Hotărârea nr. 216/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 216


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.216

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.83166/2019, rapoartele nr.85538/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.85921/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată și Legii societăților nr.31/1990, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


O R G A N I G R A M A

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.216/2019

STAT FUNCTII

PRIVIND FUNCTIILE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE

Nr.crt.

DENUMIREA FUNCTIEI

GRAD

NiVEL STuDii

NR.POSTuRi TOTAL

NR.POSTURI

VACANTE

FUNCTII DE CONDUCERE

1

ADMINISTRATOR -DIRECTOR GENERAL

S

1

2

DIRECTOR DEZVOLTARE

S

1

3

DIRECTOR ECONOMIC

S

1

1

4

DIRECTOR TEHNIC

S

1

SEF SERVICIU

5

SEF SERVICIU COMERCIAL

S

1

6

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

S

1

7

SEF SERVICIU DEZVOLTARE

S

1

8

SEF SERVICIU TEHNIC

S

1

1

9

SEF BIROU RUSI

S

1

TOTAL POSTURI CONDUCERE

9

funcții de execuție

GRAD

NR.POSTuRi TOTAL

COMPARTIMENT JURIDIC

10

Consilier Juridic -Inspector specialitate

IA

S

2

TOTAL

2

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

11

Inspector specialitate

IA

S

1

12

Inspector specialitate

II

S

1

TOTAL

2

BIROU R.U.S.I.

13

Inspector specialitate

IA

S

2

1

14

Secretar dactilograf

I

M

1

15

Inspector

II

M

1

16

Purtator de cuvant

S

1

TOTAL

5

COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

17

Inspector specialitate

I

S

1

TOTAL

1

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

18

Inspector specialitate

I

S

1

TOTAL

1

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

19

Inspector specialitate

IA

S

1

TOTAL

1

COMPARTIMENT PAZA

20

Inspector specialitate

II

S

1

21

Paznic

I

M

9

TOTAL

10

DiREcTiA EcONOMicA

SERViciuL FiNANciAR cONTABiLiTATE

22

Inspector specialitate

_

S

4

Nr.crt.

denumirea funcției

grad

NiVEL STuDii

NR.pOSTuRi TOTAL

NR.POSTURI

VACANTE

23

Casier

I

M

3

TOTAL

7

SERVICIUL COMERCIAL

COMPARTIMENT RECUPERARE DEBITE

24

Inspector specialitate

IA

S

1

TOTAL

1

cOMpARTiMEN uRMARiRE cONTRAcTE

25

Inspector specialitate

IA

S

3

26

Inspector specialitate

I

S

2

TOTAL

5

ARHiVA+MAGAZiE

27

Inspector specialitate

IA

SSD

1

28

Inspector specialitate

IA

S

1

1

TOTAL

2

1

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL TEHNIC

COMPARTIMENT INVESTITII INTRETINERE SI REPARATII

29

Inginer

S

1

30

Muncitor calificat

I

M

7

31

Electrician

I

M

2

1

32

Sofer

I

M

2

1

TOTAL

12

2

COMPARTIMENT SELECTIE DESEURI,IGENIZARE

33

Inspector specialitate

II

S

1

34

Muncitor necalificat

G

26

TOTAL

27

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT LICITATII

35     Inspector specialitate                              IA           S

1

TOTAL

1

SERVICIUL DEZVOLTARE

36

Inspector specialitate

IA

S

8

37

Inspector specialitate

I

S

1

38

Inspector specialitate

II

S

2

39

Inspector

IA

M

6

40

Casier

I

M

14

TOTAL

31

TOTAL pOSTuRi EXEcuTiE

108

4

TOTAL pOSTuRi

117

6

președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016, contact persoana responsabila cu

protecția datelor cu caracter personal - mpf1502@yahoo.com        _      _

Page 2