Hotărârea nr. 224/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 224


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.224

privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al

Fundației Europene„Mihai Eminescu”, în vederea organizării

Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII-a, în perioada 17-22 iunie 2019, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerile de motive nr.85059/2019 și nr.97762/2019, rapoartele nr.85332/2019 și nr.97781/2019 întocmite de Serviciul Imagine și nr.88594/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII-a, în perioada 17-22 iunie 2019, în municipiul Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII-a, în perioada 17-22 iunie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 110.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul manifestărilor cuprinse în cadrul organizării evenimentului Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”-ediția a VII- a, în perioada 17 iunie-22 iunie 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.224/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr.________/_________2019

încheiat între:

Fundația Europeană “Mihai Eminescu”, cu sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac, bloc N6, ap.7, Craiova, C.U.I. 8142736, cont IBAN RO 27 RZBR 0000 06 00 18 52 24 45 deschis la Raiffeisen Bank S.A. agenția Brazda lui Novac, Craiova, reprezentată prin prof.univ. dr. Ion Deaconescu, în calitate de președinte, denumită în continuare ORGANIZATOR

Și

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentată prin Mihail GENOIU, în calitate de primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER

Art. 1 Obiectul contractului:

Parteneriat în scopul organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII -a, în perioada 17-22 iunie 2019, exclusiv pe teritoriul municipiului Craiova, proiect care constă în promovarea culturii românești și a Municipiului Craiova în lume.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 22 iunie 2019, inclusiv.

Art. 3 Temeiul juridic:

Art.5, alin.2, art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu art.44, alin.1 și art.45, alin.2, lit.f, art.61, alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale actualizată precum și O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

H.C.L. nr.................. /2019

Art. 4 Principii de colaborare:

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

FUNDAȚIA EUROPEANA “MIHAI EMINESCU” se obligă :

 • a) să realizeze în perioada 17-22 iunie 2019 evenimentul Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII -a;

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • c) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea;

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal;

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media, în presa online, pe rețelele de socializare, la evenimentele în cadrul cărora va participa în realizarea reclamei necesare promovării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII -a;

 • f) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în privința altor costuri suplimentare în afara celor prezentate în prezentul contract;

 • g) orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract sau care nu este menționată în devizul estimativ, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • h) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățille cuprinse în evenimentul Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII -a.

 • i) să asigure și să achite obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil, inclusiv UCMR -ADA, dacă se impune, a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • j) să pună la dispoziția Municipiului Craiova următoarele: 10 exemplare din volumul ”Antologie Festival”, cinci exemplare din volumul ”Craiova mon amour”, cinci exemplare din volumul ”Impresii și comentarii festival”, materiale editate cu prilejul desfășurării celei de-a șaptea ediții a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, volume ce vor fi folosite drept materiale de promovare pentru diverse delegații sau în cadrul diverselor evenimente găzduite de Primăria Municipiului Craiova;

j) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după finalizarea evenimentului, urmând ca plata să se realizeze după întocmirea procesului-verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii și prezentarea documentelor justificative privind cheltuielile efectuate, conform devizului estimativ.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • a) să aprobe suma alocată privind organizarea evenimentului Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII-a, exclusiv pe teritoriul municipiului Craiova, respectiv 110.000 lei, conform H.C.L. nr.156/2019 și prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 15571/21.01.2019, privind cheltuielile estimative necesare activităților din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2019 și să o achite numai după prezentarea de către Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Craiova a facturii însoțite de documentele justificative privind cheltuielile efectuate, conform devizului estimativ anexat.

Din suma alocată, conform devizului estimativ, vor fi suportate:

 • -  Cazare și masă pentru 60 participanți

 • -  Transportul poeților invitați: București - Craiova - București, transport local și regional

 • -  Statuete pentru Marele Premiu și Premiul Special al Festivalului

 • -  Tipărire materiale publicitare

 • b) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • c) să se implice în campania de promovare a evenimentului, fără aport financiar din partea Municipiului Craiova;

 • d) să asigure ordinea publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991, cu sprijinul organelor abilitate în perioada 17-22 iunie 2019;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale (afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal;

 • f) să comunice Serviciului de Ambulanță, Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, Poliției Locale Craiova, Poliției Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” județul Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistență si personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră:

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii:

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare, instanțele competente fiind cele pe ale căror rază teritorială s-a desfășurat evenimentul, respectiv Municipiul Craiova.

Art. 8 Dispoziții finale:

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Fundația Europeană “Mihai Eminescu” Local Municipal Craiova                      Președinte,

Primar,

Mihail GENOIU             Prof.univ. dr. Ion DEACONESCU

Director Executiv

Direcția Economico -Financiară,

Daniela MILITARU

Control Financiar Preventiv,

Simona RUGEANU

Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate

Lavinia DEFTA

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.224/2019

PROGRAM

Festivalul Mondial de Poezie

„Mihai Eminescu“

Craiova,

17-22 iunie 2019

Ediția a VII-a

LUNI, 17 iunie 2019

• Hotel Europeca

 • • Primirea poeților - Hotel Europeca, Hotel Parc

MARȚI, 18 iunie 2019

Ora 10:00

 • • Muzeul de Artă

 • • Ceremonia de deschidere a Festivalului;

 • • Cuvânt de bun venit al oficialităților locale

 • • Acordarea premiilor anuale ale Academiei Internaționale “Mihai Eminescu”

 • • Ștefan Popa Popa's, Eminescu - portrete

 • • Recital muzical Dan Bozgan

Ora 17:00

 • • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al județului Dolj

 • • Recital poetic internațional;

Ora 20:00

 • • Epoca

 • • Seara poeziei italiene

MIERCURI, 19 iunie 2019

Ora 10:00

 • • Biblioteca Județeană “Aristia și Alexandru Aman”

 • • Lansări de carte: Laura Garavaglia - Numere și semne, Zhao Lihong - Săgeata timpului, William Wolak - Râsul acela sălbatic de dincolo de disperare, Cinzia Demi - Eram

Ora 17:00

• Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova

• Maraton poetic internațional

Ora 21:00

• Centrul Vechi Craiova -

• Seara poeziei de limbă spaniolă

JOI, 20 iunie 2019

Ora 10:00

• Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova

• Recital poetic internațional

- Poezie și libertate, libertate și poezie

Ora 17:00

• Filarmonica Oltenia Craiova

• Recital poetic internațional

VINERI, 21 IUNIE 2019

Ora 10:00

• Vizitarea Muzeului Olteniei, Craiova și a Casei Băniei

Ora 17:00

 • • Parcul Nicolae Romanescu - Teatrul de Vară

 • • Recital poetic internațional

 • • Concert de muzică populară susținut de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase“

 • • Ceremonia de acordare a Marelui Premiu al Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“, ediția a VII-a, precum și a Premiului Special