Hotărârea nr. 219/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 219


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.219

privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având in vedere expunerea de motive nr.88521/2019, rapoartele nr.88527/2019 al Serviciului Imagine și nr.89148/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.292/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican, pentru excepționala activitate, caracterul său puternic, pentru rezultatele deosebite, contribuția adusă creșterii calității actului sportiv craiovean, profesionalismul, sacrificiul și devotamentul demonstrate față de comunitate și națiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU