Hotărârea nr. 201/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 201


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 201

privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.65004/2019, rapoartele nr.67909/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.71623/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36, alin.2, lit c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.183/2005, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 100 mp., situat în bd.Oltenia, zona bl.151-152, în sensul schimbarii părții contractante Nicola Toma Întreprindere Individuală, cu Nicola Toma-Nicola Marius Nicușor, Succesor Întreprindere Individuală.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.183/2005.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005, nr.408/2010, nr.133/2011 și nr.90/2016.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Nicola Marius Nicușor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                           7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                  Nicoleta MIULESCU