Hotărârea nr. 208/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 208


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 208

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în sensul depunerii și implementarii proiectului „Educație și sprijin fără bariere”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 07.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.81968/2019, rapoartele nr.81971/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și al Direcției Economico-Financiare și nr.82154/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune participarea Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în sensul depunerii și implementarii proiectului „Educație și sprijin fără bariere”;

În conformitate cu prevederile art.19 si art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, Memorandumului de înțelegere cu privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-2021, Memorandumului de înțelegere cu privire la implementarea Granturilor SEE 2014-2021, Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ordinului nr.2840/6.560/2017 privind Normele metodologice din 31 octombrie 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 20142021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Ordinul nr.348/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de călătorie finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică al SEE și Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021, Apelul nr.3 „Reducerea sărăciei”-Apel Restrâns de Proiecte Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b și d, coroborat cu alin.4, lit.a și alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în sensul depunerii și implementarii proiectului „Educație și sprijin fără bariere”.

Art.2. În cazul în care proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, primește finanțare, Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, prin bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Craiova, sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, conform estimărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare ProiecteDirecția Economico-Financiară și Direcția de Asisteță Socială Craiova vor aduce 5                                                                                       5                        5                                        5

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


5                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.208/2019

Buget estimat anual pentru perioada de sustenabilitate pentru proiectul „Educație și sprijin fără bariere”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CATEGORIE DE CHELTUIELI

SUMA ANUALA       -

LEI-

1. Cheltuieli cu personalul angajat

360000

1.1 10 posturi x 3000 lei x 12 luni

360000

2. Cheltuieli cu bunuri și servicii

140000

2.1 Bunuri și servicii

116000

2.1.1 Furnituri de birou

12000

2.1.2 Materiale pentru curățenie

4000

2.1.3 Încălzit, iluminat și forță motrică

50000

2.1.4 Apă, canal, salubritate

25000

2.1.5 Carburanți și lubrifianți

5000

2.1.6 Poștă, telecomunicații, radio - tv, internet

5000

2.1.7 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

15000

2.2 Alte obiecte de inventar

10000

2.2 Protecția muncii

6000

2.3 Alte cheltuieli

8000

TOTAL

500000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA