Hotărârea nr. 218/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 218


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 218

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 82780/2019, rapoartele nr.87513/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.87626/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

În temeiul art.36 alin. 2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.218/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ORGANIGRAMA SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA                    Romulus Victor NICOLICEA

pentru anul 2019


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.218/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

Statul de funcții al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019

Funcția

de

executie/grad/treapt

Funcția de conducere

Studii

Total, din care:

Ocupate

Vacante

1.

Director

S

1

-

1

Ocupat temporar

2.

Contabil Șef

S

1

1

-

COMPARTIMENT

CONTABILITATE

3.

4.

5.

Inspector specialitate

IA

Inspector specialitate

I A

Inspector specialitate I

S

S

S

1

1

1

1

1

1

-

6.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Inspector specialitate

IA

S

1

1

-

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

7.

Inspector specialitate

II

S

1

1

-

COMPARTIMENT ACHIZIȚII -CONTRACTE

8.

Consilier II

S

1

1

-

9.

Inspector Șef

S

1

1

-

COMPARTIMENT ORGANIZARE, RELAȚII PUBLICE, PROMOVARE IMAGINE

10

Consilier II

S

1

1

-

11

Consilier debutant

S

1

-

1

12

Inspector de specialitate I

S

1

1

13

Șef Serviciu

Administrativ

S

1

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

14

Referent I

M

1

1

-

15

Muncitor calificat I

M

2

2

-

16

Muncitor calificat I

M

4

4

-

17

Îngrijitoare I

G

6

6

-

TOTAL

26

24

2 din care:

  • - 1 vacant

  • - 1 ocupat

temporar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA