Hotărârea nr. 207/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 207


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.64587/2019, rapoartele nr.67740/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.70452/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA


\     NV.

K

\ V

“ 3T4&00 'V

V

\ svz

•i     1  ' \

J seNOTA:

- Planurile au fost intocmite pe suport topo vizat de OCPI, fiind realizate in coordonate stereo 1970. Planșa suport a fost realizata la scara 1:500 iar planșele de urbanism au fost realizate la scara 1:1000 respectând Ordinul 233/2016 privind scara uzuala utilizata


BILANȚ TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONA LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME P+P+2 -Hmax=13.00m

2,03

28,87

4,40

60,08

Z ZONA MIXTA - LOCUINȚE SI SERVICII DE INTERES GENERAL -Hmax=13.00m

4,79

68,13

1,33

18,52

3. ZONA CAI DE COMUNICAȚII din care:

Circulații rutiere - Intravilan

Circulații rutiere - extravilan

Circulații pletonale

0.17

0,04

0,00

2,41

0.56

0,00

1,01

0.07

0,28

14,06

0,97

3,89

4. ZONA SPATII VERZI

din caro:

- Spatii verzi publice cu acces nelimitat avand destinația do fasii plantate

0,00

0,00

0,09

1,25

TOTAL IN INTRAVILAN

7.03

96,69

7.18

98,77

TOTAL IN EXTRAVILAN

0.24

3,31

0,09

1,23

TOTAL ZONA STUDIATA

7,27

100,00

7,27

100,00


LIMITA PROPUSA INTRAVILAN MUNICIPIUL CRAIOVA ©LIMITAZONA STUDIATA PRIN P.U.Z. - S = 7,27 Ha

• • • • TEREN CE A GENERAT DOC. P.U.Z. - S = 52.371,00 m2


STRĂZI IN INTRAVILAN

STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVA

STRĂZI IN EXTRAVILAN

STRĂZI IN EXTRAVILAN - STR. STEJARULUI - FOST Del78


ZONIFICARE

ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME P, P+1-2


\LoKil 40

Șr45>jnp


=2021 mp

P.O.T. =45.00% C.U.T. = 1.35 (pentru servicii interes general)

P.O.T. = 35.00 % C.U.T. = 1.05 (pentru locuințe) Rhmax-P+2-13.00 m


LIMITA DE COIISTUUIBILITATE

ALINIAMENT PROPUS '


,4^1+15.4!țL:

—a.oo-          —


------------------16.00 -


I I I

I


- “\T\_ T\’

REGLEMENTARI URBANISTICE


STRADA DE CATEGORIA a lll-a -COLECTOARE CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE ___ ____ "Str. Stelarului"

EST '


sc. 1:1000

ELABORARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN

SI INTRODUCERE PARȚIALA IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Adresa: Str. Girlesti, nr. 83 si T91, P26,

Mun. Craiova, Jud. Dolj


|/ // ,//\ ZONA DE MIXTA - LOCUINȚE SI SERVICII DE INTERES GENERAL Loturile 1 -40, 44, 45, 48, 49, 50 propuse - teren intravilan Stnlai = 50.85l,37itw Loturile 41, 42, 42, 46, 47 propuse - suprafața parțiala de teren extravilan propus a fi introdus in intravilan Srotai = 1520,00 mp

r..... i

i / / i

Nota:

  • - Pentru construcțiile comerciale (servicii de interes spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în curți interioare - minim 5% din suprafața totală a terenului;r

  • - Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi

funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 m2/locuiiofeau 10%'din’£y? suprafața terenului.                                      Ilfl


P.O.T. = 45.00 % C.U.T. = 1.35 (pentru servicii interes general) Rhmax - P+2 -13.00 m

P.O.T. = 35.00 % C.U.T. = 1.05

(pentru locuințe)

Rhmax-P+2-13.00 m


ZONA SPATII VERZI

ZONA PROTECȚIE AEROPORT - CULOAR DE ZBOR CONFORM P.U.G.

LINIE ELECTRICAAERIANA - LEA 110 KV si ZONA DE PROTECȚIE de 37,00 m (18,5 m din ax) LINIE ELECTRICAAERIANA - LEA 20 KV si ZONA DE PROTECȚIE de 24,00 m (12,00 m din ax) CONSTRUCȚII EXISTENTE P-P+1+M REALIZATE SAU IN CURS DE REALIZARE


1>SDILIA

proiect
Rocepțl