Hotărârea nr. 220/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 220


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.220

privind conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având in vedere expunerea de motive nr.86329/2019, rapoartele nr.86498/2019 al Serviciului Imagine și nr.87647/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.292/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă post-mortem titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu, în semn de înaltă prețuire și omagiu pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea de cercetare științifică, de promovare a inventicii, precum și pentru contribuția la recunoașterea internațională a creativității românești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU