Hotărârea nr. 202/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 202


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.202

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.64618/2019, rapoartele nr.67873/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.71623/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Titlului II-Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotararea nr. 202/2019

INTRĂRI BUNURI în domeniul privat

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Sup /mp/ buc

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrator

1

Modul aplicația ProTaxi-Radiere/scădere creanțe

1

pv receptie 193796/2018; Direcția Impozite si Taxe

6783

CLM

2

Modul acces notariate- Direcția Impozite și Taxe

1

pv receptie 215727/2018; Direcția Impozite si Taxe

13447

CLM

3

Sistem complet de supraveghere video cu 4 camere - Parcul Puskin

1

pv recepție nr.215446/2018

4900

CLM

4

5

Presedinte de Sedintă,

Romulus Victor NICOLICEA