Hotărârea nr. 215/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 215


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 215

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82685/2019, rapoartele nr.84339/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.84948/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază și Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEACamera de garda Neurologie

<0

1

Camera de garda Psihiatriei

-j

1

Camera de garda Psihiatrie II

-j

1


Secția Clinica Neurologie I

64.5

Secția Clinica Neurologie 11

O ro

Secția Clin. Recup. Neurologica Comp îngrijiri Paliative

4-*

<0

Secția Clinica Psihiatrie I

4^

Staționar de Zi Psihiatrie I

4-*

i

Comp psihiatrie pediatrica

Comp neurologie pediatrica

y

i

Secția Clinica Psihiatrie II

GJ

00

-

Staționar de zi Psihiatrie II

ro

1

Secția Ext. Psih CroniciMelinesti

ro <0


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romulus Victor NICOLICEA


Laborator Analize Medicale

00

Prosectura

ro

La

1


Farmacie cu circuit inchis

4^

La

O

Farmacie cu circuit inchis

ca

La

-


Centrul de Sanatate Mintala

Adulti Staționar de zi

<0

Centrul de Sanatate Mintala

Copii Staționar de zi

ro

Cabinet Cardiologie

ro

i

Cabinet Medicina Muncii

ro

i

Cabinet ORL

ro

i

Aparatura Medicala

-

i

Dietetica

iCabinet neurologie

Ambi in te gr

o

Cabinet explorări funcționale

rlator

at


Laboratoare Paraclinice

20,5

Farmacie

O

Birou Evaluare si Statistica Medicala

CA

Alte Structuri

O


Birou Aprovizionare, Transporturi

Serviciul Financiar

Contabil

4^.

Birou Administrativ

l-j

00
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 215/2019
ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2019    Total =530,5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.215/2019

STAT DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

PENTRU ANUL 2019

Nr.

Crt.

Funcția, gradul sau treapta profesională conf.

Legii cadru

nr.153/2017

Nivel studii

Cuantum

post

Grad/

treapta profesionala

Numar posturi aprobat

e

Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

0

1

2

3

4

5

6

7

COMITETUL DIRECTOR

1,0

Manager

S

1

Economist I A

1

1

0

2,0

Director Medical

S

1

Medic primar

1

1

0

3,0

Director Financiar

Contabil

S

1

Economist I A

1

1

0

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

4,0

Referent de specialitate Sef Serviciu

S

1

IA

1

0

1

5,0

Medic

S

1

Medic specialist

1

0

1

6,0

Referent de specialitate

S

1

IA

1

1

0

7,0

Economist

S

1

IA

1

0

1

8,0

Referent SS

S

1

1

0

1

SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE

9,0

Economist - Sef

Serviciu

S

1

IA

1

1

0

10,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

11,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

12,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

13,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

SERVICIU RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE si SALARIZARE

14,0

Economist

Sef Serviciu

S

1

IA

1

1

0

15,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

16,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

17,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

18,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

COMPARTIMENT JURIDIC

19,0

Consilier juridic

S

1

IA

1

1

0

BIROU INFORMATICA

20,0

Analist programator sef birou

S

1

IA

1

1

0

21,0

Analist programator

S

1

IA

1

1

0

22,0

Analist programator

S

1

IA

1

1

0

EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

23,0

Referent de specialitate Sef Birou

S

1

IA

1

1

0

24,0

Analist programator

S

1

IA

1

0

1

25,0

Referent de specialitate

S

1

III

1

1

0

26,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

27,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

28,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

29,0

Registrator medical

P.L.

1

1

1

0

30,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

31,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

32,0

Registrator medical

M

1

1

1

0

33,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

34,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

35,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

36,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

37,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

38,0

Registrator medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

COMPARTIMENT AUDIT

39,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

BIROU APROVIZIONARE, TRANSPORTURI

40,0

Economist

Sef Birou

S

1

IA

1

1

0

41,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

42,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

43,0

Referent de specialitate

S

1

II

1

1

0

44,0

Magaziner

M

1

I

1

1

0

45,0

Magaziner

M

1

I

1

1

0

46,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

BIROU ADMINISTRATIV

47,0

Sef Birou Inginer

S

1

IA

1

1

0

48,0

Referent de specialitate

S

1

I

1

1

0

49,0

Inginer

S

1

IA

1

1

0

50,0

Curier

G

1

II

1

0

1

51,0

Arhivar

M

1

I

1

1

0

52,0

Portar

G

1

I

1

1

0

53,0

Portar

G

1

I

1

1

0

54,0

Portar

G

1

I

1

1

0

55,0

Portar

G

1

I

1

1

0

56,0

Portar

G

1

I

1

1

0

57,0

Muncitor (frizer)

M

1

II

1

1

0

58,0

Muncitor (liftier)

M

1

II

1

1

0

59,0

Muncitor (liftier)

M

1

II

1

1

0

60,0

Muncitor (liftier)

M

1

I

1

1

0

61,0

Muncitor (liftier)

M

1

I

1

1

0

62,0

Muncitor (liftier)

M

1

I

1

1

0

BLOC ALIMENTAR

63,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

64,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

65,0

Muncitor Bucatar

M

1

II-III

1

1

0

66,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

67,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

68,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

0

1

69,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

0

1

70,0

Muncitor Bucatar

M

1

I

1

1

0

ECHIPA DE INTRETINERE

71,0

Referent de specialitate       șef

echipă

S

1

I

1

1

0

72,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

73,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

74,0

Muncitor

M

1

I

1

1

0

75,0

Muncitor (spatii

verzi)

M

1

Muncitor

necalificat

1

1

0

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIA CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

76,0

Inginer

S

1

IA

1

1

0

BiRou AcHiZiTii puBLicE,

coNTRAcTARi

77,0

Economist Sef birou

S

1

IA

1

1

0

78,0

Consilier juridic

S

1

IA

1

1

0

79,0

Economist

S

1

IA

1

1

0

coMpARTiMENT coNFEsioNAL

80,0

Preot

S

1

IA

1

1

0

coMpARTiMENT DE pREVENiRE

si coNTRoL AL iNFEcTiiLoR NoZocoMiALE

81,0

Medic Epidemiologie

S

1

Primar

1

1

0

82,0

Asistent

Epidemiologie

P.L.

1

Principal

1

1

0

83,0

Asistent

Igiena

P.L.

1

Principal

1

1

0

84,0

Asistent

Igiena

P.L.

1

Principal

1

1

0

85,0

Agent

D.D.D.

G

1

1

0

1

secția clinică neurologie i = 68 paturi, din care 3 paturi de terapie acuta PERSONAL SANITAR SUPERIOR

86,0

Medic Neurologie

Sef sectie

S

1

Primar

1

1

0

87,0

Medic Neurologie Prof . Univ.

S

1

Primar

1

1

0

88,0

Medic Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

88,5

Medic Neurologie

Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

89,0

Medic Neurologie

Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

90,0

Medic Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

90,5

Medic Neurologie

Asistent Universitar

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

91,5

Medic Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

92,5

Medic Terapie

S

1

Primar

1

1

0

ALT pERsoNAL sANiTAR supERioR

93,5

Kinetoterapeut

S

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

94,5

Asistent medical

Șef

P.L.

1

Principal

1

1

0

95,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

96,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

97,5

Asistent medical

PL

1

1

1

0

98,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

99,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

100,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

101,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

102,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

103,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

104,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

105,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

106,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

107,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

108,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

109,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

110,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

111,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

112,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

113,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

114,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

115,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

116,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

117,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

118,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

119,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

120,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

121,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

122,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

123,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

124,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

125,5

Asistent medical EEG

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

126,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

127,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

128,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

129,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

130,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

131,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

132,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

133,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

134,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

135,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

136,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

137,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

138,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

139,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

140,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

141,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

142,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

143,5

Ingij. Curatenie

G

1

1

0

1

144,5

Brancardier

G

1

1

1

0

145,5

Brancardier

G

1

1

1

0

146,5

Brancardier

G

1

1

1

0

147,5

Brancardier

G

1

1

1

0

148,5

Brancardier

G

1

1

1

0

149,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

150,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

secția clinică neurologie ii = 68 paturi, din care 3 paturi de terapie acuta PERSONAL SANITAR SUPERIOR

151,5

Medic Neurologie

Sef secție

S

1

Primar

1

1

0

152,5

Medic Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

153,5

Medic Neurologie

S

1

Specialist

1

1

0

154,0

Medic Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

154,5

Medic Neurologie

S

0,50

Specialist

0,5

0

0,5

155,0

Medic Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

156,0

Medic Neurologie

S

1

Primar

1

1

0

156,5

Medic Neurologie

S

0,50

Primar

0,5

0,5

0

pERsoNAL sANiTAR - TREi TuRE

157,5

Asistent medical Sef

S

1

Principal

1

1

0

158,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

159,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

160,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

161,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

162,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

163,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

164,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

165,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

166,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

167,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

168,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

169,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

170,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

171,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

172,5

Asistent medical

P.L.

1

1

0

1

173,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

174,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

175,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

176,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

177,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

178,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

179,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

180,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

181,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

182,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

183,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

184,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

185,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

186,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

187,5

Kinetoterapeut

S

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR - POST FIX

188,5

Asistent masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

189,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

190,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

191,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

192,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

193,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

194,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

195,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

196,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

197,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

198,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

199,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

200,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

201,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

202,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

203,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

204,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

205,5

Ingrij Curatenie

G

1

1

0

1

206,5

Brancardier

G

1

1

1

0

207,5

Brancardier

G

1

1

1

0

208,5

Brancardier

G

1

1

1

0

209,5

Brancardier

G

1

1

1

0

210,5

Brancardier

G

1

1

1

0

211,5

Garderobier

M

1

1

1

0

212,5

Sofer autosanitara

M

1

I

1

1

0

213,5

Sofer autosanitara

M

1

1

1

0

CAMERA DE GARDA - NEUROLOGIE I SI II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

214,5

Asistent medical

S

1

1

0

1

215,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

216,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

217,5

Asistent medical

S

1

1

1

0

218,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

219,5

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

220,5

Infirmiera

G

1

1

0

1

221,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

222,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

AMBULATORIUL INTEGRAT

223,0

Medic neurologie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

223,5

Medic neurologie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

224,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

0

1

secția clinică recuperare neurologica = 45 paturi PERSONAL SANITAR SUPERIOR coMpARTiMENT iNGRiJiRi pALEATiVE = 5 pATuRi

225,5

Medic Recuperare, Med fizica si balneologie sef sectie

S

1

Primar

1

1

0

226,5

Medic Recuperare medicina fizica si balneofizioterapie

S

1

Primar

1

1

0

227,5

Medic Recuperare medicina fizica si balnologie

S

1

Primar

1

1

0

228,5

Medic Recuperare medicina fizica si balnologie

S

1

specialist

1

0

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

229,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

230,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

231,5

Kinetoterapeut

S

1

1

1

0

232,5

Profesor CFM

S

1

Principal

1

1

0

233,5

Kinetoterapeut

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

234,5

Asistent medical șef

S

1

Principal

1

1

0

235,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

236,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

237,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

238,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

239,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

240,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

241,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

242,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

243,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

244,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

245,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

246,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

247,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

248,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

249,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

250,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

251,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

252,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

253,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

254,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

255,5

Asistent medical

P.L.

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR - POST FIX

256,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

257,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

1

0

1

258,5

Asistent Masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

259,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

Principal

1

1

0

260,5

Asistent Masaj

P.L.

1

Principal

1

1

0

261,5

Asistent Balneo-fizioterapie

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

262,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

263,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

264,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

265,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

266,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

267,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

268,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

269,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

270,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

271,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

272,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

273,5

Brancardier

G

1

1

1

0

274,5

Brancardier

G

1

1

1

0

275,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS NEUROLOGIE I SI II, RECUPERARE-NEUROLOGICA, PSIHIATRIE II

276,5

Farmacist

sef secție

S

1

Primar

1

1

0

277,0

Farmacist

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

278,0

Asistentă farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

279,0

Asistentă farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

280,0

Asistentă farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

281,0

Asistentă farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

CABINET CARDIOLOGIE

PERSONAL SANITAR SUPERIOR SI SANITAR MEDIU

282,0

Medic Cardiologie

S

1

Primar

1

1

0

283,0

Asistentă medicală

P.L.

1

Principal

1

1

0

CABINET MEDICINA MUNCII

284,0

Medic

S

1

Specialist

1

1

0

285,0

Medic de medicina muncii

S

1

Specialist

1

0

1

CABINET ORL

285,5

Medic ORL

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

286,0

Medic ORL

S

0,50

Primar

0,5

0

0,5

287,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

secția clinică psihiatrie i = 70 paturi

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

288,0

Medic Psihiatrie Șef secție

S

1

Primar

1

1

0

288,5

Medic Psihiatrie

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

289,0

Medic

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

290,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

291,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

292,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

292,5

Medic Psihiatrie

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

293,0

Medic Psihiatrie

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

294,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

295,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

295,5

Sociolog

S

0,5

Principal

0,5

0,5

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

296,5

Asistent medical șef

S

1

Principal

1

1

0

297,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

298,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

299,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

300,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

301,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

302,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

303,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

304,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

305,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

306,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

307,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

308,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

309,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

310,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

311,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

312,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

313,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

314,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

315,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

316,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

317,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

318,5

Asistenta medicala

P.L.

1

Principal

1

1

0

319,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

320,5

Asistent medical

PL

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

321,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

322,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

323,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

324,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

325,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

326,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

327,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

328,5

Infirmiera

G

1

1

1

0

329,5

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

330,5

Infirmieră

G

1

1

0

1

CAMERA DE GARDA - PSIHISTRIE I - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

331,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

332,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

333,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

334,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

335,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

336,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

337,5

Infirmieră

G

1

1

1

0

STATIONAR DE ZI CLINCA PSIHIATRIE I = 20 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

338,5

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

339,5

Psiholog

S

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

340,5

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

341,5

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS PSIHIATRIE I

342,5

Farmacist Diriginte

S

1

Primar

1

0

1

343,0

Farmacist

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

344,0

Asistent farmacie

P.L.

1

1

0

1

345,0

Asistent farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

346,0

Asistent farmacie

P.L.

1

Principal

1

1

0

BLOC ALIMENTAR

347,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

348,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

349,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

350,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

MUNCITORI

351,0

Portar

G

1

I

1

1

0

352,0

Portar

G

1

I

1

1

0

353,0

Portar

G

1

I

1

1

0

354,0

Portar

G

1

I

1

1

0

355,0

Portar

G

1

I

1

1

0

356,0

Muncitor (lacatus mecanic)

M

1

I

1

1

0

357,0

Magaziner

G

1

1

1

0

358,0

Muncitor (intretinere)

M

1

I

1

1

0

COMPARTIMENT PSIHIATRIE PEDIATRICA= 10 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

359,0

Medic Psihiatrie

Pediatrica

S

1

Primar

1

1

0

COMPARTIMENT NEUROLOGIE PEDIATRICA= 10 PATURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

360,0

Medic Neurologie

Pediatrica

S

1

Specialist

1

0

1

COMPARTIMENT DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE PEDIATRICA =20 PATURI ALT PERSONAL SUPERIOR SANITAR

361,0

Profesor CFM

S

1

Principal

1

1

0

362,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

363,0

Sociolog

S

1

Principal

1

1

0

364,0

Fiziokineto-terapeut

S

1

1

1

0

PERSONAL SANITAR - TREI TURE

365,0

Asistent medical sef

P.L.

1

Principal

1

1

0

366,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

367,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

368,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

369,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

370,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

371,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

372,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

373,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

374,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR - POST FIX

375,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

376,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

377,0

Infirmieră

G

1

1

0

1

378,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

379,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

380,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

381,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

382,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

383,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

384,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

385,0

Brancardier

G

1

1

1

0

secția clinica psihiatrie ii = 60 paturi PERSONAL SANITAR SUPERIOR

386,0

Medic Psihiatrie Sef secție

S

1

Primar

1

1

0

387,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

388,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

389,0

Medic

Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

390,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

391,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

ALT pERsONAL sANiTAR supERiOR

392,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

393,0

Psiholog

S

1

1

1

0

pERsONAL sANiTAR - TREi TuRE

394,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

395,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

396,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

397,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

398,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

399,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

400,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

401,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

402,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

403,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

404,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

405,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

406,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

407,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

408,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

409,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

410,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

411,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

412,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

413,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

414,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

415,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

416,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

417,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

418,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

419,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

420,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

421,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

422,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

423,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

424,0

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

CAMERA DE GARDA PSIHIATRIE II - PERSONAL SANITAR - TREI TURE

425,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

426,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

427,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

428,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

429,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

430,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

431,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

sTATioNAR DE Zi cLiNcA psiHiATRiE ii = 10 LocuRi pERsoNAL sANiTAR MEDiu

432,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

0

1

433,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

secția exterioară psihiatrie cronici melinesti = 42 paturi PERSONAL SANITAR SUPERIOR

434,0

Medic Psihiatrie șef secție

S

1

Primar

1

1

0

435,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

pERsoNAL sANiTAR - TREi TuRE

436,0

Asistent medical

Șef

P.L.

1

Principal

1

1

0

437,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

438,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

439,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

440,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

441,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

442,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

443,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

444,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

445,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

446,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

447,0

Asistent medical

P.L.

1

1

0

1

pERsoNAL sANiTAR AuxiLiAR

448,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

449,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

450,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

451,0

Infirmieră

G

1

1

1

0

452,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

453,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

454,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

455,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

456,0

Infirmiera

G

1

1

1

0

457,0

Infirmiera

G

1

1

0

1

BLOC ALIMENTAR

458,0

Muncitor Bucatar

M

1

II-III

1

1

0

459,0

Muncitor Bucatar

G

1

I

1

1

0

MUNCITORI

460,0

Portar

G

1

I

1

1

0

461,0

Portar

G

1

I

1

1

0

462,0

Portar

G

1

I

1

1

0

463,0

Portar

G

1

I

1

1

0

464,0

Muncitor spatii verzi

G

1

Muncitor necalificat

1

1

0

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ADULTI

CU STATIONAR DE ZI

= 25 LOCURI

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

465,0

Medic Psihiatrie Sef CSM Adulti

S

1

Primar

1

1

0

466,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

467,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

468,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

469,0

Medic Psihiatrie

S

1

Primar

1

1

0

470,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

1

0

471,0

Medic Psihiatrie

S

1

Specialist

1

0

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

472,0

Psiholog

S

1

Principal

1

1

0

473,0

Psiholog

S

1

Practicant

1

1

0

474,0

Asistent Social

S

1

Principal

1

1

0

475,0

Sociolog

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR

476,0

Asistent medical sef

P.L.

1

Principal

1

1

0

477,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

478,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

479,0

Asistent medical

M

1

Principal

1

0

1

480,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

481,0

Asistent medical

S

1

Principal

1

1

0

482,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

483,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

484,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

485,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

486,0

Asistent medical

PL

1

1

0

1

487,0

Asistent medical

PL

1

Principal

1

1

0

488,0

Statistician

M

1

Principal

1

1

0

489,0

Registrator

M

1

Principal

1

1

0

490,0

Registrator

M

1

Principal

1

1

0

491,0

Registrator

M

1

Principal

1

1

0

PERSONAL AUXILIAR

492,0

Muncitor (Instructor ergoterapie)I

M

1

I

1

1

0

493,0

Îngrijitoare

G

1

1

1

0

494,0

Îngrijitoare

G

1

1

1

0

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ COPII, CU STATIONAR DE ZI = 10 LOCURI PERSONAL SANITAR SUPERIOR

495,0

Medic Psihiatrie Pediatrica

Sef CSM Copii

S

1

Specialist

1

1

0

496,0

Medic Neurologie

Pediatrica

S

1

Primar

1

1

0

497,0

Medic Psihiatrie

Pediatrica

S

1

Specialist

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

498,0

Logoped

S

1

Principal

1

1

0

499,0

Psiholog

S

1

Practicant

1

1

0

500,0

Psiholog

S

1

Specialist

1

1

0

501,0

Kinetoterapeut

S

1

1

0

1

PERSONAL SANITAR

502,0

Asistent medical

P.L.

1

1

1

0

503,0

Asistent medical

S

1

1

1

0

504,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

505,0

Asistent medical

P.L.

1

Principal

1

1

0

506,0

Registrator medical

M

1

Principal

1

1

0

PERSONAL AUXILIAR

507,0

Ingrij. Curatenie

G

1

1

0

1

APARATURA MEDICALA

508,0

Tehnician aparatură medicală

PL

1

Principal

1

1

0

DIETETICA

509,0

Asistent

P.L.

1

Principal

1

1

0

510,0

Asistent dietetica

P.L.

1

Principal

1

1

0

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

511,0

Medic Medicina de Laborator Sef laborator

S

1

Primar

1

1

0

512,0

Medic Medicina de

Laborator

S

1

Primar

1

1

0

512,5

Medic Medicina de

Laborator

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

513,0

Medic Medicina de

Laborator

S

0,5

Primar

0,5

0,5

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

514,0

Chimist

S

1

Principal

1

1

0

515,0

Chimist cu gestiune

S

1

Principal

1

1

0

516,0

Chimist

S

1

Principal

1

1

0

517,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

518,0

Biolog

S

1

Principal

1

0

1

519,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

520,0

Biolog

S

1

Principal

1

1

0

PERSONAL SANITAR

521,0

Asistent sef laborator

S

1

Principal

1

1

0

522,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

523,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

524,0

Asistent laborator

M

1

Principal

1

1

0

525,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

0

1

526,0

Asistent laborator

S

1

Principal

1

1

0

527,0

Asistent laborator

P.L.

1

Principal

1

1

0

PERSONAL AUXILIAR

528,0

Ingrij curatenie

G

1

1

0

1

pROSECTURA

528,5

Medic Anatomie

Patologica

S

0,5

Specialist

0,5

0,5

0

529,5

Asistent medical

P.L.

1

l

1

1

0

530,5

Ingrijitoare

G

1

1

1

0

TOTAL POSTURI = 530.5

DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE = 20

președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA