Hotărârea nr. 204/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 204


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 204

privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Casuța cu Povești''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.72587/2019, rapoartele nr.72604/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.72730/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Casuța cu Povești” și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie și formare, Obiectivul Specific 4.4 -Cresterea calității infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă proiectul ,,Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Casuța cu Povești'', în vederea finanțării acestuia în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum 7.981.223,94 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 159.624,47 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 5 structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU