Hotărârea nr. 21/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 21 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.21

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerile de motive nr.2416/2019 și nr.20318/2019, rapoartele nr.6637/2019 și nr.20321/2019 ale Direcției Patrimoniu, nr.13064/2019 și nr.20793/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, mofidicată și completată, art.554 și art.556 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.122 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul privat, a bunurilor identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

  • d) se actualizează valoarea și numărul de inventar pentru bunurile rezultate în urma investițiilor realizate de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, nr.522/2007, nr.465/2010, nr.146/2012, 481/2018 și nr.531/2018.

~                               9

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      9                  9      ”


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

INVENTARUL

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRARI BUNURI

Nr. crt.

Codul de clasificare conform H.G.

2139/2004

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta

Valoarea de inventar LEI

Situație juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

ALEE ACCES DIN STR SIRETULUI

INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 2192MP , (LUNGIME 147M , LATIME MEDIE - 6-15M) VECINATATILE :

N-PROPRIETATI PRIVATE

E- PROPRIETATI PRIVATE       S-

SC ERPIA                 V-

STR SIRETULUI              IN

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

219200

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR. 6473/10.01.2019

2

1.1.17..

CONSTRUCȚIE C10 -

DECANTOR+STATIE POMPE-SPALATORIE ÎN SUPRAFATA

DE 127MP - DEPOUL TRAMVAI BULEVARDUL

DACIA NR.3

SITUATA ÎN MUNICIPIUL

CRAIOVA , B-DUL. DACIA (ROCADA) NR.3 , C10 - CLADIRE

CU REGIM INALTIME P , SUPRAFATA CONSTRUITA 127MP; ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL DURATA

DE VIATA 25ANI

2019

45888

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian COSMAN

modificarea elementelor de identificare și valorii de inventar

Nr. crt.

Denumirea bunului

UM

cANT iNiTiALA

cANT REZULTA TA MP

Nr. inventar

valoare initiala

diferenta

valoare inventar

ADMiNiSTRAToR

1

SCOALA GENERALA NR.22 MIRCEA ELIADE CRAIOVA STR.

CLOSCA NR.1

BUC

12003175

2.796.501,99

6,58

2.796.508,57

INVATAMANT

2

GRADINITA NR. 30 ( FOST GRADINITA NR.39) STR. L. V. BEETHOVEN NR. 17 TEREN IN SUPRAFATA DE 1000MP SE MAJOREAZA LA SUPRAFATA DE 1374

BUC

1.000,00

1.374,00

42000500

1.747.665,19

653.633,39

2.401.298,58

INVATAMANT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian COSMAN

BUNURI DOMENIU PUBLIC CE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT

NR. CRT.

Denumire

Valoare

Numar Inventar

Loc folosinta

1

ARIE DE SIGURANTA CASUTA FERMECATA

58.610,32

32000471

INVATAMANT DP

2

ARIE DE SIGURANTA-CARREFOUR

305.322,57

32000396

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

3

Arie de siguranta-Craiovita

441.358,10

32000354

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

4

ARIE DE SIGURANTA-CRAIOVITA ESPLANADA

144.753,33

32000374

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

5

ARIE DE SIGURANTA-DEZROBIRII

141.413,29

32000361

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

6

ARIE DE SIGURANTA-ESPLANADA LOC 2

117.266,11

32000379

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

7

Arie de siguranta-Gr "T.Vladimirescu"

4.421,81

32000200

INVATAMANT DP

8

Arie de siguranta-Gr pp "Floare Albastra"

8.843,63

32000178

INVATAMANT DP

9

Arie de siguranta-Gr pp "Floarea Soarelui"

4.421,82

32000181

INVATAMANT DP

10

Arie de siguranta-Gr pp "P.Poenaru"

4.421,82

32000185

INVATAMANT DP

11

Arie de siguranta-Gr pp "Pinochio"

4.421,82

32000189

INVATAMANT DP

12

Arie de siguranta-Gr pp "Sf Ana"

4.421,81

32000193

INVATAMANT DP

13

Arie de siguranta-Gr.nr.27 "Otilia Cazimir"

4.421,81

32000175

INVATAMANT DP

14

Arie de siguranta-Gradinita "Castelul Fermecat"

4.421,81

32000275

INVATAMANT DP

15

Arie de siguranta-Gradinita "Casuta Fermecata"

4.421,81

32000263

INVATAMANT DP

16

Arie de siguranta-Gradinita "Elena Farago"

8.843,63

32000301

INVATAMANT DP

17

Arie de siguranta-Gradinita "Ion Creanga"

4.421,81

32000305

INVATAMANT DP

18

Arie de siguranta-Gradinita "Paradisul Copiilor"

4.421,81

32000225

INVATAMANT DP

19

Arie de siguranta-Gradinita "Sf.Lucia"

4.421,81

32000298

INVATAMANT DP

20

Arie de siguranta-Gradinita Aschiuta

4.421,81

32000242

INVATAMANT DP

21

Arie de siguranta-Gradinita Cernele

4.421,81

32000167

INVATAMANT DP

22

Arie de siguranta-Gradinita Decebal

4.421,81

32000245

INVATAMANT DP

23

Arie de siguranta-Gradinita Lic.Alimentar

8.843,63

32000158

INVATAMANT DP

24

Arie de siguranta-Gradinita N.Romanescu

4.421,81

32000271

INVATAMANT DP

25

Arie de siguranta-Gradinita Neghinita

8.843,63

32000239

INVATAMANT DP

26

Arie de siguranta-Gradinita nr.14"Luceafarul"

20.591,28

32000229

INVATAMANT DP

27

Arie de siguranta-Gradinita nr.15 GPN,Brestei

4.421,81

32000161

INVATAMANT DP

28

Arie de siguranta-Gradinita nr.16

8.843,63

32000211

INVATAMANT DP

29

Arie de siguranta-Gradinita nr.18

4.421,81

32000252

INVATAMANT DP

30

Arie de siguranta-Gradinita nr.28 GPN,Raului

4.421,81

32000164

INVATAMANT DP

31

Arie de siguranta-Gradinita nr.33"Facai"

4.421,81

32000255

INVATAMANT DP

32

Arie de siguranta-Gradinita nr.35 GPN

4.421,81

32000214

INVATAMANT DP

33

Arie de siguranta-Gradinita nr.36"Gandacelul"

4.421,81

32000171

INVATAMANT DP

34

Arie de siguranta-Gradinita nr.4,S.Barnutiu

4.421,81

32000196

INVATAMANT DP

35

Arie de siguranta-Gradinita nr.5 "Ingerasii"

4.421,81

32000207

INVATAMANT DP

36

Arie de siguranta-Gradinita nr.57,str.I.Sisesti

4.421,81

32000218

INVATAMANT DP

37

Arie de siguranta-Gradinita Phoenix

4.421,81

32000233

INVATAMANT DP

38

Arie de siguranta-Gradinita Piticot

8.843,63

32000259

INVATAMANT DP

39

Arie de siguranta-Gradinita PN nr.1

13.265,45

32000204

INVATAMANT DP

40

Arie de siguranta-Gradinita Popoveni

4.421,81

32000221

INVATAMANT DP

41

Arie de siguranta-Gradinita Prichindelul

4.421,81

32000249

INVATAMANT DP

42

Arie de siguranta-Gradinita Troaca

4.421,81

32000236

INVATAMANT DP

43

Arie de siguranta-Gradinita"Casuta cu povesti"

4.421,81

32000279

INVATAMANT DP

44

Arie de siguranta-Gradinita"Dumbrava Minunata"

4.421,81

32000283

INVATAMANT DP

45

Arie de siguranta-Gradinita"Eden"

4.421,81

32000286

INVATAMANT DP

46

Arie de siguranta-Gradinita"Voiniceii"

96.151,48

32000295

INVATAMANT DP

47

Arie de siguranta-Gradinita(Lic S.Velovan)

4.421,81

32000290

INVATAMANT DP

48

Arie de siguranta-Intersectie Dragalina-Caracal

78.565,11

32000317

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

49

Arie de siguranta-Lapus

197.865,34

32000340

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

50

Arie de siguranta-Lic de arte M.Sorescu

4.421,81

32000267

INVATAMANT DP

51

ARIE DE SIGURANTA-PARC COLIBRI

205.095,95

32000366

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

52

ARIE DE SIGURANTA-PARC ROVINE

236.544,77

32000387

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

53

ARIE DE SIGURANTA-PEDAGOGIC

149.545,78

32000434

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

54

Arie de siguranta-UNION

138.532,71

32000312

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

55

Arie de siguranta-Valea Rosie

131.268,85

32000331

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

56

ARIE DE SIGURANTA-ZONA BRAZDA

171.638,42

32000461

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

57

ARIE DE SIGURANTA-ZONA FRATII BUZESTI

329.186,27

32000406

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

58

ARIE DE SIGURANTA-ZONA GARA

228.272,60

32000455

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

59

ARIE DE SIGURANTA-ZONA SPIRU HARET

158.595,61

32000439

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

60

ARIE DE SIGURANTA-ZONA TITULESCU

366.924,36

32000416

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

61

ARIE SIGURANTA-ZONA POTELU

122.035,59

32000428

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

62

ARIE SIGURANTA-ZONA ROCADA

372.404,86

32000447

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

63

ARIE SIGURANTA-ZONA SARARI

231.888,17

32000423

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

64

BALANSOAR CU AXA DE OSCILATIE 2 PERS.-SARARI

6.903,60

32000419

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

65

Balansoar cu axa de oscilatie-Craiovita

6.903,61

32000349

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

66

BALANSOAR CU AXA DE OSCILATIE-FRATI BUZESTI

13.807,20

32000401

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

67

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr "Elena Farago"

6.903,60

32000300

INVATAMANT DP

68

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr "I.Creanga"

6.903,60

32000304

INVATAMANT DP

69

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr "T.Vladimirescu"

6.903,60

32000199

INVATAMANT DP

70

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr pp "P.Poenaru"

6.903,60

32000184

INVATAMANT DP

71

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr pp "Pinochio"

6.903,60

32000188

INVATAMANT DP

72

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr pp "Sf Ana"

6.903,60

32000192

INVATAMANT DP

73

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr. nr.35 GPN

6.903,61

32000213

INVATAMANT DP

74

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr."Voiniceii"

6.903,61

32000294

INVATAMANT DP

75

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr.nr.4,S.Barnutiu

6.903,60

32000195

INVATAMANT DP

76

Balansoar cu axa de oscilatie-Gr.nr.57-Sisesti

6.903,61

32000217

INVATAMANT DP

77

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita Aschiuta

6.903,60

32000241

INVATAMANT DP

78

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita Decebal

6.903,60

32000244

INVATAMANT DP

79

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita nr.18

6.903,60

32000251

INVATAMANT DP

80

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita nr.27

6.903,61

32000174

INVATAMANT DP

81

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita Piticot

6.563,63

32000258

INVATAMANT DP

82

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita PN nr.1

6.903,61

32000202

INVATAMANT DP

83

Balansoar cu axa de oscilatie-Gradinita Troaca

6.903,60

32000235

INVATAMANT DP

84

Balansoar cu axa de oscilatie-Lic Elena Cuza

6.903,61

32000307

INVATAMANT DP

85

BALANSOAR CU AXA DE OSCILATIE-PARC COLIBRI

6.903,60

32000364

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

86

Balansoar cu axa de oscilatie-UNION

6.903,61

32000310

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

87

BALANSOAR CU AXA DE OSCILATIE-ZONA GARA

6.903,60

32000450

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

88

Balansoar cu axa-Intersectia Dragalina-Caracal

6.903,61

32000316

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

89

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE CASUTA FERMECATA

6.903,61

32000470

INVATAMANT DP

90

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE- GRADINITA EDE

6.903,61

32000464

INVATAMANT DP

91

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE PT 2 PERS-PEDAGOGI

6.903,60

32000432

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

92

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE PT 2 PERS-ROCADA

13.807,20

32000442

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

93

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE- SPIRU HARET

6.903,60

32000437

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

94

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-CARREFOUR

13.807,20

32000391

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

95

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-CRAIOVITA ESPLANAD

6.903,60

32000370

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

96

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-CRAIOVITA POSTA

6.903,60

32000465

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

97

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-DEZROBIRII

6.903,60

32000357

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

98

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-ESPLANADA LOC 2

6.903,60

32000377

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

99

Balansoar cu o axa de oscilatie-Gr. Lic Alimentar

6.903,61

32000157

INVATAMANT DP

100

Balansoar cu o axa de oscilatie-Gr.nr.15 GPN

6.903,61

32000160

INVATAMANT DP

101

Balansoar cu o axa de oscilatie-Gr.nr.28 GPN

6.903,61

32000163

INVATAMANT DP

102

Balansoar cu o axa de oscilatie-Gradinita Cernele

6.903,61

32000166

INVATAMANT DP

103

Balansoar cu o axa de oscilatie-Lapus

6.903,60

32000336

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

104

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-PARC ROVINE

6.903,60

32000383

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

105

Balansoar cu o axa de oscilatie-Puschin

6.903,61

32000343

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

106

Balansoar cu o axa de oscilatie-Valea Rosie

6.903,61

32000329

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

107

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-ZONA BRAZDA

6.903,60

32000458

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

108

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-ZONA POTELU

6.903,60

32000426

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

109

BALANSOAR CU O AXA DE OSCILATIE-ZONA TITULESCU

13.807,20

32000411

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

110

Balansoar pe arc 2-Gradinita nr.16

6.563,63

32000210

INVATAMANT DP

111

BALANSOAR PE ARC CASUTA FERMECATA

6.563,63

32000469

INVATAMANT DP

112

BALANSOAR PE ARC PT O PERS.-PEDAGOGIC

13.127,26

32000433

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

113

BALANSOAR PE ARC PT O PERS.-ZONA GARA

6.563,63

32000451

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

114

BALANSOAR PE ARC PT O PERS.-ZONA SARARI

6.563,63

32000420

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

115

BALANSOAR PE ARC PT O PERS.-ZONA TITULESCU

13.127,26

32000412

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

116

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-CARREFOUR

6.563,63

32000392

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

117

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-CRAIOVITA ESPLANADA

6.563,63

32000371

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

118

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-ESPLANADA LOC 2

6.563,63

32000378

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

119

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-GRADINITA EDEN

6.563,63

32000466

INVATAMANT DP

120

BALANSOAR PE ARC PT O PERSOANA-CRAIOVITA POSTA

6.563,74

32000467

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

121

BALANSOAR PE ARC PT O PERSOANA-SPIRU HARET

6.563,63

32000438

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

122

BALANSOAR PE ARC PT O PERSOANA-ZONA ROCADA

13.127,26

32000443

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

123

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-PARC ROVINE

6.563,63

32000384

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

124

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-ZONA BRAZDA

6.563,60

32000459

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

125

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-ZONA FRATII BUZESTI

13.127,26

32000403

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

126

BALANSOAR PE ARC PT O PERS-ZONA POTELU

6.563,63

32000427

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

127

Balansoar pe arc-Craiovita

6.563,63

32000350

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

128

BALANSOAR PE ARC-DEZROBIRII

6.563,63

32000358

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

129

Balansoar pe arc-Gr pp "Floare Albastra"

6.563,63

32000177

INVATAMANT DP

130

Balansoar pe arc-Gradinita "Castelul Fermecat"

6.563,63

32000274

INVATAMANT DP

131

Balansoar pe arc-Gradinita "Casuta Fermecata"

6.563,63

32000262

INVATAMANT DP

132

Balansoar pe arc-Gradinita "Paradisul Copiilor"

6.563,63

32000224

INVATAMANT DP

133

Balansoar pe arc-Gradinita N.Romanescu

6.563,63

32000270

INVATAMANT DP

134

Balansoar pe arc-Gradinita Neghinita

6.563,63

32000238

INVATAMANT DP

135

Balansoar pe arc-Gradinita nr.14"Luceafarul"

6.563,63

32000228

INVATAMANT DP

136

Balansoar pe arc-Gradinita nr.16

6.903,61

32000209

INVATAMANT DP

137

Balansoar pe arc-Gradinita nr.33 "Facai"

6.563,63

32000254

INVATAMANT DP

138

Balansoar pe arc-Gradinita nr.36"Gandacelul"

6.563,63

32000170

INVATAMANT DP

139

Balansoar pe arc-Gradinita nr.5 "Ingerasii"

6.563,63

32000206

INVATAMANT DP

140

Balansoar pe arc-Gradinita Phoenix

6.563,63

32000232

INVATAMANT DP

141

Balansoar pe arc-Gradinita Popoveni

6.563,48

32000220

INVATAMANT DP

142

Balansoar pe arc-Gradinita Prichindelul

6.563,63

32000248

INVATAMANT DP

143

Balansoar pe arc-Gradinita"Casuta cu povesti"

6.563,63

32000278

INVATAMANT DP

144

Balansoar pe arc-Gradinita"Dumbrava Minunata"

6.903,61

32000282

INVATAMANT DP

145

Balansoar pe arc-Gradinita"Eden"

6.563,63

32000285

INVATAMANT DP

146

Balansoar pe arc-Gradinita(Lic S.Velovan)

6.563,63

32000289

INVATAMANT DP

147

Balansoar pe arc-Intersectia Dragalina-Caracal

6.563,63

32000315

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

148

Balansoar pe arc-Lapus

6.563,63

32000337

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

149

Balansoar pe arc-Lic de arte M.Sorescu

6.563,63

32000266

INVATAMANT DP

150

Balansoar pe arc-Liceul Elena Cuza

6.563,63

32000308

INVATAMANT DP

151

BALANSOAR PE ARC-PARC COLIBRI

6.563,63

32000365

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

152

Balansoar pe arc-Puschin

6.563,63

32000344

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

153

Balansoar pe arc-UNION

6.563,63

32000314

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

154

Balansoar pe arc-Valea Rosie

6.563,63

32000330

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

155

CARUSEL CU FIGURIEN-PEDAGOGIC

32.467,23

32000431

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

156

Carusel cu figurine-Craiovita

32.467,24

32000348

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

157

CARUSEL CU FIGURINE-CRAIOVITA ESPLANADA

32.467,23

32000367

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

158

CARUSEL CU FIGURINE-FRATI BUZESTI

32.467,23

32000399

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

159

Carusel cu figurine-Gr pp "Petrache Poenaru"

32.467,24

32000183

INVATAMANT DP

160

Carusel cu figurine-Gr pp "T.Vladimirescu"

32.467,24

32000198

INVATAMANT DP

161

Carusel cu figurine-Gr.nr.27 "Otilia Cazimir"

32.467,24

32000173

INVATAMANT DP

162

Carusel cu figurine-Gradinita "Castelul Fermecat"

32.467,24

32000273

INVATAMANT DP

163

Carusel cu figurine-Gradinita "Paradisul Copiilor"

32.467,24

32000223

INVATAMANT DP

164

Carusel cu figurine-Gradinita "Voiniceii"

32.467,24

32000292

INVATAMANT DP

165

CArusel cu figurine-Gradinita nr.14 "Lucafarul"

32.467,24

32000227

INVATAMANT DP

166

Carusel cu figurine-Gradinita pp "Pinochio"

32.467,24

32000187

INVATAMANT DP

167

Carusel cu figurine-Gradinita(Lic.S.Velovan)

32.467,24

32000288

INVATAMANT DP

168

CARUSEL CU FIGURINE-LOC JOACA CARREFOUR

32.467,23

32000390

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

169

CARUSEL CU FIGURINE-ZONA BRAZDA

32.467,23

32000457

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

170

CARUSEL CU FIGURINE-ZONA SARARI

32.467,23

32000418

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

171

CARUSEL CU FIGURINE-ZONA TITULESCU

32.467,23

32000410

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

172

CENTRU ISTORIC-STATUIE COPILUL VANZATOR DE ZIARE

169.500,00

32000476

CENTRU ISTORIC

173

CENTRU ISTORIC-STATUIE "FLASNETAR"

109.725,00

32000474

CENTRU ISTORIC

174

CENTRU ISTORIC-STATUIE "NEICA ION RATACIT"

168.500,00

32000473

CENTRU ISTORIC

175

CENTRU ISTORIC-STATUIE "PERSONAJ FEMININ"

169.500,00

32000472

CENTRU ISTORIC

176

CENTRU ISTORIC-STATUIE "ZITA"

170.000,00

32000475

CENTRU ISTORIC

177

CILINDRU COMPACTOR

31,49

32000001

STADION DP

178

COVOR SINTETIC (TEREN FOTBAL) SCM

14.631,48

32000318

CS OLIMPIC SPORT

179

Echip loc de joaca Craiovita Noua ANL bl T3

8.879,61

32000102

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

180

ECHIP LOC DE JOACA CART. BRAZDA BL A31-A37

9.137,67

32000127

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

181

ECHIP LOC DE JOACA CART.1 MAI, BL.I46

14.014,26

32000148

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

182

ECHIP LOC JOACA CART. ROVINE, BL 21-21

14.014,26

32000150

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

183

ECHIP LOC JOACA CART.ROVINE, BL.A55

28.028,52

32000147

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

184

ECHIP LOC JOACA 1 MAI D6-D8

5.419,36

310009204

RAADPFL - SPRE CASARE

185

ECHIP LOC JOACA BL B5-B6-B8 CART.1 MAI

13.512,96

310009337

RAADPFL - SPRE CASARE

186

ECHIP LOC JOACA BL DECEBAL BL 36

10.779,87

310009200

RAADPFL - SPRE CASARE

187

ECHIP LOC JOACA BL110G, STR.I.D.SÂRBU

14.014,26

32000146

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

188

ECHIP LOC JOACA BRAZDA BL A15

9.735,90

310009201

RAADPFL - SPRE CASARE

189

ECHIP LOC JOACA CART 1 MAI BLS5-S6-S9

6.416,31

310009338

RAADPFL - SPRE CASARE

190

ECHIP LOC JOACA CART.1MAI BL. I46

14.014,26

310009339

RAADPFL - SPRE CASARE

191

ECHIP LOC JOACA CRAIOV ESPLANADA

10.521,81

310009197

RAADPFL - SPRE CASARE

192

ECHIP LOC JOACA CRAIOVITA ESPLANADA

15.424,95

310009196

RAADPFL - SPRE CASARE

193

ECHIP LOC JOACA DEZROBIRII BL E9-E10

9.735,90

310009199

RAADPFL - SPRE CASARE

194

ECHIP LOC JOACA E STOENESCU

10.686,03

310009193

RAADPFL - SPRE CASARE

195

ECHIP LOC JOACA G ENESCU BL.G10-G8

14.241,19

310009340

RAADPFL - SPRE CASARE

196

ECHIP LOC JOACA PARC CLUB ELECTRO

14.014,26

310009341

RAADPFL - SPRE CASARE

197

ECHIP LOC JOACA PARC LIC PEDAGOGIC

14.046,51

310009203

RAADPFL - SPRE CASARE

198

ECHIP LOC JOACA PARCUL CRIZANTEMELOR

10.474,89

310009191

RAADPFL - SPRE CASARE

199

ECHIP LOC JOACA ROVINE BL E11-E13

14.241,19

310009202

RAADPFL - SPRE CASARE

200

ECHIP LOC JOACA ROVINE BL.H29-H36

9.137,67

310009342

RAADPFL - SPRE CASARE

201

ECHIP LOC JOACA SARARI M9-M10

6.334,20

310009194

RAADPFL - SPRE CASARE

202

ECHIP LOC JOACA STR. PANDURILOR BL. I5-BL5

14.014,26

310009343

RAADPFL - SPRE CASARE

203

ECHIP LOC JOACA STR. PANDURILOR, BL.15,BL.5

14.014,26

32000151

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

204

ECHIP LOC JOACA VALEA ROSIE C8-C7

8.727,12

310009195

RAADPFL - SPRE CASARE

205

Echip,loc joaca , str. George Enescu, BL C5,C6

9.735,90

32000118

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

206

Echip. loc de joaca Br. lui Novac, bl.F9

9.735,90

32000103

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

207

Echip. loc de joaca Valea Rosie bl.L2

4.340,10

32000105

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

208

ECHIP. LOCURI JOACA CART.BARIERA VÂLCII

14.014,26

32000149

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

209

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART.ROVINE F15-F20

9.137,67

32000132

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

210

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART.ROVINE, BL.A56, BL 27

14.241,19

32000135

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

211

Echip. locuri de joaca , cart. Piata Garii, bl. L2

5.876,73

32000116

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

212

Echip. locuri de joaca 1 Mai, bl. V27

6.439,77

32000108

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

213

Echip. locuri de joaca B-dul Decebal bl 36

10.779,87

32000113

RA ADPFL D.P.

214

Echip. locuri de joaca -cart. Brazda , BL k35

9.735,90

32000111

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

215

Echip. locuri de joaca -cart. Brazda , bl. A 15

9.735,90

32000110

RA ADPFL D.P.

216

Echip. locuri de joaca cart. Brazda , bl. F6

9.735,90

32000112

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

217

Echip. locuri de joaca -cart. Brazda. bl U6

9.735,90

32000109

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

218

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART. CRAIOVITA PARC-BIG

9.137,67

32000131

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

219

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART. ROVINE BLH 29-H36

9.137,67

32000133

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

220

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART.G ENESCU, BLG10,G8

14.241,19

32000136

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

221

ECHIP. LOCURI DE JOACA -CART.ROVINE, BL.G12, BLG13

14.241,19

32000134

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

222

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART.ROVINE,BL E11-E13(PARC

14.241,19

32000137

RA ADPFL D.P.

223

ECHIP. LOCURI DE JOACA CART.SARARI,BL.M47, BL.M44

14.241,19

32000138

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

224

Echip. locuri de joaca Toporasi, bl 312

7.155,30

32000107

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

225

Echip. locuri de joaca Valea Rosie, bl.S3,S7

9.395,73

32000104

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

226

Echip. locuri de joaca, Str. Dezrobirii E9, E10

9.735,90

32000121

RA ADPFL D.P.

227

Echip. locuri de joaca,cart. Brazda, bl 78(Rocada)

8.703,66

32000114

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

228

Echip. locuri de joca , Aeroport, BL. 152

13.595,07

32000115

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

229

ECHIP. PORNIRE TIP SOFT STARTER 1279

5.667,63

22100052

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

230

ECHIP. PORNIRE TIP SOFT STARTER 1280

5.667,63

22100051

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

231

ECHIP.LOC DE JOACA PARC CLUB ELECTRO

14.014,26

32000145

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

232

Echip.loc joaca , cart. Cornitoiu, BL 14-16, S2

9.735,90

32000117

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

233

ECHIP.LOC JOACA STR. ROVINE BL a3, a4

9.735,90

32000120

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

234

Echip.loc joaca, cart.Rovine, bl 21-24, b l21-25

9.735,90

32000119

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

235

Echip.locuri de joaca Calea Bucuresti, bl. C3

2.756,55

32000106

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

236

ECHIPAM INFO SI COMUNIC URB RETRO-CENTR ISTORIC

19.149,95

22100257

CENTRUL ISTORIC-DOM PUBLIC

237

ECHIPAM LOCURI DE JOACA CART. CRAIOVITA NOUA BL54B

9.137,67

32000126

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

238

ECHIPAM LOCURI DE JOACA CART. VALEA ROSIE BL 126

9.137,67

32000125

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

239

ECHIPAM LOCURI DE JOACA CART. VALEA ROSIE BL22-25

9.137,67

32000122

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

240

ECHIPAM LOCURI DE JOACA STR GEORGE ENESCU BL C14F2

9.137,67

32000124

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

241

ECHIPAM LOCURI DE JOACA STR MIHAI VITEAZUL BL 5

9.137,67

32000123

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

242

Echipam, locuri de joaca Cl.Buc.14A-14B

9.853,20

32000075

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

243

Echipam. loc de joaca 1 Mai bl.10-13-14

5.043,90

32000079

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

244

Echipam. loc de joaca 1 Mai bl.B5-B6-B8

13.512,96

32000085

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

245

Echipam. loc de joaca 1 Mai bl.D6-D8-P28

5.419,26

32000092

RA ADPFL D.P.

246

Echipam. loc de joaca 1 Mai bl.S5-S6-S9

6.416,31

32000083

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

247

Echipam. loc de joaca 1 Mai S60-S61 moderniz.

963,43

32000096

Consiliul Local Craiova D.P.

248

ECHIPAM. LOC DE JOACA 1 MAI S60-S61-S54

90.293,35

32000082

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

249

Echipam. loc de joaca b-dul Dacia bl.119

7.272,60

32000097

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

250

Echipam. loc de joaca Billa E2-E3

9.337,08

32000086

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

251

Echipam. loc de joaca Br.Novac A11-A12

7.554,12

32000072

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

252

Echipam. loc de joaca C.Brincoveanu bl.4a-4b-4c

10.674,30

32000098

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

253

Echipam. loc de joaca C-tin Argetoianu

5.501,37

32000071

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

254

Echipam. loc de joaca Cv. Noua bl.170

5.489,64

32000093

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

255

ECHIPAM. LOC DE JOACA CV. NOUA BL.95-93

7.565,85

32000091

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

256

Echipam. loc de joaca Cv. Noua bl.95-93 moderniz.

963,42

32000094

Consiliul Local Craiova D.P.

257

ECHIPAM. LOC DE JOACA CV. NOUA ESPANADA 1

10.521,81

32000089

RA ADPFL D.P.

258

Echipam. loc de joaca Cv. Noua Espanada 2

15.424,95

32000087

RA ADPFL D.P.

259

Echipam. loc de joaca Cv.Noua Bl.24

8.856,15

32000069

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

260

Echipam. loc de joaca Cv.Noua Zona ANL

7.636,23

32000078

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

261

Echipam. loc de joaca E.Stoenescu

10.686,03

32000076

RA ADPFL D.P.

262

Echipam. loc de joaca Esplanada 1 moderniz.

963,42

32000100

Consiliul Local Craiova D.P.

263

Echipam. loc de joaca G.Fotino

6.404,58

32000077

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

264

Echipam. loc de joaca N.Romanescu

28.832,34

32000095

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

265

Echipam. loc de joaca N.Titulescu bl.4-5-6

7.554,12

32000090

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

266

Echipam. loc de joaca Parc N.Romanescu

11.354,64

32000088

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

267

Echipam. loc de joaca Parcul Crizantemelor

10.474,89

32000070

RA ADPFL D.P.

268

Echipam. loc de joaca Piata Garii bl.C1-PTTR

7.859,10

32000101

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

269

Echipam. loc de joaca Rovine bl.J18

8.691,93

32000081

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

270

Echipam. loc de joaca Sarari bl.M9-M10-PT4

6.334,20

32000080

RA ADPFL D.P.

271

Echipam. loc de joaca Valea Rosie C6-C7

8.727,12

32000074

RA ADPFL D.P.

272

Echipam. locuri de joaca G.Enescu 29-30

18.310,53

32000073

RA ADPFL D.P.

273

ECHIPAM. LOCURI DE JOACA G.ENESCU 29-30

18.310,53

310009192

RAADPFL - SPRE CASARE

274

Echipam.loc de joaca Cv.Noua str.Castanilor bl.5A

8.856,15

32000084

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

275

Echipament aer conditionat-SCM

16.628,41

32000319

CS OLIMPIC SPORT MUNICIPAL-DOM PUBLIC

276

ECHIPAMENT AGREMENT 2 PERS-ZONA BRAZDA

10.692,60

32000460

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

277

ECHIPAMENT AGREMENT 2 PERS-ZONA TITULESCU

13.324,67

32000414

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

278

ECHIPAMENT AGREMENT CU PANOU-ZONA SARARI

13.324,67

32000422

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

279

ECHIPAMENT AGREMENT INTRETINERE- BRAZDA

12.255,40

32000462

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

280

ECHIPAMENT AGREMENT INTRETINERE-ROCADA

12.255,40

32000446

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

281

ECHIPAMENT AGREMENT PT 2 PERS-ZONA GARA

13.324,67

32000453

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

282

ECHIPAMENT AGREMENT PT 2 PERS-ZONA SARARI

13.324,67

32000421

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

283

ECHIPAMENT AUTOMATIZARE CT 113 AP AMARADIA

5.836,72

22200171

SC TERMO CRAIOVA D.P.-GESTIUNEA 3

284

Echipament climatizare-SCM

168.178,60

32000320

CS OLIMPIC SPORT MUNICIPAL-DOM PUBLIC

285

Echipament complex joaca tip 13-Lapus

189.972,53

32000334

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

286

ECHIPAMENT COMPLEX DE JOACA TIP 17-CARREFOUR

262.216,38

32000388

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

287

Echipament complex de joaca tip 20-Lic E.Cuza

71.366,50

32000306

INVATAMANT DP

288

Echipament complex de joaca tip 2-Puschin

187.916,25

32000341

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

289

Echipament complex de joaca tip 5-Valea Rosie

124.363,60

32000327

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

290

Echipament complex de joaca tip 8-Craiovita

632.346,15

32000347

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

291

Echipament complex de joaca tip 9-UNION

267.178,86

32000309

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

292

ECHIPAMENT COMPLEX DE JOACA-CASUTA FERMECATA

36.930,72

32000468

INVATAMANT DP

293

ECHIPAMENT COMPLEX TIP 25-ZONA BRAZDA

140.649,30

32000456

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

294

Echipament complex tip 2-Int.Dragalina-Caracal

99.962,45

32000313

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

295

ECHIPAMENT COMPLEX TIP 2-PEDAGOGIC

47.990,74

32000429

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

296

Echipament de agrement 2 -Puschin

13.324,67

32000346

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

297

Echipament de agrement 2-Craiovita

12.255,41

32000352

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

298

Echipament de agrement 2-Lapus

13.324,67

32000339

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

299

Echipament de agrement 2-Valea Rosie

12.255,41

32000333

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

300

Echipament de agrement cu panou-Craiovita

13.324,67

32000353

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

301

ECHIPAMENT DE AGREMENT -FRATI BUZESTI

13.324,67

32000404

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

302

ECHIPAMENT DE AGREMENT INTRETINERE-ZONA GARA

12.255,40

32000454

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

303

ECHIPAMENT DE AGREMENT -PARC ROVINE

13.324,67

32000385

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

304

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT 2 PERS.-ROCADA

13.324,67

32000445

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

305

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT 2 PERS-CARREFOUR

13.324,67

32000393

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

306

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT 2 PERS-CRAIOVITA ESPLANA

13.324,67

32000372

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

307

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT 2 PERS-ZONA TITULESCU

10.692,63

32000413

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

308

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT DOUA PERS.FRATI BUZESTI

13.324,67

32000402

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

309

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT INTRETINERE-CARREFOUR

12.255,40

32000395

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

310

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT INTRETINERE-CRAIOVITA ES

12.255,40

32000373

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

311

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT INTRETINERE-FRATII BUZES

12.255,40

32000405

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

312

ECHIPAMENT DE AGREMENT PT INTRETINERE-ROVINE

12.255,40

32000386

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

313

ECHIPAMENT DE AGREMENT-CARREFOUR

13.324,67

32000394

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

314

Echipament de agrement-Craiovita

10.692,64

32000351

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

315

ECHIPAMENT DE AGREMENT-DEZROBIRII

13.324,67

32000359

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

316

Echipament de agrement-Lapus

12.255,41

32000338

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

317

Echipament de agrement-Puschin

10.692,64

32000345

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

318

ECHIPAMENT DE AGREMENT-ROCADA

10.692,63

32000444

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

319

Echipament de agrement-Valea Rosie

10.692,64

32000332

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

320

ECHIPAMENT DE AGREMENT-ZONA GARA

10.692,63

32000452

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

321

ECHIPAMENT DE CATARAT

76.880,00

3109188

RAADPFL

322

Echipament de joaca Tip 1-Gr.nr.15 GPN,Brestei

36.930,72

32000159

INVATAMANT DP

323

Echipament de joaca Tip 1-Gr.nr.28 GPN,Raului

36.930,72

32000162

INVATAMANT DP

324

Echipament de joaca Tip 1-Gr.nr.36 "Gandacelul"

36.930,73

32000168

INVATAMANT DP

325

Echipament de joaca Tip 1-Gradinita Cernele

36.930,72

32000165

INVATAMANT DP

326

ECHIPAMENT DE JOACA TIP 27-ZONA TITULESCU

180.184,65

32000407

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

327

ECHIPAMENT DE JOACA TIP 28-ZONA FRATI BUZESTI

480.499,70

32000397

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

328

Echipament de joaca Tip 2-Gr.Lic Alimentar,Brestei

47.990,75

32000155

INVATAMANT DP

329

ECHIPAMENT DE JOACA TIP4

109.010,06

32000355

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

330

ECHIPAMENT DETECTIE CT 113 AP AMARADIA

932,35

22200173

SC TERMO CRAIOVA D.P.-GESTIUNEA 3

331

ECHIPAMENT DISPECER CALCULATOR

9.520,00

22200168

SC TERMO CRAIOVA D.P.-GESTIUNEA 2

332

ECHIPAMENT DISPECER CALCULATOR 2

5.883,03

22200170

SC TERMO CRAIOVA D.P.-GESTIUNEA 1

333

ECHIPAMENT DISPECER IMPRIMANTA COLOR

2.713,01

22200169

SC TERMO CRAIOVA D.P.-GESTIUNEA 2

334

Echipament electric integrat-SCM

42.427,41

32000321

CS OLIMPIC SPORT MUNICIPAL-DOM PUBLIC

335

ECHIPAMENT INTRETINERE-ZONA TITULESCU

12.255,40

32000415

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

336

ECHIPAMENT JOACA TIP 11-CRAIOVITA ESPLANADA

135.780,05

32000368

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

337

ECHIPAMENT JOACA TIP 13-PARC ROVINE

189.972,53

32000380

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

338

ECHIPAMENT JOACA TIP 15-ZONA GARA

134.672,39

32000448

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

339

ECHIPAMENT JOACA TIP 16-ZONA SARARI

163.789,27

32000417

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

340

ECHIPAMENT JOACA TIP 19-ESPLANADA LOC 2

75.561,30

32000375

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

341

ECHIPAMENT JOACA TIP 19-ZONA POTELU

75.561,30

32000424

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

342

ECHIPAMENT JOACA TIP 7-ZONA ROCADA

429.569,86

32000440

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

343

ECHIPAMENT JOACA TIP 9-PARC COLIBRI

267.178,86

32000362

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

344

ECHIPAMENT JOACA TIP 9-ZONA SPIRU HARET

267.178,85

32000435

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

345

ECHIPAMENT LOC DE JOACA AL. C-TIN BRÂNCUSI BL. A2

9.137,67

32000128

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

346

ECHIPAMENT LOC DE JOACA CART.ROVINE BL.H21-H13

9.137,67

32000130

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

347

ECHIPAMENT LOC DE JOACA STR. V. PAPILIAN, BL G1-G8

6.450,00

32000152

Consiliul Local Craiova D.P.

348

ECHIPAMENT LOC DE JOACA-BD. DECEBAL BL.5, 10,12

9.137,67

32000129

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

349

ECHIPAMENT LOCURI JOACA PARC LICEU PEDAGOGIC

14.046,51

32000140

RA ADPFL D.P.

350

ECHIPAMENT LOCURI JOACA CART.CV.NOUA BL.175A-175R

14.046,51

32000142

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

351

ECHIPAMENT LOCURI JOACA CART.ROVINE BL.21-36

14.046,51

32000143

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

352

ECHIPAMENT LOCURI JOACA PARCUL CRIZANTEMELOR

14.046,51

32000141

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

353

ECHIPAMENT PT INTRETINERE-DEZROBIRII

12.255,40

32000360

RAADPFL-cimitire,fantani,locuri de joaca,hidranti

354

Echipament tip 1-Gr pp "Floarea Soarelui"

36.930,73

32000179

INVATAMANT DP

355

Echipament tip 1-Gr pp "Petrache Poenaru"

36.930,72

32000182

INVATAMANT DP

356

Echipament tip 1-Gr pp "T.Vladimirescu"

36.930,73

32000197

INVATAMANT DP

357

Echipament tip 1-Gradinita pp "Pinochio"

36.930,72

32000186

INVATAMANT DP

358

EChipament tip 1-Gradinita pp "Sf.Ana"

36.930,73

32000190

INVATAMANT DP

359

Echipament tip 1-Gradinita "Castelul Fermecat"

36.930,73

32000272

INVATAMANT DP

360

Echipament tip 1-Gradinita "Casuta cu povesti"

36.930,73

32000276

INVATAMANT DP

361

Echipament tip 1-Gradinita "Casuta Fermecata"

36.930,73

32000260

INVATAMANT DP

362

Echipament tip 1-Gradinita "Dumbrava Minunata"

36.930,73

32000280

INVATAMANT DP

363

Echipament tip 1-Gradinita "Eden"

36.930,73

32000284

INVATAMANT DP

364

Echipament tip 1-Gradinita "Elena Farago"

69.474,73

32000299

INVATAMANT DP

365

Echipament tip 1-Gradinita "I.Creanga"

36.930,73

32000302

INVATAMANT DP

366

Echipament tip 1-Gradinita "Paradisul Copiilor"

36.930,73

32000222

INVATAMANT DP

367

Echipament tip 1-Gradinita "Sf Lucia"

36.930,73

32000296

INVATAMANT DP

368

Echipament tip 1-Gradinita Aschiuta

36.930,73

32000240

INVATAMANT DP

369

Echipament tip 1-Gradinita Comuna Troaca

36.930,73

32000234

INVATAMANT DP

370

Echipament tip 1-Gradinita Decebal

36.930,72

32000243

INVATAMANT DP

371

Echipament tip 1-Gradinita N.Romanescu

36.930,73

32000268

INVATAMANT DP

372

Echipament tip 1-Gradinita nr.18,str.Potelu

36.930,73

32000250

INVATAMANT DP

373

Echipament tip 1-Gradinita nr.33 "Facai"

36.930,73

32000253

INVATAMANT DP

374

Echipament tip 1-Gradinita nr.35 GPN,Sos Balcesti

36.930,72

32000212

INVATAMANT DP

375

Echipament tip 1-Gradinita nr.4,str.S.Barnutiu

36.930,73

32000194

INVATAMANT DP

376

Echipament tip 1-Gradinita nr.5 "Ingerasii"

36.930,73

32000205

INVATAMANT DP

377

Echipament tip 1-Gradinita nr.57,str.I.Sisesti

36.930,73

32000215

INVATAMANT DP

378

Echipament tip 1-Gradinita Phoenix,bld.Oltenia

36.930,73

32000230

INVATAMANT DP

379

Echipament tip 1-Gradinita Popoveni

36.930,73

32000219

INVATAMANT DP

380

Echipament tip 1-Gradinita Prichindelul

36.930,73

32000246

INVATAMANT DP

381

Echipament tip 1-Gradinita(Lic.S.Velovan)

36.930,73

32000287

INVATAMANT DP

382

Echipament tip 1-Gradinita.nr.27 "Otilia Cazimir"

36.930,72

32000172

INVATAMANT DP

383

Echipament tip 1-Lic. de arte M.Sorescu(Gradinita)

36.930,73

32000264

INVATAMANT DP

384

Echipament tip 2-Gr PN nr.1,Princip Unite

99.962,45

32000201

INVATAMANT DP

385

Echipament tip 2-Gr pp "Floare Albastra"

47.990,75

32000176

INVATAMANT DP

386

Echipament tip 2-Gradinita "Voiniceii"

99.962,45

32000291

INVATAMANT DP

387

Echipament tip 2-Gradinita Neghinita

47.990,75

32000237

INVATAMANT DP

388

Echipament tip 2-Gradinita nr.14 "Luceafarul"

99.962,45

32000226

INVATAMANT DP

389

Echipament tip 2-Gradinita nr.16,str.Teilor

47.990,75

32000208

INVATAMANT DP

390

Echipament tip 2-Gradinita Piticot,str.E.Farago

69.474,73

32000256

INVATAMANT DP

391

ECHIPAMENTE CCTV-BUSINESS CENTER

9.050,96

32000477

RAADPFL- BUSINNES CENTER DOM PUBLIC

392

Echipamente cu citire radio si software

234.444,81

22100190

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

393

Debitmetru

15.822,67

22200165

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

394

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3688

16.924,80

22200040

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

395

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3689

16.924,80

22200041

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

396

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3690

16.924,80

22200042

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

397

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3691

16.924,80

22200053

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

398

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3692

16.924,80

22200044

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

399

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3693

16.924,80

22200036

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

400

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3694

16.924,80

22200046

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

401

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3696

16.924,80

22200048

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

402

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3697

16.924,80

22200049

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

403

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3698

16.924,80

22200050

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

404

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3699

16.924,80

22200051

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

405

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3700

16.924,80

22200052

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

406

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3701

16.924,80

22200055

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

407

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3702

16.924,80

22200038

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

408

DEBITMETRU TIP SONOFLOR 3703

16.924,80

22200039

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

409

DEBITMETRE PORTABILE

157.944,38

22200164

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

410

UTILAJ INSTAL.HIDRAULICE(POMPA-REABILIT RETEA RAUL

5.978,25

22100241

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

411

UTILAJ INSTAL.HIDRAULICE-REAB RETEA STR.RAULUI

5.978,25

22100242

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

412

Soft pt date si instruiri-CAO

149.465,55

8002

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

413

PicK-up car

105.928,07

22300001

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

414

MOTOR ELECTRIC MID 2=355 1277

18.629,76

22100054

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

415

MOTOR MAB 3 1320

8.536,31

22100057

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

416

MOTOR MAB 3 PTR. POMPA SIRET 900 1222

19.310,23

22100084

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

417

Instalatii retele telefonie

303.073,45

12009595

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

418

Instalatii de paratraznet

734.402,76

12009594

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

419

INSTALATIE RIDICARE PRESIUNE-STATIA DE APA BORDEI

53.054,61

22100172

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

420

INSTALATIE CCTV

579.366,17

22200162

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

421

INSTALATIE CAPTARE APA IZVARNA 1211

615.197,63

12002074

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

422

INSTAL.ELEC.LA S.P.BD.1MAI 2721

513,86

12004117

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

423

Instalatie electrica

1.599,55

12000011

Stadion D.P.

424

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-BUSINESS CENTER

107.229,06

12013882

RAADPFL- BUSINNES CENTER DOM PUBLIC

425

RETELE INT DE UTILIT.-INSTAL. ELECTR.WATER PARC

923.776,61

12014097

WATER PARK -DOMENIUL PUBLIC

426

SALA POLIVALENTA-INSTALATIE ELECTR ST POMP

31.182,24

22100245

Consiliul Local Craiova D.P.

427

SALA POLIVALENTA-INSTALATIE ELECTR ST POMP 3

30.262,20

22100247

Consiliul Local Craiova D.P.

428

INST HIDRAULICA PTR REZ 5000MC 2BUC 1269

67.689,13

12000441

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

429

ELECTROPOMPE NDS 14 3BUC 1278

46.734,57

22100053

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

430

ECHIPAMENTE CCTV-BUSINESS CENTER

9.050,96

32000477

RAADPFL- BUSINNES CENTER DOM PUBLIC

431

Echipamente cu citire radio si software

234.444,81

22100190

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

432

ECHIP. PORNIRE TIP SOFT STARTER 1279

5.667,63

22100052

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

433

ECHIP. PORNIRE TIP SOFT STARTER 1280

5.667,63

22100051

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

434

BULDOEXCAVATOR

235.427,31

22100188

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

435

COMPACTOR

9.216,00

22100187

COMPANIA DE APA OLTENIA D.P.

436

SISTEM SEMAFORIZAERE CALEA BUCURESTI

292.337,56

22100261

Consiliul Local Craiova D.P.

437

SISTEM SEMAFORIZAERE BDUL DACIA/DECEBAL

328.546,72

22100262

Consiliul Local Craiova D.P.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

BUNURI DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA TRANSMISE IN CONCESIUNE CATRE COMPANIA DE APA OLTENIA PENTRU CARE SE ACTUALIZEAZA VALOAREA DE INVENTAR SI NUMARUL DE INVENTAR

ANEXA NR. 4 LA HOTARAREA NR.21/2019

Nr.crt.

Denumire

Nr.inventar

Valoare inventar

Nr.inventar ramas dupa cumularea valorilor

Valoare finala cumulata

0

1

2

3

4

6

1

CANAL A.BECK(Dimitrie Bolintineanu) 2713

12004107

294,05

12006642

813,31

2

CANAL STR. DIMITRIE BOLINTINEANU (ADOLF BECK)

12006642

519,26

3

CANAL A.IANCU 2710

12004134

320,31

12006551

839,57

4

CANAL STR. AVRAM IANCU-1 BUC

12006551

519,26

5

CANAL A.IPATESCU 2712

12004109

1.122,47

12004135

1.843,46

6

CANAL STR. ANA IPATESCU

12006794

519,26

7

CANAL A.IPATESCU 2711

12004135

201,73

8

CANAL B.VILCII 2699

12004123

6.044,12

12006555

1.763.173,17

9

CANAL STR.B. VILCII 2697

12004121

6.950,79

10

CANAL STR. BARIERA VÂLCII-1 BUC

12006555

1.750.178,26

11

CANAL BD MURES (Gh.Chitu) 2895

12003850

27,82

12003859

42.239,57

12

CANAL BD,MURES (Gh.Chitu)2687

12004073

14.485,12

13

CANAL BD.MURES (GH.CHITU) 2686

12004072

27.581,36

14

CANAL BD MURES ( BDUL GH.CHITU) 2894

12003859

145,27

15

CANAL BD.REPUBLICII(Carol I) 2684

12004070

6.518,78

12003868

6.549,69

16

CANAL BD REPUBLICII 2893

12003868

30,91

17

CANAL C. BRINCUSI 2681

12004067

1.023,53

12006553

2.926,11

18

CANAL C.BRINCUSI 2679

12004065

339,18

19

CANAL C.BRINCUSI BL.A2-A3 2744

12004321

1.044,14

20

CANAL STR. C-TIN BRANCUSI-1 BUC

12006553

519,26

21

CANAL CONEXE M.VITEAZU-P.SAPCA 2734

12004311

1.143,86

12004273

40.167,71

22

CANAL STR.M.VITEAZU 2848

12004272

34.033,42

23

CANAL STR.M.VITEAZU 2850

12004274

2.008,42

24

CANAL STR.M.VITEAZU 2851

12004275

1.262,44

25

CANAL STR.M. VITEAZU 2849

12004273

1.719,57

26

CANAL DEV.TR.2 TRAM. TOPORAS 2732

12004192

29.535,46

12004304

30.218,69

27

CANAL STR.TOPORAS 2765

12004304

683,23

28

CANAL DEV.TR.4V TRAMVAI ROMUL-REF.AGR. 2431

12000918

14.164,96

12004357

199.035,77

29

CANAL STR. ROMUL

12006668

184.800,81

30

CANAL STR.ROMUL 2789

12004357

70,00

31

CANAL G ENESCU 2928

12003893

3,52

12006891

3.815,34

32

CANAL G.ENESCU 2641

12004179

3.292,56

33

CANAL STR GEORGE ENESCU

12006891

519,26

34

CANAL GHE. BARITIU

12003892

1,85

12006777

521,11

35

CANAL STR. GHE. BARItIU

12006777

519,26

36

CANAL GHE.DOJA 2636

12004204

17.642,34

12006836

106.180,54

37

CANAL GHE.DOJA 2866

12004260

43,46

38

CANAL STR GHE DOJA

12006836

88.494,74

39

CANAL IZVOR NAT.C.ISLAZ 2873

12004259

45,38

12006880

845,03

40

CANAL STR C ISLAZ 2891

12003856

239,84

41

CANAL STR.C.ISLAZ 2872

12004258

40,55

42

CANAL STR CAMPIA ISLAZ

12006880

519,26

43

CANAL LOC.GR.PREOTEASA (Sfantul Dumitru) 2631

12004208

1.729,11

12003852

1.759,83

44

CANAL STR GR PREOTEASA 2887

12003852

30,72

45

CANAL M.V.FRUNZE (General Dragalina) 2639

12004177

204,25

12008785

31.753,23

46

CANAL M.V.FRUNZE (General Dragalina) 2867

12004279

37,95

47

CANAL STR.FRUNZE (General Dragalina) 2640

12004178

2.025,33

48

Canal str.General Dragalina

12008785

29.485,70

49

CANAL MEN. STR.EC.TEODOROIU 2742

12004309

235,19

12003853

273,52

50

CANAL STR EC TEODOROIU 2888

12003853

38,33

51

CANAL OBOR SILOZ(Imparatul Traian) 2578

12002918

6.099,51

52

CANAL STR SILOZ (Imparatul Traian)2905

12003858

40,18

12004319

11.154,77

53

CANAL STR.OBOR(Imparatul Traian)282

12004224

433,35

54

CANAL STR.SILOZ (Imparatul Traian)2774

12004351

1.428,09

55

CANAL STR.SILOZ(Imparatul Traian) 2772

12004349

2.052,83

56

CANAL STR.SILOZ(Imparatul Traian) 2773

12004350

737,68

57

CANAL STR.IMP TRAIAN ( STR. SILOZ) 2771

12004319

363,13

58

CANAL PLUV.STR.SADU,ROZNOV DROBETA 2785

12004362

235,32

12008717

433.359,20

59

Canal str.SADU+95 racorduri

12008717

433.123,88

60

CANAL PLUV. STR.SOVATA 2737

12004314

431,58

12008675

201.860,30

61

Canal str.SOVATA+51 racorduri

12008675

201.428,72

62

CANAL P-TA GARII 2805

12004343

945,77

12004340

2.955,64

63

CANAL P-TA GARII 2802

12004340

2.009,87

64

CANAL S BARNUTIU 2907

12003834

57,80

12006629

564,70

65

CANAL STR. SIMION BARNUtIU

12006629

506,90

66

CANAL SARARI SILOZ 2584

12004162

931,98

12004156

6.002,68

67

CANAL SARARI SILOZ 2586

12004174

2.880,65

68

CANAL STR.SARARI 2589

12004167

372,44

69

CANAL STR.SARARI 2590

12004168

906,58

70

CANAL SARARI 2588

12004156

911,03

71

CANAL STR 30 DEC(LIPSCANI) 2936

12003901

12,09

12014532

1.571.437,76

72

CANAL STR. 30 DECEMBRIE (LIPSCANI)2746

12004323

466,02

73

RETEA CANALIZARE MENAJERA STR.LIPSCANI 221ML

12014532

1.570.959,65

74

CANAL STR ALEX CEL BUN 2935

12003900

12,05

12004103

694,71

75

CANAL STR ALEX.CEL BUN

12006867

519,26

76

CANAL ALEX.CEL BUN 2717

12004103

163,40

77

CANAL STR ARM POPORULUI (Petre Carp) 2934

12003899

10,20

12006714

36.613,88

78

CANAL STR. PETRE CARP(ARMATA POPORULUI)

12006714

36.603,68

79

CANAL STR 7 NOV (Bibescu) 2898

12003863

139,08

12006873

567.522,44

80

CANAL STR PREL 7 NOV (Bibescu) 2939

12003904

8,04

81

CANAL STR. BIBESCU

12006800

519,26

82

CANAL STR.7 NOV. (Bibescu) 2720

12004106

24.845,24

83

CANAL STR BIBESCU+21 racorduri

12006873

542.010,82

84

CANAL STR BRESTEI 2931

12003907

1,85

12004090

1.419.986,16

85

CANAL STR.BRESTEI 2694+150 racorduri

12004090

1419984,31

86

CANAL STR C-TIN LECA

12006878

519,26

87

CANAL STR.C.DIN PARIS 2642(Constantin Lecca)

12004180

885,05

88

CANAL STR.C.DIN PARIS 2664(Constantin Lecca)

12004098

362,22

12008804

71.169,95

89

CANAL STR.C.DIN PARIS 2665(Constantin Lecca)

12004089

679,62

90

Canal str.CONSTANTIN LECCA

12008804

68.723,80

91

CANAL STR DAMBOVITEI

12006908

519,26

12004195

728,22

92

CANAL STR.DIMBOVITA 2655

12004195

208,96

93

CANAL C.NICOLCESCU (Elena Teodorini) 2831

12004217

94,82

12006900

1.133,34

94

CANAL STR ECATERINA TEODORINII

12006889

519,26

95

CANAL STR EC TEODORINII

12006900

519,26

96

CANAL STR I AUGUSTIN-CL.PLUVIAL

12006824

519,26

12008773

147.952,85

97

Canal str.Dr.Ion Augustin

12008773

147.433,59

98

CANAL STR I C FRIMU (Eroilor)2886

12004116

95,81

12008778

5.639.449,71

99

Canal str.EROILOR

12008778

5.639.353,90

100

CANAL STR K MARX(Fratii Buzesti) 2885

12003810

111,27

12006646

630,53

101

CANAL STR. FRAtII BUZESsTI

12006646

519,26

102

CANAL STR KRASNOFF ( Felix Aderca)2890

12003855

13,29

12003854

44,20

103

CANAL STR KRASNOFF ( Felix Aderca)2889

12003854

30,91

104

CANAL STR LOMONOSOV(Sfintii Apostoli) 2923

12003906

1,11

12006687

1.082,40

105

CANAL UNITAR STR.LOMONOSOV(Sfintii Apostoli) 2614

12004153

562,03

106

CANAL STR. SFINTII APOSTOLI

12006687

519,26

107

CANAL STR PAVLOV(Amaradia) 2912

12003849

47,16

12008807

54.630,29

108

Canal str.AMARADIA

12008807

54.583,13

109

CANAL STR POIENII

12006861

519,26

12008752

377.294,27

110

Canal str.POIENII+58 racorduri

12008752

376.775,01

111

CANAL STR PR UNITE 2909

12003836

15,45

12006564

534,71

112

CANAL STR. PRINCIPATELE UNITE-1 BUC

12006564

519,26

113

CANAL STR SOMES(Alexandru Macedonski) 2904

12003839

47,60

12004284

4.281,72

114

CANAL STR.A.MACEDONSKI 2860

12004284

4.234,12

115

CANAL STR Z SIMION (Mircea Voda) 2943

12003896

1,24

12006654

520,50

116

CANAL STR. MIRCEA VODA

12006654

519,26

117

CANAL STR,BUCOVAT 2689

12004075

3.019,54

12003895

3.023,56

118

CANAL STR BUCOVAT 2930

12003895

4,02

119

CANAL STR. 13 SEPT. 2725

12004111

786,60

12003903

1.307,10

120

CANAL STR. 13 SEPTEMBRIE

12006632

519,26

121

CANAL STR 13 SEPT 2938

12003903

1,24

122

CANAL STR. 24 IANUARIE

12006634

519,26

12003862

534,59

123

CANAL STR 24 IAN 2897

12003862

15,33

124

Canal str. Blv. DECEBAL - GARLESTI ( TRONSON) S2-0

12008798

124.942,99

12003844

1.544.735,98

125

CANAL STR.DECEBAL 2917

12003844

1.419.792,99

126

CANAL STR. BUZIASI

12006804

519,26

12004064

1.223,46

127

CANAL STR. BUZIAS 2678

12004064

704,20

128

Canal str. CASTANILOR-COCULESCU-PIERSICULUI ( TRON

12008789

285.601,74

12008766

644.151,40

129

CANAL STR.CASTANILOR/COCULESCU/PIERSICULUI

12008766

358.549,66

130

Canal str. DEALUL SPIREI - MACINULUI ( TRONSOANE)

12008797

442.037,79

12004084

447.660,39

131

CANAL STR.D.SPIRII 2661

12004085

399,10

132

CANAL STR.D.SPIRII 2660

12004084

5.223,50

133

Canal str. Dr. ION CANTACUZINO - Dr. STEFAN BERCEA

12008795

122.157,82

12006825

122.677,08

134

CANAL STR DR CANTACUZINO-CL PLUVIAL

12006825

519,26

135

Canal str. Dr. NICOLAE IONESCU SISESTI ( TRONSON )

12008794

341.183,24

12006827

341.702,50

136

CANAL DR N IONESCU-SISESTI CL MJ+PLUVIAL

12006827

519,26

137

CANAL STR. EMIL GaRLEANU

12006742

519,26

12006750

1.038,52

138

CANAL STR. EMIL GaRLEANU

12006750

519,26

139

CANAL STR. HUMULESTI ( Henri Coanda)2624

12004201

365,98

12006676

10.595,34

140

CANAL STR.HUMULESTI 2625 (HENRI COANDA)

12004213

308,31

141

CANAL STR. HENRI COANDA

12006676

9.921,05

142

CANAL STR. INFRATIRII 2863

12004287

34.195,39

12004197

34.502,98

143

CANAL STR. INFRATIRII 2620

12004197

307,59

144

CANAL STR. ION CREANGA-1 BUC

12006559

519,26

12004198

805,20

145

CANAL STR. I. CREANGA 2621

12004198

285,94

146

Canal str. ION IONESCU ARGETOIANU - VICTOR PAPILIA

12008796

107.198,48

12006589

107.717,74

147

CANAL STR. C. ARGETOIANU-1 BUC

12006589

519,26

148

CANAL STR. MIHAIL KOGALNICEANU

12006652

24.177,20

12003842

24.229,74

149

CANAL STR M KOGALNICEANU 2915

12003842

52,54

150

CANAL STR. PANAIT MOsOIU

12006659

519,26

12003887

520,87

151

CANAL STR P MOSOIU 2951

12003887

1,61

152

CANAL STR. PETRU RAREs

12006661

17.032,77

12003837

17.054,41

153

CANAL STR P RARES 2910

12003837

21,64

154

Canal STR. ROZNOV+20 racorduri

12008720

166.165,93

12006865

749.970,71

155

CANAL STR ROZNOV+98 racorduri

12006865

583.804,78

156

CANAL STR. STEFAN CEL MARE

12006792

519,26

lonmflv*

«n

157

CANAL STR STEFAN CEL MARE 2906

12003833

120,54

158

Canal str. TRAIAN GHEORGHIU - E. FARAGO (TRONSOANE

12008793

103.870,45

12006618

667.198,23

159

CANAL STR. TRAIAN GHEORGHIU-1 BUC

12006618

563.327,78

160

Canal str. TRAIAN LALESCU - GOGU CONSTANTINESCU (

12008799

19.127,03

12008800

95.054,50

161

Canal str. TRAIAN LALESCU - CALEA BUCURESTI ( TRON

12008800

75.927,47

162

CANAL STR. ZAMBILITEI 2747

12004324

705,63

12006700

1.224,89

163

CANAL STR. ZAMBILEI

12006700

519,26

164

CANAL STR.AL.DIRVOREANU 2654(D.ECLEZIARHUL)

12004128

405,61

12006768

28.418,49

165

Canal str.DIONISIE ECLESIARHUL

12008806

27.493,62

166

CANAL STR. D. ECLESIASTRUL

12006768

519,26

167

CANAL STR.ANUL 1848 2708

12004132

954,81

12004131

236.401,61

168

CANAL STR.ANUL 1848 2707

12004131

235.446,80

169

CANAL STR.ARGES 2726

12004112

1.452,50

12004127

1.792,96

170

CANAL STR.ARGES 2876

12004252

47,83

171

CANAL STR.ARGES 2703

12004127

292,63

172

CANAL STR.ARIES 2702

12004136

105,60

12003865

127,85

173

CANAL STR ARIES 2900

12003865

22,25

174

CANAL STR.BARATI 2875

12004261

14,14

12004124

434,25

175

CANAL STR.BARATI 2700

12004124

420,11

176

CANAL STR.BUCIUMULUI 2692

12004100

1.201,54

12004077

15.651,55

177

CANAL STR.BUCIUMULUI 2693

12004062

11.142,40

178

CANAL STR.BUCIUMULUI 2691

12004077

3.307,61

179

CANAL STR.BUJORULUI 2688

12004074

254,39

12003894

257,48

180

CANAL STR BUJORULUI 2929

12003894

3,09

181

CANAL STR.CALUGARENI 2671

12004095

302,20

12004097

105.750,31

182

CANAL STR.CALUGARENI 2672

12004096

135,83

183

CANAL STR.CALUGARENI 2674

12004071

302,52

184

CANAL STR.CALUGAREN 2673

12004097

105.009,76

185

CANAL STR.CLOSCA 2871

12004257

26,57

12004091

183,86

186

CANAL STR.CLOSCA 2667

12004091

157,29

187

CANAL STR.CORNULUI 2663 B.P.HASDEU

12004087

317,65

12004206

76.426,32

188

CANAL STR.HASDEU 2630

12004207

408,49

189

CANAL STR.HASDEU 2629

12004206

75.700,18

190

CANAL STR.DEVA 2658

12004082

239,42

ionnAnoi

«1 9 79

191

CANAL STR.DEVA 2657

12004081

573,31

192

CANAL STR.DEZROBIRII 2545

12000876

3.880,92

193

RETELE CANALIZARE DEZROBIRII ROVINE ET.B 1 3136

12003991

18,33

12004148

78.450,82

194

CANAL STR DEZROBIRII 2609

12004148

74.551,57

195

CANAL STR.DOBR.GHEREA (MIRON COSTIN)2870

12004256

58,59

196

CANAL STR.DOBR.GHEREA(MIRON COSTIN) 2653

12004191

510,63

12006703

1.088,48

197

CANAL STR. MIRON COSTIN

12006703

519,26

198

CANAL STR.DOLJULUI 2651

12004189

632,90

12004188

1.178,70

199

CANAL STR.DOLJULUI 2650

12004188

545,80

200

CANAL STR.DRAGOSLAVE 2868

12004254

15,11

12004175

114,89

201

CANAL STR.DRAGOSLAVE 2647

12004175

99,78

202

CANAL STR.DUDULUI (CIMPULUI)2649

12004187

430,08

12004186

880,98

203

CANAL STR.DUDULUI 2648

12004186

450,90

204

CANAL STR.FELDIOARA 2646

12004184

1.716,22

12006774

2.235,48

205

CANAL STR. FELDIOAREI

12006774

519,26

206

CANAL STR.GR.ALEXANDRESCU 2632

12004209

245,11

12006912

764,37

207

CANAL STR GRIGORIE ALEXANDRESCU

12006912

519,26

208

CANAL STR.G-RAL MAGHERU 2635

12004185

1.890,80

12004211

5.902,15

209

CANAL STR.G-RAL MAGHERU 2634

12004211

4.011,35

210

CANAL STR.HOREZ 2854

12004278

1.160,53

211

CANAL STR.HOREZ 2855

12004289

214,70

12004203

1.560,82

212

CANAL STR.HOREZ 2626

12004203

185,59

213

CANAL STR.HORIA 2628

12004205

12.281,47

12004194

13.491,89

214

CANAL STR.HORIA 2627

12004194

1.210,42

215

CANAL STR.IULIUS CEZAR 2798

12004346

204,25

12006906

723,51

216

CANAL STR IULIU CEZAR

12006906

519,26

217

CANAL STR.LIBERTATII 2616

12004183

155,44

12004154

417,03

218

CANAL STR.LIBERTATII 2615

12004154

261,59

219

CANAL STR.M.BASARAB 2857

12004271

490,22

12003843

505,12

220

CANAL STR M BASARAB 2916

12003843

14,90

221

CANAL STR.M.GORKI (Madona Dudu) 2853

12004277

1.085,10

222

CANAL STR.M.GORKI (Madona Dudu) 2856

12004280

105,18

12004276

2.940,47

223

CANAL STR.M.GORKI (MADONA DUDU) 2852

12004276

1.750,19

224

Canal str.MACINULUI S4-57.1 W

12008802

126.748,19

12006840

127.267,45

225

CANAL STR MACINULUI

12006840

519,26

226

CANAL STR.MARASESTI 2846

12004215

988,37

12004253

36.172,22

227

CANAL STR.MARASESTI 2845

12004253

35.183,85

228

CANAL STR.MICSUNELE 2843

12004229

1.715,63

12004228

293.319,76

229

CANAL STR.MICSUNELE 2842

12004228

291.604,13

230

CANAL STR.MUNCEL 2884

12004039

18,25

12006843

537,51

231

CANAL STR MUNCELULUI

12006843

519,26

232

CANAL STR.NANTERRE 2836

12004232

203,21

12004221

8.516,85

233

CANAL STR.NANTERRE 2837

12004223

963,78

234

CANALIZARE STR NANTERRE 11C

12007919

7.295,93

235

CANAL STR.NANTERRE 2835

12004221

53,93

236

CANAL STR.NERVA 2833

12004219

498,87

12004218

907,80

237

CANAL STR.NERVA 2832

12004218

408,93

238

CANAL STR.OLTET 2-4 2740

12004327

299,86

12003831

321,06

239

CANAL STR OLTET 2914

12003831

21,20

240

CANAL STR.P.ISPIRESCU 2809

12004291

922,98

12004348

46.080,73

241

CANALIZARE PETRE ISPIRESCU BL 3,4,5 3635

12004487

44.985,74

242

CANAL STR.P.ISPIRESCU 2808

12004348

172,01

243

CANAL STR.PALTINIS 2814

12004238

363,09

12004235

3.771,30

244

CANAL STR.PALTINIS 2811

12004235

3.408,21

245

CANAL STR.PARTIZANILOR 2820(SERBAN VODA)

12004244

106,78

12004233

1.068,99

246

CANAL STR.PARTIZANILOR 2819(SERBAN VODA)

12004233

962,21

247

CANAL STR.PARULUI 2815

12004239

529,75

12006627

1.036,65

248

CANAL STR. PARULUI

12006627

506,90

249

CANAL STR.PETUNIILOR 2807

12004281

512,59

12003874

514,75

250

CANAL STR PETUNIILOR 2948

12003874

2,16

251

CANAL STR.PRIVIGHETORII 2882

12004268

54,73

12004333

288,60

252

CANAL STR.PRIVIGHETORII 2795

12004333

233,87

253

CANAL STR.PRODUCTELOR 2794(TOAMNEI)

12004332

2.404,46

12008774

51.214,31

254

CANAL STR.TOAMNEI

12008774

48.809,85

255

CANAL STR.R.MUNCITOARE 2790

12004355

1.210,42

12006724

1.729,68

256

CANAL STR. ROMANIA MUNCITOARE

12006724

519,26

257

CANAL STR.ROVINARI 2787

12004364

79,14

12006717

1.109,03

258

CANAL STR.ROVINARI 2788

12004338

510,63

259

CANAL STR. ROVINARI

12006717

519,26

260

CANAL STR.S1-47 W-STR.OPANEZ,MICSUNELE

12008792

54.175,86

12004247

63.324,48

261

CANALIZARE STR OPANEZ 2A

12007909

3.108,06

262

RETELE DEVIATE DE CANALIZARE STR OPANEZ NR.9

12007896

5.451,90

263

CANAL STR.OPANEZ 2823

12004247

588,66

264

CANAL STR.T.VLADIMIRESCU-AN 1848 2761

12004290

3.484,08

12004299

420.755,12

265

CANAL STR.T.VLADIMIRESCU-LOMONOSOV (Sfintii Apostoli) 2

762 12004301

19.019,19

266

CANAL STR.TUDOR VLADIMIRESCU 2760

12004299

398.251,85

267

CANAL STR.TIMIS 2766(OSCAR OBEDEANU)

12004305

1.568,10

12006886

2.087,36

268

CANAL STR OBEDEANU

12006886

519,26

269

CANAL STR.TR.DEMETRESCU 2920

12003847

9,56

12006722

528,82

270

CANAL STR. TRAIAN DEMETRESCU

12006722

519,26

271

CANAL STR.ULMULUI 2879

12004265

43,10

12004308

292,28

272

CANAL STR.ULMULUI 2759

12004308

249,18

273

CANAL STR.V.ALECSANDRI 2754

12004293

1.046,66

12003866

84.931,67

274

CANAL STR.V.ALECSANDRI 2755

12004294

576,92

275

CANAL STR.V.ALECSANDRI 2878

12004264

45,98

276

PREL. CANAL STR.V.ALECSANDRI 2756

12004295

138,39

277

CANAL STR V ALECSANDRI 2901

12003866

83.123,72

278

CANAL STR.V.LUPU 2753

12004292

301,27

12006709

832,89

279

CANAL STR. VASILE LUPU

12006709

531,62

280

CANAL STR.V.TEPES 2751

12004298

101,44

12006672

931,58

281

CANAL STR.V.TEPES 2752

12004317

310,88

282

CANAL STR. VLAD tEPEs

12006672

519,26

283

CANAL STR.VERDI 2750

12004300

181,11

12004326

300,19

284

CANAL STR.VERDI 2749

12004326

119,08

285

CANAL UNIRII 30 DEC. 2718

12004104

1.805,41

12003841

98.073,49

286

RETELE CANALIZARE LOCUINTE UNIRII ll 3132

12003987

27,10

287

CANAL STR UNIRII 2903

12003841

96.240,98

288

CANAL V.CONTA 2738

12004315

2.287,24

12003867

3.352,20

289

CANAL V.CONTA 2739

12004316

1.046,60

290

CANAL STR V CONTA 2902

12003867

18,36

291

CANAL-CRISAN 2727

12004113

135,99

12004086

300,62

292

CANAL STR.CRISAN 2662

12004086

164,63

293

RETELE CANALIZARE CR. NOUA ET. A 1 3134

12003989

7,59

12000749

2.199,10

294

RETELE CANALIZARE CR.NOUA - CORNITOIU l A 3138

12003993

144,92

295

RETELE CANALIZARE CR.NOUA ET. B ll 3141

12003996

13,88

296

CANAL CV.NOUA 2301

12000749

2.032,71

297

CANAL DEZ.ROVINE 2563

12000855

10.542,00

298

CANAL DEZ.ROVINE 2564

12000856

866,23

299

CANAL DEZ.ROVINE 2565

12000857

2.899,67

300

CANAL DEZ.ROVINE 2566

12000858

1.019,80

12000884

40.875,12

301

CANAL DEZ.ROVINE 2567

12000869

1.769,29

302

CANAL DEZ.ROVINE 2568

12000860

233,45

303

CANAL DEZ.ROVINE 2569

12000851

154,02

304

CANAL DEZ.ROVINE 2570

12000862

770,26

305

CANAL DEZ.ROVINE 2571

12000863

6.432,48

306

CANAL DEZ.ROVINE 2572

12000864

304,77

307

CANAL DEZ.ROVINE 2553

12000884

15.883,15

308

CANAL-DRENAJ CL.SEVERIN 2728

12004114

6.631,44

12003872

79131,98

309

CANAL CL.SEVERIN 2729

12004115

3.848,28

310

CANAL CL.SEVERIN 2730

12004231

18.082,93

311

CANAL CL.SEVERIN 2784

12004361

4.108,21

312

CANAL CL.SEVERIN. 2783

12004360

3.692,11

313

CANAL CL.SEVERINULUI 2777

12004354

7.932,92

314

CANAL CL.SEVERINULUI 2880

12004266

29,03

315

CANAL CORECTARE TR.1 TRAM CL.SEVER-TOPORAS 2731

12004078

27.124,39

316

CANAL PLUV. CL. SEVER. conexe 2736

12004313

5.084,26

317

RETELE CANALIZARE CL.SEVERINULUI ET. Vll 3153

12004046

2.029,35

318

RETELE CANALIZARE CL.SEVERINULUI lV A 1 3154

12004047

24,54

319

RETELE CANALIZARE CL.SEVERINULUI lX A 3155

12004048

541,68

320

CANAL CL SEVERINULUI 2946

12003872

2,84

321

CANAL BD.23 AUGUST (Stirbei Voda) 2682

12004068

104,31

12008708

385.333,50

322

CANAL BD.23 AUGUST (Stirbei Voda) 2683

12004079

210,86

323

CANAL BD.23 AUGUST (Stirbei Voda) 2874

12004270

46,13

324

Canal str.STIRBEI - VODA+11 racorduri

12008708

384.972,20

325

CANAL MENAJER LOC.1MAI 2423

12000910

1.155,11

326

CANAL BD.1MAI 2533

12000825

323,19

327

CANAL BD.1MAI 2534

12000826

268,56

12000813

53224,7

328

CANAL BD.1MAI 2535

12000827

1.064,34

329

CANAL BD.1MAI 2536

12000828

335,57

330

CANAL BD.1MAI 2539

12000849

23.236,26

331

CANAL BD.1MAI 2540

12000871

1.341,81

332

CANAL BD.1MAI 2541

12000872

1.165,04

333

CANAL BD.1MAI 2542

12000873

1.593,96

334

CANAL BD.1MAI 2543

12000874

10.201,33

335

CANAL BD.1MAI 2544

12000875

1.421,65

336

CANAL BD.1MAI FIR PRINCIPAL 2532

12000824

3.027,93

337

CANAL PLUV.BD.1MAI 2424

12000911

269,02

338

RETELE CANALIZARE 1 MAI ET. V E 3165

12004058

489,60

339

RETELE CANALIZARE 1 MAI ET. V B 1 3166

12004032

103,32

340

RETELE CANALIZARE 1 MAI ET. lV E 3156

12004060

219,09

341

RETELE CANALIZARE 1 MAI ET,V A 1 3163

12004056

22,39

342

RETELE CANALIZARE 1 MAI ET,V C 3164

12004057

44,23

343

RETELE CANALIZARE 1 MAI lV C 3158

12004041

5.412,73

344

RETELE CANALIZARE 1 MAI IV F 3157

12004050

206,64

345

CANAL BD.1MAI 2521

12000813

1.322,93

346

RETELE CANALIZARE BRAZDA LUI NOVAC ll B 1 3142

12003997

81,65

347

RETELE CANALIZARE BRAZDA LUI NOVAC ll D 5 3131

12003986

106,19

348

CANAL BR.NOVAC 2478

12000965

1.746,15

349

CANAL BR.NOVAC 2497

12000945

2.338,62

350

CANAL BR.NOVAC 2498

12000946

378,73

351

CANAL BR.NOVAC 2500

12000829

3.387,56

352

CANAL BR.NOVAC 2501

12000907

7.202,71

12000931

39227,78

353

CANAL BR.NOVAC 2502

12000833

289,48

354

CANAL BR.NOVAC 2503

12000834

1.583,95

355

CANAL BR.NOVAC 2504

12000835

433,94

356

CANAL BR.NOVAC 2505

12000836

1.502,97

357

CANAL BR.NOVAC 2506

12000837

394,91

358

CANAL BR.NOVAC 2507

12000838

1.549,76

359

CANAL BR.NOVAC 2508

12000850

1.095,77

360

CANAL BR.NOVAC 2509

12000840

187,50

361

CANAL BR.NOVAC 2510

12000831

959,23

362

CANAL BR.NOVAC 2511

12000842

394,38

363

CANAL BR.NOVAC 2512

12000843

3.423,51

364

CANAL BR.NOVAC 2513

12000844

658,23

365

CANAL BR.NOVAC 2514

12000845

798,69

366

CANAL BR.NOVAC 2515

12000846

5.273,30

367

CANAL BR.NOVAC 2516

12000847

1.326,64

368

CANAL BR.NOVAC 2517

12000848

2.515,26

369

CANAL BR. NOVAC 2483

12000931

1.598,65

370

CANAL C.BUC. 2453

12000901

1.719,57

371

CANAL C.BUC. 2454

12000902

1.358,47

372

CANAL C.BUC. 2464

12000951

459,22

373

CANAL C.BUC. 2465

12000952

1.734,52

374

CANAL C.BUC. 2466

12000953

154,36

375

CANAL C.BUC. 2467

12000954

234,51

376

CANAL C.BUC. 2468

12000955

724,10

377

CANAL C.BUC. 2469

12000967

609,41

378

CANAL C.BUC. 2470

12000957

472,30

379

CANAL C.BUC. 2471

12000948

1.961,27

380

CANAL C.BUC. 2472

12000959

3.787,80

12000920

160458,06

381

CANAL C.BUC. 2473

12000960

2.573,87

382

CANAL C.BUC.ET.8A1 2428

12000915

1.887,69

383

CANAL CL BUC 2608

12004137

149,04

384

CANAL DEV.TR.5 TRAMVAI C.BUC. 2432

12000909

10.916,84

385

CANAL PLUV.C.BUC.-ROMUL 2733

12004310

6.143,64

386

CANAL Q300 LOC.C.BUC.ET.7C 2430

12000928

10.034,77

387

CANAL Q300,500 C.BUC.ET.7A2 LOCUINTE 2429

12000916

12.148,17

388

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI Vll G 3148

12004059

13.810,46

389

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI ET. VII E 1 3151

12004044

432,19

390

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI Vll K 2 b 3149

12004013

291,27

391

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI lV A 3 3161

12004054

890,67

392

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI Vll K 1 3150

12004043

297,50

393

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI Vll J 1 3152

12004045

1.067,50

394

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI et.VII L 2 11034

12006250

77.853,23

395

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI ET.Vll K 2 a 3147

12004030

2.869,71

396

RETELE CANALIZARE CL.BUCURESTI Vll ; ll 3162

12004055

3.479,54

397

CANAL C.BUC. 2433

12000920

2.396,44

398

CANAL SC.GEN.ROMANESTI 2775

12004352

1.452,12

12006863

1.971,38

399

CANAL STR N. ROMANESCU

12006863

519,26

400

CD APA 24 FEBR ( NICOLAESCU PLOPSOR)2106

12001232

1,98

401

CONDUCTA APA STR. 24 FEBR.( NICOLAESCU PLOPSOR)

12007276

259,64

12000250

1.755,28

402

COND.APA 24FEBR. ( NICOLAESCU PLOPSOR)1905

12000250

1.493,66

403

CD APA 7NOIEMBRIE( Bibescu) 2103

12001240

2,47

404

CD APA 7NOIEMBRIE ( Bibescu)2104

12001230

1,98

12008990

1.616.037,28

405

CD APA 7NOIEMBRIE ( Bibescu) 2105

12001221

0,62

406

Conducta apa str. Bibescu-N.Romanescu

12008990

1.616.032,21

407

CD APA CEAHLAU 2098

12001224

1,73

408

CONDUCTA APA STR CEAHLAULUI

12007739

272,00

12001063

285,49

409

COND.APA CEAHLAU 2018

12001063

11,76

410

CD APA DEVA 2097

12001223

1,55

411

CD.APA DEVA 2148

12001275

3,40

12001122

10,88

412

CD.APA DEVA 2149

12001276

3,46

413

CD APA DEVA 2096

12001122

2,47

414

CD APA EC TEODOROIU 2186

12001155

7,91

12007415

270,21

415

CD.APA EC.TEODOROIU 2157

12001244

2,66

416

CONDUCTA APA STR. EC.TEODOROIU

12007415

259,64

417

CD APA I C FRIMU (Eroilor) 2176

12001145

9,89

12001144

12,36

418

CD APA I C FRIMU 2175

12001144

2,47

419

CD APA JIETULUI 2178

12001147

4,33

12000243

119,26

420

COND APA JIETULUI 1937

12000243

114,93

421

CD APA K MARX(Fratii Buzesti) 2012

12001099

37,09

12007147

309,09

422

CONDUCTA APA STR. FR. BUZESTI

12007147

272,00

423

CD APA KRASNOFF ( felix aderca)2180

12001149

1,17

12001148

3,95

424

CD APA KRASNOFF ( felix aderca)2179

12001148

2,78

425

CD APA LIBERTATII 1980

12001106

12,36

12001180

6.864,48

426

COND APA LIBERTATII 1939

12001180

6.852,12

427

CD APA LOMONOSOV 2013

12001100

16,94

12000308

9.293,41

428

COND.APA LOMONOSOV 1940

12001066

617,47

429

COND.APA HORIA LOMONOSOV 1846

12000308

8.659,00

430

CD APA M GORKI (Madona Dudu) 2014

12001101

24,73

12004285

2.560,99

431

COND.APA M.GORKI (Madona Dudu) 1860

12000263

1.340,14

432

COND.APA M.GORKI (Madona Dudu) 1861

12000204

325,13

433

COND.APA M.GORKI (Madona Dudu) 1859

12000321

326,93

434

COND.APA-M.GORKI 2861

12004285

544,06

435

CD APA PALTINIS 2101

12001227

0,43

12000293

184,75

436

CD.APA FD.PALTINIS 2038

12000969

2,04

437

CD.APA PALTINIS 2036

12000997

0,99

438

CD.APA PALTINIS 2037

12000995

1,17

439

COND.APA PALTINIS 1990

12001116

44,57

440

COND.APA PALTINIS 1792

12000293

135,55

441

CD APA ROZMARIN 2100

12001226

1,05

12007192

239.581,94

442

CONDUCTA APA STR ROZMARINULUI

12007742

259,64

443

CONDUCTA APA STR. ROZMARINILOR

12007192

239.321,25

444

CD.APA A. VLAICU 2116

12001203

1,42

12001204

2,53

445

CD. APA AUREL VLAICU 2117

12001204

1,11

446

CD.APA A.BECK(Dimitrie Bolintineanu) 2111

12001237

3,28

ionn77AQ

ORO QO

447

CONDUCTA APA STR D BOLINTINEANU

12007748

259,64

448

CD.APA A.DIRVOREANU( D.Ecleziarhul)2150

12001277

1,11

12012878

2.739,23

449

COND. APA STR.DIONISIE ECLESIARHUL(A. Darvareanu)

12012878

2.738,12

450

CD.APA A.I.CUZA 2006

12001103

17,62

12000189

5.286,77

451

CD.APA A.I.CUZA 2133

12001242

10,88

452

COND APA A.I.CUZA 1918

12000236

2.939,77

453

COND.APA A.I.CUZA 1883

12000189

2.318,50

454

CD.APA B.LAZAREANU 2120

12001207

0,62

12001208

1,79

455

CD.APA B.LAZAREANU 2121

12001208

1,17

456

CD.APA BEEtOWEN 2122

12001209

3,89

12007562

267,92

457

CD.APA GLOGOV(BEEtOWEN) 2164

12001241

4,39

458

CONDUCTA APA STR BEETHOVEN

12007562

259,64

459

CD.APA BLANDUZIEI 2124

12001211

0,56

12012855

1.369,62

460

COND. APA ALEEA BLANDUZIEI

12012855

1.369,06

461

CD.APA BRESTEI 2127

12001214

11,13

12001091

324,36

462

CD.APA BRESTEI 2128

12001215

0,43

463

CD.APA BRESTEI 2129

12001216

8,65

464

CONDUCTA APA ST.PRELUNG BRESTEI

12007015

259,64

465

CD.APA BRESTEI 2004

12001091

44,51

466

CD.APA BRINCUSI 2125

12001202

10,63

12007645

491.457,11

467

COND APA BRINCUSI 1914

12000259

359,36

468

CONDUCTA APA STR C-TIN BRANCUSI

12007645

491.087,12

469

CD.APA BUCIUM 2132

12001219

11,19

12001218

15,15

470

CD.APA BUCIUM 2131

12001218

3,96

471

CD.APA BUCOVAT 2130

12001217

6,18

12001092

33,50

472

CD.APA BUCOVAT 2005

12001092

27,32

473

CD.APA C.ISLAZ 2142

12001280

1,30

12001096

301,73

474

CONDUCTA APA STR CAMPIA ISLAZ

12007564

272,00

475

CD.APA C.ISLAZ 2009

12001096

28,43

476

CD.APA COM.DIN PARIS 2145(Constantin Lecca)

12001272

2,47

12000233

498,70

477

CONDUCTA APA STR C-TIN LECA

12007566

272,00

478

COND APA COMUNA DIN PARIS ( C-tin Lecca)1927

12000233

224,23

479

CD.APA DEALUL SPIRII 2147

12001274

1,55

12000244

664.990,88

480

COND.APA DEALU SPIRII 1868

12000213

72,69

481

COND APA DEALUL SPIRII 1928

12000244

664.916,64

482

CD.APA DR.BAGDAZAR (Filantropiei) 2153

12001251

4,64

12007572

313,73

483

CONDUCTA APA STR FILANTROPIA

12007572

309,09

484

CD.APA DRUM.FABRICII 2155

12001269

0,49

12000226

347,25

485

COND APA DR. FABRICII 1930

12000226

346,76

486

CD.APA FD.PARULUI 2043

12000974

0,25

12000322

572,73

487

CD.APA PARULUI 2041

12000972

3,34

488

CD.APA PARULUI 2042

12000973

0,89

489

CONDUCTA APA STRAL. PARULUI

12007221

259,64

490

COND.APA PARULUI 1850

12000322

308,61

491

CD.APA FRINARULUI 2161

12001248

0,56

12007692

260,20

492

CONDUCTA APA STR FRANARULUI

12007692

259,64

493

CD.APA GEN.MAGHERU 2165

12001252

2,97

12000239

504,07

494

COND APA GEN.MAGHERU 1977

12001054

35,82

495

COND APA GEN.MAGHERU 1933

12000239

465,28

496

CD.APA H.BARBUSSE 2093

12001024

3,77

12007417

275,77

497

CONDUCTA APA STR. HENRY BARBUSE

12007417

272,00

498

CD.APA HORIA 2169

12001256

5,56

12001255

9,45

499

CD.APA HORIA 2170

12001257

0,80

500

CD.APA HORIA 2168

12001255

3,09

501

CD.APA HUMULESTI(str. Henry Coanda) 2171

12001258

5,07

12001083

31,12

502

COND APA HUMULESTI (STR. HENRY COANDA)1978

12001083

26,05

503

CD.APA IALOMICIOAREI ( E. Carada) 2010

12001097

14,59

12007145

274,23

504

CONDUCTA APA STR.EG. CARADA

12007145

259,64

505

CD.APA OAGA (Aleea ElenaTeodorini) 2163

12001260

1,17

12001250

1,42

506

CD.APA OAGA 2163

12001250

0,25

507

CD.APA P.ISPIRESCU 2045

12000986

6,80

12007656

1.582,85

508

COND.APA P.ISPIRESCU 1795

12000296

879,33

509

COND.APA P.ISPIRESCU 1796

12000297

424,72

510

CONDUCTA APA STR PT ISPIRESCU

12007656

272,00

511

CD.APA P.RARES 2046

12000977

4,57

12007243

276,57

512

CONDUCTA APA STR PT. RARES

12007243

272,00

513

CD.APA P.UNITE 2054

12001015

5,93

12007660

1.135,58

514

COND.APA PRINC. UNITE 1800

12000301

863,83

515

CONDUCTA APA STR PR UNITE

12007660

265,82

516

CD.APA PANDURILOR 2040

12000971

1,61

12000970

1,86

517

CD.APA PANDURILOR 2039

12000970

0,25

518

CD.APA POPA SAPCA 2052

12000983

2,10

lonnnaoo

o an

519

CD.APA POPA SAPCA 2051

12000982

0,80

520

CD.APA RECUNOASTERII 2057(RECUNOSTINTEI)

12001027

1,24

12007164

263,11

521

CD.APA RECUNOASTERII 2058(RECUNOSTINTEI)

12001028

2,23

522

CONDUCTA APA STR. RECUNOSTINTEI

12007164

259,64

523

CD.APA REF. AGRARA ( FRATII Golesti)1991

12001117

38,33

12007061

6.111,82

524

CD.APA REF.AGRARA ( Fratii Golesti)2056

12001005

11,13

525

COND.APA REF.AGRARA( Fratii Golesti)-BRAZDA 1804

12000266

5.802,72

526

CONDUCTA APA STR. FRATII GOLESTI

12007061

259,64

527

CD.APA RENASTERII 2060

12001030

0,19

12001029

5,75

528

CD.APA RENASTERII 2059

12001029

5,56

529

CD.APA REPUBLICII (Carol I)2007

12001094

41,17

12000318

1.208,65

530

COND.APA STRAP.REPUBL. 1856

12000318

1.167,48

531

CD.APA RIULUI 2062

12001032

1,05

12001031

277,13

532

CONDUCTA APAST RAULUI-FUNDATURA2

12006952

272,00

533

CD.APA RIULUI 2061

12001031

4,08

534

CD.APA ROVINARI 2065

12001035

0,93

12001026

1,92

535

CD.APA ROVINARI 2066

12001026

0,99

536

CD.APA S.BARNUTIU 1994

12001120

15,45

12007140

275,09

537

CONDUCTA APA STR. S. BARNUTIU

12007140

259,64

538

CD.APA SILOZ 2069

12001039

3,40

12001119

3.828,48

539

CD.APA SILOZ 2070

12001040

0,68

540

COND.APA OBORULUI (siloz) 1788

12000289

1.835,70

541

COND.APA OBORULUI( siloz) 1789

12000290

808,61

542

COND.APA OBORULUI( siloz) 1989

12001115

16,26

543

COND.APA SILOZ 1813

12000265

281,58

544

COND.APA SILOZ 1814

12000276

332,52

545

COND.APA SILOZ 1815

12000277

495,09

546

CD.APA SILOZ 1993

12001119

54,64

547

CD.APA SIRET 2074

12001017

3,28

12000279

480.190,65

548

COND.APA SIRET 1817

12000279

480.187,37

549

CD.APA ST.CEL MARE 2073

12001043

0,31

12001042

5.330,96

550

COND.APA ST. CEL MARE 1953

12000712

34,18

551

COND.APA ST. CEL MARE 1954

12001080

31,85

552

CONDUCTA STRADALA STR STEFAN CEL MARE NR.24

12007848

5.261,84

553

CD.APA ST.CEL MARE 2072

12001042

2,78

554

CD.APA T.VLADIMIRESCU 1995

12001121

20,03

12000312

1.784,81

555

COND.APA T.VLADIMIRESCU 1821

12000273

1.234,33

556

COND.APA T.VLADIMIRESCU 1820

12000312

530,45

557

CD.APA TIMIS( Oscar Obedeanu) 2076

12001034

12,18

12007591

380,86

558

COND.APA TIMIS (obedeanu)1787

12000288

96,68

559

CONDUCTA APA STR OBEDEANU

12007591

272,00

560

CD.APA TRANSILVANIA 2078

12001009

0,56

12001008

274,23

561

CONDUCTA APA STR.TRANSILVANIEI

12007430

272,00

562

CD.APA TRANSILVANIA 2077

12001008

1,67

563

CD.APA ULMULUI 2082

12001013

9,33

12001082

44,82

564

COND.APA ULMULUI 1956

12001082

35,49

565

CD.APA UNIRII 1996

12001095

47,60

12000324

4.284,05

566

CD.APA UNIRII 1997

12001114

42,10

567

COND.APA UNIRII 1825

12000326

124,29

568

COND.APA UNIRII 1826

12000327

1.142,03

569

COND.APA UNIRII 1827

12000328

112,60

570

COND.APA UNIRII 1847

12000309

682,86

571

COND.APA UNIRII 1894

12000200

194,56

572

COND.APA UNIRII 1823

12000324

1.938,01

573

CD.APA V.ALEXANDRI 1998

12001112

36,16

12000329

1.397,83

574

CD.APA V.ALEXANDRI 2084

12001025

1,36

575

CONDUCTA APA STR V ALEXANDRI

12007652

259,64

576

COND.APA V.ALEXANDRI 1828

12000329

1.100,67

577

CD.APA V.CONTA 1999

12001086

14,59

12000201

685,63

578

COND.APA V.CONTA 1895

12000201

671,04

579

CD.APA V.TEPES 2087

12001018

3,96

12007168

263,60

580

CONDUCTA APA STR. VLAD TEPES

12007168

259,64

581

CD.APA Z.SIMION (Mircea Voda)2090

12001021

4,88

12007340

536,52

582

CONDUCTA APA STR.ZOLTAN SIMION (Mircea Voda)

12007173

259,64

583

CONDUCTA APA STR. ZOLTAN SIMION

12007340

272,00

584

COND APA DUNARII 1922

12000228

271,21

12007278

3.836,33

585

COND APA DUNARII 1923

12000229

3.021,12

586

CONDUCTA APA STR. CALAFAT ( Calea Dunarii)

12007358

272,00

587

CONDUCTA APA STR.CL. DUNARII

12007278

272,00

588

COND APA G.ENESCU 1898

12000234

2.423,93

589

COND.APA G.ENESCU 1891

12000187

5.688,55

12007666

8.949,86

590

COND.APA G.ENESCU 1899

12000195

243,93

591

RETELE APA CART. G. ENESCU

12007136

321,45

592

CONDUCTA APA STR G ENESCU

12007666

272,00

593

COND APA I.TOMESCU ( Banu Mihalcea)1935

12000241

302,71

12007649

599,43

594

CONDUCTA APA STR BANU MIHALCEA

12007649

296,72

595

COND APA LALELELOR 1979

12001105

46,51

12000542

457.693,03

596

COND APA LALELELOR 1938

12000542

457.646,52

597

COND APA MURES (Gh.Chitu) 1920

12000253

788,05

12007751

767.419,21

598

COND APA MURES (Gh.Chitu) 2020

12000990

4,08

599

CONDUCTA APA STR GHE CHITU

12007751

766.627,08

600

COND.APA 30DEC. 1963

12001050

35,23

12001233

41,47

601

CD APA 30 DECEMBRIE ( Lipscani)2107

12001233

6,24

602

COND.APA BANATULUI 2019

12000989

11,09

12000245

148,71

603

COND.APA BANATULUI 1910

12000245

137,62

604

COND.APA CARACAL MURES (Gh.Chitu) 1849

12000311

3.582,45

12000230

5.126,49

605

COND APA CARACAL 1924

12000230

1.544,04

606

COND.APA CRISAN 1974

12001061

12,36

12001062

34,08

607

COND APA CRISAN 1975

12001062

21,72

608

COND APA CALUGARENI 1971

12001058

37,61

12001264

42,31

609

CD.APA CALUGARENI 2137

12001264

4,70

610

COND APA CV.NOUA 1514

12000641

1.312,28

12000589

40433,82

611

COND.APA CV.NOUA 1498

12000595

2.442,87

612

COND.APA CV.NOUA 1499

12000586

12.386,91

613

COND.APA CV.NOUA 1500

12000577

1.811,82

614

COND.APA CV.NOUA 1501

12000588

3.204,25

615

COND.APA CV.NOUA 1508

12000617

2.939,88

616

COND.APA CV.NOUA 1509

12000646

2.287,24

617

COND.APA CV.NOUA 1541

12000628

462,67

618

COND.APA CV.NOUA 1544

12000631

131,42

619

COND.APA CV.NOUA 1548

12000637

419,27

620

COND.APA CV.NOUA 1571

12000501

1.414,35

621

RETELE APA CRAIOVITA NOUA G 1 3042

12003792

5,35

622

COND.APA CV.NOUA 1502

12000589

11.615,51

623

COND.APA DRAGASANI 1870

12000215

122,02

12009109

43.112,79

624

CONDUCTA APA STR. DRAGASANI-1+ 15 BRANSAMENTE

12009109

42.990,77

625

COND.APA DUDULUI(CIMPULUI) 1965

12001052

40,28

nnnioAi

626

CD.APA DUDULUI 2156

12001243

8,10

627

COND.APA FOCHIST 1844

12000306

10.432,16

12007728

10.691,80

628

CONDUCTA APA STR FOCHISTULUI

12007728

259,64

629

COND.APA GILORT 1900

12000224

127,12

12007654

392,94

630

CONDUCTA APA STR GILORTULUI

12007654

265,82

631

COND.APA LUPENI ( Radulescu Motru)1941

12001067

229,87

12001152

231,11

632

CD APA LUPENI ( radulescu motru)2183

12001152

1,24

633

COND.APA M.KOGALNICEANU 2025

12001006

5,69

12000341

841,16

634

COND.APA M.KOGALNICEANU 1783

12000341

835,47

635

COND.APA M.MILLO 2022

12000992

3,96

12007152

264,84

636

COND.APA M.MILLO 2023

12000993

1,24

637

CONDUCTA APA STR. M. MILLO

12007152

259,64

638

COND.APA M.VITEAZU 1784

12000285

1.449,85

12007439

2.656,79

639

COND.APA M.VITEAZU 1785

12000286

406,04

640

COND.APA M.VITEAZU 1857

12000319

251,92

641

COND.APA M.VITEAZU 2026

12000996

9,27

642

CONDUCTA APA STR MIHAI VITEAZUL

12007551

259,64

643

Retea apa MIHAI VITEAZU - POPA SAPCA 3041

12003781

8,07

644

CONDUCTA APA STR.MIHAI VITEAZU

12007439

272,00

645

COND.APA MIRCESTI 1896

12000202

204,04

12000282

1.156,71

646

COND.APA MIRCESTI 1945

12001071

646,12

647

COND.APA MIRCESTI 1984

12001110

32,68

648

COND.APA MIRCESTI 1862

12000282

273,87

649

COND.APA N.BALCESCU 1988

12001104

15,33

12012858

1.384,39

650

COND. APA ALEEA N.BALCESCU

12012858

1.369,06

651

COND.APA N.RUSU ( IOANA RADU) 2030

12001000

7,17

12007156

266,81

652

CONDUCTA APA STR. NIC. RUSU ( IOANA RADU)

12007156

259,64

653

COND.APA NANTERRE 1986

12001123

20,58

12000287

86,77

654

COND.APA NANTEREE 1786

12000287

66,19

655

COND.APA NARCISELOR 2028

12000998

0,80

12000987

8,34

656

COND.APA NARCISELOR 2027

12000987

7,54

657

COND.APA NICOLCESCU (Elena Teodorini)1987

12001113

14,34

12007548

578.294,84

658

CONDUCTA APA STR EL TEODORINI

12007548

578.280,50

659

COND.APA P TA UNIRII 1893

12000199

841,36

12000325

966,42

660

COND. APA P-TA UNIRII 1824

12000325

125,06

661

COND.APA STRAD(ALIM 2)BARIERA VILCII502/3/4 3481

12004949

350,38

12000209

598,25

662

COND.APA B.VILCII 1864

12000209

247,87

663

COND.APA TABACI 1902

12000247

191,82

12000214

418.834,94

664

COND.APA TABACI 1881

12000214

418.643,12

665

COND.APA TELEAJEN 1882

12000188

75,32

12007285

370.464,44

666

CONDUCTA APA STR.TELEAJENULUI

12007285

370.389,12

667

COND.APA V.CIRLOVA 1957

12001056

16,41

12007769

548,05

668

CONDUCTA APA STR VS. CARLOVA

12007248

272,00

669

CONDUCTA APA STR VASILE CARLOVA

12007769

259,64

670

COND.APA V.LUPU 1958

12001075

24,84

12007335

556,48

671

CONDUCTA APA STR VASILE LUPU

12007771

259,64

672

CONDUCTA APA STR. VASILE LUPU

12007335

272,00

673

COND.APA VASLUI 1959

12001073

15,53

12001047

332.005,25

674

COND.APA VASLUI 1960

12001047

331.989,72

675

CONDUCTA AL.CASTANILOR BL.65A,SC2

12007845

4.298,78

12004512

248.215,28

676

CARTIER CV.NOUA-COND.STR.CASTANILOR 607 ML 3621

12004512

243.916,50

677

CONDUCTA APA PT.CONTORIZARE STR.MAGNOLIEI NR2

12007850

3.067,43

12007888

5.556,36

678

SEPARARE COND.APA STR AL.MAGNOLIEI NR2, BL.157C

12007888

2.488,93

679

CONDUCTA APA STR ALUNULUI

12007715

259,64

12007681

519,28

680

CONDUCTA APA STR ALUNULUI

12007681

259,64

681

CONDUCTA APA STR BUCEGII

12007686

259,64

12007679

519,28

682

CONDUCTA APA STR BUCEGII

12007679

259,64

683

CONDUCTA APA STR DOB.GHERA (Miron Costin)

12007756

272,00

12001279

278,00

684

CD.APA D.GHEREA 2152

12001279

6,00

685

CONDUCTA APA STR ION CREANGA

12007732

259,64

12007641

531,64

686

CONDUCTA APA STR ION CREANGA

12007641

272,00

687

CONDUCTA APA STR ION MINCU

12007658

296,72

12001229

300,43

688

CD.APA ARH. MINCU 2115

12001229

3,71

689

CONDUCTA APA STR MOHORULUI

12006999

259,64

12001156

262,73

690

CD APA MOHOR 2187

12001156

3,09

691

CONDUCTA APA STR TECHIRGHIOL

12006968

259,64

12009076

169.695,08

692

Conducta apa str. Techirghiol

12009076

169.435,44

693

CONDUCTA APA AL 1 BRANCUSI

12007684

272,00

12007647

531,64

694

CONDUCTA APA STR AL C-TIN BRANCUSI

12007647

259,64

695

CONDUCTA APA STR. AL. 4 PODARI( GH. Donici)

12007395

259,64

12009078

252.511,11

696

CONDUCTA APA STR. AL.2 PODARI ( Gh. Donici)

12007389

259,64

697

CONDUCTA APA STR. AL.3 PODARI( Gh. Donici)

12007393

272,00

698

Conducta apa str. Ghe. Donici

12009078

251.719,83

699

CONDUCTA APA STR. RAHOVEI( Sf. Gheorghe)

12007039

272,00

ionn7c*i7

i=.aa nn

700

CONDUCTA APA STR SF GHEORGHE

12007637

272,00

701

CONDUCTA APA STR. TROTOSULUI

12007043

272,00

12007682

537,82

702

CONDUCTA APA STR TROTOSULUI

12007682

265,82

703

CONDUCTA APA STR. VIILOR

12007046

259,64

12005914

222.265,08

704

CONDUCTA DN 1000 BARIERA VILCII-STR.VIILOR 10641

12005914

222.005,44

705

CONDUCTA APA STR.AL.6 ALEX CEL BUN

12007413

272,00

12001212

696.204,95

706

CD.APA ALEX.CEL BUN 2113

12001212

695.932,95

707

CONDUCTA APA STR.BECHETULUI

12007347

259,64

12009419

111.950,82

708

ALIM CU APA FACAI-COND.APA STR.PRELUNGIREA BECHET

- 12009419

111.691,18

709

CONDUCTA APA STR.CRISULUI

12007310

259,64

12007761

519,28

710

CONDUCTA APA STR CRISULUI

12007761

259,64

711

CONDUCTA APA STR.STIRBEI VODA

12007426

272,00

12000130

1.474,89

712

RETEA APA BD. 23 AUGUST 1764

12000096

12,64

713

COND. APA BD. 23 AUGUST 1629

12000130

1.190,25

714

CONDUCTA APA STRAL.1 6 MARTIE

12007215

259,64

12001228

260,69

715

CD APA 6MARTIE 2102

12001228

1,05

716

RETEA APA BL.R3 ET.6 SARARI 1766

12000093

51,31

12000270

9.531,82

717

RETEA APA SARARI SILOZ 1652

12000114

282,00

718

COND.APA SARARI 1808

12000270

9.198,51

719

RETEA APA V ROSIE 1636

12000137

8.833,29

12000128

20.838,99

720

RETEA APA V.ROSIE 1635

12000147

10.784,63

721

RETEA APA V ROSIE 1637

12000128

1.221,07

722

RETEA LOCUINTE PIATA GARII ET. 2

12007081

272,00

12000132

1.631,07

723

RETELE APA LOCUINTE PIATA GARII SUBET.1

12007072

346,18

724

RETELE APA LOCUINTE PIATA GARII SUBET.2

12007076

346,18

725

RETEA APA P-TA GARII 1631

12000132

666,71

726

RETELE APA CART. NIC.TITULESCU

12007137

321,45

12007433

593,45

727

CONDUCTA APA STR. N. TITULESCU

12007433

272,00

728

COND.APA ROVINE 1951

12001077

24,19

12001037

33,77

729

CD.APA ROVINE 2067

12001037

9,58

730

COND.APA STR.DEZROBIRII 1601

12000570

1.300,76

12000569

3.156,69

731

COND.APA STR.DEZROBIRII 1762

12000098

43,65

732

COND.APA STR.DEZROBIRII 1781

12000104

7,42

733

COND.APA STR.DEZROBIRII 1782

12000152

9,58

734

COND.APA STR.DEZROBIRII 1600

12000569

1.795,28

735

RETEA APA DEZROBIRII ROVINE 1581

12000511

1.145,28

736

RETEA APA DEZROBIRII ROVINE 1582

12000512

114,43

12000506

23.703,45

737

RETELE APA DEZDR.- ROVINE, BL2, ET2

12007063

259,64

738

RETELE APA DEZROBIRII ROVINE ll C 3054

12003782

1,13

739

RETELE APA DEZROBIRII-ROVINE BL.5, ET.2

12007071

321,45

740

RETEA APA DEZROBIRII ROVINE 1576

12000506

21.861,52

741

COND APA DEV.TR.3 TRAM.SEVER. 1887

12000193

5.413,31

12001118

14068,49

742

COND.APA SEVERIN 1884

12000190

1.020,89

743

COND.APA SEVERIN 1885

12000191

923,31

744

COND.APA SEVERIN 1890

12000196

1.559,15

745

COND.APA SEVERIN 1892

12000198

2.613,48

746

COND.APA SEVERIN 1897

12000203

261,44

747

COND.APA SEVERINULUI 1811

12000283

755,40

748

COND.APA SEVERINULUI 1812

12000274

153,64

749

COND.APA SEVERINULUI 1888

12000194

1.005,17

750

COND.APA SEVERINULUI 1889

12000205

337,97

751

CD.APA SEVERINULUI 1992

12001118

24,73

752

RETEA APA BD 1MAI 1603

12000572

663,49

12000543

28305,34

753

RETEA APA BD 1MAI 1604

12000573

523,83

754

RETEA APA BD 1MAI 1605

12000574

437,55

755

RETEA APA BD 1MAI 1606

12000548

404,63

756

RETEA APA BD 1MAI 1607

12000567

8.804,82

757

RETEA APA BD 1MAI 1608

12000565

5.773,19

758

RETEA APA BD 1MAI 1609

12000539

2.068,69

759

RETEA APA BD 1MAI 1610

12000300

469,09

760

RETEA APA BD 1MAI 1621

12000551

432,79

761

RETEA APA BD 1MAI 1763

12000108

15,50

762

RETEA APA BD. 1 MAI 1624

12000554

2.626,47

763

RETEA APA BD.1MAI 1602

12000571

374,75

764

RETELE APA 1 MAI lV B 3075

12003815

30,52

765

RETELE APA 1 MAI lV G 3076

12003816

57,94

766

RETELE APA 1 MAI V E 1 3078

12003818

93,73

767

RETELE APA 1 MAI V D 3077

12003817

86,51

768

RETELE APA 1 MAI ET.lll A 3060

12003762

7,28

769

RETEA APA BD 1MAI 1613

12000543

5.434,56

770

ALIMENTARE APA BRAZDA LUI NOVAC II C 2 3056

12003758

114,41

771

ALIMENTARE CU APA BRAZDA LOC. ET.4 A1

12007113

259,64

772

ALIMENTARE CU APA BRAZDA LOC. ET.4 A1

12007114

259,64

773

COND.APA Q100 BR.NOVAC 1770

12000031

44,07

774

COND.APA STR.BR.NOVAC 1775

12000075

22,87

775

COND.APA STR.BR.NOVAC 1780

12000080

1,85

776

CONDUCTA APA BRAZDA ET.1 RACORD APA

12007133

259,64

777

CONDUCTA APA BRAZDA ET.2 B LOCUINTE

12007111

259,64

778

CONDUCTA APA BRAZDA ET.3, SUBET.1A

12007117

259,64

779

CONDUCTA APA BRAZDA ET.4 C

12007107

259,64

780

CONDUCTA APA BRAZDA ET.4 C

12007108

259,64

781

CONDUCTA APA BRAZDA ET.4 C

12007109

259,64

782

CONDUCTA APA BRAZDA ET.4 C

12007110

259,64

783

CONDUCTA APA BRAZDA LUI NOVAC ET.2 BL.1

12007102

259,64

784

CONDUCTA APA BRAZDA LUI NOVAC ET.2 E

12007105

259,64

785

CONDUCTA APA BRAZDA-DOLJULUI-PAVLOV(Amaradia)

12007116

259,64

786

CONDUCTA APA ET.2C5 BRAZDA

12007131

259,64

787

CONDUCTA APA LOCUINTE BRAZDA ET.4 C1

12007115

259,64

788

CONDUCTA LOCUINTE BR. LUI NOVAC 2C2

12007103

259,64

789

CONDUCTA LOCUINTE BRAZDA ET.5 A

12007106

259,64

790

CONDUCTA LOCUINTE BRAZDA ET.5 B

12007104

259,64

12000102

16675,11

791

DEVIERE CONDUCTA ?800 BRAZDA ET.4 A1

12007112

259,64

792

DEVIERE RETELE LOC. BRAZDA ET.3C1

12007130

185,46

793

RETEA APA BR.NOVAC 1706

12000051

3.485,53

794

RETEA APA BR.NOVAC 1710

12000055

232,10

795

RETEA APA BR.NOVAC 1711

12000056

972,78

796

RETEA APA BR.NOVAC 1712

12000057

136,19

797

RETEA APA BR.NOVAC 1713

12000069

324,03

798

RETEA APA BR.NOVAC 1715

12000050

223,50

799

RETEA APA BR.NOVAC 1716

12000061

462,20

800

RETEA APA BR.NOVAC 1730

12000036

198,69

801

RETEA APA BRAZDA ET.2A

12007123

321,45

802

RETEA APA BRAZDA ET.3, SUBET.1B

12007120

259,64

803

RETEA APA DEVIERE BR.NOVAC 1717

12000062

1.191,67

804

RETEA BRAZDA ET.2, SUBET.4

12007119

259,64

805

RETELE ALIMENTARE BRAZDA ET.4C

12007125

321,45

806

RETELE APA BRAZDA ET.2A

12007126

321,45

807

RETELE APA BRAZDA ET.4B1

12007128

321,45

808

RETELE APA BRAZDA LUI NOVAC ET.lll F 10072

12005913

530,53

809

RETELE APA BRAZDA, ET.2-D1-E1

12007129

321,45

810

COND.APA BR.NOVAC 1748

12000102

1.749,18

811

COND.APA CL.BUC.FIR PRINCIPAL 1771

12000106

41,11

812

COND.APA CL.BUC.FIR PRINCIPAL 1774

12000070

21,64

813

COND.APA CL.BUC.FIR PRINCIPAL 1779

12000099

9,27

814

COND.DISRTIB.Q400-FONTA CL.BUC. 1773

12000081

145,27

815

CONDUCTA APA CL.BUC. ET.5 SUBET.1 SI 2

12007096

272,00

816

CONDUCTA APA CL.BUC. ET.8 A

12007084

37,10

817

CONDUCTA APA CL.BUC. ET.8. D2

12007097

272,00

818

RETEA APA C. BUCURESTI 1664

12000156

4.199,59

819

RETEA APA C. BUCURESTI 1667

12000168

8.823,57

820

RETEA APA C.BUC. 1767

12000092

44,46

821

RETEA APA C.BUC. 1768

12000068

57,20

822

RETEA APA C.BUC. 1776

12000073

9,16

823

RETEA APA C.BUC. BL.A1-A6 1769

12000039

57,82

824

RETEA APA C.BUCURESTI 1662

12000124

292,34

825

RETEA APA C.BUCURESTI 1663

12000125

15.381,48

826

RETEA APA C.BUCURESTI 1665

12000117

16.853,14

827

RETEA APA C.BUCURESTI 1666

12000146

1.442,92

828

RETEA APA C.BUCURESTI 1668

12000169

1.991,23

829

RETEA APA C.BUCURESTI 1669

12000170

277,57

830

RETEA APA C.BUCURESTI 1765

12000094

60,73

831

RETEA APA STR. ROCADA-CL.BUC., ET.2

12007124

321,45

832

RETELE ALIMENTARE CU APA CL.BUC. ET.2

12007095

321,45

833

RETELE APA CL. BUCURESTI ET.6 SEVERINULUI

12007099

321,45

834

RETELE APA CL. BUCURESTI-DEZROBIRII

12007066

259,64

835

RETELE APA CL.BUC. ET.4 F1

12007093

321,45

836

RETELE APA CL.BUC. ET.8 D1

12007094

321,45

837

RETELE APA CL.BUC. ET.8 D3

12007091

321,45

838

RETELE APA CL.BUCURESTI lV A 3068

12003770

155,64

839

RETELE APA CL.BUCURESTI Vlll A 1 3040

12003780

2,50

840

RETELE APA CL.BUCURESTI Vlll A 2 3037

12003777

100,88

841

RETELE APA CL.BUCURESTI Vlll E 3038

12003778

18,92


12000038


82892,43


842

RETELE APA CL.BUCURESTI ET.Vll 3067

12003769

2.307,15

843

RETELE APA CL.BUCURESTI ET.Vll E 1 3066

12003768

792,46

844

RETELE APA CL.BUCURESTI VII L 2 3061

12003773

3.626,26

845

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll ll 3074

12003814

3.844,87

846

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll A 3 3073

12003813

252,57

847

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll A 9 3069

12003771

156,67

848

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll G 3062

12003764

4.804,05

849

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll K 1 3065

12003767

1.045,04

850

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll K 2 3064

12003766

439,90

851

RETELE APA CL.BUCURESTI Vll K 2 b 3063

12003755

2.171,38

852

RETELE APA LOCUINTE CL. BUC. ET.7 C

12007083

272,00

853

RETELE APA LOCUINTE CL.BUC. ET.7 A1

12007086

321,45

854

RETELE APA LOCUINTE CL.BUC. ET.8 E

12007090

321,45

855

RETELE APA LOCUINTE CL.BUC. ET.8 F

12007092

321,45

856

RETELE APA LOCUINTE CL.BUC. F1, ET.8

12007089

321,45

857

ALIMENTARE APA CL.BUCURESTI ET.Vll L 2

12005590

96,86

858

COND.APA C.BUC 1732

12000038

9.041,46

859

CONDUCTA APA LAPUS-ARGES ET. VL 3059

12003761

121,91

12000305

121346,02

860

CONDUCTA APA LAPUS-ARGES ET.LL 3058

12003760

350,43

861

CONDUCTA APA LAPUS-ARGES ET.lll 3070

12003794

144,30

862

RETEA APA LAPUS ARGES 1670

12000171

6.043,47

863

RETEA APA LAPUS ARGES 1679

12000180

2.057,92

864

RETEA APA LAPUS-ARGES 1760

12000097

79.091,07

865

RETELE APA CART.LAPUS-ARGES

12007135

321,45

866

RETELE APA LOCUINTE ET.4B

12007127

321,45

867

RETELE APA LOCUINTE LAPUS-CL.BUC.

12007100

321,45

868

COND.APA ARGES 1843

12000305

32.572,57

869

C.1 MAI-COND.PRINCIP.STR.STIRBEI VODA PAFS-SN 3645

12004497

267.499,13

12000072

267.525,28

870

COND.APA BD.23AUGUST ( Stirbei Voda)1777

12000072

26,15

871

CR.NOUA - CORNITOIU l A 3137

12004002

88,66

12000593

428,68

872

COND.APA CV.NOUA 1506

12000593

340,02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN