Hotărârea nr. 210/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 210


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 210

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82372/2019, rapoartele nr.86597/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.86739/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018, prevăzute în anexa (pag.1-75) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


audit

SC Ciel Audit Consulting SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către, Consiliul de Administrație

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului si Fondului Locativ Craiova („Regia”), cu sediul social in Craiova, str. Brestei, nr.l29A, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr. 7403230, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2.  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •      Activ net/Total capitaluri proprii:                                     7.224.156 lei

 • •       Profitul net al exercițiului financiar:                                      125.337 lei

 • 3.  In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate („OMFP nr. 1802/2014”) cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza”Regulamentrul”) si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidențierea unor aspecte

 • 5.  Atragem atentia asupra Notei 5 la situațiile financiare, care descrie înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor. Pe baza situației creanțelor analizate la 31.12.2018 se constata un sold al creanțelor in litigiu in suma de 1.023.093 lei. Regia are înregistrate ajustări pentru depreciere aferente acestor creanțe in suma de 765.652 lei (ramanand o diferența neajustata de 257.441 lei). Având in vedere cele menționate mai sus, exista riscul ca rezultatul financiar si profitul raportat sa nu includă o depreciere corespunzătoare a valorii creanțelor. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

 • 6. Atragem atentia asupra Notei 10 la situațiile financiare, conform careia Regia in cursul anului 2018 a făcut obiectul unei verificări fiscale referitoare la varsaminte din profitul net pe perioada 01.01.2012 - 23.10.2017. In urma inspecției fiscale .a fost emisa Decizia de impunere nr. 28270 din 15.02.2018 pentru plata varsamintelor din profitul net in suma de 1.923.264 lei. împotriva masurilor dispuse, Regia a înaintat contestație si acțiune in instanța, litigiul aflandu-se in curs de soluționare (termen 10.05.2019).

Ținând cont de incertitudinile inerente privind interpretarea reglementarilor fiscale, exista un risc cu privire la rezultatul acestui litigiu care poate genera o ieșire de resurse. Opinia noastra nu este modificata cu. privire la acest aspect.

 • 7.  Asa cum este prezentat in Nota 10 la situațiile financiare, Regia a făcut obiectul unei verificări economico-financiare efectuate de ANAF - Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Dolj, încheiata la data de 04.01.2018. Organele de control au stabilit ca Regia a încasat in mod necuvenit suma de 103.631 lei, reprezentând c/v ore manopera incluse in situațiile de lucrări din sectorul Zone-verzi, lasand ca măsură extinderea verificărilor si pentru restul de activitati. împotriva masurilor dispuse de organele de control financiar, Regia a înaintat contestație si acțiune in instanța, litigiul aflandu-se pe rolul Tribunalului Dolj cu termen 23.05.2019. Exista un risc cu privire la rezultatul acestui litigiu care poate avea impact asupra rezultatului financiar. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

 • 8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noaste asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Am determinat ca nu exista alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 9.  Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a)  Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost Întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate, aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si Înțelegerii noastre cu privire la Regie si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat' denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 10.  Conducerea Regiei este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

 • 11.  In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Regia sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora,

 • 12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Regiei.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 13. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 14. Ca parte a unui, audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •   Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, . cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam, proceduri de audit ca

răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si a prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • •  Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 15. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 16. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Descriem aceste, aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

Am fost angajați prin contractul de audit statutar nr. 6022 din 04.03.2019, sa auditam situațiile financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului si Fondului Locativ Craiova, pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 7 ani, acoperind exercițiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 pana la 31 decembrie 2018.

Confirmam ca:

 • •  In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,

Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari


Din Romania cu numărul 864/ 08.12.2008

Auditor financiar Ristea Florentina, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari

Din Romania cu numărul 3031/23.06.2009

Craiova,09.05.2019(Regia Jfiutonoma de Jtdministrare a (Domeniului (PufiRc și Fondului Locativ Craiova Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205 CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;  .

RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

---------....................~....■■■—■...........

Nr.       / fa 0^2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr. 15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

 • >   Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • >   Montarea și întreținerea mobilierului stradal; .      •

 • >   Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;

A

 • >   întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;

 • >   întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;

 • >   Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;

 • >   Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public;

 • >   închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.

 • >   Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

 • >   Administrarea toaletelor ecologice.

De asemenea, conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr. 14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

Obiectivele Centrului Multifuncțional:

 • •  îmbunătățirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova,

 • •  stimularea și susținerea de către administrația publică a activităților economice ale agenților economici, în special ale I.M.M.-urilor,

 • •  creșterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova, etc.

Conform contractului de asociere, Primăria Municipiului Craiova are obligația de a suporta contravaloarea energiei electrice, energiei termice, a apei și canalizării, gunoiului, telefoniei, etc.) prin încheierea contractelor de furnizare servicii cu operatorii de profil.

Pentru bună desfășurare a activității Centrului Multifuncțional, conform Ordinului 808/2010, administratorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligația de a păstra un număr de 40 persoane angajate la acest punct de lucru.

Departamentului Marketing din structura Centrului Multifuncțional Craiova a organizat pe parcursul anului 2018 la Centrul Multifuncțional Craiova, atat in suprafața interioara de 2475 m.p., cat si in cea exterioara de 2840 m.p., .o serie de evenimente - expoziții, târguri, congrese, intalniri de afaceri, show-room-uri, etc. menite sa asigure o cat mai intensa promovare a Centrului, dar si in scopul realizării obiectivului stipulat in Contractul de Finanțare cu nr.808/25.08.2010, acela de a-sprijini mediul de afaceri local si regional si de a atrage capital privat.

Având in vedere ca in Contractul de Asociere nr.42/07.11.2013 dintre Primăria Craiova si Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, este prevăzut in art.6, alt.6.2, lit.c ca locatorul sa organizeze campanii de promovare a Centrului Multifuncțional pe piața locala si regionala, echipa de marketing considera necesara organizarea cat mai multor evenimente si campanii de promovare.

Conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administrează si exploatează in comun impreuna cu Primăria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează si Sala Polivalenta, in asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Situațiile financiare anuale s-au intocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale

OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

In conformitate OMFP nr. 1802/2014, situațiile financiare au fost auditate, potrivit prevederilor Legea nr 162/2016 privind auditul statutar al situațiilor financiare, de către societatea de audit Ciel Audit Consulting SRL, al cărei raport insoteste situațiile financiare anuale.

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate si reflectate in contabilitate, iar posturile înscrise in Situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate in contabilitate si cele din balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 31.12.2018.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la 31.12.2018.

Posturile de activ, respectiv de pasiv din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor și au la baza rezultatele inventarierii anuale, care s-a efectuat în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 și Decizia Conducerii nr 340 din 02.10.2018.

în conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei - ■

Nr. crt.

1

L .

Denumire element

2017

2018

Diferente

1

Active imobilizate

1.132.181

1.471.023

338.842

2

Active circulante

12.035.316

10.847.181

-1.188.135

3

Cheltuieli în avans

54.097

0

-54.097

Total active

13.221.594

12.318.204

-903.390

4

Datorii curente

4.750.683

4.061.882

-688.801

5

Provizioane

339.499

262.085

-77414

6

Venituri in avans

608.233

770.081

161.848 1

7 '

Capitaluri proprii

7.523.179

7.224.156

-299 023

1 Total pasive

13.221.594

12.318.204

-903.390

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2018 au fost reflectate în mod fidel în contul de profit și pierdere, formularul 20, din bilanțul contabil.

In anul 2018 conducerea executivă a Regiei fost asigurată de directorul general doamna FILIP AURELIA, iar activitatea economico-financiară a fot condusa de director economic ec. POPESCUIULIANA.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC este redat în tabelul 1.

Tabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

r

Sume înregistrate

Prevederi B VC

2018

Realizări

2018

%

Venituri totale din care:

37.241

35.207

94.54 %

Venituri din exploatate

37.238

35.204

94.54 %

Venituri financiare

o

0

3

100%

Venituri extraordinare

0

0

Cheltuieli totale din care:

36.904

35.082

95.06 %

Cheltuieli de exploatare

36.904

35.082

95.06%

Cheltuieli financiare+alte cheltuieli

0

0

Profit brut

337'

124

36.80 %

Impozit pe profit

37

0

100%

i Profit net

300

124

41,33 %

Nr. Mediu de personal                   [

759

744

98.02%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 94,54 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 95,06% , Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 36,80 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2018 comparativ cu anul 2017 după cum urmeaza:

 • •  Veniturile aferente anului 2018 au inregistrat o creștere de 201 mii lei de la 35.006 mii lei in anul 2017 la 35.207 mii lei in 2018

■ • Cheltuielile anului 2018 au inregistrat o creștere de 1.049 mii lei de 1a. 34.033 mii lei in anul 2017 la 35.082 mii lei in anul 2018

 • •  Profitul brut a inregistrat o scădere de 849 mii lei de la 973 mii Iei in 20171a 124 mii lei in 2018

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut același trend descendent de la 51.25% la finele anului 2017 la 47.32% la finele anului 2018.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-flnanciari în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Nr crt.

An

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit brut

Nr mediu de salariați

Producti vitatea muncii

0

1

2

3

4=2-3

5

6=2/5

1

2017

35.006

34.033

973

683

51,25%

2

2018

35.207

35.083

124

744

47.32 %

în perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2019.

Activul net al regiei, în valoare de 7.224.156 lei-a scăzut cu 299.023 lei față de anul 2017.                                    .....

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2018 inventarul acestor bunuri a suferit modificări (intrări,ieșiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

 • 1. - Stocurile de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 939.842 lei, în creștere față de 2017 cu 311.619 lei, prin creșterea stocului producției neterminate de la valoarea de 254.612 lei aferentă sfârșitului de an 2017 la valoarea de 388.444 lei aferentă anului 2018 .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o creștere cu 271.629 lei a soldului stocului de la 279.546 lei in anul 2017 la 551.175 lei in anul 2018. ■

 • 2. - Creanțele Regiei la data de 31.12.2018 sunt in suma neta de.4.144.003 lei care se compun din:

Creanțe comerciale in suma de 2.589.511,68 lei;

 • V Client! incerti sau in litigiu in suma de 979.245,65 lei;. .

 • V Clienti facturi de intocmit in suma de 78.946,30 lei;

 • V Debitori diverși in suma de 66.473,75 lei;

 • V Alte creanțe in suma de 429.825,62 lei;

In decursul anului nu au fost constituite ajustări, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a căror incasare va fi considerata incerta de către conducerea regiei, se vor constitui ajustări, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2018, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

 • 3. La data de 31.12.2018, Regia are datorii in suma de 4.061.882 lei a căror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației

Datorii curente

Restanțe

Salarii si accesorii aferente

1.081.719

0

Bugetul asigurărilor sociale

718.640

0

Bugetul de stat

683.696

0

Furnizori diverși

896.668

0

Alti creditori •

657.526

0

TOTAL

4.061.882 j

0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2018 cu termen de plată în 25.01.2019 .

Față de furnizori, obligațiile, sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsura onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu înregistrează plăti restante către furnizori la finele anului 2018.

La sfîrsitul anului 2018 societatea a înregistrat un profit net de 125.337 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a făcut astfel :

 • 1. Venituri exploatare = 35.943.068

 • 2. Cheltuieli de exploatare = 35.820.316

 • 3. Venituri fmnanciare = 2.585

 • 4. Cheltuieli financiare = 0

5^ Rezultat brut = 125.337                                '

 • 6. Venituri neimpozabile ( Venituri din anulare provizion aferent cota participare profit = 77.414 si Venituri din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost nedeductibile in declarația 101 aferenta anului 2017 = 493.999 compus din 103.631 lei ajustare aferenta litigiului cu ANAF si diferența de 390.368 lei -70% alte creanțe) = 571.413.

 • 7. Cheltuieli nedeductibile = 77.837

 • 8. PROFIT IMPOZABIL ( REZULTAT BRUT - VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE ) = -368.239

Deși la 31.12.2018 societatea a realizat un profit contabil de 125.337 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din anulare provizion aferent cota participare profit si veniturilor din reluare ajustări depreciere creanțe,care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 « Privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile naționale », Consiliul de Administrație propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 125.337,00 lei pe următoarele destinații:

1.  - constituire fond pentru participarea

12.534,00

lei

salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net

2.  - varsaminte bugetul organului local

62.668,00

lei

in cuantum de 50% din profitul net

6.   - surse proprii de finanțare la

•50.135,00

lei

dispoziția Regiei in cuantum de 40% din profitul net

Patrimoniul Regiei în valoare de 7.224.156 lei este structurat, astfel:

patrimoniul Regiei 527.883 lei; rezerve din reevaluare 383.263 lei; rezerve legale 105.577 lei; alte rezerve 3.371.931 lei;

rezultat net din anii anteriori profit 2.710.165 lei; profit net an curent 2018 este in suma de 125.337 lei. .

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2018 este de 34.163.370 lei, in creștere cu 566.662 lei fata de finele anului 2017 fiind de 33.596.708 lei,

La. întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor .financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente

10.847.181

(indicatorul capitalului

Datorii curente

4.061.882

2,67

circulant)

b) Indicatorul lichidității

Active curente - Stocuri

9.907.339

imediate

=    2,44

(indicatorul test acid)

Datorii curente

4.061.882

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat x 100

Capital propriu

o

7.224.156

X

100

Nu este cazul

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si = impoz. pe profit

Cheltuieli cu dobanda

125.337

0

=

Nu este cazul

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-ciienti

Sold mediu clienti x 365

Cifra de afaceri

•6.012.348

34.163.370

X

365

64

b) Viteza de rotatie a creditelor-fumizori

Sold mediu furnizori x 365

Achiziții de bunuri fara servicii

(sau CA)

931.065

7.284.446

X

365

47

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

'.34.163.370

1.471.023

=

23

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

34.163.370

3

Total active

12.318.204

L Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si

= impoz. pe profit

Capital angajat .                  •

125.337

’V 7.224.156

=

1,73%

b) Marja bruta din vanzari

Profitul din exploatare x 100

Cifra de afaceri

122.752 x

34.163.370  100

0,03%

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile X

contractuale, provocând astfel pierderi financiare Regiei. In acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmărirea clientilor rau platnici prin notificări periodice

Creanțele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se atât cu numerar si prin banca .

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Regia gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Regia nu efectuează tranzacții in valuta, neavand un risc in acest sens.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Regia dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajare-împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piața

Regia monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Regia de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuații semnificative pe piața.

A lte riscuri privind preturile

Regia nu este expusa altor riscuri.

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activitatii.

Regia isi va continua in mod normal activitatea, pentru anul 2019, principalii indicatori de activitate si rezultat prevazuti de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, sunt:

 • -  Total venituri -43.422 mii lei

 • -  Total cheltuieli-43.272 mii lei

 • -  Profit brut-150 mii lei

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidela, o analiza echilibrata si cuprinzătoare a dezvoltării si performantei regiei cat si a poziției sale financiare, corelata cu dimensiunea si complexitatea activităților.

ADMINISTRATOR, FILIP AURELIA


Bifați numai dacă este cazul:

] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

DJ Sucursala

LJ GIE-grupuri de interes economic

LJ Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


S1002_A1.0.0  09.04.2019 Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul 2018


Entitatea


RAADPFL CRAIOVASuma de control


527.883


Localitate

Dolj

CRAIOVA

Strada

Nr.              Bloc      Scara     Ap.           lelefon

BRESTEI

129A                              |     | |o251411214Număr din registrul comerțului


J16/752/1995

Forma de proprietate


Cod unic de inregistrare


11-Regii autonome


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

L__

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Situații financiare anuale


Raportări anuale


CC Entități mijlocii, mari si entități de , interes public


[Ț* Entități mici


Entități de I 7 |

interes L_1_J


jX| interes public


IT Microentități


1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

□  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societățTrezidente în state’ aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) Idin Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ai căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 • SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


,_J


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscrisProfit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

[fILIP AURELIA


Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL


SemnăturaCalitateaSemnătura

Nr.de inregistrare in organistnLjLpF^fesional


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA 'C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii {Xj "]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr de inregistrare in Registrul CAFR                          CIF/ CUI

8642008                                               2 2 0 7 8^8

0 9


~] FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                              -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.1

Nr rd

9

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

■02

02

1

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4

03

03

11.95

J              32.316

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5-Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ■ (Ct 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)                                           >

06

06

TOTAL (rd.01 fa 06)

07

07

11.95C

3.2.316

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

675.386

626.736

2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

127.788

412.847

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

317.057

317.057

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 - 2915)

11

11

5. imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

/.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

(ct. 216-2816-2916)                                                            '• ’

14

14

S.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.120.231

1.356.640

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18 •

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 +2672 - 2964)

19

19 1

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22 1

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

82.067

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

82.067

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.132.181

1.471.023

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO-pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

126

26

279.5'

16            551.175

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

254.61

2           388.444

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

94.06

5               223

4. Avansuri (ct. 4091)

I 29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

I 30

30

628.22

3            939.842

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418-491)

31

31

3.922.24

2.925.941

2: Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*)

I. 32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)      .       ‘ .                                               '   ■

33

33

62.87?

62.879

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)    -                '       '                                                               '     ■     '

34

34

275.222

389.531

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)                                                                         •

36

35a

(301)

!

TOTAL (rd. 311a 35 +35a)                                     ’ '

' 37

36

4.260.342

3.378.351

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)                                            ... I

40

39 I

| IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

|(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

7.146.751

6.528.988

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

>42

41

12.035.316

10.847.181

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

54.097

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

54.097

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

487.452

896.668

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421+423+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436**'+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** 447***+ 4481 + 455+ 456***+ 457+ 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 518 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

F 53

6

52

4.263.23

1           3.165.214

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

4.750.68

3          4.061.882

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

6.730.49

7          6.015.218

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

7.862.67

8          7.486.241

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169).

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 l-5192+ 5198)

58

57

3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

; 59

.. 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5.,Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

6.1

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 +427 + 4281 + 431*** + 436 *** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 4 455 4 456*** + 4581 +462+4661 + 4 73*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

1 H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67.

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

339.499

262.085

TOTAL (rd. 65 la 67)

. .69

68

339.499

262.085

L VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.,475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

608.233

770.081

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

608.233

770.081

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2O75)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

608.233

770.081

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

527.88

3           527.883

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

S.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

527.88:

527.883

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

383.263

383.263

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

105.577

105.577

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

3.062.275

3.371.931

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

3.167.852

3.477.508

Acțiuni proprii (ct. 1.09)

93

92

_     Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

2.670.041

2.710.165

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

774.140

125.337

SOLDD(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95 96 +97-98-99)

101

100

7.523.179

7.224.156

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

7.523.179

7.224.156

Suma de control FIO:     165890563/.8P.6239972

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

FILIP AURELIA

Semnătura

Q/y

/

/

/

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINELF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                 ’                                                                         - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

33.596.70

8         34.163.370

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

■ 02

33.596.45

4         34.163.19ll

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03 ■

25

4               179

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

J 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si’care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

I .06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

' 07

1.003.90f

872.490

Sold D

08

C

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

77.484

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414+ 7415 + 7416 +

7417 +7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

324.858

168.493

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

35.002.956

35.204.353

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

6.474.903

6.515.794

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

289.109

270.027I

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

511.088

492.333

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

47.953

59.289|

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

38.607

67.993)

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

23.721.085

24.888.556

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

19.363.470

24.287.724

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

4.357.615

600.832

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

149.480

173.134

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

149.480

173.1341

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)                         28

-917.935

-539.880

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

92.4

48            121.420

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

1.010.3

33           661.300

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

2.462.1

72           3.367.755

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.489.0/

13           2.188.126

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

811.84

8          1.123.538

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

161.28

1               56.091

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

i Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

1.333.44/

1             -77.414

- Cheltuieli (ct.6812)

' 40

1.386.16/

-Venituri (ct.7812)

41

52..72C

77.414

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25+28 + 31 +39)

42

34.032.692

35.081.601

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

970.264

122.752

- Pierdere (rd. 42 -16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

3.251

2.585

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate -

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

-din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

3.251

2.585

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)                                                                  I

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

3.251

2.585

- Pierdere (rd. 59-52)

-------------------------------------- --------- f

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

35.006.207

35.206.938

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

34.032.692

35.081.601

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

973.515

125.337

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

199.375

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

774.140

125.337

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :  547416179/806239972

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor ai contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

-ILIP AURELIA

URITU FLORIN IRINEL

A? z

/

Calitatea

Semnătura                  /

11-DIRECTOR ECONOMIC

A

/ /

Semnătura       1     ,

j

■ ■

i

Formular

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

DATE INFORMATIVE               F3°'pag

r                          la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                      - lei -

l

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.1

Nr. rd.

9

Nr.unitati

Sume

A

I B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

I 01

1

125.32

7

Unități care au înregistrat pierdere

02

I 02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit a bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

1

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele □cale

19

18

i

II. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

683

744

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, îspectiv la data de 31 decembrie

21

20

684

745

1

V. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

R<

Pi

adevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul jblic, primite în concesiune, din care:

22

21

redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Re

îdevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2|

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

J

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

311

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

J

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritarsau integral de stat

36

35

J

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

J

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

1.825.333|

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

|

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

3                                     o|

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

44

42

(

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

82.067)

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

' (307)

- obligațiuni emise de nerezidenți

60

! 53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

82.067

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

82.067

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(Ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

3.922.241

3.647.745

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte

65

58

conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)-creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

(ct. 425 + 4282)

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+- 441 + 4424 + 4428 + |444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

 • - creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

  116.069


(ct.431+437+4382)___________________________________

 • - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

- subvenții de incasat(ct.445)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

 • - alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482) Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate

(ct. 451), din care:

 • - creanțe cu entități afiliate nerezidente

(din ct. 451), din care:

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473

(rd.72 la 74)

). 79

71

136.7?

17                        69.237

- decontări privind interesele de participare,decontări ci acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

J

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

• (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

136.78

7                        69.237

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

J

- de la nerezidenti

84

I 76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 4- 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

1

- părți sociale emise de rezidenti

88

| 80

J

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

r                  i

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

1

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

33.657

22.560)

-în lei (ct. 5311)

93

85

33.657

22.5601

- în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

7.024.117

6.300.237)

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

7.024.117

6.300.237)

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97 1

89

J

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

J

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

"1

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, îri lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111-1 116 + 119+ 122 + 128)

103

95

5.358.915

4.808.330

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

1

- în lei

105

97

J

- în valută

106

98

J

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

J

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

110

02

1

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686+ 1687} (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

1 114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

487.45

2                     896.668

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 40^ + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117 d

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

-

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

1.364.643

_

1.081.719 .

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111

2.334.034

1.402.336 ■

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

121

112

1.088.174

718.640

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436

+441+4423+4428+444+446)

122

113

1.081.780

557.323

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

123

114

81.516

37.355

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

82.564

89.018

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente 1 indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor /asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor/ asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473+478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

1.172.786

l.427.607

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

564.553

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

608.233

1.427.607

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

26

F30 - pag.âj

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

I

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****/

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

16.350|

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

1.289.204

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)   1   '

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4 | ‘

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

152

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

j

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

1

- cu capital integral de stat

157

146

1

- cu capital majoritar de stat

158

147

J

- cu capital minoritar de stat

159

148

J

- deținut de regii autonome

160

149

J

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

J

- deținut de persoane fizice

162

151

J

- deținut de alte entități

163

152

J

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, ocietăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativteritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

64

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativteritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

65

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii

nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


F30 - pag.8Numele si prenumele


URITU FLORIN IRINEL


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

r

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Semnătură


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelcr de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalui Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Cod jI fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul.european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilorși impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietariloi privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii               ........

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Ni rd

r.                                         Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

I

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

11.95C

20.366

X

32.316

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

11.950

20.366

X

32.316

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X            I

1

Construcții

07

957.224

957.224

Instalații tehnice si mașini

08

743.940

409.543

1.153.483

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

317.057

317.057

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

imobilizări corporale in curs de execuție

13

0

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

1

• 1

1

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

.2.018.221

409.543

2.427.764

lll.lmobilizari financiare

17

1.577.621

1.495.554

X

82.067

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

8

2.030.171

2.007.530

1.495.554

2.542.147

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1 .Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

281.838

48.650

330.488

Instalații tehnice si mașini

25

616.152

124.484

740.636

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

nvestitii imobiliare

27'

Active corporale de explorare s'i evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

1

"OTAL (rd.23 la 29)

30

897.990

173.134

1.071.124

/

\MORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)

31

897.990

173.134

1.071.124

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venitur

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

mobilizări corporale in curs de îxecutie

43

1

nvestitii imobiliare in curs de

‘xecutie

44

1

‘OTAL (rd. 36 la 44)

45

j

1

1.Imobilizări financiare

46

i

4 r l

JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

OTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  27497708 / 806239972

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

URITU FLORIN IRINEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organ

î------------------------

$mul profesional:


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele Fi 0 si F20 col.2 (an curent) Atentie ! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari1011 SC(+)F10L.R.81

1

(ultimul rând sau nr.cr rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

1011 SC(+)F10L.R81


rrȚSaltl


RAADPFL CRAIOVA
NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2018

1

Denumirea elementului de

I

Valoare bruta **)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri ****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte imobilizări

11950

20366

0

32316

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

0

0

0

0

rorziz.

11950

20366

0

32316

0

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

0

0

0

0

Contructii

957224

0

0

957224

281838

48650

0

330488

Instalații tehnice si mașini

743940

409543

0

1153483

616152

124484

0

740636

Alte instalații, utilaje si mobilier

317057

0

0

317057

Imobilizări corporale in curs de execuție

0

0

0

C

0

0

0

0

TOTAL

2018221

409543

0

2427764

897990

173134

0

1071124

Imobilizări financiare

C

1577621

1495554

82061

C

C

c

0

TOTAL

2030171

200753C

1495554

2542141

89799C

173134

0

1071124

Imobilizările corporale sunt inregistrate la costul de achiziție cu excepția celor înregistrate in grupa 1 construcții, raportate la valoarea justa determinata de către un evaluator autorizat ANEVAR, la data de 31.12.2013.

Duratele de amortizare si metodele de amortizare sunt cele prevăzute de reglementările legale in materie.Regia folosește ca metoda de amortizare metoda liniara.

A) Creșterea imobilizărilor necorporale, corporale si financiare in cursul anului 2018 este de 2007530 si are următoarea componenta:

Creșterile de imobilizări necorporale in decursul anului 2018 au fost de 20366 lei reprezentate de achiziția unor pachete antivirus in suma de 4400 lei si a unui program informatic de 16966 lei;

Creșterile de imobilizări corporale in decursul anului 2018 au fost de 409543 lei reprezentate de :

 • 1) achiziții de echipamente tehnologice- mașini de tuns gazon, ciocan rotopercutor, tocător vegetație,motosape, generator curent- in valoare de 118357 lei:

 • 2) achiziții de centrale termice-in valoare de 33090,54 lei;

 • 3) achiziția unuei remorci romsan - in valoare de 18.395 lei:

 • 4) achiziția unui Tractor cu incarcator hidraulic-in valoare de 126050,42 lei:

 • 5) achiziția unei mașini de marcaj rutier-in valoare de 16300 lei

 • 6) achizitia unei Dacia Duster-m valoare de 46950 iei

 • 7) achizitia unui peugeot boxe? -in valoare de 50400 lei

Imobilizări financiaresunt in sume de 1577621 si au :.îrm.3foa?e.. componenta: garanții de buna execuție ia Primăria Craziova in suma da £43661.0 le?

suma constituita cauțiune in Dosar 14029/2.15/2.018 in cuantum de 32067

ADMINISTRATOR,

FILIP AURELIA

DIRECTOR ECONOMIC, URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CRAIOVA

NOTA NR.2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IA DATA DE 31.12.2018

Denumirea provizionuiui

Sold la începutul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la sfârșitul exercițiului

in cont

din cont

0 :

I

2

' 3

4 - 1+2-3

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:      ’ •

339499

0

0

262085

-provizioane pentru litigii (cont 1511)

252344

0

“o1

252344

-provizioane pentru garanții acordate (cont 1512)

0

0

0

0

-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)

0

0

0

0

-provizioane pentru restructurare (cont 1514)

0

0

0

0

-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)

87155'

0

77414

9741

In cursul anului 2018 a fost închis parțial provizion in cuantum de 77.414 lei lei din suma de 86.016 lei constituita lu finele anului 2017 iei pentru participarea salariatil or la profit, ramanand ca diferența de 9741 lei sa fie închisa in momentul achitării sumei către salariati.

Administrator,

FILIP AURELIA


Director economic, EC URKTU FLORIN HUNEI.
RAADPFL CRAIOVA

NOTA 3

Repartizarea profitului Aferent anului 2018

Destinația

Suma

Profit contabil brut

125.337,00

Impozit pe profit

0,00

Profit- net de repartizat pentru:

-

125.337,00

- rezerva legala

0,00

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

0,00

-participarea salariatilor la profit

12.534,00

-varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale

Primăria Craiova

62.668,00

-surse proprii de finanțare a Regiei

50.135,00

J

La sfirsitul anului 2018 societatea a inregistrat un profit net de 125.337 lei.

In conformitate cu prevederile OG 64/2001 «Privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat, precum si regiile naționale » , Consiliul de Administrație propune’A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 125.337,00 lei pe următoarele destinații :

- constituire fond pentru participarea

12.534,00

lei

salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net

varsaminte bugetul organului local in

62.668,00

lei

cuantum de 50% din profitul net

- surse proprii de finanțare la dispoziția

50.135,00

lei

Regiei in cuantum de 40% din profitul net

Administrator,

FILIP AURELIA


Director Economic

EC.URITU FLORIN

IRINEL

RAADPFL CRAI O VA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE

31.12.2018

lei                             lei

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Anul 2017

Anul 2018

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

33596708

34163370

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

34032692

35081601

3. Cheltuielile activitatii de baza

34032692

35081601

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-435984

-918231

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație (nu sunt incluse in costul de desfacere)

0

0

9. Producția neterminata (711 creditor)+productia de imobilizări (ct,722)

1081390

872490

10. Producția din imobilizări proprie

0

0

11. Alte venituri din exploatare

324858

168493

12. Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9 + 10 + 11)

970264

122752

Suma înregistrata in " Alte venituri din exploatare" reprezintă venituri din penalizări de intarziere la plata a chiriilor aferente neplății in termen conform contractelor incheiateCostul bunurilor vândute si al serviciilor prestate in cuantum de 35.081.601 lei are urmatorea structura:

1

Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile

6515794

2

Alte cheltuieli materiale

270027

3

Cheltuieli externe cu energia si apa

492333

4

Cheltuieli privind mărfurile

59289

c

Cheltuieli cu personalul

24888556

6

Alte cheltuieli de exploatare

3367755

7

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

173134

8

Variația provizioanelor

-539880

9

Ajustări pentru deprecierea clientilor

-77414

10

Reduceri comerciale primite

-67993

TOTAL CHELTUIELI

35081601

Administrator,

FILIP AURELIA

Director Economic,

EC.URITU FLORIN IRINEL

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

RAADPFL CRAIOVA NOTA5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2018

-lei-

Creanțe

Nr.

Sold la sfârșitul exerc.financ.

Termen de lichiditate

rd.

sub 1 an

peste 1 an

A

1=2+3

2

3

I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)

1

82067

82067

0

Creanțe comerciale,avansuri acordate furnizorilorsi alte conturi asimilate(ct4092+411+413+418)

n z.

3647746

3647746

0

Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)

3

0

0

0

Alte creante(ct425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444-»-445+446+447 +4482+4582+461+473-496+5187)

4

1

496257

i

496257

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 4)

5

4144003

4144003

0

III.AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

6

765652

765652

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)

7

0

0

0

TOTAL CREANȚE(rd.l+5-6+7)

8

3460418

3460418

Q 1

La data de 31.12.2018, Regia are creanțe de încasat in suma de 4.144.003 lei, care se compun din:

creanțe comerciale in suma de 2.589.511,68lei

clienti incerti sau in litigiu in suma de 979.245,65lei

clienti facturi de întocmit in suma de 78.946,30 lei

debitori diverși in suma de 66.473,75 lei

alte creanțe in suma de 429825,62 lei

Regia pentru clientii incerti sau in litigiu in valoare de 1.023.093 lei ( 979.245,65 din cont 4118 + 43.847.74 din cont 461)

a constituit ajustări pentru riscul de neancasare in anii precedenti in valoare de 765.651,83 lei

In cursul anului 2018 nu s-au mai constituit ajustări de valoare pentru clientii incerti.

-lei-

Datorii

Nr. rd.

Sold la sfârșitul exerc.financ.

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

A

l=2+3+4

2

3

4

I. Datorii financiare - total, din care:

12

0

0

0

0

-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.l62)

13

0

0

0

0

-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)

14

0

0

0

0

-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.l68+5186+5198)

15

0

0

0

0

-alte împrumuturi și datorii financiare(ct,161+166+167+168+169+269)

16

0

0

0

0

II.Alte datorii - total, din care:

17

4061882

4061882

0

0

-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)

18

896668

896668

0

0

-Alte

datorii(ctl623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431 +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+5193+5195+5196+5197)

19

3165214

3165214

0

0

III. Venituri înregistrate în avans(ct,472)

22

770081

770081

0

0

TOTAL DATORII(rd.l7+22)

23

4831963

4831963

0

0

La data de 31.12.2018, Regia are datorii înregistrate in suma de 4.061.882 lei care se compun din :

datorii comerciale in suma de 896.668 lei;

datorii in legătură cu personalul 1.081.719 lei;

datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului in suma de 1.402.336 lei achitate in luna ianuarie 2019; alte datorii in legătură cu persoanele fizice si juridice: 681.159lei


Director Economic, URITU FLORIN IRINEL

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum si ale OMFP nrl 0/2019.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate precum si ale OMFP nrl0/2019. Prezentele situații financiare sunt întocmite in baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situațiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform principiului continuității activității, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. în anul financiar 2018 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea firmei de a-și continua activitatea.

Referitor la principiul permanenței metodelor, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile. <

în activitatea societății s-a ținut cont de principiul prudenței, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar.

Principiul contabilității de angajamente, coform caruia efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc.

Conform principiului intangibilității, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2018 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, respectându-se principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv.

S-a respectat principiul necompensării. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2018 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2018, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție, conform caruia elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Conform principiului pragului de semnificație, entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile referitoare la prezentările de informații si publicare atunci când efectele nerespectarii lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse in ” Manualul de proceduri si politici contabile

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie inteligibile, relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, credibile în sensul de a: reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, comparabile astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Metodele si procedeele contabile se aplica de la un exercițiu la altul, in vederea obținerii comparabilitatii in timp a informației contabile si a unei imagini fidele asupra activitatii societății.

Orice modificare sau abatere de la metodele, procedeele si politicile aplicate vor fi prezentate in notale explicative impreuna cu justificări si studii de impact asupra patrimoniului, a rezultatului sau a poziției financiare in exercițiul financiar in care apar.

Politici contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenctiile,regulile si practicile specifice aplicate de societate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere daca sunt nesemnificative si pe seama rezultatului reportat daca sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.

Estimări

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.

Se pot solicita estimări ale: clientilor incerti,uzurii morale a stocurilor, duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorpotate in activele amortizabile.

Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaște prospectiv prin includerea sa in rezultatul:

-perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva;

-perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilanțului si data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.Daca situațiile financiare anuale nu au fost aprobate,acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informațiile suplimentare, care au existat la data bilanțului.

In cazul evenimenteor ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, societatea ni isi ajusteaza valorile recunoscute in situațiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanțului.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale au fost evaluate inițial la costul lor determinat in funcție de modalitatea de intrare in societate:

 • •  la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

 • • la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;

 • • la valoarea de aport, stabilita in urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

 • •  la valoarea justa - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilanț, terenurile si clădirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluărilor periodice, efectuate de evaluatori independenți, minus deprecierea ulterioara a clădirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluării este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in funcție de valoarea activului in urma reevaluării.

Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achiziției de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci când au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparații sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Creșterea valorii contabile ca urmare a reevaluării terenurilor si clădirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuările de valoare care compensează creșterile anterioare ale valorii aceluiași activ sunt înregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuări sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci când acesta reprezintă câștig realizat, respectiv pe măsură ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculează utilizând metoda liniara pentru a reduce costul sau evaluarea fiecărui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata.

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt inregistrate lunar cheltuieli reprezentând ajustări pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzător la fiecare data a bilanțului contabil, urmare a modificării semnificative a condițiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț impreuna cu ajustările cumulate de valoare corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operațiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

Imobilizări necorporale

Licențele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizând metoda liniara in vederea alocării costului privind licențele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizări financiare

împrumuturile si creanțele sunt active financiare nederivate cu plăti fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piața activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu excepția celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilanțului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. împrumuturile si creanțele sunt clasificate in creanțe comerciale si alte creanțe in bilanțul contabil.

La 31.12.2018 societatea are inregistrate imobilizări financiare in suma de 82.067 cauțiune in dosar nrl4029/215/2018.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel: materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si mărfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;

La ieșirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda prețul mediu ponderat.

Creanțe si datorii

Creanțele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, după înregistrarea ajustărilor pentru clientii rau platnici.

Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustări ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin acționarea in judecata a clientilor rau platnici, urmând procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a căror natura este clar definita si care la data bilanțului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista,dar care sunt incerte in ceea ce privește valoarea sau data care vor aparea.

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

 • • societatea are o obligație curenta generata de un eveniment anterior;

 • • este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația respectiva; si

 • •  poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta,a cheltuielilor probabile sau in cazul unei obligații, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.Regia, are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2018 in valoare de 262.084,86 lei.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de mărfuri si prestări de servicii etc., care intra in categoria activitatilor curente ale regiei, după deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vânzărilor de deșeuri).

Administrator,

FILIP AURELIA


Director Economic,

EC.URITU FLORIN IRINEL

PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE
AFERENTE ANULUI 2018

Regia este înființata prin HCL14/20.03.1995, in baza Legii nr. 15/1990 este persoana juridica si funcționează pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Patrimoniul Regiei este in valoare de 527.883 lei .

In cursul anului 2018 patrimoniul regiei nu a suferit modificări. Regia este asociat cu o parte sociala in valoare de 10 lei la capitalul social al SC Termo Craiova SRL.

Administrator, FILIP AURELIA '


Director Economic. EC URITU FLORIN IRINEL


INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

LA DATA DE 31.12.2018

Regia are in structura organizatorica servicii si birouri funcționale care asigura indeplinirea funcțiilor de programare, dezvoltare, producție, personal, aprovizionare, fmanciar-contabile, investiții, protecția sociala.

Pentru realizarea activitatii de producție regia are in structura organizatorica secții si sectoare conform organigramei.De asemenea regia are organizate formații de lucru.

In baza legii 672/2005 cu modificările si completările ulterioare si in vederea desfășurării activitatii in condiții de transparenta, eficienta, pentru evitarea fraudelor si pentru a evita pierderile produse prin neglijenta, au fost infiintate compartimente distincte precum audit public intern, control intern, control financiar de gestiune.

Aceste compartimente au proceduri de lucru cat si persoane cu atribuții pe linia de control.Procedurile de control acopera toate procesele importante care se desfasoara in regie.

Conducerea RAADPFL Craiova este asigurata de Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al regiei este numit prin H.C.L si este format din 7 membri numiți in conformitate cu OUG nrl 09/2011.

Activitatea curenta a regiei este asigurata de directorul general caruia i-au fost delegate atribuțiile de conducere de către Consiliul de Administratie.Directorul general reprezintă personal sau prin delegat regia in raporturile cu tertii si se supune hotărârilor CA.

Salariati:

 • - număr mediu: 744

 • - cheltuieli cu salarii: 24.287.724

 • - cheltuieli cu asigurările sociale: 600.382

  • Administrator, FILIP AURELIADirector Economic,
EC URITU FLORIN IRINEL

RAADPFL CKÂP2-VA

NOTA 9


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


 • 1. Indicatori de lichiditate:

 • a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

 • b) Indicatorul lichidității imediate

(indicatorul test acid)

 • 2. Indicatori de risc:

 • a) Indicatorul gradului de indatorare


Active curente Datorii curente


10.847.181

4.061.882


Active curente - Stocuri Datorii curente


9.907.339

4.061.882


_ Capital imprumutat x 100 Capital propriu


, J? x 100

/ .224.15 o


 • b) Indicatorul privind acoperirea dobânzi' Profit inaintea plătii dobânzii si impoz. pe profit _    125.337

Cheltuieli cu dobanda

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

 • a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti x 365

Cifra de afaceri

 • b) Viteza de rotatie a creditelor-fumizori _ Sold mediu furnizori x 365


6.012.348

3^1^70 X 365


931.065


Achiziții de bunuri tara servicii (sau CA.)              7.284.446

 • c) Viteza de rotatie a activelor imobilizați = Cifra de afaceri                                      34.163.370

Active imobilizate                                      1.47 i .023

 • d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri                                      34.163.370

Total active                                        13.221.594

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat _ Profit inaintea plătii dobânzii si impoz. pe profit _     125.337


2,67

2,44

Nu este cazul

Nu este cazul

64

47

23

3


1 '770Z.


b) Marja bruta din. vanzari


Capital angajat

Profitul din exploatare x 100

Cifra de afaceri


7.224.156


122,752

34.163.370


x 100 =


0,36%


Administrator,

FIL1P AURELIA


Director Economic EC URITU FLORIN IRINEL


RAADPFL CRAIOVA
R07403230
NOTA EXPLICATIVA LA BILANT-NR10 ALTE INFORMAȚII LA DATA DE 31.12.2018

Regia fost infiintata in anul 1995 in baza HCL CRAIOVA nr.14/1995, in baza Legii nr. 15/1990 cu următoarele date de identificare:

Craiova str BRESTEI 129A ,CUI R07403230,nr ORCJ16/752/1995

Obiectul principal de activitate este "Cultivarea altor plante din culturi nepermanente" (cod CAEN0119).

Patrimoniul Regiei este in suma de 527883 lei.

Regia a fost infiintata cu scopul de a administra o parte din activitatile si proprietățile municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr56/2006, 19/2013 si388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date in gestiune directa următoarele activitati:

 • 1) Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi;

 • 2) Montarea si intretinerea mobilierului stradal;

 • 3) Amenajarea si intretinerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor si bălților;

 • 4) Intretinerea animalelor la Gradina Zoologica;

 • 5) Intretinerea si reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal;

 • 6) Montarea si intretinerea echipamentelor de siguranța circulației;

 • 7) Administrarea cimitirelor apartinand domeniului public;

 • 8) închirierea fondului locativ de stat si spatiilor cu alta destinație;

 • 9) Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

 • 10) Administrarea toaletelor ecologice.

Prin HCL nr.291/26.06.2014 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, RAADPFL Craiova administrează si Sala Polivalenta, in asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr 46/04.07.2014, contract prin care Municipiul Craiova se obliga sa suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din intretinerea obiectivului, iar regia suporta cheltuielile cu salarizarea si cheltuielile administrative curente.

Conform Hotărârii nr.233 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează și Centrul Multifuncțional, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, conform contractului de asociere nr. 14576/07.11.2013 (nr.R.A.A.D.P.F.L. Craiova), având obligația de a lua măsuri pentru o bună și legală funcționare precum și de a stabili tarife de exploatare a imobilului.

In cursul anului 2016 conform contractelor de asociere nr 45 si 46 din 15.03.2016 R.A.A.D.P.F.L Craiova administrează si exploatează in comun impreuna cu Primăria Municipiului Craiova inca doua obiective Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Intitutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

Informații cu privire la Litigii

La data bilanțului, societatea este implicata in litigii de contencios administrativ si fiscal.

- Prin Raportul de inspecție economico-fînanciara incheiat in 04.01.2018 sub nr. 87/10.01.2018, intocmit de organele Ministerului Finanțelor a fost finalizata Inspecția financiara de către organele de control.

In urma acestui control a fost emisa Dispoziția obligatorie nr 88/10.01.2018 , de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Dolj - Serviciul de Inspecție Economico-Financiara - Compartimentul Dolj, respectiv măsură 4.1 ce se refera la incasarea necuvenita de la Primăria Municipiului Craiova a sumei de 103.630,63 lei si 4.533,23 lei daune interese, reprezentând contravaloarea a 6.405 ore manopera, constatata de organele de control ca diferența intre situațiile de lucrări (12.325 ore din lunile august 2014 si decembrie 2015, si pontaje 5.920 ore)

Acest dosar in cursul anului 2018 nu a fost soluționat, aflandu-se in desfășurare cu termen in anul 2019.

.Prin Raportul de Inspecție Fiscala nr.26215/12.02.2018 a fost finalizata Inspecția Fiscala de către Direcția de Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru sume datorate bugetului local reprezentând varsamintele din profitul net pe perioada 2012-2017.

In urma acestui control a fost emisa Decizia de impunere Nr.28270/15.02.2018, stabilind obligație de plata suplimentara in suma de 1.923..264,40 lei. La 31.12.2018 exista pe rolul instanțelor de judecata un dosar prin care societatea contesta aceste obligații de plata, si nu este inca soluționai avand termen in 10.05.2019.

Informații referitoare Ia impozitul pe profit

La data de 31.12.2018 regia a realizat profit net in valoare de 125.337 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a făcut astfel:

 • 1.  Venituri exploatare = 35.943.068

 • 2.  Cheltuieli de exploatare =35.820.316

 • 3.  Venituri fînnancîare = 2.585

 • 4.  Cheltuieli financiare = 0

 • 5.  Rezultat brut = 125.337

 • 6.  Venituri neimpozabile ( Venituri din anulare provizion aferent cota participare profit = 77.414 si Venituri din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost nedeductibile in declarația 101 aferenta anului 2017 = 493.999 compus din 103.631 lei ajustare aferenta litigiului cu ANAF si diferența de 390.368 lei - 70% alte creanțe) = 571.413.

 • 7.  Cheltuieli nedeductibile = 77.837

 • 8. PROFIT IMPOZABIL ( REZULTAT BRUT - VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT

NEDEDUCTIBILE ) = -368.239

Deși la 31.12.2018 societatea a realizat un profit contabil de 125.337 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din anulare provizion aferent cota participare profit si veniturilor din reluare ajustări depreciere creanțe, care au fost impozitate la momentul constituirii lor in anii precedenti.

In cursul anului 2018 societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 34.163.370 lei.

La data de 31.12.2018 societatea nu inregistreaza ciedite.

Menționam ca RAADPFL Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentând taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contribuții aferente salariilor taxe si impozite locale.

Administrator,

FILIP AURELIA


Director Economic, EC.URITU FLORIN IRINEL


RAADPFL CRAIOVA

COD FISCAL R07403230

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Ia data de 31.12.2018

~ lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

2017

2018

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

43,584,074

44,315,244

Alte incasari

1,525,223

Garanții incasate

1,495,346

Plăți către furnizori

37,380,526

12,881,463

Plăti către angajați

25,712,973

Garanții plătite

1,577,621

Plăti taxe ,impozite locale ,tva

326,088

5,979,902

Alte plăti

5,542,402

1,341,651

Numerar net din activități de exploatare

335,058

-157,797

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

l

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

217,546

459,966

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

I

Dividende încasate

i Numerar net din activități de investiție

-217,546

-459,966

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

i

încasări din împrumuturi pe termen lung

.  —             i

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

i

Dividende plătite

1

Numerar net din activități de finanțare

0

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

117,512

-617,763

Numerar și echivalente de numerar Ia începutul exercițiului financiar

7,029,239

i

7,146,751

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

7,146,751

6,528,988RAADPFL CRAIOVA

COD FISCAL R07403230

BRESTEI NR19A

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2018


Denumirea elementului


A

Capital subscris Patrimoniul regiei Prime de capital


Sold la jCreșteri începutul {Total, din Prin exercițiului tare:     transfer

financiar !

1 .....12


Reduceri

Total, din Prin care:     transfer


- lei —

Sold la sfârșitul exercițiului financiar


527883

Rezerve din reevaluare

383263

I....... '            '    ....... 383263

Rezerve legale

105577

105577

Rezerve statutare sau

contractuale

1

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

3062275

309656

309656 :

3371931

Acțiuni proprii

i                                           !                                               ;

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

i                                                i                                           .                                                ■

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

' ’ - ! •

Rezultatul        Soid C

i

1 ; ;

reportat            |

reprezentând     j

2631449  !

j

2086984

2086984  2009570  1622500

2708863

Sold D

I


profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931 Rezultatul


s

Sold D


Sold C


i*


134509


; 171799


1302


reportat provenit q din corectarea erorilor contabile i


Rezultatul

Sold C

1........ ,..... ■ ■■■*......

reportat provenit din trecerea la aplicarea

i

!

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

Sold D

1                                     i                                              1

1

1                                                                          i

!                                    '                                                                                 I

•                                             ' ■                                                                  i

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

ISoid C

ț                                   ■ *

1

f

774140 j

i

1

125337

774140

774140

125337

j

Sold D

i

Repartizarea profitului

î

i

i

Total capitaluri | proprii               >

i 7523179 i

1

2656486

2396640

2955509

1

2396640

7224156

ADMINISTRATOR,

Director Economic,

IRAADPFL CRAIOVA      ?     ’                          TOTAL GENERAL!!!                                                                31/12/2018

lAdresa.                  , . DOLJ., CRA!O VA S^.BRESTEI Nr 129A, Cod Postai: 200207                                    .        .       .

Cod Unic de înregistrare: • -•    • 74032'30.

Nr. de ordine in registrul cornertJi?i: J16/752/1995

BALANȚA DE VERIFîCARE

Sume precedente            Rulaje curente               Total sume                  Sold Final

Debit          Credit | Debit i - Credit          Debit 1 Credit i Debit i Credit 1 ^ont

1015

Patrimoniu reg'el

0.00

527 883

0.00

0.00

0.00

527 883.39

0.00

527 883.39 1015

irs

Rezerve dii reevaluare

o,00

333 262.57

U.00

0..00

0.00

383 262.57

0.00

383 262.57 105

Rezerve legale

(Wp

105 576 67

0.00

0.00

0.00

105 576.67

0.00

105 576.67 1061

Alte rezerve

G.GO

3 371 931 36

0.00

0.00

0.00

3 371 931.36

0.00

3 371 931.36 106e

TOTAL CONT 106

0.G0

3 477 508 03

0.00

0.00

0.00

3 477 508.03

0.00

3 477 508.03

. <17

Rezultatul reportat

3 78S 386 03

6 495 249.25

0.00

0.00

3 786 386.03

6 495 249.2.5

0.00

2 708 863.22 117

1174-AN 2U17 Rezultatul reportat provenit din corectarea emri'or

133 050.05

171 642.00

0.00

0.00

133 050.05

171 642.00

0.00

38 591.95 1174-AN 2017

1174AN2018 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor

1 /I 799.00

.105 343.00

0.00

29 166.00

171 799.00

134 509.00

37 290.00

0.00 1174AN2018

TOTAL. CONT 1174

304 849.05

276 985.00

0.00

29 166.00

304 849.05

306 151.00

37 290.00

38 591.95

TOTAL CONT 117

4 091 235.08

6 772 234.25

0.00

29 166.00

4 091 235.08

6 801 400.25

37 290.00

2 747 455.17

121

Profit si pierderi

30 855 272.92

31 098 432 71

3 228 602.67

3 527 847.26

34 083 875.59

34 626 279.97

0.00

542 404.38 121

121BC

Profit si pierdere BC

13 098.08

166 163.56

1 481.01

20 633.66

14 579.09

186 797.22

0.00

172218.13 121 BC

121CE

Profit si pierdere Centrul de excelenta

16 710.39

148 075.31

1 545.01

10 253.89

18 255.40

158 329.20

0.00

140 073.80 121CE

121 CM

Profit si pierdere CM

< 549 989.90

749 349.84

132 381.48

48 689.16

1 682 371.38

798 039.00

884 332.38

0.00 121CM

TOTAL CONT 121C

1 566 700.29

897 425.15

133 926.49

58 943.05

1 700 626.78

956 368.20

884 332.38

140 073.80

121IMM

Profit si pierdere IMM

18 955.6?

160 2^ 19

2 278.51

15 943.02

21 234.19

176 207.21

0.00

154 973.02 121IMM

TOTAL CONT 12.1

3.2 454 026.97

32 322 285.61

3 366 288.68

3 623 366.99

35 820 315.65

35 945 652.60

884 332.38

1 009 669.33

1511

Provizioane pentru litigii

0.00

252. 343.86

0.00

0.00

0.00

252 343.86

0.06

252 343.86 1511

1518

Alte provizioane-participarea salanatilor la profit

77 41<i.op

87 15500

0.00

0.00

77 414.00

87 155.00

0.00

9 741.00 1518

TOTAL CONT 151

77 4 ! 4.00

339 498.86

0.00

0.00

77 414.00

339 498.86

0.00

262 084.86

167

Alte împrumuturi si datasim. '

273 568.13

273 568.13

52 402.70

52 402.70

325 970.83

325 970.83

0.00

0.00 167

TOTAL CLASA 1

36 896 244.18

44 096 240.84

3 418 691.38

3 704 935.69

40 314 935.56

47 801 176.53

921 622.38

8 407 863.35

205

Concesiuni brevete licențe

11 950.00

0.00

4 400.00

0.00

16 350.00

0.00

16 350.00

0.00 205

208

Alte imobilizări riecorporale

15 966.39

0.00

0.00

0 00

15 966.39

0.00

15 966.39

0.00 208

212

Construcții

957 224.34

■ 000

0.00

0.00

957 224.34

0.00

957 224.34

0.00 212

2131

Echipamente tehnologice

619 396.53

■ 0 00

52 259.56

0 00

671 656.09

0.00

671 656.09

0.00 2131

2133

Mijloace de transport

384 475.86

0 00

97 350.00

0.00

481 825.86

0.00

481 82.5.86

0.0G 2133

TOTAL CONT 213

1 003 872.39

o.co

149 609.56

0.00

1 153 481.95

0.00

1 153 481.95

0.00

214

Mobilier, aparatura birotica

317 056.65

0.00

0.00

0.00

317 056.65

0.00

317 056.65

0.00 214

267

Alte crean*e imobilizate

1 229 791.22

1 147 724.68

347 829.72

347 829.72

1 577 620.94

1 Z»95 554.40

82 066.54

0.00 267

2812

Amortiz.mijl.fixe gr.îî

0.00

326 434.15

0.00

4 054.17

0.00

330 488.32

0.00

330 488.32 2812

2813

Amortiz.mijl.fixe gr.lll

0.00

729 166.68

0.00

11 468.23

0.00

740 634.91

0.00

740 634.91 2813

TOTAL CONT 281

0.00

1 055 600.83

0.00

15 522.40

0.00

1 071 123.23

0.00

1 071 123.23

TOTAL CLASA 2

3 535 860.99

2 203 325.51

501 839.28

363 352.12

4 037 700.27

2 566 677.63

2 542 1 45.87

1 071 123.23

301.02

Rechizite

.35 342.20

29 500.63

1 896.52

2 358.70

37 238.72

31 859.33

5 379.39

0.00 301.02

.1 s.-t..ga -H

. 3 8CC 90

30

Mate- prime sern

429 910.3:

301.55

Materii-prime pep!r.îera

77.710.82'

TOTAL CONT

545-843.35

302

Mat. ccnsumahile

4 ?S5 393.8C-

302.12

■ 362.! 2

53 393.85

302.7

302.7

78 400.61

3022

Combustibili

1 118 159.56

3024

Piese de schimb

322 357.04

3024.4

3024 4

16 176.87

TOTAL CONT 3024

338 533.91

5028CM

Alte materiale consumabile

21 051.66

302CE

Materiale consumabile Centru excelenta

85.68

302CM

Materiale consumabile CM

23 563.72

TOTAL CONT 302.C

23 649.40

302IM

Materiale consumabile IMM

19.04

TOTAL CONT 302

5 999 206.83

303

Obiecte de inventar

24 645.01

303.11

Ob.inv. in depozit

235 315.52

303.12

303.12

5 562.05

303.30

Baracamente

1 929.72

303CM

Materiale de natura obiectelor de inventar CM

16 970.64

TOTAL CONT 303

284 422.94

331

Producție in curs de execuție

44 683.05

331.54

Producție net. sera

1 449 163.29

331.55

Producție net.pepiniera

2.357 055.14

, total cont 331 •

3'850 9T1 .*4â '

345.20

. Produse finite coroane

•45 388.62

345.41

Produse finite cruce marmura

31 280.05

345.42

Prod finita Cim Sineasca

25 163.17

345:54

Producție finita Sera

439 098.13

345.55

Producție-finita pepiniera

87 849.08

345.63

Product tnd .cim cv nord

34 719.40

345.7

Produse finite mob.urban

23 928,70

TOTAL CONT 345     - ...

687 427.15

351

Mat prime si mat la terti ,

6 080.00

371.02

Magazin Sineasca

266.00

371.20

FLORI PT COROANA

45 708.25

371.3

Mărfuri magazin CASSA

136 469.05

371.59

Mărfuri sera

5 864.79

TOTAL CONT 371

188 308.09

378.02

Adaos corn mag Sineasca

-0.00

378.20

ADAOS COMERCIAL

.   3 981.60

Contab - v.39.7


3 220.00

1 •; 03.00

440.U0

4 980 00

42^910.33

2 537.08

2 537.08

432 447.41

77 710 82

25 216.52

25 216.32

102 927.34

540 341.73

30 750.12

30 552.10

577 593.47

3 920 948.13

387 538.18

433 932.91

4 752 931.98

39 587.85

3 985.00

2 434.00

57 983.85

. O.CO

0.00

177.93

78 400.61

1118 133.56

58 725.21

58 751.21

1 176 884.77

315 615.58

48 161.34

45 957.24

370 518.38

14 936.93

2 148.96

898.32

18 325.83

330 552.51

50 310.30

46 855.56

388 844.21

18 398.90

0.00

0.00

21 051.66

85.68

0.00

0.00

■ 85.68

18 180.43

1 797.77

2 805.99

25 361.49

18 266.11

1 797.77

2. 805.99

25 447.17

19.04

0.00

0.00

19.04

5 445 906.10

502 356.46

544 957.60

6 501 563.29

23 280.30

0.00

64.71

24 645.01

210 118.60

10 256.76

8 771.79

245 572.28

5 562.05

0.00

0.00

5 562.05

0.00

0.00

0.00

1 929.72

16 970.64

0.00

O.CO

16 970.64

255 931.59

10 256.76

8 836.50

294 679.70

0.00

0.00

44 683.05

44 683.05

1 345 788.16

125 368.88

102 374.-36

1 574 532.17

2 090 536.47

26.3 074.08

266 528.67

2 620 139.22

3 437 324.63

388 442.96

413 586.58

4 239 354.44

- • '45 388.62

6 426.82

6 426.82

51 815.44

. 31 280.05

917.50

917.50

32 197.55

25163.17

1 019.16

1 019.16

26 182.33

439 098.13

4 731.75

4 731.75

443 829.88

87 849.08

25 216.52

25 216.52

113 065.60

- 34 719.40

5 276.85

5 276.85

39 996.25

23 928.70

7 643.70

7 643 70

31 572.40

687 427.15

51 232.30

51 232.30

738 659.45

4 256.00

0.00

1 824.00

6 080.00

0.00

O.OC

0.00

266.00

- 45 708.25

6 464.71'

6 464.71

52 172.96

136 469.05

0.00

0.00

136 469.05

5 864.79

0.00

0.00

5 864.79

188 042.09

6 464.71

6 464.71

194 772.80

• 42.67

0.00

.0.00

0.00

. 3.981-.60

474.59

474.59

4 456.19


3 650.00


432 447.41


570 893.88

4 354 881.04


42 021.85


177.93


1 176 884.77


361 572.82


15 835.25


85.68


20 986.42


21 072.10

19.04


5 990 863.70

23 345.01


218 890.39


5 562.05


0.00


16 970.64


264 768.09

44 683.05


 • 1 449 163.02

 • 2 357 065.14

 • 3 850 911.21

51 815.44

32 197.55

26 182.33

443 829.88


113 065.60


39 996.25


31 572.40


738 659.45

6 080.00


0.00

52 172.96

136 469.05


5 864.79

194 506.80

42.67


1 320.00


0.00


0.20


6 699.59

398 050.94


15 962.00


78 222.68


0.00


8 945.56


2 490.58


11 436.14

2 652.76


0.00


4 375.07


4 375.07

0.00


510 699.59

1 300.00


26 681.89


0.00


1 929.72


0.60


29 911.61


0.00


388 443.23

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


266.00


0.00


O.GO


0.00


266.00

0.00


0.00 301.1


0.00 301.54


0.00 301.55


0.00

0.00 302


0.00 302.12


0.00 302.7


0.00 3022


0.00 3024


0.00 3024.4


0.00

0.00 3028CM


0.00 302CE


0.00 302CM


0.00

0.00 302IM


0.00 303.11


0.00 303.12


0.00 303.30


0.00 303CM


0.00

0.00 331


0.00 331.54


0.00 331.55


0.00

0.00 345.20


0.00 345.41


0.00 345.42


0.00 345.54


0.00 345.55


0.00 345.63


0.00 345.7


0.00


0.00 351


. 0.00 371.02


0.00 371.20


0.00 371.3


0.00 371.59


0.00

42.67 378.02378 3'j

Adaos comercial mag.Csssa

20 838.19

20 838.19

0.00

0.00

20 838.19

20 838.19

0.00

0.00 378.30

378.5S

Adaos corn pepiniera

448.03

448.03

0.00

0.00

448.03

448.03

0.00

0.00 378.55

1

TOTAL CONT 37S

25 2.67,82.

25 310.49

474.59

474.59

25 742.41

25 785.08

0.00

42.67

381

Ambalaje

3 863.42

0.00

0.00

0.00

3 863.42

0.00

3 863.42

0.00 381TOTAL CLASA 3

11 592 331.08

10 584 539.83

989 977.90

1 057 928.38

12 582 308.98

11 642 468.21

939 833.44

42.67

401

Furnizori

9 449 858.03

10 521 927.72

1 495 903.96

1 114 969.12

10 945 761.99

11 636 896.84

0.00

691 134.85 401

401CM

Furnizori CM

126 391.57

138 195.74

15 205.00

3 405.07

141 596.57

141 600.81

0.00

4.24 401 CM

TOTAL CONT 401

9 576 249.60

10 660 123.46

1 511 108.96

1 118 374.19

11 087 358.56

11 778 497.65

0.00

691 139.09

404

Furnizori pt.imobilitati

302 616.22

328 320.82

157 350.50

183 271.36

459 966.72

511 592.18

0.00

51 625.46 404

408

Furnizori-facturi nesosite

1 341 551.31

1 552 125.03

207 195.00

150 525.00

1 548 746.31

1 702 650.03

0.00

153 903.72 408

409

Furnizori-debitori

42.28

0.00

0.00

0.00

42.28

0.00

42.28

0.00 409

4111

Clienti penalizări

741 274.58

531 331.28

177 486.17

218 112.79

918 760.75

749 444.07

169 316.68

0.00 4111

4111.03

Clienti incasat document

3 765.00

3 765.00

90.00

90.00

3 855.00

3 855.00

0.00

0.00 4111.03

4111.03BC

ClientiBC

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00 4111.03BC

4111.03CE

Clienti caiet sarcin Centru Excelenta

150.01

150.00

0.00

0.00

-   150.01

150.00

0.01

0.00 4111.03CE

4111.03CM

Clienti caiete sarcini CM

800.00

800.00

0.90

0.00

800.00

' 800.00

0.00

0.00 4111.03CM

4111.03IM

Clienti caiet sarcini IMM

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00 4111.03IM

TOTAL CONT 4111.03

5 115.01

5 115.00

90.00

90.00

’ 5 205.01

5 205.00

0.01

0.00

4111.121

Clienti chirii numerar

249 720.01

243 483.87

20 879 17

20 459.36

270 599.18

263 943.23

6 655.95

0.00 4111.121

4.11.123

Clienti chirii terenuri

154 777.90

152 743.22

13 098.89

7 755.66

167 876.79

160 498.88

7 377.91

0.00 4111.123

4111.12CM

Clienti EXP PARTER

187 3:4.01

187 310.16

0.00

0.00

187 314.01

187 310.16

3.85

0.00 4111.12CM

4111.13

Clienti SAD

1 255 832.84

1 085 464.01

91 325.76

101 823.97

1 347 158.60

1 187 287.98

159 870.62

0.00 4111.13

4111.133

GARANȚII SPATII ALTA DESTINAT

22 568.73

22 568.51

176.24

176.24

22 744.97

22 744.75

0.22

0.00 4111.133

4111.133CM

Clienti garanție spatii CM

7.03

0.00

0.00

0.00

7.03

0.00

7.03

0.0G 4111.133CM

TOTAL CONT 4111.133

22 575.76

22 568.51

176.24

176.24

22 752.00

22 744.75

7.25

0.00

4111.13BC

ClientiBC

162 979.70

131 681.16

20 633.66

10 260.38

183 613.36

141 941.54

41 671.82

0.00 4111.13BC

4111.13CE

Clienti chirii centrul de excelenta

177 080.36

158 938.89

13 506.16

13 845.67

190 586.52

172 784.56

17 801.96

0.00 4111.13CE

4111.13CM

CLIENTI BIROURI ET 2

637 391.58

514 485.54

60 913.36

67 293.01

698 304.94

581 778.55

116 526.39

0.00 4111.13CM

4111.13IM

Clienti chirii IM '

187 833.64

180 0G2.75

15 943.02

9 346.19

203 776.66

189 348.94

14 427.72

0.00 4111.13IM

TOTAL CONT 4111.13

2 443 693.88

2 093 140.86

202 498.20

202 745.46

2 646 192.08

2 295 886.32

350 305.76

0.00

4111.15

Clienti vidanjare

699 533.27

567 386.25

64 317.60

144 963.50

763 850.87

712 349.75

51 501.12

0.00 4111.15

4111.3

• Clienti rate mag. Cassa

373.37

373.08

0.00

0.00

373.37

373.08

0.29

0.00 4111.3

4111.41

Clienti cimitir.UNGURENI

1 838 088.02

1 707 955.58

131 129.56

92 615.12

1 969 217.58

1 800 570.70

168 646.88

0.00 4111.41

4111.42

Clienti cimitir SINEASCA

697 199.56

666 057.34

46 203.40

12 878.46

743 402.96

678 935.80

64 467.16

0.00 4111.42

4111.43

Clienti cimitir DOROBA'NTIE

52 094.82

50 746.72

9 530.00

0.00

61 624.82

50 746.72

10 878.10

0.00 4111.43

4111.49

Clienti atelier exploatare

310 882.93

310 882.87

16 122.88

765.69

327 005.81

311 648.56

15 357.25

0.00 4111.49

4111.5

Clienti zone verzi

21 345 966.47

17 423 226.80

1 719 231.63

4 330 631.94

23 065 198.10

21 753 858.74

1 311 339.36

0.00 4111.5

4111.55

Clienti pepiniera

5 951.97

860.09

0.00

0.00

5 951.97

860.09

5 091.88

0.00 4111.55

4111.59

Clienti viram.magazin

47 658.60

'44 449.03

6 464.71

6 803.46

54 123.31

51 252.49

2 870.82

0.00 4111.59

I

TOTAL CONT 4111.5

21 399 577.04

17 468 535.92

1 725 696.34

4 337 435.40

23 125 273.38

21 805 971.32

1 319 302.06

0.00

4111.6

Clienti reparații străzi

4 328 824 36

3 394 805.59

429 463.21

1 214 449.72

4 758 287.57

4 609 255.31

149 032.26

0.00 4111.6

4111.62

Clienti sistematizare

2 687 163.07

2 399 058.82

99 691.38

301 680.01

2 786 854.45

2 700 738.83

86 115.62

0.00 4111.62

I        4111.63

••• ■   - Clienti cimitirul NORD -    •

996 797:15-

... .944 7.46=34

•■   37 108.35

23 221.03

1 033 905.50

967 967.87

65 937 63 •

0.00 4111.63

| 10/05/2019 09:09:05      Contab-v.39.7-- . ..

'■ ■■ -

-

Editat ele OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:     3 din 12

s


TdîAL CONT 4111

8 01? 7*4.58

•6 738 611 25

" 566 252.94

1 539 350.76

8 579 947.52

8 277 902.01

301 085.51

C.00

i          4111.7

Client! atelier întreținere

2 568 cTr.09

2 084 976 20

171 387.63

548 484.82

2 729 798.72

2 633 461.02

96 337.70

0.00 4111.7

4111,9

Clienti Sala Polivalenta

257 533.3*:

240 230 88

41 321.85

48 485.40

298 855.24

288 716.28

10 138.96

0.00 4111.9

411ÎBC

' CiientiSC

2 97J.81

6.00

0.00

0.00

2 973.81

0.00

2 973.81

0.00 4111BC

4111CE

Clienti diverși Centrul Excelenta

3 775.95

0.00

0.00

0.00

3 775.95

0.00

3 775.95

0.06 4111CE

4111CM

Clienti diverși CM,

204 661. o-"

186 410.96

0.00

6 862.26

204 661.34

193 273.22

11 388.12

0.00 4111CM

1

TOTAL CONT 4111C

208 437.29

186 410.96

0 00

6 862.26

208 437.29

193 273.22

15 164.07

0.00

TOTAL CONT 4111

39 819 784.56

33 235 291.44

3 186 024.63

7 181 004.68

43 005 809.19

40 416 296.12

2 589 513.07

0.00

4118

Clienti incert! sau in litigi

353 142.51

29 441.95

26 422.07

- 23 396.36

379 564.58

6 045.59

373 518.99

0.00 4118

4118.121

Clienti incerti iocuinte

226 773.77

15 200.25

1 192.95

15 243.76

227 966.72

30 444.01

197 522.71

0.00 4118.121

4118.123

Clienti incerti terenuri

32 863.01

2 985.90

697.15

1 297.23

33 560.16

4 283.13

29 277.03

0.00 4118.123

4118.15

Clienti incerti sau in litigiu

22 742.38

0.00

0.00

8 705.02

22 742.38

8 705.02

14 037.36

0.00 4118.15

4118.41

Clienti incerti sau in litigiu-Cimitir Ungureni

.. 3 803.78

.... 1 483.07

0.00

0.00

3 809.78

1 483.07

2 326.71

0 00 4118.41

4118.42

Clienti incerti.sau in litigiu-Ciipitsr:neasca

4 323.93

,   1 033.98

0.00

428.17

4 323.93

1 462.15

2 861 78

0 00 4118.42

4118.49

CLIENTI INCERT) EXPLOATAPE-DESZ

467 0.12.25

, . 0.00

0.00

466 992.25

467 012.25

466 992.25

20.00

0.00 4118.49

4118.5

Clienti incerti s>u iu litigii

24 452.80

o.oo

0.00

O.OC

24 452.80

0.00

24 452.80

0.00 4H8.5

4118.6

CLIENTI INCERTI SCT,.4« ';i .y

22 739.70

0.00

0.00

0.00

22 789.70

0 00

22 789.70

0.00 4118.8

4118.62

CLIENT! INCERT! SIST/DGL'.’A’

.1 630.60

0.00

0.00

0.00

1 630.60

0.00

1 630.60

0.00 4118.82

4118.63

Clienti incerti sau in htigiu-Cimitir Craiova Nord

12 998 70

404 27

0.00

2 710.86

12 998.70

3115 13

9 883.57

0.00 4118.63

4118,64

CLIENTI lNCEPTi MARCAJ/

; 428.48

. 0.00

0.00

0.00

1 428.48

0.00

1 428.48

0.00 4118.64

TOTAL CONT 4118 5

33 84.7/ 8

404.27

0.00

2 710.86

38 847.48

3 1!.5l3

35 732.35

G.00

4118.7

CLIENTI INCERT! GCT/MOB-LIER

A'< 113.17

0.00

0.00

0.00

12 115.17

6.00

12 11.6.17

0.00 4118.7

|         41*3.9

Clienti incerti „au in litigiu PoL-aienta

•*3.: 4:7..-:-'’

0 00

0 00

0 00

137 417.94

0.00

137 417.94

0.00 4118.9

41181

1

Clienti !r,certi-aiti

11.9 240Â7

0.00

0.00

0.00

119 240.47

0.00

119 240.47

0.00 41181

4118CM

Clienti incerti sau in 1 t'rji. CM

O.uO

0.00

30 722.34

0.00

30 722.3*

0.00

30 722.34

0.00 4118CM

TOTAL CONT 411K

'l 442 •74-;<țg

50 549.42

59 034.51

471 980.93

1 501 776.00

522 530.35

979 245.65

• 0.00

4119.13CE'

0 00

0.00

0.00

0.53

0.00

0.53

- 0.53

0.00 4119.13CE

4119.13CM

G.00

0.88

0 00

0.00

0.00

0.86

- 0.86

0.00 4119.13CM

TOTAL CONT 4119

0 00

0.86

0.00

0.53

0.00

1.39

- 1.39

0.00

TOTAL CONT 411

41 262 526.05

33 285 841.72

3 245 059.14

7 652 986.14

44 507 585.19

40 938 827.86

3 568 757.33

0.00

418

Clienti-facturi de intocmit

136 848.39

136 848.39

78 946.30

0.00

215 794.69

136 848.39

78 946.30

0.00 418

418CE

Clienti -.facturi de întocmit

5 861.06

5 861.06

0.00

0.00

5 861.06

5 861.06

0.00

0.00 418CE

418CM

Clienti • tacturi de întocmit

56 261.59

56 261.59

0.00

0.00

56 261.59

56 261.59

0.00

0.00 418CM

TOTAL CONT 418C

62 122.65

62 122.65

0.00

0.00

62 122.65

62 122.65

0.00

0.00

418IMM

Clienti - facturi de întocmit IMM

4 604.00

4 604.00

0.00

0.00

4 604.00

4 604.00

0.00

0.00 418IMM

I

TOTAL CONT 418

203 5/5.0z>

203 575.04

78 946.30

0.00

282 521.34

203 575.04

78 946.30

0.00

421

Salari angajați permanent!

21 696 644.00

22 751 i 64.56

1 971 864.00

1 942 145.00

23 668 508.00

24 693 309.56

0.00

1 024 801.56 421

.23

Personal ajutoare materiale a

258 8291,0

258 829.50

22 337.00

22 337.00

281 166.50

281 166.50

0.00

0.00 423

424

Participarea pers, la protit

76 927 'IO

76 927.00

O.CC

0.00

76 927.00

76 927.00

0.00

0.00 424

426

Drepturi de personal neridica

3 5:4.00

12 079.00

0.00

0.00

3 514.00

12 079.00

0.00

8 565.00 426

427

Rețineri remunerații pt. tert

392 657 67

497 736.66

99 381.51

42 655.00

492 039.18

540 391.66

0.00

48 352.48 427

4282

Alte creanțe cu pers

O.Ou

0.52

G.i/0

G;0G

0.00

0.52

0.00

0.52 4282

4311

!

Decontări p-,.as'q.soc.-CAS

.432 429.C-0

439 482.00

0.00

0.00

432 429.00

439 482.00

0.00

7 053.00 4311

te:0$:05

Î.OTAL CONT   i

439 517.03'

4312

Contrib.pers.la asig.sociale

289 080.00

4313

ConJrib.unitstii la ASS

M1 370.00

4313.1

Fd. unic de sanatate

217 277.00

43131

Contr unit la ASS-Cons.Lege

708.00

TOTAL CONT 4313

359 355.00

4314

Contrib.indiv.la ASS

149 265.00

43141

Contr indiv la ASS-Cons.Lege

750.00

TOTAL CONT 4314

150 015.00

4315

Asigurări sociale

4 940 966.00

4316

Asigurări socialo

1 962 922.00

TOTAL CONT 431

8 141 855 00

436

Contribuții as1: uratoriepentru munca

443 726.00

4371

Contrlb.v lit.ia fd.somaj

13 627.00

4371.5

Fond țîe gt-aniare

6 701.00-

TOTAL CONT437,

20 328.00

4372

Contrib.pers.la fd.somaj

13 712.00

TCT2L CONT 437

34 040.00

4423

TVA de plata

< 502 426.63

4424

TVA de recuperai

30.48

4426

TVA deductibil 20%

•| 048 444.90

442S5

TVA deductibila cu 5%

39.70

442GS

Tva deductibil 9 %

66 948.78

4426A

1VA deductibila

121 012.79

TOTAL CONT 4426

1 236 446.17

4427

TVA colectata 20%

5 802 832.05

4427.3

TVA colectat Cassa

34.02

4427.9

TVA COLECTAT 9%

4 101.40

44275

TVA colectata cu 5%

18 474.75

4427BC

TVA colectataBC

' - 39 95

4427CE

TVA colectata Centru de excelenta

■ 47.94

4427CM

TVA colectata CM:

. 233.33

' ■ ' TOTAL CONT 4427C •' - :

. -281.27

4427IM

• : -TVA colectata IMM .     .

31.96

TOTAL CONT 4427

5 825 795.40

4428

TVA neexigibiia : •

21 849.75

4428.02

■ TVA neexigibil mag Sineasca-

0.00

4428.20

TVA NEEXIGIBIL COROANE

8 730.73

4428:3

TVA neexigibil Cassa

21 789 21

4428.48

TVA nec-xigibil virament

936.40

4428A

.   ’        . .4428A

140 267.31

4428A9

4428A9

nî   QG


446

289

141

- 116

12

38

150

13

164

5 460

2 168

8 567

490

13

6

20

13

34

5 162

1 048

66

121

1 236

5 802

4

18


5 825

25

7

21

2

121

... 38


570.00

080.00

370.00

069.00

850.00

151.00

461.00

832.00

293.00

482.00

705.G0

281.00

339.00

627.00

701.00

328.00

712.00

040.00

906.02

 • 30.48

444.90

39.70

948.78

012.79

446.17

832.05

34.02

101.40

474.75

 • 39.95

47.94

233.33

281.27

 • 31.96

795-40

429.57

 • 51.49

298.12

789.21

369.01

031.79

941.91.


W/Vb/2019 09:09:0b Contâb^397


■ 0.00

0.00

0.00

0.00

13 133.00

0.00

13 133.00

0.00

0.00

0.00

522 487.00

205 783.00

741 403.00

46 616.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

660 475 00

0.00

129 981.09

100 00

 • 10 005.31

22 649.65

162 736^05

 • 506 112.27

0.00

899.00

791.43

0.00

0.00

7.98

7.98

. 0.00

 • 507 810.68

0 00

0.00

1 032.20

0.00

0.00

 • 11 828.26

7 185.60


0.00

7 088.00

0.00

439 517.00

0.00

289 080.00

0.00

141 370.00

0.00

230 410.00

0.00

708.00

0.00

372 488.00

0.00

149 265.00

0.00

750.00

0.00

150 015.00

493 008.00

5 463 453.00

195 130.00

2 168 705.00

688 138.00

8 883 258.00

44 Q67.00

490 342.00

0.00

13 627.00

0.00

6 701.00

0.00

20 328.00

0.00

13 712.00

. 0.00

34 040.00

345 074 63

5 162 901.63

0.00

30.48

129 981.09

1 178 425.99

100.00

139.70

10 005.31

76 954.09

22 649.65

143 662.44

162 736.05

1 399 182.22

506 112.27

6 308 944.32

0.00

34.02

. 899.00

5 000.40

791.43

19 266.18

0.00

39.95

0.00

47.94

7.98

241.31

7.98

289.25

0.00

31.96

507 810.68

6 333 606.08

12 604.87

21 849.75

0.00

0.00

1 032.20

9 762.93

0.00

21 789.21

■ 0.00

936.40

22 649.35

152 095.57

22 946.04

69 073.55


7 088.00

0.00

446 570.00

0.00

289 080.00

0.00

141 370.00

0.00

- 116 069.00

0.00

12 850.00

0.00

38 151.00

0.00

150 461.00

0.00

13 832.00

0.00

164 293.00

0.00

5 953 490.00

0.00

2 363 835.00

0.00

9 255 419.09

0.00

534 406.00

0.00

13 627.00

0.00

6 701.00

0.00

20 328.00

0.00

13 712.00

0.00

34 040.00

o.co

5 507 980.65

0.00

30.48

0.00

1 178 425.99

0.0c

139.70

0.00

76 954.09

0.00

143 662.44

0.00

1 399 182.22

0.00

6 308 944.32

0.00

34.02

0.00

5 000.40

0.00

19 266.18

0.00

39.95

0.00

47.94

0.00

241.31

0.00

■ 289.25

.0.00

■   31.96

0.00

6 333 606.08

0.00

38 034.44

0.00

51.49

0.00

8 330.32

1 432.61

21 789.21

0.00

2 369.01

0.00

143 681.44

8 414.13

61 887.95

7 185.60


0.00 4311.3

7 053.00

0.00 4312

0.00 4313

 • - 346 479.00 4313.1

 • 12 142.00 43131

 • - 334 337.00

1 196.00 4314

 • 13 082.00 43141

 • 14 278.00

490 037.00 4315

195 130.00 4316

372 161.00

44 064.00 436

0.00 4371

0.00 4371.1

0.00

0.00 4372

0.00

345 079.02 4423

0.00 4424

0.00 4426

0.00 44265

0.00 44269

0.00 4426A

0.00

0.00 4427

0.00 4427.3

0.00 4427.9

0.00 44275

0.00 4427BC

0.00 4427CE

0.00 4427CM

0.00

0.00 4427IM

0.00

16 184.69 4428

51.49 4428.02

0.00 4428.20

0.00 4428.3

1 432.61 4428.48

0.00 4428A

0.00 4428A9


TOTAL CONT 4428A

202 155.26

159 973.70

19 013.86

45 595.69

221 169.12

205 569.39

15 599.73

0.00

4428CMA

TVA neexigibilaCM

629.61

0.00

O.OC

0.00

629.61

0.00 •

629.61 .

0.00 4428CMA

TOTAL CONT 4428

256 090.96

216911.10

20 046.06

59 232.76

276 137.02

276 143.86

17 661.95

17 668.79

TOTAL CONT 442          11

820 789.64

12 442 089.17

1 351 067.79

1 074 854.12

13 171 857.43

13 516 943.29

17 661.95

362 747.81

444

Impozit salarii-buget stat              1

550 263.00

1 690 563.00

131 795.00

114 183.00

1 682 058.00

1 804 746.00

0.00

122 688.00 444

446

Alte impozite si taxe

222 732.42

317 541.31

67 302.00

0.00

290 034.42

317 541.31

0.00

27 506.89 446

446.1

varsaminte din profit 2012

387 070.00

387 070.00

0.00

0.00

387 070.00

387 070.00

0.00

0.00 446.1

446.12

Impozit pe spectacol sala polivalenta

6 275.26

7 590.69

1 315.43

316.57

7 590.69

7 907.26

0.00

316.57 446.12

TOTAL CONT 446.1

393 345.26

394 660.69

1 315.43

316.57

394 660.69

394 977.26

0.00

316.57

44S.9

Taxa clădire Sala Polivalenta

875.00

875.00

0.00

0.00

875.00

875.00

0.00

0.00 446.9

446BC

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

11 977.00

14 504.00

2 527.00

0.00

14 504.00

14 504.00

0.00

0.00 446BC

446CE

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-CE

16 164.37

18 821.00

2 636.63

0.00

18 821.00

18 821.00

0.00

0.00 446CE

446CM

Alie impozite, taxe si varsaminte asimi!ate-CM

140 150.40

168 522.63

28 372.23

0.00

168 522.63

168 522.63

0.00

0.00 446CM

TOTAL CONT 446C

156 334.77

187 343.63

31 008.86

0.00

187 343.63

187 343.63

0.00

0.00

446IMM

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-IMM

18570.71

22 483.00

3 912.29

0.00

22 483.00

22 483.00

0.00

0.00 446IMM

TOTAL CONT 446

803 835.16

937 407.63

106 065.58

316.57

909 900.74

937 724.20

0.00

27 823.46

447

. Fonduri speciale ■

485 814.00

520 014.18

34 200.00

34 200.00

520 014.00

554 214.18

0.00

34 200.18 447

447.1

CONTRIBUȚIE ANRSC.

32 652.61

■ 37 456.66

4 804.05

3 059.81

37 456.66

40 516.47

0.00

3 059.81 447.1

447.12

CONTRIBUȚIE MTS

1882.61

2 277.24

394.63

94.97

2 277.24

2 372.21

0.00

94.97 447.12

TOTAL CONT 447.1

34 535.22

39 733.90

5 198.68

3 154.78

39 733.90

42 888.68

0.00

3 154.78

TOTAL CONT 447

520 349.22

559 748.08

39 398.68

37 354.78

559 747.90

597 102.86

0.00

37 354.96

448

Datorii la buget

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00 448

4482

Cota 50% din chirii pe dom public

70 910.71

70 910.71

0.00

89 018.28

70 910.71

159 928.99

0.00

89 018.28 4482

448CE

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului-CE

242.63

242.63

0.00

0.00

242.63

242.63

0.00

0.00 448CE

448CM

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului-CM

10 762.60

10 762.60

0.00

0.00

10 762.60

10 762.60

0.00

0.00 448CM

TOTAL CONT 448C

11 005.23

11 005.23

0.00

0.00

11 005.23

1i 005.23

0.00

0.00

448IMM

Alte datorii si creanțe cu.bugetul statului-IMM

648.29

648.29

0.00

’ 0.00

648.29

648.29

0.00

0.00 448IMM

TOTAL CONT 448 .

82 565.23

82 564.23

0.00

89 018.28

82 565.23

171 582.51

1.00

89 018.28

461

Debitori diverși

642 382.88

519 029.26

97 598.68

161 088.55

739 981.56

680 117.81

59 863.75

0.00 461

461CE

Debitori diverși CE

0.00

0.00

3 252.27

3 252.27

3 252.27

3 252.27

0.00

0.00 461CE

461CM

. Debitori diversi-CM

.22 078.49

0.00

- 4 545.80

10 922.69

17 532.69

10 922.69

6 610.00

0.00 461CM

TOTAL CONT 461C

22 078.49

• 0.00

- 1 293.53

14174.96

20 784.96

.14 174.96

6 610.00

0.00

TOTAL CONT 461

. 664 461.37

519 029.26

96 305.15

175 263.51

760 766.52

694 292.77

66 473.75

0.00

462

.... Creditori diverși '

288 370.00

294 575.72

16 422.00

16 422.00

304 792.00

310 997.72

0.00

6 205.72 462

462.03

Creditori licitații

220 688.21

375 950.79

0.00

1 668.91

220 688.21.

377 619.70

0.00

156 931.49 462.03

462.03BC

BC..      ..

0.00

1 000.00

0.00

0.00

.0.00

1 000.00

0.00

1 000.00 462.03BC

462.03CE

Creditori diverși Centru de.excelenta

1 600.00

2 000.00

0.00

■ 0.00

1 600.00

2 000.00

0.00

400.00 462.03CE

462.03CM

Creditori garanție part lipit CM

7 600.00

10 624.96

800.00

0.00

8 400.00

10 624.96

0.00

2 224.96 462.03CM

462.03IM

Creditori diverși

. 800.00

1 000.00

0.00

0.00

800.00

1 000.00

0.0.0

200.00 462.03IM

TOTAL CONT 462.03

- 230 688.21

390 575.75

800.00

•1 668.91

231 488.21

392 244.66

0.00

160 756.45

462.04

Creditori garanții materiale

38 155.06

210 315.71

0.00

3 333.03

38 165.06

213 651.74

0.00

175 486.68 462.04

462.05

Creditori garanții curățenie cimitire

37 620.00

53 174.00

570.00

190.00

38 190.00

53 364.00

0.00

15 174.00 462.05

462.13

Gararitii chirii SAD

- 4 166.67

204 208.43

0.00

148.10

- 4 166.67

204 356.53

0.00

208 523.20 462.13

462.13BC

' - Creditori diversiBG1 ‘ •'

o.oo’

1 041.76

0.00

0.00

0.00

1 041.76

0.00

1 041.76 462.13BC

462.13CE

Creditori diverși Centru de excelenta

1 614.13

15 494.30

0.00

0.00

1 614 13

15 494.30

0.00

13 880.17 462.13CE

462.13CM

Creditori diverși CM

6 350.55

62 6'42.50

2 887.37

6 949.68

9 237.92

69 642.18

0.00

60 404.26 462 13CM

462.13IM

Creditori diverși

1 473.08

17 106.81

0.00

0.00

1 473.08

17 106.81

0.00

15 633.73 462.13lM

TOTAL CONT 462.13

5 271.09

300 543.80

2 887.37

7 097.78

8 158.46

307 641.58

0.00

299 483.12

462.9

Gar spatii sala polivalenta

9.00

396.90

0.00

0.00

0.00

396.90

0.00

396.90 462.9

TOTAL CONT 462

600 114.36

1 2.49 581.88

20 679.37

28 714.72

620 793.73

1 278 296.60

0.00

657 502.87

471

Cheltinreg in avans

200 230.00

107 238.00

0.00

92 992.00

200 230.00

200 230.00

0.00

0.00 471

471BC

Cheltuieli înregistrate in avansBC

14 504.00

13 030.00

0.00

1 474.00

14 504.00

14 504.00

0 00

0.00 471BC

471CE

Cheltuieli inregistrate in avans-CF

. 17 863.66

16 337.66

0.00

1 526.00

17 863.66

17 863.66

o.oc

0.00 471CE

471CM

Cheltuieli înregistrate ir ayan$-CM

.188 Q8A.G8

170 787.00

0.00

17 297 08

188 084.08

-188 084.08

0.00

0 00 471 CM

TOTAL țC0NT4KC

;>u5 947 -îs.

. 187 124.66

0.00

18 823.08

205 947 74

205 947.74

0.00

0.00

471IMM

Cheltuieli înregistrate in avans-iMM

20 943'.3ti

18 678 00

0.00

2 270.00

20 948:00

20 948.00

6.00

0.00 4711MM

TOTAL.CONT JȚ1

44Î F”, '»’>

. 326 070.66

0.00

115 559.08

441 629.74

441 329.74

0.00

0 00

472

Venituri iiveg.in avans

059 391.9-3

2 807 392 98

258 266.41

72 361.13

2 317 658.34

2 879 754.11

0 00

562 095.77 472

47/-.

Vaduri in avans ab'"iaMr-nt'5 sala, polivalent

4 >>.00

8 875.00

0.00

0.00

4 745.00

8 875.00

0.00

4 130 00 472.1

472.12

Venituri in avans Sala Polivalente

38*. 245

550 490.00

16 620.00

54 000.00

403 865.00

604 490.00

0.00

200 625.00 472.12

TOTAL CONT 472.1

331 990.00

559 365.00

16 620.00

54 000.00

408 610.00

613 365.00

0.00

204 755.00

472.1»

Venituri in avans străzi

0.00

3 229.78

o.oc

0.00

0.00

3 229.78

0.00

3 229.78 472.6

TOTAL CONT 472

2 451 381.93

3 369 987,76

274 886.41

12.6 361.13

2 726 268.34

3 496 348.89

0.00

770 080.55

473

Decontan in curs de clarific

7 250.96

4 52’0.00

0.00

0.00

7 250.96

4 520.00

2 730 96

0.00 473

473.3

Decontări din operații in curs de clarificare 2013

286 236.60

319 243.04

33 038.90

0.00

319 275.50

319 243.04

32.46

0.00 473.3

4731

Oper in curs oblig buget

40 00

64.00

0.00

0.00

40.00

64.00

0.00

24.00 4731

TOTAL CONT 473

293 527.56

323 827.04

33 038.90

0.00

326 566.46

323 827.04

2 763.42

24.00

482

Decontan in cadrul unitatii

186 125.00

123 245.61

1 165.93

1 165.93

187 290.93

124 411.54

62 879.39

0.00 482

48ZCM

Decontări intre subunități

4 379 088.15

4 391 950.41

10 114.53

20 883.63

4 389 202.68

4 412 834.04

0.00

23 631.36 482CM

TOTAL CONT 482

4 565 213.15

4 515 196.02

11 280.46

22 049.56

4 576 493.61

4 537 245.58

62 879.39

23 631.36

491

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti

0.00

1 235 089.84

513 285.75

0.00

513 285.75

1 235 089.84

0.00

721 804.09 491

491.1

Ajustări pentru deprecierea creantelor-clienti PMC

0.00

103 630.63

103 630.63

0.00

103 630.63

103 630.63

0.00

0.00 491.1

TOTAL CONT 491

0.00

1 338 720.47

616 916 38

0.00

616 916.38

1 338 720.47

0.00

721 804.09

496

Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori

0.00

88 231.75

44 384.01

0.00

44 384.01

88 231.75

0.00

43 847.74 496

TOTAL CLASA 4                   107 528 884.03

106 161 400.26

10 807 079.14

13 628 173.44

118 335 963.17

119 789 573.70

3 797 525.42

5 251 135.95

5121

CONT CURENT BRD

1 012 701.10

952. 272.81

42 029.37

3 775.54

1 054 730.47

956 048.35

98 682.12

0.00 5121

5121.04

■ CT GARANȚII GESTIONARI. ,  •

210 315.11

38 175.43

3 336.03

0.00

213651.14

38 175.43

175 475.71

0.00 5121.04

5121.10

Cont BCR .

1 582 491.48

1 580 814 00

144 760.00

144 760.00

1 727 251.48

1 72.5 574.00

1 677.48

0.00 5121.10

5121.11

Conturi la banei- in ie'-GARANT! BANK

5 853 910.25

5 759 645.50

419 822.91

317 922.84

6 273 533.16

6 077 568.34

195 964.82

0.00 5121.11

5121.19

CT GBE ZONE VERZi

2 927 2.68.90

2 067 564.82

553 446.26

275 688.29

3 480 715.16

2 344 252.91

1 136 462.25

0.00 5121.19

5121.20

CT GBE REP STRĂZI

728 515.02

399 958.11

100 577.06

50 274.84

829 092.08

450 232.95

378 859.13

0.00 5121.20

5121.30

CT GBE LUCRĂRI GAZON STADION

50 287.59

25 143.73

12 834.60

6 416.85

63 122.49

31 560.58

31 561.91

0.00 5121.30

5121.75

CONT CURENT CEC

697 386.5$

594 105.26

•r49 634.76

512 822.14

1 147 021.35

1 106 927.40

40 093.95

0.00 5121.75

5121.77

CONT CURENT IMG

1 836 431.69

1 835 293.41

197 428.00

<97 428.00

2 033 859.69

2.032 721.41

1 138.28

0.00 5121.77

517.1.3

CT CURENT 1REZORERÎE

31 2i4 051.64

30 360 474.22

6 445 466.58

3 918 899.00

37 659 518.22

34 279 373.22

3 380 145.00

0.00 5121.8

5121.81

07 GBE DEMOLĂRI ILEGALE DOM PUBLiC

12 938.48

4 683.78

39 77

44.55

13 028 25

4 728.33

8 299.92

0.00 5121.81

5.121.83

CT GBE SEMAFORIZARE

324 123.43

211 534.99

28 819.02

14 405.19

352 942.45

225 940.18

127 002.27

0.00 5121.83

10/05/2019 09:09:05      Contab - v.39.7

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:     7 din 12

TOTAL CONT 5121.S

31 551 113.55

30 576 692.99

6 474 375.37

3 933 348.74

38 025 488.92

34 510 041.73

3 515 447.19

0.00

5121.S1

CT GBE BRD

155 239.21

141.92

13.17

13.17

155 252.38

155.09

155 097.29

0.00 5121.91

5121.99CE

Conturi la banei in lei BRD-CE

288 030.77

211 921.50

13 848.86

2 655.64

301 879.63

214 577.14

87 302.49

0.00 5121.99CE

5121.99CM

Conturi la banei in lei BRD-CM

2 286 925.29

1 987 061.24

48 161.38

43 370.04

2 335 086.67

2 030 431.28

304 655.39

0.00 5121.99CM

5121.99IMM

Conturi la banc: in iei BRD-IMM

556 214.85

496 601.11

9 346.19

3 920.80

565 561.04

500 521.91

65 039.13

0.00 5121.99IMM

5121BC

Conturi la banei in leiBC

114 740.37

9 687.08

10 260.38

2 534.01

125 000.75

12 221.09

112 779.66

0.00 5121BC

5121CE

Conturi la banc; in lei Centrii de Excelenta

208 296.96

208 296.96

0.00

0.00

208 296.96

208 296.96

0.00

0.00 5121CE

5121CM

Conturi la Danci in lei CM

1 214 551.29

1 214 551.29

0.00

0.00

1 214 551.29

1 214 551.29

0.00

0.00 5121CM

TOTAL COH7 51 TIC

-i 422 843.25

1 422 848.25

0.00

0.00

1 422 848.25

1 422 848.25

0.00

0.00

5121 IM

Conturi ia banei in lei IMM

310 866.16

310 866.16

0.00

0.00

310 866.16

310 866.16

0.00

0.00 5121 IM

’l

TOT.'L CONT 5121

51 585 286.18

43 268 793.12

8 479 674.64

5 495 930.90

60 064 960.82

53 764 724.02

6 300 236.80

0.00

1

TOTAL.CONT 51?

51 585 286.18

48 268.793.1?

8 479 674.64

5 495 930.90

60 064 960.82

53 764 724.02

6 300 236.80

0.00

5311

Casa ir lei RAADPH.

Ș 565 369.56

6 559 616.69

445 685.34

429 521.57

7 011 654.90

6 989 138.26

22 516.64

0.00 5311

5311BC

Casa in leiBC

50 134.71

50 133.00

0.00

0.00

50 134.71

50 133.00

1.71

0.00 5311BC

5311CE

Casa in lei Centrul de Excelenta

31 077.47

31 074.00

4 987.34

4 990.00

36 064.81

36 064.00

0.81

0.00 5311CE

5311 CM

Casa in lei CM

166 620.67

164 817.15

17 033.86

18 797.30

183 654.53

183 614.45

40.08

0.00 5311CM

TOTAL CONT 5311C

197 698.14

195 891.15

22 02.1.20

23 787.30

219 719.34

219 678.45

40.89

0.00

5311IM

Casa in lei IMM

410.85

410.00

O.OC

0.00

410.85

410.00

0.85

0.00 5311IM

TOTAL CONT 5311

6 814 213.26

6 806 050.84

467 706.54

453 308.87

7 281 919.80

7 259 359.71

22 560.09

0.00

TOTAL CONT 531

6 814 213.26

6 806 050.84

467 706.54

453 308.87

7 281 919.80

7 259 359.71

22 560.09

0.00

5321

Timbre fiscale si poștale'

19 221.60

14 875.80

1 650.49

0.00

20 872.09

14 875.80

5 996.29

0.00 5321

5328

Bilete Sala Polivalenta

550 490.01

387 245.00

54 000.00

16 620.00

604 490.01

403 865.00

200 625.01

0.00 5328

5328.1

ABONAMENTE SALA POLIVALENTA

8 875.00

4 745.00

0.00

0.00

8 875.00

4 745.00

4 130.00

0.00 5328.1

5328.2

TICHETE MASA

1 459 347.90

1 463 908.00

150 525.00

150 525.00

1 609 872.90

1 614 433.00

- 4 560.10

0.00 5328.2

5328.3

Vouchere călătorie

1 200.00

1 200.00

0.00

0.00

1 200.00

1 200.00

0.00

0.00 5328.3

5328.4

Tichete cadou

99 750.00

.99 750.00

110 100.00

110 100.00

209 850.00

209 850.00

0.00

0.00 5328.4

TOTAL CONT 5328

2 119 662.91

1 956 848.00

314 625.00

277 245.00

2 434 287.91

2 234 093.00

200 194.91

0.00

TOTAL CONT 532

2 138 884.51

1 971.723.80

316 275.49

277 245.00

2 455 160.00

2 248 968.80

206 191.20

0.00

542

Avansuri spre decontare

165 56Q-84

165240.87

10 111.36

10 431.33

175 672.20

175 672.20

0.00.

0.00 542

542CM

• Avansuri de trezorerie CM.

5 187.12

■ •5 137.12

57.30

107.30

5 244.42

.5 244.42

0.00

0.00 542CM

TOTAL CONT 542

Î7Q 747.96

17.0 377.99

10 168.66

.10 538.63

180 916.62

180 916.62

0.00

0.00

581

.Viramente interne

9 600 645.90

9 600 645.90

883 201.17

883 201.17

10 483 847.07

10 483 847.07

0 00

0.00 581

581BC

Viramente intprneBC

■50 133.00

50.133 00

0.00

0.00

50 133.00

50 133.00

0.00

0.00 581BC

581CE

Viramente interne Centrul de Excelenta

. 230 074.00

230 074.00

. 4 990.00

,4 990.00

235 064.00

235 064.00

o.oo

0.00 581CE

581GM

.. Viramente interne Centru Multifuncțional

..   1 288 980.24

1 288 980.24

18 500.00.

18 500.00

1 307 480.24

1 307 480.24

0.00

0.00 581 CM

•/. TOTAL CCN7 53ÎC .  •„

1 519 054.24

1 519 054.24

23 490.00

23 490.00

1 542 544.24

1 542 544.24

0.00

0.00

581 IM

Viramente interne IMM

296 425.00.

296 425.Q0

. . 0.00

0.00

296 425.00

296 425.00

0.00

0.00 581 IM

TOTAL CONT 581

11 466 258.14.

11 466 258.14

906 69.1.17

906 691.17

12 372 949.31

12 372 949.31

0.00

0.00

TOTAL CLASA 5

72 175 390.05

68 683 203.89

10 180 515.50

7 143 714.57

82 355 906.55

75 826 918.46

6 528 988.09

0.00

601

Chelt cu materii prime ■

489 099.94

489 099.94

26 987.08

26 987.08

516 087.02

516 087.02

0.00

0.00 601

601.02

Chelt. cu rechizite

30 439.74

. 30 439.74

2 358.70

2 358.70

32 798.44

32 798.44

0.00

0.00 601.02

601.43

Cheltuieli cu cimitirul

1 260.00

1 260.00

0.00

0.00

1 260.00

1 260.00

0.00

0.00 601.43

TOTAL CONT 601

520 799.68

520 799.68

29 345.78

29 345.78

550 145.46

550 145.46

0.00

0.00

10/05/2019 09:09:05      Contab -v.39.7

.. --

-

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

'Pagina:     8 din 12


6022


6022CM


6024


6024.4


602CC


602CM


602IM


603


Chelt.pv materiale consumabil

CHELT CU MAT CONSUMABILE SALA Chelt. cu mat. Dorobantie

Chelt.pv carburanti-lubrefian Cheltuieli privind combustibilii

TOTAL CONT 6022

Chelt.pv piese de schimb

Cheltuieli privind piesele de schimb zone verzi

TOTAL CONT 6024

Cheltuieli cu materialele consumabile Centru de

Cheltuieli cu materialele consumabil* CM TOTAL CONT 6«2C

Cheltuieli cu materialele consumabile iMM TOTAL CONT 602 Cnelt.cu mat.de nat.ob.inv


603.12 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 603CM Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

TOTAL CONT 603

604

Chelt.pv materiale nestocate

605

Chelt.pv energia si apa

607

Chelt.pv mărfuri

609

Red comerciale primite

611

Chelt.pv întreținerea si repa

621

Chelt.pv colaboratorii

621.1 Cheltuieli cu directorii pe contract de mandat-ougl 621.1 CM


622


6231


6231CM


6232


6232CM


624


624CM


625


626


626CM


Cheltuieli cp colaboratorii

TOTAL CONT 621.1 TOTAL CONT 621

Chelt.pv comisioane si onorar

..• Cheltprotocol ..

Cheltuieli de protocol CM

TQTAL.CONT 6231

Chelt.reclama si publicitate

Cheltuieli reclama si publicitate

TOTAL CONT 623?

TOTAL CONT 623

Chelt.transp.pers.si mărfuri Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal-CM TOTAL CONT 624

Chelt.deplasare

Chelt.poștale si telecomunica Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații CM TOTAL CONT 626


3 895 453.83

3 895 453.83

434 151.23

39 587.85

39 587.85

2 434.00

210.00

210.00

0.00

1 118 133.56

1 118 133.56

58 751.21

28.29

28.29

0.00

1 118 161.85

1 118 161.85

58 751.21

315 615.58

315 615.58

45 957.24

14 936.93

14 936.93

898.32

330 552.5!

330 552.51

46 855.56

85.68

...85.68

0.00

q6 579.33

36 579.33

2 805.99

36 665.91

36 665.01

2 805.99

19.04

..   19.04

0.00

5 420 650.09

5 420 650.09

544 997.99

233 398.90

233 398.90

8 836.50

!    5 562.05

5 562.05

0.00

!   16 970.64

16 970.64

0.00

255 931.59

255 931.59

8 836.50

3 008.24

3 008.24

2 250.36

451 853.36

451 853.36

40 479.68

54 331.33

54 331.33

4 957.92

- 64 089.04

- 64 089.04

- 3 904.23

134 011.46

134 011.46

0.00

288 370.00

288 370.00

16 422.00

9 756 934.00

756 934.00

55 789.00

159 484.00

159 484.00

12 205.00

916 418.00

916 418.00

67 994.00

1 204 788.00

1 204 788.00

84 416.00

909.00.

909.00

100.00

8 506.00

8 506.00

3 075.55

• 267.04

..     2Ș7.04

0.00

-8 773.04

•    -8 773.04

3 075.55

■ 19 814.86

. 19 814 86

13 042.04

28 039 16

28 089.16

0.00

47 904.Q2

47 904.02

13 042.04

56 677.06

56 677.06

16 117.59

2 440.78

2 440.78

54.00

188.90

188.90

0.00

2 629.68

2 629.68

54.00

3 146.47

3 146.47

840.00

87 991.53

87 991.53

6 085.23

785.57

785.57

7.3C

88 777.10

88 777.10

6 092.53


0.00

58 751.21


0.00

58 751.21

45 957.24


898.32


46 855.56

0.00


2 805.99


2 805.99

0.00


544 997.99

8 836.50


0.00


0.00


8 836.50

2 250.36


40 479.68


4 957.92


- 3 904.23


0.00


16 422.00


55 789.00

12 205.00


67 994.00

84 416.00

100.00


3 075.55


0.00

3 075.55

.13 042.04


0.00


13 042.04

16 117.59

54.00


0.00


54.00

840.00


6 085.23


7.30


210.00

1 176 884.77


28.29

1 176 913.06

361 572.82


15 835.25


377 408.07

85.68

39 385.32


39 471.00

19.04

5 965 648.08

242 235.40


5 562.05


16 970.64

264 768.09

5 258.60

492 333.04


59 289.25


- 67 993.27


134 011.46

304 792.00


812 723.00

171 689.00


984 412.00

1 289 204.00

1 009.00


11 581.55

267.04


11 848.59

32 856.90

28 089.16


60 946.06

72 794.65

2 494.78


188.90


 • 2 683.68

 • 3 986.47


94 076.76


792.87


0.00


210.00

1 176 884.77


28.29

1 176 913.06

361 572.82


15 835.25

377 408.07

85.68


39 385.32

39 471.00

19.04


5 965 648.08

242 235.40


5 562.05


16 970.64

264 768.09

5 258.60

492 333.04


59 289.25

- 67 993.27


134 011.46

304 792.00


812 723.00

171 689.00


984 412.00

1 289 204.00

1 009.00


11 581.55


267.04


11 848.59

32 856.90


28 089.16


60 946.06

72 794.65

2 494.78


188.90


 • 2 683.68

 • 3 986.47


94 076.76


792.87


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.G0


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00 602.12

0.00 602.43


0.00 6022


0.00 6022CM


0.00

0.00 6024


0.00 6024.4

0.00

0.00 602CE


0.00 602CM


0.00

0.00 602IM


0.00

0.00 603


0.00 603.12


0.00 603CM


0.00

0.00 604


0.00 605


0.00 607


0.00 609


0.00 611


0.00 621


0.00 621.1


0.00 621.1CM


0.00

0.00

0.00 622


0.00 6231


0.00 6231CM


0.00

0.00 6232


0.00 6232CM


0.00

0.00

0.00 624


0.00 624CM


0.00

0.00 625


0.00 626J

627

Chelt.pv serviciile bancare

13 280.03

13 280.03

1 361 62

.1 361,52

14 641 55

14 641.55

0.00

C.00 627

627BC

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilateBC.

■ -.62 57

62 57

7.01

7.01

69.58

69.58

0.00

0.00 627BC

627CE

Cheltuieli cu serviciile bancare s: asimilate CC

274.1)4

274.54

19.01

19.01

293.55

293.55

0.00

0.00 627CE

627CM

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate CM

1 422.45

1 422.45

140.11

140.11

1 562.56

1 562.56

0.00

0.00 627CM

TOTAL CONT 627C

•■ 1 696.99

1 696.99

159.12

159.12

1 856 11

1 856.11

0.00

0.00

627IM

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate IMM

- 275 65

276.66

8.51

8.51

285.17

285.17

0.00

0.00 6271M

TOTAL CONT 627

'.5 316.25

15 316.25

i 536.16

1 536.16

16 852.41

16 852.41

0.00

0.00

628

Alte c'nelt.cu servicii teri:

494 993.28

494 993.28

46 995.31

46 995.31

541 988.59

541 988.59

0.00

0.00 628

622.1

Ch nu pregătirea profesionala

7 7G1.51

7 701.51

800.00

800.00

8 501.51

8 501.51

0.00

0.00 628.1

628GM

Aite cheltii-eli Cu serviciile executate de terii CM

20 724.b0

20 724 nu

1 500.00

1 500.00

22 224.50

22 224.50

0.00

0.00 62.8CM

TOTAL CONT 62?

523 419.29

523 4 i 9.29

49 295.31

49 295.31

572 714.60

572 714.60

0.00

0.00

335

Che!i.pv alte impozite si -ax

65? 067.00

659 067.00

219 681.63

219 681.63

878 748.63

878 748.63

0.00

0.00 635

535HC

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamir.te

13 03.0.00

13 030.00

1 474 00

1 474.00

14 504.00

14 504.00

0.00

0.00 S35BC

635CC

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

16 337.cS

16 33.7.66

1 526.00

1 526.00

17 863.66

17 863.66

0.00

0 00 635CE

635CM

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

174 176.9'1

174176.94

17 297.08

17 297.08

191 474.02

191 474.02

0.00

0.00 635CM

TOTAL CONT 635C

190 514.60

190 514.60

18 823.08

18 823.08

209 337.68

209 337.68

0.00

0.00

635IMM

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

18 678.00

18 678.00

2 270.00

2 270.00

20 948.00

20 948.00

0.00

0.00 635IMM

TOTAL CONT 635

881 289.60

881 289.60

242 248.71

242 248.71

1 123 538.31

1 123 538.31

0.00

0.00

641

Chelt.pv salariile                19 494 006.00

19 494 006.00

1 784 991.00

1 784 991.00

21 278 997.00

21 278 997.00

0.00

0.00 641

641 CM

Cheltuieli cu salariile personalului CM

1 017 305.06

1 017 305.00

89 160.00

89 160.00

1 106 465.00

1 106 465.00

0.00

0.00 641 CM

TOTAL CONT 641             20 511 311.00

20 511 311.00

1 874151.00

i 874151.00

22 385 462.00

22 385 462.00

0.00

0.00

642

Cneltuieli cu ticheteie de masa acordate salariatilor

i 394 819.00

1 394 819.00

143 640.00

143 640.00

1 538 459.00

1 538 459.00

0.00

C.00 642

G42.1

Cheituieii cu voucherele

1 200.00

1 200.00

0.00

0 00

1 200.00

i 200.00

0.00

0.00 642.1

642.2

Cheltuieli cu ticheteie cadou

99 750.00

99 750.00

109 950.00

109 950.00

209 700.00

209 700.00

0.00

0.00 642.2

642CM

Cheltuieli cu ticheteie de masa acordate salariatilor

69 089 00

69 089.00

6 885.00

6 885.00

75 974.00

75 974.00

0.00

0.00 642CM

TOTAL CONT 642

ț 564 858.00

i 564 858.00

260 475.00

260 475.00

1 825 333.00

1 825 333.00

0.00

0.00

644

Cheltuieli cu primele reprezentând participarea

76 927.00

• 76 927.00

0.00

0.00

76 927.00

76 927.00

0.00

0.00 644

6458

Alte chelt.pr.asig.sociale

57 222.05

57 222.05

9 204.00

9 204.00

66 426.05

66 426 05

0.00

0.00 6458

646

463 861.OG.

463 861.00

41 786.00

41 786.00

505 647.00

505 647.00

0.00

0.00 646

646CM

CHELTUIALA ASIGURATORIE MUNCA 7 25 CM

26 478.00

26 478.00

2 281.00

2 281.00

28 759.00

28 759.00

0.00

0.00 646CM

■TOTAL CONT 646

490.339 00

490 339 .00

44 067.00

44 067.00

534 406.00

534 406.00

0.00

0.00

654

Pierdere din creanțe si deb

0.00

0.00

121 419.53

121 419.53

121 419.53

121 419.53

0.00

0.00 654

658

Alte pnelt.de exploatare

3.92

3.92

0.11

0.11

4.03

4.03

0.00

0.00 658

658.1

■Cheit taxe timoru

36 999.74

36 999.74

5 679.81

5 679.31

42 679.55

42 679.55

0.00

0.00 658.1

6581

■ Despăgubiri amenzi

5 305.49

5 305/9

8 105.53

8 105.53

13 411.02

13 411.02

0.00

0.00 6581

|

TOTAL CONT 658

42 309.15

42 309.15

13 785.45

13 785 45

56 094.60

56 094.60

0.00

0.00

6811

Chelt.pv amortizarea

136 239.43

136 289.43

13 584.02

13 584.02

149 873.45

149 873.45

0.00

0.00 6811

6811.1

Cheltuieli de exploatare privind amortizară

21 322.18

21 322.18

1 938.38

1 938.38

23 260.56

23 260.56

0.00

0.00 6811.1

TOTAL CONT 6811

157 611.61

157 611.61

15 522.40

15 522.40

173 134.01

173 134.01

0.00

0.00

TOTAL CONT 681

157 611.61

157 611.61

15 522.40

15 522.40

173134.01

173 134.01

0.00

0.00

TOTAL CLASA 6

32 454 026.97

32 454 026,97

3 366 288.68

3 366 288.68

35 820 315.65

35 820 315.65

0.00

0,00

70'

Venituri din vinz prod.finite

5 001.66

5 001.66

■0.06

0.00

5 001.66

5 001 66

0.00

0.00 701

704              Venituri din lucrari-servicii

27 628 104.76

27 628 1.04.76

2 549 841.63

2 549 841.63

30 177 946.39

3G 177 946.39

0.00

0.00 704

•7 CB

X'ei-îinri e'"i ch:r

1 504 615 35

1 504 615.35

146 233.71

146 233.71

1 650 849.06

1 650 849.06

0.00

0.00 706

706BC Venituri din redevente. iocat > de genune s; chirilBC

161 1S0.09

161 130.09

20 249.18

20 249.18

181 429.27

181 429.27

0.00

0.00 70GBC

706CE Venituri din redevente, locații de, gesîiun’e si >ir..

147 543.24

147 548.24

10 114.01

10 114.01

157 662.25

157 662.25

0.00

0.00 706CE

706CM Venituri din redevente, locații dd gestiune si i-t ni

634 001.80

684 901.80

60 129.37

60 129.37

745 031.17

745 031.17

0.00

0.00 706CM

TOTAL CONT 70EC

832 4fW?4

832 450.04

70 243.38

70 243.38

902 693.42

902 693.42

0.00

0.00

705IM Venituri din redevente, locații de gestiune -• cbir'i

160 222.16.

160 222.16

15 939.02

15 939.02

176 161.18

176 161.18

0.00

0.00 706IM

TOTAL CONT 70r

2 658 467.64

2 658 467.64

252 655.29

252 665.29

2 911 132.93

2 911 132.93

0.00

0.00

707.3

Venituri vânz, mărfuri Cassa

173 06

179.06

0.00

0.00

179.06

179.06

0.00

0.00 707.3

708

Venituri diverse

929 644.83

929 644.83

93 399.37

93 399.37

1 023 044.20

1 023 044.20

0.00

0.00 708

70830

Venituri din activitati diverse

2 973.81

2 973.81

0.00

0.00

2 973.81

2 973.81

0.00

0.00 708BC

708CM

Venituri din activitati diverse

55 308.68

55 308.68

- 12 216.22

- 12 216.22

43 092.46

43 092.46

0.00

0.00 708CM

708IMM

Venituri din activitati diverse IMM

0.02

0.02

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00 708IMM

TOTAL CONT 708

987 927.34

987 927.34

81 183.15

81 183.15

1 069 110.49

1 069 110.49

0.00

0.00

711

Venituri din prod.stocata

4 283 726.24

4 283 726.24

439 675.26

439 675.26

4 723 401.50

4 723 401.50

0.00

0.00 711

758

Alte venituri din exploatare

0.00

0.00

31 655.46

31 655.46

31 655.46

31 655.46

0.00

0.00 758

758.1

Venituri tx timbru

13 924.76

13 924.76

14 667.07

14 667.07

28 591.83

28 591.83

0.00

0.00 758.1

7581

Ven. din despăgubiri, amenzi

88 413.28

88 413.28

4 404.09

4 404.09

92 817.37

92 817.37

0.00

0.00 7581

7581BC

Venituri din despăgubiri, amenzi si penalitatiBC

2 009.66

2 009.66

384.48

384.48

2 394.14

2 394.14

0.00

0.00 7581BC

7581 C.E

Venituri din despăgubiri, amenzi si penalitati

527.07

527.07

139.88

139.88

666.95

666.95

0.00

0.00 7581CE

7581CM

Venituri din despăgubiri, amenzi si penalitati CM

9 089.37

9 089.37

776.01

776.01

9 865.38

9 865.38

0.00

0.00 7581CM

TOTAL CONT 7581C

9 616.44

9 616.44

915.89

915.89

10 532.33

10 532.33

0.00

0.00

7581IM

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00 7581IM

TOTAL CONT 7581

100 039.33

100 033.33

5 708.46

5 798.46

105 747.84

105 747.84

0.00

0.00

7588

Alte venituri din explcat

2 497.69

2 497.69

0.00

0.00

2 497.69

2 497.69

0.00

0.00 7588

TOTAL CONT 758

116 461.83

116 461.83

52 030.99

52 030.99

168 492.82

168 492.82

0.00

0.00

766

. ■ .Venituri din dobirizi .

2 327.71

2 327.71

256.86

256.86

2 584.57

2 584.57

0.00

0.00 766

7812

Venituri din.provizioane

77 414.00

77 414.00

0.00

0.00

77 414.00

77 414.00

0.00

0.00 7812

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor       ■.'• 0.00

0.00

661. 300.39

661 300.39

661 300.39

661 300.39

0.00

0.00 7814

.b . TOTAU CONT 781 .

77 41.4.00

77 414.00

661 300.39

661 300.39

738 714.39

738 714.39

0.00

0.00

TOTAL.CLASA 7 .

35 759 610.24

35 759 610.24

4 036 953.57

4 036 953.57

39 796 563.81

39 796 563.81

0.00

0.00

TOTAL : < i/.-.  ?.<

299 942 347.54

299 942 347 54

33 301 346.45

33 301 346.45

333 243 693.99

333 243 693.99

14 730 165.20

14 730 165.20

8018

Alte angajamente acordate

50 045.01

. 0.00

.0.00

0.00

50 045.01

0.00

50 045.01

0.00 8018

8032

. Venituri pe stoc :

8 780.27

• 0.00

■ 0.00

0.00

8 780.27

•' 0.00

8 780.27

0.00 8032

8033

■ Redevente,alte datorii asim, ’  *

309 714.31

■ - 0.00

0.00

0.00

309 714.31

0.00

309 714.31

0.00 8033

8034

■ Ded scosi din a'ctiv si urmări

808 252.09

0.00

• 0.00

0.00

808 252.09

0.00

808 252.09

0.00 8034

8035

Stocuri de nat.ob.inventar

158 195.27

0.00

0.00

0.00

158 195.27

0.00

158 195.27

0.00 8035

8038

Alte valori m afara bilanțului

720 469.16

0.00

0.00

0.00

720 469.16

0.00

720 469.16

0.00 8038

80381

Alte val in af bil mii-fix-pu         4 563 157 716.39

0.00

0.00

0.00

4 563 157 716.39

0.00

4 563 157 716.39

0.00 80381

80381BC

Bunuri primite in administrare, concesiune si cu 2 825 185.18

.0.00

0.00

0.00

2 825 185.18

0.00

2 825 185.18

0.00 80381BC

80381CE

Bunuri primite in administrare mijloace fixe public 3 542 056.98

0.00

0.00

0.00

3 542 056.98

0.00

3 542 056.98

0.00 80381CE

80381CM

Bunuri primite in administrare mijloace fixe public 70 606 338.03

0.00

0.00

0.00

70 606 338.03

0.00

70 606 338.03

0.00 80381 CM

TOTAL CONT S0381C

74 148 395.01

0.00

0.00

0.00

74 148 395.01

0.00

74 148 395.01

0.00

80381 IMM

Bunuri primite in administrare mijloace fixe public 3 117 062.92

0.00

0.00

0.00

3 117 062.92

0.00

3 117 062.92

0.00 80381IMM

TOTAL CONT 803? •        4 643 24S 359.50

0.00

0.00

0.00

4 643 248 359.50

0.00

4 643 248 359.50

0.00

80382

Alte val in af bit mij.fix-pr             80 327 904.48

2 237.00

0.00

0.00

80 827 904.48

2 237.00

80 825 667.48   •

0.00 80382

80382CE

Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat 615 835.92

0.00

0.00

0.00

615 835.92

0.00

615 835.92

0.00 80382CE

80382CM

Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat 11 010 926.27

0.00

0.00

0.00

11 010 926.27

0.00

11 010 926.27

0.00 80382CM

TOTAL CONT 80382C          11 626 762.19

0.00

0.00

0.00

11 626 762.19

0.00

11 626 762.19

0.00

80382IM

Bunuri primite in administrare mijloace fixe privat 347 850.49

0.00

0.00

0 00

347 850.49

0.00

347 850.49    !

0.00 80382IM

TOTAL CONT 80382          92 802 517.16

2 237.00

0.00

0.00

92 802 517.16

2 237.00

92 800 280.16

0.00

80383CE

Bunuri primite in administrare ob inv CE        14 729.96

0.00

0.00

0.00

14 729.96

0.00

14 729.96

0.00 80383CE

80383CM

Bunuri primite in administrare ob inv CM       714 024.77

0.00

0.00

0.00

714 024.77

0.00

714 024.77

0.00 80383CM

TOTAL CONT 80383C            728 754.73

0.00

0.00

0.00

728 754.73

0.00

728 754.73    j

0.00

803831MM

Bunuri primite in administrare ob inv (MM        27 677.22

0.00

0.00

0.00

27 677.22

0.00

27 677.22    !

0.00 80383IMM

TOTAL CONT 80383             756 431.95

0.00

0.00

0.00

756 431.95

0.00

756 431.95

0.00

TOTAL CONT 8038   >      4 737 527 777.77

2 237.00

0.00

0.00

4 737 527 777.77

2 237.00

4 737 525 540.77    I

0.00

TOTAL CONT 803         4 738 812 719.71

2 237.00

0.00

0.00

4 738 812 719.71

2 237.00

4 738 810 482.71

0.00

9226

MAJANRSC                22 148.97

0.00

0.00

0.00

22 148.97

0.00

22 148.97    i

0.00 9226

TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE        4 738 884 913.69

2 237.00

0.00

0.00

4 738 884 913.69

2 237.00

4 738 882 676.69

0.00

CONDUCĂTORUL UNIT AȚII,             SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,                      ÎNTOCMIT,

FILIP AURELIA                                        URITU FLORIN IRINEL(RegiaAutonoma de Administrare a (Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova Craiova, str. Breștei nr, 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax .'0251414205 CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK email: .raadpfl,.craipva@yahoo.com

Declarație nefinanciara

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a fost înființată în anul 1995 prin hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, in baza Legii nr. 15/1990, cu scopul de a administra o parte din activitățile și proprietățile Municipiului Craiova.

Astfel, prin Hotărârile nr. 56/2006, 19/2013 și 388/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost date în gestiune directă următoarele activități:

 • >   Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • >   Montarea și întreținerea mobilierului stradal;

 • >   Amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, a ștrandurilor, lacurilor și bălților;

A

 • >   întreținerea animalelor la Grădina Zoologică;

A întreținerea și reparația străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal;

. > Montarea și întreținerea echipamentelor de siguranța circulației;

 • >   Administrarea cimitirelor aparținând domeniului public; .

 • >   închirierea fondului locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație.

 • >   Demolarea construcțiilor ilegal construite pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;

RAADPFL Craiova prin reprezentantul legal Filip Aurelia in calitate de Administrator, menționează ca in anul 2018 entitatea a asigurat resursele necesare funcționarii in condiții de eficacitate in vederea atingerii următoarelor obiective:

I.Cresterea eficientei economice ca urmare a diversificării si îmbunătățirii serviciilor:

1. l)Dezvoltarea si reamenajarea spatiilor verzi:

 • - investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

 • - calificare pesonal in vederea utilizării responsabile si eficiente a echipamentelor si materialelor productive;

 • 1.2) Dezvoltarea pepinierei, a serelor proprii:

 • - investiții in echipamente si utilaje performante si inovative; -calificare personal existent in vedereautilizarii responsabile si

eficiente a echipamentelor si utilajelor;

-calificarea personalului in vederea corespunzătoare a speciilor cultivate in serele proprii;

 • 1.3) Dezvoltarea construcțiilor si serviciilor funerare:

-investiții in echipamente si utilaje performante si inovative; -calificare personal in vederea utilizării responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

 • 1.4) Promovare servicii si produse prestate către terti:

-calificarea personalului in domeniul marketing si promovare -creșterea numărului de participanti la târguri si expoziții -campanii de marketing online si in presa scrisa

ILCresterea productivității muncii:

 • -  investiții in echipamente si utilaje performante si inovative;

 • -  calificare personal existent in vederea utilizării responsabile si eficiente a echipamentelor si utilajelor

III. Orientarea către client:

 • -  utilizarea raționala si eficienta a resurselor existente

IV. Grija pentru mediu, sanatatea populației si angajatilor:

utilizarea raționala si eficienta a resurselor existente

Constrângerile, riscurile si limitările, oportunitățile la nivelul regie se pot realiza prin intermediul analizei SWAT după cum urmeaza:

A) Puncte forte:

 • •  Promtitudine in executarea lucrărilor incredintate si in remedierea avariilor sesizate la obiectivele aflate in administrare.

 • •  Regia are baze corecte si de echilibru cu Primăria Craiova

 • •  Existenta unui personal calificat care sa asigure lucrările si prestaile de servicii in condiții optime

 • •  Existenta pepiniera proprie

B) Puncte slabe:

 • •  Parc utilaje si echipamente insuficient

« Echipamente neperformante din punct de vedere tehnologic si Învechite, care necesita foarte multe fonduri pentru intretinere

 • •  Personal insuficient desfășurării simultane a proiectelor existente si implementarea unora noi

C) Oportunitati:

 • •  Atititudine favorabila pentru colaborarea si dezvoltarea unor servicii suplimentare

 • •  Finalizarea lucrărilor in execuție

 • •  Creșterea ponderii lucrărilor cu terti

 • •  Creșterea productivității muncii

D) Amenintari:

 • •  Dependenta deun -singur finanțator pentru, mare parte a prestărilor

efectuate-Primana Municipiului Craiova ,               .      - .,

 • •  Migrarea foitei de munca calificate către mediul priva

Practici care prezintă vagi caracteristici de publicitate, negativa-distrugere unor zone amenajate,etc.

 • •  Modificări ale legislației naționale sau europene.

Indicatorii cheie de. performanta relevanți pentru activitatea specifica a regiei sunt următori::

In ceea ce privește aspectele sociale și .‘de. personal la nivelul RAADPFL Craiova, pentru a se asigura egalitatea de gen, condițiile de muncă, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați, și.consultați. Sănătatea și siguranța la locul de muncă, există constituit, în temeiul Legii Dialogului Social nr 62/2011 la nivelul instituției Contractul Colectiv de Muncă, negociat cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din RAADPFL Craiova.

A                                                                                                                       _ '

In acest sens, s-au constituit salariaților drepturi precum:

- . ' Ajutoare sociale sub forma ajutoarelor de înmormântare;

Tichete cadou cu ocazia sărbătorilor legale;

. Prime pensionare salariați pensionați. pentru limită vârstă șî anticipat de două salarii avute în luna pensionării.

Deaseinenea pentru respectarea drepturilor/sănătății și siguranței la locul de muncă/ RAADPFL Craiova respectă .toate criteriile privind protecția muncii conform .normativelor în vigoare.         > ■

La nivelul instituției este implementat Codul de Etică al Personalului contractual pentru respectarea, raporturilor . sociale și profesionale corespunzătoare între personalul contractual al RAADPFL Craiova pe de o parte și cetățeni pe de altă parte.

Corupția nu este o problema sociala periferica ce poate fi ignorata sau acceptata-aceasta este o problema a economiei ce influențează in mod direct si negative capacitatea firmelor de a concur ape piata.Lupta împotriva corupției reprezintă un aspect important ce trebuie avut in vedere de toate firmele.

Din aceasta cauza, in cadrul regiei, nu doar ca ne angajam in lupta împotriva corupției si a fraudei dar susținem intru totul practicile cinstite de afaceri.

Deasemenea, condamnam orice comportament corrupt si dezvoltam orice mechanism necesar pentru a preveni activitati injuste din partea angajați lor, partenerilor si furnizorilor.                 . .

Sustenabilitatea este unul dintre conceptele care ne definesc activitatea si un factor important in dezvoltatrea regiei.

ADMINISTRATOR,


FILIP AURELIA

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Persoana juridică: R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Județul: Dolj

Adresa.: Craiova, str. Brestei nr. 129A, cod poștal 200207

Număr din registrul comerțului: J16/752/01.05.1995

Forma de proprietate: 11 -- Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)-

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

Cod unic de înregistrare: 7403230

Tipul raportării contabile: Situație financiară anuală - Forma Lungă (BL) - aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF nr 1802/2014

Administratorul societății, FILIP AURELIA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații refertoare la activitatea desfasurata.

 • c) .Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

ADMINISTRATOR,

- •• ÎNTOCMIT.


.Numele si prenumele,

Numele si prenumele,

Ec. LTitu Florin Irine!


Calitatea.

Director Economic