pentru deplasarea în afara localității a persoanelor invitate (artiști, lectori, specialiști etc.) în cadrul proiectului, în interesul justificat al proiectului.

Închirieri în interesul justificat al proiectului: echipamente, mijloace de transport, săli de activități etc.

Consumabile

 • •  Achiziții echipamente și bunuri folosite în interesul strict al proiectului, cu excepția autovehiculelor

 • •  Achiziții servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoriile de onorarii. Ex: traduceri, tehnoredactări, developări filme foto, montaje filme, servicii de editare/tehnoredactare etc., servicii de sceno-tehnică (scenă, sonorizare, lumini, ecrane de proiecție etc.), reparații, întreținere aparatură etc.

 • •  Cheltuieli de promovare și publicitate: publicații și materiale promoționale (tipărituri, broșuri, mesh-uri, tricouri, pliante, afișe etc), publicitate în mass-media, indiferent de tipul de canal utilizat etc;

 • •  Alte cheltuieli: tot ceea ce nu se poate încadra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifică pentru activitățile proiectului.

 • •  Costuri administrative: Un procent fix din costurile administrative ale beneficiarului ce pot fi considerate ca fiind alocate proiectului, de până la cel mult 7% din totalul costurilor eligibile directe, va fi eligibil ca si cost indirect: chirie sediu, apă, canal electricitate, comunicații, gaze etc.

 • VII.4. Următoarele costuri vor fi considerate neeligibile:

 • Achiziționarea de autovehicule, terenuri sau clădiri;

 • •  Contribuțiile în natură ale beneficiarului;

 • •  Dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului;

 • •  Datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • Dobânzi datorate;

 • •  Articole deja finanțate prin orice altă sursă de finanțare;

 • •  Costuri cu formarea personalului din proiect, burse de studiu, sponsorizări individuale;

 • •  Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activități generatoare de profit, nici pentru activitățile din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

 • VII.5. Finanțarea se acorda unui beneficiar in contul acestuia deschis la o bancă in localitatea în care acesta are sediul.

VII.6. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se facă în tranșe, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

VII.7. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor și a documentelor justificative, după cum urmează:

 • Prima tranșă (avans) este de 30% din finanțarea acordată, pe baza cheltuielilor estimate a se realiza din această sumă.

 • A doua tranșă este de 60% din valoarea finanțării nerambursabile și va fi virată beneficiarului, după cheltuirea avansului. Cererea de plată este însoțită de raportul intermediar și documentele justificative, iar tranșa va fi virată în termen de 15 zile de la depunerea documentației la Registratura Autorității Finanțatoare.

 • Tranșa finală, în cuantum de maxim 10% din valoarea finantarii nerambursabile, va fi virată beneficiarului în termen de 15 zile de la validarea raportului final și a documentelor justificative aferente întregului proiect (ulterior finalizării proiectului) de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

VII.8. Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Legea 98/2016.

VII.9. Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar Primăriei Craiova, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiarului în scris.

VII.10. În cazul realizării de economii în derularea proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului Municipiului Craiova nu poate depăși 90% din valoarea totală a Proiectului rezultată din raportul final.

VII.11. În termen de maxim 15 zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul va înainta Municipiului Craiova raportul final și documentele justificative, prin care va demonstra cheltuirea tuturor fondurilor conform bugetului aprobat și va înainta cererea de plată a tranșei finale. În situația în care beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea fondurilor este obligat să restituie sumele rămase nejustificate dar primite prin tranșele anterioare, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitarea Autorității Finanțatoare.

VII.12. Primăria Municipiului Craiova - autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face veri fi cări , atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului intermediar și raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului privitor la validare.

VII.13. Decizia de anularea a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă nu creează vreo obligație a autoritatii finanțatoare fată de participanții la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă. Autoritatea finanțatoare va comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, în cel mult 2 zile de la data anulării, motivul acestei decizii.

CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE RAPORTARE, CONTROL ȘI PUBLICITATE

VIII. 1. Procedura de raportare, control
 • VIII.1.1. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 13 la prezenta documentație, vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, pe care se specifica numele organizatiei precum si numărul de file continut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată).

 • VIII.1.2. Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei Craiova cu adresă de înaintare. Raportările trebuie sa dovedească cheltuirea finanțării nerambursabile și a contribuției proprii.

 • VIII.1.3. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele in termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșelor aferente și vor urma procedurile specifice.

 • VIII.1.4. În funcție de calendarul efectiv al procesului de evaluare, Comisia de Evaluare poate solicita modificarea duratei contractului de finanțare astfel încât să asigure derularea procedeului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a anului in curs.

VIII.1.5. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, pe fiecare domeniu în parte, se vor prezenta următoarele documente:

pentru decontarea cheltuielilor de închiriere:
 • -  referat justificativ privind necesitatea efectuării închirierii în cadrul proiectului;

 • -  contract de închiriere;

 • -  factură fiscală;

 • -  chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată;

 • -  registru de casă sau extras de cont cu viza băncii.

pentru decontarea cheltuielilor pentru fondul de premiere:
 • -  referat justificativ privind necesitatea efectuării plății în cadrul proiectului; regulament de acordare a premiilor;

 • -  procesul verbal semnat de toți membrii comisiei din care să rezulte numele câștigătorilor;

 • -  statul de plată care va cuprindă: numele și prenumele persoanelor premiate, suma acordată, impozitul reținut conform reglementărilor în vigoare (Codul fiscal), suma netă primită, CNP, semnătura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care răspund de implementarea proiectului;

- registru de casă sau extras de cont cu viza băncii;

 • -  dovada achitării impozitelor pe venit (ordin de plată și extras de cont);

pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane, onorarii etc.:
 • -  document justificativ privind existența obligației de plată (contract);

 • -  chitanța/ordin de plata/stat de plată semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului;

 • -  extras de cont;

 • -  dovada plații obligațiilor către bugetul de stat și al asigurărilor sociale;

pentru decontarea cheltuielilor de transport:
 • 1. transport cu mijloace de transport în comun (tren, autocar, microbuz, autobuz)

 • -  referat justificativ privind necesitatea efectuarii deplasării în cadrul proiectului;

 • -  bilete de călătorie;

 • -  tabel semnat și stampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor ce au beneficiat de astfel de transport;

 • -  pe calea ferată, pe orice fel de tren, decontarea se face după tariful clasei a II-a, pe distanțe de până la 300 km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;

 • 2. închirierea de mijloace de transport

 • -  referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului;

 • -  contract prestări servicii;

 • -  tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului;

 • -  foaie de parcurs/delegație;

 • -  factură fiscală internă sau externă;

 • -  chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;

 • 3. transport cu automobil înregistrat pe asociație

 • -  referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului;

 • -  contract de comodat, dacă este cazul;

 • -  tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului;

 • -  foaie de parcurs/delegație;

 • -  bon fiscal pentru combustibil ce va fi decontat conform legislației în vigoare în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Note:

 • a) pentru cheltuielile de transport efectuate în străinătate (cheltuielile cu viza, asigurare de sănătate, taxe de drum, taxe de parcare) se va anexa copie după pașaport cu viza de intrare - ieșire din țară, asigurarea de sănătate, bonuri taxe de autostradă, bonuri taxe de parcare;

 • b) se poate realiza transportul de echipamente și materiale numai dacă este necesar pentru derularea proiectului și dacă se realizează cu o firmă specializată ce emite factură și foaie de parcurs;

 • c) transportul cu avionul la clasa economic

 • - referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului;

 • - bilete de călătorie;

 • - tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului.

pentru decontarea cheltuielilor cu masa
 • 1. dacă masa a fost comandată unui prestator de servicii de masă:

 • -  achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  factură internă sau externă cu precizarea numărului de persoane și a numelui și prenumelui acestora;

 • -  se va confirma de beneficiarul finanțării pe factură realizarea serviciului de masă;

 • -  chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;

 • 2. când masa nu poate fi asigurată, din motive obiective prin comandă:

 • -  lista nominală a beneficiarilor serviciilor de masă, cu precizarea sumelor și a CNP -ului, întocmită de beneficiarul finanțării, și a semnăturii de primire a sumelor de către beneficiarii serviciilor de masă;

pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea
 • -  achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  factură internă sau externă de cazare cu menționarea numelor persoanelor ce au beneficiat de cazare și tariful perceput;

 • -  se va confirma de beneficiarul finanțării pe factură realizarea serviciului de cazare;

 • -  se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare;

 • -  chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;

Notă:

-în cazul în care cazarea este superioară celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput, conform HG nr. 1860/2006;

pentru decontarea cheltuielilor cu consumabile

(ex. topuri de hârtie, pixuri, tonner, creioane etc. necesare desfășurării activităților proiectului)

- achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  referat justificativ privind necesitatea achiziționării consumabilelor, semnat si stampilat de beneficiar;

 • -  factură fiscală;

 • -  chitanță/ordin de plată/bon fiscal;

 • -  dovada înregistrării în contabilitate;

 • -  note de intrare recepție,

 • -  registru de casă,

 • -  bon de consum.

pentru decontarea cheltuielilor cu echipamentele
 • -  achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  referat justificativ privind necesitatea achiziționării echipamentelor, semnat și ștampilat de beneficiar;

 • -  tabel cu numele si semnătura beneficiarilor, semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării (dacă este cazul);

 • -  factură fiscală;

 • -  chitanță/ordin de plată/bon fiscal etc.

 • -  dovada înregistrării în contabilitate;

 • -  note de intrare recepție;

 • -  registru de casă;

Note:

 • - înainte de achiziționarea echipamentelor va fi depusă la finanțator o cerere prin care se solicită acordul, însoțită de trei oferte de preț - se va urmări prețul cel mai scăzut;

 • - achiziția va fi efectuată după obținerea acordului din partea finanțatorului, respectând legislația în vigoare.

-în cazul proiectelor din domeniul cultural, cheltuielile cu echipamentele nu trebuie să depășească 20% din valoarea totală a bugetului.

pentru decontarea cheltuielilor cu publicitatea și promovarea

(tipărire flyere, afișe, broșuri, cărți etc., realizare materiale promoționale, realizare și difuzare spoturi, publicare comunicate etc.)

 • -  achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  contractul de servicii;

 • -  factura fiscală;

 • -  chitanța sau ordinul de plată;

 • -  mostre tipărituri, materiale promoționale

 • -  copie după anunțul publicitar - ziar sau print-screen cu anunțul apărut online, DVD cu spoturile difuzate, media plan difuzare materiale audio-video, parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.

Notă:

 • - Cheltuielile cu publicitatea nu trebuie să depășească 20% din valoarea totală a bugetului.

pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziție diverse servicii
 • -  achiziție conform Legii nr. 98/2016 (prospectarea pieței, referat, comandă/contract etc.);

 • -  proces verbal de recepție,

 • -  NIR,

 • -  factura fiscală, însoțită de chitanța/ordin de plata/bon fiscal,

 • -  extras de cont.

pentru decontare alte cheltuieli care nu se încadrează la categoriile mai sus menționate și care sunt absolut necesare pentru activitățile din cadrul proiectului

 • -  contractul de prestări servicii;

 • -  factura fiscală emisă de vânzător, prestator, locator;

 • -  chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii.

REGULI GENERALE PENTRU EFECTUAREA PLĂȚILOR:
 • - Toate achizițiile vor fi însoțite de 3 oferte de preț - luându-se în calcul prețul cel mai scăzut și vor respecta legislația în vigoare în materie de achiziții.

 • - Documentele suport pentru plățile prin bancă sunt: factură fiscală, ordinele de plată, nota de recepție care să confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul plății.

 • - Pentru evidențierea încasărilor și plăților prin bancă se vor anexa: extrasele de cont ale operațiunilor, așezate în ordine cronologică din prima zi până în ultima zi de derulare a plăților proiectului, precum și ordinele de plată.

 • - Documentele suport în cazul plăților prin casă sunt: factură fiscală, chitanță, registrul de casă, nota de recepție care să confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul plății; ordinele de deplasare însoțite de dispozițiile de plată către casierie și documentele justificative care au stat la baza calculării decontului.

 • - În cazul în care se achiziționează diverse materiale, acestea se vor detalia pe factura fiscală cu produsele respective cumpărate, inclusiv număr bucăți, preț unitar;

 • - În cazul în care costurile eligibile la sfârșitul proiectului sunt mai mici decât costul total estimat, contribuția finanțatorului se va recalcula la suma rezultată din costurile considerate eligibile.

 • - În situația în care apar sume de recuperat, se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere. Majorările se vor aplica din ziua următoare expirării termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile.

- Nu se acceptă spre decontare cheltuieli care nu au nici o legătură cu obiectul/ activitățile proiectului.

 • - Nu se acceptă decontarea cheltuielilor pe bază de bon fiscal pentru valori mai mici de 100 lei fără TVA, ci numai pe bază de factură însoțită de bon fiscal sau chitanță, cu excepția cheltuielilor cu combustibilul.

 • - Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate în copie avand mențiunea “conform cu originalul”, semnate si stampilate de beneficiar.

 • - Documentele justificative trebuie să fie datate în/din perioada desfășurării acțiunii.

 • - Documentele care au data în afara perioadei de implementare a proiectului nu vor fi luate în considerare și nu vor fi decontate.

VIII.1.6. Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

VIII.1.7. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.

VIII.1.8. Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate / auditorii independenti / comisii de evaluare. Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

VIII.2. Procedura de publicitate

VIII.2.1. Scopul acțiunilor de informare și publicitate este de a realiza informarea și publicitatea programului și a proiectelor co-finanțate, atât pentru publicul general, cât și pentru beneficiarii potențiali, astfel încât să se sublinieze rolul Primăriei Craiova și transparența oportunităților de finanțare.

VIII.2.2. Mesajele vor fi adaptate diferitelor grupuri țintă vizate, utilizând un limbaj accesibil, evitarea folosirii în mod excesiv a termenilor tehnici, oferirea de exemple de bune practici.

VIII.2.3. Cooperarea cu media va avea de asemenea un rol esențial în implementarea cu succes a acțiunilor privind informarea și publicitatea.

VIII.2.4. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activitățile de informare și publicitate desfășurate, aferente proiectului și va atașa la raport copii după articolele de presă, CD/DVD-uri, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerințelor de informare și publicitate și documentele elaborate.

VIII.2.5. Printre activitățile de informare și publicitate se pot utiliza: anunțuri în mass-media (indiferent de tipul de canal media și indiferent că este regional și/sau local) privind începerea proiectului, respectiv închiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obținute, realizarea de materiale de presă precum

advertoriale, reportaje, interviuri etc. precum și editarea, realizarea sau afișarea, distribuția de broșuri, pliante, panouri, etichete etc.

VIII.2.6. Pentru toate echipamentele achiziționate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, un autocolant în care să se menționeze că acestea au fost achiziționate prin programul de finanțare nerambursabilă susținut de Primăria Craiova. O asemenea mențiune se va face pe fiecare material promoțional realizat în cadrul proiectului pentru care s-a asigurat finanțare nerambursabilă din partea Municipiului Craiova.

VIII.2.7. Beneficiarul are obligația de a menționa finanțatorul prin amplasarea siglei și a următorului text PRIMĂRIA CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL, pe toate materialele de informare și promovare și de a obține Bun de Tipar/Producție din partea Finanțatorului. Totodată, Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele de informare realizate în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu spr[jinul Municipiului Craiova. Conlmulul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Municipiului Craiova și nu implică nici o responsabilitate din partea acestuia".

 • VIII. 2.8. Beneficiarii au obligația de a atașa la rapoarte materialele de informare și publicitate elaborate.

CAPITOLUL IX: SANCTIUNI
 • IX. 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • IX.2. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat, in termen de 15 zile, să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • IX.3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantârii datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • IX.4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum si la interzicerea participarii p entru obtinerea finantarii pe viitor.

CAPITOLUL X: DISPOZIȚII FINALE
 • X.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Municipiului Craiova, la sediul Primariei Craiova, situat in Str. A.I. Cuza nr. 7. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • X.2. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

 • X.3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar în curs și primează oricăror prevederi ale altor regulamente aprobate anterior.

 • X.4. Anexele urmatoare fac parte integrantă din prezentul regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                 Fax: 40251/411561

relatiicupublicul@primariacraiova.ro ww w .pr imaria cr ai o v a. ro

Iso'g-QCM

Gert*ri-c-Qt 3-QG& Q


Formular de Cerere de Finanțare

(ANEXA 1)

Numele solicitantului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

NOTĂ

Autoritatea Finanțatoare - Municipiul Craiova

Vă rugăm să citiți și să completați cu atenție acest formular. Cererea de Finanțare va fi completată în întregime.

 • I. PROIECTUL

DOMENIUL:

 • 1. Titlul

 • 2. Localizarea

Municipiul Craiova

 • 3. Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

  Total costuri eligibile ale proiectului

  Suma solicitată de la AUTORITATEA FINANȚATOARE

  % din costul total al proiectului

  < RON >

  < RON >

  %

NB: Procentul din costurile totale eligibile ale acțiunii se calculează prin împărțirea sumei cerute de la Autoritatea Finanțatoare la Costuri totale eligibile ale acțiunii, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

Vă rugăm rețineți faptul că sumele reprezentând costul acțiunii precum și contribuția solicitată de la Autoritatea Finanțatoare trebuie să fie exprimate în RON

 • 4. Descrierea obiectivelor proiectului (maxim 1 pagina)

 • 5. Grupul țintă, beneficiarii (maxim % pagina)

6 Identificarea necesitaților si constrângerilor percepute în Municipiul Craiova, în domeniul vizat de proiect si in cazul grupului tinta (maxim 1 pagina)

 • 7. Relevanta proiectului pentru nevoile si constrangerile ide ntificate (maxim 1 pagina)

 • 8. Activități, rezultate si metodologie (maxim 3 pagini)

 • (a) Descrierea fiecărei activități care urmează a fi realizată si rezultatele corespondente

 • (b) Justificarea modului in care activitatile si rezultatele conduc la atingerea obiectivului/ obiectivelor

 • (c) Metodele de implementare si proceduri de evaluare interna

□           Durata proiectului va fi de___săptămâni.

Activitate

Săpt. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Organizația responsabilă 1 Cine sunt responsabilii?

 • 10. Impactul estimat al proiectului (maxim 1 pagina)

 • 11. Descrierea solicitantului si a partenerilor (daca este cazul) (maxim 4 pagini)

 • (a) Data înființării, activități principale, lista membrilor de conducere

 • (b) Experiența anterioara în managementul de proiect. Pentru fiecare proiect care a obținut finanțare (din fonduri europene, fonduri guvernamentale sau de la bugetele locale) și implementat de către solicitant se vor specifica: denumirea proiectului, localizare, obiectiv, rezultate, valoare finanțată, autoritatea fina nțatoare și expertiza tehnica (experiența în domeniul abordat)

 • (c) Capacitate de management. Includeți informații relevante despre:

 • - Echipa propusa pentru implementarea proiectului

 • - Baza materiala (Echipamente, dotari, spatiu etc)

 • - Alte resurse la dispoziția solicitantului si partenerilor (ex. voluntari, organizații partenere

etc.)

 • (d) Sursa fondurilor reprezentând co ntribuția proprie în numerar a solicitantului și/sau partenerilor pentru proiect? (în corelație cu anexele doveditoare)

 • (e) Nivelul de implicare și activitatea partenerilor în proiect (după caz).

 • (f) Experiență de colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate, după caz.

Va rugăm includeți informații relevante despre abilitățile si calificările relevante pentru proiect ale persoanelor implicate. Demonstrați existența expertizei tehnice a organizației solicitante prin descrierea proiectelor care au obținut finanțare de la alte autorități finanțatoare.

II. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT SI PARTENERI

1. Identitatea

Denumirea legală completă (numele organizației)

Acronim (dacă este cazul):

Statutul juridic:

Numărul de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă este cazul)

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Telefon nr:

Fax nr:

Adresa e-mail a organizației:

Website-ul organizației:

Persoana de contact pentru acțiune:

Adresa de e-mail a persoanei de contact :

2. Banca

Banca trebuie să aibă sediul în țara în care este înregistrat solicitantul/partenerii:

Nume cont

Cont bancar nr.

Cod aferent categorie

Cod IBAN (opțional)

Numele băncii

Adresa băncii

Numele        persoanei(lor)

împuternicite:

Funcția (iile) persoanei(lor) cu drept de semnătură:

NB: Înainte de semnarea contractului de grant, solicitanții selectați trebuie să furnizeze pentru contract, un document de identificare financiară conform modelului prezentat în Anexa 15, confirmat de banca menționată mai sus.

Banca corespondentă (dacă este relevant)

Nume cont

Număr cont

Cod categorie

Cod IBAN (opțional)

Nume bancă

Adresa bancă

DATE DE IDENTIFICARE PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ ÎN PROIECT

 • 1. Descrierea partenerilor2

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră (solicitantul și partenerii). Puteți copia acest tabel, de cate ori este necesar, pentru a prezenta mai mulți parteneri.

Partener 1

Denumire legală completă (numele organizației):

Acronim (dacă este cazul)

Statut juridic:

Adresa oficială:

Persoana de contact:

Telefon nr:

Fax nr:

Adresa E-mail:

Număr de angajați:

Alte resurse relevante

Experiența în acțiuni similare în legătura cu rolul jucat în implementarea acțiunii propuse

Istoricul relațiilor de cooperare cu solicitantul:

Rolul și implicarea în pregătirea acțiunii propuse:

Rolul și implicarea în implementarea acțiunii propuse:

Important: Acest formular de aplicație trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de pe pagina următoare.

în situația în care solicitantul va depune un proiect împreună cu unul sau mai mulți parteneri

 • 2. Declaratie de parteneriat

Important: Această declarație trebuie completată de fiecare partener .

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, ce implică împărțirea responsabilităților în derularea acțiunii finanțate de către Municipiul Craiova. Pentru a înlesni o derulare ușoară a acțiunii, Municipiul Craiova solicită tuturor partenerilor să ia la cunoștință acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1.   Toți partenerii trebuie să citească formularul de aplicație și să înțeleagă care va fi rolul lor în cadrul acțiunii înaintea trimiterii acestuia către Autoritatea Finanțatoare.

 • 2.  Toți partenerii trebuie să citească contractul standard de finanțare nerambursabilă și să înțeleagă care sunt obligațiile care le revin în cazul în care finanțarea este acordata. Ei autorizează solicitantul (organ izația lider) să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în contextul implementării acțiunii la toate întâlnirile cu Autoritatea Finanțatoare.

 • 3.  Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi și să le prezinte informări complete asupra evoluției implementării acțiunii.

 • 4.   Toți partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor-descriptive și financiare - trimise către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5.  Propunerile pentru modificările substanțiale ale acțiunii (ex: activități, parteneri etc.) vor trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și am consimțit asupra conținutului propunerii înaintate Autorității Finanțatoare. Mă angajez să acționez în conformitate cu principiile bunei practicii ale parteneriatului.

Nume:

Organizație:

Funcție:

Semnătura:

Data si Locul:

1

Anexa 2 - Bugetul proiectului

Cheltuieli

Unitatea

# unități

Val unitară (in RON)

Costuri (in RON)

1.Cheltuieli cu personalul

Salarii2

Diurne pentru invitați/participanți care vin din afara Municipiului Craiova (artiști, specialiști, etc.)

Subtotal Resurse umane

0

2.Transport

Subtotal Deplasări

0

3. Echipamente si achizitii

Subtotal Echipament si achiziții

0

4. Consumabile

Subtotal birou local / costuri de operare

0

5. Inchirieri

Subtotal costuri inchirieri

3

6. Alte costuri, servicii

Subtotal alte costuri, servicii

0

7. Subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului (1-6)

#REF!

8. Cheltuieli administrative (maxim 7% din 7, Subtotal costuri directe eligible ale Proiectului)

9. Total costuri eligibile (7+8)

#REF!

 • 1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar contribuția Autorității Finanțatoare. Bugetul este insotit de fundamentarea cheltuielilor.

 • 2. Detaliati cheltuielile de natura salariala pentru fiecare persoana remunerata prin proiect. Acestea nu trebuie să depăsească 20% din valoarea finanțării.

3.Se va specifica. Sumele globale nu vor fi acceptate.

feuropass


Curriculum Vitae


ANEXA 3


INFORMAȚII PERSONALEScrieți numele și prenumele

[Toate câmpurile CV-ulu sunt opționale. Ștergeți câmpurile goale.]

9 Scrieți numele străzii, numărul, orașul, codul poștal, țara

V, Scrieți numărul de telefon 0 Scrieți numărul de telefon mobil

Scrieți adresa de email

0 Scrieți adresa paginii web personale

Scrieți tipul de messenger pe care-l folosiți (Yahoo, skype etc.) Scrieți numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)

Sexul Scrieți sexul | Data nașterii zz/ll/aaaa | Naționalitatea Scrieți naționalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIȚIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ PROFILUL PERSONAL

Scrieți locul de muncă pentru care se candidează / poziția / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal (îndepărtați câmpurile irelevante din coloana stângă)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

[Descrieți separat fiecare loc de muncă. Începeți cu cel mai recent.]

Scrieți datele (de la - până la)

Scrieți ocupația sau poziția ocupată

Scrieți denumirea angajatorului și localitatea (scrieți și adresa completă și pagina web)

Scrieți principalele activități și responsabilități

Tipul sau sectorul de activitate Scrieți tipul sau sectorul de activitate

EDUCAȚIE Șl FORMARE --------------------------------------------------------------------■

[Adăugați câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeți cu cea mai recent.]

Scrieți datele (de la - până la)

Scrieți calificarea obținută                                                      Scrieți nivelul EQF,

dacă îl cunoașteți Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea (dacă este relevant, scrieți și țara)

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate

COMPETENTE PERSONALE

[Ștergeți câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e)

Scrieți limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Specificați limba străină

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacă îl cunoașteți.

Specificați limba străină

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacă îl cunoașteți.

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare


Scrieți competențele de comunicare deținute. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite.

uropass

Competențe org anizațio na le/ma nageria le

Competențe dobândite la locul de muncă

Competență digitală


Curriculum Vitae


Scrieți numele și prenumele


Scrieți competențele organizaționale/manageriale. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite.


Scrieți competențele dobândite la locul de muncă și care nu au fost menționate anterior. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite.


AUTOEVALUARE

Procesarea informației

Comunicare

Creare de conținut

Securitate

Rezolvarea de probleme

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Specificați nivelul

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare


Scrieți denumirea certificatulu.

Scrieți alte competențele informatice. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite.


Alte competențe


Permis de conducere


Scrieți alte competențe care nu au fost menționate anterior. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite.

Scrieți categoria permisului de conducere pe care îl dețineți.


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ștergeți câmpurile irelevante din coloana stângă.


Publicații Prezentări Proiecte Conferințe Seminarii Distincții Afilieri Referințe Citări Cursuri Certificări

ANEXE

Adăugați o listă a documentelor anexate CV-ului.

Anexa 12

Primăria Municipiului Craiova Consiliul Local Municipal Craiova

CONTRACT NR. .........../.............

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURILE BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

În conformitate cu H.C.L. nr........ prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al

Municipiului Craiova pentru anul în curs și H.C.L. nr.......... prin care s-a aprobat Regulamentul

pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005 în vederea susținerii activității de acordare de finanțări nerambursabile din bugetul Municipiului Craiova,

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul in judetul Dolj, strada A.I.Cuza nr. 7, Cod Fiscal 4417214, cont bancar RO 61 TREZ 24A510103203030X deschis la Trezoreria Craiova, re prezentat prin Mihail GENOIU, in calitate de Primar, denumit în continuare Autoritate Finanțatoare,

Și

_______________________ cu sediul în _______________________, tel./fax _______________________, cont bancar _______________________ deschis la Trezoreria Municipiului Craiova reprezentat legal de _______________________, denumită în continuare

Benefic iar,

s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Craiova, din fondurile alocate pentru activități nonprofit de interes local cuprinse în bugetul Municipiului Craiova pentru anul curent, a activităților pe care Beneficiarul le va desfăȘura în cadrul Proiectului _______________________ denumit în continuare Proiect, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, stipulate în cererea de finanțare.

 • (2) Municipiul Craiova va pune la dispoziția Beneficiarului, fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele Și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul îȘi asumă responsabilitatea derulării Proiectului. În acest scop, va conduce, va supraveghea Și va desfăȘura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revine nemijlocit.

Art. 2 - Valoarea contractului

 • (1) Valoarea contractului este de _______________________, reprezentând suma totală

alocată Proiectului de către Municipiul Craiova, adică _____ % din valoarea proiectului derulat,

cu destinația:____

 • (2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract nu mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât fondurile bugetului Municipiului Craiova, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nera mbursa bi le.

CAPITOLUL II - Perioada de implementare a Proiectului

Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două părți.

Art. 4 - Implementarea Proiectului

 • (1) Implementarea Proiectului va începe în „ziua următoare celei în care ultima dintre cele două părți semnează”.

 • (2) Perioada de implementare a Proiectului, așa cum este stipulată în cererea de finanțare (Anexa 1 la prezentul contract), este de la ziua următoare semnării contractului de către ultima din cele două părți până la cel târziu 01 decembrie a anului curent, perioadă în care se vor desfășura activitățile descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului, iar durata contractului până la 31 decembrie a anului în curs.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării acestuia de către Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Art.5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a) să execute activitățile Proiectului așa cum sunt stipulate ele in cererea de finanțare, anexă la prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup;

 • b) să asigure suportul administrativ necesar implementării Proiectului

 • c) să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) să nu facă publice informații și rezultate ale Proiectului fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele activităților efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 • h) să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele tehnice și financiare, conform Documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova alocate pentru activități nonprofit de i nteres local.

 • j) să aplice procedura de achiziție prevăzută de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesi une de servicii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

 • k) să prezinte Autorității Fi nanțatoare documentele justificative în copie, pentru validarea plăților. La solicitarea Municipiului Craiova, se vor prezenta spre verificare documentele justificative și în original.

 • l) să prezinte, la so licitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, în termen de 2 zile de la solicitarea acestora.

Art. 6 - Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

 • a) să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) să vireze sumele alocate din bugetul Municipiului Craiova pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 9 din prezentul contract;

 • c) să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) să asigure și să realizeze monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;

 • e)  să urmărească cofi nanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz, prin verificare la locul desfășurării Proiectului;

 • f) să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/2002 cu modificări le și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV - Participarea terțelor părți

Art.7 - Participarea terțelor părți la implementarea proiectului nu este permisă.

Art.8 - În sensul prezentului articol, prin terță parte se înțelege orice persoană fizică sau juridică, alta decât partenerul/partenerii declarați în cererea de finanțare.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art. 9 - Efectuarea viramentelor

(1) Municipiul Craiova, virează direct în contul Beneficiarului sumele re prezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul Municipiului Craiova, conform prezentului contract, astfel:

- 30% din suma totală acordată prin prezentul contract, reprezentând avans, în termen de 15 zile de la semnarea contractului, pe baza cererii de plată a avansului;

 • - 60% din suma totală acordată prin prezentul contract, reprezentând tranșa intermediară, în termen de 15 zile de la data validării raportului intermediar (tehnic și financiar) ce va cuprinde justificarea cheltuirii a cel puțin 70% din sumele primite ca avans.

 • - maxim 10% din suma totală acordată prin prezentul contract, reprezentând tranșa finală, în termen de 15 zile de la data validării raportului final ce va cuprinde justificarea cheltuirii sumelor totale primite de la Autoritatea Finanțatoare.

Validarea se face de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.

 • (2) Municipiul Craiova poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregi me sau parțial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

CAPITOLUL VI - Cheltuieli

Art. 10 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Craiova, în temeiul prezentului contract, va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului preze ntat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabilă și a prevederilor prezentului contract, anexa la acest contract.

 • (3) Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova alocate pentru activități nonprofit de interes local.

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de/și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Fi na nțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiaru l a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Craiova poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Craiova, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebui nțate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentul contract și cele a căror întrebui nțare nu este dovedită conform prevederilor art.12.

 • (7) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evi dențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Craiova, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, co municată Beneficiarului în scris.

 • (8) În cazul realizării de economii în derularea proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului Municipiului Craiova nu poate depăși 90% din valoarea totală a Proiectului rezultată din raportul final (respectiv procentul solicitat de catre aplicant prin cererea de finantare si stipulat la art. 2 (1)).

 • (9) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

CAPITOLUL VII - Monitorizare si control

Art. 11 - Informare

(1) Beneficiarul furnizează Municipiului Craiova toate informațiile referitoare la derularea Proiectului. Municipiul Craiova poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 12 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. În acest scop Beneficiarul va prezenta Municipiului Craiova:

 • - raportul intermediar: va fi depus înainte de solicitarea celei de a doua tranșe;

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor pri mit e cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect, odată cu solicitarea tranșei finale;

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Regulament și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar în copie, precum și documente justificative care să ateste respectarea prevederilor art. 10, alin. (9) din prezentul contract. La solicitarea Municipiului Craiova, se vor prezenta spre verificare documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului financiar final, Beneficiarul va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) Raportul final va fi depus în două exemplare, la registratura Municipiului Craiova, in termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art. 4.

 • (5) În scopul informării Municipiului Craiova cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 13 - Evaluarea rapoartelor

Municipiul Craiova va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de maxim 30 zile de la primirea acestora de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 14 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanților Municipiului Craiova, Curții de Conturi sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Craiova poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

CAPITOLUL VIII - Rezultate. Publicitate

Art. 15 - Promovarea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Craiova. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Municipiului Craiova și nu implică nici o responsabilitate din partea acestuia."

(2) Municipiul Craiova va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • - finanțarea acestuia de către Municipiului Craiova;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.16 - La sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, rezultatele acestuia aparțin în egală măsură atât Beneficiarului, cât și Autorității Finanțatoare.

Art.17 - Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL IX - Răspundere contractuală

Art.18 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.19 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art. 20 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obți nerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art. 21 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 22 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 23 În cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova în anul următor.

Art. 24 - Limite ale răspunderii Municipiului Craiova:

 • (1) Municipiul Craiova nu este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Craiova nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

 • (2) Municipiul Craiova nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia.

CAPITOLUL X - Modificarea contractului

Art.25 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de Autoritatea Finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art. 2.

CAPITOLUL XI - Rezilierea contractului

Art.26 Municipiul Craiova poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, pe durata implementării proiectului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.27 Municipiul Craiova poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art.28 Municipiul Craiova, poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.29

 • (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea trebuie comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndepli ni rii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract de către Beneficiar duce la rezilierea contractului și pierderea finanțării, precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

 • (4) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale de către Beneficiar, acesta este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la rezilierea contractul ui să returneze Autorității Finanțatoare sumele primite.

 • (5) Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea partiala sau integrala a sumelor primite, pentru obligațiile nerespectate, la care se adauga dobanda legala calculata la sumele acordate, in conditiile legii.

CAPITOLUL XII - Forța Majoră

Art. 30 Este exo nerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor cei revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 31 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 32 Forța majoră trebuie anunțată în scris în termen de 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 33 Realizarea parțială a contractului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării contractului.

CAPITOLUL XIII - Penalități

Art. 34 În cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 10, alin. (5)-(7) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XIV - Litigii

Art. 35 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL XV

Dispoziții generale și finale

Art. 36 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor transmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Municipiul Craiova: Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, jud. Dolj

 • b) Pentru Beneficia r:

_______________________________________, în calitate de reprezentant legal al _____________str. ____________________, nr. ___, loca litatea_______________, județul

Art. 37 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, toate exemplarele având aceeași forță de drept.

Pentru Autoritatea Finanțatoare                 Pentru Beneficiar

MUNICIPIUL CRAIOVA

Nume:

ORGANIZAȚIA/ASOCIAȚIA/FU NDAȚIA

Nume:

Funcție:

Funcție:

Semnătura

Data:

Semnătura Data:

Programul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova alocate pentru activități nonprofit de interes local

(MODEL) RAPORT

(se transmite de către beneficiar Municipiul Craiova)

P erioada de raportare de la _________ la ________


Raport Intermediar

Final

DETALII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului __________________________________________________

Domeniul :____________________________________________________________

Numărul contractului de finanțare__

DETALII PRIVIND RAPORTUL

Data semnării contractului __________

Data începerii perioadei de execuție a proiectului ___________________

Data finalizării perioadei de execuție a proiectului ____________________

DETALII PRIVIND BENEFICIARUL

Beneficiar ________________________________________

Adresa (strada, nr, cod poștal, sat, oraș, județ)__

Tel. _____________ Fax _______________ E-mail ______________

Administratorul proiectului (nume)______________________________________

Reprezentantul legal (nume) (altul decat Administratorul proiectului, dacă este cazul) ________________________

1. REZUMATUL PROGRESULUI PROIECTULUI (MAX 5 RANDURI)

Implementarea proiectului progresează în conformitate cu contractul aprobat? DA NU

Dacă NU, vă rugăm selectați motivele adecvate din lista de mai jos și utilizați caseta de text pentru a oferi explicații.

Motive

Explicații

 • Cauze naturale - ex. Inundatii naturale, furtuni

puternice, conditii periculoase etc.

 • Dificultati cu contractorii

 • Probleme financiare

 • Cerinte care nu au raspuns asteptarilor

 • Probleme legale si statutare

 • Factori economici locali

 • Probleme de personal

 • Subestimarea graficului de executie a proiectului

 • Factori neprevazuti care impiedica progresul lucrarilor

 • Altele

 • 2. REALIZARILE PROIECTULUI

  Indicatori de realizare/ Rezultate

  Obiective

  Totalul realizarilor raportate in rapoartele anterioare

  Realizari in timpul perioadei de raportare curente

  Total realizari la zi

  Diferente (±%)

  denumirea

  U.M

 • 3. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE (INCLUSIV DESCRIEREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE DERULATE)

 • 4. VĂ RUGAM FOLOSITI ACEASTA CASETA PENTRU A EXPLICA ȘI JUSTIFICĂ ORICE MODIFICARE ÎN IMPLEMENTAREA ACTUALA FATA DE NIVELUL ANTICIPAT

  Semnătura reprezentantului legal


  Data


A doua semnătură (de regulă Directorul Economic)

Data

VALIDAT,

Anexa 13.2 - Raport financiar

Cheltuieli

Costuri (in

RON)

Descrierea cheltuielilor (inclusiv nr. Contract achizitie)

Factura

O.P. sau chitanta

Suma in RON

Diferenta fata de buget -/+

Nr.

Data

Furnizor

Nr.

Data

Fonduri Publice

Contrib. Proprie

Total

1.Resurse umane

Salarii

Diurne

Subtotal Resurse umane

0

2.Transport

Subtotal Deplasări

0

3. Echipamente si achizitii

Subtotal Echipament si achiziții

0

4. Consumabile

Subtotal birou local / costuri de operare

0

5. Inchirieri

Subtotal costuri închirieri

6. Alte costuri, servicii

Subtotal alte costuri, servicii

0

7. Altele

Subtotal Altele

0

8. Subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului (1-7)

0

9. Cheltuieli administrative (maxim 7% din 8. Subtotal costuri directe eligible ale Proiectului)

10. Total costuri eligibile (8+9)

0

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă nr..................

Data cererii de plată ..............................

În atenția Domnului Primar al

Municipiului Craiova

Titlul Contractului de finanțare nerambursabi lă: ........................................................................

Numele beneficiarului: ...............................................................................................

Cererea de plată numărul: ....

Perioada acoperită de cererea de plată: ..................................................................................

Subsem natul, .............................................. solicit  prin prezenta plata in cadrul

contractului menționat mai sus.

Suma cerută este ................................

Plata trebuie facută în următorul cont :

Cu stimă,

TITULARUL CONTULUI


NUME

ADRESA

LOCALITATE/JUDET

COD POSTAL

PERSOANA DE CONTACT

TELEFON

FAX

COD TVAOBSERVAȚII :


DECLARAȚIE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl impiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte i nte rese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul.........................................................,         identificat         cu

CNP.................................................. ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de


reprezentare a organizației solicitante ............................................... în ceea ce

privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus și, de asemenea, mă oblig să informez Autoritatea Fi nanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele: ...............................

Funcția:...................................................

Semnătura și ștampila:

1

Aceste documente vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul solicitantului sau de împuternicit, la fel ca restul documentelor proiectului (conform II.8.), demonstrându-se astfel acceptarea formatului standard de contract și anexelor acestuia, care se va încheia în cazul acordării finanțării nerambursabile.