Hotărârea nr. 22/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 22 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentrubeneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri deprotecţie specială, pentru anul 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.22 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.2487/2019, rapoartele nr.5326/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.8941/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019 și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată, art. 28 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 și art 67 alin.1-3 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.1, art.62 alin.1 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția de Asistență Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.22/2019

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001 precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială conform Legii 272/2004, pentru anul 2019

A. Lucrările care urmează a fi efectuate pe raza municipiului Craiova sunt:

 • - activități de curățenie în zona verde din jurul cimitirelor și parcurilor care au fost date în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova si activități de curățenie , întreținere pe străzi, alei din incinta spațiilor care aparțin domeniului public, zone și cartiere periferice.

 • - măturat, intreținut si răzuit căi publice, trotuare, parcări, alei, acțiuni de salubrizare zone periferice, activități de deszăpezire, degajare zăpadă căi publice, trotuare, de către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

 • B. Locațiile unde se vor executa acțiunile sau lucrările de interes local:

 • 1. Zona verde a municipiului Craiova din jurul parcurilor și cimitirelor:

 • - Secția Zone Verzi- Formația Seră;

 • - Sector Întreținere și Reparații Străzii;

Sector Administrare Cimitire și construcții Funerare - Cimitirul Sineasca;

Sector Administrare Cimitire și construcții Funerare - Cimitirul Ungureni;

Sector Administrare Cimitire și construcții Funerare- Cimitirul Craiova Nord;

Sector Administrare Cimitire și construcții Funerare- Cimitirul Dorobănția.

 • 2. Zona străzilor, aleilor din incinta spațiilor care aparțin domeniului public, zone și cartiere periferice:

-Bariera Vâlcii;

 • - Romanești;

-Catargiu;

-Brestei.

 • 3. Zonele și străzile din cartierele periferice enumerate, dar și alte străzi care nu sunt cuprinse în programul de lucru al S.C.Salubritate Craiova și în caietul de sarcini:

 • - Făcăi;

 • - Mofleni;

 • - Popoveni;

 • - Romanești;

 • - Catargiu;

 • - Brestei;

 • - Troaca;

 • - Izvorul Rece;

 • - Fața Luncii;

 • - Bariera Vâlcii;

 • - Drumul Apelor;

 • - Plaiul Vulcănești; -Drumul Muntenilor;

 • - Șimnicul de Jos;

 • - Cartierul Veteranilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian COSMAN