Hotărârea nr. 203/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 203


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 203

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.63855/2019, rapoartele nr.63869/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.72948/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești” și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investitii

5                                                                                          5

finanțate din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020, cu modificările și completarile ulterioare, Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4-Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, aprobat prin Ordinul 3732/31.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Creșterea accesului la educație prin îmbunatățirea infrastructurii unităților de învățamant din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Căsuța cu povești”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA


_ Vk». •       a      ■

Y\\ V * y^c/,A

*-rV •</' A * 1

\Y

^'7 f.

1  ' y     '     ,       •

T F f

* N WT*      r


SPECIFICAȚIE

NUME

s^mnaVura

Set proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

1

arh. lonescu lulia

Data

August 2018


1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


nr.

A01SPECIFICAȚIE

NUME

SEtfijATURA

Scara

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

1:500

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Data

Desenat

arh. lonescu lulia

August 2018u


______r

!                            îi

-i------------------4-


i

i

I

I

i

I

i

î-UfiQ i


T                 ! î        !                !              “               i                i                i------------

J-


r i-

M-M. i ---4-1------------------

U---------


Androi-Daniol FLOREA


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


SPECIFICAȚIE

NUME         i

/sg^atura

Sef proiect

mg. Popescu Claudia

Za/

Af'V’x'

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

V

Desenat

arh. lonescu lulia

Data

August 2018


Scara

1:100

beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Senurnire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitarilor de mvatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit “Casuta cu Povesti" Adresa Str.G-ral Ștefan Falcolanu, nr. 6

Faza DAL.I.

PLAN SUBSOL

Planșa nr.

A03

• existent •i—L.a__


jB

I

I

I

I

I

j____

I


55

55

poMtton 5 cm


■©
0

toTno.zouL< poH*>'»n 5 cm


k-T r "-T ■-aru-t'


Andrei-Oaniei

florea


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

XAira

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Data

August

Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Denum-re proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructum unităților de mvatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit Xasuta cu Povesti" Adresa Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza DAL.I.

PLAN PARTER

Planșa

nr.

A04

• existent •
//>

7'6

s

1

ii

9

n

F

zg

1

4*

1

V.

l

l

1


! 1

h

tP 8 !

ii-y ii


LEGENDA

Y////A ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT

I        I ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂCLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


SPECIFICAȚIE Sef proiect Relevat


NUME


Desenat


arh. lonescu lulia^JON

Andrei.p . FIOR


Scara 1:100 Data August

2018

Beneficiar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație pan imbunatatirea infrastructurii unitaWor de invatamanl din municipiul Craiova -Gradmrta cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adresa Str.G-ra/ Ștefan Falcoianu. nr. 6

Faza DAU.

PLAN ETAJ

Planșa

nr.

A05

• existent -
EF-LEGENDA

Y////Ă ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT

I        I ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂCLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


SPECIFICAȚIE Sef proiect Relevat Desenat


NUME


arh. lonescu luliaBo~<?ficiar Municipiul CRAIOVA

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație pan imbunatatirea infrastructurii unitatJor de invatamant din municipiul Craiova -Gradnita cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adresa Str.G-nl Statei Faleoteiu, nr. t

PLAN ETAJ TEHNIC


- existent -


Pr. nr.:


21/2018


Faza

DAL.I.


Planșa

nr.

A06a

zw

zw

2.05

2 »5

2H

2&5           î 62* ,

i i i

1

n

i

1

1

i

i

1


-----M


Andrei-Danle! FLOREA


Mi * d


PI


Benetoar Municipiul CRAIOVA

Jenumire proiect:

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova -Gradata cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti” Adresa Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6


Pr. nr.: 21/2018


Faza

OAL.I.


specificație


NUME


JURA


Scara


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


Sef proiect


Relevat


Desenat


ing. Popescu Claudia


arh. lonescu luliaPLAN TERASA


existent -


Planșa


nr.

A07■1Z-SECȚIUNE LONGITUDINALA B-BLEGENDA

Y7///Ă ELEMENTE DIN BETON ARMAT MONOLIT

I        | ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C

SPECIFICAȚIE

NUME

s^mnXtora

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

kQ

Scara

Data

August

2018


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

îenumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitaUor de invatamant din municipiul Craiova -Gradmita cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti’ Adresa Str.G-ra/ Ste/an Falcolanu, nr. 6

SECȚIUNI CARACTERISTICE


- existont-


Pr. nr.: 21/2018


Faza DAL.I.


Planșa

nr.

A08r-==1

PV<


PV

L


1“

u

LFT=

r~

J

L


r

—T     •-----

pv|

PVC

LI" "


PV


•—r

PVC

L

1


>

0.PVC


“ji                 :

pvc

1

I t—


n

PVCp

c]î—7

PVI

■*


'i1

J

yc


—"7

PVC


1—r

pvt


-

PVC


> Ol


-r

PVC


“—

PVC


PVC


SPECIFICAȚIE

NUME

/statura

Set proiect

ing. Popescu Claudia

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

-X-

Desenat

arh. lonescu lulia


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

3enumire proiect:

Creșterea accesutui la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de «nvatamant din mumaptul Cralova • Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adresa Str. G-ral Ștefan Falcolanu, nr. 6

Faza DA.L.I.

FAȚADA PRINCIPALA SI FAȚADA POSTERIOARA

• existent •

Planșa nr.

A093 05


JLQ5


d]2*5.


.110


A10


265


2=65


2.65


A35


185
FAȚADA LATERALA DREAPTA


J1£Ltj|vc | |pvc| [pvc| |pvc| PV

P’

c


4sj>An Jrui-Daniol

florea


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Set proiect

mg. Popescu Claudia

A/

Relevat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

ui

Scara

1:100

Data

August 2018


RALA STAN


<1’. C4-


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin mbunatatxea nfrastructuni unităților de mvatament din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti'

Adresa Str.G-ral Ștefan Falc^anu. nr. 6


FAȚADE LATERALE


- existent*


Planșa

nr.

A10


•r
T

i


----- -------------- ---------mftorala buaBca 10 an ---------------------------

~~                   ;;:,','-1 '-1.-1-1    ■,1 ’".- a1. ?'l.'.'-'1 >■?<'■?1 ■-""- ^■-,.                   '’7 '.'..'"!"''''"-"''"*''7'’''-'~~—'


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


<? c,tz


«MîECTKSt *9*Aa*k 5019


Andrei-Danfei FLOREA


pr v


SPECIFICAȚIE

NUME

/«PAiATURA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

7T/X

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia

Jt—»

Scara


1:100

beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

21/2018

Jenumtre proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din muntciprul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti" Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza

OALI

PLAN SUBSOL

Planșa

nr.

A11

• propunere •IM

ÎM

» ■


■,

KM

n-ra


r1

1     j i

F lr

țw «±ux


SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Benetoar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect.

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitabior de invatamant din municipiul Craiova -Grad'rrta cu Program Prelungit 'Casuta cu Povesti' Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza DALI

PLAN PARTER

Planșa

nr.

A12

- propunere -.y.

—jp------_J

î-               II 1              ÎJ

-------H-----=1

5

x.fl1 .


SPECIFICAȚIE

NUME       /

''SCUTURA

Set proiect ing. Popescu Claudia L

Proiectat

arh. Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Benefic Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Denumite proiect

Creșterea accesului ia educație prin imbunatatirea infrastructurii unitaWor de invatamant din municipiul Craiova -Grad/'ita cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti’ Adresa: Str.G-ral Stofan Falcoianu. nr. 6

Faza DAU

PLAN ETAJ

Planșa

nr.

A13

- propunere -
Hotel:

 • 1. A te cornuta KTgreuna cu dccumortete aroreoto DAU

 • 2. Onca -ooAcare a p-ezentuM proroci •• va tace manei cu acordul eaportuU tehnic te a cusnontea

X Dup* etobOterea proaoctUU tehnic. pa perooda eracutei se vor raspacte normatvata *1 lapte m vsgoare ta vor urmări spocZcaMe tehnce ate metenatefor utilate *> roaMaaroa lormic* a g-odnea- te aa vor ub*za numai ochipemerte w matenate agramontote. In acatea, trrp. cnrwaudorU va lua toate masurla prrwvs protecba maică x saualde da urgente. contam» tegotedai kt vigoare.

 • 4. HocUroo ta-pte-oi se va toca doar to urma vonfcan dmoneartex tacana gol In parte da către executant. te tete locului

 • 5. Sarapjngerte da terasa te cotoonete da vonMa« - roman pa porCtee euttente. irmond a t ntocwte ratate

Note 2

 • 1. Izciaroa termtoa a pamMcr eteonon aa toca cu un Mrac da vota mcarato bazafoca de 15 cm groerra cu da» da rr»:to te toc Al iau A2-sl. dO. marcat pe ta(a enenoar* a parettor armat cu ftara da sbcto te Meat cu gnnd adazte da 7 mm o tereuaia dacoraOra. La aodul dedat. termonotaroo aa toca cu potetean artudat Igndugot da 10 cm groterra armat cu Sera de viciu al Anteat cu grund adeziv da 7 rrm. Sa reteoe trotuarul pervneete ai ciadtrv fc sa montează aiduter bordun prefabricate da» baton

 • 2. TermozctoreaptențeuM poște dtrxi nvel sa toca cuun sfat de vite minarete bazalsca de »emgrpe<ro. rroneat peste »r> ettot de sape da egakzare te iz» arat de bonera de vapcn te protest ou <*»***« de fote do potettena, vn strat de sapo do potecle stetr armata te doua straiuri fvdtoedante de mamteana bcurtenoasa.

X fiameul peste subsol sa termcrzcteaza cu un strat da vata mnerato bazateca da 10 cm groome. arma: cu Sb»a de sute te feteai Cu grund ader» de 7 mm

4. TAmplOna auislento se Moaaeato cu tlmpUne performante Cu ram* dn ahmtoto cu rupere de punte wrrvca cu geam tarmoootent. cu O supratațl tratat* ton-o (a * 0.10) cu epapd I>nfa geamun unghii cu argon, cu germani do Otonsam Intre loc te ooreavate te pe co-curj geamurttor terr-ottotarte. Tamptana va t dotat* cu dapictimiarta grto po-ou aertairaa conîctae* a spaMor ocupate st avtarea apadboi oondenatAji pe etementote arrvatopeL In dreptul teroslrolx M vor monte gtotm de tabte dn atomniu pentru protecaa termcuctetOLIlift acu*.

țx

rTFTRnsr

r

1 *•I

temx>lzcl«>e vata mnerata bazaltica ]5cm

I


L»mptar-e proTil ak>nr»u cu geam —

I termozolant


termoizotabe vat4 minerala___

baiahca 15 cm


i larrroaoiaM «pta minerala bațattca 15 cm


lormozoUtte vata minerala i bazaioca 15 cm


lamfjtaria proN •lurrwniț cu geam tefmo*zolani


^*ui«-r:i!crv»'

5019


Andrei-Oaniel FLOREA


HA fio

S “L


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

/^EMnXtuRA

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Z1

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Denumiro proioct:

Creșterea accesului la educație prin imPunatatirea infrastructurii unitatikx de invatamanl din mun>c>p«ul Craiova -Gradmda cu Program Prelungit 'Casuta cu Povesti" Adreaa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu. nr. 6PLAN MANSARDA


propunere -


Planșa


nr.

A14

SPECIFICAȚIE

1

NUME

Scara

1:100

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Xz

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Data

August 2018

Desenat

arh. lonescu lulia


3enefidar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova • Gradmrta cu Program Prelungit ‘Casuta cu Povesti' Adresa Str.G-ral Stofan Fatcoianu. nr. 6

Faza

DAU

PLAN INVELITOARE

Planșa

nr.

A15

- propunere -
o


SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de mvatamant din municipiul Craiova -Grădiniță cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti* Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcolanu, nr. 6

Faza

DALI

SECȚIUNI

Planșa

nr.

A16

- propunere -
(D(D


n

r


J


-

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia


Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii umtabkx de invatamant din municipiul Craiova • Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti' Adresa Str.G-ral Stofan Falcolanu, nr. 6

Faza DAU

FAȚADA PRINCIPALA SI FAȚADA POSTERIOARA

• propunere -

Planșa

nr.

A17


FAȚADA PRINCIPALA


CLASA DE IMPORTANTA - II CATEGORIA DE IMPORTANTA - C


rJ i J


0AJAJL*X-«îtCTv


5019


Andr-:-D^aiel


J40/11544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

/HTmi^VRa

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arti. lonescu lulia

August

201S


beneficiar: Municipiul CRAIOVA

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prm •mbunatatirea ntrastructuni unităților de «vatamant dm municipiul Craiova Gradmda cu Program Prelungit 'Casuta cu Povesti'

Adreea: Str.G-r»/ Ștefan Fakolanu, nr. 6


Pr. nr.: 21/2018


Faza DALI


Scara

%

Data


PERSPECTIVE


propunere -


Planșa


nr.

A19J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

/^ȘfăNATURA

Set proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Desenat

arh. lonescu lulia
Plan deschidere laterală. 1 accesPlan camera mașinii


Plan deschidere centrală. 1 accesDimensiuni puj


Capacitate

Viteza maxim opriri

Lățime

Profunzime

înălțime

Lățime

înălțime

Lățime

Q Persoane

V

ST

B

H

LP

mm

mm

mm

mm

mm

mm

350    4

0.6

8

950

1300

2100

800

2000

1600


SPECIFICAȚIE

NUME

Scara

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

1:0.91

Proiectat

arh.Florea Andrei Daniel

Data

Desenat

arh. lonescu luha

1___

August 2018

ăenefioar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirra nfrastructun unitatAor de mvatamant din municipiul Cra«v£ Grădiniță cu Program Prelungit 'Casuta cu Povesti* Adresa Str.G-ral Ștefan Falcolanu, nr. 6

Faza DALI

SCHEMA LIFT

Planșa

nr.

A21

- propunere -

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract servicii nr. 128546/ 13.08.2018

OBIECTIV: Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova-64 Grădiniță cu Program Prelungit Casuta cu Povesti

ADRESA OBIECTIV: STRADA G-RAL. ȘTEFAN FALCOIANU, NR. 6, MUNICIPIUL CRAIOVA , JUD. DOLJ

BENEFICIAR : MUNICIPIUL CRAIOVA

August 2018

- PIESE DESENATE -

BORDEROU PIESE DESENATE

ARHITECTURA

A01 Plan de incadrare in zona, sc. 1:2000

A02 Plan de situație, sc. 1:1000

A03 Plan subsol - existent,sc. 1:100

A04 Plan parter - existent, sc. 1:100

A05 Plan etaj - existent, sc. 1:100

A06 Plan etaj tehnic - existent, sc. 1:100

A07 Plan terasa - existent, sc. 1:100

A08 Secțiuni - existent, sc. 1:100

A09

A10

AII

A12

A13

A14

A15

A16


Fațada principal si fațada posterioara - existent, sc. 1:100


Fațade laterale - existent, sc. 1:100

Plan subsol - propunere,sc. 1:100

Plan parter - propunere, sc. 1:100

Plan etaj - propunere, sc. 1:100

Plan mansarda - propunere, sc. 1:100

Plan invelitoare - propunere, sc. 1:100

Secțiuni - propunere, sc. 1:100


A17


A18


A19


A20


Fațada principal si fațada posterioara - propunere, sc. 1:100 Fațade laterale - propunere, sc. 1:100

Perspective - propunere, sc. %

Plan de situație - amenajare loc de joaca - propunere, sc. 1:


INSTALAȚII TERMICE


IT01.


IT02.


PLAN SUBSOL - existent, sc. 1:100

PLAN PARTER - existent, sc. 1:100IT03. PLAN ETAJ - existent, sc. 1:100

IT04. PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

IT05. PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100

IT06. PLAN ETAJ - propunere, sc. 1:100

IT07. PLAN MANSARDA - propunere, sc. 1:100

INSTALAȚII SANITARE

ISO 1.     PLAN SUBSOL - existent, sc. 1:100

 • 1502.     PLAN PARTER - existent, sc. 1:100

 • 1503.     PLAN ETAJ - existent, sc. 1:100

 • 1504.     PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

 • 1505.     PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100

 • 1506.     PLAN ETAJ- propunere, sc. 1:100

 • 1507.     PLAN MANSARDA - propunere, sc. 1:100

 • 1508.     PLAN INVELITOARE - propunere, sc. 1:100

 • 1509.    SCHEMA DE PRINCIPIU, sc.%

 • 1510.    AMPLASARE GORSPODARIE DE APA, sc. 1:500

INSTALAȚII ELECTRICE


IE01.     PLAN SUBSOL - existent, sc. 1:100

IE02. PLAN PARTER - existent, sc. 1:100

IE03. PLAN ETAJ - existent, sc. 1:100

IE04. PLAN SUBSOL - propunere, sc. 1:100

IE05. PLAN PARTER - propunere, sc. 1:100

IE06. PLAN ETAJ - propunere, sc. 1:100

IE07. PLAN MANSARDA - propunere, sc. 1:100


IE08.     PLAN INVELITOARE - propunere, sc. 1:100

I

I

- I---


■?

I

I

----1

I

I

----In


EH


□-


LEGENDA

Corp de iluminat existent
---

Proiectat k—   ■


Municipiul CRAIOVA


Pr. nr.:

21/2018


J40/11544720Î5


Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unitarilor de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adr—a:Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN SUBSOL

- existent -

Faza

D.A.L.I.


Planșa


nr.

IE01


1----5^

clmJ 1

1

1


R -nu


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant dm municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit 'Casuta cu Povesti" Adresa: Str G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE PLAN PARTER

- existent-

Planșa

nr.

IE02Ț

1

II

“Hî 1' II 1

1

II

1

1

li

li

■*1

S“ - ji

1

|i

1

1

li Ii

li

|i

h-


LEGENDA

Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4400 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent

Corp de iluminat de siguranța, impotriva panicii, 600x600mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4400 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent, echipat cu kit emergenta 1 oraCorp de iluminat de siguranța, pentru continuarea lucrului, 600x600mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4400 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent, echipat cu kit emergenta 1 oraplacare Ir.traîos planseu


Q_ _______I_______I___—---1 — —

D--------j--------(---------f----


□---------L

CF □-

piecareTntrsdorptanseu cu vata_J mieerala bazaltica 10 cm


de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, 230V, cu surse 5W, minim 300 Im, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent

Corp de iluminat de siguranța, pentru marcarea hidrantilor, 230V, cu surse LED, 5W, minim 300 Im, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent


Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4000 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent întrerupător simplu 10A, 230V, IP44

întrerupător dublu 10A, 230V, IP44

întrerupător cap-scara 10A, 230V, IP44 întrerupător simplu 10A, 230V, IP20

întrerupător dublu 10A, 230V, IP20

întrerupător cap-scara 10A, 230V, IP20

Racord electric

Sirena interioara avertizare incendiu, adresabila

Sirena exterioara avertizare incendiu, adresabila Buton manual avertizare incendiu

Echipament de control si semnalizare incendiu

Detector mixt de fum si temperatura

Detector de fum adresabil

Detector de gaz

Priza simpla etanșa 230V/16A CP

Priza dubla 230V/16A CP

Priza simpla 230V/16A CP


J4O7H544.1O1*


Scara

00

Data

August 2018

Beneficiar: Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

21/2018

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de Invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti" Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE PLAN SUBSOL

- situație propusa -

Planșa

nr.

IE04l|

,i|jj

C


SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudla

Proiectat

ing. loan Ursu

Desenat

ing. loan Ursu
1

1

1

• •

1

1

I

pi . .          i|i

i‘i

ni

ll

■ 1'

II _ -iu

i

1

i

rjT-- J i’i

li

i

I1

1

rx i

i

. . in

i.i

iii

■ i

i!

1

i

1

J—"=L

i

111


Beneficiar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.s

21/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adreaa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu. nr. 6

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE

PLAN ETAJ 1

- srtuatie propusa -

Planșa

nr.

IE06


LEGENDAtermoizoUbe vata minerala bazanca 15


□----

D-

---------r--


ternxxzd*t>e vata mmeraa .

1 bazabca 15 cm


tomp4ne profil aluminiu cu geam Iwriouolant


0*

SPĂLĂTOR

I? .-.S


termoizotatie vata mi narata bazaltca 15 cm


I ii, rut I ■ r - » r-rr.li .ampiant prcri\___lermozolaw vJta m.nerab

bizaltxta 15 cm


I» —■— a ■

tampive prcm aluminiu cu geam— temcnzclant


LIFT FIR>.

S'î M -nJ


-O

termcjzolabe vata mnerata


I

tampon® proTti aiumpu cu geam kermc-zclant

I


oazaibca 15 an |


ta malarie p'tW aluminiu cu geam teimoizoiant


Corp de iluminat de siguranța, impotriva panicii, 600x600mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4400 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent, echipat cu kit emergenta 1 ora


Corp de iluminat de siguranța, pentru continuarea lucrului, 600x600mm, 230v, cu surse LED. 60W, minim 4400 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent, echipat cu kit emergenta 1 orade iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, 230V, cu surse 5W. minim 300 Im, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent

Corp de iluminat de siguranța, pentru marcarea hidrantilor, 230V, cu surse LED, 5W, minim 300 Im, IP44, montaj aparent, kit emergenta 1 ora, tip permanent


Corp de iluminat 1200mm, 230V, cu surse LED, 60W, minim 4000 Im, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP44, montaj aparent întrerupător simplu 10A, 230V, IP44

întrerupător dublu 10A, 230V. IP44

întrerupător cap-scara 10A, 230V, IP44 întrerupător simplu 10A, 230V, IP20

întrerupător dublu 10A, 230V, IP20

întrerupător cap-scara 10A, 230V, IP20

Racord electric


----□

EXPERT ?


COKSUWW


J401154472012-


SPECIFICAȚIE

NUME

Set proiect

Ing. Popescu Claudla

Proiectat

Ing. loan Ursu

Desenat

Ing. loan Ursu -----—------r

L          t


Sirena interioara avertizare incendiu, adresabila Sirena exterioara avertizare incendiu, adresabila Buton manual avertizare incendiu

Echipament de control si semnalizare incendiu Detector mixt de fum si temperatura

Detector de fum adresabil

Detector de gaz

Priza simpla etanșa 230V/16A CP

Priza dubla 230V/16ACP

Priza simpla 230V/16A CP

Camera video de interior zi/noapte 360gr Camera video de interior zi/noapte1:100


Beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

21/2018

Denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu. nr. 6

Faza

D.A.L.I.

INSTALAȚII ELECTRICE PLAN MANSARDA

- situație propusa -

Planșa

nr.

IE07coborare Ol-Zn 25x4mm legătură la poza de pamant prin p>esa de separație


EF Eb


coborâre Ol-Zn 2 legație la-pnee^e f prin piesa de separație


coborâre Ol-Zn 25x4mm .         _           .

legătură la pnza de pamant I *—<* prin piesa de separație—Invelrtosre de {abia tip LirxJab


i
- -T —


coborâre Ol-Zn 25x4mm legătura la priza de pamant prin piesa de separație


- Legătură la instalația de impamantare prin piesa de separație

Beneficiar: Municipiul CRAIOVA


Pr. nr.:

21/2018


J467H~544/2012


SPECIFICAȚIE

NUME

«“""URA

Set proiect

Ing. Popescu Claudla

Proiectat

ing. loan Ursu

r;

Desenat

Ing. loan Ursu

1:100

Data

August 2018


Denumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de Invatamant din municipiul Craiova - Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti' Adresa: Str G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6


INSTALAȚII ELECTRICE PLAN INVELITOARE

- situație propusa -


Faza

D.A.L.I.


Planșa


nr.

IE08--H


____I________L


■’Icătre HI £

I

către consumatori


către consumatori

I

de la rețea P

|l

tț4 consumator


către consumatori către HI


li


r

i

i


4----------1—--------1------L i                     i                     i

iii


E
I

iii.................\


w

wa

1 '

----J


de la rețea


1

!

i
T către HI

J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

semnătură

Sef proiect

ing. Popescu Clnudia

%

Proiectat l

ing. Bonghez Silviu

1

Desenat

ing. Bonghez Silviu


Scara

1:100


Data


îeneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

)enumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurti unităților de invatamant dm municipiul Craova

Grădiniță cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti' Adresa Str.G-ralȘtefan Fa/coianu, nr. 6

Faza DAU.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN SUBSOL

-existent-

Planșa

nr.

IS01I»1

r»i

laiSPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu


ienetoar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastrudurii urwtatikx de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit "C8suta cu Povesti'

Adresa: Str.G-ra! Ștefan Falcolanu, nr. 6

Faza DAU.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN PARTER

-existent-

Planșa

nr.

IS02


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu


lenefidar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfraatructuril unitatikx de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit ’Casuta cu Povesti'

Adresa: Str.G-rat Ștefan Fatcoianu, nr. 6

Faza DALI.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ

-existent-

Planșa

nr.

IS03'!

u-

D-


către consumatori


~~z

de la 2ospodaria de apa


H29. 30.

QtotM 2 W


țftgrțfgffpgga

i------ i

I I

către consumatori


CONDUCTA APA CALDA DE LA PANOURILE SOLARE

CONDUCTA APA RECE PENTRU ALIMENTAREA PANOURILOR SOLARE

CONDUCTA APA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL

CONDUCTA DE GOLIRE A REZERVOARELOR DE ACUMULARE

POMPA SUBMERSIBILA


EXPERT \

COHSULTWG ’


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Set proiect

ing. Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

/X

Desenat

ing. Bonghez Silviu


Scara 1:100 Data

August 2018

beneficiar Municipiul CRAIOVA

Pr.nr.: 21/2018

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastruduril unrtatdor de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti’ Adresa: Str.G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza

O.A.L.I.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN SUBSOL

-propunere-

Planșa

nr.

IS04


□-


tarrrJzMfW vRța m.nțra;#____

bazarea i5cm


tormouottte rata '     ____

^Smca’s^Ț-- oeBmternwoynt


tamplans proft Llumir^j cu


□-----


termoeotBte vata mner»la bazafcca I5cm


.—trotuar nou

-H----


tampuL profil


-----□


tennoizoiatie vata minerala tazaitica 15 cm


trotuar nou


□~

□-------


□-□H


□-


---□


tefircizoati» vata minerala oazaltica 15


trotuar nou—i

1 1

J

1

Lrano prora aw.ni^-j

1

L — 1

trotuar nou—■

1

Ui

r- (

1

•                             rai

1

“T


terrrolzolabe vale’7 | mmerala bozaJbca 15 om |


□---


trotuar! nou—

i

_ J___

i


l|l

Iii

ii.

w

,1

|vnrtucu«earo xmoioiaM vata temvoac-ant minerala bazalbca 15-—f

I

| trotuar r-ou •-

I

i

i


-                                                                  I •

MmoUdbtte vai»__

rmpwaia bazaXica 15 cm


«rmouOUnt


□--


I

i

tenTKxzoaie vata mneraia .bazalUca 15 cm --J-

i

»rmazoiat>e vata mnemla Mzafcca 15 cm


tamplAne profil «>umniu cu

■țjȚm WrmottoUnt


HI®. 20.


/- +


-Pariu IncombueUbH

___iemwotttie vata cu dqeo de reoctle k>

HaratabttMfcalSmfoc Al bou A2-«1.d0


-L-trotuar nou


-O


-□


termoizoiabe vata rr.nen» J 1 bazalbca 15 om 4aflKdaM acqAX akxwrpj cu _ . geam tontatfarx


hLkat/rc lfIumk

HI >4      .


I mln □ 60

IncombueUbl cu doao de reoctle Io foc A1


Xi A2-»1, 00 cu tenta Io foc mln

RO eo


•Z~~


rampa pentru -persoane

cu diZBtMHUfi


• —a

nou


-    H23.24:

Qwt»4 2b»

z


Cnep«.->Jacca» iubsoi *

I


i tamplare pro* I- trotuar nou aJurruniu du geam-terrrixzciant


termoc|iate vata —minerala bazafcca

cm


- • trotuar nou


teopoizoiat» vata

m-nerala Cazaitica 15 cm


---□


---□


Si

11 tinrouotane vata

minerala ouaibca 15

I I “I

I I


---□


“tffi


trotuar


? E»W

► cowuw/g


LEGENDA:


CONDUCTA APA CALDA MENAJERA


CONDUCTA APA DISTRIBUȚIE HIDRANT! INTERIORI OL HIDRANT INTERIOR


U_£l


YP


SPECIFICAȚIE


—» L-J L_ I -1,1^

J40/11544/2012

NUME          SEMNATURX


Scara


Sef proiect


ing. Popescu Claudia


Proiectat


ing. Bonghez Silviu


Desenat


ing. Bonghez Silviu


7/A 1:100

Data

August

- 2018

îenefioar. Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Jenumre proieci

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfraslructurii unitaMor de invatamant din municipiul Craiova Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti"

Adresa: Str. G-ra/ Stofan Falcolanu, nr. 6

Faza DAU.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN PARTER

-propunere-

Planșa

nr.

IS05


«nveiAoare de țrtto tip Lirtfab


fTl—1----£•

twnplane proA WumtfKu cu peam |emxxzotar>t


M11.12;

Ciot*4 2 H


Jl
:î|

MIX14: l


~Q

MÎÎW?


-□

LEGENDA:

------ CONDUCTA APA CALDA MENAJERA

CONDUCTA APA DISTRIBUȚIE HIDRANTI INTERIORI OL HIDRANT INTERIOR


Sef proiect Proiectat


ing. Popescu Claudia


ing. Bonghez Silviu


INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ

-propunere-1

’ iZ,
Jenefidar: Municipiul CRAIOVA

" Pr. nr.:

21/2018

Jenumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea n'rastrudurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit ‘Casuta cu Povesti* Adresa: Str.G-rat Ștefan Falcoianu, nr. 6

Faza DAL.I.

INSTALAȚII SANITARE

PLAN MANSARDA

-propunere-

Planșa

nr.

IS07invoWoars <fe tabla t« Undat»SQCCEEES


. - ■-. 1.......


| «nvettMte do uwa

4


QDQflQQQS


B8 1


EF □-


X \ -. X

Sffî

- - . -


A,    •             XX-.-.*.

\ -,czy

KskWxS . «.SSXXV.. . .‘.x

. / f '

'fi* ■/%

XjwaW/XVj^TvX3^

rr - y xXz t.z

.liț/


âxââ


icx


Hpheab PVC


;ț.u,W


.-XX.-


S*feS


j.


rrrr


.....—


EmXMMM


□□333


33


388


iy zvx 1/v |w»/\/% a/r i

&Kce3


D-


XW


,' \ • 1 / ' z X J A / 1 / Q"U


invamoar# do |»Na tip Lirtdab


LkLLLLiXXI


T* io ><w


</O t* **• • ~L/*vrv*w'O' y/ xz \ z \ / L/wwvrV'


J3XU

**<•**>


r,r


. AxSVX*,*


EimSc


/ \ z \ / t :;;n k-C '


Hi


Kj


SffiS <


MAMA


JLUJUL


xSSo


JuDjJjL


-rrfrri


beneficiar. Municipiul CRAIOVA21/2018


QPFrtFlTATlC

NUME

or cvirrv/M ic

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

ing. Popescu Claudia ,

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu


denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unitatikx de invatamant din municipiul Cralova

Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti” Adresa: Str.G-ra! Stafan Falcolanu, nr. 6


August

2018


Faza


DALI.


Planșa


nr.


IS08recirculare apa calda PP-R


LEGENDA:


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11


rezervor de acumulare cu 1 serpentina panouri solare + suporți tip terasa grup hidraulic + vas expansiune robinet de golire supapa siguranța purjor automat de aer ptr. panoul solar sonde de temperatura reductor de presiune tablou comanda pompa circuit primar ACM electrovana


LEGENDA:

conducta încălzire tur conducta apa rece conducta apa calda recirculare apa calda cablu de comanda


EXPERT \

CONSliTLtG *


J40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

ing Popescu Claudia

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Desenat

ing. Bonghez Silviu


Scara

1:100


Data

August 2018

Îenetoar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Denumire proiect

Meșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de invatamant din munidpiul Craiova

Gradmita cu Program Prelungit “Casuta cu Povesti' Adresa Str.G-ra!Ștefan Fa/coianu, nr. 6

Faza DA,LI.

INSTALAȚII SANITARE

SCHEMA DE PRINCIPIU

PANOURI SOLARE

Planșa

nr.

IS09


apa calda PP-R


La consumatorii ACM
ACM de la termoficare
RS


recirculare apa calda PP-R


10


LEGENDA:


rezervor de acumulare cu 1 serpentina

 • 2   panouri solare + suporți tip terasa

 • 3   grup hidraulic + vas expansiune

 • 4   robinet de golire

 • 5   supapa siguranța

 • 6   purjor automat de aer ptr. panoul solar

 • 7   sonde de temperatura

 • 8   reductor de presiune

 • 9  tablou comanda

 • 10  pompa circuit primar ACM

 • 11  electrovana


LEGENDA:

conducta încălzire tur conducta apa rece conducta apa calda recirculare apa calda cablu de comanda


Scara

1:100


Data


Knef<iar Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

penumife pro«ect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatvea Infrastructurii un rialilor de invatamant din municipiul Cra.’ova J- Gradinrta cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti"

Adresa Str.G-ralȘtefan Fa/coianu. nr. 6

Faza

DA.L.I.

INSTALAȚII SANITARE

SCHEMA DE PRINCIPIU

PANOURI SOLARE

Planșa

nr.

IS09LEGENDA:

Gospodărie de apa propusaJ40/11544/2012

SPECIFICAȚIE

NUME

Scara

Sef proiect

ing. Popescu Claudia

'1:100

Proiectat

ing. Bonghez Silviu

Data

— —

Desenat

ing. Bonghez Silviu

August 2018


tenefidar Municipiul CRAIOVA

denumire proiect:

Creșterea accesului la educație pnn imbunatatirea nfrastructuni unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti’ Adresa: Str.G-ratȘtefan Falcolanu, nr. 6


INSTALAȚII SANITARE


AMPLASARE GOSPODĂRIE DE APA


Pr nr

21/2018


Faza DA L|.


Planșa

nr.


IS10


LJ-

D~


'a


SU«SOL TrHNIC

[■ ■./țyjr-,-


|L


_


............ !■ ...........»./....1. . .... ■■...TTT^^UrTT5447ZUTZ


ta

August 2018

laneflclan Municipiul CRAIOVA

Pr. nru 21/2018

Jenumire proiect:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastrudurii unităților de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti"

Adresa: Str. G-ral Stofan Falcolanu, nr. 6

Faza

DJLLI.

INSTALAȚII TERMICE

PLAN SUBSOL

-existent-

Planșa

nr.

IT01• •

’—


LEGENDA:

CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE TUR AGENT TERMIC

— -- CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE RETUR AGENT TERMIC

RBdiMar «AiMent

BoneflcLnMunicipiul CRAIOVA


Pr. nr.s 21/2018


--------------J407TT544/2U12--------------’

BRCCinCATie

NUME

WTU

Scara

Set proiect

Ing. Popeacu Claudla

7^

ffîOO

ProloctAt

Ing. Balan Eduard

Data

Desenat

Ing. Balan Eduard

August 2018


}enumire proiect

Meșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unităților de mvatamant din municipiul Craiova

Gradmita cu Program Prelungit “Casuta cu Povesti" Adrese:     Q.nf șțofan Falcoianu, nr. 6


INSTALAȚII TERMICE


PLAN PARTER

-existent-Faza

D.A.L.I.


Planșa


nr.

IT02


*^i--—n

H'l


---□


---□


---□


---□


LEGENDA:

CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE TUR AGENT TERMIC

CONDUCTA EXISTENTA ÎNCĂLZIRE RETUR AGENT TERMIC

MBMMMMk RoAoltx

MscrncA".

NUME

Set proiect

Ing. Popescu Claudla

Proiectat

ing. Balan Eduard

Desenat

Ing. Balan Eduard


B«n.fici.nMunicipiul CRAIOVA

denumire proiect

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unitablor de invatamant din municipiul Craiova

Grădiniță cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti"

Adresa: str ștofan falcolanu, nr. 6

INSTALAȚII TERMICE


PLAN ETAJ

-existent-


Pr. nr.:

21/2018


Faza

D.A.L.I.


Plansa

nr.

IT03T’ &


EZE3?i j 1 IL

I '6                       IK


l|
-----jl
I
I

p'-acatâ invadcs piansau cu i

| minerala bazatbca 10


|

V -

\

- \


/ /

x__

EHB

/ \


pLyiîâu cu vata I' taxatca 10 an 1


— -••••; • ... j------—,


I _L

5'4«’


n


'i1 i

i i

i

i

i

i

i

i

i

i

.                            . i . . .

.1. .

. i . . . .

_ j_

H

i

i

i'

i

i

i

i1 s

i

i

i

r

î

i

i

i

i

i

i


LEGENDA.

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

CONDUCTA PPR INCALZ;RE RETUR

RS ROBINET CU SFERA PENTRU ÎNCHIDERE

RSG ROBINET CU SFERA PENTRU GOLIRE

PS    PUNCT DE SUSȚINERE A CONDUCTELOR


—a
■'--r

L._.


I
I -J

i

i

i i

1

i

1

i

i

i

1

_  rJ___

i

___i

i

11

1

i

11

1

i

11

1


- ~r "


Beneficiar:Municipiul CRAIOVA


Pr. nr.: 21/2018


-------------J4U7TT342T7UT2-------------

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

Sof proiect

ing. Popescu Claudla

(1/ />

1:100

Proiectat

Ing- Balan Eduard

Data

Desenat

Ing. Balan Eduard

August 2018


INSTALAȚII TERMICE


PLAN SUBSOL

-propus-


Faza

D.A.L.I.


Planșa


nr.


IT04

rt

I \


iegenqa

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR


<an otel »p panou


Uniate mtenoara • atr conMonel


Uniate edenoara • aer condeonti

2019

îeneflclanMunicipiul CRAIOVA

Pr. nr.:

21/2018

Jenumire proiect

iresteroa accesului la educație prin imbunatatirea nfrastructurii unitaWor de invatamant din municipiu» Craiova

Gradmita cu Program Prelungit "Casuta cu Povestr

Adresa: StrG ralStafan Falcoianu, nr. 6

Faza

0.A.UI.

INSTALAȚII TERMICE

PLAN PARTER

-propus-

Planșa nr.

IT05-

Rev. 1LEGENDA:

CONDUCTA PPR tNCALZIRE TUR

-- — CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR

Raselor dn o*l tip panou


Unitate Interioara • aer ooMftonal


P F PT

«JL. 9 *

------------J4UTT544/2U12------------

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara

1:100

Set proiect

Ing. Popoccu Claudla

Proioctat

Ing. Batan Eduard

Data

Februarie 2019

Doaenat

ing. Balan Eduard


Municipiul CRAIOVA


INSTALAȚII TERMICE


PLAN ETAJ

-propus-


Pr. nr.:

21/2018

Faza


D.A.L.I.

Planșa


nr.

IT06-

Rev. 1


---□


---□


---□


---□


LEGENDA

CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE TUR

— — CONDUCTA PPR ÎNCĂLZIRE RETUR

Radiator <Sn otel »p panouEXPERT i COWSULTWG .Undate rMrtoara • aer conasonet


Uniata axtonoara - aer conortcnatSPECIFICAȚII

NUMI

SCAI NATURA

Set proiect

Ing. Popescu Claudia

Lrl 1

Proiectat

Ing. Balan Eduard

/>><

Desenat


genetician Municipiul CRAIOVA

Pr. nr.: 21/2018

Denumire proiect:

Creșterea accesului la educat» prin imbunatatirea nfrastructurii umtatdor de invatamant din municipiul Craiova

Faza

kxaumiia cu r luyiaiii r reiungn L*a3uia cu r owmi

Adresa: str.G ra/Ștefan Fa/coianu, nr. 6

D.A.L.I.

■            INSTALAȚII TERMICE

-        PLAN MANSARDA

-propuș

ii

Planșa nr.

IT07-

Rev. 1


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

OBIECTIV: Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova-64 Grădiniță cu Program Prelungit Casuta cu Povesti

ADRESA OBIECTIV: STRADA G-RAL. ȘTEFAN FALCOIANU, NR. 6, MUNICIPIUL CRAIOVA , JUD. DOLJ

BENEFICIAR : MUNICIPIUL CRAIOVA

August 2018

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA ORDONATOR DE CREDITE: MUNICIPIUL CRAIOVA

RESPONSABIL DE CONTRACT


rn


SC HARD EXPERT CONSULTING SRL

Șoseaua Virtuții, nr. 22, bl. R10, sc. 2, et. 4, ap. 53, sector 6, București, Romania

RO 30759240, J40/11544/2012, Tel:0727300877, Fax:031/4320814

Proiect Nr.:

Faza:

Documentație de

21/2018

avizare a lucrărilor de

intervenție

Denumire obiectiv:

Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din municipiul Craiova-“ Grădiniță cu program prelungit Casuta cu Povesti

Adresa obiectiv:

STRADA G-RAL. ȘTEFAN FALCOIANU, NR. 6, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD DOLJ

Conținut volum:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Responsabili tema:


S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Administrator

Gheorghe PopescuProiectat

Arh. Andrei Daniel Florea


Aud

----J


■c •FISA DE RESPONSABILITĂȚI

9                                                                                        9

Contract de servicii nr. 128546/13.08.2018

 • 1. ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI:

MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 2. COLECTIV DE ELABORARE:

SC HARD EXPERT CONSULTING


Sef proiect:


Auditor gradul:


ARHITECTURAIng. Claudia IJlianaPOPE

Ing. Cătălin STEFAK/fb*01958

AEld

Arhitect: Daniel Andi


Arhitect: Iulia IONESCU


CONSTRUCȚII


Inginer: Bogdan GHIOCINSTALAȚII


Inginer: Eduard BALANdreî-Daniei , FtOREA

V Om Jr,              I

CONȚINUTUL VOL

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVES

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

prelungit Casuta cu povesti..............................................................

 • 1.5.   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:....................

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

  Denumirea obiectivului de investiții:

  Ordonator principal de credite/investitor: Municipiului Craiova,

  Ordonator de credite ( secundar/tertiar): Nu este cazul...........

  Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ -Grădiniță cu program


  6

  6


INTERVENȚII

 • 2.1.   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.2.   Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.3.   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1.   Particularitati ale amplasamentului

 • 3.2.   Regimul juridic

 • 3.3.   Caracteristici tehnice si parametri specifici

  3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului energetic

  12  • 3.5.

   Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al


asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6.   Actul doveditor al forței majore...............................

 • 4.  CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENEI&j&TC

STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE....................................................

 • a)    Clasa de risc seismic................................................................

 • b)    Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție.................

 • c)  Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si,

spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de^fferyentti^.^^

 • d)    Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea functio

conform exigentelor de calitate...............................................................

 • 5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO - ECONO

DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic


  5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de


utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3.  DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 5.4.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.5.   Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.6.   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

 • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

 • 6.2.   Selectarea si justificarea scenariului recomandat

 • 6.3.   Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

 • 6.4.   Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5.  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism

 • 7.2.   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 7.3. Extras de Carte Funciara

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilitarilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

 • 7.5. Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a

impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica

 • 7.6. Avize acorduri si studii specifice


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII


1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii ”Cresterea accesului la educație


prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din Municipiul Craiova Grădiniță cu program prelungit Casuta cu povesti” încheiat intre Municipiului Craiova si SC^JLARD EXPERT CONSULTING S.R.L. si a fost elaborata pentru imobilul situat in ȘTEFAN FALCOIANU, NR. 6, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ.


1.2.


Ordonator principal de credite/investitor: Municipiului CftațQva


1.3.


Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul


1.4.


Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DO program prelungit Casuta cu povesti1.5.


Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:


S.C. HARD EXPERT CONSULTING SRL2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

UAT Municipiul Craiova in calitate de beneficiar al obiectivului de investiție “Creșterea accesului la educație prin imbunatatirea infrastructurii unităților de invatamant din Municipiul Craiova - Grădiniță cu program prelungit Casuta cu povesti” Strada G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6, urmărește prin acest proiect reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale.

Documentațiile vor fi depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândire a de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.Totodata acestea trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin acesta.

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa se incadreze in obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020, astfel, conform priorității de investiții 4.4, obiectivul specific 4.4 il reprezintă “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.4 sunt avute in vedere realizarea următoarelor tipuri de investirii:

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Programul Operațional Regional (POR) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structural si de investiții, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la baza prioritățile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Naționala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operațional pentru aceeași perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de intervenție, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014-2020 il consituie creșterea competitivității economice si imbunatatirea condițiilor de viata ale comunităților locale si regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potențialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific 4.4 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane, Prioritatea de investiții 4.4. Investiții in educație, in formare, inclusiv in formare profesiorala pentru dobândirea de competente in invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare este creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele:

In prezent construcția se afla intr-un stadiu corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta;

Din punct de vedere arhitectural aceasta este într-o stare relativ bună. Finisajele prezintă, insa, zone afectate de degradări.

termoizolatia actuala a pereților exteriori realizata cu polistiren expandat de 5 cm grosime nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

tâmplăria exterioara, din PVC, este prevăzută cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, si nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele perimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

tencuielile de la soclul clădirii sunt parțial degradate;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa are straturile hidroizolante parțial deteriorate si nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

Grădiniță nu are prevăzut grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform cu NP051/2012, dotat corespunzător cu obiecte sanitare.

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta si parțial din otel, montate aparent in fiecare incapere; aceasta nu a fost schimbata din anul construcției clădirii - 1974, fiind intr-o stare avansata de uzura. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor;

radiatoarele sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale.

Clădirea nu este dotata cu sistem de ventilare si climatizare;

împrejmuirea terenului aferent grădiniței este parțial degradata, necesitând lucrări de reparatii/reabilitare;

Spatiile de joaca, aleile si platformele din curtea grădiniței sunt deteriorate, in multe zone se acumulează apele pluviale;

Dotările din spatiile interioare ale grădiniței sunt uzate, invechite si insuficiente.

Iluminatul este realizat prin intermediul unor surse de iluminat fluorescente si este acționat de la întrerupătoare. Corpurile de iluminat au un grad ridicat de uzura, si in unele zone sunt insuficiente pentru a asigura funcționalitatea la parametrii impuși de normele in vigoare, iar temperatura de culoare diferă de la o incapere la alta. S-a constatat de asemenea ca sistemul de iluminat actual nu asigura un nivel de iluminare care sa se încadreze in valorile

impuse de către prescripțiile si normele tehnice in vigoare. Din aceasta cauza este necesara reabilitarea sistemului de iluminat;

Instalația sanitara, invechita, necesita lucrări de reabilitare; de asemenea este necesara schimbarea bateriilor precum si prevederea de uscatoare de mâini;

Este necesara refacerea instalației de paratrăsnet;

Spatiile interioare sunt insuficiente pentru numărul de copii existent in grădiniță, acestea nu asigura volumul minim necesar/copil;

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 30 de ani, rezulta, in afara de extinderea ( mansardarea ) clădirii:

necesitatea creșterii performantei energetice a clădirii prin izolarea termica a anvelopei clădirii si refacerea finisajelor interioare si exterioare, inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru incalzire si refacerea distribuției de apa calda menajera, reabilitarea instalațiilor sanitare si electrice; prevederea unor surse regenerabile de energie pentru scăderea consumului si a emisiei de CO2.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor școlare se urmărește imbunatatirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum si a bunăstării elevilor iar prin echiparea infrastructurii educaționale se urmărește modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregătire profesionala actuale coroborate cu cerințele pieței.

Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei si modernizarea clădirii se va obține totodată si creșterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor.

Spatiile interioare sunt insuficiente pentru numărul de copii existent in grădiniță, acestea nu asigura volumul minim necesar/copil. Prin extinderea ( mansardarea ) clădirii existente se asigura indeplinirea reglementarilor in vigoare in ceea ce privește asigurarea spațiului minim necesar pentru fiecare copil si desfasurarea activitatii in condiții optime.

In același timp, pentru desfasurarea in condiții optime a procesului educațional, se va reabilita si incinta amplasamentului grădiniței concomitent cu dotarea spatiilor interioare cu mobilier si echipamente modeme.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan)

Grădiniță cu program prelungit Casuta cu Povesti este amplasata in mun. Craiova, jud. Dolj pe str. G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6, pe un teren cu suprafața de 5382 mp cu numărul cadastral. 21853.

Conform PUG aprobat prin HCL 439/2015, amplasamentul este situat in zona de cu funcțiuni complexe de interes public si servicii de interes general. Terenul este plan, imprejmuit.

Construcția este alcatuita din patru tronsoane separate prin rosturi seismice, după cum urmeaza:

 • Tronson CI:

Tronsonul are o forma neregulata in plan cu dimensiunile de 14.65 m x 24.65 m din care lipsesc trei zone dreptunghiulare cu dimensiunile de 3.00 m x 12.00 m, 2.60 m x 12.40 m si 3.00 m x 5.00 m.

 • Tronson C2:

Acesta este un tronson de legătură cu forma rectangulara avand dimensiunile de 11.00 m x 9.50 m.

 • Tronson C3:

Tronsonul are o forma neregulata in plan obtinuta dintr-un dreptunghi cu dimensiunile de 12.00 m x 30.20 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare cu dimensiunile de 2.90 m x 14.60 m si 3.00 m x 12.00 m.

 • Tronson C4:

Tronsonul este asemanator cu C3, diferența constând in faptul ca intr-una din tramele de capat cu dimensiunile de 3.00 m x 6.00 m este amplasata casa scării.

 • b) Relațiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasament se face din Strada G-ral Ștefan Falcoianu, acces asfaltat, cu următoarele vecinătăți:

Nord - teren domeniul public (blocuri);

Sud - teren domeniul public (blocuri);

Est - teren domeniul public (blocuri);

Vest - teren domeniul public (blocuri);

 • c)  Datele seismice si climatice

 • - zona climatica: II conform harții de zonare climatica a României, fig Al din SR 1907-1, Te--15°C.

 • - orientarea fata de punctele cardinale: SV fațada principala;

 • - zona eoliana’. III , la o viteza a vântului de 4,5 - 6 m/s conform harții de incadrare a localităților in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziția fata de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit.

 • - zona seismica de calcul cu Tc - 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, ( valori din ediția 2006).

 • d)  Studii de teren

Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Studiu topografic - atașat la documentație.

 • e)  Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala; alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala; canalizare racordata la rețeaua municipala;

punct termic zonal;

apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal; rețea de telefonie.

 • f)  Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

 • 3.2.   Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune

Imobil construcții si teren aparține domeniului public al Municipiului Craiova, conform HG 965/2002, anexa 2, poziția 5061, cu drept de administrare Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Imobilul nu este afectat de servituti, drepturi de preemtiune sau alte sarcini.

 • b) Destinația construcției existente

Grădiniță cu program prelungit Casuta cu povesti are destinația de instituție de invatamant preșcolar.

 • c)  Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz Nu este cazul.

 • 3.3.   Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • a) Categoria si clasa de importanta

 • - Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

 • - Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997)

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

 • c) Ani/perioade de construire pentru fiecare corp in parte

Clădirea a fost construita in anul 1974.

 • d) Suprafața construita

Sc = 935 mp

 • e)  Suprafața construita desfasurata

Scd =1870 mp

 • f)  Valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar clădire 3.119.313,35 lei.

 • g) Alti parametri in funcție de specificul si natura construcției existente

Grădiniță cu program prelungit Casuta cu Povesti este amplasata in mun. Craiova, jud. Dolj pe str. G-ral Ștefan Falcoianu, nr. 6, pe un teren cu suprafața de 5382 mp cu numărul cadastral. 21853.

Clădirea, construita in perioada anilor 1974, are in plan o forma neregulata si este compusa din patru tronsoane separate prin rosturi seismice. Aceasta are regim de inaltime Sp+P+IE+Camera tehnica.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

Subsol - spatii tehnice ;

Parter: 4 Săli de clasa , doua săli de mese, spatii anexe, grupuri sanitare, spălător, dusuri, izolator, cabinet medical, bucătărie, spatii magazie alimente, holuri, casa scării, anexa realizata din panouri sandwish.

Etaj 1: 6 Săli de clasa, spatii anexe, spălător, baie, birou contabilitate, birou director, spălătorie, magazie, casa scării, holuri, terasa.

Camera tehnica: camera troliu

Accesul pe verticala se realizează prin intermediul a doua scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat. De asemenea, aceasta este prevăzută cu un lift de tip montcharge.

Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal, instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice si sanitare.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic perimetral, avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului energetic

Conform Expertizei tehnice s-au constatat următoarele:

Pe parcursul exploatării construcției, nu au avut loc lucrări de consolidare asupra structurii.

S-au constatat degradări parțiale ale finisajului pereților exteriori, al soclului si ale trotuarului de protecție al clădirii.

Construcția s-a comportat bine la cutremurul de mare intensitate din anul 1977 si la cutremurele ulterioare, de intensități mai mici din anii 1986, 1990, 2004 si 2013.

In prezent, construcția nu prezintă fisuri in elementele structurale (stâlpi, grinzi, plansee) si nici indicii ale tasarilor diferențiate la nivelul fundațiilor, deci putem spune ca stadiul acesteia este corespunzător din punct de vedere al rezistentei stabilitatii si al siguranței in exploatare.

Conform cu normativele in vigoare, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform auditului energetic:

termoizolatia actuala a pereților exteriori realizata cu polistiren expandat de 5 cm grosime nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

tâmplăria exterioara, din PVC, este prevăzută cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, si nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele perimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

tencuielile de la soclul clădirii sunt parțial degradate;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta si parțial din otel, montate aparent in fiecare incapere. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor;

radiatoarele sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de închidere si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale.

Clădirea nu este dotata cu sistem de ventilare si climatizare;

• izolația termica a tuturor elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice situandu-se sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017;

 • • Corpurile de incalzire, radiatoare din fonta cu coloane libere si secțiunea circulara au

fost prevăzute inca de la montare cu robinete coltar de tipul dublu reglaj, fara posibilitatea de reglare automata a temperaturii incintei. Cel puțin jumătate din acestea nu mai sunt funcționale in prezent.

 • • In acest moment instalația de incalzire interioara este caracterizata printr-o

funcționare deficitara din punct de vedere al eficientei transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice in interiorul corpurilor de incalzire si al țevilor, in decursul timpului.

 • • Izolația termica a conductelor de distribuție de incalzire din subsol este deteriorata si

necesita reparații sau inlocuirea in totalitate.

 • • Corpurile de iluminat au un grad ridicat de uzura, si in unele zone sunt insuficiente

pentru a asigura funcționalitatea la parametrii impuși de normele in vigoare, iar temperatura de culoare diferă de la o incapere la alta. S-a constatat de asemenea ca sistemul de iluminat actual nu asigura un nivel de iluminare care sa se incadreze in valorile impuse de către prescripțiile si normele tehnice in vigoare.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. Legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate

 • - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

 • b) securitate la incendiu;

 • - Imobilul nu deține autorizație ISU dar prezenta documentație se va intocmi cu respectarea legislației si a normativelor in vigoare astfel incat la finalizarea lucrărilor sa se obțină autorizația de securitate la incendiu.

S-a prevăzut instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu si instalații de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si un hidrant exterior.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • - Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor .

Au fost prevăzute sisteme de ventilare a sălilor de clase prin recuperatoare de căldură precum si aparate de aer condiționat tip splituri pentru sălile de clasa, cabinet medical, bucătărie , birouri contabilitate, cabinet psihologic, cabinet logopedie si sala multifuncționala.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati in acord cu normativul NP 051/2012. In plus s-a propus si realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii (conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VII.3.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • - A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta faza de inlocuirea tamplariei exterioare cu tâmpi arie de aluminiu performanta care asigura protecția impotriva zgomotului exterior.

 • f) economie de energie și izolare termică;

 • - Principalul scop al soluțiilor de reabilitare termica propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale si eficientizarea energetica a tuturor instalațiilor,sanitare,termice si electrice.

Ne propunem ca prin soluțiile propuse sa asiguram economia de energia si izolare termica.

 • h) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Prin soluțiile propuse pe partea de instalații, respectiv prevederea de panouri solare se va asigura utilizarea resurselor naturale .

 • •  Rezistenta mecanica si stabilitate

 • ■  Fundațiile

Sistemul de fundare este alcătuit din tălpi continue sub pereții structurali si sub stâlpii cadrelor de fațada.

Terenul de fundare este format din argila prafoasa cu presiunea convenționala la cota de fundare pconv = 220 kPa si este incadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

■ Sistem structural

Structura de rezistenta este alcatuita intr-un mod relativ dezordonat, pereții structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat conlucrând cu cadrele de fațada prin intermediul unor grinzi de legătură. De aceea putem spune ca structura principala a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat (aceste elemente avand contribuția hotaratoare la preluarea forței seismice datorita rigidității) si cadre de fațada cu rol secundar (aportul acestora la preluarea forței seismice fiind redus).

 • ■  Placi

Planseele sunt diafragme orizontale din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm.

 • ■  Pereți nestructurali

Pereții exteriori sunt din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime, si au numai rol de inchidere, nu si structural.

 • •  Elemente de alcătuire arhitecturala

Clădirea, construita in perioada anilor 1974, are in plan o forma neregulata si este compusa din patru tronsoane separate prin rosturi seismice. Aceasta are regim de inaltime Sp+P+1E+ Camera tehnica.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

Subsol - spatii tehnice ;

Parter: 4 Săli de clasa , doua Săli de mese, spatii anexe, grupuri sanitare, spălător, dusuri, izolator, cabinet medical, bucătărie, spatii magazie alimente, holuri, casa scării, anexa realizata din panouri sandwish.

Etaj 1: 6 Săli de clasa, spatii anexe, spălător, baie, birou contabilitate, birou director, spălătorie, magazie, casa scării, holuri, terasa.

Camera tehnica: camera troliu

Accesul pe verticala se realizează prin intermediul a doua scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat. Zona de bucătărie este prevăzută cu un lift de tip montcharge.

Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal, instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice si sanitare.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic perimetral, avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

• Caracteristicile clădirii existente:

Regim de înălțime

Sp+P+IE+Camera tehnica

Sistem constructiv

Structura de rezistenta este alcatuita intr-un mod relativ dezordonat, pereții structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat conlucrând cu cadrele de fațada prin intermediul unor grinzi de legătură. De aceea putem spune ca structura principala a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat (aceste elemente avand contribuția hotaratoare la preluarea forței seismice datorita rigidității) si cadre de fațada cu rol secundar (aportul acestora la preluarea forței seismice fiind redus).

Sistemul de fundare este alcătuit din tălpi continue sub pereții structurali si sub stâlpii cadrelor de fațada.

înălțime nivel

2.90 m /3.00 m/ 2.50m

înălțime liberă nivel

2.77 m/2.87 m

Tip acoperiș

Terasa necirculabila

• Date tehnice :

Ac- arie construita (mp)

935.00 mp

Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp)

1752.46 mp

Aed- arie construit desfasurata ( mp)

1870.00 mp

Ad-arie desfasurata (mp)

2074.00 mp

Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 2,0 cm grosime la interior la pereți si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugrăveli lavabile si parțial la pereți placaj faianța, vopsitorii de ulei. Pardoselile existente sunt din gresie si parchet.

Finisajele exterioare sunt:

Pereții exteriori sunt finisați cu tencuieli de fațada in culoare bej, iar soclul are o tencuiala obișnuita de culoare cărămizie.

Tâmplăria exterioara:

Tamplaria exterioara este din PVC culoare alba, cu geam termoizolant.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

• Elemente de alcătuire a structurii de rezistență a clădirii

Construcția este alcatuita din patru tronsoane separate prin rosturi seismice, după cum urmeaza:

• Tronson CI:

Tronsonul are o forma neregulata in plan cu dimensiunile de 14.65 m x 24.65 m din care lipsesc trei zone dreptunghiulare cu dimensiunile de 3.00 m x 12.00 m, 2.60 m x 12.40 m si 3.00 m x 5.00 m. Tronsonul este alcătuit din opt travee de cate 2.95 m, o zona cu doua deschideri (una de 6.00 m si una de 2.65 m) si o zona cu trei deschideri (una de 6.00 m, una de 3.00 m si una de 5.20 m)

 • • Tronson C2:

Acesta este un tronson de legătură cu forma rectangulara avand dimensiunile de 11.00 m x 9.50 m. Tronsonul este alcătuit din trei travee de cate 3.10 m si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 4.60 m).

 • • Tronson 1 C3:

Tronson are o forma neregulata in plan obtinuta dintr-un dreptunghi cu dimensiunile de 12.00 m x 30.20 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare cu dimensiunile de 2.90 m x 14.60 m si 3.00 m x 12.00 m. Tronson este alcătuit din zece travee (de cate 3.00 m) si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 2.50 m).

 • • Tronson C4:

Tronson este asemanator cu C3, diferența constând in faptul ca intr-una din tramele de capat cu dimensiunile de 3.00 m x 6.00 m este amplasata casa scării.

Dimensiunile elementelor structurale sunt următoarele:

 • - pereții subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 30 cm.

 • - planseele sunt diafragme orizontale din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm;

 • - pereții structurali din cărămidă au grosimi de 25 cm si 30 cm;

 • - pereții structurali din beton armat au grosimi de 15 cm;

 • - stâlpii cadrelor de fațada au secțiuni de 30 cm x 30 cm

 • - grinzile cadrelor de fațada si grinzile de legătură dintre cadrele de fațada si pereții structurali au secțiuni de 30 cm x 55 cm.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit următoarele materiale:

Beton B 25 in tălpile din beton simplu ale fundațiilor;

Beton B 100 in cuzineții continui din beton armat ai fundațiilor;

Beton B 200 in pereții structurali, stâlpii si grinzile de cadru si in diafragmele orizontale (planseele) din beton armat;

Cărămidă plina presata calitatea I, marca CI00;

- Otel PC 52, OL 37.

 • •  Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:

pereții de fațada sunt din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm termoizolati cu polistriren expandat de 5 cm grosime;

tâmplăria exterioara este din PVC cu geam termoizolant, cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, care nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica; planseul terasa nu are prevăzută termoizolatie adecvata;

planșeul peste subsol, din beton armat, este netermoizolat.

 • •  Instalația de încălzire și preparare a apei calde de consum

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta, montate aparent in fiecare incapere. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor.

Sursa de energie termica pentru clădire o reprezintă punctul termic din zona, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum, la care este racordat aceasta clădire.

Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel si parțial schimbate cu PPR, montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la plafonul subsolului. Dezaerisirea instalației este realizata centralizat, prin conducte de otel amplasate aparent la plafonul ultimului nivel, racordate la vase de aerisire.

Conductele de distribuție a agentului termic din subsol, din țeava de otel sau parțial schimbate in PPR, prezintă o stare de uzura avansata, cu puncte de rugina si zone cu izolația termica deteriorate, dar sunt in stare funcționala.

Instalația termica trebuie refăcută fiind necesara inlocuirea caloriferelor si a coloanelor aferente. Nu exista un sistem de control automatizat al temperaturii din incinte, fiind necesar si un sistem de climatizare.

Clădirea este prevăzuta cu instalații pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte

Bucăți

Puncte de consum

Apa rece

Apa calda

lavoar

33

33

33

spălător

5

5

5

cada dus

8

8

8

cada de baie

2

2

2

Rezervor WC

25

25

-

TOTAL

73

73

48

Rezulta, pe ansamblul clădirii:

numărul punctelor de utilizare apa calda de consum: 48

numărul punctelor de utilizare apa rece: 73

numărul mediu de persoane: 431

> numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant, subiect al proiectului in anul școlar 2017-2018 fiind de 380 copii preșcolari, din care 10 copii cu CES.

• Instalația de climatizare

In momentul actual clădirea nu are un sistem de climatizare centralizat.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) Clasa de risc seismic

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • b) Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare/interventie la structura de rezistenta a clădirii, dar se fac următoarele recomandări referitoare la remedierea unora dintre degradările care ar putea ar putea fi constatate pe parcursul executării lucrărilor:

curatarea armaturilor aparente si refacerea stratului de acoperire al armaturii cu mortare special - daca este cazul;

refacerea trotuarelor de protecție;

Aceste remedieri ( si oricare alte remedieri care se vor considera necesare in cazul in care se vor constata orice tip de degradări ale structurii ) se vor executa pe baza unui proiect de execuție verificat conform „Legii 10/1995, privind calitatea in construcții” de către un verificator atestat.

De asemenea, pentru ca se va realiza si mansardarea clădirii, se fac următoarele observatii/recomandari:

OBSERVAȚIE 1: Straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente.

OBSERVAȚIE 2: Structura de rezistenta a mansardei va fi realizata din lemn ecarisat de rasinoase, pereții de compartimentare vor fi realizați din gips-carton, iar cei de inchidere vor fi din cărămidă cu goluri verticale pentru a se obține incarcari permanente reduse.

Orice defecte sau degradări ale construcției existente, constatate la luarea in primire a obiectivului de către executantul lucrărilor, vor fi aduse la cunoștința expertului si vor fi remediate inainte de inceperea lucrărilor de reabilitare termica, de mansardare sau de amplasare a liftului.

Liftul va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente. Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura acestuia si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

Pentru clădirea existenta, in auditul energetic s-au propus doua pachete de soluții de intervenție pentru reabilitarea termica:

Pachet de soluții Pl-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, cu termoizolarea terasei cu vata minerala bazaltica :

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

■ condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt înglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului înconjurător; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau înglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■     condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■     protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosi sternului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

 • > Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • >  Soluția S3.1. - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm

Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK.

Suprafața orizontala a terasei se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 30 cm grosime ( montata peste un strat de bariera de vapori ), peste care s-a prevăzut o folie de protecție tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori si un strat de protecție a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm grosime si un strat de difuzie a vaporilor. Hidroizolarea terasei se va realiza cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie.

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Pentru reducerea consumului de energie datorita ventilării spatiilor, se propune ventilare locala cu recuperatoare de căldură in sălile de grupa. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■  inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, reabilitare instalație sanitara interioara pentru reducearea pierderilor;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

Pachet de soluții Pl-2 = (S1+S2+S3.2+S4+I1) = pachet complet de soluții, cu termoizolarea terasei cu spuma poliuretanica :

 • >  Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■     condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata cu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■     protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

 • ■   etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

 • ■   etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • ■   se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■   crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu ; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

> Soluția S3.2 - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm

Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protecție din poliuree.

 • ■ Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

 • ■ Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

 • ■ Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 140 kPa,

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

 • ■ Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

 • - precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

 • - controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

 • ■ In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, se va face racordarea termoizolatiei terasei atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului interior cat si cu cea a pereților ultimului nivel.

 • > Soluția S4 - Solutiade reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Pentru reducerea consumului de energie datorita ventilării spatiilor, se propune ventilare locala cu recuperatoare de căldură in sălile de grupa. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

-inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

-izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

-montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

-inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, reabilitare instalație sanitara interioara pentru reducearea pierderilor;

-izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

-montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Expertiza tehnica Elaborator - expert tehnic

Numele si prenumele: prof.univ.dr.ing.Constantin Pavel

Certificat de atestare MDRT Seria H, nr. E250 din 10.11.1992, domeniul construcții civile, industriale , agrozootehnice cu structura din beton, beton armat, zidărie si lemn (cerințe A1, A3). Concluziile raportului de expertiza tehnica:

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind ”cerinta de siguranța a vietii“, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare/interventie la structura de rezistenta a clădirii, dar se fac următoarele recomandări referitoare la remedierea unora dintre degradările care ar putea ar putea fi constatate pe parcursul executării lucrărilor:

curatarea armaturilor aparente si refacerea stratului de acoperire al armaturii cu mortare special - daca este cazul;

refacerea trotuarelor de protecție;

Aceste remedieri ( si oricare alte remedieri care se vor considera necesare in cazul in care se vor constata orice tip de degradări ale structurii ) se vor executa pe baza unui proiect de execuție verificat conform „Legii 10/1995, privind calitatea in construcții” de către un verificator atestat.

De asemenea, pentru ca se va realiza si mansardarea clădirii, se fac următoarele observații/recomandări:

OBSERVAȚIE 1: Straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente.

OBSERVAȚIE 2; Structura de rezistenta a mansardei va fi realizata din lemn ecarisat de rasinoase, pereții de compartimentare vor fi realizați din gips-carton, iar cei de inchidere vor fi din cărămidă cu goluri verticale pentru a se obține incarcari permanente reduse.

Orice defecte sau degradări ale construcției existente, constatate la luarea in primire a obiectivului de către executantul lucrărilor, vor fi aduse la cunoștința expertului si vor fi remediate inainte de inceperea lucrărilor de reabilitare termica, de mansardare sau de amplasare a liftului.

Liftul va avea o structura metalica ce va fi ancorata in dreptul planseelor din beton armat ale construcției prin prinderi articulate. Fundația liftului va fi independenta de cea a construcției existente. Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura acestuia si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia.

Auditul energetic

Elaborator - auditor energetic

Numele si prenumele : ing. Cătălin Ștefan

Certificat de atestare : DA 01958

Concluziile raportului de audit energetic: pentru clădirea analizata se recomanda aplicarea Soluției I care implica următoarele intervenții:

Pachet de soluții Pl-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, cu termoizolarea terasei cu vata minerala bazaltica :

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurător; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■     condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■     protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de încălzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.1. - Soluția de reabilitare pentru terasa ( clădirea existenta) - Termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm

Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK.

Suprafața orizontala a terasei se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 30 cm grosime ( montata peste un strat de bariera de vapori ), peste care s-a prevăzut o folie de protecție tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori si un strat de protecție a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 cm grosime si un strat de difuzie a vaporilor. Hidroizolarea terasei se va realiza cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie.

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Se propune montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Pentru reducerea consumului de energie datorita ventilării spatiilor, se propune ventilare locala cu recuperatoare de căldură in sălile de grupa. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

-inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

-izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

-montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

-inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, reabilitare

instalație sanitara interioara pentru reducearea pierderilor;

-izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

-montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerințelor si exigentelor de calitate necesare funcționarii clădirii si pentru a asigura un consum minim de energic se recomanda reabilitarea termica a clădirii.

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficiența măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice, raportate la procentul de investiție din valoarea investiției maxime, este cea mai mare in cazul pachetului de masuri combinate P1 -1.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că soluțiile combinate satisfac majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic.

Măsură

Cost specific

Cost lucrări

Economie de energie

Durata de recuperare

lei/mp

lei

KWh/an

ani

SI

152.00

163,688.80

71,349.53

5.02

S2

423.00

129,717.18

21,452.08

11.03

S3.1

183.00

169,183.50

347,403.41

1.19

S3.2

192.00

177,504.00

345,555.46

1.25

S4

54.00

8,344.62

60,071.69

0.34

11

32.00

145,888.80

259,632.06

1.36

Pl-1

-

616,822.90

748,918.76

1.97

Pl-2

-

625,143.40

747,265.84

2.00

In cazul pachetului de masuri Pl-1 observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 1,97 ani iar economia de energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri 2.

Ținând cont de cele de mai sus recomandam aplicarea pachetului de masuri Pl-1.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic si a economiei de energie.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Având in vedere conținutul temei de proiectare si faptul ca spatiile interioare sunt insuficiente pentru numărul de copii existent in grădiniță, acestea nu asigura volumul minim necesar/copil, s-a propus extinderea ( mansardarea ) clădirii existente, fapt ce asigura indeplinirea reglementarilor in vigoare in ceea ce privește asigurarea spațiului minim necesar pentru fiecare copil.

In cadrul documentației s-au analizat doua scenarii tehnico-economice care prevăd realizarea extinderii pe verticala (mansardare) a clădirii si masurile de reabilitare termica propuse in cadrul auditului energetic precum si alte tipuri de lucrări necesare pentru creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie.

Scenariul I:

Extinderea pe verticala ( mansardarea ) clădirii, pe toata suprafața etajului 1

Aceasta se propune a se realiza cu o structura de rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Pereții de compartimentare vor fi dubli si se vor realiza pe structura metalica ușoara, rezistenta la foc EI 180, din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120 si vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la interior, cu clasa de reacție la foc Al min EI 120. Planseul peste mansarda se va realiza din placi de gips-carton rezistent la foc EI min 120.

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab, prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glet de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației incaperilor

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor in spatiile de la mansarda clădirii se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, cu structura metalica, ( care se va amplasa in locul liftului de alimente existent după adaptarea dimensiunilor acestuia la liftul nou propus ) a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii.

Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia

Soluții de reabilitare termica propuse in cadrul scenariului I:

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■     condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■     protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

■ durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosi sternului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • > Soluția S3.1. - După mansardare se propune termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm montata Ia partea inferioara a invelitorii si protejata cu placi din rigips ignifugat (S3.1) - (Varianta 1)

> Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK;

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Instalații sanitare

 • •  Se propune montarea a 10 panouri solare termice cu tuburi vidate, care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • •  Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente;

 • •  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • •  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • •  reabilitare / inlocuirea bateriilor aferente obiectelor sanitare

 • •  montarea de uscatoare de mâini

Instalații termice

Soluțiile propuse constau in :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare;

- echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de incalzire, care cuprinde in principal:

• montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;

 • •  spalarea instalației interioare de incalzire si probele de presiune si funcționare.

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire, vor fi inlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele, care vor fî prevăzute cu robineti termostatati.

Instalații electrice

 • •  Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

 • •  S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

 • •  In urma proiectului de mansardare, s-au prevăzut trei tablouri electrice la mansarda(TEMl.l, TEMI.2, TEMU), din care se vor alimenta circuitele electrica si consumatorii de la mansarda. Cele trei tablouri electrice vor fi alimentate din tabloul electric general.

 • •  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare;

 • •  Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice

 • •  instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

 • •  Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, antipanica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori;

 • •  Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Instalații de ventilare/climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Se va realiza echiparea clădirii cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si

exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Hidrantii interiori se vor suplimenta deoarece clădirea are volumul de 7926,71 m3, iar conform PI 18/2-2013 anexa 3 pentru clădirile de invatamant care adăpostesc copii de varsta preșcolara cu volumul mai mare de 5000 m , numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in curtea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in incinta. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

Se propune, pentru ambele scenarii, refacerea finisajelor interioare si a pardoselilor, in funcție de destinația incaperilor.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului de funcționare, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati preșcolare/ in perioadele de week-end.

Scenariul II:

Extinderea pe verticala ( mansardarea ) clădirii, pe toata suprafața etajului 1

Aceasta se propune a se realiza cu o structura de rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime, solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

Înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab, prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glet de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației incaperilor

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor in spatiile de la mansarda clădirii se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, cu structura metalica, ( care se va amplasa in locul liftului de alimente existent după adaptarea dimensiunilor acestuia la liftul nou propus ) a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii.Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia

Soluții de reabilitare termica propuse in cadrul scenariului II:

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • ■     condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • ■     condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • ■     condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • ■     condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

 • ■     condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • ■     condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■     condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■     condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■     condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■     condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■     condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■     corectează majoritatea punților termice;

 • ■     conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■     protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■     nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■     permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■     nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de încălzire;

 • ■     permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■     durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului tcrmoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, care impiedica aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=T,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

> Soluția S3.2 - după mansardare se propune termoizolarea invelitorii cu spuma poliuretanica de 20 cm

Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protecție din poliuree.

 • ■ Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

 • ■ Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

 • ■ Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 140 kPa,

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

■ Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

 • - precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

 • - controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

 • > Soluția S4 - Soluția de reabilitare pentru planseul peste subsol

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

 • >  Soluția II - Soluții pentru reabilitarea instalațiilor

Instalații sanitare

 • •  Se propune montarea a 10 panouri solare termice cu tuburi vidate si montarea a inca 10 de panouri solare termice cu tuburi vidate, care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • •  Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente;

 • •  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • •  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • •  reabilitare / inlocuirea bateriilor aferente obiectelor sanitare

 • •  montarea de uscatoare de mâini

Instalații termice

Soluțiile propuse constau in :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare;

 • -  echilibrarea tennohidraulica a instalației interioare de incalzire, care cuprinde in principal:

 • •  montare robinete de echilibrare tennohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;

 • •   spalarea instalației interioare de incalzire si probele de presiune si funcționare.

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire, vor fi inlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele, care vor fi prevăzute cu robineti termostatati.

Instalații electrice

 • •  Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

 • •  S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

 • •  In urma proiectului de mansardare, s-au prevăzut trei tablouri electrice la mansarda(TEMl.l, TEM 1.2, TEMU), din care se vor alimenta circuitele electrica si consumatorii de la mansarda. Cele trei tablouri electrice vor fi alimentate din tabloul electric general.

 • •  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare;

 • •  Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice

 • •  instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

 • •  Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, antipanica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori;

 • •  Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV.

Instalații de ventilare/climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Se va realiza echiparea clădirii cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si

exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Hidrantii interiori se vor suplimenta deoarece clădirea are volumul de 7926,71 m3, iar conform PI 18/2-2013 anexa 3 pentru clădirile de invatamant care adăpostesc copii de varsta preșcolara cu volumul mai mare de 5000 m3, numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in curtea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in incinta. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

Se propune, pentru ambele scenarii, refacerea finisajelor interioare si a pardoselilor, in funcție de destinația încăperilor.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului de funcționare, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati preșcolare/ in perioadele de week-end.

 • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic

In urma analizei celor doua scenarii se propune realizarea scenariului I.

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Extinderea pe verticala ( mansardare) - S = 935 mp

lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii. S = 2460 mp

lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

lucrări de reabilitare/modemizare a instalațiilor de iluminat in clădire

realizare instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori conform legislației in vigoare

instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu

extindere sistem de supraveghere video dotarea clădirii cu lift de persoane

 • - Amenajări exterioare:

 • - loc de joaca si teren de sport

 • - Reabilitare imprejmuire

 • - Refacere alei si trotuare

 • - înlocuire parțiala a rețelelor de canalizare si apa pluviala

 • - Dotări interioare (echipamente profesionale pt bucătărie, echipament tehnologic IT, mobilier si dotări săli de clasa)

Descrierea lucrărilor incluse in soluția tehnica de intervenție propusa

Extinderea pe verticala ( mansardarea ) clădirii, pe toata suprafața etajului 1 - S = 935 mp

Aceasta se propune a se realiza cu o structura de rezistenta din lemn, cu pereții exteriori din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30 cm grosime solidarizată cu stalpisori din beton, prin intermediul carora se va face legătură cu structura de rezistenta a clădirii existente.

înainte de inceperea lucrărilor de mansardare, straturile nestructurale ale planseului peste etaj (termoizolatie, hidroizolatie, beton de panta, etc.) se vor inlatura pana la planseul din beton, pentru descărcarea planseului, avand in vedere ca structura mansardei se adauga la incarcarile deja existente

Acoperișul se va realiza de tip șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla amprentata tip Lindab, prevăzută cu jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale.

Finisaje mansarda:

- zugrăveli lavabile la pereți si tavane aplicate pe glet de ipsos

 • - placaj faianța in grupurile sanitare

 • - refacerea pardoselilor conform destinației încăperilor

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolat

 • - tamplarie interioara: usi din HPL

Instalații interioare mansarda: spatiile de mansarda vor fi prevzute cu instalații electrice de iluminat si prize, instalații sanitare si instalații termice, similare si comune cu cele aferente clădirii existente.

Pentru a asigura un acces facil al copiilor in spatiile de la mansarda clădirii se propune dotarea acesteia cu un lift de persoane, cu structura metalica, ( care se va amplasa in locul liftului de alimente existent după adaptarea dimensiunilor acestuia la liftul nou propus ) a cărui camera tehnica se va amplasa in subsolul clădirii.Producătorul liftului va prezenta proiectul tehnic pentru infrastructura si suprastructura si va prezenta in mod obligatoriu documentația necesara punerii in funcțiune a acestuia

> Soluția SI - Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • ■ condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

 • condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

 • condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt înglobate;

 • condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

 • condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurător; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

 • ■ condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

 • ■ condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • ■ condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • ■ condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

 • ■ condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, armata cu fibra de sticla si finisata ncu grund adeziv de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatic de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • ■ corectează majoritatea punților termice;

 • ■ conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • ■ protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • ■ nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • ■ permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • ■ nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • ■ permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • ■ durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

încadrata in Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obținute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub acțiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietățile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează si nu este corodata, nu conține săruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevăzute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de construcții si cerințelor standardului european SR EN 13162-2003, deținând certificat de conformitate CE.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din aluminiu, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori care impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

> Soluția S2 - Soluția de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplaric performanta energetic

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

 • ■ etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

 • ■ etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • ■ se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■ crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor existente cu glafuri din aluminiu; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.50 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de către producător, pentru tamplaria aferenta lucrării de reabilitare termica vor fi cel puțin:

1 .Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

 • 2. Etanșeitate la apa-ferestre neprotejate-8A

 • 3. Permeabilitate la aer-Clasa3

 • 4. Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4

 • 5. Performanta acustica-30db

 • 6. Transmitanta termica-l,7w/mpK

7.Substanțe periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testările IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351- 1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,

-eticheta marcaj CE

-înscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru construcții Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producător cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)

-test ITT si test periodic tamplarie.

-declarație de conformitate CE a producătorului de vitraj termoizolant.

La stabilirea cerințelor de performanță energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

 • > Soluția S3.1. - După mansardare se propune termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm montata la partea inferioara a invelitorii si protejata cu placi din rigips ignifugat (S3.1)

> Caracteristici tehnice:

 • ■  - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • ■  - Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

 • ■  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK;

 • > Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului pe subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

> Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de incalzire si preparare apa calda de consum si la instalațiile de iluminat care sa conducă la reducerea consumurilor de energie.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădire va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

-obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii

-încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

- măsurile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

combinarea eficienta a surselor convenționale cu cele regenerabile in cadrul masurilor de reabilitare a instalațiilor existente.

Soluțiile de reabilitare sunt in concordanta cu tema de proiectare si cu scenariul propus in auditul energetic privind modernizarea energetica a anvelopei clădirii si instalațiilor, si prevăd următoarele lucrări:

> Instalații termice:

La prezentul proiect s-au adoptat soluții diferențiate pe tipuri de încăperi. în cele ce urmează se face descrierea soluțiilor adoptate.

Soluția pentru incalzire

încălzirea cu încăperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel, funcționând cu apa calda 80/60°C.

Fiecare radiator va fi echipat cu robinet cu cap termostatic 1/2”, pe tur, aerisitor manual 1/2” si robinet de colt 1/2”, pe retur.

Distribuția agentilor termici este prevăzută in sistem cu 2 conducte.

Distribuția pe fiecare nivel se va face prin intermediul unor coloane, de la care se alimentează fiecare radiator. Distribuitia de la coloane spre radiatoare se va face prin sapa sau aparent ,cu țeava PRR.

încălzirea imobilului se realizează cu corpuri statice, amplasate in general pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil, pe peretele apropiat, la 5 cm de la perete si la 15 cm de la pardoseala.

In concordanta cu masurile de creștere a performantei energetice a clădirii sunt propuse următoarele lucrări :

-refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprinde, in principal:

-golirea instalației interioare;

- echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de incalzire, care cuprinde in principal:

 • •  montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor in subsol

 • •  montare robinet termostatat pentru fiecare radiator;

 • •  spalarea instalației interioare de incalzire si probele de presiune si funcționare.

Pentru efîcientizarea energetica a instalațiilor de incalzire, vor fi înlocuite:

 • •  Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

 • •  Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

 • •  Radiatoarele.

Aceste lucrări presupun demontarea distribuției existente de incalzire din subsol si realizarea unei distribuții de incalzire cu materiale noi din PPR pentru instalații de incalzire imbinate prin sertizare.

După proba de etanșeitate si de dilatare, conductele se vor izola termic cu termoizolație tip „Armaflex” cu grosimea de 13mm pentru diametre pana in 2” si 19mm pentru conducte mai mari de 2”.

Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire, încălzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel, funcționând cu apa calda 80/60°C.

Fiecare radiator va fi echipat cu robinet cu cap termostatic 1/2”, pe tur, aerisitor manual 1/2” si robinet de colt 1/2”, pe retur.

încălzirea imobilului se realizează cu corpuri statice, amplasate in general pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil, pe peretele apropiat, la 5 cm de la perete si la 15 cm de la pardoseala.

Operațiunea de inlocuire a distribuției de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat beneficiile realizate din economia de energie termica obținute prin izolarea clădirii sa fie posibila.

Soluția pentru ventilare climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Unitatea interioara de ventilare are un volum de aer circulat de pana la 850 mc/h, cu un nivel acustic sub 37db(A), eficienta de recuperare a căldurii de pana la 93%, o putere abosrbita de 2xl68W, tensiunea 230V, 50 Hz si care include un sistem de automatizare RD5 si sensor CO2.

Unitatea interioara de ventilare cu recuperare de căldură este poziționată in spatele sălii de clasa in apropierea peretelui exterior si are doua tubulaturi flexibile pentru introducerea si evacuarea aerului.

Unitatea interioara de ventilare cu recuperare de căldură este prevăzută doar pentru sălile de clasa nu si pentru incaperile cu alte destinații precum birouri, cancelarii sau cabinete medicale.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split. Racirea aerului din incaperi se va realiza cu aparate de aer condiționat tip mono-split cu inverter, alcătuite dintr-o unitate interioara amplasata pe unul dintre pereții interiori si o unitate exterioara amplasta la exterior. Aparatele de aer condiționat funcționează in pompa de căldură, având capacitatea de răcire si de incalzire de 5.3 kW, puterea electrica de 1,9 kW, U = 230 V / 50 Hz, debitul de aer de aproximativ 850 mc/h.

Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate.

Aparatele de aer condiționat s-au prevăzut pentru sălile de clasa, cabinet medical, bucătărie, birou director si contabilitate.

 • > Instalații sanitare

Apa calda menajera se va prepara cu ajutorul unor panouri solare si a unor boilere cu o serpentina, acestea din urma fiind amplasate in subsolul clădirii, iar distribuția către consumatori se realizează prin conducte de PPR pentru apa calda menajera, montate aparent si ingropat.

Se prevăd 10 de panouri solare amplasate pe acoperișul clădirii, pentru prepararea apei calde menajere, acoperind o suprafatata de 20 mp.

In cazul in care panourile solare nu pot asigura debitul necesar de apa calda, se va comuta pe apa calda menajera provenita de la rețeaua de termoficare, cu ajutorul unei vane cu trei cai amplasata in subsolul clădirii, la intersecția dintre conducta de distribuție de la termoficare si conducta de la rezervoarele de acumulare.

Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente. Ca urmare noua instalația de distribuție apa calda se va monta pe la plafonul subsolului si va ajunge la consumatori prin intermediul unor coloane verticale.

Se prevede o conducta de PPR pentru alimentarea cu apa rece a panourilor solare si o conducta de cupru care face legătură intre panourile solare si rezervoarele de acumulare. Aceste conducte vor trece prin camerele cu destinația ‘’GRUP SANITAR4’ si “W.C.” pana când vor ajunge la nivelul terasei.

Golirea rezervoarelor de alimentare amplasate in subsolul clădirii, se va realiza cu ajutorul unei pompe. Aceasta va fi prevăzută pe traseul de golire al rezervoarelor către rețeaua de canalizare existenta, deoarece racordul de golire al rezervoarelor de acumulare este la o cota inferioara rețelei de canalizare existenta.

Reabilitarea/inlocuirea bateriilor aferente obiectelor sanitare si montarea de uscatoare de mâini.

Instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform PI 18/2-2013 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h).

Hidrantii interiori se vor suplimenta deoarece clădirea are volumul de 5206,67 m3, iar conform PI 18/2-2013 anexa 3 pentru clădirile de invatamant care adăpostesc copii de varsta preșcolara cu volumul mai mare de 5000 m3, numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2.

Se propunere amplasarea unui hidrant exterior. Acesta va fi amplasat in curtea grădiniței avand lungimea furtunului de 120 m.

Gospodăria de apa va fi amplasata ingropat in incinta. Aceasta este fomata dintr-un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 m3 si o camera de pompe aferenta.

 • >  Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a incintei va fi asigurata din tabloul electric general.

Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va inlocui conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor inlocui si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, se vor modifica, conform normativelor in vigoare.

S-a prevăzut un tablou electric pentru grupul de pompare al hidrantilor, ce va fi amplasat in camera pompelor. Tabloul electric pentru grupul de pompare al hidrantilor va avea dubla alimentare, una de la tabloul electric general, si o a doua dintr-un grup electrogen.

Instalații electrice de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. Nivelul de iluminare este in concordanta cu suprafața si destinația fiecărei incaperi.

Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare.

In holuri, se vor monta corpuri de iluminat cu senzor de mișcare.

Avantajele tuburilor cu LED constau in ușurința in instalare, deoarece nu au nevoie de starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la energia electrica de pana la 50% fata de tuburile fluorescente.

Tuburile cu LED-uri pastreaza forma tuburilor fluorescente clasice, insa sunt mult mai eficiente si reprezintă soluția ideala pentru inlocuirea tuburilor fluorecente cu o tehnologie eficienta si economica. Tuburile cu LED va reduce de asemenea costul de mentenanta deoarece acestea sunt mult mai rezistente decât cele fluorescente, nu pâlpâie si nu au probleme cu balastul.

Printre alte avantaje ale tuburilor cu LED:

 • •  nu conțin mercur, ceea ce le face sigure pentru mediul inconjurator;

 • •  lumina directionata - LED-urile iluminează exact acolo unde este nevoie, spre deosebire de tuburile fluorescente care au lumina multi direcționala, ceea ce inseamna ca o parte din aceasta se pierde in corpul tubului;

 • •  tuburile LED sunt mai eficiente decât cele fluorescente;

 • •  calitatea luminii -LED-urile produc lumina intr-o varietate de temperaturi de culoare similare cu cele fluorescente, dar nu pâlpâie ca acestea;

 • •  durata de viata - durata medie de viata a unui tub LED este de cca. 50000 h fata de numai cca. 30000h pentru un tub fluorescent

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, si de panica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori, care sa asigure o autonomie de minim 180 de minute conform normativului 17-2011.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Conform normativului PI 18-3/2015, capitolul 3.3.1, litera (c), este necesara echiparea cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu pentru “cladiri/constructii avand destinația de invatamant cu mai mult de 200 persoane, sau cu aria construita mai mare de 600mp si mai mult de 2 niveluri”. Astfel, s-a prevăzut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de incendiu, in concordanta cu reglementările tehnice in vigoare.

Sistemul de avertizare la incendiu va avea rolul de a semnaliza declanșarea unui incendiu cu ajutorul detectoarelor de fum sau prin acționarea manuala a butoanelor de incendiu. Sistemul va fi conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Alături de celelalte masuri si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor acest sistem va avea rolul de a creste gradul de securitate la apariția incendiilor in acest obiectiv.

Monitorizarea sistemului se va realiza cu ajutorul unei centrate de detecție si avertizare la incendiu, amplasata la parter, in holul de la intrare. Centrala de detecție si avertizare la incendiu va respecta cerințele Normativului PI 18/3-2015. Astfel, personalul va fi avertizat in cazul in care sistemul detectează o situație deosebita(fum, apasarea unui buton de incendiu, etc.), si poate decide masurile necesare stabilite prin planul de acțiune si situații specifice.

Sistemul afiseaza pe panoul LCD al centralei, exect zona(spatiul) din care detectorul sau butonul a declanșat alarma de incendiu, facand posibila intervenția in cel mai scurt timp.

Sistemul avertizează acustic, in cazul alarmelor de incendiu, cu ajutorul sirenelor de interior si/sau exterior, amplasate astfel incat sa acopere zonele de alarmare necesare, inclusiv personalul din incinta.

Tehnologia constructiva a detectorilor de fum precum si o politica adecvata de mentenanta, va garanta un nivel ridicat de protecție impotriva alarmelor false.

In timpul funcționarii sistemului in stare normala, adica nici un semnal de alarma sau defect, centrala va supraveghea integritatea rețelei si funcționalitatea elementelor de detecție si semnalizare. Orice modificare a parametrilor normali de funcționare vor fi semnalizați si afișați pe display-ul centralei.

Structura sistemului de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu este:

 • •  centrala de avertizare incendiu adresabila;

 • •  detectori de fum adresabili;

 • •  butoane manual de semnalizare adresabile;

 • •  sirena de interior;

 • •  sirena de exterior;

 • •  acumulatori;

 • •  cabluri de comanda rezistente la foc;

 • •  elemente anexe.

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate pe caile de ieșire si in zonele de pe caile de acces, fiind ușor accesibile in cazul in care este observat un focar de incendiu. Detectoarele de fum vor fi amplasate conform normativului aflat in vigoare, PI 18-3/2017.

Spațiul pentru instalarea ECS ( echipamentul de control si semnalizare ) a fost ales astfel incat sa respecte art 3.9.1; 3.9.2: există personal permanent, este amplasat la parterul clădirii existente ( conform plan parter propunere ), nu este traversat de conducte de apa, canalizare, gaze, are pereți incombustibili cu rezistenta la foc minim EI60, cu planseu incombustibil cu rezistenta la foc minim REI60 si usa rezistenta la foc EI230-C, prevăzută cu dispozitiv de autoinchidere.

Instalații electrice de prize

Au fost prevăzute spre a fi schimbate prizele din clădire, inclusiv circuitele lor electrice. Noile prize ce se vor monta, vor fi dotate cu contact de protecție pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A. Circuitele de priza vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate. Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru, de tip N2XH 3x2.5mmp, halogen free, protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de protecție din PVC 16.

De asemenea, au fost prevăzute racorduri electrice pentru recuperatoarele de căldură ce vor monta in sălile de clasa.

Instalații electrice de protecție la trăsnet

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera pe măsura apariției lor, preintimpinind apariția trăsnetului.

La proiectarea si executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului 17-2011, asigurându-se o concepție optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de captare trăsnet avand un nivel de protecție IV. Dispozitivul obține energia din câmpul electric atmosferic care creste considerabil în timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Când descărcarea atmosferica este iminenta, apare o creștere brusca a câmpului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de amorsare si primește comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizări la vârf (precizia remarcabila de declanșare asigura o funcționare la momentul critic imediat premergător descărcării principale).

Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu platbanda din OL Zn 25x4mm, prin coborâri situate pe parti opuse ale clădirii, montate ingropat in elementele de construcție. Coborârile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separare montate in firide.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza ingropat in elementele de construcție si se vor finisa astfel incat sa se poata incadra in arhitectur clădirii, vor avea prevăzută usa cu deschidere cu chei spaciale. Firidele se vor monta la parter, la h=l,5m fata de sol.

Sistem de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video existent, este alcătuit din camere CCTV de interior si exterior. Conform temei de proiectare se vor inlocui, si de asemenea numărul lor se va suplimenta.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Camera video de interior;

 • •  Camera video de exterior;

 • •  înregistrator video digital - DVR;

 • •  Monitor TV.

înregistratorul video digital este un sistem de inregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie de camere video color amplasate in locurile care necesita supraveghere(interior, exterior). Vizualizarea imaginilor se realizarea pe monitorul sistemului, permițând accesarea acestora in orice moment.

Sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor inregistrate pe HDD.

Sistemul poate funcționa timp de 24h/zi, sau poate fi programat sa inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.

Pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu CCTV coaxial RG59+2xO.75mm.

DVR-ul si monitorul TV se vor amplasa la etajul 1, in camera cu destinația “Birou director”.

Sistem de detecție si alarmare la efracție

Sistemul de detecție si alarmare la efracție va asigura supravegherea spatiilor in care pot aparea tentative efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului, au fost prevăzut tastaturi in imediata apropiere a ușilor de acces in grădiniță.

Locul de amplasare al centralei de avertizare la efracție este la etajul 1, in camera cu destinația

“Birou director”.

Sistemul este alcătuit din:

 • •  Centrala de efracție;

 • •  Tastaturi LCD;

 • •  Detectori de mișcare;

 • •  Contactie magnetice pentru monitorizare usa;

 • •   Sirena de interior;

 • •  Sirena de exterior opto-acustica.

Funcțiile instalației de detecție si avertizare la efracție:

 • •  Achiziția si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori, contacte magnetice, asigurând comanda sirenelor;

 • •  Afișarea stărilor de: alarma, defect;

 • •  Autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate pe rețeaua de date, autotest;

 • •  Ieșiri programabile pentru comanda sirenelor si a altor sisteme ce ar putea funcționa condiționat de anumite stări ale sistemului;

 • •  Semnalizarea optic si sonor a tentativelor de efracție, la nivelul sirenelor de alarmare instalate in clădire sau in exteriorul ei, cu afișarea in clar pe tastatura a senzorului care a fost alarmat la nivelul unitatii centrale a sistemului.

> Amenajări exterioare

 • - înlocuirea parțiala a rețelelor de canalizare si apa pluviala

Modernizarea rețelelor de canalizare si apa pluviala.

 • - Reabilitare împrejmuire

Se va realiza imprejmuirea cu gard de tip soclu din beton ( cu inaltimea de 0,70 m ) si panouri de gard bordurat din plasa zincata montate pe stâlpi din țeava neagra vopsita anticoroziv :

 • - soclu din beton de 70 cm, fundații continui din beton

 • - inaltimea imprejmuirii este de 1,80 m

Se va imprejmui frontul stradal si se va realiza accesul auto si pietonal prin intermediul unor porti metalice din panouri de gard bordurat din plasa zincata montate pe cadru metalic. Perimetral, imprejmuirea va fi dublata cu gard viu.

 • - Refacere alei -S = 670 mp

Aleile carosabile sunt prevăzute lateral cu borduri prefabricate de 20 x 25 cm pe fundație din beton simplu format 25 x 30 cm.

Aleile pietonale se vor executa din pavaj de dale ornamentale autoblocante. Aleile pietonale sunt incadrate in borduri prefabricate de 10 x 15 cm pe fundație din beton simplu format 10 x 20 cm. Pentru colectarea apelor pluviale aleile si platformele sunt executate cu panta de 2%.

Pentru colectarea apelor pluviale, aleile si platformele sunt executate cu panta de 2%.

-Refacere spatii verzi-S = 2368 mp

Spatiile libere dintre aleile de circulație si trotuarul de protecție al clădirii se vor amenaja prin inierbare. Gazonul se va realiza după terminarea lucrărilor: terenul se va curata de resturi, se va nivela si apoi se va așterne un strat de cca 10 cm de pamant fertil - sol negru. Se va alege o compoziție de gazon rezistent atat la calcare cu piciorul cat si la soare puternic.

Loc de joaca/ teren de sport

In incinta se propune amenajarea locului de recreere pentru copii ce va cuprinde:

 • - modernizarea terenului de sport existent ( cu suprafața de cca 710 mp )

 • - doua terenuri de joaca placate cu dale de cauciuc si bordura elastica

Terenul de sport, va avea infrastructura din beton peste care se vor realiza următoarele straturi: un strat de 25 mm rasina poliuretanica si granule de cauciuc si un strat de uzura din rasina poliuretanica si granule EPDM. Terenul de sport va fi prevăzut cu pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice.

Stratificatia terenului de sport:

 • - strat de uzura din rasina poliuretanica si granule EPDM

 • - strat de 25 mm rasina poliuretanica si granule de cauciuc

 • - strat suport beton asfaltic AB31-8 cm

Se propune amenajarea a doua locuri de joaca cu suprafața de cca 100 mp fiecare, placate cu dale de cauciuc oferind o suprafața antiderapanta si antitrauma (absorb șocurile mecanice) cu un coeficient de amortizare de 40 %. Plăcile se pot monta pe beton ( nisip sau pamant). Montarea lor pe beton se face prin lipire cu un adeziv special sau prin imbinare intre ele cu dibluri de plastic.

- Dotări exterioare

nr.

crt

Dotări exterioare

U.M.

Cant.

1

Complex de joaca UltraFort Paddington

buc

1.00

2

Set Trambulina Diametrul 460 cm Spartan Rconomy

buc

2.00

3

Șotron din pavele de cauciuc

buc

2.00

4

Balansoar pe arcuri cu 4 locuri

buc

8.00

5

Balansoar copii

buc

4.00

6

Complex de joaca Crazy-JungleGym

buc

2.00

7

Spațiul de joaca Castel Climber-Little Tikes

buc

2.00

8

Loc de joaca modular Dido Gym

buc

1.00

9

Cutie pentru nisip

buc

2.00

10

Loc de joaca cu tobogan si leagane

buc

2.00

11

Copertina retractabila scena

buc

1.00

12

Dotări teren minifotbal

buc

1.00

13

Dotări teren tenis de câmp

buc

1.00

14

Dotări teren baschet

buc

1.00

- Dotări interioare

Pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate si in concordanta cu tema de proiectare se


propun următoarele dotări:

nr. crt

OBIECTE

U.M.

Cant.

Dotarea Sala Festivități

1

Scena fixa 32 mp

buc

1.00

2

Scaune

buc

100.00

3

Videoproiector cu accesorii

buc

1.00

4

Sistem audio

buc

1.00

5

Calculator desktop

buc

1.00

Dotare Sala de sport

1

Saltea subțire

buc

20.00

2

Pietre de rau

set

3.00

3

Mini cilindrii din spuma

buc

20.00

4

Oglinda perete

buc

1.00

5

Scara gimnastica

buc

6.00

6

Structura catarare

buc

1.00

7

Banca gimnastica

buc

4.00

8

Piscina cu bile curcubeu

buc

1.00

9

Scări broscuțe

set

2.00

10

Set gimnastica

buc

1.00

11

Cercuri Hula Hop

buc

30.00

12

Kit motricitate

buc

3.00

Săli de clasa multifuncționale

Dotări IT

1

Table interactive

buc

14.00

2

Videoproiectoare cu accesorii

buc

14.00

3

Calculatoare desktop

buc

10.00

4

Echipament acces internet

buc

14.00

5

Imprimante profesionale

buc

14.00

Dotări Mobilier

1

Biblioteca lemn masiv

buc

14.00

2

Birouri mici preșcolari pentru computer desktop

buc

14.00

3

Mese ergonomice preșcolari din lemn masiv

buc

100.00

4

Masti protecție calorifer

buc

157.00

5

Vitrine pentru centre de inters

buc

14.00

6

Paturi rabatabile cu saltele

buc

125.00

7

Rulouri pentru ferestre

buc

157.00

Jocuri si jucării:

1

Șevalet multifuncțional

buc

14.00

2

Aplicație manipulativa-melc

buc

14.00

3

Aplicație manipulativa-arici

buc

14.00

4

Seturi jucării din lemn ergonomice

buc

14.00

Dotări holuri

1

Vestiare individuale hol

buc

8.00

2

Canapea pentru hol preșcolari

buc

2.00

3

Scaune hol

set

1.00

4

Măsuțe hol

set

1.00

Dotări cabinet de consiliere psihopedagogica

Dotări IT

1

Computer desktop

buc

1.00

2

Imprimanta profesionala

buc

1.00

3

Echipament acces internet

buc

1.00

4

Reportofon

buc

1.00

Dotări Mobilier

1

Măsuțe preșcolari

buc

2.00

2

Canapea si fotolii preșcolari

set

1.00

3

Masa adulti

buc

1.00

4

Fotolii adulti

buc

2.00

5

Dulapuri pentru jocuri si jucării

buc

1.00

6

Oglinda mare

buc

1.00

7

Cârti

8

Teste psihologice cu licența utlizare (27 teste)

buc

1.00

Dotări cabinet de logopedie

Dotări IT

1

Computer desktop

buc

1.00

2

Imprimanta profesionala

buc

1.00

3

Echipament acces internet

buc

1.00

4

Reportofon

buc

1.00

Dotări Mobilier

1

Măsuțe preșcolari

buc

2.00

2

Canapea si fotolii preșcolari

set

1.00

3

Masa adulti

buc

1.00

4

Fotolii adulti

buc

2.00

5

Dulapuri pentru jocuri si jucării

buc

1.00

6

Oglinda logopedica tridimensionala

buc

1.00

7

Cârti

8

Jocuri logopedice

buc

3.00

Dotări cabinet medical si izolator

Dotări IT

1

Computer desktop

buc

1.00

2

Imprimanta profesionala

buc

1.00

3

Echipament acces internet

buc

1.00

Dotări Mobilier

1

Canapea si fotolii preșcolari

set

1.00

2

Vitrina pentru depozitare medicamente

buc

1.00

Dotări bloc alimentar

1

Mese patrate in sala de mese

buc

15.00

2

Hota profesionala

buc

1.00

3

Plita profesionala cu cuptor

buc

3.00

4

Mese de inox de bucătărie

buc

10.00

5

Cărucioare pentru vase de bucatrie

buc

10.00

6

Mașini profesionale de spalat vase

buc

2.00

7

Mixer cu vas profesional

buc

1.00

8

Vitrina frigorifica

buc

1.00

9

Frigider capacitate mare(sau combina frigorifica)

buc

1.00

10

Bazine inox pentru vase

buc

1.00

11

Mașina tocat cameprofesionala

buc

1.00

12

Seturi de cutite profesionale

buc

6.00

13

Oale speciale pentru lapte 2 litri

buc

6.00

14

Dulapuri profesionale pentru depozitat vase

buc

6.00

15

Oala ceai inox 40 litri

buc

2.00

16

Cratite pentru cuptor, 40 litri

buc

3.00

17

Cratite pentru cuptor, 50 litri

buc

2.00

18

Tăvi cuptor de inox

buc

20.00

19

Linguri inox

buc

200.00

20

Castroane inox

buc

200.00

21

Robot de bucătărie profesional

buc

1.00

 • b) Descrierea altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa Lucrări necuprinse in standardul de cost (aceste lucrări se vor realiza doar cu personal calificat):

Desfacere straturi existente pe terasa, pana la planseul din beton

Desfacere glaf din table existent pe atic terasa

Desfacere termosistem neconform existent pe fațade

Desfacere pardoseli existente in vederea refacerii acestora

Demontare si remontare instalație de paratrăsnet;

Demontare si remontare cabluri existente pe fațade;

Reparații tencuieli pe fațade si in jurul tocurilor si pervazurilor

Reparații tencuieli interioare pe zonele de intervenție (inst.termice , electrice , sanitare)

Refacere finisaje cu glet pe zonele de intervenție

Vopsitorii interioare pereți si tavane

montare glafuri interioare din PVC, la ferestrele inlocuite

Amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati -acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii (conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VII.3.

Realizare inchidere si acoperiș ușor din panouri termoizolante, la terasa de la etajul 1; Etansare rost de dilatatie si refacere protecție rosturi cu profile din table zincate;

Desfacere si refacere trotuar perimetral clădirii, din beton armat inclusiv bordure. Perimetral construcției sunt prevăzute trotuare de garda cu latimea de 1,00 m pentru protecția fundațiilor, avand o panta de 1,5% către exterior pentru scurgerea apelor meteorice.

Realizare rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

Lucrări organizare de șantier

După predarea - primirea amplasamentului, antreprenorul Stabilește drumurile de acces precum si toate masurile care trebuiesc luate in vederea instalării si organizării șantierului.

Instalarea șantierului presupune:

 • - un spațiu de tip container amenajat pentru birouri

 • - spațiu sanitar de tip container, amenajat pentru acordarea primului ajutor;

 • - toaleta ecologica

Acestea vor fi menținute pana la terminarea lucrărilor.

Accesul pe șantier

Caile prevăzute pentru accesul pe șantier pot fi utilizate (total sau parțial) de către antreprenor cu condiția menținerii accesibilității si curățeniei.

Racorduri la utilitati

Pentru organizarea de șantier, antreprenorul va lua masurile necesare, impreuna cu companiile pentru distribuirea energiei electrice si rețelei telefonice, in vederea conectării temporare a șantierului.

Asigurarea cu apa a șantierului se poate face prin conectarea la rețeaua de distribuție a apei stabilindu-se racordurile, costul de utilizare si ritmul de livrare solicitat.

Aceste racorduri temporare vor fi intretinute pana la terminarea tuturor lucrărilor contractate.

împrejmuirea șantierului

Șantierul va fi imprejmuit temporar, conform legislației in vigoare in vederea semnalizării si securizării punctului de lucru.

Iluminatul pe șantier

Șantierul trebuie sa aiba iluminat artificial atunci când se lucrează inainte de răsăritul soarelui sau după apus, sau in spatii insuficient luminate natural.

Instalația de iluminat si intensitatea acestuia vor fi in conformitate nomativele in vgoare.

Panou de identificare

Antreprenorul va monta un panou conform Normelor Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii 50/91 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Anexa 8 .

Sectorizare (trasarea)

Antreprenorul răspunde de trasarea si imprejmuirea punctului de lucru.

întreținerea șantierului

Antreprenorul este obligat sa respecte următoarele reguli pana la terminarea totala a sarcinilor preluate:

 • -  curatarea si indepartarea reziduurilor rezultate in urma efectuării lucrărilor sau ale

subantreprenorilor, in locuri special amenajate;

 • - intretinerea si curatarea sistemului de scurgere, indiferent de natura reziduurilor;

 • - curățirea imediata a reziduurilor sau poluantilor din locurile publice, rezultate direct sau

indirect din activitatile asumate.

Curățirea la terminarea lucrărilor

Colectarea si indepartarea deșeurilor rezultate in urma lucrărilor precum si transportul acestora in locuri special amenajate, pentru care s-au obtinut aprobările necesare, revin in sarcina antreprenorului.

 • c) Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • •  Factori de risc naturali - seisme

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997) - construcție de importanta normala

Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

Din punct de vedere al comportării la seisme, construcția a fost asigurata pentru clasa corespunzătoare zonei. Ca urmare se considera ca exista un risc minim de afectare a construcției.

 • •  Factori de risc antropici

Riscuri de natura economico-fînanciara

In faza de execuție unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natura economico-fînanciara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la intarzierea sau intreruperea lucrărilor.

Inflația sau intarzierea plăților pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de execuție pentru lucrările proiectate sa devină inacceptabila pentru investitor (in cazul inflației sau a neplății facturilor). In aceste situații trebuie găsite in timp resurse financiare, deoarece exista riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de execuție si respectarea cu acuratețe a proiectului care sta la baza execuției.

Riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1 -1999)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

 • ■  Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrările de construcții;

 • ■  Nerespectarea graficului de execuție;

 • ■  Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractantă subcontractanti;

 • ■  Valoarea subdimensionata a lucrărilor de execuție si/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute;

 • ■  Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;

 • ■  Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.

Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legătură cu mediul socio-economic si cel politic, precum si cu condițiile de mediu , avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.

 • ■  Deteriorarea obiectului de investiție cauzata de calamitati (ex. cutremure);

 • ■  Creșterea inflației si/sau deprecierea monedei naționale;

 • ■  Creșterea preturilor la materiile prime si energie;

 • ■  Creșterea costurilor forței de munca;

 • ■  Nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si intretinerea corespunzătoare a investiției.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de construcții, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experiența in domeniu etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de acțiunile întreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

 • e)  Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

In urma aplicării soluțiilor de reabilitare, caracteristicile elementelor de anvelopa vor fi:

Element de construcție

Coeficient inițial punți termice

Rezistenta termica corectata inainte de reabilitare m2K/W

Coeficient final punți termice

Rezistenta termica corectata după reabilitare m2K/W

Perete opac exterior

0.65

1.05

0.60

3.68

Terasa (vata minerala bazaltica)

0.98

0.25

0.90

8.39

Planseu peste subsol

0.94

0.37

0.95

3.09

Indicatori performanta clădire inainte si după reabilitare :

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific incalzire

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

Consum anual energie primara unitara

Procent reducere energie primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

VO - clădirea reala

936,815.66

525.32

589.20

134.36

586.27

0.00

2

Pl-1

201,456.14

80.12

120.52

30.43

126.07

78%

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la începutul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

214.70

48.62

Consumul anual de energie primara

(kWh/an)

936,815.66

201,456.14

Breviar calcul clădirea reabilitata :

Tip energie

Consum [kWh/an]

Factor de conversie neregenerabil

Factor de conversie regenerabil

Energie primara neregenerabila [kWh/an]

Energie primara regenerabila [kWh/an]

Energie primara totala neregenerabila [kWh/an]

Factor emisie CO2

Emisie

CO2 [kg/an]

încălzire clasica

128,033

0.92

0

117,791

0

117,791

0.22

25,914

încălzire cu pompe de căldură

0

0.86

0.67

0

0

0.257

0

Apa calda clasica

31,783

0.92

0

29,240

0

29,240

0.22

6,433

Apa calda cu panouri

12,000

0

1

0

12,000

0

0

Iluminat clasic

20,773

2.62

0

54,425

0

54,425

0.299

16,273

Iluminat cu fotovoltaice

0

0

2.62

0

0

0

0

201,456

12,000

201,456

48,620

Indicatori performanta clădire inainte si după reabilitare :

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

80.57

17.33

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

586.27

126.07

- pentru încălzire

483.30

73.71

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

7.51

- pentru încălzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

7.51

- electric

0.00

0.00

 • 5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Clădirea grădiniței are asigurate următoarele utilităti:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

canalizare racordata la rețeaua municipala;

punct termic zonal.

apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal.

rețea de telefonie

Necesarul de utilităti:

Apă potabilă: Necesatul de apa rece al grădiniței este de 12,33 m pe zi si un debit orar maxim de

2,57 m3/h.

Apă caldă menajeră: Necesarul de apa calda al grădiniței este de 4,93 m3 pe zi si un debit orar maxim de 1,03 m3/h.

Canalizare: Debitul maxim de canalizare menajera este de 6,81 1/s. Apele meteorice sunt deversate in totalitate la teren, fiind preluate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor.

Energie electrică: Pentru obiectivele care fac obiectul documentației necesarul de energie electrica este de 70 kW putere instalata si 52,5 kW putere absorbita.

Energie termica: Clădirea este racordata la rețeaua publica de termoficare. Puterea termica instalata pentru acest imobil este : 160 kW = 137440 Kcal/h = 137,4 Gcal/h

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

Apă potabilă: Apa este asigurata prin intermediul unui branșament la rețeaua de distribuție din localitate, diametrul acestuia trebuie să fie de minim o 63 mm.

Apă caldă menajeră: Apa calda este asigurata prin intermediul panourilor solare și a unui branșament la rețeaua de termoficare din localitate, diametrul acestuia trebuie să fie de minim o 50 mm.

Canalizare: Apele uzate menajere sunt deversate la rețeaua de canalizare existenta în localitate.

Energie electrică : Clădirea are un tablou electric general (TEG), alimentat din firida/cofret de branșament.

Energie termica: Clădirea este racordata la rețeaua publica de termoficare.

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

 • 5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucrărilor de intervenție (luni)

  OBIECTIV : "GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI" STR.G-RAL ȘTEFAN FALCOIANU NR.6, MUN.CRAIOVA

  GRAFIC GENERAL de realizare a investiției publice

  nr

  Denumirea Obiectului

  Valoare

  Luna de execuție

  crt

  categoria de lucrări

  lei

  1

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  0

  1

  2

  3

  4

  6

  e

  7

  8

  O

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  5.1 Organizare de șantier

  1.1

  5.1.1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

  71836.56

  35919.00

  35917.56

  ' 1.2

  5.1.2. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII SÂNI

  15983.73

  1332.00

  133200

  1332.00

  133200

  1332 00

  1332.00

  133200

  1332.00

  1332 00

  1332 00

  1332 00

  1331.73

  2

  1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

  1.2. AMENAJARE TEREN

  532295.62

  178000.00

  178000.00

  176295 62

  3

  4.1. Lucrări de bau

  31

  LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI CLĂDIRE EXISTENTA

  311

  IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

  '   190911.98

  48000.00

  48000.00

  48000.00

  46911.98

  312

  IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA

  ’   356441.30

  45000.00

  45000.00

  45000.00

  45000 00

  45000.00

  45000.00

  45000.00

  41441.30

  313

  IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL

  '     13121.22

  6600.00

  6521.22

  314

  LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

  430059.54

  54000.00

  54000 00

  5400000

  54000.00

  54000 00

  54000 00

  54000.00

  52059 54

  32

  EXTINDERE CLĂDIRE PRIN MANSARDARE

  321

  STRUCTURA EXTINDERE

  '   156041.37

  40000.00

  40000.00

  40000 00

  36041.37

  32.2

  STRUCTURA LIFT

  '    46450.45

  2350000

  2295045

  32 3

  ARHITECTURA

  ' 145502410

  182000.00

  182000.00

  182000.00

  182000.00

  182000.00

  182000.00

  182000.00

  181024.10

  3.3

  REAB.TERMICAASISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/SISTEMULUI DE FURNIZARE APA

  331

  INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

  71033.62

  24000.00

  24000.00

  23033 62

  332

  INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

  202673.83

  51000.00

  51000.00

  51000.00

  49673 83

  3.4

  SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI

  341

  INSTALAȚII PANOURI SOLARE

  17100 00

  17100 00

  35

  REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE INTEGRATA A CLĂDIRII

  351

  INSTALAȚII ELECTRICE

  '   22081230

  3690000

  3690000

  36900.00

  36900.00

  36900.00

  3631230

  3.6

  LUCRĂRI NECESARE IN VEDEREA OBȚINERI AVIZULUI ISU

  3.61

  INSTALAȚIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

  44486.22

  14900.00

  14900.00

  14686.22

  362

  CABINA GRUP POMPARE

  53195.06

  26600 00

  26595.05

  363

  LUCRARI-REZERVOR

  848315

  8483 15

  4

  42 Montaj utilaj

  4.2.1.MONTAJ UTILAJ

  325994.00

  108700.00

  10870000

  108594.00

  5

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologico al funcționale cu montaj

  4.3.1.DUPLEX Inter 850

  • 4.3.2 CLAPETA CIRCULARA REZISTENTA LA FOC 0=315

  • 4.3.3 GRILE DE EXTERIOR

  • 4.3.4 SPLIT UNITATE INTERIOARA ♦ EXTERIOARA

  • 4.3.5 REZERVOR DE ACUMULARE CU 1 SERPENTINA 500L

  • 4.3.6 KIT PANOURI SOLARE

  4.37 GENERATOR 45kVA

  • 4.3.8 GRUP POMPARE HIDRANTI EXTERIORI SI INTERIORI

  • 4.3.9 REZERVOR 111 MC

  4 3.10 INST.OETECTIE.SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

  4 311 LIFT-3 STAȚII

  4.3.12 SISTEM ANTIEFRACTIE SI SUPRAVEGHERE

  778608 50

  270000.00

  270000.00

  238608 50

  6

  4.5 Dotări

  4.5.1 DOTĂRI GRĂDINIȚĂ

  646914.50

  215650 00

  215650.00

  215614.50

  TOTAL

  5637467.04

  77251.00

  64832.00

  64282.45

  63973.37

  365410.20

  373832.00

  388653.22

  456043.98

  408918.22

  1182715.62

  1140668.13

  1050886.85

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI - Costurile estimate pentru realizarea investiției

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

7.981.223,24 lei


4.993.192,77 lei


din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Detalierea valorii totale a investiției

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

- Costurile estimate pe perioada de operare

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investiției includ următoarele categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu:

 • (a) cheltuieli cu personalul;

 • (b) cheltuieli cu materialele consumabile;

 • (c) cheltuieli cu energia electrica;

 • (d) cheltuieli cu apa si canalizare;

 • (e) cheltuieli cu energia termica;

 • (f) cheltuieli pentru telecomunicații (telefon);

 • (g) cheltuieli cu salubritatea;

 • (h) alte cheltuieli.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) Impactul social si cultural

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilitați de interes social si cultural care se vor crea datorita realizării obiectivului propus.

Impactul pozitiv se reflecta si prin imbunatatirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum si a bunăstării elevilor iar prin echiparea infrastructurii educaționale se urmărește modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregătire profesionala actuale coroborate cu cerințele pieței.

 • b) Estimări privind forța de munca

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20

Număr de locuri de munca create in faza de operare: -

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Având în vedere natura lucrărilor, organizarea de șantier , amplasamentul investiției si destinația obiectivului de investiții, putem considera ca în perioada de execuție, pot exista potențiale surse de poluare pentru care sunt prevăzute o serie de masuri de diminuare.

 • > Impactul produs asupra apelor

 • •  se apreciaza ca emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

 • •  cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obișnuit in perioada de execuție in cursurile de apă nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosințele de apa. Numai prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.

 • •   in ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburanților pe amplasament, iar întreținerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți, etc) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor).

 • > Impactul produs asupra aerului

 • •   impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucrează intr-o anumita perioada de timp.

 • •  aria de impact maxim a emisiilor de substanțe rezultate coincide practic cu aria frontului de lucru;

 • •  pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate masurile si acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi , praf si noxe de orice fel : imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile , stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru împiedicarea antrenării prafului;

 • •  transportul materialelor si deșeurilor produse in timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora.

 • •  Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrărilor , vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

 • > Impactul produs asupra solului si subsolului

• Asupra factorului de mediu „sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluării celorlalți factori de mediu, modifîcandu-i compoziția si proprietățile bio-fizico-chimice inițiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de :

scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecțiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de către apele pluviale;

acțiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitaționala pe sol;

• Pe perioada execuției lucrărilor se vor lua masuri necesare pentru :

Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportoare;

Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deșeurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzător;

In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deșeurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvați in vederea neutralizării de către firme specializate.

 • > Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are următoarea structura minimala:

 • 1.  Descrierea contextului;

 • 2.  Definirea obiectivelor;

 • 3.  Identificarea investiției;

 • 4.  Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

 • 5.  Analiza financiara;

 • 6. Analiza economica;

 • 7.  Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prin perioada de referința se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-fînanciare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de construcție.

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

 • •  Anii 2019-2020             investiție

 • •  Intervalul 2021-2033        operare

Anul 2019 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

 • c)  Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

 • •  măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare;

 • •  fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri comunitare;

 • •  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologii le care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 - Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Craiova, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări comunitare.

Valoarea investiției totale de capital este de 7.981.223 lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

In acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% din valoarea costului total de investiție.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-2 (notati convențional cu anii 0-1) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice comunitare.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activități care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare ”

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si întreținere

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •  varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 15 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (2 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • •  Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • •  Raportul Beneficiu - Cost; si

 • •  Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019)

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si intretinere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

399.061

399.061

0

0

-399.061

-399.061

2020

0

0

7.582.162

7.582.162

0

0

-7.582.162

-7.290.540

2021

1

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-59.033

2022

2

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-56.762

2023

3

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-54.579

2024

4

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-52.480

2025

5

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-50.461

2026

6

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-48.521

2027

7

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-46.654

2028

8

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-44.860

2029

9

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-43.135

2030

10

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-41.476

2031

11

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-39.880

2032

12

0

0

63.850

0

0

63.850

-63.850

-38.347

2033

13

0

0

-3.926.762

0

-3.990.612

63.850

3.926.762

2.267.607

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -6,30%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -5.998.182

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării comunitare, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt intrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării comunitare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor comunitare, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect”-„Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (Iei, cu TVA, preturi constante 2019)

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

GrantUE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si intretinere

Flux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

399.061

0

0

399.061

399.061

399.061

0

0

0

2020

7.582.162

0

0

7.582.162

7.582.162

7.582.162

0

0

0

2021

1

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2022

2

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2023

3

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2024

4

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2025

5

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2026

6

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2027

7

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2028

8

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2029

9

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2030

10

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2031

11

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2032

12

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

2033

13

63.850

63.850

63.850

63.850

0

0

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si întreținere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

 • d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2017, analiza economică se realizează numai în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se apropă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 30 milioane de lei.

în lipsa analizei economice, enumerăm următoarele beneficii economice necuantificate:

 • •  îmbunătățirea condițiilor de viață a comunității locale, ceea ce conduce la creșterea productivității acestora în activitățile pe care le desfășoară;

 • •  Atragerea investitorilor, păstrarea și atragerea forței de muncă tinere din localitate și împrejurimi, prin îmbunătățirea serviciilor sociale.

 • •  în perioada de implementare, proiectul susține sectorul construcții prin păstrarea și creearea unor locuri de muncă.

 • •  în perioada de exploatare, obiectivul va genera, de asemenea, locuri de muncă indirecte, ceea ce va duce la scăderea nivelului de șomaj și reducerea gradului de sărăcie.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care urmăresc obținerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt utile pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine.

în general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezentă în una din următoarele doua forme:

 • •  un buget fix și n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze rezultatele care pot fi obținute, măsurate în termeni de eficacitate (E);

 • •  un nivel fix al eficacității (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-eficacitatea unui proiect (a) este diferită de cea a unei intervenții concurente (b) se calculează ca raport:

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

în termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opțiunilor, pentru fiecare din opțiunile avute în vedere față de scenariul „a nu face nimic” se are în vedere următoarea abordare:

 • a. estimarea costurilor anuale de investiție și producție care sunt necesare pentru obținerea rezultatului așteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe parcursul vieții economice a proiectului;

 • b. estimarea valorii reziduale a investițiilor la sfârșitul vieții economice a proiectului (care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiției după perioada de referință);

 • c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investiție și operare pentru fiecare din alternative;

 • d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obținut și compararea indicatorilor de cost-eficacitate.

Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opțiunea cu cea mai mică valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) reprezintă alternativa optimă.

Rezultatele analizei cost-eficacitate

Valoare de inventar (lei)

3.119.313

Valoarea de investiție C+M (lei, fara TVA)

6.714.280

Raport

2,152

Utilizatori

380

Raport CostiUtilizatori

17.669

înregistrările contabile arată că valoarea de inventar a activelor este de 3.119.313 lei. Prin comparația cu valoarea investiție (lei, fără TVA) se observă că raportul cost de investiție:valoarea de inventar este de 2,152, ceea ce reprezintă aportul suplimentar adus de proiect.

Raportul cost-eficacitate, exprimat prin raportul între costul de investiție (lei fără TVA) și numărul de utilizatori (380 copii), este de 17.669 lei.

 • e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarea finanțării

 • •   întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •   controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •  stabilirea unei planificări financiare

 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •  impiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • •  planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

  • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

S-au analizat doua pachete de masuri pentru reabilitarea clădirii existente, in scopul ridicării acesteia la un standard funcțional eficient din punctul de vedere al destinației acesteia.

Pachetul de masuri Pl-1 = S1+S2+S3.1+S4+ II

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

 • • pentru pachetul de masuri Pl-1 avem, qT = 120.52 kW/m2 an (din care pentru încălzire qinc =

80.12 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 27.40 kW/m2 an si qn= 13.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 97.34.

Această valoare reprezintă o reducere de 79.54 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul de masuri Pl-1. în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un RM’=2.68 [m2K/W].

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-1 este de

 • 138473.24 Euro.

în această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-1 este de 1.97 ani.

Pachetul de masuri Pl-2 = S1+S2+S3.2+S4+ II

 • • pentru pachetul de masuri Pl-2 avem, qi = 121.56 kW/m2 an (din care pentru încălzire q;nc =

81.16 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 27.40 kW/m2 an si qy= 13.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 97.21.

Această valoare reprezintă o reducere de 79.37 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul de masuri Pl-2 . în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un RM’= 2.64 [m2K/W].

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-2 este de

 • 140322.24 Euro.

în această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-2 este de 2.00 ani.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că pachetele de soluții combinate satisface majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru pachetul de masuri Pl-1 cat si pentru pachetul de masuri Pl-2.

In cazul pachetului de masuri Pl-1 observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 1.97 ani iar economia de energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri Pl-2.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprinde folosirea vatei minerale de natura bazaltica la termoizolarea pereților exteriori, a invelitorii, a planseului peste subsol , cu avantajele si dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor analizate mai sus.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.

In urma aplicării pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, se asigura :

- o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 77.35 % o reducere a consumului de energie primara față de consumul inițial de : 78 %

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca scenariul propus - pachetul Pl-1 (care presupune termoizolare a pereților, planseului peste subsol si a invelitorii peste mansarda cu vata minerala de natura bazaltica) prezintă următoarele avantaje :

rezistenta la foc mai mare in ceea ce privește riscul la incendiu risc scăzut de emisii de substanțe nocive sub acțiunea focului rezistenta in timp a materialului in ceea ce privește riscul degradării sub acțiunea factorilor climatici

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat scenariul 1 care implica soluția de termoizolare a invelitorii peste mansarda cu vata minerala bazaltica. Avantajele termoizolarii cu vata minerala bazaltica, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

 • 1.  Economie de energie care se traduce printr-o valoare scăzută a coeficientului de conductivitate termica. Vata minerala bazaltica asigura o izolare termica in intervalul de temperatura -50C => 700-1000C.

 • 2.  Rezistenta la umiditate este o alta proprietate a acestui material izolant. Fibrele de vata minerala bazaltica sunt protejate de o substanța hidrofoba care permite utilizarea ei, de exemplu, ca strat hidroizolator pentru pardosele.

 • 3.  Siguranța la incendii/foc poate fi sporita printr-o izolație corecta. Vata minerala bazaltica este un produs incombustibil, nu intretinere arderea si nici nu emana gaze nocive sub acțiunea focului.

 • 4.  Rezistenta in timp reprezintă un alt avantaj demn de luat in considerare, deoarece roca bazaltica nu corodează si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte si rozătoare si nici nu putrezește. Așadar, izolarea casei constituie o investiție pe termn lung fara precedent.

 • 5. De asemenea, vata minerala bazaltica este un material ecologic deoarece nu dauneaza sanatatii si nu poluează mediul.

 • 6.  Protecția fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. In funcție de sortiment si grosime, structura fibroasa a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăți foarte bune de absorbție acustica.

 • 7. Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridica probleme fiind foarte ușoara si compatibila cu majoritatea materialelor de construcții.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 7.981.223,24 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4.993.192,77 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 6.714.279,71 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 4.195.960,31 lei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

  ID

  Indicator

  Persoane

  1S64

  Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolara)

  380 copii preșcolari (183 fete, 197 băieți) din care 10 copii cu CES.

 • c)  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de proiect:

 • >  numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant in anul școlar 2017-2018 este de 380 copii preșcolari ( 183 fete, 197 băieți) din care 10 copii cu CES.

 • >  Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate , se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

 • a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse.

Structura de rezistenta a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat si cadre de fațada cu rol secundar.

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

 • b) securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat risul de incendiu Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1 -1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-1999)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului; Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor; Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-a prevăzut suplimentarea numărului de hidranti interiori si amplasarea unui hidrant exterior precum si un rezervor de incendiu cu volumul util de 111 mc si o camera de pompe aferenta. De asemenea s-au prevăzut instalații de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de stingere

PI 13/3-2015 cu toate modificările si completările ulterioare - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, semnalizare si avertizare

Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate în construcții

Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor si Instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

Normativ I 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de protecție contra trăsnetului în construcții.

STAS 1478 - Construcții civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescripții fundamentale STAS 6647 - Masuri de siguranța contra incendiilor. Elemente pentru STAS 6793 - Lucrări de zidărie. Coșuri canale de fum pentru foc obișnuite la construcții civile. Prescripții generale.

STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Condiții

generale

STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CCL

HG 1739/2006-Categorii de construcții si amenajari care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim , ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale , în condițiile de igiena si sanatate.

S-au avut în vedere următoarele prescripții :

STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/3 - Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

STAS 13.149 - Fizica construcțiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Condiții de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependințelor din clădiri de locuit. Ventilarea naturala.

Prescripții de proiectare

STAS 8313 - Iluminatul în clădiri si în spatii exterioare, la clădiri civile si industriale

STAS 6221 - Iluminatul natural al încăperilor la clădiri civile si industriale

STAS 6646/1- Iluminatul artificial. Condiții generate pentru ilumina

136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizări casnice

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1342-Apa potabila

STAS 1795 - Canalizări interioare

STAS 1846- Canalizări exterioare. Debite. Prescripții de proiectare

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalațiilor de încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

STAS 12574 - Condiții de calitatea aerului din zonele protejate

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati

Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legătură cu aleile existente.

Accesul in clădire este retras de la circulația stradala .

Caile de circulație orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezintă obstacole, proeminente, muchii sau alte surse de rănire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranța utilizatorilor cu privire la instalațiile prevăzute în clădire s-a realizat pentru:

riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru

rezistenta de dispersie a prizei de pamant

riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trăsnet), prin obligativitatea prevederii ansamblului prizei de pamant.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

PI 18/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

CE - Normativ privind proiectarea clădirilor civile d.p.d.v. al cerinței de siguranța în exploatare

NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STAS 2965 - Scări - Prescripții generale de proiectare

P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

STAS 6131 - înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

STAS 6221/1989-lluminatul natural al încăperilor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

STAS 2912 - Protecția împotriva electrocutării. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - Iluminatul artificial

I 20 /2000- Normativ privind protecția construcțiilor împotriva traznetului

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in funcțiune a coșurilor de fum

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea stării tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranța în utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții

 • e) protecție împotriva zgomotului;- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta de faza de termoizolarea cu vata minerala bazaltica ce conduce la protecția împotriva zgomotului.

Elementele ce delimitează spatiile (încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de către ocupanți sa se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil.

Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de pereții exteriori, evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a clădirii .

S-au avut în vedere următoarele prescripții:

STAS 10.009 - Acustica în construcții. Acustica urbană de zgomot. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 6156- Acustica in construcții. Protecția împotriva zgomotului in construcții civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

 • f) economie de energie și izolare termică;

Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale . Consideram ca prin soluțiile propuse s-a asiguram economia de energia si izolare termica.

Beneficiarul are obligația ca la terminarea lucrărilor sa obțină certificat energetic la recepția la terminarea lucrărilor.

S-au avut in vedere următoarele prescripții:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al

elementelor de construcție ale clădirii

STAS 6472/4- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea ” elementelor construcție la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

STAS 6472/6- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții cu punți termice

STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilității la aer a elementelor si materialelor de construcții.

STAS 4839 - Instalații de încălzire. Numărul de grade, zile.

C 107/3 -2010- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor

C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Prin soluțiile propuse pe partea de instalații s-a asigurat utilizarea resurselor naturale.

Prin soluțiile propuse pe partea de instalații s-a asigurat utilizarea resurselor naturale .

In faza de audit energetic, pe baza unei metode de calcul, s-a urmărit reducerea globala a rezistentei termice unidirecționale (in câmp curent), funcție de tipul elementului.

In acest scop s-a urmărit atingerea unei exigente de performanta , prin izolarea termica a clădirii pentru menținerea unui nivel corespunzător al temperaturii aerului interior si suprafețelor delimitatoare interioare. Confortul termic se obține prin realizarea anvelopei termice cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime la pereți, de 30 cm la termoizolarea șarpantei si de 10 cm la planseul peste subsol soluții care asigura si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din aluminiu.

Exigentele de performanta legate de confort termic in clădiri se considera satisfăcute in condițiile in care randamentul activitatilor devine, fara a fi necesare consumuri nejustificate de energie pentru funcționarea instalației de încălzire sau răcire. Aceste exigente , vor fi satisfăcute prin : refacerea instalației de distribuție a agentului termic cu conducte noi, înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, înlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati.

Suplimentar acestor exigente, aproape minimale de respectat, pentru obținerea unor performante energetice superioare, cat si mai aproape de nivelul tehnologic actual s-au propus si SOLUȚII ENERGETICE ALTERNATIVE :

Montare panouri solare si boilere cu o serpentina care sa asigure apa calda menajera de cosum

Ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 7.981.223,24 lei, din care C+M: 4.993.192,77 lei ( cu TVA 19% inclus)

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție- Bugetul local si alte surse de finanțare legal constituite

7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificat de Urbanism nr. 635/13.04.2018 .

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se ataseaza la documentație.

 • 7.3. Extras de Carte Funciara

Se ataseaza la documentație.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul

 • 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica

Clasarea notificării.

 • 7.6. Avize acorduri si studii specifice

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

Studiu luminotehnic.

 • b) Studiu de trafic si studiu de circulație, după caz. Nu este cazul.

 • c) Alte studii de specialitate-Nu este cazul.

 • d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice Nu este cazul.

 • e) Studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

  EXPERTIZA

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii: "GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI" STR.G-RAL ȘTEFAN FALCOIANU NR.6,MUN.CRAIOVA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

532295,62

101136,17

633431,78

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 1

532295,62

101136,17

633431,78

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8599,00

1633,81

10232,81

3.1.1. Studii de teren

3000,00

570,00

3570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

5599,00

1063,81

6662,81

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4000,00

760,00

4760,00

3.3

Expertiza tehnica

33440,00

6353,60

39793,60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

24960,00

4742,40

29702,40

3.5

Proiectare

269450,00

51195,50

320645,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

49920,00

9484,80

59404,80

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10843,00

2060,17

12903,17

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

15000,00

2850,00

17850,00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

193687,00

36800,53

230487,53

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

116449,00

22125,31

138574,31

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

46267,00

8790,73

55057,73

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

23057,00

4380,83

27437,83

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

23210,00

4409,90

27619,90

3.8.2. Dirigentie de șantier

70182,00

13334,58

83516,58

Tota

capitol 3

456898,00

86810,62

543708,62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3265834,13

620508,49

3886342,62

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A

ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII EXISTENTE

990534,04

188201,47

1178735,51

4.1.2 EXTINDERE CLĂDIRE PRIN MANSARDARE

1657515,92

314928,02

1972443,94

4.1.3 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI

273707,45

52004,42

325711,87

4.1.4 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

17100,00

3249,00

20349,00

4.1.5 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE IN CLĂDIRI

220812,30

41954,34

262766,64

4.1.6 LUCRĂRI NECESARE IN VEDEREA OBȚINERI AVIZULUI ISU

106164,42

20171,24

126335,66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

325994,00

61938,86

387932,86

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

778608,50

147935,62

926544,12

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

646914,50

122913,76

769828,26

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 4

5017351,13

953296,73

5970647,86

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

87820,29

16685,86

104506,15

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

71836,56

13648,95

85485,51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15983,73

3036,91

19020,64

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

46156,00

0,00

46156,00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

20980,00

0,00

20980,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4196,00

0,00

4196,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

20980,00

0,00

20980,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

554964,67

105443,29

660407,96

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18794,00

3570,86

22364,86

Tota

capitol 5

707734,96

125700,01

833434,97

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6714279,71

1266943,53

7981223,24

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4195960,31

797232,46

4993192,77

In preturi InforEuro la august 2018; 1 euro=4.6238

Data: 09.04.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

maikoffice. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII EXISTENTE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

190911,98

36273,28

227185,26

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA

356441,30

67723,85

424165,15

4.1.3

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL

13121,22

2493,03

15614,25

4.1.4

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

430059,54

81711,31

511770,85

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

990534,04

106490,16

666964,66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

574796,21

109211,28

684007,49

4.5.1 - Rulouri verticale din aluminiu-parter

24987,00

4747,53

29734,53

4.5.2 - Dotări interioare

549809,21

104463,75

654272,96

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

574796,21

109211,28

684007,49

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1565330,25

215701,44

1350972,15

Data: 09.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: EXTINDERE CLĂDIRE PRIN MANSARDARE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

STRUCTURA EXTINDERE

156041,37

29647,86

185689,23

4.1.2

STUCTURA LIFT

46450,45

8825,59

55276,04

4.1.3

ARHITECTURA

1455024,10

276454,58

1731478,68

TOTAL l-subcap. 4.1.

1657515,92

314928,03

1972443,95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14355,00

2727,45

17082,45

TOTAL II - subcap. 4.1

14355,00

2727,45

17082,45

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

47850,00

9091,50

56941,50

4.3.1 ASCENSOR PEROANE- 3 STATII

47850,00

9091,50

56941,50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

47850,00

9091,50

56941,50

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1719720,92

326746,98

2046467,90

Data: 09.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:offi ce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

71033,62

13496,39

84530,01

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

202673,83

38508,03

241181,86

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

273707,45

52004,42

325711,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

215220,00

40891,80

256111,80

TOTAL II - subcap. 4.1

215220,00

40891,80

256111,80

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

505780,00

96098,20

601878,20

4.3.1

DUPLEX Inter 850

399924,00

75985,56

475909,56

4.3.2

Clapeta circulara rezistenta la foc D=315

35280,00

6703,20

41983,20

4.3.3

Grile de exterior

3600,00

684,00

4284,00

4.3.4

Split unitate interioara + exterioara

66976,00

12725,44

79701,44

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

505780,00

96098,20

601878,20

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

994707,45

188994,42

1183701,87

Data: 09.04.2019

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:offi ce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

17100,00

3249,00

20349,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

17100,00

3249,00

20349,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16440,00

3123,60

19563,60

TOTAL II - subcap. 4.1

16440,00

3123,60

19563,60

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

38360,00

7288,40

45648,40

4.3.1

REZERVOR DE ACUMULARE CU 1 SERPENTINA 500L

17360,00

3298,40

20658,40

4.3.2

K1T PANOURI SOLARE

21000,00

3990,00

24990,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

38360,00

7288,40

45648,40

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

71900,00

13661,00

85561,00

Data:09.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

maikoffi ce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE IN CLĂDIRI

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

220812,30

41954,34

262766,64

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

220812,30

41954,34

262766,64

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17325,00

3291,75

20616,75

TOTAL II - subcap. 4.1

17325,00

3291,75

20616,75

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

40425,00

7680,75

48105,75

4.3.1.

GENERATOR 45kVA

23100,00

4389,00

27489,00

4.3.2.

SISTEM SUPRAVEGHERE SI ANTIEFRACTIE

17325,00

3291,75

20616,75

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

40425,00

7680,75

48105,75

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

278562,30

52926,84

331489,14

Data: 09.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI NECESARE IN VEDEREA OBȚINERI AVIZULUI ISU

Data: 09.04.2019


Beneficiar/lnvestitorProiectant, ONSULTING S.R.L.


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.2

INSTALAȚIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

44486,22

8452,38

52938,60

4.1.3

CABINA GRUP POMPARE

53195,05

10107,06

63302,11

4.1.4

LUCRĂRI -REZERVOR

8483,15

1611,80

10094,95

TOTAL

1 -subcap. 4.1.

106164,42

20171,24

126335,66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

62654,00

11904,26

74558,26

TOTAL II - subcap. 4.1

62654,00

11904,26

74558,26

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

146193,50

27776,77

173970,27

4.3.1.

GRUP POMPARE HIDRANTI EXTERIORI SI INTERIORI

32550,00

6184,50

38734,50

4.3.2

REZERVOR 111 MC

78750,00

14962,50

93712,50

4.3.3

INST.DETECȚIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

34893,50

6629,77

41523,27

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

146193,50

27776,77

173970,27

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

315011,92

59852,27

374864,19

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240. Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: AMENAJARI EXTERIOARE

Data: 04.09.2018


Beneficiar/lnvestitor


S.C.HARD EXPERT^

A W

Proiectant,

>NSULTING S.R.L.


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

TEREN DE JOACA

52821,01

10035,99

62857,00

4.1.2

TEREN DE SPORT

170759,46

32444,30

203203,76

4.1.3

SISTEMATIZARE VERTICALA-SPATII VERZI

29814,95

5664,84

35479,79

4.1.4

PLATFORME BETONATE

52420,79

9959,95

62380,74

4.1.5

PLATFORME DALATE-TROTUAR

27696,22

5262,28

32958,50

4.1.6

ÎMPREJMUIRE SI PORTI

198783,19

37768,81

236552,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

532295,62

101136,17

633431,79

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

72118,29

13702,48

85820,77

4.5.1- DOTĂRI EXTERIOARE

72118,29

13702,48

85820,77

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

72118,29

13702,48

85820,77

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

604413,91

114838,65

719252,56

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE

PRIN IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR

DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA -„Grădiniță cu program prelungit Casuta cu povesti,

str. G-ral Ștefan Falcoianu, Nr. 6, Municipiul Craiova ,jud. Dolj ”

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total

 • 7.981.223,24 Iei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4.993.192,77 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 6.714.279,71 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 4.195960,31 lei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

  ID

  Indicator

  Persoane

  1S64

  Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolara)

  380 copii preșcolari (183 fete,

  197 băieți) din care 10 copii cu CES.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de proiect:

 • > numărul de participanți la procesul educațional in unitatea de invatamant in anul școlar 2017-2018 este de 380 copii preșcolari ( 183 fete, 197 băieți) din care 10 copii cu CES.

 • > Categoria infrastructurii subiect al proiectului : preșcolar

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

PROIECTANT

SC H ARI) EXPERT CONSULTING SRL