Hotărârea nr. 217/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 217


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 217

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82662/2019, rapoartele nr.88300/2019 al Serviciului Resurse Umane și nr.88662/2019 al Direcției Juridice, Asistență de

5                                                                                  5                                    ~                           5

Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată și Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.217/2019


ORGANIGRAMA 2019

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


TOTAL PERSONAL 796 din care :

CONDUCERE - 14

EXECUTIE - 712802


președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA


1 ADMINISTRATOR = DIRECTOR GENERAL


1

BIROU RESURSE UMANE

- SALARIZARE

6


1

COMpARTIMENT AUDIT INTERN


3

COMpARTIMENT MANAGEMENT

CALITATE, MEDIU,S.S.M., S.U.


2

COMpARTIMENT CONTROL INTERN


DiRECTOR TEHNiC


2

COMPARTIMENT MARKETING, RELAȚII CU PUBLICUL SI MASS MEDIA


2

COMpARTIMENT JURIDIC


2

COMpARTIMENT

ACHIZITII pUBLICE


2

COMpARTIMENT I.T.


1 DIRECTOR COMERCIAL


| l| DIRECTOR ECONOMIC]


<

LU O LU

0. (/)

Q

< LU

I-

<

>

I— O

<


1 25

SECTIA

MECANIC, CONF.MET.

ATELIER AUTO

| ATELIER CONF.METALICE   |I— or O Q_ tf) Z < or i-<


i— o LU


tf)
P SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.217/2019

STAT DE FUNCȚII -2019

NR.

CRT.

DENUMIREA FUNCȚIEI

TIP

FUNCȚIE

NIVEL

STUDII

NR. POSTURI

1

ADMINISTRATATOR = DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA

conducere

superioare

1

1

DIRECTOR COMERCIAL

conducere

superioare

1

2

DIRECTOR TEHNIC

conducere

superioare

1

3

DIRECTOR ECONOMIC

conducere

superioare

1

3

COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE, MEDIU, SSM, S.U.

1

SPECIALIST IN DOMENIUL SSM

executie

superioare

1

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE ECOLOG

executie

superioare

1

3

INSPECTOR PROTECTIE CIVILA

executie

superioare

1

3

COMPARTIMENT MARKETING, RELATII CU PUBLICULSI MASS MEDIA

1

SPECIALIST IN RELATII PUBLICE

executie

superioare

1

2

SPECIALIST MARKETING

executie

superioare

1

2

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

1

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

executie

superioare

2

2

COMPARTIMENT I.T.

1

INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA

executie

superioare

1

2

ADMINISTRATOR BAZE DE DATE

executie

superioare

1

2

COMPARTIMENT TEHNIC

1

INGINER MECANIC

executie

superioare

1

2

TEHNICIAN ECONOMIST

executie

superioare

1

3

ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALA

executie

superioare

1

3

COMPARTIMENT JURIDIC

1

CONSILIER JURIDIC

executie

superioare

2

2

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

1

CONTROLOR DE GESTIUNE

executie

superioare

1

2

CONSULTANT IN MANAGEMENT

executie

superioare

1

2

BIROU RESURSE UMANE-SALARIZARE

1

SEF BIROU

conducere

superioare

1

2

ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

executie

superioare

2

3

TEHNICIAN NORMARE,SALARIZARE,ORGANIZARE

executie

medii/postliceale

1

4

SPECIALIST RESURSE UMANE

executie

superioare

1

5

SPECIALIST IN RELATII DE MUNCA

executie

superioare

1

6

CONSILIER JURIDIC

executie

superioare

1

7

SERVICIUL ADMINISTRATIV, PAZA, SECRETARIAT

1

SEF SERVICIU

conducere

superioare

1

2

ADMINISTRATOR

executie

medii

1

3

SECRETAR ASISTENT DIRECTOR

executie

medii/postliceale

1

4

TELEFONIST

executie

medii

1

5

PAZNIC

executie

generale

15

6

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

executie

medii

1

7

FEMEIE DE SERVICIU

executie

generale

3

8

LEGATOR MANUAL

executie

medii

1

9

ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII

executie

medii

1

10

ARHIVAR

executie

medii

2

11

IGRIJITOR CLADIRI

executie

medii

1

28

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

1

AUDITOR INTERN

executie

superioare

1

1

BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE

1

SEF BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE

conducere

superioare

1

2

ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

executie

superioare

3

3

CASIER TREZORIER

executie

medii

1

4

CONTABIL

executie

medii

3

8

SERVICIUL ABONATI

1

SEF SERVICIU

conducere

superioare

1

2

FUNCTIONAR ECONOMIC

executie

medii

10

3

CASIER

executie

medii

22

4

INGINER PRODUCTIE

executie

superioare

1

34

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

1

SPECIALIST MARKETING

executie

superioare

1

2

MERCEOLOG

executie

medii

1

3

GESTIONAR DEPOZIT

executie

medii

2

4

MAGAZINER

executie

medii

1

5

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

executie

medii

1

6

LUCRATOR GESTIONAR

executie

medii

1

7

COMPARTIMENT FACTURARE, CONTRACTARE

1

ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

executie

superioare

2

2

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

executie

medii

2

4

SERVICIUL CORP CONTROL

1

SEF SERVICIU

conducere

superioare

1

2

CONSILIER JURIDIC

executie

superioare

1

3

INGINER ECOLOG

executie

superioare

1

4

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

executie

medii

18

21

ACTIVITATEA DISPECERAT

1

DISPECER

executie

medii

7

7

SECTIA MECANIC, CONFECTII METALICE

1

SEF SECTIE

conducere

superioare

1

2

MAISTRU MECANIC

executie

medii/postliceale

1

3

MECANIC AUTO

executie

medii

10

4

FUNCTIONAR ECONOMIC

executie

medii

1

5

LACATUS MECANIC

executie

medii

4

6

ELECTRICIAN AUTO

executie

medii

3

7

SUDOR

executie

medii

2

8

STRUNGAR UNIVERSAL

executie

medii

1

9

VOPSITOR AUTO

executie

medii

1

10

VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE

executie

medii

1

11

SPALATOR VEHICULE

executie

generale

1

26

COMPARTIMENT TRAFIC

1

INGINER MECANIC (RESPONSABIL MENTENANTA)

executie

superioare

1

2

REVIZOR TEHNIC AUTO

executie

medii

2

3

IMPIEGAT AUTO

executie

medii

2

4

INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC

executie

medii

1

5

INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE-Manager transport

executie

superioare

1

6

LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX- Manager transport

executie

superioare

1

7

CONDUCATORI AUTOSPECIALA

executie

medii

11

19

DEPARTAMENT SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE SI CURATENIE INTERIOARA

SEF DEPARTAMENT

conducere

superioare

1

1

SECTIA SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE

1

SEF SECTIE

conducere

superioare

1

2

SEF FORMATIE

executie

superioare

1

3

DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZARE

executie

medii

16

4

MAISTRU MECANIC

executie

medii/postliceale

1

5

FUNCTIONAR ECONOMIC

executie

medii

1

6

TEHNICIAN PROGRAMARE,LANSARE, URMARIRE PRODUCTIE

executie

medii/postliceale

1

7

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

executie

generale

159

8

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE-sezonieri

executie

generale

150

9

CONDUCATOR AUTOSPECIALA

executie

medii

39

10

SOFERI AUTOTURISME SI CAMIONETE

executie

medii

12

381

COMPARTIMENT CURATENIE INTERIOARA

1

LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE/CURATENIE INTERIOARA

executie

generale

20

2

DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZARE

executie

medii

1

21

total dep. 403

SECTIA TRANSPORT DESEURI

1

SEF SECTIE

conducere

superioare

1

2

SEF FORMATIE

executie

superioare

1

3

INGINER MECANIC

executie

superioare

1

4

LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX

excutie

superioare

1

5

FUNCTIONAR ECONOMIC

executie

medii

1

6

MAISTRU MECANIC AUTO

executie

medii

2

7

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

executie

medii

2

8

LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE

executie

generale

108

9

CONDUCATOR AUTOSPECIALA

executie

medii

51

168

SERVICIUL GESTIONARE CAINI FARA STAPAN

1

SEF SERVICIU

conducere

superioare

1

2

ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

executie

superioare

1

3

TEHNICIAN VETERINAR

executie

medii/postliceale

3

4

CONDUCATOR AUTOSPECIALA

executie

medii

2

5

INGRIJITOR CAINI IN ADAPOSTURI

executie

generale

6

6

PRINZATOR CAINI

executie

generale

4

7

PAZNIC

executie

generale

5

8

BUCATAR

executie

medii

1

23

ACTIVITATEA DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE

1

EXPERT INGINER HORTICOL

executie

superioare

1

2

CONDUCATOR AUTOSPECIALA

executie

medii

2

3

AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE

executie

medii

5

4

AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE -sezonieri

executie

medii

12

20

TOTAL GENERAL

796

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA