Hotărârea nr. 211/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 211


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 211

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82380/2019, rapoartele nr.85278/2019 al Direcției Economico-Financiare și nr.86076/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2018: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-59) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Marinela Rezeanu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Marinela Rezeanu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                           7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                  Nicoleta MIULESCU

Q Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

[2] GIE - grupuri de interes economic

2] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


09.04.2019 Tip situație financiară : BL


(•An C Semestru


Anul


2018


Suma de control


200


Entitatea


SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

a

05

Q

Im

"O


Localitate

Sector

Dolj

CRAIOVA

Strada

Nr.             Bloc      Scara     Ap.

Telefon

BRESTEI

129A        |                          i

0251414660


Număr din registrul comerțului


J16/136/2011

Cod unic de inregistrare

—1—

2i7

9

6

9

1

4

5


Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integra! de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase


Situații financiare anuale


Ț»

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale


LT Entități mijlocii, mari si entități de |1 interes public______________________

j f~~ Entități mici                       ~


| C Microentitați


Entități de | interes public1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabi'itățiinr 82/1991

□ 2. persoanele juridice afla te in lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state apai ținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATEIndicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 1AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

351/04.04.2003


CIF/CUI


15 3 13|758


FIO - pag. 1 BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                               -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold ia:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

i

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

36.571

21.017

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

1

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale I u-t. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

36.571

21.0171

j

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 -2912)

08

08

63.090

38.949!

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

L °L

2. i 04.101

3.655.589,

i

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

52.675

43.048

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

306.054

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

|

9. Avansuri (ct.4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

2.219.866

4.043.640

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 251 - 2961)

18

18

10

12.270

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676'" + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

150.000

150.000

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

150.010

162.270

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

2.406.447

4.226.927

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

i

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.217.832

650.355

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

i

1

|

4. Avansuri (ct.4091)

29

29

i

_

1.200;

1

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

!          1.217.832

i

651.555 j

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

i

I

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 ■'+ 2678" + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

6.262.515

7.599.354

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

r~

l

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** ■ 495*)

33

33

Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din cc.4428»*+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

147.951

386.896

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe repre’cntând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

6.410.466

7.986.250

_______

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

i (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

1    TOTAL (rd. 37+ 38)

i

40

39

■ IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

î(dinct.508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.514.557

2.254.906

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

9.142.855

10.892.711

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

39.838

23.237

, Sume de reluat intr-c perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

39.838

23.237

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

j

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 1NTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

1.697.552

2.755.133

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

I

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437**’ + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447-** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

i 52

1

i

1

2.522.913

2.825.793

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

4.220.465

5.580.926

E, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

4.962.228

5.335.022

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

1 56

L

55

7.368.675

9.561.949

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 1NTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

î

1

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58 [

1

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

i 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sumo datorate entitățiior asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

52

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile plivind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

805.963

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

805.963

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Al te provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

614.045

689.043

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

614,045

689.043

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72 1

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

200

200

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

200

200

| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

1

87

86

‘ III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

559.169

557.361

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

40

40

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

1.719.081

3.095.984

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

1.719.121

3.096.024

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

4.346,961

4.413.358

SOLD O (ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

129.179

1.376.903

SOLDDfct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

IOC

99

1.376.903

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

6.754.630

8.066.943

Patrimoniu! public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

6.754.630

— 1

8.066.943

Suma de control F1 0 :      179446335 /. 1082853325

1 (Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267S la 2679 reorezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum șl aite creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   într-o perioadă mai mică de 12 luni.

*-■*) Solduri creditoare ale conturilor resoect've                   21 Se va comPleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

*■                           P ■   •                    publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea

șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                        . lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

j

2018

1

1

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

45.354.410

50.193.224

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

45.354.410

50,193.224

1 Zenituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

j Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

: Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care irnai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722) 1

09

' 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + j 7417 +7419)

12

i 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

138.055

154.101

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

13.000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11+12 + 13)

16

45.492.465

50.347.325

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

4.804.913

6.660.666

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

431.574

292.159

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

296.575

250.981

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

23.300.219

26.667.772

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

18.994.069

25.709.874

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

4.306.150

957.898

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

641.489

719.994

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

641.489

719.994

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

202.213

-22.021

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

537.293

428.544

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

335.080

450.565

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1

14.896.568

14.304.422

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

r~

32

14.435.549

13.368.927

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

428.722

898.193

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

! 34

1.466

488

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

I 35

I

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

1 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

30.831

36.814

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

614.045

74,998

- Cheltuieli (ct.6812)

40

614.045

74.998

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

l42_.

45.187.596

48.948.971

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

L.„.    .

-Profit (rd. 16-42)

43

304,869

1.398.354

-Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

2.068

12.246

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

1.990

5.302

- din care, veniturile obținute de Ia entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

j. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

j VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

4.058

17.548

! 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)                                                                    ;

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

35.518

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

35.518

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

60

4.058

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

17.970

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

45.496.523

50.364.873

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

45.187.596

48.984.489

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTțÂ):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

308.927

1.380.384

-Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

179.748

3.481

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

i 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

129.179

1.376.903

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de contro! F20 :  753735939/1082853325

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice"


ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

- lei -

->n                       la data de

Cod 30

31.12.2018

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nnIO/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

1.376.903

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de I investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)

04

04

•rnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

i - peste 30 de zile

06

06

j - peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

I0

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale                                           j 14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si , jalte fonduri

15

15

; Obligații restante fata de alti creditori

16

16

, ipozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit |la bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

i                               A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

692

715

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

659

675

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

1.860.561

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

3.479.634

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

178.861

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

568.937

.. Tichete acordate salariatilor

»

Nr. rd.

Sume

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor

38

37

2.309.295

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

i Nr. -•

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

p. - -

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli decapitai

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări neccrporale (din ct. 4094)

50

45b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(506)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

150.010

162.270

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

10

12.270

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

10

1 7 T7A i Z.z_z v

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

-dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

150.000

150.000

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

150.000

1

;                        i5o.ooo

i

i

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

1

i

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

8.615.560

j                      9.845.146

i . eanțe comerciale în relația cu entitățile neailliate nerezicente, avansuri pentru cumpărări de ounuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

j

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, tvansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor ufiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume b'ute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. ^11 -t din ct. 413 r din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

3.372.893

3.300.773

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

(ct. 425+4282)

68

60

6.214

1.898

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

129.570

363.329

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+43 7+4382)

70

62

93.668

316.506

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

35.902

46.823

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

-altecreanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

i

70

69.251

178.861

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

52.005

44.906

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

52.005

44.906

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)

82

74

I

I

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

-de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economic; ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 '07 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

98.053

17.274

-în lei (ct.5311)

93

85

98.053

17.274

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.419.707

2.237.617

- în lei (ct. 5121), din care:

96

88

1.419.706

2.237.616

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

1

1

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

te conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

3.203

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

3.203

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+110+111 + 116+119+122 + 128)

103

95

4.220.465

6.386.889

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

- în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686+1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

1.006.878

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

1.697.552

2.755.133

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafilîate inerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați inerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație leu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți af liați nerezidenți și alte contur: asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

401 + din ct. 403 din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

t09a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

1.113.466

1.159.861

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111

1.295.530

1.338.806

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431 +437+4381;

121

112

664.197

626.547

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

631.333

712.259

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct.451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

113.917

126.211

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

113.917

126.211

- subvenții nereluate ia venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

200

200

-acțiuni cotate 4)

142

131

-acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

200

200

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

177.860

183.2751

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr.

rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

:3,'

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

6.121.508

3.123.363

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

1

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

1

_____

31.12.2017

31.12.2018

A

B |

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140 1

’ll. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

152

141

200

X

200

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

200

100,00

200

100,00

!   - deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

j - deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

200

100,00

200

100,00

j - deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

64.590

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

64.590

- către aiți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

1

_

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, vietăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

64.590

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

i

1

- către instituții publice centrale

170

159

1

- către instituții publice locale

171

160

64.590

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legi nr. 163/2018

Nr. rd.

1

Sume (Iei)

A

B

2017

2018

-dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170F30 - pag.8


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătură

GINGIOVEANU DOINA


Numele si prenumele


CalitateaFormular VALIDAT


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăNr.de înregistrare in organismul profesional:SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(coi.5=1+2-3)

A

j B

1

2

i              3

4

5

1.Imobilizări necorporale

i

i                              J

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

177.860

5.415

X

183.275

insuri acordate pentru imiobilizari necorporale

03

i

i

X

1

lActive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

177.860

5.415

_

X

183.275

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

385.968

385.968

Instalații tehnice si mașini

08

4.585.785

2.229.297

121.627

6.693.455

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

91.196

5.769

5.756

91.209

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

. «bilizari corporale in curs de execuție

13

306.054

3C6.054

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

1

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

140.812

140.812

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

5.062.949

2.681.932

268.195

7.476.686

lll.f mobilizări financiare

17

150.010

121.161

108.901

X

162.270

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

5.390.819

2.808.508

377.096

7.822.231

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

s-

9

{.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

!

Alte imobilizări

20

141.289

20.969

j               162.258

Active necorpcrale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

-------------------------------------------------------------------------------------------------1

TAL (rd.19+20+21)

22

141.289

20.969

162.258j

II.Imobilizări corporale

1

i

1

Terenuri

23

Construcții

24

322.877

24.141

347.018

instalații tehnice si mașini

25

2.481.685

661.003

104.821

3.037.867

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

38.521

13.881

4.241

48.161

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.843.083

699.025

109.062

3.433.046

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.984.372

719.994

109.062

3.595.304

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold finai

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

l          12

13           1

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

j

1

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

1

|

TOTAL (rd.32 la 34)

35

i

_

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

construcții

37

Instalații tehnice si mașini

J8

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

... .

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

i

46

. —

AIUSTAR1 PENTRU DEPRECIERE -

rAL -rd.35+45+46)

1

47

Suma de control F40:  70879816/1082853325

administrator,                                    |NT0CM1TfFormular VALIDAT


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompietat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

rnr^iti

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La 31 Decembrie 2018

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,cu sediul in județul Dolj, Craiova,str.Brestei nr.l29A,jud,Dolj ,Cod Postai 200207 inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.Jl 6/136/201 l,avand codul unic de inregistrare RO27969145,este persoana juridica infiintata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizării Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu răspundere limitata,avand asociații:

 • -  Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 • -  Comuna Isalnita prin Consiliul Local isalnita

 • -  Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfasurat in anul 2018 in baza contractului de delegare nr.1/29.03.2013 Încheiat intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “SALUBRIS DOLJ” in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat si se refera in principal la: -precolectarea,colectarea,sortarea,transportul si depozitarea controlata a deșeurilor municipale;

-maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice;

-curatarea si transportul zăpezii;

-colectarea,transportul depozitarea deșeurilor menajere provenite de la populație,agenti si instituții publice;

Activitatea de gestionare a câinilor fara stapan s-a desfasurat in anul 2018 in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova inregistrat sub nr. 119265/28.12.2011 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si SC Salubritate Craiova SRL,modificat si completat cu acte adiționale.

Activitatea de dezinsectie,dezinfectie si deratizare s-a desfasurat in baza contractului 102639/13.07.2015 incheiat cu Municipiul Craiova si a contractelor cu alti beneficiari.

Aceste activitati s-au desfasurat pe raza municipiului Craiova,iar pe raza comunelor Isalnita,Varvorul de Jos,Bechet,Almaj ,Bucovat,Malu Mare,Simnicul de Sus,Ghercesti conform prevederilor contractuale activitatii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale si menajere.

In anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de către Municipiul Craiova ,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 parti sociale ,astfel incat structura capitalului social la 31.12.2018 este următoarea:

-Municipiul Craiova -10 parti sociale cu o valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%

-Comuna Isalnita-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

-Comuna Varvoru de Jos-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

Subsemnatul BUTARI MIHAI-VLAD in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL ,declar ca:

I. La data de 31 decembrie 2018 s-au obtinut următoare

e rezultate:

Nr.crt.

Denumirea elementului

Valoarea(lei)

1

A. Venituri din exploatare

50.347.325

B.Cheltuieli din exploatare

48.948.971

-Profit(A-B)

1.398.354

2

A.Venituri financiare

17.548

B.Cheltuieli financiare

35.518

Pierdere(B-A)

17.970

3

Rezultatul brut al exercițiului financiar

Profit

Pierdere

4

A.Venituri extraordinare

0

B.Cheltuieli extraordinare

0

Profit(A-B)

Pierdere(B-A)

5

Rezultatul brut al exercițiului financiar

Profit

1.380.384

Pierdere

6

Impozit pe profit

3.481

7

Rezultatul net al exercițiului financiar

Profit

1.376.903

II. La data de 31 Decembrie 2018 situația activelor si pasivelor se prezintă astfel:

Nr.crt.

Denumirea elementului

Valoare(lei)

1

Active imobilizate

4.226.927

2

Active circulante

10.892.711

3

Creanțe

7.986.250

4

Datorii ce trebuiesc plătite intr-operioada de pana la un an

5.580.926

5

Datorii ce trebuiesc plătite intr-o perioada mai mare de un an

805.963

Activul net al societății la 31.12.2018 in suma de 8.066.943 lei a crescut fata de anul precedent cu 1.312.313 lei.

Bunurile de domeniul public si privat care fac obiectul contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 sunt inregistrate in balanța de verificare in conturi extrabilantiere,au fost inventariate de o comisie comuna .

Activele circulante se compun din:

1.Stocurile de materiale in suma de 650.355 lei la sfârșitul anului,mai mici cu 567.477 lei fata de anul precedent .Acest fapt se datoreaza consumului de materiale antiderapante (sare,nisip,cloruri) pentru deszăpezire in luna decembrie 2018.

 • 2. Creanțe comerciale (cont 411) la 31.12.2018 sunt in valoare bruta de 9.007,650 ,iar in valoare neta (valoare bruta mai puțin ajustările in suma de 2.244.591 lei) de 6.763.059 lei.Acest fapt se datoreaza climatului economic,foarte multe societăți comerciale se afla in insoventa,faliment.De asemenea la asociațiile de locatari/ proprietari soldul facturilor neachitate aflate in litigii pe rol,ori in executare , la 31.12. 2018 este de 1.654.288 lei.

Contul 418-Clienti facturi de intocmit ,sold 832.330 lei reprezintă facturile de intocmit pentru situațiile de lucrări executate către Primăria municipiului Craiova in luna decembrie 2018.

In baza inventarierii creanțelor la data de 31.12.2018 ,s-au operat ajustări de valoare prin anularea,constituirea ori majorarea provizioanelor pentru clientii incerti in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 ,OMFP 1802/2014 si a Codului Fiscal ,asa incat soldul ajustărilor la sfârșitul anului este in suma de 2.244.591 lei.Aceste ajustau pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data bilanțului si sunt aferente clientilor in litigiu( 1.670.626 lei), in insolventa(329.296 lei),intrerupere activitate la ORC(576 lei),sume neincasate cu o vechime mai mare de trei ani(244.094 lei-din care asociații de locatari/proprietari 168.952 lei).

Menționam ca aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2018.

 • 3. Alte creanțe in suma de 386.896 lei se refera in principal la sume de recuperat de la CAS Dolj (309.459 lei),CNPAS (7.047 lei),impozit pe profit de recuperat (46.478 lei). Cheltuieli in avans - RCA inregistrate in avans (23.237 lei).

Datoriile se compun din:

 • l.Datoriile comerciale in suma de 2.755.133 lei la 31.12.2018 ,se compun din datorii comerciale curente către furnizori.

Societatea nu are datorii comerciale neachitate la scadenta.

l.Datoriile curente in legătură cu personalul si către bugete :

>1.159.861 lei -reprezintă drepturile de personal pe luna decembrie 2018 cu data de achitare in ianuarie 2019,precum si alte datorii in legătură cu personalul (garanții materiale) ;

>1.338.806 lei -datorii curente către bugetul de stat ,(TVA,impozit salarii,CAS,sanatate, contribuția asiguratorie pentru munca- sunt datorii curente,inregistrate in luna decembrie 2018 cu termen de plata scadent in 25.01.2019.

Nu au existat in anul 2018 intarzieri la plata obligațiilor către bugetul de stat,local sau ale asigurărilor sociale de stat.

III. Repartizarea profitului

Profitul net,in suma de 1.376.903 lei, propunem sa fie repartizat la alte rezerve , reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege .In temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal,care prevede ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferenta rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfârșitul exercițiului financiar . In aceste condiții, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (inregistrare contabila 129 = 1068).

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalații de lucru,asa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfășurării activitatii economice(doar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2018 in perioada si in echipamentele calificate pentu scutire a fost in cuantum de 1.376.903 lei.A fost alocata la rezerve (1068) suma de 1.376.903 lei,in limita profitului contabil net realizat.

INVESTIȚII -an 2018

Utilajele care indeplinesc condițiile legislative sunt automaturatoarea DAF Scarab cu o valoare de inventar de 720.000 lei,achizitionata in trim.II ,grupa 2.1.24.2”masini,utilaje si instalații de salubritate”si 2 autogunoiere de 16 mc,Ford cu valoarea de 844.800 lei,achiziționate in trim IV 2018,aceeași subgrupa din catalogul mijloacelor fixe.

Deoarece achiziția depășește valoarea profitului net ,s-a repartizat la rezerve suma profitului net.

S-au mai achiziționat in anul 2018 :4 autoutilitare IVECO DAILY in leasing financiar cu o valoare de inventar totala de 519.200 lei,2 remorci cu o valoare de inventar in suma de 69.750 lei, 10 freze de zapada-40.000 lei.

IV. Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda naționala,a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor,prelucrarea,publicarea si pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara,performanta financiara si alte informații referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea a intocmit lunar balanțe de verificare,a depus declarațiile privind impozitul pe profit,conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii-utilizand planul de conturi general,modelele situațiilor financiare,registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila,respectând normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilității nr.82/1991,republicata,cu modificările si completările ulterioare si ale OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR, BUTARIMIHAIVLADDECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale ia 31/12/2018 pentru :

Entitatea:SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Județul :16--D0U

Adresa: localitatea CRAIOVA, str. BRESTEI nr. 129 A, cod postai 200207

Număr din registrul comerțului: J16/136/2011

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

3811—Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO 27969145

Tipul raportării contabile:Situatie financiara anuala-tip situație BL-aplica reglementările contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014.

Administratorul societății, BUTARI MIHAI VLAD, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul desfășurării activitatii in condiții de continuitate,deși exista un element de incertitudine cu privire la activitatea de colectare transport si depozitare a deșeurilor menajere,respectiv data la care noul operator desemnat de ADI ECODOLJ va opera in aria de delegare .

  ADMINISTRATOR,.ontabili pe Facebook - grup de intrebari si răspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/ Contabili si resurse pentru ei - pagina știri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/ www.cabinetexpert.ro - știri contabile, fiscale, resurse umane - la zi

S.C SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Flux de numerar anul 2018*

Flux 2018

solduri 2017

solduri

2018

Rezultat net

1

1,376,903

Variația NFR

2=3+7-11

-245,000

Stocuri

3

-566,277

1,217,832

651,555

Creanțe Totale

4

1,575,784

6,410,466

7,986,250

Creanțe provenite din activitatea de investiții

5

0

Creanțe provenite din activitatea de finanțare

6

0

Creanțe provenite din activitatea de exploatare

7=4-5-6

1,575,784

6,410,466

7,986,250

Datorii pe termen scurt

8

2,166,424

4,220,465

6,386,889

Datorii pe termen scurt provenite din investiții

9

911,917

0

911,917

Datorii provenite din activitatea de finanțare

10

0

0

0

Datorii de exploatare pe termen scurt

11=8-9-10

1,254,507

4,220,465

5,474,972

Amortizare si provizioane

12

794,992

Amortizare

13

719,994

Cheltuieli cu ajustări de valoare

14

74,998

Variația cheltuielilor in avans

15

-16,601

39,838

23,237

Variația veniturilor in avans

16

0

0

0

Cheltuieli cu active cedate

17

18,321

18321

Variația reevaluări

18

-1,808

559,169

557,361

Variația rezervelor

19

1,376,903

1,719,121

3,096,024

Variația rezultat reportat si vatriatie elemente instrumente de capital

20

-62,782

Rezultatul financiar

21

-17,970

Variația repartizării profitului

22

1,376,903

0

1,376,903

Venituri din vinzarea imobilizărilor

23

0

Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluări

24

0

Flux de exploatare

25=1-

2+12-15+16+17 +18+19+2

0-21-22-

23+24

2,386,876

Plăti pentru achizițiile de imobilizări

26=27-28-

29

1,896,591

Creșteri de active imobilizate

27

2,808,508

Variația datoriilor cu imobilizările

28

911,917

0

911917

Creșteri de active provenite din reevaluare

29

Incasari din vinzarea imobilizărilor

30=31-32

0

Venituri din vinzarea imobilizărilor

31

0

Variația creanțelor din vinzari de imobilizări

32

0

Reduceri de imobilizări

33

377,096

Cheltuieli cu deprecieri de active aferente reevaluări

34

0

Amortizarea aferenta ieșirilor

35

109,062

Flux din activitatea de investiții

36=-

-1,628,557

26+30+33 -34-35

împrumuturi obținute

37

0

Venituri din dobinzi

38

5,302

Alte venituri financiare

39

12,246

Rambursări de împrumuturi

40

0

0

0

Variația creanțelor aferente subvențiilor

41

0

Variația subvențiilor

42

0

Plăti de dobinzi

43

35,518

Cheltuieli cu diferentele de curs valutar plătite

44

0

Flux de finanțare

45=37+38 +39-40-41+42-43-

44

-17,970

FLUX TOTAL

46=25+36 +45

740,349

Trezoreria la inceputul perioadei

1,514,557

Trezoreria la finalul perioadei

2,254,906

FLUX NET

740,349

ADMINISTARTOR, BUTARI MIHAI VLAD


DIRECTOR ECONOMIC, GINGIOVEA DOINA
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

CUI 27969145


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2018

- lei

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la 31

Element al capitalului propriu

J

1 ianuarie

2018

Total, din care

prin transfer

Total, din care

prin transfer

dec

2018

0

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

200

0

0

0

200

Rezerve din reevaluare

559,169

0

0

1,808

0

557,361

Rezerve:

Rezerva legala

4C

0

0

0

0

40

Alte rezerve -profit reinvestit 2014+2015+2016+2018

1,719,081

1,376,903 [

3,095,984

Rezultat reportat:

- Profit nerepartizat

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor

0

0

0

0

0

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor

1,683,727

129,179

0

64,590

1,748,316

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai puțin IAS 29:

- Sold debitor

0

0

0

0

0

0

Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

2,663,234

1.808

0

0

0

2,665,042

Rezultatul exercițiului: Sold creditor

129,179

1,376,903

0

129,179

0

1,376,903

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor Repartizarea profitului

0

0

1,376,903

0

0

0

1,376,903

6,754,630

8,066,943
Denumirea elementului de


ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE


Valoare bruta *■)


lei


31.12.2018


Ajustări de valoare***)

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)


imobilizare *)

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

"***)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la inceputul exercițiului financiar

Ajustări inrg. in cursul exercit, financiar

Reduceri sau reluări

Sold Ia sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4-13-2-3

5

6

7

8 = 5 + 6 - 7

Imobilizări necorporale din care:

177860

5415

0

183275

141289

20969

0

162258

- cheltuieli de constituire si chcltuiel. de dezvoltare

0

0

A V

0

0

0

0

0

- alte imobilizări

177860

5415

0

183.’.'5

141289

20969

0

162258

- avansuri acordate pt imobilizări necorporale

0

0

0

c

0

0

0

0

- Active necorpcrale de explorare si evaluare a resurselor minerale

0

0

0

3

0

0

0

0

Imobilizări corporale din care:

5062949

2681932

268195

7476686

2843083

699025

109062

3433046

- terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

- contructii

385968

0

0

385968

322877

24141

0

347018

- instalații tehnice si mașini

4585785

2229297

121627

6693455

2481685

661003

104821

3037867

- alte instalații, utilaje si mobilier

91196

5769

5756

91209

38521

13881

4241

48161

- Investiții imobiliare

0

0

0

0

0

0

0

- Active corporale de explorare si evaluai e a resurselor minerale

0

0

0

u

0

0

0

0

- Active biologice productive

0

0

0

n

0

0

0

0

- Imob. corporale in curs de execuție

0

306054

6

306054

0

0

0

0

- înv. imobiliare in curs de execuție

0

0

c

0

0

0

0

0

- avansuri acordate pt imob. corporale

0

140812

140812

0

0

0

0

0

Imobilizări financiare

150010

121161

10890!

162270

0

0

0

0

TOTAL

5390819

2808508

377096

7822231

2984372

719994

109062

3595304*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada dc amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD


Numele si prenumele

i jGlNGIOVEANU DOINA
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA


31.12.2018


lei


i

Sold la inc. exercițiului

Transferuri **)

Sold la sf. exercițiului

ci iu 11.111 ca pi o viZriuuuiui )              ;

financiar

in cont

din cont

financiar

i

0 1 1

2

3

1  4=l+2-3

Provizioane pentru litigii (ct.I511)

0

0

0

: 0

Provizioane pt.garanții acordate clientiior (ct.1512) din care:

0

0

0

i                                    0

I - Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garanție:

0

0

0

i                                                              ;

î                             °i

- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția . acordata clientiior

0

0

0

0

1

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale                             0

si alte acțiuni similare legate de acestea (et. 1513)

0

0

o!

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:                               0

0

0

o]

- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii

0

0

0

1

Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii

0

0

0

Ol

- Provizioane pentru modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

0

0

0

-----1

°i

- Provizioane pentru reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii

0                               t)

0

0

Provizioane pentriu pensii si obligații similare (ct.1515)

0

0

0

0

Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

0

0

0

°i

Alte provizioane (ct. 1518) din care:

614045

74998

0

689043

- Provizioane pentru clienti neincasati

0

0

0

0

- Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli                                                   0                        0

0

0|

- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a producției

in curs de execuție                                                                        ®

0

0

1- Proviz.pt. benefic, plătite angajatilor pt.terminarea contr.

1 de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia

contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau                            0

j al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar

l plecarea în șomaj jn schimbul acelor beneficii

1          li

0

0

Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza

i le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de                                 0,

aceștia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii

....        ...    .....     ...          *                     ___J

0

0

o!

- Proviz. pt. chelt. legate de preț, mediului înconjurător, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate, gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafața; prot. biodiversitatii si a peisajului ;

oi

1

01 0

j

1 oi

- Provizioane pentru obligații asumate în comun cu o terta parte etc.

0

0

0

oi

- Provizioane pentru deprecierea createlor

C                     0 I                     0

°l

- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

c

0 j                                 0 ,

0|

- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.

0

o i                           o

o|

1

- Provizioane pentru amenzi si penalitățile, despăgubiri.          ;                       k                          '                         j

daunele si alte datori; incerte                                                                                                                           J '

0

*) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. ’*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului -.pentru cazul in c_re tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea! 11-DIRECTOR ECONOMIC

j i____


SC SALUBRITATE CARIOVA SRL

NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar

ai anului 2018

 • 1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societății , Administratorul propune Adunării Generale a Asociaților modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

Baza legala incidența este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societățile comerciale,cu modificările si completările ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificările si completările ulterioare; -OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

 • 2. Prezentare

  • 2.1 Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018

Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 pe destinații este in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

Propunere de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 :

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

1.376.903

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de leqe

1.376.903

(profit investit)

Acoperirea pierderii contabile din anii precedent!

0.00

1

Profit ramas de repartizat după deducerea sumelor de mai sus

0.00

Participarea salariatilor la profit

o.oc

Dividende de plătit

0.00

Alte repartizări prevăzute de leqe

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

o.oc

In privința sumelor propuse a fi repartizate facem următoarele precizări:

> La alte rezerve .reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege s-a repartizat suma de 1.376.903 lei, in temeiul art. 22 alin.(5) din Codul fiscal.care prevede ca suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferenta rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru

constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfârșitul exercițiului financiar . In aceste condiții, in limita profitului net contabil, suma aferenta impozitului pentru care s-a beneficiat de scutire este repartizata la rezerve (înregistrare contabila 129 = 1068).

Astfel,avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini,utilaje si instalații de lucru,asa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe,folosite in scopul desfășurării activitatii economice(doar echipamente noi),in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal, profitul reinvestit in anul 2018 in perioada si in echipamentele calificate pentu scutire a fost in cuantum de 1.376.903 lei.A fost alocata la rezerve (1068) suma de 1.376.903 lei,in limita profitului contabil net realizat.

Utilajele care îndeplinesc condițiile legislative sunt automaturatoarea DAF Scarab cu o valoare de inventar de 720.000 lei,achizitionata in trim.II ,grupa 2.1.24.2”masini,utilaje si instalații de salubritate”si 2 autogunoiere de 16 mc,Ford cu valoarea de 844.800 lei,achiziționate in trim IV 2018,aceeași subgrupa din catalogul mijloacelor fixe.

Deoarece achiziția depășește valoarea profitului net ,s-a repartizat la rezerve suma profitului net.

Fata de cele prezentate,solicitam Adunării Generale a Acționarilor : -Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2018.

DIRECTOR ECONOM

GINGIOVEANU DOINAANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2018

lei

ADMINISTRATOR,

Numeie si prenumele


Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,
Calitatea


Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

o

1

2

l. Cifra de afaceri neta

45354410

50193224

2. Venituri din producția in curs de execuție

0

0

|    3. Venituri din producția de imobilizări

0

0

4. Alte venituri din exploatare

138055

154101

|   I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)

1

45492465

50347325

1    5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile

4804913

6660666

1     6. Alte cheltuieli materiale

431574

292159

7. Cheltuielile externe cu energia si apa

296575

250981

8. Cheltuieli privind mărfurile

0

0

i    9. Reduceri comerciale primite

n

0

0

10. Cheltui di cu personalul

23300219

26667772

11. Alte cheltuieli de exploatare

15712826

14357399

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)

45187596

48948971

PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)

304869

1398354

PIERDEREA DIN EXPLOATARE (11-1)

0

0

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2018

lei

1

Creanțe

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

---’

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an '

1 = 2 + 3

2

2

I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)

1

150000

150000

J

11. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:

2

10232042

10232042

0|

| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 +413 +418)

3

9845146

9845146

Creanțe în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

4

1898

1898

o.

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 +

437 -4382 - 441 - 4424 - 4428 - 444 - 445 - 446 - 447 - 4482)

363329

363329

0

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

6

0

0

0

Alte creanțe (ct. 453 - 456 - 4582 - 461- 473)

7

21669

21669

0

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

8

0

0

0l

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)

9

2244591

2244591

0 1

'1

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.47l)

10

23237

23237

oj

TOTAL CREANTE(rd.l+2-9+10)

8160688

8160688

0

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a căror incasare va fi considerata incerta de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

Termen de exigibilitate

1

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

1=2 +3 +4

2

3

4

. I. Datorii financiare - total, din care:

11

1006878

200915

805963

0

1 împrumuturi, dobânzi si provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161-1681-1691

12

0

0

0

0

Credite bancare interne pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5191 - 5192 - 5:97+5198 )

13

0

0

o

0

1

Credite bancare externe pe termen scurt si dobânzile aferente (ct.5193-5194+5195+5198)

14

0

0

0

c

l Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (ct. 1621 - 1622 + 1627+1682)

15

0

0

0

c

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 - 1624 - 1625-1582)

16

0

0 0

0

• Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

0

0

fi

0

> Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 - 167- 1685 - 1686- 1687)

18

1006878

200915

805963

0

Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269

19 1

i

0

0

0

0

1

1

I NOTA 5

I Nr.;        ,a             Termen de exigibilitate

j'! sfârșitul i_______________

Datorii

ru.

ex.financiar

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

II.Alte datorii - total, din care:

20

5380011

5380011

0

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 -404 -405 -408-419)

21

2755133

2755133

0

0

Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 - 424 -426 + 427 + 4281)

22

1159861

1159861

c

0

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 -

437 —4381 -441 +4423 -4428 -444 - 446 - 447 -4481)

23

1338806

1338806

0

1

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

24

0

0

0

°i

Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

25

0

0

0

Of

Alte daterii (ct. 453 - 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 - 509)

26

12621i

12521i

0

Q

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

27

0

0

...          . . J

0

ol

1

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)

28

0

0

0

0i

TOTAL DATORII(rd. 11+20+28)

29

6386889

5580926

805963

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari: c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor

PRECIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume inițial facturate     mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se inscriu in bilanț. Pentru

creanțele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe in legătură cu care se constata ca sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2018)


a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.


OMFP 1802/2014b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile


* natura:


* motivele;


|nu este cazul

i   ——

;nu este cazul


* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierdei


c) Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile ]* comentarii relevante Inu este cazul


d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia, nu este cazul


e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație, nu este cazul


f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

 • * elementele supuse reevaluării, precum si metodele pnn care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării: nu este cazul

 • * valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

 • * tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare:

nu este cazul

 • * modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul


stfe. de transfer, cu respectarea legislației m vigoare,

 • * valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar;

 • * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar.

 • * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, cu prezen

 • * valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar

  g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal

  Da.

  Nu.

  x I

  suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

  nu este cazul

  h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor F1FO, CMP sau L1FO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului

  Da.

  Nu.

  X

  valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

  nu este cazul


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


j~~BUTARl MIHAl-VLADNumele si prenumeleÎNTOCMIT,


Calitatea


11-DlRECTOR ECONOMIC


PARTICIP AȚII SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018)a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2; nu este cazul


 • b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

 • c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise

 • * au fost integral varsate

 • * numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintel

 • d) acțiuni rascumparabile:

 • * data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

 • * caracterul obligatoriu sau ncobligatoriu al răscumpărării

 • * valoarea eventualei prime de răscumpărare;

 • e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

 • * tipul de acțiuni;

 • * număr de acțiuni emise;

 • *


j Valoare acțiuni - 2: ;


valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; drepturi legate de distribuție:

numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare: perioada de exercitare a drepturilor;


* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;


f) obligațiuni emise:

 • * tipul obligațiunilor emise:

 • * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

 • * obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita

 • * valoarea nominala;

 • * valoarea inregistrata in momentul plătii.


nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul


La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societarii este de 200 lei, împartit într-un număr de 0 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. în luna...............anul.......Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotarat majorarea capitalului social prin

........................................................., in suma de.................lei. Astfel, capitalul social creste de la...............lei, la..................lei, iar numărul de acțiuni la


NOTA 7

Capitalul social al Societății la 31 decembrie 2018 este detinut de către următorii asociati:

1

2

Denumire/ Nume prenume asociat

Municipiul Craiova prin

Consiliu] Local Craiova

Comuna Isalnita prin

Consiliul local Isalnita

Nr. Parti sociale deținute la

01/01/2018

10

5

Procent detinut din capitalul social la 01/01/2018

50

25

Nr parti sociale deținute la

31/12/2018

_______

10

5

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018

50

25

ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


3

*

5

Comuna Virvorul de Jos prin Consiliul Local Virvoru de Jos I

5

25

5

25

ÎNTOCMIT,

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informații pentru anul fiscal 2018)


 • a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere; Valoare:           | nu este cazul

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare      j Administrație     |         G         |     Conducere     |         0          j    Supraveghere    I          0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;

nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

nu este cazul

* suma rambursata pana la acea data;

nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

nu este cazul

d) salariati:

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Conducei c

14

Execuție

701

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

25709874

* cheltuieli cu asigurările sociale;

957898

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societarii sunt plafonate prin decizie interna si reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8


Cheltuielile salariale ale societății in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:


Lei

An precedent

"1

An curent

Cheltuielile cu salariile personalului (inel, tichite de masa)

18994069

25709874

Contribuția unitatii la asigurările sociale

2699116

1092

Contribulia unitatii pentru ajutcnil de șomaj

83929

0

Contribuția unitatii la asigurările sociale de sanatatc

882130

434

Alte cheltuieli salariale

640975

447857

TOTAL

23300219

26159257


Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar

An precedent

An curent

-directori,presedi nti

108718

182400

-directori economici, contabili șefi

95086

139166

-directori adjuncti, vicepreședinți

156258

288000

-diferența personal TESA

3145006

4102635

-personal indirect productiv

3175743

4206957

personal direct producriv(opeiativ)

12313258

16790716

TOTAL

18994069

25709874


Asociații societarii nu sunt angajați ai societății, nu au primit imprumuturi de la societate, aceștia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea

111- DIRECTOR ECONOMIC


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

lei

 • 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)           10892711

1.95


Datorii curente                         5580926

 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * ofer.: garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 • b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) Active curente - Stocuri

  10241156

  5580926


  1.84


Datorii curente

 • 2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat                      805963

-------—----- = ----------X J 00   = 9 99

Capital propriu                         8066943

|    * capital împrumutat = credite peste un an;

Ib) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit         1415902

---------------------------------------------= ----------------- = 39.86

Cheltuieli cu dobanda                       35518

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii este considerata mai riscanta.

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la;

;* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

■* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

I u) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului fin.

Costul vânzărilor                        6952825

--------------------------- =--- = ?44

Stoc mediu                          934693

 • b) Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu                          934693

------—---------------------=-----X 365 = 49 07

Costul vânzărilor                        6952825

 • c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu clienti                        8811604

---------------=---------X 365 = 640g

Cifra de afaceri                         50193224

 • * calcuicaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

 • * exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

jd) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu furnizori                       1531646

--------------------= —----— X 365 = g041

Achiziții de bunuri (fara servicii)                  6952825

 • * aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod idea! ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

: unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

I NOTA 9

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire ia:

* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

j1 2 Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

|c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri                        50193224

-------------— = --------------- = ]2 41

Imobilizări corporale                      4043640

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

If) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri                        50193224

-----------------------------=----= 33!

Total active                          15142875

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele


BUTARI MIHAI-VLAD
ÎNTOCMIT,


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC


S.C. Salubritate Craiova SRL


NOTA EXPLICATIVA - NR. 10


ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018

<<a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsectiunii 82._     ___ _________________________________________________________

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova,str.Brestei ,nr.l29A este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate comerciala cu răspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrativ teritoriale, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se tinin limba romana siin moneda naționala. ____________

Societatea a desfasurat următoarele activitati de la infiintare ,in 2011 si pana in prezent,conform actului constitutiv si autorizațiilor:

-colectarea si transportul deșeurilor municipale nepericuloase in Craiova , pe parcursul anului 2018 si in localitățile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare,Simnicu de Sus,Ghercesti,Mischii,Tuglui- din județul Dolj pana la sfârșitul exercițiului financiar

Aceasta activitate viitoare este condiționala in viitor de implementarea Masterplanului de deșeuri,respectiv contractul de delegare a activitatii de colectare transport deșeuri si operare a statici de sortare Goicea desfasurat de ADI ECODOLJ.

activitatea de salubrizare stradala,respectiv maturat,intretinut,spalat stropit caile publice;

-activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pc timp de polei sau de îngheț;

-dezinsecțis, dezinfecția și deratizarea

In anul 2018 a avut un număr mediu de 715 angajați._______ ____   _         _     ___ _________

De asemenea prin același contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL prestează servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,inclusiv deseurile menajere ,pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.


k-dVinformatii referitoareja impozitul pe profit.


nu este cazul


* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;________


* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;


La 31.12.2018 profitul contabil realizat a fost in suma de 1.380.384.14 lei,cheltuieli nedeductibile fiscal 366.283,78 lei (exclusiv impozit profit),venituri neimpozabile 341.045,44 lei,rezultând un profit fiscal impozabil in suma de 1.402.141,22 lei.

S-a calculat impozit pe profit 224.342,60 lei (16%). Aplicând facilitățile fiscale prevăzute la art.22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice in suma de 657.460,84 lei in trim II, in limita profitului brut contabil la 30.06.2018,iar in trim IV a beneficiat de scutire de ipozit pe profitul investit in suma de 722.924,14 lei,tot in limita profitului brut contabil.A rezultat un impozit pe profit datorat pentru

i anul 2018 in suma de 3481 lei.

Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2018 este de 1,376.902,88 lei,repartizat la rezerve (1068).


* măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;

0/46478 lei

_________| * impozitul pe profit ramas de plata/de recuperat

* pe segmente de activitati

Comerț       •            0 j       Servicii

0 |        Lucrări

0

* pe piețe geografice.

Romanța            1    50.193.224

International

0

^irnentelei^^^^^dateiiibilan^^^^u^mportat4aîn<^t^eprezentat^ot%r putea afTeda^GapaGitateautilizatbnlol^situatiilbFfinâ'SSSS i^^fflaijilș>iclesățid3^^ațâ3neGtete»in;^®^(i^'ntra fierafefcâteȘbrie semnificauvaMe'aîtfe! de Evenimente:

^deiâ-face

* natura evenimentului;

nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situația in care acestea sunt semnificative.

-

rh) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

Ratele si avansurile achitate in anul 2018 la cele 2 contracte de leasing financiar -232.321,89 lei

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidențieri:       | Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumpărare;

1.1 Contract 30148985/martie 2018-1 buc automaturatoare DAF Scarab,valoare de inventar 720.000 iei .contract incheiat cu finanțatorul UniCredit Leasing Corporation SA-

In condițiile specifce ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumpărare a bunului de la finanțator si condițiile de indeplinit;

* restricțiile impuse prin contractele de leasiriq, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasinq.

1.2 Contract 30145086/mai 2018-4 buc autoutilitare IVECO DAILYL,valoare de inventar 519.200 lei,contract incheiat cu finanțatorul UniCredit Leasing Corporation SA-

In condițiile specifce ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumpărare a bunului de la finanțator si condițiile de indeplinit;

2. Leasing financiar - evidențieri:       | dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

150.140 iei

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil înregistrate de societate in anul 2018 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trini 4 (inclusiv)

3.481

* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate

2.555

* Ajustări valoare creante(230.241,90 lei)-litigii, falimente, insolvente, ori alta stare juridica pentru valoarea facturilor neincasate cu o vechime mai mica de 270 zile [Art 26,alin(l)lit.c) Cod Fiscal si clienti scosi din activ (52.830.0 lei) prin alte proceduri ORC,ori incetare executare silita ,pentru partea neacoperita de provizion.

283.072

*Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

74.998

*Amenzi penalitati/dob legala

2.178

* Despăgubiri salariati-hotarari judecătorești

0

*Alte ch nedeductibile

0

Total cheltuieli nedeductibile

366.284

Legislația fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%.Administrator, Butari Mihai Vlad


Director economic, Gingioveanu Doi

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Nota 11 - Stocuri

Administrator,Nota 12 - Disponibilități băneștiîntocmit,Qeniitâre

31-Dec

31-Dec

2017

2018

MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)

1,217,832

651,555

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)

ANIMALE (clasa 3 - 35)

MĂRFURI (ciasa 3 - 37)

AMBALAJE (clasa 3 - 38)

_

Total stocuri

1,217,832

651,555

Lei

31-Dec

31-Dec

2017

2018

Conturi la banc; in lei

1,416,504

2,237,617

Numerar in casierie

98,053

17,274

Numerar la sfârșitul perioadei

1,514,557

2,254,891

Cecuri de încasat

0

0

Avansuri de trezorerie

0

0

Alte valori

10

15

Conturi asimilate

10

15

Numerar si conturi asimilate

1,514,567

2,254,906

Nota 13 - Investiții financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2018- societatea nu are investiții financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu deține titluri de participare strategica la alte societăți comerciale.

Partite afiliate SC Salubritate        Craiova SRL sunt:

 • 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Locai al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost înscrisa in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 încheiat intre "Saiubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relații in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,salubrizare stradala, curatare si transportul zăpezii de pe caile publice, dezinfectie,dezinsectie,sortarea deșeurilor municipale, depozitare controlata a deșeurilor, gestionarea câinilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

 • 2) SC Piețe si Târguri Craiova SRL,societate la care SC Salubritate Craiova SRL deține la 31.12.2018- 12.260 parti sociale in valoare de 12.270 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societăți.

 • 14.1 Tranzacții cu parti afiliate

Valoarea serviciilor in anul 2018 prestate către Municipiul Craiova este de 21.736.466 lei fara TVA reprezentând 43.30 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plătește redeventa către Municipiul Craiova, care in anul 2018 a fost in suma de 1.860.561 lei. De asemenea prin același contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL prestează servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale,inclusiv deseurile menajere ,pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.

 • 2) In anul 2018 s-au prestat servicii către SC Piețe si Târguri in valoare de 378.351 lei (exclusiv TVA) reprezentând 0.75 % din cifra de afaceri.

 • 3) In anui 2018 s-au incasat dividende de la SC Piețe si Târguri in suma de 12.246 lei.

 • 14.2 Situația soldurilor rezultate din vanzarea/cumoararea de bunuri si servicii

Datoriile societății către alte societăți din grup se prezintă astfel:

 • -  Nu este membra a unui grup si nu are datorii către grup.

Creanțele Societății fata de societățile grupului se prezintă astfel:

 • -  Nu are împrumuturi la parti afiliate Situația imprumuturilor de la parti afiliate:

 • -  Nu sunt deținute împrumuturi de la parti afiliate.

Administrator                          întocmit               /Gingioveanu Doina


Nota 15 - Mediul înconjurător

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislației de mediu cu legislația europeana in vigoare, La 31 decembrie 2018, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative si ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Butari Mihai Vladîntocmit,Conducerea societății are cunoștința de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2018 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii următori,si anume despre emiterea ordinului de incepere parțiala a contractului 370/22.05.2018 încheiat intre EcoDOU si Iridex GROUP IMPORT EXPORT la finalizarea proceedurii de achiziție publica organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deșeurilor „Ecodolj" pentru atribuirea contractului de concesiune „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deșeurilor municipale si a altor fluxuri de deșeuri in județul Dolj precum si operarea Statiei de sortare si transfer Goicea".

In acest context se cunoaște faptul ca incepand cu data de 20.03.2019 ,operatorul desemnat a primit ordinul de incepere parțiala a activitatii in toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dolj - excepție municipiul Craiova.

Astfel,incepand cu (una aprilie 2019,SC Salubritate Craiova SRL nu va mai presta activitatea de colectare transport deșeuri municipale in localitățile Almaj,Isainita,Varvoru de Jos,Bechet,Malu Mare,Simnicu de Sus,Mischii,Ghercesti.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr. 1/29.03,2013 încheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,operator regional,in baza caruia ne desfășurăm activitatea ,se precizează ,1a Pentru activitățile care urmeaza sa fie delegate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deșeurilor ECODOLJ,prezentul contract de delegare inceteaza la data la care proiectu!"Sistem de Management integrat al deșeurilor in județul Dolj"devine operațional,data care va fi comunicata de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor ECODOU."

Nu ni s-a precizat data inceperii activitatii de salubrizare de către noul operator in Municipiul Craiova,aceasta data ,conform ADI ECODOU ,depinde de finalizarea unor etape precum construirea unui sistem de containere ingropate.

Fata de informațiile prezentate consideram ca este posibil ca,intr-un termen rezonabil, sa fie necesar a se demara un proces de restructurare,reorganizare prin inchiderea operaționala parțiala ,respectiv activitatea de colectare-transport deșeuri menajere,aceasta activitate deține peste 60% pondere in cifra de afaceri.întocmit,


Gingioveanu DoinAdministrator, Butari Mihai Vlad

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/


Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul de piața

In conformitate cu informațiile pe care ie deținem ,se cunoaște la data bilanțului noul operator in aria de delegare a județului Dolj,ca urmare a finalizării etapei de evaluare prin care a fost declarata castigatoare oferta Asocierii SC Iridex Group Salubrizare SRL-SC Servicii Salubritate București SA-Iridex Group Import Export SRL de către autoritatea contractanta ADI ECODOU si s-a încheiat contract nr 370/22.05.2018.

- Riscul fiscal

începând cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislației Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecința este pregătită sa aplice schimbările solicitate de legislația UE. Aceste schimbări au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbări au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de către autoritatile fiscale, fata de tratamentul societății.

In plus, Guvernul României are un număr de agenții care sunt autorizate sa efectueze controale ale societăților care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agenții sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obișnuite, pe măsură ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificările frecvente ale Codului Fiscal.întocmit,Nota 18 - Contingente

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislația europeana. Totuși, inca exista interpretări diferite ale legislației fiscale, In anumite situații, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobânzilor si penalităților de întârziere aferente (cu modificări in fiecare an fiscal). In Romania, exercițiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societății considera ca obligațiile fiscale in aceste situații financiare sunt adecvate.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piața din Romania, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a început la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi.

Identificarea si evaluarea investițiilor influențate de o piața de creditare lipsita de lichidități, analiza respectării contractelor de creditare si a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societății de a continua sa funcționeze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la rândul lor alte provocări.

Clientii si furnizorii societății pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale în vederea adoptării unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pieței din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale Societății rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piața nelichide si volatilitatea ridicata a monedei naționale si a piețelor financiare. Conducerea societății crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini creșterea actvitatii societății in condițiile de piața curente prin:

» monitorizarea constanta a lichidității;

 • •  previzionari ale lichidității curente;

 • •  monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de creștere a operațiunilor in Romaniaîntocmit,

Gingioveanu Doin

, / AUDIT

( ((CONSULTING

CRAIOVA, A.I. CL’ZA, NR.42, BL. 6A, APT.15, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NR. J16/410/2003, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROI5313758, TELEFON 0251411446, 0351442446, FAX 0251406697, AUTORIZAȚIE CAFR 351/2003

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

l.Am auditat situațiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2018. situația contului de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la data respectiva si un sumar al politicilor contantabile semnificative si alte informații explicative. Situațiile financiare menționate se refera la;

 • - Capitaluri proprii total: 8.066.943 lei;

 • - Cifra de afaceri: 50.193.224 lei:

- Rezultatul net al exercițiului financiar; 1.376.903 lei (profit)

2.In opinia noastra. cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctele 3-4 din paragraful <Baza pentru opinia i /' rezcrve>, situațiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

 • 3. Noi nu am participat la operațiunea dt inventariere a stocurilor la data de 31.12.2018 fiind numiți auditori ai Societății in 04.02.2019 si nu am putut aplica proceduri alternative de audit care sa ne conducă la obținerea unor probe de audit adecvate si suficiente astfel incat sa ne asiguram de existenta si starea stocurior la data de 31.12.2018. in valoare totala de 650.355 lei. Orice posibila ajustare a acestui element bilantier, are efect asupra sumelor prezentate in situațiile financiare in cadrul stocurilor si rezultatelor perioadei.

 • 4. La data de 31.12.2018 Societatea Înregistrează in sold creanțe comerciale (clienti) in suma totala de

9.007.649,74 lei. din care 36.64% respectiv 3.300.773 lei, reprezintă creanțe comerciale restante, neincasate in

termenul de scadenta stabilit. Societatea a înregistrat ajustări de valoarea pentru deprecierea creanțelor incerte

(insolventc, litigii pe rol, executări silite, creanțe in sold mai vechi de 3 ani etc.) in suma totala de 2.244.591,27

lei, iar noi nu am putut sa ne asiguram prin mijloace alternative de suficiența acestor ajustări.


In concluzie, orice posibila ajustare suplimentara in vederea prezentării creanțelor comerciale la valoare recuperabila, poate avea impact in conturile de rezultate si capitaluri proprii ale Societății.

 • 5. Ani desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romattia si ne-atn îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mure importanta pentru auditul .situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

6.1 Referitor la prezentarea creanțelor: In baza prevederilor OMFP 1802/2014, managementul societății realizează aserțiuni cu privire la evaluarea creanțelor prezentate la data raportării, prezontandu-le la valoarea la care se asteapta sa fie realizate.

Răspunsul nostru cu privire lu riscurile de denaturare semnificativa referitoare la prezentările conducerii societarii in legătură cu evaluarea acestor creanțe la data raportării, s-a concretizat in proceduri de audit, prin care am testat modul dc- recunoaștere a creanțelor incerte si estimarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte

sau cu scadenta depășită.

6.2 Referitor la principiul continuității activ itatii: In unita procedurii dc achiziție publica organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor “Ecodolj” (ADI ECODOLJ) pentru atribuirea contractului dc concesiune “Delegarea prin concesionarea gestiunii unor activitati componente ale Serviciului de salubrizare respectiv colectarea si transportul deșeurilor municipale si a altor fluxuri de deșeuri in județul Dolj, precum si operarea Statiei d. sortare si transfer Goitea’’ , a fost desemnat un singur operator de colectare - transport deșeuri in județul Dolj, altul decât SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL. aflata in imposibilitatea participării la aceasta licitație urmare a neintrunirii criteriilor de eligibilitate. Pana la data la care noul operator va incepc prestarea efectiva a activităților de colectare -transport deșeuri, SC SALUBRITATE CRAIOVA efectuează aceste activitati in baza contractului dc delegare a gestiunii nr. 1 '29.03.2013. In prezent se cunoaște faptul ca incepand cu aprilie 2019, operatorul desemnat a primit ordinul dc inccpere parțiala a activitatii in toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dolj, cu excepția municipiului Craiova unde activitatea depinde dc finalizarea unor etape precum construirea unui sistem de containere ingropatc.

Conducerea societarii apreciaza ca este posibil, ca intr-un termen rezonabil, sa fie necesar a se demara un proces de restructurare/reorganizare prin includerea operaționala parțiala, respectiv activitatea de colectare -transport deșeuri menajere, aceasta activitate deținând in prezent o pondere de peste 60% din cifra de afaceri. Conducerea apreciaza ca fiind adecvata folosirea ipotezei de continuitate a activitatii in întocmirea si prezentarea situațiilor

financiare. Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

-intervievarea conducerii cu privire la existenta unor planuri viitoare in legătura cu capacitatea entitatii de a-si continua activitatea , intocmirea unor previziuni ale fluxurilor de trezoreie pentru anii viitori;

-evaluarea critica a ipotezelor si estimărilor Societății, Ia aceasta data, in legatara cu provizioanele sau datoriile contingente generate de evenimentul prezentat;

-evaluarea masuri: in care informațiile din notele explicative la situațiile financiare prezintă in inod adecvat evenimentele care ar putea afecta in tnod semnificativ continuitatea activitatii;

Alte informării - Raportul administratorilor

Alte informații includ Raportai administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802 2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control insera pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau ciorii. Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastre eu privire la situațiile financiare r.u acopere Raportul administratorilor.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar Încheiat la 31 decembrie 2G18. responsabilitatea noastre este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa ..preciem daca exista nccnncordonK* semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare-, daca Raportul administratorilor include, ia toate aspectele semnificative, informațiile cerut-- de OMFP nr. 1802 2014, nunctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuak individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in ba;:.. cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite iu cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informații! incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. Ir baza activitatii desfășurate, rap-tratat c.<:

 • a)  in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu i’.formațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b)  Raportul administratorilor identificat mai sus include, in roate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare auuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul miditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de ’< decembrie 2018 cu privire la Societare si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 8. Conducerea Societății este responsabila pentru into.mirei. situațiilor financiare cure sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr 1802 2014 si pentru acel control nuern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite imnenutea d- .-iiuatii financiare lipsite ue denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 9. In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitaiii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii. cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alia alternativa realista in alara acestora.


 • 10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un undit ai situațiilor financiare

 • 11. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzale fie de frauda, fie de oroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dur nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •   Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficienie si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de ncdctectaro a unei denaturări semnificative cauzate d^ frauda este mai ridicat ducat cel de nedetectare a linei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •   înțelegem controlul intern relevant pentru audit. in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului iniei n al Societății.

 • •   Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •   Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de cairo conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare tau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate. sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pc care le identificam pe parcursul auditului.

In numele si pentru,

SC AUDIT CONSULTING SRL. autorizație CAFR: 351/2003

Adresa: Craiova, str. AI Cuza nr.42, bloc 6 A, ap. 14-15

Auditor: PETRESCU SIMONA - carnet CAER: 2786/2009

Data: 03.05.20191

 • 4. Indicatori de profitabilitate

2

entitatil&4seciate.',sau cu alte enhtati jn -care se dețin partrcipatii, cerute potrivit. Subsectiunii 8,2.________

Părțile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:

l)Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relații in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare,colectare si transport deșeuri municipale ,salubrizare stradala,curatare si transportul zăpezii de pe caile publice,dezinfectie,dezinsectie,sortarea deșeurilor municipale,depozitare controlata a deșeurilor,gestionarea câinilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2018 prestate către Municipiul Craiova este de 21.736.466 lei fara TVA reprezentând 43.30 % din cifra de afaceri.

Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plătește redeventa către Municipiul Craiova,care in anul 2018 a fost in suma de 1.860.561 lei.

2)SC Piețe si Târguri Craiova SRL,societate la care SC Salubritate Craiova SRL deținea la 01.01.2018 l(una)parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societăți. Prin HCLM 266/28.06.2018 ,urmata de Hotararea AGA SC Piețe si Târguri nr. 16/06.07.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social al acesteia la 245120 lei prin aducerea unui aport in numerar de 12.0260 lei (Asociatul-Sc Salubritate Craiova SRL )si 232.860 lei (asociatul-Municipiul Craiova),precum si majorarea numărului de parti sociale de la 20 la 24.512 parti sociale.la 31.12.2018 asociatul SC Salubriatte Craiova srl deține 5% din capitalul social al SC Piețe si târguri si un număr de 12260 parti sociale in suma de 12270 lei.