Hotărârea nr. 20/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 20 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.20 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.2406/2019, rapoartele nr.2544/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.12358/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Titlului II-Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil;

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public, a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 20/2019

INTRĂRI BUNU

în domeniul privat

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Sup/mp/ buc

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

1

Autoturism Ford Ecosport Trend

4

PV receptie 203019/2018 ,cod clas 2.3.2.1.1 , durata functionare 5ani

334.580,82 lei

2

Sistem Statie grafica HPZ4G4 +Monitor HPZ24iG2

2

pv de receptie nr.213755/2018 ; cod clas 3.2.4, durata functionare 4ani

21767,48

3

Centrala SMS GATEWAY SMSEAGLE NXS - 97000 -3G

1

pv de receptie nr.213755/2018 ; cod clas 3.2.4, durata functionare 4ani

4143,58

4

Buldoexcavator cu cupa si ciocan hidraulic pt spargere beton

1

pv de receptie nr.205007/2018 ; cod clas 2.1.20.1, durata functionare 6ani

415905

5

Perie profesionala pentru teren de fotbal

2

PV receptie 201814/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata functionare 6ani

6664

6

Masina de tuns gazon pentru teren fotbal "Toro Prostripe

560" model 02656

5

PV receptie 201820/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata functionare 8ani

50575

7

Aplicator de ingrasaminte pentru teren fotbal SR 2000

2

PV recepție 201830/2018 ,cod clas 2.1.21.1.1 , durata funcționare 6ani

9829,4

8

Masina de marcaj pentru teren fotbal Komby MK III

1

PV receptie 201835/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata functionare 8ani

5950

9

Tocător hidraulic de resturi vegetale TIFERMEC DEC 450L

1

PV receptie 201828/2018,cod clas 2.1.21.6 , durata functionare 8ani

41650

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

ANEXA NR.2 LA HCL NR.20/201

Trecerea din inventarul domeniului privat

în inventarul domeniului public

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Nr inv in dom privat

Valoare Inv/lei.

1

Locuință V Rosie bl.7 ap 12, 1 cam, 13,61 mp

11001041

22.008,73

2

Cladire P+1 Centru Recuperare Lunca

11001643

24.597.596,06

președinte de ședință,

Adrian COSMAN