Hotărârea nr. 209/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 209


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.209

privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.82996/2019, rapoartele nr.84538/2019 întocmit de Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă și nr.84541/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019 și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.35, art.41 și art.47 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală și art.9 alin.1 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată și completată;

În temeiul art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019, dl. Radu Romeo Titus.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU