Hotărârea nr. 205/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 205

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 205

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova -Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.63091/2019, rapoartele nr.63869/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.72983/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei” și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de competențe și învatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participarii parinților pe piața forței de muncă, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

OBIECTIV: Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii imitațiilor de invatamant din municipiul Craiova „Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei"

ADRESA OBIECTIV: STRADA AMARADIA, NR. 70, BL. F5A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

BENEFICIAR : MUNICIPIUL CRAIOVA

August 2018

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA ORDONATOR DE CREDITE: MUNICIPIUL CRAIOVA

RESPONSABIL DE CONTRACT

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL

Șoseaua Virtuții, nr. 22, bl. R10, sc. 2, et. 4, ap. 53, sector 6, București, Romania

RO 30759240, J40/11544/2012, Tel:0727300877, Fax:031/4320814

Proiect Nr.:


Faza:


19/2018


Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


Denumire obiectiv:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitatillor de invatamant din municipiu] Craiova „Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei”

Adresa obiectiv:

STRADA AMARADIA, NR. 70, BL. F5A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

Conținut volum:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Responsabili tema:

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L Administrator

Gheorghe Popescu

1;

Proiectat

Arh. Andrei Daniel Florea

’K

5019 TJ

rci-P-îuiri

FLORF.A

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

Contract servicii nr. 125662/08.08.2018

 • 1. ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI :

MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 2. COLECTIV DE ELABORARE:

  SC HARD EXPERT CONSULTING


  Sef proiect:


  Ing. Claudia Liliana POP


  Auditor gradul:


  Ing. Cătălin ȘTEFAN


  ARHITECTURA


  Arhitect: Daniel Andrei


  Arhitect: Iulia IONESCU


  CONSTRUCȚII


  Inginer: Bogdan GHIOC  INSTALAȚII


  Inginer: Eduard BALANDOCUMENTAȚIE ECONOMICA

 • 3. EDITARE

Tehnoredactare,

culegere text:


CONȚINUTUL VOL6

Denumirea obiectivului de investiții:.......................................................................

Ordonator principal de credite/investitor: Municipiului Craiova

Ordonator de credite ( secundar/tertiar): Nu este cazul

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL CRAIOVA. JUD. DOLJ Grădiniță cu program

6

6


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

prelungit Curcubeul copilăriei....................................................................................

 • 1.5.   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:...................

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚII......................................................................................................................

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare..................................................................................................

 • 2.2.   Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.3.   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice...

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE..........................................

 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

  • 7

  • 8

  9

  9


  Particularitati ale amplasamentului

  Regimul juridic

  Caracteristici tehnice si parametri specifici

  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului energetic 12

  Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul dc.yederc al


  3.5.asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.................

3.6. Actul doveditor al forței majore................................................

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI EN STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE....................................

 • a)    Clasa de risc seismic................................................

 • b)    Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție.

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si,

spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor dcX}

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea functio conform exigentelor de calitate.........................................................

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUN1LOR TEHNICO - ECONOM INIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitcctural si economic

  5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de


utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3.  DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 5.4.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.5.   Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.6.   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. SCEN ARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

 • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustenabilitatii riscurilor

 • 6.2.   Selectarea si justificarea scenariului recomandat

 • 6.3.   Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

 • 6.4.   Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5.  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 7. URBANISM. AVIZE SI ACORDURI CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism

 • 7.2.   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 7.3. Extras de Carte Funciara

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente........

 • 7.5. Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a

impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica

 • 7.6. Avize acorduri si studii specifice

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIT»

  • 1.1.       Denumirea obiectivului de investiții:

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii "Creșterea accesului ia educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din Municipiul Craiova Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei" incheiat intre Municipiului Craiova si S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L. si a fost elaborata pentru imobilul situat in STRADA AMARADIA, NR. 70, BL. FSA, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ.

 • 1.2.      Ordonator principal de credite/investitor: Municipiului Craiova.

 • 1.3.      Ordonator de credite ( secundar/tcrtiar ): Nu este cazul

 • 1.4.      Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ -Gradiaita cu program prelungit Curcubeul copilăriei

 • 1.5.       Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. HARD EXPERT CONSULTING SRL

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

UAT Municipiul Craiova in calitate de beneficiar al obiectivului de investiție “Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din Municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit ..Curcubeul copilăriei”, str. Amaradia. nr. 70, bl. F5A, urmărește prin acest proiect reabilitarea, modernizarea , extinderea si echiparea infrastructurii educaționale.

Documentațiile vor fi depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândire a de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare. Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.Totodata acestea trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin acesta.

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa se incadreze in obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020. astfel, conform priorității de investiții 4.4, obiectivul specific 4.4 il reprezintă “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă".

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.4. Obiectivul Specific 4.4 sunt avute in vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Programul Operațional Regional (POR) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structural si de investiții, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015)4272/23.06.2015.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la baza prioritățile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Naționala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operațional pentru aceeași perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de intervenție, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014-2020 il consituie creșterea competitivității economice si imbunatatirea condițiilor de viata ale comunităților locale si regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potențialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific 4.4 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane, Prioritatea de investiții 4.4. Investiții in educație, in formare, inclusiv in formare profesiorala pentru dobândirea de competente in invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare este creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele:

In prezent construcția se afla intr-un stadiu corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta;

Din punct de vedere arhitectural aceasta este într-o stare relativ bună. Atât la interior, cât și la exterior, finisajele prezintă, insa, zone afectate de degradări.

tâmplăria exterioara, din PVC, este prevăzută cu masuri parțiale de etansarc si garnituri parțial deteriorate, si nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele perimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

tencuielile de la soclul clădirii sunt degradate;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa arc straturile hidroizolantc parțial deteriorate si nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

Grădiniță nu are prevăzut grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform cu NPO51/2OI2, dotat corespunzător cu obiecte sanitare.

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta si parțial din otel, montate aparent in fiecare incaperc; aceasta nu a fost schimbata din anul construcției clădirii - 1987, fiind intr-o stare avansata de uzura. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor;

radiatoarele sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de inchiderc si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale.

Clădirea nu este dotata cu sistem de ventilare si climatizare;

împrejmuirea terenului aferent grădiniței este degradata, necesitând lucrări de inlocuire;

Spatiile de joaca, aleile si platformele din curtea grădiniței sunt deteriorate, in multe zone se acumulează apele pluviale;

Dotările din spatiile interioare ale grădiniței sunt uzate, invechite si insuficiente.

Iluminatul este realizat prin intermediul unor surse de iluminat fluorescente si este acționat de la intrerupatoare. Corpurile de iluminat au un grad ridicat de uzura, si in unele zone sunt insuficiente pentru a asigura funcționalitatea la parametrii impuși de normele in vigoare, iar temperatura de culoare diferă de la o incapere la alta. S-a constatat de asemenea ca sistemul de iluminat actual nu asigura un nivel de iluminare care sa se incadreze in valorile impuse de către prescripțiile si normele tehnice in vigoare. Din aceasta cauza este necesara reabilitarea sistemului de iluminat;

Instalația sanitara. învechita, necesita lucrări de reabilitare; de asemenea este necesara schimbarea obiectelor sanitare nefunctionale, a bateriilor precum si prevederea de uscatoare de mâini;

Este necesara refacerea instalației de paratrăsnet;

Spatiile interioare sunt insuficiente pentru desfasurarea activitatii educativ-recreative in condiții optime.

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul arc o vechime de peste 30 de ani, rezulta, in afara de extinderea ( mansardarea ) clădirii:

necesitatea creșterii performantei energetice a clădirii prin izolarea termica a anvelopei clădirii si refacerea finisajelor interioare si exterioare, inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru incalzire si refacerea distribuției de apa calda menajera, reabilitarea instalațiilor sanitare si electrice; prevederea unor surse regenerabile de energie pentru scăderea consumului si a emisiei de CO2.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor școlare se urmărește imbunatatirea condițiilor de desfasurarc a procesului educativ precum si a bunăstării elevilor iar prin echiparea infrastructurii educaționale se urmărește modernizarea procesului didactic de predarerinvatarc conform standardelor de pregătire profesionala actuale coroborate cu cerințele pieței.

Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei si modernizarea clădirii se va obține totodată si creșterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor.

Spatiile interioare sunt insuficiente pentru desfasurarea activitatii educativ-recreative in condiții optime.

Prin extinderea ( mansardarea ) clădirii existente se asigura îndeplinirea reglementarilor in vigoare in ceea ce privește asigurarea spațiului minim necesar pentru fiecare copil si desfasurarea activitatii in condiții optime.

In același timp, pentru desfasurarea in condiții optime a procesului educațional, se propune si dotarea spatiilor interioare cu mobilier si echipamente modeme.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan. suprafața terenului, dimensiuni in plan)

Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei este amplasata in mun. Craiova, jud. Dolj pe str. Amaradia. nr. 70. bl. F5A pe un teren cu suprafața de 809 mp teren, cu numărul cadastral 222147.

Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 439/2015, amplasamentul este situat in zona de locuințe colective.

Construcția este alcatuita din sase travei (una de cate 4.35 m. trei de cate 4.20 m si doua de cate 3.65 m) si trei deschideri (doua de cate 5.0 m si una de 1.65 m). Astfel se obține un contur rectangular cu dimensiunile de 13.90 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare unul cu dimensiunile de 0.90 m x 19.985 m si unul cu dimensiunile de 1.50 m x 7.80 in'

Dimensiunile maxime in plan ale construcției sunt de 25.85 m x 13.90 m.

 • b) Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasament se face din Strada Amaradia. acces asfaltat, cu următoarele vecinătăți:

 • - la nord - Domeniul public

 • - la sud - Teren domeniul public (blocuri)

 • - la est - Teren domeniul public al Municipiului Craiova

 • - la vest - Domeniul public

 • c)  Datele seismice si climatice

 • - zona climatica: II conform harții de zonare climatica a României, fig Al din SR 1907-1, Te--15°C.

 • - orientarea fata de punctele cardinale: V fațada principala;

 • - zona eoliana'. III , la o viteza a vântului de 4.5 - 6 m/s conform harții de incadrare a localităților in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziția fata de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit.

 • - zona seismica de calcul cu Tc - 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, ( valori din ediția 2006).

 • d) Studii de teren

 • -  Studiu geotchnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Nu este cazul.

 • -   Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Studiu topografic - atașat la documentație.

 • c) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Clădirea are asigurate următoarele utiiitati:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • -  alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • -  alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

canalizare racordata la rețeaua municipala;

 • -  punct termic zonal;

apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal; rețea de telefonie.

0 Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate Nu este cazul.

 • 3.2.   Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiunc

Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei este amplasata in mun. Craiova. jud. Dolj pe str. Amaradia, nr. 70, bl. F5A pe un teren cu suprafața de 809 mp teren, cu numărul cadastral 222147.

Conform Extrasului de carte funciara terenul si imobilul sunt proprietatea Municipiului Craiova - domeniul public.

Imobilul nu este afectat de servituti, drepturi de prccmtiune sau alte sarcini, conform extrasului de carte funciara nr. 74404/03.04.2018.

 • b) Destinația construcției existente

Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei arc destinația de instituție de invatamant preșcolar.

 • c)  Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3.   Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) Categoria si clasa de importanta

 • - Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

 • - Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997)

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

 • c) Ani/pcrioade de construire pentru fiecare corp in parte

Clădirea a fost construita in anul 1987.

 • d) Suprafața construita

Sc = 307 mp

 • e) Suprafața construita desfasurata

Scd = 1228 mp

 • f)  Valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar clădire 1.934.490 lei.

 • g) Alti parametri in funcție de specificul si natura construcției existente

Clădirea, construita in perioada anilor 1987, are in plan o forma regulata si este compusa dintr-un tronson. Aceasta are regim de inaltimc S+P+3E.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

Subsol - spatii tehnice;

Parter: Săli de grupa, săli activitati, sala de mese, uscatorie. atelier mecanic, grupuri sanitare si alte spatii anexe;

Etaj 1: Săli de clasa, sala de activitati, dormitoare, sala multifuncționala, cabinet logopedie, birouri, grupuri sanitare si alte spatii anexe

Etaj 2: Săli de grupa, sala dc activitati, dormitoare, vestiar, grupuri sanitare si alte spatii anexe

- Etaj 3: Săli de grupa, sala de activitati, dormitoare, cabinet medical, magazie de alimente, spălătorie vase, preparare de alimente, sala dc mese, grupuri sanitare si alte spatii anexe.

Accesul pe verticala se realizeaza prin intermediul unei scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat.

Clădirea este dotată cu instalații dc apă-canal. instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice si sanitare.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic perimetral, avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului energetic

Conform Expertizei tehnice s-au constatat următoarele:

Construcția s-a comportat bine la cutremurele ulterioare, de intensități mai mici din anii 1990, 2004 si 2013.

In prezent, construcția se prezintă bine din punct de vedere structural, la nivelul elementelor structurale constatandu-se doar degradări minore:

degradarea tcrmoizolatiei si hidroizolatiei terasei;

degradări ale finisajului soclului si ale trotuarului de protecție a! clădirii.

Conform auditului energetic:

tâmplăria exterioara, din PVC, este prevăzută cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, si nu indcplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele pcrimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

tencuielile de la soclul clădirii sunt parțial degradate;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta si parțial din otel, montate aparent in fiecare incapere. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor dc materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor;

radiatoarele sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire ncfunctionale.

Clădirea nu este dotata cu sistem de ventilare si climatizare;

• izolația termica a tuturor elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice situandu-se sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017;

 • • Corpurile de incalzire, radiatoare din fonta cu coloane libere si secțiunea circulara au

fost prevăzute inca de la montare cu robinete coltar de tipul dublu reglaj, fara posibilitatea de reglare automata a temperaturii incintei. Cel puțin jumătate din acestea nu mai sunt funcționale in prezent.

 • • In acest moment instalația de incalzire interioara este caracterizata printr-o

funcționare deficitara din punct de vedere al eficientei transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice in interiorul corpurilor de incalzire si al țevilor, in decursul timpului.

 • • Izolația termica a conductelor de distribuție de incalzire din subsol este deteriorata si

necesita reparații sau inlocuirca in totalitate.

 • • Corpurile de iluminat au un grad ridicat de uzura, si in unele zone sunt insuficiente

pentru a asigura funcționalitatea la parametrii impuși ce normele in vigoare, iar temperatura de culoare diferă de la o incapere la alta. S-a constatat de asemenea ca sistemul de iluminat actual nu asigura un nivel de iluminare care sa se incadreze in valorile impuse de către prescripțiile si normele tehnice in vigoare.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. Legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate

 • - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

 • b) securitate la incendiu;

 • - Imobilul nu deține autorizație ISU dar prezenta documentație se va intocmi cu respectarea legislației si a normativelor in vigoare astfel incat la finalizarea lucrărilor sa se obțină autorizația de securitate la incendiu.

S-a prevăzut instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu si instalații de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si un hidrant exterior.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • - Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea acrului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Au fost prevăzute sisteme de ventilare a sălilor de clase prin recuperatoare de căldură precum si aparate de aer condiționat tip splituri pentru cabinetul medical, cabinet logopedic, bucătărie, cancelarie si sala multifuncționala.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati in acord cu normativul NP 051/2012. In plus s-a propus si realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta se va realiza intr-o încăpere de la etajul 1 al clădirii (conform plan etaj 1 propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VIU. Se menționează ca accesul la etajele superioare se va realiza si prin intermediul unui lift de persoane propus a se realiza in casa scării.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • - A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta faza de înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplaric de aluminiu performanta care asigura protecția împotriva zgomotului exterior.

 • f) economie de energie și izolare termică;

 • - Principalul scop al soluțiilor dde reabilitare termica propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale clementelor perimetrele si eficientizarea energetica a tuturor instalațiilor,sanitare.termice si electrice.

Ne propunem ca prin soluțiile propuse sa asiguram economia de energia si izolare termica.

 • h) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Prin soluțiile propuse pe partea de instalații, respectiv prevederea de panouri solare se va asigura utilizarea resurselor naturale.

 • •  Rezistenta mecanica si stabilitate

 • ■  Fundațiile

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet”) pe cele doua direcții.

Dimensiunile fundațiilor au fost calculate in proiectul original pentru un teren cu presiunea convenționala pconv = 220 kPa incadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc gcotehnic redus'’. Nu s-au observat tasari diferențiate, deformării sau degradări ale sistemului de fundare si nici infiltrații din apele pluviale sau stratul freatic.

■ Sistem structural

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali din beton armat si plansee (diafragme orizontale) din beton armat. Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale creandu-sc un sistem fagure cu travei de 4.35 m, 4.20 m si 3.65 m si deschideri de 5.60 m si 1.65 m.

 • ■  Placi

planseele parterului si ale etajelor curente sunt diafragme cu grosimea de 15 cm .

 • ■  Pereți nestructurali

Pereții de fațada sunt din panouri prefabricate cu grosimea de 30 cm.

 • •  Elemente de alcătuire arhitecturala

Clădirea, construita in perioada anilor 1987, are in plan o forma regulata si este compusa dintr-un tronson. Aceasta are regim de inaltimc S+P+3E.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

- Subsol - spatii tehnice;

 • -   Parter: Săli de grupa, săli activitati, sala de mese, uscatorie, atelier mecanic, grupuri sanitare si alte spatii anexe;

Etaj 1: Săli de clasa, sala de activitati. dormitoare, sala multifuncționala, cabinet logopedic, birouri, grupuri sanitare si alte spatii anexe

 • -   Etaj 2: Săli de grupa, sala de activitati, dormitoare, vestiar, grupuri sanitare si alte spatii anexe

Etaj 3: Săli de grupa, sala de activitati, dormitoare, cabinet medical, magazie de alimente, spălătorie vase, preparare de alimente, sala de mese, grupuri sanitare si alte spatii anexe.

Accesul pe verticala se realizează prin intermediul unei scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat.

Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal. instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice si sanitare.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic pcrimetral. avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

• Caracteristicile clădirii:

Regim de înălțime

S+P+3E

Sistem constructiv

Structura de rezistenta este alcatuita din pereți structurali din beton armat si plansee (diafragme orizontale) din beton armat. Pereții structurali sunt dispusi pe cele doua direcții ortogonale crcandu-sc un sistem fagure cu travei de 4.35 m. 4.20 m si 3.65 m si deschideri de 5.60 m si 1.65 m

Pereții de fațada sunt din panouri prefabricate cu grosimea de 30 cm.

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub pereții structurali din beton care formează benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinct”) pe cele doua direcții.

înălțime nivel

2.60

înălțime liberă nivel

2.45

Tip acoperiș

Terasa necirculabila

• Date tehnice :

------------------■-----------------------.

Ac- arie construita (mp)

307.00 mp

Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp)

1250.70 mp

| Aed- arie construit desfasurata ( mp)

1228.00 mp

1 Ad-arie desfasurata ( mp)

1543.30 mp

Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 2,0 cm grosime la interior la pereți si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugrăveli lavabile si parțial la pereți placaj faianța, vopsitorii de ulei. Pardoselile existente sunt din gresie si parchet.

Finisajele exterioare sunt:

Pereții exteriori sunt finisați cu tencuieli de fațada in culori gri si crem, parțial sun realizate placaje cu daramida aparenta de tip Bratca.

Tâmplăria exterioara:

Tamplaria exterioara este din PVC culoare alba, cu geam tcrmoizolant.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic perimetral, avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

 • •   Elemente de alcătuire a structurii de rezistență a clădirii

Construcția este alcatuita din sase travei (una de cate 4.35 m, trei de cate 4.20 m si doua de cate 3.65 m) si trei deschideri (doua de cate 5.0 m si una de 1.65 m). Astfel se obține un contur rectangular cu dimensiunile de 13.90 m x 25.90 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare unul cu dimensiunile de 0.90 m x 19.985 m si unul cu dimensiunile de 1.50 m x 7.80 m1

Dimensiunile elementelor structurale sunt următoarele:

 • - tălpile dc fundații ale pereților interiori au lățimi de 0.90 m iar ale pereților de contur au latimea de 0.70 m;

 • - pereții structurali sunt din beton armat si au grosimea de 15 cm;

 • - pereții subsolului tehnic sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 30 cm;

 • - planseele parterului si ale etajelor curente sunt diafragme cu grosimea dc 15 cm;

 • - pereții dc fațada sunt din panouri prefabricate de 30 cm.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit următoarele materiale:

Beton C 4/5 (B 75) in tălpile din beton simplu ale fundațiilor;

 • -   Beton C 8/10 (B 150) in cuzineții continui din beton armat ai fundațiilor;

 • -   Beton C 12/15 (B 200) in in pereții structurali si plansee;

 • -  Otel PC 52, OL 37.

 • •  Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii arc următoarea alcătuire:

 • -  pereții de fațada sunt panouri prefabricate cu grosimea de 30 cm;

 • -  tâmplăria exterioara este din PVC cu geam termoizolant, cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, care nu îndeplinește condițiile actuale dc eficienta energetica; planseul terasa nu are prevăzută termoizolatie adecvata;

 • -   planșeul peste subsol, din beton armat, este nctermoizolat. deteriorate, dar sunt in stare funcționala.

Instalația termica trebuie refăcută fiind necesara inlocuirea caloriferelor si a coloanelor aferente. Nu exista un sistem de control automatizat al temperaturii din incinte, fiind necesar si un sistem de climatizare.

Clădirea este prevăzuta cu instalații pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte

Bucăți

Puncte de consum

Apa rece

Apa calda

lavoar

24

24

24

spălător

8

8

8

cada dus

4

4

4

cada de baie

0

0

0

Rezervor WC

20

20

-

TOTAL

56

56

36

Rezulta, pe ansamblul clădirii:

numărul punctelor de utilizare apa calda de consum: 36

- numărul punctelor de utilizare apa rece: 56

numărul mediu de persoane: 237

> numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant, subiect al proiectului in anul școlar 2017-2018 fiind de 204 copii preșcolari, din care 6 copii cu CES.

• Instalația de climatizare

In momentul actual clădirea nu are un sistem de climatizare centralizat, doar local in 3 incaperi din clădire exista aparate de aer condiționat tip split.

Unitățile exterioare, aferente aparatelor de aer condiționat existente, afectate de lucrările de termoizolare, vor fi demontate si depozitate pe tot parcusul lucrării.

După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi montate pe aceleași poziții, de către personal calificat (frigotehnisti), iar instalația va fi vidata, reincarcata cu freon, pusa in funcțiune si verificați parametrii de funcționare.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC , CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) Clasa de risc seismic

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic R,IV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținui la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința. INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

 • b) Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidarc/intervcntie la structura de rezistenta a clădirii, dar se fac următoarele recomandări referitoare la icinedierea unora dintre degradările care ar putea ar putea fi constatate pe parcursul executării lucrărilor:

curatarea armaturilor aparente si refacerea stratului de acoperire al armaturii cu mortare special - daca este cazul;

refacerea trotuarelor de protecție;

Aceste remedieri ( si oricare alte remedieri care se vor considera necesare in cazul in care se vor constata orice tip de degradări ale structurii ) se vor executa pe baza unui proiect de execuție verificat conform ,.Legii 10/1995. privind calitatea in construcții*' de către un verificator atestat.

De asemenea, pentru ca se va realiza si mansardarca clădirii, se fac următoarele observat i i/recomandari:

OBSERVAȚIE 1: Straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente.

OBSERVAȚIE 2: Structura de rezistenta a mansardei va fi realizata din lemn ecarisat de rasinoase, pereții de compartimentare vor fi realizați din gips-carton, iar cei de închidere vor fi din cărămidă cu goluri verticale pentru a se obține incarcari permanente reduse.

Orice defecte sau degradări ale construcției existente, constatate la luarea in primire a obiectivului de către executantul lucrărilor, vor fi aduse la cunoștința expertului si ver fi remediate inainte de inccperca lucrărilor de reabilitare termica, de mansardare sau de amplasare a liftului.

Liftul va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente. Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura acestuia si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

Pentru clădirea existenta, in auditul energetic s-au propus doua pachete de soluții de intervenție pentru reabilitarea termica:

Pachet de soluții Pl-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, cu tcrmoizolarea terasei cu vata minerala bazaltica :

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - tcrmoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

■ condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolantc trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolantc trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • •     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolantc utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a clementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • •     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarca in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolantc trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolantc trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolantc trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa Ic confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atal de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■    protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimca corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pc fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție marc.

 • > Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevelc din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a acrului. Profilcle vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim 11=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirca tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchidcrea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea lacrimarc la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

Înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimărului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea acrului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a clementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.1. - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Ternioizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm

Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa de reacție la foc: A1

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Suprafața orizontala a terasei se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 30 cm grosime ( montata peste un strat de bariera de vapori ), peste care s-a prevăzut o folie de protecție tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori si un strat de protecție a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm grosime si un strat de difuzie a vaporilor. Hidroizolarea terasei se va realiza cu 2 membrane termosudabilc dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezic.

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R‘min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% CS(10). min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea a 10 panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut reabilitarea instalației electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus precum si inlocuirea prizelor. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuitc;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

Pachet de solutiii Pl-2 = (S1 +S2+S3.2+S4+11) = pachet complet de soluții, cu tcrmoizolarea terasei cu spuma poliuretanica :

 • > Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - tcrmoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolantc care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolantc trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m’;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolantc trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate împotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus sc propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra ce sticla si finisata cu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: A1

 • - Conductivitatea termica de calcul 0.037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice:

 • ■    protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplarici exterioare sa se realizeze o captusire tcrmoizolanta. in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material tcrmoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de tcrmoizolare sa se faca pc baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

 • > Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R'min > 0.5 m?K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cerccvelc din Aluminiu, cu geam tcrmoizolant low-c, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilclc vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul tcrmoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K(R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplarici se va avea in vedere:

 • ■   ctansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si includerea rosturilor cu tencuiala.

 • ■   etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobc).

 • ■   se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■   crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu ; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, ctansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.2 - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm

Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protecție din poliuree.

 • ■ Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

 • ■ Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea. respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

 • ■ Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 140 kPa,

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

 • ■ Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

 • - precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

 • - controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

 • ■ In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, se va face racordarea termoizolatiei terasei atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului interior cat si cu cea a pereților ultimului nivel.

 • > Soluția S4 - Solutiadc reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • > Soluția II - Soluția pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea a 10 panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut reabilitarea instalației electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata marc de viata si consum redus precum si inlocuirea prizelor. Pemru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

-inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robincti termostatati.

-izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

-montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

-inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR:

-izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

-montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Expertiza tehnica

Elaborator - expert tehnic

Numele si prenumele: prof.univ.dr.ing.Constantin Pavel

Certificat de atestare MDRT Seria H, nr. E250 din 10.11.1992, domeniul construcții civile, industriale , agrozootehnice cu structura din beton, beton armat, zidărie si lemn (cerințe Al, A3). Concluziile raportului de expertiza tehnica:

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vietii“, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic RJV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare/interventie la structura de rezistenta a clădirii, dar se fac următoarele recomandări referitoare la remedierea unora dintre degradările care ar putea ar putea fi constatate pe parcursul executării lucrărilor:

- curatarea armaturilor aparente si refacerea stratului de acoper.rc al armaturii cu mortare special - daca este cazul;

refacerea trotuarelor de protecție;

Aceste remedieri ( si oricare alte remedieri care se vor considera necesare in cazul in care se vor constata orice tip de degradări ale structurii ) se vor executa pe baza unui proiect de execuție verificat conform „Legii 10/1995, privind calitatea in construcții" de către un verificator atestat.

De asemenea, pentru ca se va realiza si mansardarea clădirii, se fac următoarele observați i/recomandari:

OBSERVAȚIE 1: Straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente.

OBSERVAȚIE 2: Structura de rezistenta a mansardei va fi realizata din lemn ccarisat de rasinoase, pereții de compartimentare vor fi realizați din gips-carton, iar cei de inchidere vor fi din cărămidă cu goluri verticale pentru a se obține incarcari permanente reduse.

Orice defecte sau degradări ale construcției existente, constatate la luarea in primire a obiectivului de către executantul lucrărilor, vor fi aduse la cunoștința expertului si vor fi remediate inainte de incepcrea lucrărilor de reabilitare termica, de mansardare sau de amplasare a liftului.

Liftul va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente. Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura acestuia si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

Auditul energetic

Elaborator - auditor energetic

Numele si prenumele : ing. Cătălin Ștefan

Certificat de atestare : DA 01958

Concluziile raportului de audit energetic: pentru clădirea analizata se recomanda aplicarea Soluției I care implica următoarele intervenții:

Pachet de soluții Pl-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, cu termoizolarea terasei cu vata minerala bazaltica:

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii sc propune a se face prin montarea unui strat tcrmoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplincasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea terrr.ica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0.04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m’;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate:

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatca oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pc parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate împotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura clementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune): materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasarc la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10). min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■    protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, dc regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre dc sticla sau/si folosirea unor profilc subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusirc termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimca corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea tcrmoizolatici suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarca se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea dc minim 30 kg/m\

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impicdica aplicarea tcrmosistcmului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistcmului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția dc reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cerccvele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a acrului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa dc reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m’K (R=O,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie dc etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderca rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra dc sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea iacrimare la glaful orizontal exterior dc la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate Îndepărtării

apei condensate intre cercevcle.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h. prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.1. - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm

Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa de reacție la foc: Al

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Suprafața orizontala a terasei se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 30 cm grosime ( montata peste un strat de bariera de vapori ), peste care s-a prevăzut o folie de protecție tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori si un strat de protecție a tcrmoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm grosime si un strat de difuzie a vaporilor. Hidroizolarea terasei se va realiza cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezic.

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea a 10 panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut reabilitarea instalației electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus precum si inlocuirea prizelor. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

-inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

-izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

-montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

-înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

-izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera. înlocuite;

-montarea de robinete de sectorizarc si robinete de golire ia baza coloanelor

d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerințelor si exigentelor de calitate necesare funcționarii clădirii si pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda reabilitarea termica a clădirii.

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficiența măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice, raportate la procentul de investiție din valoarea investiției maxime, este cea mai mare in cazul pachetului de masuri combinate P1 -1.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că soluțiile

combinate satisfac majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic.__________

Măsură

Cost specific

Cost lucrări

Economie de energie

Durata de recuperare

lei/mp

lei

KWh/an

ani

SI

152.00

356,660.40

280,901.80

2.95

S2

423.00

43,569.00

6,835.53

11.46

S3.1

183.00

57,873.75

111,549.51

1.26

$3.2

192.00

60,720.00

110,947.77

1.33

S4

54.00

14,796.00

19,524.86

1.81

11

32.00

92,523.57

109,599.96

2.01

Pl-1

-

565,422.72

525/454.88

2.52

Pl-2

-

568,268.97

524,905.84

2.54

In cazul pachetului de masuri Pl-1 observam ca din punct de vedere ternioenergctic sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 2.52 ani iar economia de energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri 2.

Ținând cont de cele de mai sus recomandam aplicarea pachetului de masuri Pl-1.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse.

Efectul final conduce !a o îmbunătățire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic si a economiei de energie.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Având in vedere conținutul temei de proiectare si faptul ca spatiile interioare sunt insuficiente pentru numărul de copii existent in grădiniță, acestea nu asigura volumul minim neccsar/copil, s-a propus extinderea ( mansardarca ) clădirii existente, fapt ce asigura indcplinirea reglementarilor in vigoare in ceea ce privește asigurarea spațiului minim necesar pentru fiecare copil precum si desfasurarea in condiții optime a activitatii cducativ-recrcative, respectiv ce odihna.

In cadrul documentației s-au analizat doua scenarii tehnico-economice care prevăd realizarea extinderii pe verticala (mansardare) a clădirii si masurile de reabilitare termica propuse in cadrul auditului energetic precum si alte tipuri de lucrări necesare pentru creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie.

Scenariul I:

Extinderea pe verticala ( mansardarca ) clădirii, pe toata suprafața etajului 3

Aceasta se propune a se realiza cu o structura de rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatic, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Pereții de compartimentare vor fi dubli si se vor realiza pe structura metalica ușoara, rezistenta la foc EI 180, din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120 si vata minerala bazaltica de 10 cm grosime ia interior, cu clasa de reacție la foc Al min EI 120. Planseul peste mansarda se va realiza din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120.

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab. prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glet de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației incaperilor

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevăzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor la etajele superioare se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii. Acesta va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construc'.ici prin prinderi articulate si pereți din sticla. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente.

Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

De asemenea, pentru respectarea legislației in vigoare in ceea ce privește siguranța la foc a construcțiilor, s-a prevăzut o scara metalica exterioara de evacuare, care este amplasata in dreptul unei porțiuni pline de perete CO (CAI) EI 15 rezistenta la foc, ecranata cu elemente rezistente la foc 15 minute fata de golurile din perete; golul de acces la scara exterioara deschisa este protejat cu usa etanșa la foc EI 15, echipata cu sistem de autoinchidere.

Soluții de reabilitare termica propuse in cadrul scenariului I:

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indcplineasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc. astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoarc pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului înconjurător; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

• condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agcntilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze clementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuicre sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o dcformatic de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: A1

 • - Conductivitatea termica de calcul 0.037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■    protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profilc subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profilc de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea tcrmoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care împiedica aplicarea tcrmosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolarc sa se faca pe baza tcrmogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplaric performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R'min > 0.5 m2K/W) si trebuie înlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U-1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurilc golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tecului cu materiale speciale: chituri siliconice. folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare h.drofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de 1a partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata dc perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu lânte dc ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplarici exterioare.

 • > Soluția S3.1. - După mansardare se propune ternioizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm montata la partea inferioara a invelitorii si protejata cu placi din rigips ignifugat (S3.1) - (Varianta 1)

> Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie dc 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa dc reacție la foc: A1 sau A2 - sl ,d0

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK;

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • - Clasa dc reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • > Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Instalații sanitare

 • •  Se propune montarea dc panouri solare termice cu tuburi vidate, care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • •  Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente;

 • •  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • •  montarea de robinete de sectorizare si robinete dc golire la baza coloanelor

 • •  montarea de obiecte sanitare noi conform legislației in vigoare

Instalații termice

Soluțiile propuse constau in :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire. intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare;

- echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de incalzire. care cuprinde in principal:

 • •  montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;

 • •  spalarea instalației interioare de incalzire si probele de presiune si funcționare.

Pentru eficicntizarca energetica a instalațiilor de incalzire. vor fi inlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele, care vor fi prevăzute cu robineti termostatati.

Instalații electrice

 • •  Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general sc va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

 • •  S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

 • •  In urma proiectului de mansardare, s-au prevăzut trei tablouri electrice la mansarda(TEM 1.1, TEM 1.2, TEMU), din care se vor alimenta circuitele electrica si consumatorii de la mansarda. Cele trei tablouri electrice vor fi alimentate din tabloul electric general.

 • •  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare;

 • •  Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice

 • •  instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

 • •  Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, antipamca, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori:

 • •  Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Instalații de ventilare/climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură este o unitate de ventilare compactă cu dublu flux.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split. Racirea acrului din incaperi se va realiza cu aparate de aer condiționat tip mono-split cu inverter. alcătuite dintr-o unitate interioara amplasata pe unul dintre pereții interiori si o unitate exterioara amplasata la exterior.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Se va realiza echiparea clădirii cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Hidrantii interiori se vor suplimenta deoarece clădirea are volumul de 7926.71 m3, iar conform PI 18/2-2013 anexa 3 pentru clădirile de invatamant care adăpostesc copii de varsta preșcolara cu volumul mai mare de 5000 m3, numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in proximitatea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in fata grădiniței. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

Instalații electrice de protecție la trăsnet

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior:

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță

Se propune, pentru ambele scenarii, refacerea finisajelor interioare si a pardoselilor, in funcție de destinația incaperilor.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului de funcționare, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati preșcolare/ in perioadele de week-end.

Scenariul II:

Extinderea pe verticala ( mansardarea ) clădirii, pe toata suprafața etajului 3

Aceasta se propune a se realiza cu o structura de rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie. beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului. avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Pereții de compartimentare vor fi dubli si se vor realiza pe structura metalica ușoara, rezistenta la foc Eli80. din placi de gips-carton rezistent la foc El min 120 si vata mir.erala bazaltica de 10 cm grosime la interior, cu clasa de reacție la foc Al min EI 120. Planseul peste mansarda se va realiza din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120.

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab, prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glct de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației incaperilor

 • - tamplaric exterioara din PVC cu geam termoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor la etajele superioare se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii. Acesta va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate si pereți din sticla. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente.

Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

De asemenea, pentru respectarea legislației in vigoare in ceea ce privește siguranța la foc a construcțiilor, s-a prevăzut o scara metalica exterioara de evacuare, care este amplasata in dreptul unei porțiuni pline de perete C0 (CAI) EI 15 rezistenta la foc, ecranata cu clemente rezistente la foc 15 minute fata de golurile din perete; golul de acces la scara exterioara deschisa este protejat cu usa etanșa la foc EI 15, echipata cu sistem de autoinchidere.

Soluții de reabilitare termica propuse in cadrul scenariului II:

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarca pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirca protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplincasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m\

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt înglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoarc pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarca in structuri protejate a acestora;

 • •     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate împotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimicc si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • •     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata cu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0.037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice:

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■    protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzirc;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire tennoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-proleetie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,.Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m\

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, care împiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza tennogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

 • > Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara eu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R'min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Pro filele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K(R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplarici se va avea in vedere:

 • ■   etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

 • ■   etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • ■   se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■   crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea acrului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.2 - după mansardare se propune termoizolarea invelitorii cu spuma poliuretanica de 20 cm

Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica sc aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste tcrmoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue sc aplica un strat de protecție din poliuree.

 • ■ Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

 • ■ Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economic de manopera in execuție, dar nu sc asigura plancitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

 • ■ Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o dcformatic de 10% - CS( 10), min. 140 kPa.

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

• Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

■ Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

 • - precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarca se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

 • - controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

 • > Soluția S4 - Solutiade reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R*min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0.035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Instalații sanitare

 • •  Se propune montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate, care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • •  Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente;

 • •  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • •  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • •  montarea de obiecte sanitare noi conform legislației in vigoare

Instalații termice

Soluțiile propuse constau in :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare;

 • -  echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de încălzire, care cuprinde in principal:

 • •  montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;

 • •  spalarea instalației interioare de incalzire si probele de presiune si funcționare.

Pentru eficicntizarea energetica a instalațiilor de incalzire, vor fi inlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele, care vor fi prevăzute cu robineti termostatati.

Instalații electrice

 • •  Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

 • •  S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

 • •  In urma proiectului de mansardare, s-au prevăzut trei tablouri electrice la mansarda(TEMl.l, TEM 1.2, TEMU), din care se vor alimenta circuitele electrica si consumatorii de la mansarda. Cele trei tablouri electrice vor fi alimentate din tabloul electric general.

 • •  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare;

 • •  Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice

 • •  instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economic de energie;

 • •  Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, antipar.ica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori;

 • •  Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Instalații de ventilare/climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură este o unitate de ventilare compactă cu dublu flux.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split. Racirea aerului din incaperi se va realiza cu aparate de aer condiționat tip mono-split cu inverter, alcătuite dintr-o unitate interioara amplasata pe unul dintre pereții interiori si o unitate exterioara amplasta la exterior.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Se va realiza echiparea clădirii cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  Înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Hidrantii interiori se vor suplimenta deoarece clădirea arc volumul de 7926,71 m3, iar conform PI 18/2-2013 anexa 3 pentru clădirile de invatamant care adăpostesc copii de varsta preșcolara cu volumul mai mare de 5000 m3, numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in proximitatea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in fata grădiniței. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

Instalații electrice de protecție la trăsnet

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  Înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță

Se propune, pentru ambele scenarii, refacerea finisajelor interioare si a pardoselilor, in funcție de destinația incaperilor.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului de funcționare, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati preșcolare/ in perioadele de week-end.

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

 • -  Extinderea pe verticala ( mansardare)

lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii.

lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu

 • -  instalare/reabilitare/modemizarc a sistemelor dc climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

lucrări de reabilitare/modemizare a instalațiilor de iluminat in clădire

realizare instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori conform legislației in vigoare

instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu

extindere sistem dc supraveghere video sistem de detecție si alarmare la efracție dotarea clădirii cu lift de persoane

 • - Refacere trotuare perimetrale

 • - Dotări interioare (echipamente profesionale pt bucătărie, echipament tehnologic IT, mobilier si dotări săli de clasa)

Descrierea lucrărilor incluse in soluția tehnica de intervenție propusa

Extinderea pe verticala ( mansardarea ) clădirii, pe toata suprafața etajului 3

Aceasta se propune a se realiza cu o structura dc rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie. hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului. avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Pereții de compartimentare vor fi dubli si se vor realiza pe structura metalica ușoara, rezistenta la foc EI 180, din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120 si vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la interior, cu clasa de reacție la foc Al min EI 120. Planseul peste mansarda se va realiza din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120.

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab, prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glct de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației incapcrilor

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam tcrmoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevăzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor la etajele superioare se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii. Acesta va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate si pereți din sticla. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente. Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

Liftul va avea dimensiunile adaptatate pentru accesul la etajele superioare a persoanelor cu dizabilitati.

De asemenea, pentru respectarea legislației in vigoare in ceea ce privește siguranța la foc a construcțiilor, s-a prevăzut o scara metalica exterioara de evacuare, care este amplasata in dreptul unei porțiuni pline de perete C0 (CAI) El 15 rezistenta la foc, ecranata cu elemente rezistente la foc 15 minute fata de golurile din perete; golul de acces la scara exterioara deschisa este protejat cu usa etanșa la foc EI 15, echipata cu sistem de autoinchidere.

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - tcrmoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele tcrmoizolantc care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • ■ condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK:

 • condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■ condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobatc;

 • condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■ condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate împotriva umidității;

 • ■ condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■ condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■ condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■ condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele tcrmizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective: condițiile de depozitare. transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsu.ui precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10). min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■ corectează majoritatea punților termice;

 • ■ conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■ protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■ nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■ permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■ nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de încălzire;

 • ■ permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■ nu afecteaza pardoselile si tencuielile existente;

 • ■ durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

încadrata in Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obținute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub acțiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+25O C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietățile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2.5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează si nu este corodata, nu conține săruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevăzute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de construcții si cerințelor standardului european SR EN 13162-2003, deținând certificat de conformitate CE.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri. se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protcctie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu sc propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea sc va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/nr.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori care impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara tcrmosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolarc sa se faca pe baza termogramclor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție marc.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru taniplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si ccrcevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de ctansarc si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U= 1,3 W/m2K (R=0,77 m’K/W).

După inlocuirca tamplariei sc va avea in vedere:

 • ■ ctansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderca rosturilor cu tencuiala.

 • ■ ctansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • ■ se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■ crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu ; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului. etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea acrului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Caracteristicile de performanta care trebuiesc îndeplinite si declarate de către producător, pentru tamplaria aferenta lucrării de reabilitare termica vor fi cel puțin:

I .Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

 • 2. Etanșeitate la apa-ferestre neprotcjate-8A

 • 3. Permeabilitate la aer-Clasa3

 • 4. Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4

 • 5. Performanta acustica-30db â.Transmitanta termica-1,7w/mpK 7.Substanțe periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testările IIT in laboratoare notificate si/sau calcule .si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A 1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,

-eticheta marcaj CE

-înscriere CTPC-Registrul National ai produselor pentru construcții Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producător cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)

-test ITT si test periodic tamplarie.

-declarație de conformitate CE a producătorului de vitraj tcrmoizolant.

La stabilirea cerințelor de performanță energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

 • > Soluția S3.1. - După mansardare se propune termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm montata la partea inferioara a invelitorii si protejata cu placi din rigips ignifugat (S3.1)

> Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatic de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - s 1 ,d0

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK;

 • > Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: A1

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • > Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de incalzire si preparare apa calda de consum si la instalațiile de iluminat care sa conducă la reducerea consumurilor de energic.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădire va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe: -obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii

-încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

- măsurile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

combinarea eficienta a surselor convenționale cu cele regenerabile in cadrul masurilor de reabilitare a instalațiilor existente.

Soluțiile de reabilitare sunt in concordanta cu tema de proiectare si cu scenariul propus in auditul energetic privind modernizarea energetica a anvelopei clădirii si instalațiilor, si prevăd următoarele lucrări:

 • >  Instalații termice:

La prezentul proiect s-au adoptat soluții diferențiate pe tipuri de încăperi. în cele ce urmează se face descrierea soluțiilor adoptate.

Soluția pentru incalzire

Încălzirea cu incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel, funcționând cu apa calda 80/60°C.

Fiecare radiator va fi echipat cu robinet cu cap termostatic 1/2”, pe tur. aerisitor manual 1/2” si robinet de colt 1/2”. pe retur.

Distribuția agentilor termici este prevăzută in sistem cu 2 conducte.

Distribuția pe fiecare nivel se va face prin intermediul unor coloane, de la care se alimentează fiecare radiator. Distribuitia de la coloane spre radiatoare se va face prin sapa sau aparent .cu țeava PRR.

încălzirea imobilului se realizează cu corpuri statice, amplasate in general pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil, pe peretele apropiat, la 5 cm de la perete si la 15 cm de la pardoseala.

In concordanta cu masurile de creștere a performantei energetice a clădirii sunt propuse următoarele lucrări :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare:

- echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de incalzire, care cuprinde in principal:

 • •  montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator:

spalarea instalației interioare de incalzirc si probele de presiune si funcționare.

Pentru efîcientizarea energetica a instalațiilor de incalzirc. vor fi inlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele.

Aceste lucrări presupun demontarea distribuției existente de incalzirc din subsol si realizarea unei distribuții de incalzirc cu materiale noi din PPR pentru instalații dc incalzire imbinate prin sertizare.

După proba dc etanșeitate si dc dilatare, conductele se vor izola termic cu tcrmoizolație tip ..Armaflex" cu grosimea de 13mm pentru diametre pana in 2” si 19mm pentru conducte mai mari de 2”.

Conductele dc distribuție vor fi montate cu pante dc 0.1-0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate dc aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete dc golire in punctele de cota minima.

Pe ramurile principale sc vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire, încălzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel, funcționând cu apa calda 80/60°C.

Fiecare radiator va fi echipat cu robinet cu cap tcrmostatic 1/2”, pe tur. acrisitor manual 1/2” si robinet dc colt 1/2”, pe retur.

încălzirea imobilului se realizează cu corpuri statice, amplasate in general pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil, pe peretele apropiat, la 5 cm dc la perete si la 15 cm de la pardoseala.

Operațiunea de inlocuire a distribuției de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat beneficiile realizate din economia de energic termica obținute prin izolarea clădirii sa fie posibila.

Soluția pentru ventilare climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile dc clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură este o unitate de ventilare compactă cu dublu flux.

Montajul recuperatoarelor se face în partea superioară a unui perete exterior, la o distanță de 100-150mm față de tavan. Pentru aceasta, se execută o gaură în perete, cu diametrul corespunzător modelului, la un unghi de 3-5 grade înspre exterior. Unitatea se montează în perete cu bandă dc etanșare autoadezivă, cu spumă poliuretanică, sau alt material de etanșare.

Lungimea recuperatorului trebuie să depășească grosimea peretelui în care este planificat montajul. Pentru o funcționare corectă grila recuperatorului trebuie să iasă în exteriorul peretelui cel puțin 5 mm. Sistemul de ventilare se conectează la o rețeaua electrică cu tensiunea de 230V si frecvența 50 Hz. Aceasta se face cu ajutorul cablului electric care iese din recuperator, care se conectează la rețeaua electrică sau se poate monta pe cablu un ștecher pentru priză.

Unitatea interioara de ventilare cu recuperare de căldură este prevăzută doar pentru sălile de clasa, sala activitati. dormitoare si sălile de mese nu si pentru incaperile cu alte destinații precum birouri, cancelarii sau cabinete medicale.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split. Racirea aerului din incaperi se va realiza cu aparate de aer condiționat tip mono-split cu inverter, alcătuite dintr-o unitate interioara amplasata pe unul dintre pereții interiori si o unitate exterioara amplasta la exterior. Aparatele de aer condiționat funcționează in pompa de căldură, având capacitatea de răcire si de incalzire de 5.3 kW, puterea electrica de 1,9 kW, U = 230 V / 50 Hz, debitul de aer de aproximativ 850 mc/h.

Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate (traseu țeava cupru, telecomanda etc.).

Aparatele de aer condiționat s-au prevăzut pentru cabinet medical, cabinet logopedic, bucătărie, cancelarie si sala multifuncționala.

> Instalații sanitare

Apa calda menajera se va prepara cu ajutorul unor panouri solare si a unor boilere cu o serpentina, acestea din urma fiind amplasate in subsolul clădirii, iar distribuția către consumatori se realizează prin conducte de PPR pentru apa calda menajera, montate aparent si ingropat.

Se prevăd 10 de panouri solare amplasate pe acoperișul clădirii, pentru prepararea apei calde menajere, acoperind o suprafatata de 20 mp.

In cazul in care panourile solare nu pot asigura debitul necesar de apa calda, se va comuta pe apa calda menajera provenita de la rețeaua de termoficare. cu ajutorul unei vane cu trei cai amplasata in subsolul clădirii, la intersecția dintre conducta de distribuție de la termoficare si conducta de la rezervoarele de acumulare.

Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente. Ca urmare noua instalația de distribuție apa calda se va monta pe la plafonul subsolului si va ajunge la consumatori prin intermediul unor coloane verticale.

Se prevede o conducta de PPR pentru alimentarea cu apa rece a panourilor solare si o conducta de cupru care face legătură intre panourile solare si rezervoarele de acumulare. Aceste conducte vor trece prin camerele cu destinația ‘'CANCELARIE1', ‘'SALA DE GRUPA*’, ‘'SALA DE GRUPA",*'SALA DE GRUPA*' si “DORMITOR” pana când vor ajunge la nivelul invelitoarei.

Se vor inlocui coloanele de canalizare care vor prelua grupurile sanitare propuse prin mansardare. Celelate coloane de canalizare se vor prelungi pana peste invelitoare pentru a putea fi realizata ventilarea primara a acestora. Se vor inlocui in totalitate căciulile de protecție a coloanelor menajere.

Golirea rezervoarelor de alimentare amplasate in subsolul clădirii, se va realiza prin racordul de golire al rezervoarelor către rețeaua de canalizare existenta in incinta.

De asemenea, pentru respectarea legislației in vigoare, se prevede inlocuirea tuturor obiectelor sanitare existente si a armaturilor aferente.

Amplasarea iavoarelor se va face la o inaltime de 45 cm fata de pardoseala pentru copiii cu varsta de 3-4 ani, la 50 cm pebtru copiii cu varsta de 4-5 ani si la 55 cm pentru copiii cu varsta de 5-6 ani.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea nu este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand nici hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Se propunere amplasarea unei instalații de hidranti interiori.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in proximitatea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat, in fata grădiniței. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

> Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energic electrica a incintei va fi asigurata din tabloul electric general.

Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

In urma proiectului de mansardare, s-a prevăzut un tablou electric la mansarda(TEM), din care se vor alimenta circuitele electrice si consumatorii de la mansarda. Tabloul electric mansarda va fi alimentat din tabloul electric general.

Instalații electrice de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED. cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. Nivelul de iluminare este in concordanta cu suprafața si destinația fiecărei incaperi.

Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare.

In holuri, se vor monta corpuri de iluminat cu senzor de mișcare.

Avantajele tuburilor cu LED constau in ușurința in instalare, deoarece nu au nevoie de starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la energia electrica de pana la 50% fata de tuburile fluorescente.

Tuburile cu LED-uri pastreaza forma tuburilor fluorescente clasice, insa sunt mult mai eficiente si reprezintă soluția ideala pentru inlocuirea tuburilor fluorecente cu o tehnologie eficienta si economica. Tuburile cu LED va reduce de asemenea costul de mentenanta deoarece acestea sunt mult mai rezistente decât cele fluorescente, nu pâlpâie si nu au probleme cu balastul.

Printre alte avantaje ale tuburilor cu LED:

 • •  nu conțin mercur, ceea ce le face sigure pentru mediul inconjurator;

 • •  lumina directionata - LED-urile iluminează exact acolo unde este nevoie, spre deosebire de tuburile fluorescente care au lumina multi direcționala, ceea ce inseamna ca o parte din aceasta se pierde in corpul tubului;

 • •  tuburile LED sunt mai eficiente decât cele fluorescente;

 • •  calitatea luminii -LED-urile produc lumina intr-o varietate de temperaturi de culoare similare cu cele fluorescente, dar nu pâlpâie ca acestea;

 • •  durata de viata - durata medie de viata a unui tub LED este de cca. 50000 h fata de numai cca. 30000h pentru un tub fluorescent

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, si de panica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori, care sa asigure o autonomie de minim 180 de minute conform normativului 17-2011.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Conform normativului PI 18-3/2015. capitolul 3.3.1, litera (c), este necesara echiparea cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu pentru “cladiri/constructii avand destinația de invatamant cu mai mult de 200 persoane, sau cu aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 2 niveluri”. Astfel, s-a prevăzut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de incendiu, in concordanta cu reglementările tehnice in vigoare.

Sistemul de avertizare la incendiu va avea rolul de a semnaliza declanșarea unui incendiu cu ajutorul detectoarelor de fum sau prin acționarea manuala a butoanelor de incendiu. Sistemul va fi conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Alături de celelalte masuri si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor acest sistem va avea rolul de a creste gradul de securitate la apariția incendiilor in acest obiectiv.

Monitorizarea sistemului se va realiza cu ajutorul unei centrate de detecție si avertizare la incendiu, amplasata la parter, in holul de la intrare. Centrala de detecție si avertizare la incendiu va respecta cerințele Normativului PI 18/3-2015. Astfel, personalul va fi avertizat in cazul in care sistemul detectează o situație deosebita(fum, apasarea unui buton de incer.diu, etc.), si poate decide masurile necesare stabilite prin planul de acțiune si situații specifice.

Sistemul afiscaza pe panoul LCD al centralei, exect zona(spatiul) din care detectorul sau butonul a declanșat alarma de incendiu, facand posibila intervenția in cel mai scurt timp.

Sistemul avertizează acustic, in cazul alarmelor de incendiu, cu ajutorul sirenelor de interior si/sau exterior, amplasate astfel incat sa acopere zonele de alarmare necesare, inclusiv personalul din incinta.

Tehnologia constructiva a detectorilor de fum precum si o politica adecvata de mentenanta, va garanta un nivel ridicat de protecție împotriva alarmelor false.

In timpul funcționarii sistemului in stare normala, adica nici un semnal de alarma sau defect, centrala va supraveghea integritatea rețelei si funcționalitatea elementelor de detcctie si semnalizare. Orice modificare a parametrilor normali de funcționare vor fi semnalizați si afișați pe display-ul centralei.

Structura sistemului de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu este:

 • •  centrala de avertizare incendiu adresabila;

 • •  detectori de fiim adresabili;

 • •  butoane manual de semnalizare adresabile;

 • •  sirena de interior;

 • •  sirena de exterior;

 • •  acumulatori;

 • •  cabluri de comanda rezistente la foc;

 • •  clemente anexe.

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate pe caile de ieșire si in zonele de pe caile de acces, fiind ușor accesibile in cazul in care este observat un focar de incendiu. Detectoarele de fum vor fi amplasate conform normativului aflat in vigoare, PI 18-3/2017.

Spațiul pentru instalarea ECS ( echipamentul de control si semnalizare ) a fost ales astfel incat sa respecte art 3.9.1; 3.9.2: există personal permanent, este amplasat la parterul clădirii existente ( conform plan parter propunere ), nu este traversat de conducte de apa, canalizare, gaze, arc pereți incombustibili cu rezistenta la foc minim EI60, cu planseu incombustibil cu rezistenta la foc minim REI60 si usa rezistenta la foc EI23O-C, prevăzută cu dispozitiv de autoinchidere.

Instalații electrice de prize

Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice. Noile prize ce se vor monta, vor fi dotate cu contact de protecție pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A. Circuitele de priza vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate. Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru, de tip N2XH 3x2.5mmp, halogen free. protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de protecție din PVC 16.

Instalații electrice de protecție la trăsnet

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera pe măsura apariției lor, preintimpinind apariția trăsnetului.

La proiectarea si executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului 17-2011, asigurându-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV. Dispozitivul obține energia din câmpul electric atmosferic care creste considerabil în timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Când descărcarea atmosferica este iminenta, apare o creștere brusca a câmpului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de amorsare si primește comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizări la vârf (precizia remarcabila de declanșare asigura o funcționare la momentul critic imediat premergător descărcării principale).

Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu platbanda din OL Zn 25x4mm, prin coborâri situate pe parti opuse ale clădirii, montate îngropat in elementele de construcție. Coborârile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separare montate in firide.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza ingropat in elementele de construcție si se vor finisa astfel incat sa se poata incadra in arhitectur clădirii, vor avea prevăzută usa cu deschidere cu chei spacialc. Firidele se vor monta la parter, la h=1.5m fata de sol.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui. si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

înregistratorul video digital este un sistem de înregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie de camere video color amplasate in locurile care necesita supravcghere(interior. exterior). Vizualizarea imaginilor se realizarea pe monitorul sistemului, permițând accesarea acestora in orice moment.

Sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor înregistrate pe HDD.

Sistemul poate funcționa timp de 24h/zi, sau poate fi programat sa înregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.

Pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu CCTV coaxial RG59+2x0.75mm.

DVR-ul si monitorul TV se vor amplasa parter, in camera cu destinația “Birou director”.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarca sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Locul de amplasare al centralei de avertizare la efracție este la parter, in camera cu destinația “Birou director*’.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Centrala de efracție;

 • •  Tastaturi LCD;

 • •  Detectori de mișcare;

 • •  Contactie magnetice pentru monitorizare usa;

 • •   Sirena de interior;

 • •  Sirena de exterior opto-acustica.

Funcțiile instalației de detecție si avertizare la efracție:

 • •  Achiziția si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori, contacte magnetice, asigurând comanda sirenelor;

 • •  Afișarea stărilor de: alarma, defect;

 • •  Autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate pe rețeaua de date, autotest;

 • •  Ieșiri programabile pentru comanda sirenelor si a altor sisteme ce ar putea funcționa condiționat de anumite stări ale sistemului;

 • •  Semnalizarea optic si sonor a tentativelor de efracție, la nivelul sirenelor de alarmare instalate in clădire sau in exteriorul ei. cu afișarea in clar pe tastatura a senzorului care a fost alarmat la nivelul unitatii centrale a sistemului.

> Amenajări exterioare

 • - înlocuirea parțiala a rețelelor de canalizare si apa pluviala Modernizarea rețelelor de canalizare si apa pluviala.

 • - Reabilitare împrejmuire

Se va realiza imprejmuirea cu gard de tip soclu din beton ( cu inaltimea de 0,70 m ) si panouri de gard bordurat din plasa zincata montate pe stâlpi din țeava neagra vopsita anticoroziv :

 • - soclu din beton de 70 cm. fundații continui din beton

 • - inaltimea împrejmuirii este de 1,80 m

Se va imprejmui terenul si se va realiza accesul pietonal prin intermediul unor porti metalice din panouri de gard bordurat din plasa zincata montate pe cadru metalic. Perimetral, împrejmuirea va fi dublata cu gard viu.

 • - Refacere alei

Aleile pietonalc se vor executa din pavaj de dale ornamentale autoblocante. Aleile pietonale sunt încadrate in borduri prefabricate de 10 x 15 cm pe fundație din beton simplu format 10 x 20 cm. Pentiu colectarea apelor pluviale aleile si platformele sunt executate cu panta de 2%.

Pentru colectarea apelor pluviale, aleile si platformele sunt executate cu panta de 2%.

-Refacere spatii verzi

Spatiile libere dintre aleile de circulație si trotuarul de protecție al clădirii se vor amenaja prin inierbare. Gazonul se va realiza după terminarea lucrărilor: terenul se va curata de resturi, se va nivela si apoi se va asteme un strat de cca 10 cm de pamant fertil - sol negru. Se va alege o compoziție de gazon rezistent atat la calcare cu piciorul cat si la soare puternic.

 • - Loc de joaca

In incinta se propune amenajarea locului de rccreerc pentru copii , respectiv un teren de joaca placat cu dale de cauciuc si bordura elastica.

Se propune un loc de joaca cu suprafața de cca 135 mp placat cu dale de cauciuc oferind o suprafața antiderapanta si antitrauma (absorb șocurile mecanice) cu un coeficient de amortizare de 40 %. Plăcile se pot monta pe beton ( nisip sau pamant ). Montarea lor pe beton se face prin lipire cu un adeziv special sau prin imbinarc intre ele cu dibluri de plastic.

 • - Dotări curtea de joaca

Pentru locul de joaca s-au prevăzut următoarele dotări:

nr. ort.

denumi

re

cantitate

descriere

1.

Comple x De Joaca UltraFor t

Paddingt on

1

Complexul de joaca din lemn Complex dc joaca UltraFort Paddington este indragit de toti copiii.

Include multiple variante de joaca ( zid de catarat, tobogan , leagane , tum. monkeybar, sfoara de catarat)

Mulțumită materialelor componente din lemn pre-gaurit si taiat montajul sc poate face in cateva orc.

Avantaje:

Structura stabila, design elegant, siguranța maxima atestata certificata TUV, rezistenta indelungata.

Dimensiuni generale: 490 cm x 430 cm x 336 cm inaltime Toate grinzile sunt dintr-o bucata

Platforma 150 cm ridicata de la sol

Dimensiuni platforma 161x120 cm

Tobogan de 3 m rezistent la intemperii si UV . din plastic gros. Zid de catarare cu pietre profesionale (alpinism)

2 leagane drepte (inaltime grinda233 cm)

Monkey Bars

Sfoara de catarat cu noduri

Design exclusivist

Lemn pregaurit, gata de asamblare.

10 ani garanție pentru lemn - Lemn tratat sub presiune Testat independent pentru siguranța maxima.

Structura solida, stabila.

Include 4 sisteme de prindere in pamant pentru o siguranța

suplimentara.

Livrat in conformitate cu pozele, include instrucțiuni de montare si toate accesoriile (șuruburi, șaibe, piulițe).

Toate elementele necesita montarea de către adulti

Recomandat pentru copii cu vârste cuprinse intre 3 si 10 ani Recomandat pentru 6 copii ( o greutate maxima recomandata de 50 kg / copil)

Recomandat pentru uz rezidențial.

Certificat TUV.

2.

Set Trambul ina Diametr ul 460 Cm SPART AN Econom y

1

Set trambulina copii cu diametrul de 460

cm SPARTAN Economy

Caracteristici produs:

 • - diametrul trambulinei: 460 cm

 • - 100 arcuri galvanizate 178 mm (28 N)

 • - cadrul galvanizat de 0 45 mm

 • - 5 Picioare (in forma de W)

 • - 10 stâlpi suport pentru plasa

 • - suprafața de sărit: dezvoltata si importata SUA

 • - scarita inclusa in set

 • - sarcina maxima admisa: 150 kg

 • - greutate produs: ~ 55 kg

 • - arcuri din sarma de otel galvanizat 3,2 mm, lungime 178 mm (28 N) in spirala, 25 mm diametru

 • - inaltime de la sol: 88 cm

 • - inaltime totalal: 270 cm

Trambulina respecta cele mai stricte standarde de siguranța conform normelor europene TUV NORD.

Plasa de protecție

Material din polietilena foarte dur. negru, EPE conductă cu diametrul de spumă de 48 mm. grosime de 10 mm de fixare: U - console de fixare, superioare și tuburi din oțel 0 28 mm grosime

Scarita inclusa

Setul de trambulina include si o scarita ideala pentru o greutate de pana la 150 kg.

3.

Șotron Din Pavele Cauciuc

Cu Protecție

La

Cădere 4 Cm

1

Acest set șotron din pavele este recomandat in general pentru spatiile de joca publice , pentru grădinițe si scoli.

Avantaje:

Siguranța pentru copii.

Flexibile

Rezistenta la intemperii

Izolare termica

Aderenta foarte mare

Produse ecologice (din materiale reciclate)

Igienic, nu va fi noroi, este ușor de curatat.

Ușor si rapid de montat.

Este format din 8 buc. dale de 50x50 cm numerotate de la 1-8.

Grosime: 4 cm

Calitate excelenta de absorbție a șocurilor.

Testate: MSZ EN 1176 -TUV

Suprafața plata si elastica: este blanda cu articulațiile noastre si reduce riscul de fracturi si luxatii.

Pavelele din cauciuc Reflex acopera cele mai multe din nevoile clientilor fiind ideale pentru terase, locuri de joaca, săli de sport, grădinițe ctc !

4.

Balanso a Pc Arcuri

Cu 4 Locuri

4

Jocul îndeplinește cerințele EN 1176-1, 1176-6 si standardelor, are certificat TUV in conformitate cu standardul european.

Dimensiune (lățime x lungime) 30 x 300 cm înălțime 70 cm

5.

Kettler -BALAN SOAR COPII

2

Caracteristici:

Balansoar metalic pentru copii,de la Kettler.

Stabilitatea se datoreaza celor 3 picioare

Bara suport cu 2 scaune confortabile din plastic urmate de mânerele pentru sprijin

Garanție: 12 luni

Greutate: 10,0 Kg

Greutatea permisa pe aparat: 50 kg (copii pana la 14 ani).

Dimensiuni după asamblare: L 193 x 1 26 x H 16 cm.

6.

Comple x De Joaca

Crazy -

JunglcG ym

1

Complexul de joaca include casuta Crazy care vine cu usi din plastic si o tablita de scris pentru copii.

Dimensiuni: 4.80 m x 1.75 mx 3.30 m inaltime.

Produsul este recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 1.5 -14 ani

Număr ultilizatori in același timp : 5

Acoperiș din lemn

Include Drapelul Jungle ™

Include: 6 Obloane

Greutate pachet: -300 kg

Timp de asamblare : (ore 2 persoane) 8

Cu margini și colțuri rotunjite

7.

Spațiu De Joaca Castle Climber

- Little Tikes

1

Dimensiuni: 343cm L x !80cm W x 123cm H

Recomandat pentru 3-4 copii in același timp.

Cauta si descoperă. Spațiu dejoaca dotat cu tunel, tobogan, scara si platforma.

Va rugam supravegheau copiii in timpul folosirii spațiului dejoaca de către aceștia.

Greutatea maxima pentru fiecare copil este de 27 kg

8.

Loc De Joaca

Loc dejoaca complet, modular, ușor de montat, extrem de stabil. Recomandat pentru copii intre 3 si 12 ani.

Modular Dido Gym

Structura metalica diametru 50 mm , GARANȚIE 10 Ani ! Modular : componentele se pot schimba, se pot monta altfel, puteti adauga in timp alte funcții si componente (sunt disponibile) Setul conține:

 • - turn central

 • - pod arcuit inclinat (in partea dreapta)

 • - tobogan mare

 • - scara din plasa inclinata

 • - leagan tip covorul fermecat înălțime: 270 cm

Lățime : 350 cm

Lungime: 500 cm

Certificări:

Fabricat in UE conform normelor de siguranța copiilor EN71

9.

Cutie Pentru

Nisip

300 X

300 Cm

1

Rama din lemn vopsit.

Scaune din poliestcr armat.

Rezistent la intemperii si UV

Dimensiune rama : 300 x 300 cm

Cantitate necesara estimata de nisip : 2 m3 de nisip

10.

Loc De Joaca Octav Cu Tobogan

Si Leagane

1

Complex de joaca si activitati Premium Octav , cu 3 leagane (pentru 4 copii), leagan tip trapez acrobat, tobogan mare de 270 cm si scara frânghie tip pirat.

Poate fi folosit de 7-9 copii simultan.

Picioare din lemn pin masiv, tratat, si cadru orizontal (sus) metalic solid , toate cu diametru 80 mm.

> Dotări interioare

Pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate si in concordanta cu tema de proiectare se propun următoarele dotări:

NECESAR Ml

DBILIER ȘI DOTĂRI SĂLI DE CLASA

Nr. crt.

DENUMIRE

Cantitate

DESCRIERE

Rulouri de aluminiu la ferestrele de la parter cu scop antiefractie

1.

Pat copii + saltea

240

Pat fix; material pal; dimensiuni 120 cm x 90 cm x

25 cm

2.

Scaun

500

Scaun; material metal.lemn; dimensiuni 38 x 39 x

46 cm

3.

Masa

70

Masa fixa; material metal, pakdimensiuni 115 x 65 x50 cm

4.

Corp pentru centrele Biblioteca si Arta

10

Corp bilateral mobil cu support de cârti pe o parte si polițe pe cealalta; material pal; dimensiuni 100x60x90

5.

Corp pentru centrul Stiinte

10

Corp bilateral mobil cu polițe pe ambele parti;material pal; dimensiuni 100x60x90

6.

Corp pentru centrul Joc de masa

10

Corp de colt cu polițe; material pal; dimensiuni 40x 40x 200

7.

Corp pentru centrul

Joc de rol

10

Corp cu module cu polițe si usi ce se pot aranja corespunzător temei; material pal; dimensiuni 240x 60x130

8.

Corp pentru centrul Construcții

10

Corp cu polițe si panou; material pal; dimensiuni 90x50x 110

9.

Vestiar

60

Compartimente pentru 4 copii cu cuier pentru haine si spațiu pentru încălțăminte; material pal, metal: Dim. 120 x 50 x 130 cm

10.

Plan Dalton

10

Panou magnetic cu accesorii; dimensiuni 100 x 150 cm

11.

Cuier baie

20

Corp cu cuiere si polița support pentru pahare; material pal.plastic. Dim. 70x18x25 cm.

12.

Fotoliu para

10

Fotoliu in forma de para umplut cu granule

13.

Covor sala clasa

20

Covor de colt pentru coltul de lectura 140 cm;

Covor centru 250x 300

14.

Tabla inteligenta

10

Tabla inteligenta interactiva; dimensiuni 1776 x 1334 x 35 mm

15.

Computer (desktop)sala clasa

10

Computer

16.

Imprimanta sala clasa

10

Imprimanta color cu xerox si ciss , printare si A3

19.

Corp pentru depozitare

30

Corp depozitare cu polițe; material pal; dimensiuni

100 x 40 x 200

20.

Panou pluta

30

Panou pluta pentru afișare dimensiuni 60x 90 cm

21.

Set psihomotricitate

1

Set psihomotricitate

22.

Flipchart

10

Flipchart magnetic

23.

Balansoar Pentru Copii King Kids

20

Dimensiuni: 133 x 45 cm.

Dimensiuni pachet: 34 x 49 x 135 cm.

24.

Casuta Picnic La Terasa - Littlc Tikes

10

Casuta realizata dintr-un material rezistent colorata viu are sonerie cu 6 sunete.

Dispune de masa pentru picnic cu 2 scaune, accesorii pt mancare, usa pentru acces. Dimensiuni: 180x95x120 cm.

Recomandată pentru copii cu vârsta cuprinsă între 1,5 și 5 ani

25.

Turnuleț Play Ball Fun Climber

10

Tumuletul-tobogan multifuncțional pentru gradina sau curte! El permite catararca, alunecarea pe tobogan sau tararea. Copiii se pot juca individual sau in grup.

26.

Masuta Pentru Nisip

10

Produsul include 2 zone dejoaca, umbrela, capace

Si Apa Cu Umbreluța

multifuncționale pentru suprafețe de joaca si accesorii: 2 barcute, 1 lopata, 1 pod, 1 tun. 1 o roata de apa. Poate susține pana la 22kg de nisip si 10 litri de apa. Necesita montaj.

Dimensiune produs: 114.91 X 78.26 X 44.58

Dimensiune cutie: 78.26 X 19.81 X 118.87

27.

Set muzical

10

O geanta practica, cu buzunare, din material rezistent ce se închide cu fermoar. Când este desfăcută poate fi prinsa pe perete de agațatori. Conține: tamburina, tamburina cu piele, 5 triangluri( 10-20 cm), 2 maracas din lemn, guiro, 2 blocuri din lemn cu 2 tonuri, un bloc de lemn cu un ton, caseta de sunet. 2 castaniete, castanieta cu mâner, o pereche de bețe de ritm, shaker de metal. Dim. închisa 40 x 40 cm.

28.

Set teatru

10

Panou teatru si marionete Teatru de păpuși cu suport din lemn si paravan colorat. Dim.: 168.5x87 cm

29.

Bebeluși anatomici rasele lumii si hăinuțe

10

Păpuși din vinyl moale, foarte rezistent și flexibil. Pot fi spalate deoarece apa nu poate pătrunde în interiorul corpului, articulațiile fiind ermetice. Au corpul parfumat și sunt de diverse rase. Dim.:40 cm

30.

Set pentru experimente știință

10

Pensete, pipete, eprubetc. magneți, greutăți, balanță, circuitul apei in natura

31.

Set obiecte pentru activitățile matematice

10

Obiecte pentru activitățile matematice de sortare, clasificare, numărare pc teme (familie, animale, insecte, fructe, Igume. ursuleți.etc)

NECESAR MOBILIER SALA SPORT

nr. crt.

denumire

cantitate

descriere

1.

Banca sala sport

2

Banca gimnastica cu picioare lemn 4 m este realizata in totalitate din lemn masiv de molid, grosimea blatului este de 45 mm. Blatul si picioarele sunt din lemn masiv si oferă o buna stabilitate si rezistenta pe o lunga perioada dc timp. Se depozitează si se transporta ușor.Banca de gimnastica se poate folosi ca plan înclinat pe spalier sau lada dc gimnastica. Întoarsa cu blatul in jos banca se mai poate folosi ca banta pentru gimnastica începători.

2.

Spalier sala sport

2

Scara gimnastica inSPORTlinc Dremar 220 x 90 cm 2014 este o scara fabricata din lemn masiv de fag,potrivita pentru săli de sport sau pentru acasa.Greutatca maxima a utilizatorului de 130 kg si manopera dc calitate asigura un nivel ridicat de siguranța in timpul exercitiilor fitness.Dupa fixare,intre scara si perete ramane un spațiu mai mare fata dc alte modelc.pentru o libertate

de mișcare mai mare.iar barele superioare permit atașarea diverselor accesorii.Scara gimnastica inSPORTline Dremar 220...

3.

Saltea exerciții

20

Saltea Tatami 4cm

Caracteristica cea mai importanta este ca absoarbe socul provocat de contactul sportivului cu solul, ceea ce il face excelent pentru exersarea procedeelor de secerarc si proiectarc.Dintii sunt foarte rezisienti, articulațiile sunt foarte puternice astfel ca posibilitatea de a avea găuri in tatami este zcro;Deta)ii tehnice:lm x Im x 4cmTatami de calitate superioara confecționai din material de ultima generatie.Pe o parte este roșu iar pe cealalta albastru.

4.

Videoproicctor

1

Videoproiector

5.

Ecran proiecție

1

Ecran proiecție cu derulare din tavan

6.

Scaun sala de mese

240

Scaun fix copii; material metal si lemn

7.

Masa (sala de mese)

60

Masa fixa copii; material metal si lemn;

9.

Rafturi depozitare materiale didactice necesare in grupe

20

Raft metalic depozitare, Qracks, 2000 x 1000 x 400 mm, 5 polițe MDF, 200 KG/polita, montaj fara șurub, prin clipsare, cadru metalic argintiu, polițe maro

10.

Cos De Basket Girafa -

Edu Play

10

Cos de basket

Minge

Suport cos basket gradat.

Suportul poate fi folosit si pentru masurarea inaltimii.

Înălțimea la care se montează coșul de basket este reglabila in funcție de inaltimea copilului.

11.

Soft Play - Pietre De Trecere

2

Set 4 buc de 4 dimensiuni

12.

Soft Play - Oglinda Pentagonala Cu Multi-Activitati (Oglinda Flexibila)

1

Dimensiuni: 45 x 45 x 28cm.

Jucărie educativa cu oglinzi pentagonale.

13.

Piscină Bile 3m X 3m

1

De dimensiuni mici, astfel încât sâ poata fi folosita în camere cu spațiu limitat.

Mulțumită aplicațiilor pline de culoare au un aspect plăcut si încurajează copiii să fie activi.

 • • Un bazin pentru 5000 de bile cu diametrul de 6 cm (comercializate sepatat (131001)

 • • Dimensiuni: 3 x 3 x 0.6 m.

 • • Inaltimea 60 cm

14.

Soft Play - Set Tematic Cu Activitati 2

1

Un set de mărime medie ce combina funcționalitatea si creativitatea, cu 19 piese pentru un proiect inteligent.

Dimensiuni: 69 x 69 x 84cm.

15.

Soft Play - Set Tematic Cu

Activitati 1

1

Un set adaptabil, portabil si compact cu 16 piese de diverse forme.

Dimensiuni: 45 x 45x 90cm.

16.

Saltea

Gonflabila Profesionala Fun Zone

1

Spațiu de joaca profesional. Spațiul de joaca este gata de folosit in maxim 5 minute si este conectat in permanenta la un compresor de aer.

Materialele folosite sint de o calitate foarte buna, plasa de siguranța din dotare asigura protecția utilizatorilor. Caracteristici: spațiu de sărit.

Pachetul conține:

spațiul de joaca;

compresor.

Caracteristici tehnice:

cusătură dubla cu intarituri in toate punctele de "presiune", sistem de umflare si dezumflare,

material extra pe tobogan pentru protecție si pentru o alunecare mai ușoara,

standarde de calitate : CE/EN71; GS; EMC/BS/SAA;

00.3/16CFR1505; UL; ASTM.

Dimensiuni după asamblare: 6, 55 Lx 3, 81 x 3, 65 h m.

Greutate proprie: 150 kg.

Greutate maxima admisa: 408 Kg.

Maxim 6 jucători in același timp.

17.

Panou pentru catarat

2

Panoul este ușor de escaladat datorita sistemului cu găuri si pietre. Este idea) pentru a stimula toate grupele musculare ale copiilor intr-un mod atractiv, este ideal pentru optimizarea spațiului din sălile de sport. Dimensiuni: 200 x 125 cm

18.

Saci pentru sărit - set de 4

5

Din plastic tare, cusut, durabil, pentru uzul in grădiniță. Dim.: 25x25x60 cm

19.

Omida 28 mânere

10

Confecționată din burete tnoalc acoperita cu bumbac colorat ce poate fi folosita la exercițiile de echilibru sau la jocurile colective, fiind prevăzută cu 28 mânere laterale pentru 28 copii. Dimensiuni: 6.5mxl2cm

20.

Parașuta pentru doi copii

15

Parașuta robusta, din poliester rezistent, cu mânere puternice la fiecare capat, pentru doua persoane. Dezvolta abilitățile de cooperare, coordonare si de munca in echipa pentru aruncare si prindere sau poate fi folosita in dans si pentru a tine ritmul. Dim. 83x127 cm.

21.

Panou mural maxi coloredo

10

Panou mural cu piese mosaic gen pioneza

22.

Jetoane magnetice pentru matematica

10

Din lemn. Conține 500 piese: jetoane: mar (10x8.5 cm), pisica, patent, ciocan, para, ceas, iepure, telefon; 42 de jetoane cu numerele de la 0 la 20 x 2; 18 semne aritmetice (6x6 cm); forme geometrice

23.

Set panouri prescriere

10

Panouri prescriere pentru exersarea semnelor grafice

ECESAR BUCĂTĂRIE

1

Raste! inox

1

Rastel      din      inox      dimensiuni

1000x600x 1800nim , cu 4 polițe netede, din otel inox AISI 304, cu picioare reglabile

2

Spălător cu acțiune la genunchi

1

Spălător cu acțiune la genunchi dimensiuni 400x335x595 mm, din otel inox AISI 304. cu robinet cu temporizare si premixare apa rece/apa calda, cu supape reținere, panouri de acoperire pe 3 parti si protecție inalta stropire, console de susținere pentru montare ușoara pe perete. Accesorii incluse:sifon. ventil scurgere, furtunuri conectare flexibile, pipa scurgere

3

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete

1

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete dimensiuni; 1400x600x850 mm. din otel inox AISI 304, cu picioare reglabile pe inaltime, polița intermediara si usi glisante.

4

Dulap suspendat cu usi glisante

1

Dulap suspendat cu usi glisante dimensiuni 1400x400x600 mm. cu 1 polița interioara, otel inox AISI 304, usi glisante

5

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete

1

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete dimensiuni; 1400x600x850 mm. din otel inox AISI 304, cu picioare reglabile pe inaltime, polița intermediara si usi glisante.

6

Dulap suspendat cu usi glisante

1

Dulap suspendat cu usi glisante dimensiuni 1400x400x600 mm, cu 1 polița interioara, otel inox AISI 304, usi glisante

7

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete

1

Masa tip dulap cu usi glisante si cu inaltator la perete dimensiuni; 1800x600x850 mm, din otel inox AISI 304, cu picioare reglabile pe inaltime, polița intermediara si usi glisante.

8

Dulap suspendat cu usi glisante

1

Dulap suspendat cu usi glisante dimensiuni 1800x400x600 mm, cu 1 polița interioara, otel inox AISI 304, usi glisante

9

Rastel inox

2

Rastel      din      inox      dimensiuni

1700x500xl800mm , cu 4 polițe netede, din otel inox AISI 304, cu picioare reglabile

10

Dulap frigorific refrigerare cu o usa

2

Dulap frigorific refrigerare cu o usa dimensiuni 710x815x2080 mm. putere frigorifica 395 W. putere absorbit 250W, alimentare 220V/50Hz, capacitate: 625 litri, greutate: 137 kg.

Descriere: Izolație din poliuretan inalta densitate, grosime 75 mm, agregate monobloc, ușor de montat si igienizat. 3 gratarc din otel plastificat (dim: 550x530mm). Agregat tropicalizat : tempertura ambientala max.+ 43 grd C. Agent frigorific R290. Posibilitate reglaj 2 nivele de umiditate (marc si mica). Evaporare condens automata, inchidere cu cheie, colturi rotungite in interior pentru iginenizarc corecta, lumina interioara, picioare reglabile pe inaltime.Realizat integral din otel inox AlSIn 304, panou de comanda electronica cu funcții HACCP. Alarma pentru curatarc condensator, funcție de salvare a energici (Energy Saving), funcție de răcire rapida, sistem inteligent de dezghețare care se activeaza doar când este necesar

11

Masa ranforsata cu o cuva pe partea stanga

1

Masa ranforsata cu o cuva pe partea stanga dimensiuni: 1100x600x850 mm. Otel inox

AISI 304, 1 cuva cu dim: 400x400x250 mm, picioare reglabile, inaltator la perete

12

Baterie monocomanda cu acționare la antebraț

1

Baterie monocomanda cu acționare la antebraț, 1 intrare, apa calda/rece, otel inox

13

Masa ranforsata cu o cuva pe partea dreapta

2

Masa ranforsata cu o cuva pe partea dreapta dimensiuni: 1100x600x850 mm, din otel inox AISI 304, 1 cuva cu dim: 400x400x250 mm, picioare reglabile, inaltator la perete.

14

Baterie monocomanda cu acționare la antebraț

2

Baterie monocomanda cu acționare 1a antebraț, 1 intrare, apa calda/rece, otel inox

15

Pubela cu capac

3

Pubela cu capac, diametru 380 mm, inaltime 615 mm, otel inox

16

Masa refrigerata cu 2 usi si inaltator la perete

2

Masa refrigerata cu 2 usi si inaltator la perete, dim. Exterioare 1306x700x850, greutate: 126 kg, temepratura ambientala: +38 grade C, putere : 395 W. Panou de comanda electronic, izolație: 50 mm, agent frigorific: freon R290, clasa de consum A, dezghețare “smart”- doar când trebuie, evaporare a apei condensate, coltuei interioare rotunjite-pentru o igienizare perfecta, otel inox AISI 304-exterior/interior, picioare reglabile, posibilitate de setare a umidității, “Overcooling" funcție de răcire rapida, alarma pentru condensator murdar si

pentru managementul temperaturii 1 gratar/ usa

17

Rastcl inox cu 4 polițe netede

1

Rastel din inox dimensiuni 1700x500x850 mm. din otel inox AISI 304, 1 cuva cu dim: 400x400x250mm, picioare reglabile

18

Masa ranforsata cu o cuva pe partea dreapta si inaltator la perete

1

Masa ranforsata cu o cuva pe partea dreapta si inaltator la perete, dimensiuni 1700x600x850 mm. otel inox AISI 304, 1 cuva cu dim: ^00x400x250 mm, picioare reglabile

19

Baterie monocomanda cu acționare la antebraț

1

Baterie monocomanda cu acționare la antebraț 1 intrare, apa calda/rece, otel inox

20

Mașina de spalat vase cu pompa evacuare

2

Dimensiuni externe: 600x610x820 mm, dim. Cuva: 500x500x330 mm, greutate: 55 kg. Panou de comanda electronic, dispenscr soluție de clatire, caracteristica incorporata Soft Start oferă o protecție suplimentara pentru    produse    delicate,     protecție

suplimentara pentru produse delicate, protecție la apa 1PX4, pauza de 4 secunde (reglabila) intre spalarc si clatire, panouri exterioare si rezervorul de apa: otel inox AISI 304. usa cu pereți dubli; rezervor cu colturi rotunjite, nivel de zgomot scăzut (<70 dB). Boiler cu presiune: Rezistente boiler: 2,8 kw, capacitate boiler 5.8 L. Caracteristici cerute pentru apa primita: Temperatura: 50°C; Presiune: 2...3 bar Ciclu de spalare: Temperatura spalare: 55-65 grd.C; Rezervor apa: 33 litri; - Putere pompa: 0,736 kW ; Rezistente rezervor: 2 kW - Număr de cicluri: 2 ; Durata cicluri: 120/180 sec Ciclu de limpezire cu apa calda: Temperatura limpezire: 80...90°C - Consum apa: 3.3 litri/ciclu; Durata ciclu: 16 sec PUTERE TOTALA: 3.65 KW Alimentare electrica: 220V/50Hz Accesorii incluse in preț: 1 Container galben pentru tacâmuri; 1 Coș pentru 18 farfurii cină - galben

21

Cărucior servire cu 3 nivele

2

Cărucior servire cu 3 nivele Dim: 860x540x940 mm Otel inox

22

Cărucior servire cu 5 nivele

2

Cărucior servire cu 5 nivele Dim: 860x540x1540 mm Otel inox

23

Mașina de spalat rufe MyPRO - semiprofesionala

3

Mașina de spalat rufe MyPRO semiprofesionala Caracteristici tehnice: Capacitate: 8 kg rufe uscate Volum cuva: 67

litri Diametru cuva: 452 mm Turație de stoarcere: 1400 rpm Factor G (eficienta de stoarcere): 536 Încălzire: electrica Putere instalata: 2,2 kW Alimentare: 220V/50Hz Ciclu de spalarc Normal 60: ♦ timp execuție ciclu complet de funcționare: 60 min ♦ consum apa rece: 65 litri/sarja * consum apa calda: 9 litri/sarja Dim: 597x624xh850 mm Greutate: 82 kg Descriere: ♦ Clasa energetica A+++ ♦ 7500 cicluri de spalare( 3 cicluri de spalare pe zi timp de 10 ani sau pentru locații cu un necesar mai mare de spălare se pot spăla 10 cicluri pe zi timp de 3 ani, pentru aproximativ 250 zile lucratoare intr-un an) * 16 programe spalare pentru a satisface orice nevoie, de la eficiența in materie de energie și atenția pentru materiale, până la programe pentru dezinfccție; ♦ Usa cu siguranța pentru copii * Tambur SpeedSoak cu găuri de 4,5 mm pentru evacuarea eficienta a resturilor * Presiune de lucru intre 0.5-8.0 bari * Echipata cu pompa de evacuare apa * Nivel de zgomot la spalarc: 49 dba * Nivel de zgomot la centrifugare: 75 dba * Trei compartimente de detergent * Display: LCD * Sistem automat de cântărire a rufelor (aceasta funcție aprcciaza gradul de incarcarc cu rufe a mașinilor, adaptand in mod automat nivelul de apa necesar - economie de apa si energie electrica) ♦ Reducere timp spalare cu pana la 50% (fata de mașinile de spalat casnice) * Racord apa rece * Racord apa calda (reducere ciclu de spalare cu 12 minute) * Construcție din otel inox

24

Kit montare uscator pe mașina de spalat

3

25

Uscator     electric     cu

condensare   MyPRO

semiprofesional

3

Caracteristici tehnice: Capacitate: 8 kg Volum cuva: 120 lt Diametru cuva: 575mm Dimensiuni: 596x625xh850 mm Greutate: 45 kg încălzire: electrica Putere instalata: 2,8 kW (22OV/5OHz) Consum energie electrica: circa 4.8 kWh/saija Timp total de funcționare la o incarcare completa: 120min Consum annual de energic 560 kWh Descriere: * Clasa energetica B * Nivel de condensare: clasa A (>90%) ♦ Nivel de

zgomot scăzut

Cuva reversibila din otel inox - previne „încurcarea” articolelor procesate ♦ Sistem de control si reglare a umidității reziduale (oprește automat uscarea la nivelul de umiditate selectat) ♦ Usa reversibila * Usa cu siguranța pentru copii * Acces ușor pentru curatat scamele ♦ Display LCD ♦ Display mare pentru o selectare ușoara a programului dorit * Programator ușor de utilizat, intuitiv, menu in limba romana * 16 programe de uscare optimizate * Construcție din otel inox

 • b) Descrierea altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa Lucrări necuprinse in standardul de cost (aceste lucrări se vor realiza doar cu personal calificat):

Desfacere straturi existente terasa

Desfacere placaje existente pe fațade din cărămidă aparenta

Desfacere glaf din tabla existent pe atic terasa

 • -  Desfacere elemente montate aparent la ferestre

Desfacere pardoseli existente in vederea refacerii acestora

Demontare si remontare instalație de paratrăsnet;

Demontare si remontare cabluri existente pe fațade;

Reparații tencuieli pe fațade si in jurul tocurilor si pervazurilor

 • -   Reparații tencuieli interioare pe zonele de intervenție (inst.termice , electrice , sanitare)

Refacere finisaje cu glet pe zonele de intervenție

 • -   Vopsitorii interioare pereți si tavane

 • -   montare glafuri interioare din PVC, la ferestrele inlocuite

Amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati -acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii (conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VIU.

Etansare rost de dilatatie si refacere protecție rosturi cu profile din tabla zincata;

Desfacere si refacere trotuar perimetral clădirii, din beton armat inclusiv bordure. Perimetral construcției sunt prevăzute trotuare de garda cu latimea de 1,00 m pentru protecția fundațiilor, avand o panta de 1.5% către exterior pentru scurgerea apelor meteorice.

Realizare rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

Lucrări de organizare de șantier

După predarea - primirea amplasamentului, antreprenorul Stabilește drumurile de acces precum si toate masurile care trebuiesc luate in vederea instalării si organizării șantierului.

Instalarea șantierului presupune:

 • - un spațiu de tip container amenajat pentru birouri

 • - spațiu sanitar de tip container, amenajat pentru acordarea primului ajutor;

 • - toaleta ecologica

Acestea vor fi menținute pana la terminarea lucrărilor.

Accesul pe șantier

Caile prevăzute pentru accesul pe șantier pot fi utilizate (total sau parțial) de către antreprenor cu condiția menținerii accesibilității si curățeniei.

Racorduri la utilitari

Pentru organizarea de șantier, antreprenorul va lua masurile necesare, impreuna cu companiile pentru distribuirea energiei electrice si rețelei telefonice, in vederea conectării temporare a șantierului. Asigurarea cu apa a șantierului se poate face prin conectarea la rețeaua de distribuție a apei stabilindu-se racordurile, costul de utilizare si ritmul de livrare solicitat.

Aceste racorduri temporare vor fi intretinute pana la terminarea tuturor lucrărilor contractate.

/mprejnt u irea san tieru lu i

Șantierul va fi împrejmuit temporar, conform legislației in vigoare in vederea semnalizării si securizării punctului de lucru.

Iluminatul pe șantier

Șantierul trebuie sa aiba iluminat artificial atunci când se lucrează înainte de răsăritul soarelui sau după apus, sau in spatii insuficient luminate natural.

Instalația de iluminat si intensitatea acestuia vor fi in conformitate nomativele in vgoare.

Panou de identificare

Antreprenorul va monta un panou conform Normelor Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii 50/91 privind autorizarea lucrărilor de construcții. Anexa 8 .

Sectorizare (trasarea)

Antreprenorul răspunde de trasarea si împrejmuirea punctului de lucru.

întreținerea șantierului

Antreprenorul este obligat sa respecte următoarele reguli pana la terminarea totala a sarcinilor preluate:

 • -  curatarea si indepartarea reziduurilor rezultate in urma efectuării lucrărilor sau ale

subantreprenorilor, in locuri special amenajate;

 • - întreținerea si curatarea sistemului de scurgere, indiferent de natura reziduurilor;

 • - curățirea imediata a reziduurilor sau poluantilor din locurile publice, rezultate direct sau

indirect din activitatile asumate.

Curățirea la terminarea lucrărilor

Colectarea si indepartarea deșeurilor rezultate in urma lucrărilor precum si transportul acestora in locuri special amenajate, pentru care s-au obtinut aprobările necesare, revin in sarcina antreprenorului.

 • c) Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • •  Factori de risc naturali - seisme

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

 • -  Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997) - construcție de importanta normala

 • -  Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

Din punct de vedere al comportării la seisme, construcția a fost asigurata pentru clasa corespunzătoare zonei. Ca urmare se considera ca exista un risc minim de afectare a construcției.

 • •  Factori dc risc antropici

Riscuri de natura economico-financiara

In faza de execuție unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natura economico-financiara care poate conduce, din ncasigurarea unui flux continuu de fonduri, la intarzierea sau intreruperca lucrărilor.

Inflația sau intarzierea plăților pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de execuție pentru lucrările proiectate sa devină inacceptabila pentru investitor (in cazul inflației sau a neplății facturilor). In aceste situații trebuie găsite in timp resurse financiare, deoarece exista riscul nccontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de execuție si respectarea cu acuratețe a proiectului care sta la baza execuției.

Riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu

 • -   Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1 -1999)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

 • -   Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

 • -   Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

 • ■  Executarea necorespunzatoarc a unora dintre lucrările de construcții;

 • ■  Ncrespectarea graficului de execuție;

 • ■  Nerespcctarea clauzelor contractuale a unor comractanti/ subcontractanti;

 • ■  Valoarea subdimensionata a lucrărilor de execuție si/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute;

 • ■  Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;

 • ■  Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.

Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legătură cu mediul socio-economic si cel politic, precum si cu condițiile de mediu , avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.

 • ■  Deteriorarea obiectului de investiție cauzata de calamitati (ex. cutremure);

 • ■  Creșterea inflației si/sau deprecierea monedei naționale;

 • ■  Creșterea preturilor la materiile prime si energie:

 • ■  Creșterea costurilor forței de munca;

 • ■  Nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si intretinerea corespunzătoare a investiției.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de construcții, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experiența in domeniu etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de acțiunile intreprinsc de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

 • e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

In urma aplicării soluțiilor dc reabilitare, caracteristicile clementelor de anvelopa vor fi:

Element de construcție

Coeficient inițial punți termice

Rezistenta termica corectata inainte de reabilitare iii2K/W

Coeficient final punți termice

Rezistenta termica corectata după reabilitare m'KW

Perete opac exterior

0.96

0.65

0.88

4.60

Terasa (vata minerala de sticla)

0.97

0.25

0.90

8.37

Planseu peste subsol

0.93

0.37

0.95

3.09

Indicatori performanta clădire inainte si după reabilitare :

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific incalzire

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

Consum anual energie primara unitara

Procent reducere energie primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

V0- clădirea reala

639,189.41

608.36

663.30

149.36

654.44

0.00

2

Pl-1

126,825.85

88.68

125.31

31.26

129.85

80%

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la începutul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

145.88

30.53

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

639,189.41

126,825.85

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

54.97

10.91

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

654.44

129.85

- pentru încălzire

559.70

81.59

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

8.19

- pentru încălzire

0.00

0.00

• pentru preparare apa calda de consum

0.00

8.19

- electric

0.00

0.00

5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Cladirca grădiniței are asigurate următoarele utilităti:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

canalizare racordata la rețeaua municipala;

punct termic zonal.

- apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal.

rețea de telefonie

Necesarul de utilități:

Apă potabilă: Necesatul de apa rece al grădiniței este dc 6,78 m3 pe zi si un debit orar maxim de 1,41 m3/h.

Apă caldă menajeră: Necesatul de apa calda al grădiniței este de 2,71 m' pe zi si un debit orar maxim de 0,56 m3/h.

Canalizare: Debitul maxim de canalizare menajera este de 5.46 1/s. Apele meteorice sunt deversate in totalitate la teren, fiind preluate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor.

Energie electrică: Pentru obiectivele care fac obiectul documentației necesarul dc energie electrica este de 60 kW putere instalata si 45 kW putere absorbita.

Energie termica: Clădirea este racordata la rețeaua publica de termoficare. Puterea termica instalata pentru acest imobil este : 140 kW = 120378,3 Kcal/h = 120,4 Gcal/h

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

Apă potabilă: Apa este asigurata prin intermediul unui branșament la rețeaua de distribuție din localitate, diametrul acestuia trebuie să fie de minim o 50 mm.

Apă caldă menajeră: Apa calda este asigurata prin intermediul panourilor solare și a unui branșament la rețeaua de termoficare din localitate, diametrul acestuia trebuie să fie de minim o 50 mm.

Canalizare: Apele uzate menajere sunt deversate la rețeaua de canalizare existenta în localitate. Energie electrică : Clădirea are un tablou electric general (TEG), alimentat din firida/cofret de branșament.

Energic termica: Clădirea este racordata la rețeaua publica de termoficare.

5.3. DURATA DE REALIZARE Si ETAPELE PRINCIPALE

5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucrărilor de intervenție (luni)


- Costurile estimate pentru realizarea investiției Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

5.087.264,16 lei

2.819.112,98 lei


din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Detalierea valorii totale a investiției

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

Costurile estimate pe perioada dc operare

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investiției includ următoarele categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu:

 • (a) cheltuieli cu personalul;

 • (b) cheltuieli cu materialele consumabile;

 • (c) cheltuieli cu energia electrica;

 • (d) cheltuieli cu apa si canalizare;

 • (e) cheltuieli cu energia termica;

 • (f) cheltuieli pentru telecomunicații (telefon);

 • (g) cheltuieli cu salubritatea;

 • (h) alte cheltuieli.

 • 5.5. Sustenabilitatca realizării investiției

 • a) Impactul social si cultural

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilitați dc interes social si cultural care se vor crea datorita realizării obiectivului propus.

Impactul pozitiv se reflecta si prin imbunatatirea condițiilor de desfasurarc a procesului educativ precum si a bunăstării elevilor iar prin echiparea infrastructurii educaționale se urmărește modernizarea procesului didactic dc predare/invatare conform standardelor de pregătire profesionala actuale coroborate cu cerințele pieței.

 • b) Estimări privind forța dc munca

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Număr de locuri de munca create in faza de operare: -

 • c) Impactul asupra factorilor dc mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Având în vedere natura lucrărilor, organizarea de șantier , amplasamentul investiției si destinația obiectivului de investiții, putem considera ca în perioada de execuție, pot exista potențiale surse de poluare pentru care sunt prevăzute o serie de masuri de diminuare.

r Impactul produs asupra apelor

 • •  se apreciaza ca emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

 • •  cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obișnuit in perioada dc execuție in cursurile de apă nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosințele de apa. Numai prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.

 • •   in ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburanților pe amplasament, iar intretinerca utilajelor (spalarca lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți, ctc) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor).

 • > Impactul produs asupra aerului

 • •  impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucrează intr-o anumita perioada de timp.

 • •  aria de impact maxim a emisiilor de substanțe rezultate coincide practic cu aria frontului de lucru;

 • •  pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate masurile si acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi . praf si noxe de orice fel : împrejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile , stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru împiedicarea antrenării prafului;

 • •  transportul materialelor si deșeurilor produse in timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora.

 • •  Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrărilor , vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

 • > Impactul produs asupra solului si subsolului

 • •  Asupra factorului de mediu „sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluării celorlalți factori de mediu, modificandu-i compoziția si proprietățile bio-fizico-chimice inițiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de :

scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecțiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de către apele pluviale;

acțiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer. care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitaționala pe sol;

 • •  Pe perioada execuției lucrărilor se vor lua masuri necesare pentru:

 • -   Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportoare;

 • -   Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deșeurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzător;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarca solului contaminat, stocarea temporara a deșeurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvați in vederea neutralizării de către firme specializate.

> Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are următoarea structura minimala:

 • 1.  Descrierea contextului;

 • 2.  Definirea obiectivelor:

 • 3.  Identificarea investiției;

 • 4.  Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

 • 5.  Analiza financiara;

 • 6. Analiza economica;

 • 7.  Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prin perioada de referința se intelcgc numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afccteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofmantarc. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani. iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Swrwr Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-bencficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani. Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de construcție.

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

 • •  Anii 2019-2020             investiție

 • •  Intervalul 2021-2033        operare

Anul 2019 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

 • c) Analiza financiară: sustenabilitatea financiară

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Această analiză are drept scop să stabilească:

 • •  măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare:

 • •  fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri comunitare:

 • •  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și melodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

 • •  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  „Guide to Cost-Bcnefit Analysis of Investment Projects", decembrie 20)4 - Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul tcorectic aplicat este .Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Craiova, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări comunitare.

Valoarea investiției totale de capital este de 5.087.264 lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

In acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției. în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% din valoarea costului total de investiție.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-2 (notati convențional cu anii 0-1) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN. RIR, ctc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este dircctionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice comunitare.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (I) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul M ADR nr. 2112/2015. Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor invesliții/activități care ulterior finalizării lor generează venituri nete:

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii. cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare: economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului in care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare ”

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si întreținere

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •  varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare. în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

in ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 15 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (2 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor invcslitionale, a costurilor cu intretinerca. generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • •  Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului:

 • •   Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • •  Raportul Beneficiu - Cost; si

 • •  Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă raia de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul dc numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019)

Anul de analiza

------------------1 Anul de operare

Intrări

Venituri

■■ - 1

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costiri de operare si întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat !■■■■» |

I 2019

o

0

254.363

254.363

0

0

-254.363

-254.363

| 2020

0

0

4.832.901

4.832.901

0

0

-4.832.901

-4.647.020

2021

1

0

0

40.698

0

0

40.698

-40.698

-37.628

2022

- 2— .

0

_.0

40.698

0

0

40.698

-40.698

■36.180

| 2023

3 r

0

0

40.698

0

0

40.698

-40.698

•34.789

| 2024

*

0

0

40.698

0

0

40 698

-40.698

-33.451

2025

5

0

0

40.698

0

0

40.698

40 698

-32.164

2026

6

0

0

40.698

_ 0

0

40.698

-40698

-30.927

| 2027 1

7

0

_____0

40.698

0

0

40.698

-40.698

-29.738

| 2028

1 |

0

0

40.698

0

1 . 0

40.698

-40.698

•28.594

1 2029

9

0

0

40.698

0

0

40.698

-40.698

-27.494

2030 i wrii

it

0

0

0

A

40.698 _

40 AQR

0

A

1 0 ~

A

40.698____

4A

-401698

r-ast

-26.437

1___«CV J *

j2032

V

— ■ —

0

V

'0

40.698

V

0

0

1V.O7O

40.698’

-40.698

«cJ.*fZV

•24442

. .2033 .

13    1

0

10

•2 502 934

0

1-2.543.632

40.698

2.502.934

1.445.382

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -6,30%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -3.823 266

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării comunitare, care sa susțină obținerea unui cash-floxv pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip. sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării comunitare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor comunitare. VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect”-„Cu Proiect".

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019)

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

Grant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si intretinere

Flux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

! 2019 T

254.363

o

0

254.363

254.363

254.363

o

° ~l

1 2020"T

4 832.901

0

0

4.832.901

4.832.901

4.832.901

0

0

0

2021 1

___1

40.698

40.698

40.698

40.698

0

0

| 2022 T

2

40.698

40.698

40.698

• 40.698

0

0

2023 |

3

40.698

40.698

40.698

40 698

0

0

2024 T

4

40.698

40.698

40.698

40.698

0

0

|2d25 I

5

40 698

40.698

40.698

40.698

0

0

“2026 |

6

■10 698

40.698

40.698

40.698

0

0

| 2027 |

7

40.698

40.698

40.698

40.698

0

0

p028

8

40.698

40.698

40.698

40 A98

0

0

| 2029 l

9

40 698

40.690

40.698

40.698

0

0

2030 |

10

40.698

40.698

40.698

40.698

0

0

L2O31 J

11

40.698

40.698

40.698

40.698

0

0

1 2032 1

12

40 698

40.698

40.698

40.698

0

0

2033

13

40.698

40 698

40.698

40.698

0

_ o

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

 • d) Analiza economică: analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2017. analiza economică se realizează numai în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată depășește pragul pentru care documentația tehnico-cconomică se apropă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 30 milioane de lei.

In lipsa analizei economice, enumerăm următoarele beneficii economice necuantificate:

 • •  îmbunătățirea condițiilor de viață a comunității locale, ceea ce conduce la creșterea productivității acestora în activitățile pe care le desfășoară:

 • •  Atragerea investitorilor, păstrarea și atragerea forței de muncă tinere din localitate și împrejurimi, prin îmbunătățirea serviciilor sociale.

 • •  In perioada de implementare, proiectul susține sectorul construcții prin păstrarea și crcearea unor locuri de muncă.

 • •  în perioada de exploatare, obiectivul va genera, de asemenea, locuri de muncă indirecte, ceea ce va duce la scăderea nivelului de șomaj și reducerea gradului de sărăcie.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a tuturor costurilor, sau. alternativ, pentru un cost dat. maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt utile pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

în general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezentă în una din următoarele doua forme:

 • •  un buget fix și n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze rezultatele care pot fi obținute, măsurate în termeni de eficacitate (E);

 • •  un nivel fix al eficacității (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-eficacitatea unui proiect

(a) este diferită de cea a unei intervenții concurente (b) se calculează ca raport:

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE

definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

In termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute în vedere față de scenariul ,.a nu face nimic" se are în vedere următoarea abordare:

 • a. estimarea costurilor anuale de investiție și producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe parcursul vieții economice a proiectului;

 • b. estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referință);

 • c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție și operare pentru fiecare din alternative:

 • d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obținut și compararea indicatorilor de cost-eficacitate.

Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opțiunea cu cea mai mică valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) reprezintă alternativa optimă.

Rezultatele analizei cost-eficacitate

Valoare de inventar (lei)

1.934.490

Valoarea de investiție C+M (lei. fara TVA)

4.279.173

Raport

2,212

Utilizatori

204

Raport Cost: Utilizatori

20.976

înregistrările contabile arată că valoarea de inventar a activelor este de 1.934.490 lei. Prin comparația cu valoarea investiție (lei. fără TVA) se observă că raportul cost de investiție:valoarea de inventar este de 2.212. ceea ce reprezintă aportul suplimentar adus de proiect.

Raportul cost-eficacitate, exprimat prin raportul între costul de investiție (Ici fără TVA) și numărul de utilizatori (204 copii), este de 20.976 lei.

 • e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarca finanțării

 • •  întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nercspectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilcr

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •  controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •  stabilirea unei planificări financiare

 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •  impiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirca a trei sarcini fundamentale:

 • •  planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea încasărilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fonduiilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

  • 6.1. Comparația sccnariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustenabilitatii riscurilor

S-au analizat doua pachete de masuri pentru reabilitarea clădirii existente, in scopul ridicării acesteia la un standard funcțional eficient din punctul de vedere al destinației acesteia.

Pachetul de masuri Pl-1 = S1+S2+S3.1+S4+ II

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

• pentru pachetul de masuri Pl-1 avem, qT = 125.31 kW/m2 an (din care pentru încălzire q-,nc = 88.68 kW/m2 an. pentru prepararea apei calde de consum q,fm = 23.63 kW/m2 an si qu= 13.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se nota 96.73.

Această valoare reprezintă o reducere de 81.11 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul de masuri Pl-1. în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un RM’=3.55 (m2K/W|.

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-1 este de 126726.48 Euro.

A

In această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-1 este de 2.52 ani.

Pachetul de masuri PI-2 = SI+S2+S3.2+S4+ II

• pentru pachetul de masuri PI-2 avem, qr = 125.87 kW/m2 an (din care pentru încălzire qinc = 89.24 kW/m2 an. pentru prepararea apei calde de consum qacm = 23.63 kW/m2 an si qn= 13.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “B“. clădirii atribuindu-i-se nota 96.66.

Această valoare reprezintă o reducere de 81.02 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul dc masuri Pl-2 . în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un RM'= 3.53 |m2K/W|.

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-2 este dc 127358.98 Euro.

In această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-2 este de 2.54 ani.

Analiza tabelelor dc calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că pachetele de soluții combinate satisface majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru pachetul dc masuri PI -1 cat si pentru pachetul dc masuri Pl-2.

In cazul pachetului dc masuri Pl-1 observam ca din punct dc vedere ternioenergetîc sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 2.52 ani iar economia dc energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri Pl-2.

CONCLUZIE:

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprinde folosirea vatei minerale de natura bazaltica la termoizolarea pereților exteriori, a invelitorii, a planseului peste subsol , cu avantajele si dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor analizate mai sus.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic si a economiei de energie.

In urma aplicării pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, se asigura :

 • -  o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiate de : 79.07 %

o reducere a consumului de energie primara față de consumul inițial de : 80 %

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca scenariul propus - pachetul Pl-1 (care presupune termoizolare pereților, planseului peste subsol si a invelitorii peste mansarda cu vata minerala de natura bazaltica) prezintă următoarele avantaje:

 • -   rezistenta la foc mai mare in ceea ce privește riscul la incendiu

 • -  risc scăzut de emisii de substanțe nocive sub acțiunea focului

 • -   rezistenta in timp a materialului in ceea ce privește riscul degradării sub acțiunea factorilor climatici

 • 6.2.   Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat scenariul I care implica soluția de termoizolarc a invelitorii peste mansarda cu vata minerala bazaltica. Avantajele termoizolarii cu vata minerala bazaltica. fata de alte materiale termoizolante. sunt:

 • 1.  Economie de energie care se traduce printr-o valoare scăzută a coeficientului de conductivitate termica. Vata minerala bazaltica asigura o izolare termica in intervalul de temperatura -50C => 700-1000C.

 • 2.  Rezistenta la umiditate este o alta proprietate a acestui material izolant. Fibrele de vata minerala bazaltica sunt protejate de o substanța hidrofoba caic permite utilizarea ei, de exemplu, ca strat hidroizolator pentru pardoselc.

 • 3.  Siguranța la incendii/foc poate fi sporita printr-o izolație corecta. Vata minerala bazaltica este un produs incombustibil, nu intretinere arderea si nici nu emana gaze nocive sub acțiunea focului.

 • 4.  Rezistenta in timp reprezintă un alt avantaj demn de luat in considerare, deoarece roca bazaltica nu corodează si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte si rozătoare si nici nu putrezește. Așadar, izolarea casei constituie o investiție pe termn lung fara precedent.

 • 5. De asemenea, vata minerala bazaltica este un material ecologic deoarece nu dauneaza sanatatii si nu poluează mediul.

 • 6.  Protecția fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. In funcție de sortiment si grosime, structura fibroasa a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăți foarte bune de absorbție acustica.

 • 7. Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridica probleme fiind foarte ușoara si compatibila cu majoritatea materialelor de construcții.

 • 6.3.   Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA. din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TV A 19% - total 5.087.264,16 Ici din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2.819.112,98 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 4.279.172,58 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.369.002,51 lei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - clemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

  ID

  Indicator

  Persoane

  1S64

  Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolara)

  204 copii (98 fete, 106 băieți) din care 6 copii cu CES

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de proiect:

 • > numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant in anul școlar 2017-2018 este de 204 copii (98 fete, 106 băieți) din care 6 copii cu CES.

 • > Categoria infrastructurii subiect al proiectului : preșcolar

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate , se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

 • a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse.

Structura de rezistenta a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat si cadre de fațada cu rol secundar.

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic R,IV ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

 • b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preintampinat risul de incendiu Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-1999)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului: Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-a prevăzut realizarea instalației de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si amplasarea unui hidrant exterior. Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in fata grădiniței. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 56 m3 si o camera de pompe aferenta.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de stingere

PI 13/3-2015 cu toate modificările si completările ulterioare - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, semnalizare si avertizare

Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate în construcții

Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor si Instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

Normativ I 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de pro:ccție contra trăsnetului în construcții.

STAS 1478 - Construcții civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescripții fundamentale STAS 6647 - Masuri de siguranța contra incendiilor. Elemente pentru STAS 6793 - Lucrări de zidărie. Coșuri canale de fum pentru foc obișnuite la construcții civile. Prescripții generale.

STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Condiții

generale

STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2

HG 1739/2006-Categorii de construcții si amenajari care se supun

avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim , ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale . in condițiile de igiena si sanatate.

S-au avut în vedere următoarele prescripții :

STAS 1907/1.2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala STAS 6472/3 - Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

STAS 13.149 - Fizica construcțiilor. Ambiente termice moderate. Detcrminrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Condiții de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependințelor din clădiri de locuit. Ventilarea naturala. Prescripții de proiectare

STAS 8313 - Iluminatul în clădiri si în spatii exterioare, la clădiri civile si industriale

STAS 6221 - Iluminatul natural al încăperilor la clădiri civile si industriale

STAS 6646/1- Iluminatul artificial. Condiții generate pentru ilumina

136- Normativ pentru folosirea energici electrice la iluminatul artificial in utilizări casnice

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1342-Apa potabila

STAS 1795 - Canalizări interioare

STAS 1846- Canalizări exterioare. Debite. Prescripții de proiectare

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalațiilor dc încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

STAS 12574 - Condiții de calitatea aerului din zonele protejate

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati

Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legătură cu aleile existente.

Accesul in clădire este retras de la circulația stradala .

Caile de circulație orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezintă obstacole, proeminente, muchii sau alte surse de rănire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranța utilizatorilor cu privire la instalațiile prevăzute în clădire s-a realizat pentru:

riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru rezistenta de dispersie a prizei de pamant

riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trăsnet), prin obligativitatea prevederii ansamblului prizei dc pamant.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

PI 18/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

CE - Normativ privind proiectarea clădirilor civile d.p.d.v. al cerinței dc siguranța în exploatare

NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STAS 2965 - Scări - Prescripții generale de proiectare

P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pictonala in construcții

STAS 6131 - înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

STAS 6221/1989-lluminatul natural al încăperilor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

STAS 2912 - Protecția împotriva electrocutării. Limite admise

STAS 6646/1,2.3 - Iluminatul artificial

I 20 /2000- Normativ privind protecția construcțiilor împotriva traznetului

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

SE EN-15287-1-2008-Proicctare.instalare si punere in funcțiune a coșurilor de fum

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea stării tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranța în utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții

 • e) protecție împotriva zgomotului;- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta de faza de termoizolarea cu vata minerala bazaltica ce conduce la protecția împotriva zgomotului.

Elementele ce delimitează spatiile (încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de către ocupanți sa se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil.

Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de pereții exteriori, cvitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a clădirii .

S-au avut în vedere următoarele prescripții:

STAS 10.009 - Acustica în construcții. Acustica urbană de zgomot. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 6156- Acustica in construcții. Protecția împotriva zgomotului in construcții civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

 • f) economie de energie și izolare termică;

Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrele . Consideram ca prin soluțiile propuse s-a asiguram economia de energia si izolare termica.

Beneficiarul are obligația ca la terminarea lucrărilor sa obțină certificat energetic la recepția la terminarea lucrărilor.

S-au avut in vedere următoarele prescripții:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al

elementelor de construcție ale clădirii

STAS 6472/4- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea ” clementelor construcție la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

STAS 6472/6- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții cu punți termice

STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilității la aer a elementelor si

materialelor de construcții.

STAS 4839 - Instalații de încălzire. Numărul de grade, zile.

C 107/3 -2010- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor

C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Prin soluțiile propuse pe partea de instalații s-a asigurat utilizarea resurselor naturale.

Prin soluțiile propuse pe partea de instalații s-a asigurat utilizarea resurselor naturale .

In faza de audit energetic, pe baza unei metode de calcul, s-a urmărit reducerea globala a rezistentei termice unidirecționale (in câmp curent), funcție de tipul elementului.

In acest scop s-a urmărit atingerea unei exigente de performanta , prin izolarea termica a clădirii pentru menținerea unui nivel corespunzător al temperaturii aerului interior si suprafețelor delimitatoare interioare. Confortul termic se obține prin realizarea anvelopei termice cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime la pereți, de 30 cm la terasa si de 10 cm la planseul peste subsol soluții care asigura si confortul acustic necesar activitatii. precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din aluminiu.

Exigentele de performanta legate de confort termic in clădiri se considera satisfăcute in condițiile in care randamentul activitatilor devine, fara a fi necesare consumuri nejustificate de energie pentru funcționarea instalației de încălzire sau răcire. Aceste exigente , vor fi satisfăcute prin : refacerea instalației de distribuție a agentului termic cu conducte noi, înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, înlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robincti termostatati.

Suplimentar acestor exigente, aproape minimale de respectat, pentru obținerea unor performante energetice superioare, cat si mai aproape de nivelul tehnologic actual s-au propus si SOLUȚII ENERGETICE ALTERNATIVE:

Montare panouri solare si boilere cu o serpentina care sa asigure apa calda menajera de cosum

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 5.087.264,16 lei, din care C+M: 2.819.112,98 lei ( cu TVA 19% inclus)

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție- Bugetul local si alte surse de finanțare legal constituite.

7. URBANISM, AVIZE S! ACORDURI CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificat de Urbanism nr. 823/09.05.2018 .

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se ataseaza la documentație.

 • 7.3. Extras de Carte Funciara

Se ataseaza la documentație.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul

 • 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica

Clasarea notificării.

 • 7.6. Avize acorduri si studii specifice

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

Studiu luminotchnic.

 • b) Studiu de trafic si studiu de circulație, după caz.

Nu este cazul.

 • c) Alte studii de specialitate-

Nu este cazul.

 • d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6. București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71

INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877.. Fax:031/432.08.11.

maikoffice. hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: "GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILĂRIEI"

STR.AMARADIA NR.70,MUN.CRAIOVA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

126304,38

23997,83

150302,21

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 1

126304,38

23997,83

150302,21

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheli

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8599,00

1633,81

10232,81

3.1.1. Studii de teren

3000,00

570,00

3570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

5599,00

1063,81

6662,81

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

4000,00

760,00

4760,00

3.3

Expertiza tehnica

21498,00

4084,62

25582,62

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

24960,00

4742,40

29702,40

3.5

Proiectare

189636,44

36030,92

225667,36

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

34395,00

6535,05

40930,05

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4300,00

817,00

5117,00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

135941,44

25828,87

161770,31

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

56013,00

10642,47

66655,47

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

21267,00

4040,73

25307,73

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

10057,00

1910,83

11967,83

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

11210,00

2129,90

13339,90

3.8.2. Dirigentie de șantier

34746,00

6601,74

41347,74

Tota

capitol 3

304706,44

57894,22

362600,66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2074334,66

394123,58

2468458,24

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII EXISTENTE

681534,86

129491,62

811026,48

4.1.2 EXTINDERE CLĂDIRE PRIN MANSARDARE

791992,06

150478,49

942470,55

4.1.3 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

277513,23

52727,51

330240,74

4.1.4 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

17100,00

3249,00

20349,00

4.1.5 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE IN CLĂDIRI

224277,90

42612,80

266890,70

4.1.6 LUCRĂRI NECESARE IN VEDEREA OBȚINERI AVIZULUI ISU

81916,61

15564,16

97480,77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

124389,00

23633,91

148022,91

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

413676,00

78598,44

492274,44

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

778414,64

147898,78

926313,42

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 4

3390814,30

644254,71

4035069,01

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

41805,78

7943,10

49748,88

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

33444,62

6354,48

39799,10

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8361,16

1588,62

9949,78

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

25692,00

0,00

25692,00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

11678,00

0,00

11678,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2336,00

0,00

2336,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

11678,00

0,00

11678,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

265006,00

50351,14

315357,14

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

8403,36

1596,64

10000,00

Tota

capitol 5

340907,14

59890,88

400798,02

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3570504,42

673514,36

4244018,78

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2335561,23

443756,63

2779317,86

Data: 02.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO. sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6. București. CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel.: 0727.300.877.. Fax:031/432.08.11.

rr)ail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

178260,00

33869,40

212129,40

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

713206,34

135509,20

848715,54

4.1.3

IZOLARE TERMICA PLANSEU PE SOL

68315,75

12979,99

81295,74

4.1.4

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL

13121,22

2493,03

15614,25

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

972903,31

184851,62

1157754,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

972903,31

184851,62

1157754,93

Data: 02.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, rv.22, M.R10. se. 2. et. 4. ap 53 .Sector 6. București. CUI RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel: 0727.300.877.. Fax.031/432.08.11.

mail:office.ha rdexport@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE

FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE-ACM

59283,28

11263,82

70547,10

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

149441,39

28393,86

177835,25

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

208724,67

39657,68

248382,35

4.2

Montaj utilaje, echipampnte tehnologice si funcționale

3120,00

592,80

3712,80

TOTAL II - subcap. 4.1

3120,OO1

592,80

3712,80

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

7280,00

1383,20

8663,20

4.3.1

POMPE DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA

7280,00

1383,20

8663,20

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3 ♦ 4.4 +4.5+4.6

7280,00

1383,20

8663,20

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

219124,67

41633,68

260758,35

Data: 02.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22. bl.RIO, sc. 2. et. 4. ap. 53 .Sector 6. București. CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel.: 0727 300 877.. Fax 031/432.08 11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

Data: 02.04.2019nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

16500,00

3135,00

19635,00

TOTAL

l-subcap. 4.1.

16500,00

3135,00

19635,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

44733,00

8499,27

53232,27

TOTAL II - subcap. 4.1

44733,00

8499,27

53232,27

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

104376,00

19831,44

124207,44

4.3.1

REZERVOR DE ACUMULARE CU 1 SERPENTINA 500L

13020,00

2473,80

15493,80

4.3.2

KIT PANOURI SOLARE

52500,00

9975,00

62475,00

4.3.3

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

38856,00

7382,64

46238,64

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3 ♦ 4.4 +4.5+4.6

104376,00

19831,44

124207,44

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

165609,00

31465,71

197074,71

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtute, nr.22. bl R10. SC. 2. et 4. ap. 53 .Sector 6. București, CUI RO 30759240. Reg.Com : J40/11544/2012 Cont RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727 300.877.. Fax.031/432.08.11.

mafroffice. ha rdexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:INSTALAREA/REABILITAREA/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE,VENTILARE NATURALA, VENTILARE MECANICA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 • Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE VENTILAȚIE

14300,00

2717,00

17C17.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

14300,00

2717,00

17017,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

145320,00

27610,80

172930,80

TOTAL II - subcap. 4.1

145320,00

27610,80

172930,80

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

341480,00

64881,20

406361,20

4.3.1

DUPLEX Inter 850

266616,00

50657,04

317273,04

4.3.2

CLAPETA CIRCULARA REZISTENTA LA FOC D=315

23520,00

4468,80

27988,80

4.3.3

GRILE DE EXTERIOR

2400,00

456,00

2856,00

4.3.4

SPLIT UNITATE INTERIOARA+EXTERIOARA

48944,00

9299,36

58243,36

4.4

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

C,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

341480,00

64881,20

406361,20

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

501100,00

95209,00

596309,00

Data: 02.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, W.R10. sc. 2. el 4. ap. 53 .Sector 6. București. CUI: RO 30759240. Reg.Com : J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel: 0727.300.877.. Fax 031/432.08 11.

mailroffice hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DE ILUMINAT

153879,00

29237,01

183116,01

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

153879,00

29237,01

183116,01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

9900,00

1881,00

11781,00

TOTAL II - subcap. 4.1

9900,00

1881,00

11781,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

23100,00

4389,00

27489,00

4.3.1.

GENERATOR 45kVA

23100,00

4389,00

27489,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 ♦ 4.4 +4.5+4.6

23100,00

4389,00

27489,00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

186879,00

35507,01

222386,01

Data: 02.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, W.R10. sc. 2. et 4. ap 53 .Sector 6. București, CUI: RO 30759240, Reg.Com : J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel.: 0727.300 877.. Fa*031/432 08.11.

mail:offtce.hardexpert@g mail.com

DEVIZUL obiectului:LUCRARI DE MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRAT PENTRU CLĂDIRI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 |Constructii si instalații

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6000,00

1140,00

7140,00

TOTAL II - subcap. 4.1

6000,00

1140,00

7140,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

14000,00

2660,00

16660,00

4.3.1.

SISTEM BMS

14000,00

2660,00

16660,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

14000,00

2660,00

16660,00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

20000,00

3800,00

23800,00

Data: 02.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22. bl.RIO. sc. 2. et. 4. ap. 53 .Sector 6. București, CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel: 0727 300.877.. Fax.031/432 08.11.

mair.office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

537245,65

102076,67

639322,32

4.1.2

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

33031,90

6276,06

39307,96

4.1.3

LUCRĂRI CONEXE-CABINAGRUP POMPARE

51406,75

9767,2R

61174,03

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-REZERVOR

8201,18

1558,22

9759,40

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

629885,48

119678,23

749563,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

58962,00

11202,78

70164,78

TOTAL II - subcap. 4.1

58962,00

11202,78

70164,78

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

137578,00

26139,82

16371782

4.3.1.

GRUP POMPARE HIDRANTI EXTERIORI SI INTERIORI

32550,00

6184,50

38734,50

4.3.2

REZERVOR 111 MC

78750,00

14962,50

93712,50

4.3.3

INST.DETECȚIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

26278,00

4992,82

31270,82

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III-subcap. 4.3+ 4.4 +4.5+4.6

137578,00

26139,82

163717,82

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 ♦ TOTAL II + TOTAL III)

826425,48

157020,83

983446,31

Data: 02.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO. sc. 2. et. 4. ap. 53 .Sector 6. București. CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867. ING BANK Tel.: 0727.300.877.. Fax:031/432 08.11.

maiLoffice.hardexpeft@gmail.com

DEVIZUL obiectului: AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Ca£lA - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.3.1

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN URMA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

37889,15

7198,94

45088,09

TOTAL 1 - subcap. 1.3

37889,15

7198,94

45088,09

4.2

Montaj utilajp, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III-subcap. 4.3+ 4.4 +4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II ♦ TOTAL III)

37889,15

7198,94

45088,09

Data: 02.04.2019

Proiectant,
SPECIFICAȚIE

NUME

L^EMNIVTURA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia c

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

Ji—-

August 2018k"       -

SPECIFICAȚIE |.

NUME

/SEMNĂTURA

Set proiect |_____________________________

ing. Popescu Claudia '

“'y^/Vv

Relevat

arh.Ftorea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


< / -f

li ^^*450
/ <■ ffț- /•' ' '>

’Xp/NF.«

<J?WGSt'S


V////X ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT


i-i o p n p~ v

J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

/SEMNMURA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

Data


1:100

Beneficiar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

denumire proiect:

Creșterea accesului la educate pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copdariei" Adresa Strada Amarad/a, nr. 70, Bloc F5a

Faza DALI.

PLAN SUBSOL

Planșa

nr.

A03

- existent -SPECIFICABE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Damei

Desenat

arh. lonescu lulia


Benefioar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educabe pnn imbunatatirea mfrastructuni unităților de mvatamant din municipiul Craiova -Gradmita cu Program Prelungit "Curcubeul Copilanei" Adresa Strada Amaradia, nr. 70. Bloc F5a

Faza DAU.

PLAN PARTER

Planșa

nr.

A04

- existent -


5-îi—


0----? ~8


Eb-47


I

i

W. + j___2AQ.

147* j_________

L2fl J


___Ui_____

X22   , ...132- .29,


—<— —i— ■tzfi ,i \2JL


~v~

4.22


l X)


.jjLgZ.

4—

i

i

i


a.rtctrei-Danie»l FLOREA .

,22

4M


I

I

JT.iL


LEQLHQA

V////\ ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT


J40/11544/2012


Benei c ar Municipiul CRAIOVA

Denumire proiect

Creșterea accesuM la educație prin >mbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant din municipiul Craiova Gradimta cu Program Prelungit ‘Curcubeul Copiariei" Adresa: Strada Amarad/a, nr. 70, fl/oc F5a


Pr. nr.

19/2018


Faza DAU.


Sef proiect


Relevat


Desenat


mg. Popescu Claudia


arh.Florea Andrei Daniel


arh. lonescu lulia


1:100


Data


PLAN ETAJ

- existent -


Planșa


nr.

A05


9

.+-W0

J

ur|

UI

I                 385                 1

l                 €20                 1

1

420

1

J

i

i.»

!,»,   1,20 , ;,«o 20,, «4

1 n W ,

130   ,   120 j

. s4 .

>4  ,

1

1 80

1

i

i —L

i i i

1

1

1


* 10       51

__k, 30, ,0.0 110 Q,a », ,  /

[] rp- 1 4(1

jj hCH 00


LZGEHDA


V////X ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT


ELEMENTE PREFABRICATE


J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

/Semnătură

Set proiect

mg. Popescu Claudia (,

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


1:100


Data


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

pr.nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educabe pnn imtxinatatirea mfrastructuni unităților de mvatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit “Curcubeul Copilărie»’ Adresa Strada A mar adia. nr. 70. Bloc F5a

Faza D.A LI.

PLAN ETAJ TEHNIC

Planșa

nr.

A06

- existent -i i

i i

i

1

i

i---

i

i

i i

i i

i i

i i

i

t-------------

t-----------

i


Andrei-^00’ flop.ha


SPECIFICAȚIE

NUME

^S^AT^A 1

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

t /Tm/ i

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

1 100

Data August

2018


4*

irL


01958


PLAN TERASA

- existent -


HARC EXPEF COSSlr. ’•


Faza DAU.


Planșa


nr.

A07


SPECIFICAȚIE

NUME

/emHawra

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu luliaLLGL//CA

V77/7A ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT


JWîWtWS


ELEMENTE PREFABRICATE


SPECIFICAȚIE


NUME


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


Sef proiect ing. Popescu Claudia Relevat arh.Florea Andrei Damei


Îenefidar Municipiul CRAIOVA

5enumire proiect.

Creșterea accesului la educație prin imbunatabrea infrastrudum unităților de invatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei” Adresa Strac/a Amarad/a. nr. 70. Bloc F5a

SECȚIUNE LONGITUDINALA
B-B

Desenat


arh. lonescu lulia


Faza DALI.


Planșa

nr.

A09


- existent-


P>

,’ r ’ s

c

i ;r^x^r-r.

p

c

;«i«i»

Hl-î-T-îi


p

c


p

c


-v

PV(p

c


* • * î

p

c


P\

-*


HV(

-[


SPECIFICAȚIE

NUME

' SE».’MATURA

Sef proiect

mg. Popescu Claudia '

%z

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

/fS

Desenat

arh. lonescu lulia

„U-—■


ăeneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumre prcxect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant dn municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilanei" (Adresa Strada Amaradia, nr. 70. Bloc FSa

Faza

OAL.I.

FAȚADA PRINCIPALA

Planșa

nr.

A10

- existent-
CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


SPECIFICAȚIE

NUME

/CCIAKIATI «PA

Sef proiect

i                               _______

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

A

Desenat

arh. lonescu lulia

Data

August 2018


Scara

1 100


FAȚADA LATERALA DREAPTA

existent


Planșa

nr.

A11


“ V

O 1

llj -

1 1

r

1        L

cz | |

ța»

X • 1

1

1 1

*

l_

’ Kl

i i

R

1

J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

Scara

1:100

Data


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

benumire proiect:

Creșterea accesului la educație pnn imbunalatirea

: infrastructuri: unităților de invatamant d-n munidpiut Craiova ■ Grădiniță cu Program Prelungit “Curcubeul Copilăriei'

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc FSa_________


FAȚADA LATERALA STANGA

- existent -


I 1


Faza O AL i


Planșa

nr.

A12E

1

PVC

0

[pvd

7     |


fif


:;r;

P

C


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire prosect:

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea mfrastructum unităților de invatamant dm municipiul Craiova -Gradinrta cu Program Prelungit ‘Curcubeul Cop-ianef Adresa Strada Ama rad ia, nr. 70. Bloc F5a

Faza DAL.I.

FAȚADA POSTERIOARA

h-       -----

Planșa nr.

A13

- existent-SUBSOLTEHNIC


po*îuen             o« 10 cm


p pcattren pT^ui >yuupat Oe ]O cm


JJ5Z


SUBSOL TEHNIC


SUBSOL TEHNIC


SUBSOL TBHNIC i

/ \ X / \ / f


rrra casa scării


SUBSOL TEHNIC


/ /

/


“ t/'-


«l-T.ron      a*Mt Oe 10 Cm


LEGENDA

V////X ELEMENTE CNN BETON ARMAT MONOLIT


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


BoSli--------------------------------

fi. A M (WkZi mcvouia cu oociznercale ttwr» O A LI

X Once m>*Lcare a prezer*A« proect m va tace ‘UT* cu aconPU •«partlAa Wrtnc R a au4torUu> enorgoac

X După elaborarea praechAa tartnc pa penoeOa eiocubei M vor retpacta ncrmaivote u lapte >n «poare w vot ipecAcaMa laftvca alo melonaM* utUata r> reaMUrea temvca a pradnat. v ia vo» utAia nwnN i aOvparraoia » maSenalo opramertare m ocean tmp conMructonJ va lua 'oara maazao fnvzvj prctac*a »*unc» » etuaNa de ixperta conform lepeate* rt «poara A Wocurea ia-c<a-a. »>a iaca doar r> urma vorrtcam dr-anuvrrtor faoaru pot n parte oe către «.ocutart la fala locuM

6. Svapu*-MnW oa terasa a «toanele oo verMau • riman pe pozAde eoMome jr-ano a » rtocuMtoatare

fair ■ --------------------------- ------ --------------------------------------------

1. IzoUrea larmo a p*.’0Ux a«ler>on m tace cu w> i'.'at oo >eta rrwarala Dazar.ca oe 15 cm p-o»~» Cu U**a de reacte la toc Al teu A2-»1 95 momat pe '»,« eneroatt a pe-ețtor an-at cu Acra oo lucie * V.M! cu 7>'<1 adez/r do 7 mm ti Mrcuala oecoratva La aocSJ dadn. lermoxctarea *o face cu pctHbren ocrvsat Ip-rtjjol 0a 10 cm proama armat cu Uxa de nxia a r.-.wt cu prund alea< Oe 1 mm Se re*»» trotoanJ permora 4 dadrv a m mcmeaza mduvv bcrOin pro'abncate an beton

Z Tenrocolarea la partea rCoopara a vneMon ea tace cu un «trei oa .sta nvnerda patetica Oa 30 cm pro*me

X Plantau poete eubact ea laonataaata cu un tVM de vata mnaraia «atat-ea Oo 10 cm proeme armat cu ttxa 00 suia e tma! cu prvd artet v Oo 7 mm

A TimpUna «« Venii M irtoCMOMe Cu OmpUno parfermam* cu ram* on aLmo^u eu rupere 00 purta lenrtoa cu geam te-mo. joum cu o Kprafo|* l-ataa tome <0 s 0.10) cu tpațu oree geamul umpM cu argon cu pemtu^ 00 ocanyaro rttre loc > cercevote > po arruU poemxea Urmotolemo TampU'.a va « dotata cu Otp^zAveZarteignle pentru eoneroa controlate a spatecr ocupate V eroarea aparte, cortoentuM pe ote-aniou amotop» trț «opM fereurator ia tor monta glaLn 00 taPU dn aerwu portru prccacia lonr»toiaoe

B. &yflarea QoLzSor pa la toraeye se toca cu vata nvnania batatoca de 3 cm yoamo, peoteaate la muVti cu tnf*»_4r aMnwu > pena oe leiaKra an Apta 0e «da la ferewno rtocute____ |


SPECIFICAȚIE

NUME

9^M NATURA

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumre proiect

Creșterea accesului la educate pnn wntxmatateea •nfrastructuni unităților de mvatamant d«n municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilanei" Adresa Strada Amaradia, nr. 70. Bloc FSa

Faza

D.A.L.I.

PLAN SUBSOL

Planșa nr.

A14

- propunere -♦4-

tar

♦-S

—i—i

|

’C

T"

—1

» 1

1

i

i

i

«iT

N

1 ~

1

i ls

ANEXA BOILER

£T<01Sm> I

i i

i i i i


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - CJ40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

se^ayÎira

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

w

Desenat

arh. lonescu lulia


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prm imbunatatirea mfrastrucluni urvtatilor de invatamant dxi municipiul Crarova -Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Coplanet* Adresa Strada Amaradia, nr. 70. Bloc FSa

Faza DAU.

PLAN PARTER

Planșa

nr.

A15

- propunore -


LEQEHQA

EZZZZ1

[---------------------1♦ ■ —

■ 41 CON

— ■ -4


120   . i

i    200

^rmdtolam

i .   L20    .     1.50

. XI

i . 70 . J0 !2S .

120   . !j

ațA-ncAlScmao i__

.220 i

l r 12fi , X»Me-e-«-l

L.tt. -

LM.  120 ..

147*

4 36

366

4 20

►               I20

I is>.!

!                    4.15

♦ ■ ' ■<

. 120 .

I                                                                                                                                                                                                                                                                                            I

i                               ;                                   i

1

r

*              ' l

I                                                                                                                                              I

1 1

1            T”

r*

i


ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT


ZIDĂRIE OIN CĂRĂMIDĂ


TERMOIZOLATIE VATAMINERALA


NouT

1. A W Conturi irpreiZie CM 65Cvm*m**e        O A11

X Oo:4 meoActr* » p-e;ene Ju pcc>*a te vi rece num* ou scontul expertiAi Ietac * • eudtonAi energeec

X Oupe *UC»*«a prcvediAa totac pe penosdi nocut* M vor 'owtcti ncrmitzrtle * lejl» <n ugoire te vor ixmtn tpec^ceMe Wtace ne mtetntttlw uuxeie r f«*04-jr« sernce a pian-* « te vcr uter* runa *cr»p*-enie» mrtctit igrememete m ecetes tmp conMruOocJ va lua Kala meszte pn v«d prwecSe rr*x>o> * stueMe Oa ixțanu contxm )*■}.«*•.«■ m vjo»«

4. Wocuree tamplere. te «a Iaca doar m urma ve-Acen. «mente/Mor fecen* J-a m pe-te de cefe eteculent la 'ala lecUu.

6, Sirapmjarta da teren > cdoende Oa yemen»remen pe po.-r-.aa »»*ni umana a 6 rUcozietaMete ____________

^4ota 2

1. UoUraa wmtca a paraOKr artanon »a Iaca cu un »vai de vait mzteriM PereAce da 15 an yot«-« cu clete de reeae li loc Al sauA2-tV d0 mcrtat pa ta-,a artanoart a «raț*x. armat cu feri de stoe » rr.t4< cu gnxv; Mea. p* 7 -m v lercueu dacor»-.va l* todJ dedr.              te tec* cu pdnbran eo-usii        oa 10 cm j-ou-re tmtl cu 6CT1 da tSCie p tn.w! cu rvvj adap. da 7 mm Sa rar ac* fcrueru penmetrel a

Cladr-I u M moMeax* .nduuv pordin (rafapocaia dn baton

X Termcuolirea la panta i-Tanoara a mvaUort ta face cu izi Urat de vata mre»*a hectica da 30 cm groame

 • 3. PtaratU p*«* tuotd ta termcideara cu in Urat O* vr-a mnerna Paratoca de 10 cm yotme am-al cu «<*• *. tetei cu pnzo aoapv oa 7 mm

 • 4. T4rrț**\a e»«ema te imocuwMe cu tSmcttne pertermam* cu ramA d>n aMnnu cu rupere da pure* lemvea cu oeam termardem cu o tup-atețl tratate k>«-a (a 10.10) cu ««JU o.rs-1 jaamczr .z-v*z cu »<jcn Cu preluda ett->ro rtrt toc > cerco.elt > pe ccfturU stamu-tcv laoncpctama Ta—pUna v* îl d-Z*ra cu O'..*'*'*■><* pe-tru le-iwea ctvtrclati 1 wat. kr ocupare * ar.ie-ea apam.er cced*r.tu».> pe ekmerieW anvekpe. f

■ dreptul terearrekr ia vor monta jl*‘z da tact* dn Amnu per&u frottcta tarmojolioe.

6, t'c-Cvr»ggjggg de H14 Iaca Cu var* mnarala e«*r ca Ce 3 o-^-cv'« p-yo   n gyMgjggfi fiHfifij!? 'EOfi Sfijl       figfi___


!rc'-Daniel LOREA.


’Tut


J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME       /

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

X-,


Scara


1:100


Data


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație pon imbunatatitea .nfrastructuni umtatilor de mvatamant dai municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilanei" Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza DALI.

PLAN ETAJ 2

Planșa

nr.

A17

- propunere -SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Damei

w

Desenat

arh. lonescu lulia


T j_______

i

T----

eazancai5cm

■+......-ț-ș


J.«.


4 15


Lffi£AU2A


EF-


s

BAr


UF-


PLACA GIPS CARTON


i i i i i


-43


ELEMENTE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ


TERMOIZOLATIE VATAMINERALA


DORMITOR

EZZED


□EB

JLSi.


-8k-S


ZiSi.


■ol-Daniel

lDREA


7 7S


4J5


pMa.v, MA.RAI*'


£7VERGț£>z-


8 HARD * EXPERT V CONSULTWC tu S.R.L .


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C

Moțai:

 • 1. * H cccsUta mcxouna cu          ara» arta O A 11

 • 2. One* mpO^aro a crozonMu p'doct M <0 iaca twa Cu a«vdu o>pomA< WMK • • audeonlui onorgaoc

X £>jps alaMra-oa proadA» lorrac. pa panoada oiaozo- sa «x tasoac* rw-atvtsa s> logla in vgoart sa vor uman spacAcaula tcrwco ala mManMoâx uMoato n raaoouraa sam-vea a gradnio. s sa vor iAAm -u~.t s> maranaio og-omenura In aoates* imp consruciorul va U> «colo masurta pnvnd protocsa rrtzx» a sn«aMo da urgorta conform lagslse* n «poara

< Irfocuraa tampun» sa va loca doar n irma vontean X-erizv-y ftocaru goi n pana da cat’» aiacuunt la 'aia tooAa

6. Seapungaria da larasa a ccfoanata da .amfod ■ ramam pa coznia a ■ Start» umand a » rtocuievaiur»                                                  _____________________________________________________

4oSa2

 • 1. Izo*a-aa urnea a paraMor axianon sa foca cu un strat da vala mnorala Mzahea da 15 cm grosmo cu clasa da raacoo io toc Al mu A2-S1. 00. mental pa fa>3 aeiaooort a psrațfor «mat cu 5Dra do aida k 5--sat cu grunc adaav de ' mm w Mno/Va oacorxr.a la socM dodn t<<-ezoirea sa foce cu p^stvan art-vsai ■y'-W' da 13 cm. grosmo. ar—X cu ’:>• da «da *■ fosai cu țr«ns »da?r da 7 w Sa reface rcd^nJ ponmara a dodr. » sa mortaaza mctxkv txxdrz' țrafaBoca'e an Bastm

 • 2. Tamezdareaia padaa mfarcara o rrvaMori sa foca cu iZ> svai do vau mrarMa cazan ca o» 50 cm grpsma

 • 3. Plantau posio subsol so tompzoieaza cu un stras do vaca nvnarau bazaMca da 10 cm groumo a—o! cu ’C'« <* s-<ia si insai cu grursd adaa v da 7 mm

 • 4. TSmjUna aidlarta so HoaaaMO cu 'JmfMne performanți cu ram» dn afumnu cu ri«>er» da purta tarrrvca Cu goam ter*r»zoiant Cu o sup'a'ațs iralotO to»~a (a $ 0 10) cu Kar,U drrrt gearrsxi empM cu argen cu garru^^ da atansara rea ioc p carcasa > pa ccraxU goamuntor tom-ozoianta Ta-p'an» rt A dotata cu d scoze.e'amagnla conru aararoa corecSata a spaMer ocupata ► arta-a» spart». ccr-jonsMu pe »Uma-e»ie anvotope- h d-aptul far eslr efor sa »or mersa glitn da lada «n aSznrvu pentru protecția torm»zoUba<

X Bordarao gcAxfor da ia farssra ea faoa cu vara mroraio BazMea da 3 <»«■ grpaaoo. prpșataaa IO mugu cu pw*M onaAmavu » bono do tesaMa a- re»a da sleia ia raraseoto Kpam___________________________________


J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Scara


1 100


Data

August

20»


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educate prin imbunatat«rea infrastructura unităților de invatamant din muracipiul Craiova ■ Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilanei" Adresa Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

Faza DAU.

PLAN MANSARDA

Planșa

nr.

A19

- propunere •


EH

8

BA-


Eh —

<A


nvaOW*ro Of UCU Ml«1*0
CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


getei:

t*Mccrojta mpvejr*cudoctznerealeetaen»OA L I

Z Oce mod*c*-a a prozerftAj proad w m 'ac* rum* ou »w»J etperMu lame «• a audCorUm onergooc

1 După «teocrarae proocMu W*r»c. pe ptnoeda *>»oXj* m «X reapecte normatwato •> la-gle m v<gove •* «w ipec4c*Ne vrx» A» -*fon*«Ax uMtzaaa n raaoaearaa Wmvce a gredntoi m <v uoUa nume acbgemarto v r-etonalo eg-f-oour» In ecatev tmp. conwxlcvU »a lua toate moKrto pnvnd proiecte m/o * XuKI» do urgente conform         <■> v-goe-o

4. inKojro* umpun# w va »*co 40* r- i*ma v*r5c*n. dman$*z>aor Hoceru ga m pena O* ceva auoMnt ta MU kxxAi

6 SvapungorM 4o iotom s> cctoanek do vanUab ■ ramen pa po&Uo auttanta u—*nd a « ntoaxta.Vuttat*

KS»*33

1. Uctvoa larme* a perouor exionon m fac* cu M>ai 40 veu nwwiaia Perene* o* 15 an groume cu Cian da reacoa la «oc Al Mu A2-»1 00 montei pa 'ața oxwnov* a parațex armat cu fer* 4a Mda a r«v**t cu gnzv •daev da 7 mm b tancoaM deccrao«a La aodJ d*d«. tormo.iol*ro* m face cu pctdVon art-udtt >gr>rugai 4a 10 cm gro*m* armat cu ’«'* da «Oda a Arvul cu gr.r-4 adeev da 7 mm Se reface tcn-erul penmeaat « i clean u »e mcrteaaa rxduav ocndjn p-t*abncate an trawn

Z Tacmcrjotere» U podea intonare a «iveMon m fac* cu un brac do vata moarda paiMca de 30 cm growne

X PtanteJ petle tuOtol M tar-iwolaaz* cu un urat do vet* nvnarau eazalt ca oe 10 Cm gouma armat cu fer* de «o* o Cntal cu grund adacn do 7 mm

< TOmjUna ax-var-j* M Wocuawa Cu ltm(Una pertjrrranra cu rama dn akmnu Cu rupere 40 punte temvc* cu geam lermonotart Cu o u«rar*>i traiat* lume <0 4 0 10) cu «pagul drtre goamun iz-pM cu argon. cu gam»u< do atanM'a *«• tec P coreevM» > pa corturi* gaarmxfor termoxcMnta Ta-ptana >* 5 cotar* cu 4.»pacev*Unt*<gMe pentru eenwaa ccNrotat* a «p*t Kr ocupata u evcarea aparaor ccnpan*A> pa eaame^aW anvatopo> ir d-epfel rarei» «Ax m rcz marca gUAn de lada 4n aMrwvu pentru proioca* tormocotabe

». Bcrdaroa yArtor de le 1tmtn m tace cu vata mnarata Bataftca do 3 cm ywa probate la mucrw cu proMe 4n Orvu > eena do tăietură On «txe de Mda la lorewtto rtocune_______________________ __J4QZ11544/2012SPECIFICAȚIE

NUME

^/'semnătură

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

■%/

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Scara

1:100


Data

August 2018


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Denumir» proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant dm municipiul Craiova • Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei" Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

PLAN INVELITOARE

- propunere -


Pr. nr.


19/2018


Faza DAU.


Planșa

nr.

A20

-IrMMaar* Or tatt* 1© lnMt>

-S<KI vnniwiM* 0* 2««*3mm

-S®<1 VnwuU de

Sc-ik/ de .eotli-o

■ToH r»Oo<K*v»«

-A*1*»«t» On »c*nOun O» cnveoe»

O* rMnoeie M 24wn

-Cacecn On owt*mm ratrcMe

•Vilanv>»riJ» bariftca JO cm

■ Pleci 7C5 cancr cliv» 4* reect* le *oc A2-S1 40 R1 120 mcevatanvxcat

'0


l*mr.»dM* vata

mwa» ra.-ir.c. "I5onEXPERT

CONSULTING


AndroLDaniel FLORGA


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - CSPECIFICAȚIE

NUME

j

/semnătura

Sef proiect

ing. Popescu Claudia i

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

nr

Desenat

arh. lonescu lulia

UL-Sl


Beneficiar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

jenunwe proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea mfrastructuni unităților de «nvatamant din municipiul Craiova • Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc FSa

Faza DAU.

SECȚIUNE TRANSVERSALA A-A

• propunere •

Planșa

nr.

A21NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


August 2018

Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova -Gradimta cu Program Prelungit 'Curcubeul CopdarieT Adresa Sfrada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza DAU.

SECȚIUNE LONGITUDINALA B-B

- propunere -

Planșa

nr.

A22i                                                                                                                                         i

i

f-----—it

i                     i

i                            i

1----------“----------1

r                                              i

i                                                                                                                       i

|                                                                                                                      i

1--------“--------1--------—---- 1

i                                                                                           i                                                                                           i

i                                                                                           i                                                                                           i

r----------------------------1

i

1---------- i

i                                                                                          i

1                                                                                                                                        1

1

i                    i

L   J

i                                                                                                                                             i

L                    J

1

i                                                                                                                       i

L                J

i                                                                                            i

i                                                                                           i                                                                                           i

L             1             J

i

L      ___J

1

i                                                                                          i

L               4


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

/SEMNAJURA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

''W-

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


August 2018

Benefoar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit “Curcubeul CopJaner-

Faza DAU.

Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

FAȚADA PRINCIPALA

Planșa nr.

A23

- propunere •Noul


1. A se «neMta «nprauva cu docurrwreMo atererM 0 A LI


1. Once modAcaro • tW'**» pro*a w va taoe rum» aj accrdJ e>pe>1uM tihne v a auOtoruM energat*

I. (X»a otabcraraa pcoecaA* Wvvc pa parooda axaoJMi »» «X respecta r»rmet>»Mo * fo»t» * fixare w vof uman ipaofcaMa temea aM mateoMekx utteaSo m raapataraa Semvea a î'Mv* « w «or UMz* rv* acnpamerca u matenMe agrementate m aoaUs. tmj uonurvaaM va lua toate măsuțe pnwnd prccocaa -wi,» MuaWa da ugoma corAxm te-psUce. <n vioara

4. Hocuroe umptano. sa va «ace d»r n urma vorAcan omonsuMor hacaru got r parte da cave a-eoAarV la lata «ooA»


A sracuvjarle da larasa » cotoanefo da «onttata - rarnan pa pozate ansoroa umand a • rtocufo/naRare

k.t - --------------------- ---- — -----------


1 Uclarea wrrno a poroolor onanon sa «ace ou <m Mat do vata mnoraU ba/Msca do 15 cm grosma cu data de 'tact* la foc A1 sau A2-a1 dO mortar pa »a|a «■teooarS a parogfor armat cu «bre do it>da si «mat cu grux adwr. de 7 mm si lancuata deccraava la sc«M dadn. «ormcuoUraa se race cu poSMron erPudat >gMugat do 10 cm groome armat cu «Ora de Mda ■ «mat cu gnmd aderw do 7 mm Se ratata trotuarul ponmM-M a


dadrv si sa montează rxSusz. bordm prefabricase «o Coton

l Tompzolaroa la partea Wenoara a VNaOfon se tata cu ur> strat do «au mraraia bazatsca do 50 cm grosm

I. P1araeUpeMeeubscSMlormo<zeMazaeu«mseatd»vaumrerafobazait<ade «Ocmgrosne armai cu Seva do soda sr 'mat cu gnzu ader» do 7 mm

4. TArrcMna enstorta sa irooaaesia Cu tAmcMno portomaru cu ram* <5n Mxnrwoj rupere de pudo sermca cu geam formorzolarC cu o R4»ara<* tataU toane (e s 010) cu spa(M <Srwe gaarnm unpM cu argon cugarrvsu de otanțare rtr» ioc p caroevola p pe «rtunj goanutor lermouolarte Tamcsana va 0 dotase cu dspozaveAarwgnto pertrv aormrea «rtraUta a ic «Mir oc«ate u ovaarea apar»» eondeneUU pe Mimira.li anvotopa ► PacAA forospaox sa vor monta tfeAr' do latta dto Aznnu perrru pxracsa Mrmocoiaa*

•      «• gcAjrSor do M «tresare sa rece cu vara mrorga OazMsca do 5 OTjrww^roș^ tojrucr» cu |«<*to dn akmm » benz, a. tovMu. dn Sora da Mda Io foreWM. rtoș-------------------------------


I I I I !\ LJ L_. I 1— |‘\  !

FTIkl CJI î T T kl rz

J40/11544/2012


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - CSPECIFICAȚIE

NUME

XeuJmtura

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

V

Desenat

arh. lonescu lulia


Scara

Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Jenumire proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatabrca infrastructurii unitatrfor de mvatamant dm municipiul Craiova -Gradmita cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilanei" Adresa Strada Amaradla. nr. 70. Bloc F5a

FAȚADA LATERALA DREAPTA

Pr. nr


19/2018


Faza

O.A.L.I.


Planșa

nr.

A24

August 2018


- propunere -


 • 1 • vata mneraia bazaitica 15 cm tencuiala loooratva

 • 2 - pcbshron estrudat 10 cm tencuiala decorativa

 • 3 - tamptaoe Al dotata cu tSspozttrvortantcZgnle îentru veir.aare

jjjțșaAJa^geamjjjmoggjaȚi^
5019

Andrei-Daniel florea .


Vter.Tv''v-rb^, f


Mei:

I. A se consul» r-proim» cu Oxxn-enitlo «Tororie O Al I

L Oo «-oadcar» • prezenMui proiect M va face mme cu acordul evpertuM Mfvec w a axMonAs enorgooc

X Duo* otetxxaroa pro-ocSUui lame pa paneada execut* se vor respecta normaovote * legic m vgoare se vor oman specncatdo Nenea ato moNnaMor udzato n reabMarea temea a grad*M« « se vor uMca numa otfvpsmeroe i> mareea» agromertato fi acelas. trr» ccr-strudorU va toa toata meserie prvnd proMcM rrxrcx « irtoaMa de agorra contorm le^tiaborm wp>ar«

4. Wccuoea larrțtanei so va Iaca doar m wma verdean OvrensariM Secanx gol o pana de către executant la Iaca toaAa

lSțapcnjarOa da terasa a cctoanelo da vorrieb - rtiran pa pozm» enslerae urmând a A irioa^natlaHe________________________________________ ____________

Mat

1. Izolarea Mnreca a pereNor eiianoo se tace cu in strat de vata moeraia bazatoca de ÎS cm grovma cu dau da reacoela toc A1 sau A2-S1 09 montat pe tota eaienoart a peregtor armat cu Itxa do sMa u Visai cu țr-n-adazrv da 7 mm « larcuala decoratva la sccaj dadn lermordarea se tace cu poHSren exrudat -jn/ugat da 10 cm grosme armat cu tera de sWa u Visat cu grund aOezrr da 7 mm Se retace trotuarul parmet-as a dadrv u M montează nduv. bonAn prerabrcaîe On beton

t Temxzoiarea la partea Wenoara a nveOton M tace da un Strat do vata mmerala bazalbca de 90 cm grosnve

>. Planseu peste subsci se termojeteaza cu un strat da vata mnorala bazaftea do 10 cm grosnve armat cu too do soda u trvsa: cu gnaM edezrr do 7 mm

4. TbmpMa eusrema se Mocueste Cu tbmpUne portoenanU cu rama dn aArmrou cu rupere de punte temea cu geam >er-nxzolar< cu o Svprarat» VataU tom» <0 4 0 10) Cu spațul Orare geamuri u-pM Cu argon cu pamnj do otargare 'rare toc p co-caveto > pe ocrtixu goarruM iermetzotarco Tamctena va A dotau cu •atpozOvo.’anre'jrie pentru aonsrea controlau o spMdx ocupate t> eroarea apamc condensUm pe «AemenMe anvetope* A dreptul feresfator se vor monta gMAn do ucu dn aAannu penru prorocea Nrr-ozoUoe

L Borderea gcOurSor da la terestre se tac» tu vata mn—ia haTMra de 9 cm gwm», proaeiaae la rruefe cu prcAAo an kutwvu ■ benzi de Matura dn tbre de stcSa la toroWoAa rAocuto

CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


August 2018


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unrtatrfor de mvatamant din munaciptul Crasova • Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copdanei" Adresa Strada Ama radia, nr. 70. Bloc F5a

Faza DAU.

FAȚADA LATERALA STANGA

Planșa

nr.

A25

- propunere -—1

i


j———


i

41S

i

<20__j

420

_

i

i--

___-1

î

1

I

ț

Ț


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME         .

ZsemnaVura

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

"W'-

Proiectat

arh.Florea Andrei Damei

%

Desenat

arh. lonescu lulia


Augu*t

2018

Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect:

Creșterea accesul» la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de «nvatamant din municipiul Craiova -Gradirwa cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei’ Adresa Strada Amarad/a, nr. 70. Bloc FSa

Faza D.A.L.I.

FAȚADA POSTERIOARA

Planșa

nr.

A26

- propunere -J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei DanielLâpme

Profunzime

înălțime

Lățime

înălțime

Lățime

0

Persoane

V

ST

A

B

H

e

h

IP

m/s

mm

mm

mm

înm

mm

350

4

0.6

8

950

1300

2100

800

2000

1600


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu luliaDOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

OBIECTIV: Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitatillor de invatamant din municipiul Craiova „Grădiniță cu program prelungit Curcubeul copilăriei*"

ADRESA OBIECTIV: STRADA AMARADIA, NR. 70, BL. F5A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

August 2018

- PIESE DESENATE -

BORDEROU PIESE DESENATE


ARHITECTURA

AOI - Rev.l

A02- Rev.l

A03 - Rev.l

A04 - Rev.l

AO5 - Rev.l

A06 - Rev. 1

A07-Rev.l

A08- Rev.l

A09- Rev.l

AiO- Rev.l

AII - Rev.l

A12- Rev.l

AI3- Rev.l

A14- Rev.l

A15- Rev.l

A16- Rev.l

A17- Rev.l

AI8- Rev.l

A19- Rev.l

A20-Rev.l

A2I - Rev.l

A22-Rev.l

A23-Rev.l

A24- Rev.l

A25- Rev.l

A26- Rev.l

A27-Rev.l


Plan de încadrare in zona, sc. 1:2000

Plan de situație, sc. 1:1000

Plan subsol - existent.se. 1:100

Plan parter - existent, sc. 1:100

Plan etaj 1- existent, sc. 1:100

Plan etaj 2-3 - existent, sc. 1:100

Plan terasa - existent, sc. 1:100


Secțiune transversal A-A - existent, sc. 1:100Secțiune longitudinala B-B - existent, sc. 1:100

Fațada principala - existent, sc. 1:100

Fațada laterala dreapta - existent, sc. 1:100


Fațade laterala stanga - existent, sc. 1:100 Fațada posterioara - existent, sc. 1:100 Plan subsol - propunere.se. 1:100

Plan parter - propunere, sc. 1:100

Plan etaj 1 propunere, sc. 1:100

Plan etaj 2 - propunere, sc. 1:100

Plan etaj 3 - propunere, sc. 1:100

Plan mansarda - propunere, sc. 1:100

Plan invelitoare - propunere, sc. 1:100
Secțiune transversal A-A propunere, sc. 1:100

Secțiune longitudinala B-B - propunere, sc. 1:100


Fațada principala - propunere, sc. 1:100

Fațada laterala dreapta - propunere, sc. 1:100

Fațade laterala stanga - propunere, sc. 1:100


Fațada posterioara - propunere, sc. 1:100

Plan de situație amenajare loc de joaca - propunere, sc. 1:500


INSTALAT» TERMICE


IT01 -Rev.l


PLAN SUBSOL - existent, se. 1:100


IT02-Rev.l


PLAN PARTER-existent, sc. 1:100


1T03-Rev.l


PLAN ETAJ 1 - existent, sc. 1:100


IT04-Rev.l


PLAN ETAJ 2 - existent, sc. 1:100


IT05-Rev.l


PLAN ETAJ 3 - existent, sc.l: 100


IT06 - Rev. 1     PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

IT07 - Rev. 1     PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100


IT08-Rev.l

IT09-Rev.l

IT10- Rev.l

IȚII - Rev.l


PLAN ETAJ 1 - propunere, sc.l: 100

PLAN ETAJ 2 - propunere, sc.l: 100

PLAN ETAJ 3 - propunere, sc.l: 100

PLAN MANSARDA - propunere, sc.l .100INSTALAT» SANITARE


1S01 - Rev.l

 • 1502- Rev.l

 • 1503- Rev.l

 • 1504- Rev.l

 • 1505- Rev.l

 • 1506- Rev.l

 • 1507- Rev.l

 • 1508- Rev.l

 • 1509- Rev.l

 • 1510- Rev.l

IS11 - Rev.l

 • 1512- Rev.l

 • 1513- Rev.l

IS14 - Rev.l


PLAN SUBSOL - existent, sc. 1:100


PLAN PARTER - existent, sc. 1:100


PLAN ETAJ 1 - existent, sc. 1:100

PLAN ETAJ 2 - existent, sc.l: 100

PLAN ETAJ 3 - existent, sc.l: 100

PLAN TERASA - existent, sc. 1:100

PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100

PLAN ETAJ 1 - propunere, sc.l: 100

PLAN ETAJ 2 - propunere, sc. 1:100

PLAN ETAJ 3 - propunere, sc. 1:100

PLAN MANSARDA - propunere, sc.l: 100

PLAN 1NVELITOARE - propunere, sc. 1:100SCHEMA DE PRINCIPIU, sc.%


INSTALAT!! ELECTRICE


IE01 -Rev.l


PLAN SUBSOL - existent, sc. 1:100


IE02-Rev.l


PLAN PARTER - existent, sc. 1:100


IE03-Rev.l


PLAN ETAJ 1 - existent, sc. 1:100


1E04- Rev.l


PLAN ETAJ 2 - existent, sc. 1:100


1E05- Rev.l


PLAN ETAJ 3-existent, sc.l:100


IE06- Rev.l

1E07- Rev.l

IE08-Rev.l

IE09- Rev.l

IE10 - Rev.l


PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100

PLAN ETAJ 1 - propunere, sc.klOO

PLAN ETAJ 2 - propunere, sc. 1:100

PLAN ETAJ 3 - propunere, sc. 1:100


IEI 1 - Rev.l     PLAN MANSARDA - propunere, sc.l: 100

IE 12 - Rev. 1     PLAN INVELITOARE - propunere, sc. 1:100

SUfiSO. TEHNIC

I                                                              !


SUBSOL TEHNIC

f.»,4W  ]


LEGENDA:


7/777/77/77777777/7.


TESs-E


Corp de iluminat existent

Tablou electric subsol - existent


-^zzzz^zzazzzffzzazzzk


azzzzzzBza—


— '7/77777'777//77/Z/.


5Ut?SOl TEHNIC


'z


---□

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:100

Sef proiect

ing. Poposcu Claudla

Proiectat

Ing. loan Ursu

Data

Aikmi«I


BeneficianMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.s

19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educate pnn imbunatatirea infrastructuni unităților de invatamant d>n municipiul Craova - Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copdaner Adresa: Strada Amaradia, nr. 70 Bloc F5a

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE

Planșa

nr.

PLAN SUBSOL

IE01


□---€)

-□

-O

-□

LEGENDA:

Corp de iluminat existent

Tablou electric general - existent

TEG-E

TEP1-E

Tablou electric parter 1 - existent

TEP2-E

Tablou electric parter 2 - existent

TEP3-E

Tablou electric parter 3 - existent


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Denumire proiect

Creșterea accesului la educate pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant dm municipiul Cratova - Gradmita cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amarado, nr, 70, Bloc F5a

Pr. nr.:

19/2018


Faza

D.A.L.I.


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN PARTER

Planșa

nr.

IE02


TEG-E


TEE1.1-E


TEE1.2-E


TEE1.3-E


DORMITOR


I

TERASA

ISM |5m>|


LEGENDA:

Corp de iluminat existent

Tablou electric general - existent

Tablou electric etaj 1.1 - existent

Tablou electric etaj 1.2 - existent

Tablou electric etaj 1.3 - existent


I

HOL

rcpf&ai


•—

il H

a.a \

P [S'ÎESm-'l

dL


—r. -

SALA DE CRUPA

1 ANEXA

r       1

ANEXA

1

P SALA ACTIVITATE fJTTSTO

|

31____Tn


BIROU DIRECTOR r s'.uto^ —i


unon FVPFDT

I I I I f \ L_l l_ n i i__ IX i

mugii; t tur


1— 1—I IX _JUI I _1_ IX L-J

J40 11 544 2012


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:100

Set proiect

ing. Popescu Claudla

Proiectat

ing. loan Urau

Data

Aimiict


BeneflclarMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitatdor de mvatamant din municipiul Craiova - Gradnita cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE

Planșa

nr.

PLAN ETAJ 1

IE03


□-


□--o

“□

-a

-□

-□


TEG-E


TEE2.1-E


TEE2.2-E


TEE2.3-E


LEGENDA:

Corp de iluminat existent

Tablou electric general - existent

Tablou electric etaj 2.1 - existent

Tablou electric etaj 2.2 - existent

Tablou electric etaj 2.3 - existentJ40/11544/2012


teccincATie

NUME

--

Scara

SE-N.TUR*

Sef proiect

Ing. Popescu Claudia

1:100

Proiectat

Ing. loan Urau

Data

Desenat

ing. loan Urau

August om»


BanaficianMuniCipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructura următor de mvatamant din mumopiui Craiova - Gradm-ta cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE

Planșa

nr.

PLAN ETAJ 2

IE04

- existent-


□-SALA AC TIVIT ATI f raw~ni> —|


I

HOL

Jtîoeo^l


azaz/zuaz


DORMITOR

$.14


TERASA


SALA DE MESE

[ S-»90m’  ,

ANEXA

ANEXA

1

1


-a


-□


EXPERT V


TEG-E

Corp de iluminat existent

Tablou electnc general - existent

TEE3.1-E

Tablou electric etaj 3.1 - existent

TEE3.2-E

Tablou electric etaj 3 2 - existent

TEE3.3-E

TaNou electric etaj 3.3 - existent


J40/11544/2012


SPECIFICAȚII-

NUMS

SEMNĂTURĂ

Se* proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

Ing. loan Ursu

1:100Data


Atimtsl


BeneflclarMuniCipiul CRAIOVA

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din muniapiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilarier Adresa; Strada Amaradta, nr, 70, BlocFSa


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN ETAJ 3

Pr. nr.s

19/2018


Faza

D.A.L.I.


Planșa


*•IfttraO» vata m, baxattica 10


p*ll«Ur«n «xtrvOt Igntfug


\ \

SUBSOL \£H>6C r~i & w i


4 ^zBzaazsszzais^ — Jbob —


Corp de Jummat de siguranța, pentru continuarea lucrului, 600x600mm. 23OV. cu surse LED. 60W, minim 4400 Im. temperatura de culoare 4000-5000K Ra>80. IP40. montaj aparent, echipat cu kit emergenta 1 ora


Corp de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare. 230V, cu surse LED. 5W. minim 300 Im, IP44 montaj aparent, kit emergenta 1 ora. tip permanent

Corp de iluminat de siguranța, pentru marcarea hidrantilor. 230V. cu surse LED 5W. minim 300 Im. IP44. montaj aparent, kit emergenta 1 ora. tip permanent7/Z77Z77ZVZ7&


-O


întrerupător simplu 10A, 230V. IP44 întrerupător dublu 10A. 2J0V. IP44 întrerupător cap-scara 10A, 230V. IP44 întrerupător simplu 10A. 230V, IP20 întrerupător dublu 10A, 250V. IP20 întrerupător cap-scara 10A 2230V, IP20 Racord electric

Sirena interioara averiizae incendiu, adresabila Srena exterioara avertiztre incendiu, adresabila Buton manual avertizare ncendiu

Echipament de control si semnalizare incendiu Detector mixt de fum si temperatura Detector de fum adresabi

Detector de gaz

Priza simpla etanșa 230V/16A CP Priza dubla 230V/16ACP Priza Simpla 230V/16A CP


J40/11544/2012


SPECIFICAȚI F

NUME

7

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

Ing. loan Urau

Scara


Data-a


EXPERT ț

WWWTIiK; 5


BeneflclanMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant din municipiul Craova - Gradmrta cu Program Prelungit ‘Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza D.A.L.I.


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN SUBSOL

•e ••


Planșa11

—1-

11

II

1

1

1

ll

1

r-d:


3 1


=s r<

- np*r*o«n

V
HJ

STOS


-o


J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

Set proiect

ing. Popescu Claudia

/\ 1 z\

1:100

Proiectat

ing. loan Ursu

■      f       tț

Data

Dosonat

ing. loan Ursu

August


BeneflcianMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitaUor de invatamant din municipiul Cra«ova - Grădiniță cu Program Prelungit “Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. 8loc F5a

Faza

D.A.L.I.


PlanșaMmw 0*404 «4C4 mrw'M

MzHKa 15 cm


UmMOtM* »«14 mn*4U_

Mute* 15 cm’


LEGENDA


C*p « *."*'*! 0OOrtCe*m ;>?. unt 110 CA "iw 4430 k*. te^t'tur* Ot uj»vt 4X0 WCO». R4>»0 IP40 >w<4| »pw»"« CV 44*t* 04 «M44T4


C*k «4 A*m4( C00>500-m ÎWv eu unu LEO OCA mnm 44 W kR »-e*4V. 04 <V*S*« 40CO50C0* R»«80 *40 wu, tțvtM

Coep 04 4.*wjl «• u*xanu moeki>4 fruct WCrfOO*m 230V. cu e.ew 1(0 WA mnm 44» kr> ump^isn 04 ojMn 4003-SOOCk «••10 IP4? ««* •ee'l'il «<*e4> 0. <«         1 n


Ctn 04 tw*\* 04 upxiM* P»«ru unruvt» UnA*

ÎJCV cu unu 1(0 eo.v rTWTi 4440 Hv »T04'»Arj 04 ex4w« 4000-5000K «4*00 1040. mc*> 4P4't*l 4e*P*1 Cu M 4-*-j4«'4 1 O'«

Cwp 04 timwl l® -doankahr 23OV ce lu'M 1(0 12A wtm 1200 k" UrnceeM» 04 cutoV4 4000-3000K »«-!0 *54 -erti; «*••"

Cern 04 Cunncc D4nku mvcurtt u4o< 04 • ■41.4-1 JJOv. cu ivn 1(0 SA mnm 300 kn *44 «wur t^*4n<. m •wje’ij 1 *4 le

Cce» 04 Axvtkt «4 VOX4-14 04*kU mk-CVM AO’kMto. 2WV cu mm lEO. SA mnm joo Ir. IP44 memaj kpc'tet •« •mc'^"’* 1 O'* le puemtntni

Cor. 04 0>m*4« IlOOmm 230V ev eu-14 LEO WA m*m 4000 kn U'Tek'kV* 04 cOc-4'4 400O-S00CK «4»»0 IP44 «XAR 4040"

RT4«VeH»« tffV*. 10* 23OV *44

Ak4-M04»« 0ut*u 10*. 23OV *44

k>k4A«M0< caRtcar* 10*. 2>3V *44

Akl'VOMX M1«L< 10* 2J0v *20

WnnifMr 0ut4u 10* 230V. *20

*T4n«M0'         10*. 2230V *20

«ac»-* «Rene

P-J4 WT(S4 414*44 2W.T*A CP

P-04 0eM4 23OA1«*CR

P-44 »-T<44 23OVi14* CP


SALA DE MESE

I                          )


X* R

---C*SS<C**II

i                               i

MOL


IM


!*"(*•*• proH Mjrrwvu Cu țwm Mrmoizolan


HOL

EESS

DORMITOR

IS«UMn>|


f~sWy]


|    T41R4Z4 4»kck4

r ‘ j C»•»•>• MireMu-t >1 «U-m» 4»4<W

$<•*• 0*0 40jU<4 P4*»-, •'1-4.14 •*&•<•, • *»-*■

$44*4 4CV1K4 P4W1 4«4CM •*•* 4M4*4r

Cu Cenl4d m»j*«K p4*»u -k*4ca»41 *1

D44K4X «• ntcun pir '20 «r»04

SetM W4*O4>a •.••%••'•        •»• 1414a

Vana aalanca-a nuta* '<.-4v «3'»1404a BvW* '•«'Vii •.•Ac*'» ne»**.

Icbe«m»rt Ca cenkol u wn-ntURi «C4''Rw 04440* "U104U!II> 144*04'W4 OawcUr 04 Lm 40raa4b4 0444OO 04 p44


<.<   C4*14'4 M04S 0< «♦*»< t.      »/

<%**>» 1

TEG-E

14HCU 444C4K 04*4'41

TEE11

T«t*rj 44aekK 4<R 1.1

HEI 2

TK44M 4«4CkK 4<R 12

TEEI 3

TaUsu 444CVC 4<R 1 3
SMCIFICATIfl

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

Sof proiect

ing. Popescu Claudia

1:100

Proiectat

ing. loan Ursu

Data

Desenat

ing. loan Ursu

1

August onm


B*n«flcl«nMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denunwe proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din munaopRil Craiova - Gradmrta cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza

D.A.L.I.


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN ETAJ 1

Planșa
legenda


TaNoM atoctrc «»**■«


TaWcw »*O-< *». i t


’ttî?


’«£?>


Tastei atacrc M, 3 JJ40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA

fURA

Scara

Set proiect

ing. Popescu Claudia

1:100

Proiectat

ing. loan llrsu

Data

Imm

August


BeneficlartMunicipiul CRAIOVA

t>enunwe proiect

Creșterea accesului la educabe pnn imbunatabrea infrastructurii unităților de invatamant dm municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit •Curcubeul Copilăriei* Adrese: Strada Amaradia nr. 70, Bloc FSa

INSTALAȚII ELECTRICE
PLAN ETAJ 2

Pr. nr.:

19/2018


Faza

O.A.L.I.


Planșa

nr.

IE09
LEGENDA


Cwp <5. Amnw «OOMOOcwn 2JOV cu mm LED W* «ww» «400 K         O. cMew* 4000-SOOCK R«>»0 1*40 wa tp»-.m

CU MIW O. »T»C**.


IlW.I «PtCM

.  . Cwp «• Amntt WXXW- 2>0V cu iw». HO WW -»«- «400

P* tempwa'ur» «• cUcw« 400G500CK R««00 *40 <nw*t| «*'"

fCwp M AmM «• tgxru mpdru» pww*. WO^OOwn 2»v. cu MM LEO WA nwwn 4400 W.         «• «COO-WOOK

Rt>IO IP«0 r^snUi «■*■>'!’ »Oxu< Cu M         • w»

Cwp d. AmnM iM uoxwiU p**ca. co-cau»-»» LcnAo OOOrt.Xi'v 2JOV. cu MM lEO «Ort mnm 4*00 Ml i*-pw>M« 0» cUsw» «O»MO* R*>W IP40 wi* «ww* *ch*«t cu •« tmwpwH» 1 on

. Cvț «• tur** w> '<w*»r 2>0V cu mm LEO 12W n~n 1200 ' h>         W cUM-t 4WG500CK R.-PO *54 mwM| «P*t«

> Cwp Ot tuw* pwnu -rwcwit <*tw «t «>«CuW« 2J0V cu mm LEO SA »wwn »X Hi *44 to«a «pw»'- »« «"-«ip.** 1 tn «f>

Cwp «» Mruul ai vxrinu pu*. ™tni Nava*» 2>0V eu “ uzu l<O 5W rruum J00 Pn *44 mw«4| *pwm Iul rwji',i 1

:«• tff cu—*-♦-!

Cwp a« UW 12C0-W 23OV cu iur*. tfC WW "W «000 m WrTpw*M«d*CutMr«4000400CK «!*>t0 *44 -<r.-ĂK*K

. tw-ww cmc*. 10* 2>0V. *44

. t'firuMW' aut*. 10* 2WV *«<

•           C4WKW* 10* 2W *«4

HK<u<ww im*. 10* 22OV *20

nrwww»- OuM. 10* 2»/ *20

Mwucwor cap-vj» 10* 22XM *20

—4 R4CW4 WOX

PMU 4”pu «Unu 200V/MA CP

P-u*auPU2>0'Zlt*CE

P'U4 u>rț*. 2SCV I4A CP


I I CW**4 MrVOlCI». l> «IWW» «PtCIU

i| Srwa optoACvtMa pw«u «tKM iwu, «>Mnw

S<w acuMca pwcru «VtcM rrvxut urt.no*

li Cwitaa "*/*U *<■.        um

/>■ O*t»ow «• nwn PA 120 ^«a»


Suun* Maaawa tvwicwt «cwtAv ««aitMa

S*»‘U «aunew»      ocwMu M.mM.

Butca *wm4 avwuwt ocao*.

tch<pw**nt aa cwWW a Mimau*. ncaadu

Daiaciw rol o. V* a itmpwMxt

Oaiaaw aa lr« ad-auM

0a4«Owaa gat

O Cwwt ndM «• «MW»* wnwpM MOg* j'i■ Cww» *aa« aa •     ;.*«>«*•
HOE


iteoi


TEEJ2


TEEJJ


TaMav ataca* gaawal

TaMou aiac*K ataf > 1

Tatfev ataca* alai J 2

Tattcu ataca* alai JJ


unon cypcDT

I I f I f \ 11—I L. Al L_ l\l J" OA IJ=UJJ TTK LG_


J40/11544/2012


SMCIHCATII

NUME

A Ti m A

Scara

«e A* I CA I w rx A

Sef proiect

Ing. Poposcu Claudla

1:100

Proiectat

ing. loan Ursu

Data

Desenat

ing. loan Ursu

August oni«


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Denurmte proiect                                    ~

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructuni unitatfor de invatamant dm municipiul Cratova - Gradmrta cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei” Adresa: Strada Amaradia, nr. 70. Bloc F5a

INSTALAȚII ELECTRICE
PLAN ETAJ 3

Pr. nr.:

18/2018


Faza

D.A.L.I.


Planșa

nr.

IE10


LEGENDA


CorpO»AznratSWrȚWmm 25OV cu urw LED «OW mr»m4400 Im («rpirihzi 6» odottt 4000-50XK Ri>80 IP40 -orei epeer CU »mror O* mnciri


Corp O» Krv* «00<600mm 230V Cu w»« LED 607/ mrwm «00 kn tanv«ahxa O» cUoeri 430O40COK R«>80 IP40 -orri tptrtt

Corp a» iunntt o» wpjriHi i-pcmvl pm>o< 600rfOCmm 230.' Cu tun» LED. «077 mrwn 4400 kn Wrrpireizi O* cuoir» 4000-50» R«>B3 IP40 mom, tpirtni itfaplt Cu»« mtr^tru 1 ori

Corp M Azrwn 04 wxrmu petru ccr-t/mirii UcrvAi 600«600Tim 23CV cu KTW LED WA mmm 4400 km wmmr«xxi a» cUwr« 4000-5000 Rl-80 IP40 mo«e ipe-am «Apoi cu U «merginu 1 cri

Corp O* Axrwlt tp 'Oowrlarr 230V. cu turti LED. 12W mrwn UOO v kn lirrpontun p* cUOHi 4300-5000K Rl>»0 lP$4 morrj, tpttrt

. Corp M «irwet emeu m»t*«l <*kr o «.icmre 230V CM K/w LED 5W mnm 500 Im IP44 -<rtj| «ptrtnt U imtrprti 1 Ip pormimrn

Corp <M «xr.ni! o» uțrro petru nou !»»*-uor 2MV cu MW LED. SA mmm 500 kn IP44 momi K-ir*rx M «mcrpw'1 1 or*. »p pirminim

. Corp a» fcxr.nl 1200mm JXN cu ktw LED WfJ mrwn 4000 Im UmpKUun <H oJoa-'r KW SOC» Rl>»0 IP44 momi «pir»/*

• I<W4*IX umcij 10*. 230V. i£,44

mkmjpiror OuUu ’OA. 2XV tf>44

lr>» mintor cip-*<A<A IQA ZXN »>44

in»»n*4tor wnpkj 104, 2S0V IP20

Inkwupior OuMu 104 230/ tP?5

Interupitor cip-UKl 10A 22W7 IP20


li; Tuta»! «<r»ttl

>  -1 C**M wrmturi u Urmi «Sico»

['*) Smni cpio-Kuttci pireu «frac»* momi «unor nJ Soni «cuMci patru *fcac«* momi munor ti Cortaa mijmec pms-j morrtemir* uU

/'■ DKlClor O* m*C«« PM l20p'«M


5>rir>i mwnoari m«:« ncmOu. ao-etaM

Sen «mnon inrt>2i'i «mau

Bulon mmuil irtruv* remdu

Ecftpimnt 6* com-J i> «errauiri incineu Deeror mul a* Eem p wmpeiAxi

O««c*cr a* Vm larMlM

cute*» «• par

O Ci~ki »«}«■> a« ««nor z>tcac<« JOOgr

Cimni «no ai iiMner r.ixnpn

TEU

gg TaNou U*C*x mmceai

-« Racord «oclnc

Pnri prrpU «XM 230V.1M CP

Pnri OXCl 230VH6A CP

Pnzi urrpU 250VTieA CP

SPECIFICAȚII

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:100

Sof proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. loan Ursu

- 1—^~\ -

Data

August ontR

Desenat

ing. loan Ursu


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.s 19Q018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii umtatior de invatamant dm municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE

Planșa

PLAN MANSARDA

nr.

IE11

- situat* propusa -*pș —   1

coborâre Ol-Zn 25x4mm legătură la priza de pamant pnn piesa de separație ----□

lnv»Moar« «n t«Ma Up Ur»a»b


LEGENDA:


 • - Platbanda OLZN 25x4mm

 • - Conductor de coborâre

 • - Legătură la instalația de impamantare prin piesa de separațieJ40/11544/2012

SPECIFICAȚII

NUME

SEMNĂTURA

Scara

1:100

Sef proiect

Ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. loan Urau

Data

August

Desenat

Ing. loan Urau

/J A"


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin enbunataurea infrastructurii unităților de invatamant dm municipiul Craiova • Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul CopJaner Adresa: Strada Amaradia. nr, 70. Bloc F5a

INSTALAȚII ELECTRICE
PLAN INVELITOARE

Pr. nr.:

19/2018


Faza

DJLL.I.


Planșa

nr.

IE12
LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA

— CONDUCTA APA RECE
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

/

Desenat

ing. Bonghez Silviu

Scara

1:100


Municipiul CRAIOVA

provoc*

accesului la educație prin imbunatatirea unităților de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul CopilarieF lAdresa: Strada Amaradla, nr. 70, Bloc F5a__________


INSTALAȚII SANITAREPLAN SUBSOL

-existent-


Pr nr.: 18/2018


Planșa

nr.

IS01LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA RECE

Sef proiect


Proiectat


Desenatr Municipiul CRAIOVA

--

proiea

accesului la educație prin imbunatatirea unitarilor de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei’


Pr nr.:

10/2018


Faza

OA.L.1.


Plansa

nr.

IS02LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA RECE

J46/11544/2012

SPECIFICAȚIE

' 1

NUME

semnătură

Scara

1:100

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Data

August 2018

Desenat

ing. Bonghez Silviu

f'


INSTALAȚII SANITARE


PLANETAJ1

-existent-


Pr. nr.: 19/2018


Faza DALI.


Planșa


nr.

IS03LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA RECE


Sef proiectProiectat I           -

Desenat


ing. Bonghez Silviu

ing. Bonghez Silviubeneficiar: Municipiul CRAIOVA

denumire proiect

>o starea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de Invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

PLANETAJ2

-existent-


pnsr

19/2018


Faza DALI.


Planșa

nr.

IS04LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA RECE

SPECIFICAȚIE

NUME

S^NATURA |

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

^A

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu

August 2018


Scara

1:100

beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr nr.:

19/2018

)enurnire proiect:

Faza

Meșterea accesului la educație prin imbunatatirea

nfrastructurii unităților do invatamant din municipiul Craiova

OA.L.I.

Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei"

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

Planșa

nr.

PLANETAJ3

IS05

-existent-LEGENDASPECIFICAȚIE

NUME

OMiHATl iDA

Scara

semnătură

Set proiect

ing. Popescu Claudia

/Un

1:100

Proiectat

L—.—

ing. Bonghez Silviu

r -

(TV.

Data

Desenat

ing. Bonghez Silviu

August 2018


fcnefidar: Municipiul CRAIOVA

Senumire proiect

Meșterea accesului la educație prin imbunatatiroa nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Cralova

Gradmita cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei’

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

PLAN TERASA

-existent-


Pr. nr.:

Ifi .'313


Faza dali.


Planșa

nr.

IS06
!WMa vlttnMrwM

bazarea 10 cm


\ /


existentaLEGENDA:

-acm--- CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA CALDA MENAJERA DE LA REȚEA

CONDUCTA APA RECE PENTRU ALIMENTAREA PANOURILOR SOLARE

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

HIDRANT INTERIORin rețeaua existcnf ./■ ■ \

!/
’K
|A —/ -W-de X TEHNIC

£de la rețea


r<-


J40/11 §44/5612

beneficiar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

denumire proiect

Zesterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructuril unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

Faza

DAL.I.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN SUBSOL

-propunere-

Planșa

nr.

IS07-

E7------

r________

—I


LEGENDA:

---acm--- CONDUCTA APA CALDA

CONDUCTA APA CALDA MENAJERA DE LA REȚEA

CONDUCTA APA CALDA DE LA PANOURILE SOLARE

---------- CONDUCTA APA RECE PENTRU ALIMENTAREA PANOURILOR SOLARE

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

CONDUCTA DE GOLIRE A REZERVOARELOR DE ACUMULARE @ REZERVOR DE ACUMULARE

HIDRANT INTERIOR


j46/H544/20l2

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu


Scara

beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

jen urnire proieci

Meșterea accesului la educație prin imbunatatlrea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei"

Adresa: Strada Amaradia, nr 70, Bloc F5a

Faza

DA.L.I.

INSTALAȚII SANTARE

PLAN PARTER -propunere-

Planșa

nr.

IS08


trrțatn* croN Wnnu goam Mffl-oaou


CASAKAW

[ 8»tăo6m*


pn-|

«■ / I


SALA DE ACTMTAT1 i ' S»R>*O<n*     ]


OOWATOR


. _ IvmecoUn* <«* 'bazMca 15 o*LEGENDA.

-------- CONDUCTA APA CALDA MENAJERA

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OLHIDRANT INTERIORPr. nr.:

19/2018


J40/11544/201 i

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:100

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Data

August 2018

Desenat

ing. Bonghez Silviu

toi/-


proiect.

accesului la educație prin imbunatatirea unităților de invatamant din municipiul Craiova Gradnrta cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" : Strada Amaradia nr. 70, BlocF5a__________


INSTALAȚII SANITARE


PLAN ETAJ 1

-propunere-


Faza

DA.L.I.


Plansa

nr.
LEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA MENAJERA

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

HIDRANT INTERIOR
J46/11544723"?

SPECIFICAȚIE


NUME


Sef proiect Proiectat


ing. Popescu Claudia ing. Bonghez Silviu


Desenat


ing. Bonghez Silviu


beneficiar. Municipiul CRAIOVA

•’r. nr.:

1ftT2O1«

denumire proiect:

Creșterea accesului la educat» prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei"

Paza

OAL.I.

Adresa: Strada Ămaradia, nr. 70, Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

PLANETAJ2

-propunere-

Planșa

nr.

IS10


ni

RAfCCN __

hLEGENDA:

CONDUCTA APA CALDA MENAJERA

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

1=^ HIDRANT INTERIORJ46/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

Scara

Set proiect I                -

ing. Popescu Claudia

z/Z

1:100

_

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Data

Desenat

ing. Bonghez Silviu

August 2018


beneficiar. Municipiul CRAIOVA

denumire proiect:

Creșterea accesului la educate prin imbunatatirea nfrastrudurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilarief

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc FSa_________

INSTALAȚII SANITARE

PLANETAJ3

-propunere-


Pr. nr.: 19/2018


Faza DAL.I.

Planșa

nr.LEGENDA:

--------- CONDUCTA APA CALDA MENAJERA

CONDUCTA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

HIDRANT INTERIOR
J46/H §44/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ I

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu


Scara

1:100


Data

Jenefidar. Municipiul CRAIOVA

denumire proiect:

Meșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei'

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

PUVxl MANSARDA

-propunere-


Pr. nr.:

19/2018


Faza

DAL.I.


Planșa

nr.


Desenat


ing. Bonghez Silviu


2018
LEGENDAPANOU SOLAR


CONSULTA *


Set proiect ing. Popescu Claudia Proiectat ing. Bonghez Silviu


Scara

1:100


Data

August 2018

îeneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatabrea

Faza

nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei"

DAL.I.

Adresa: Strada Axnaradia nr. 70. Bloc F5a

INSTALAȚII SANITARE

PLAN INVELITOARE

-propunere-

Planșa

nr.

IS13ACM de la termoficare


alimentare apa rece PP-R


LEGENDA:


9 ~ll—


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10


rezervor de acumulare cu 1 serpentina panouri solare + suporți tip terasa grup hidraulic + vas expansiune robinet de golire supapa siguranța purjor automat de aer ptr. panoul solar sonde de temperatura reductor de presiune tablou comanda pompa circuit primar ACM electrovana

conducta incalzire tur conducta apa rece conducta apa calda recirculare apa calda cablu de comanda


__.-Data

JZ ^7"August 2018

Jenefioar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

Denumire proiect

Meșterea accesului la educație pnn imbunatatirea nfrastructurn unităților de invatamant dm municipiul Craiova

Gradmrta cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei' Adresa Strada Amaradia nr 70. Bloc F5a

Faza DAU

INSTALAȚII SANITARE

SCHEMA DE PRINCIPIU

PANOURI SOLARE

Planșa

nr.

IS14I

‘subsol TEHNIC


SUBSOL TtHNIC

I—Ț


J la termoficore


Scara

1:1002019

beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craova Gradmita cu Program Pretungd 'Curcubeul Copilăriei"

Faza

Adresa: Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

DAM.

INSTALAȚII TERMICE

Planșa

PLAN SUBSOL

IT01-

•existent-

Rev. 1


O

LJLEGENDA


—       CONOUCTA EXISTENTA INCAlZiRE TUR AGENT TERMIC

• - - - - C0N3UCTA EXISTENTA INCAlZiRE RETUR AGENT TERMIC


R*Oatc» exiMentSPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

mg. Balan Eduard

Desenat

mg. Balan Eduard


Scara

1:100


beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19.2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea nfrastructurii unităților de mvatamant din mumcip.'ul Crato va

Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa Strada Amaradia. nr. 70, Btoc F5a

Faza

DAU.

INSTALAȚII TERMICE

PLAN PARTER

-existent-

Planșa

nr.

IT02-

Rev. 1LEGENDA


C0N0UCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE TUR AGENT TERMIC

CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE RETUR AGENT TERMICSPECIFICAȚIE

NUME

SEmSAtura

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard      4


Scara

:100

Data

2019

îenefioar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

5ânumSă pro<ed

Meșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructuni unitarilor de invatamant din municipiuS Craova

Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei" Adresa Strada Amaradiaxnr. 70. Bloc F5a

Faza

OA.L.I.

INSTALAȚII TERMICE

PLANETAJ1

-existent-

Planșa

nr.

IT03-

Rev. 1LEGENDA

------- CONtXlCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE TUR AGENT TERMIC -----CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE RETUR AGENT TERMIC


R*»ai«SPECIFICAȚIE

NUME

SE    URA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard


2019

îenefioar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

îenumire proiect

Creșterea accesului la educație prm imbunatatirea nfrastruduni unitaMor de invatamant din muniopiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilărie»*

Faza

Adresa Strada Amaradia. nr. 70, Bloc F5a

OALI.

INSTALAȚII TERMICE

Planșa

nr.

IT04-

PLANETAJ2

-existent-

Rev. 1LEGENDA

CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE TUR AGENT TERMIC

----- CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE RE TUR AGENT TERMICSPECIFICAȚIE

NUME

SBwfcjURA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard


Scara


2019

ieneficiac Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19/2018

denumire proiect

Faza

testarea accesului la educație prin imbunatatirea

nfrastructuni unităților de mvatamant din municipiul Craiova

Gradmita cu Program Pre:ungit 'Curcubeul Copilăriei"

Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

DA.l.l.

INSTALAȚII TERMICE

Planșa

nr.

PLAN ETAJ 3

IT05-

-existent-

Rev. 1

LEGENDA

CONDUCTA PPR INCALZRE W

..... CONOUCTAPPR ÎNCĂLZIRE RETUR

RS    ROBINET CU SFERA PENTRU INCHOERE

RSG   ROBINET CU SFERA PENTRU GOLIRE

PS    PUNCT DE SUSȚINERE A CONDUCTELORSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard


Scara

1:100


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

19'2018

denumire proect

Creșterea accesului la educație pnn îmbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Gradmita cu Program Prelungit "Curcubeul Copianer Adresa Strada Amaradia, nr. 70, Bloc F5a

Faza

DAU.

INSTALAȚII TERMICE

PLAN SUBSOL

-propunere-

Planșa

nr.

IT06-

Rev. 1LEGENDA

------- CONOUCT A PPR ÎNCĂLZIRE TUR

.....CONOUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR

RoOolcr Un Otel tc ponou


Unrtgle inl«*K>ar* - oer conjton*


UrtUW exterioara - aer «ndecnNI Sef proiect


Desenat L


Scara

1:100

Jencficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 19/2018

îenumire proiect

Meșterea accesului la educație pnn imburtatatxea nfrastructurii unitat^or de invatamant din mumofxvi Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei"

Adresa Strada Amaradia. nr. 70. Bloc F5a

Faza

DAL.I.

INSTALAȚII TERMICE

PLAN PARTER

-propunere-

Planșa nr.

IT07-

Rev. 1LEGENDA

-------- CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

.....CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR

■MMM- ReOASO- Or «« tflSPECIFICAȚIE

1

NUME

S^RA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

L4X/[/

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard


îenefK»r; Municipiul CRAIOVA

)enutriKe proiect:

>esterea accesului ia educație prm imbunatatirca nfrastructurii un<tatilor de invatamant din mun.op«ul Craiova

Grad>nita cu Program Prelungi "Curcubeul Copilăriei" Adresa: Strada Amaradta, nr. 70, Bloc F5a___________


Pr nr.: 19/2018 Faza


PALI.


Scara

1:100


INSTALAȚII TERMICE


PLANETAJ1

-propunere-


Planșa
ntiUtie cw

Unitate de de căldurăLEGENDA

------ CONDUCTA PPR «NCAUDRE TUR

..... CONDUCTA PPR -NCAlZIRt RFTUR

O-n «•< t.p p*k-jSPECIFICAȚIE

NUME

ȘEMf&TuRA

Set proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

ing. Balan Eduard

2019


Jeneficiar: Municipiul CRAIOVA

îenumire proiect

Creșterea accesului ta educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit 'Curcubeul Copilăriei*

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70. Bloc F5a


INSTALAȚII TERMICE


PLANETAJ2

-propunere-


Pr nr. 19/2018

Faza


0-A.l.i


Planșa
lt IrT

II IA


LEGENDA

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

..... CONOUCTAPPR ÎNCĂLZIRE RETUR

O" «e< bp PA-OjJ46/11544/^7

beneficiar Municipiul CRAIOVA

Jenumire proiect:

'rcsterea accesului la educație pnn imbunatatirea nfrastructum unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grad<nita Cu Probam Prelungit 'Curcubeul Copilăriei’ Adresa: Strada Amaradia, nr, 70. Bloc F5a


SPECIFICAȚIE

NUME

SE*

5**<URA

Scara

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

y

1:100

Proiectat

ing. Balan Eduard

"Data

Desenat

ing. Balan Eduard

Februarie

2019


INSTALAȚII TERMICE

PLAN ETAJ 3

-propunere-


Pr. nr.: 102018

Faza

DAU.

Planșa

nr.

IT10-

Rev. 1
□ □ □ □SALA Ml

r88

KTIH|

hCDONALA

Aîn*        1ILc


LEGENDA

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

CONOUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR


i- R*>«cr ®n otel tip panou


Urutot» rt«*oara ■ aer contMcnM


SALA DL G‘

rO’A

r

" Ibeneficiar: Municipiul CRAIOVA

enumire proiect:

-«-sterea accesului la educație prin imbunatat-rea nfrastructurii unităților de invatamant din muniopiul Craiova

Gradmita cu Program Prelungit "Curcubeul Copilăriei"

Adresa: Strada Amaradia, nr. 70. Bloc F5a


Scara

1:100


INSTALAȚII TERMICE


PLAN MANSARDA

-propunere-


Pr. nr.: 19/2018

Faza


pali

Planșa


ANEXA 2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE

PRIN IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE INVA TAMANT DIN MUNICIPIUL CRAIO VA -

„Grădiniță cu program prelungit Curcubeul Copilăriei, str. Amaradia nr. 70, Bl F5A, Municipiul Craiova, jud. Dolj ”

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 5.087.264,16 Iei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2.819.112,98 iei

2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 4.279.172,58 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.369.002,51 iei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

  ID

  Indicator

  Persoane

  1S64

  Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolara)

  204 copii (98 fete, 106 băieți)

  din care 6 copii cu CES

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de proiect:

 • > numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant in anul școlar 2017-2018 este de 204 copii (98 fete, 106 băieți) din care 6 copii cu CES.

 • > Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

PROIECTANT

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL

1

 Instalația de încălzire și preparare a apei calde de consum

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta, montate aparent in fiecare incaperc. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor dc încălzire si al țevilor.

Sursa de energie termica pentru clădire o reprezintă punctul termic din zona, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum, la care este racordat aceasta clădire.

Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel si parțial schimbate cu PPR. montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la plafonul subsolului. Dezaerisirea instalației este realizata centralizat, prin conducte de otel amplasate aparent la plafonul ultimului nivel, racordate la vase dc aerisire.

Conductele de distribuție a agentului termic din subsol, din țeava de otel sau parțial schimbate in PPR. prezintă o stare de uzura avansata, cu puncte de rugina si zone cu izolația termica