Hotărârea nr. 223/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 223


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.223

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.84734/2019, rapoartele nr.84737/2019 al Serviciului Imagine și nr.87648/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 12.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre și punerea la dispoziția Universității din Craiova, în mod gratuit, pentru perioada 31 mai-02 iunie 2019, a Sălii Sporturilor „Ion Constantinescu” Craiova.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Universitatea din Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXĂ NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.223/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr. / 2019

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER

și

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.13, cod înregistrare fiscală 4553380,cont RO59TREZ29120F335000XXXX, reprezentată prin Cezar Ionuț SPÎNU, în calitate de Rector, denumită în continuare ORGANIZATOR.

Art. 1 Obiectul contractului:

Asocierea în scopul organizării Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin, proiect care constă în promovarea fotbalului feminin, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 02.06.2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Art.5, alin.2, art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu art.44, lit.a și art.45, alin.2, lit.f, art.61, alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și Hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al

5                                                                                       5

Republicii Socialiste România, cu privire la înființarea Universității din Craiova.

HCL nr.

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA se obligă:

 • a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiții, privind siguranța concurenților și a spectatorilor, cu respectarea legislației în vigoare și a Regulamentului competiției;

 • b) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte asemenea;

 • c) să asigure promovarea acțiunilor (în mass - media, în presa online, pe rețelele de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa);

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal;

 • e) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract si orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt tert în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în cadrul evenimentului;

 • g) să asigure accesul spectatorilor la evenimentul sportiv, care se va desfășura în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” Craiova, în mod gratuit;

 • h) să asigure asistență medicală de urgență pe tot parcursul desfășurării evenimentului sportiv;

 • h) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului;

 • i) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • j) să prezinte factura și documentele justificative privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de receptie a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă:

 • a) să aloce suma de 12.000 lei din care vor fi suportate de la bugetul local cheltuielile pentru masa festivă a delegațiilor echipelor participante și a invitaților de onoare, masa și cazarea pentru delegațiile centrelor universitare participante, materialele de promovare a evenimentului, închirierea ambulanței și asistența medicală, tricourile de campioni pentru echipa câștigătoare, arbitrajul meciurilor, premiile speciale, etc., numai după prezentarea documentelor justificative de către UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, privind suma alocată, pentru evenimentul Campionatul Național Universitar de Futsal Feminin, ediția a IV-a.

 • b) să pună la dispoziția Universității din Craiova, în mod gratuit, Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” Craiova, locul de desfășurare al evenimentului sportiv, în perioada 31 mai-02 iunie 2019;

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada menționată;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal.

Art. 6 Forța majoră:

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii:

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale:

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar,

Universitatea din Craiova

Rector,

Cezar Ionuț SPÎNU

9


Mihail GENOIU

Pt. Director Executiv, Direcția Economico- Financiară, Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXĂ NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.223/2019

PROIECT - PROGRAM

Privind organizarea evenimentului

„Campionatul Național Universitar de Futsal Feminin” Ediția a IV-a - CRAIOVA 31 mai - 2 iunie 2019

9

Vineri 31 mai 2019

 • 16.30 - Sosirea și cazarea delegațiilor - Hostel Grifon, Str Electroputere, nr 21 bis.

17.00 - Ședința tehnică - Sala de conferințe Hostel Grifon, Str Electroputere, nr 21 bis.

18.30 - 19.45 - VIZITA ORAȘ CRAIOVA

5

20.00 - CINA FESTIVĂ - seara de socializare (echipele participante, oficialități ale orașului Craiova, invitații de onoare și partenerii) - Cantina Universitatii din Craiova / Facultatea de Drept. Fiecare delegație va pregăti și prezenta un moment artistic, de minim 3 minute) dans Popular, Modern, etc.

Sâmbătă 1 iunie 2019

8.00 - MICUL DEJUN - Universitatea din Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza Nr 13.

9.00 - 12.00 - MECIURI DIN CAMPIONAT

 • 12.30 - PRANZUL - Universitatea din Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza

15.00 - 17.00 MECIURI DIN CAMPIONAT

17.00 - 17.30 - Meci demonstrativ între profesorii echipelor participante.

 • 18.30 - 19.45 - VIZITA ORAȘ CRAIOVA

5

20.00 - CINA - Universitatea din Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza

Duminica 2 iunie 2019

8.00 - MICUL DEJUN - Universitatea din Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza Nr 13.

9.00 - 10.30 - MECIURI DIN CAMPIONAT

 • 10.30 - 11.00 - Meci demonstrativ FETE U12: A.C.S ACADEMIC CRAIOVA-Colegiul NAȚIONAL FRAȚII BUZEȘTI CRAIOVA

11.00 - FESTIVITATEA DE PREMIERE

 • 12.30 - PRANZUL - Universitatea din Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza

 • 13.30 - ÎNCHEIEREA EVENIMENTULUI - PLECAREA DELEGAȚIILOR

f

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA