Hotărârea nr. 2/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 2 privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervențiipentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe CaleaSeverinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii detramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernelede Sus-Faza 2


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.2

privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.692/2019, rapoartele nr.693/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.696/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2 și rapoartele nr.10/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.12/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.14/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.16/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.18/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri publice și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii de ~                                                                                                                                 5

tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiției, în forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție:

 • a)   prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta;

Cadrul de analiza

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Programul de finantare: POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARA 4, Prioritatea de Investitii 4e; Obiectiv Specific 4.1.

 • -   Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana.

Perioada de referinta

Perioada de referinta pentru analiza financiara este de 25 ani.Aceasta perioada este impartita in trei etape:

 • -   Etapa de pre-implementare a proiectului - cu durata de 5 luni (2018),

 • -   Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani, din care etapa de Constructii si instalatii inclusiv livrare echipamente/utilaje cu montaj de 19 luni (2019-2020)

 • -   Etapa de operare a proiectului - cu durata de 22 ani - incepand cu 2021

Nota: perioadele mentionate pot varia in functie de momentul semnarii contractului de finantare

 • b)   analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

In privinta cererii de bunuri si servicii, transportul public local face parte integranta din serviciile comunitare de utilitati publice asupra carora se poate interveni eficient, prin metode performante, in sensul scaderii consumurilor energetice si implicit a impactului uman asupra mediului prin diminuarea corespunzatoare a emisiilor cu efect de sera.

Transportul public de calatori in Municipiul Craiova, este asigurat de operatorul licentiat Regia Autonoma de Transport Craiova (RAT Craiova), care dispune la nivelul municipiului de doua tipuri de retele principale de transport:

 • • Retea de linii de tramvai;

 • • Retea de linii de autobuze.

Activitatea de transport in comun a RAT Craiova se caracterizeaza la momentul actual prin urmatorii indicatori tehnici si economici aferenti retelei de linii de tramvai:

Indicatori

Tramvaie

Lungimea retelei de transport (km)

35 |

Parcul inventar din dotare (buc)

25 |

Parcul circulant de autovehicule (buc)

25 |

Coeficientul de utilizare

15% |

Parcursul mediu anual efectuat (veh x km)

56.548,10 |

Numar de calatori transportati lunar

363.325,14 ]

Sursa: Studiul privind fluxul de calatori in municipiul Craiova (2017)

Gradul de uzura al caii de rulare, precum si vechimea in exploatare a liniilor (de peste 30 de ani), are efecte negative asupra calitatii vietii locuitorilor orasului, atat direct, prin calitatea nesatisfacatoare a serviciului de transport si dificultatile induse in conditiile de desfasurare a traficului general, cat si indirect, prin presiunile asupra bugetului local datorate nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare si intretinere si prin nivelul ridicat al emisiilor poluante.

In cadrul PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE CRAIOVA (P.M.U.D. CRAIOVA) au fost identificate urmatoarele necesitati comune cu proiectul de fata, referitoare la calea de rulare si infrastructura necesara liniilor de tramvai:

 • •   imbunatatirea suprafeței caii de rulare si a marcajelor (standarde pentru suprafața, marcaje vizibile pe timp de noapte),

 • •  propunerea de proiect 2.1.1.3 Modernizare cale de tramvai (in cale proprie) pe Calea Severinului in zona industriala Cernele de Sus

Toate activitatile incluse in proiectul de fata se regasesc in totalitate in cadrul principalelor strategii aferente organizarii urbane la nivelul arealului Craiova, respectiv PMUD si SIDU, fiind cuprinse in planurile de actiune pe termen scurt si mediu ca potentiale solutii in vederea diminuarii emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

Conform raportului special “Eficacitatea proiectelor de TPU cofinantate de UE (2014)” realizat de Curtea de Conturi Europeana, mobilitatea urbana reprezinta 40% din totalul emisiilor de CO2 generate de transportul rutier si pana la 70% din emisiile altor poluanti.

Zona supusa interventiei se caracterizeaza prin poluarea concentrata produsa de numarul de autovehicule aflate in trafic pe Calea Severinului care genereaza o parte din emisiile G.E.S. Zona industriala, situata pe sectorul de referinta al Caii Severinului, contribuie de asemenea, la poluarea zonei de influenta. In prezent, pasagerii din tramvaie, care tranziteaza zona, sunt nevoiti sa suporte timpi de calatorie mai mari decât in mod normal, disconfort general in traficul zonal, situatie care conduce la descurajarea utilizarii mijloacelor publice de transport in comun și in consecinta, la o eficienta economica redusa.

Prin implementarea prezentului proiect, potentialul de reducere a emisiilor de CO2 fata de situatia existenta, este de minim 3,3%, masurile de modernizare in acest sens devenind astfel prioritare, in acord cu politicile generale si strategiile dezvoltate la nivel de tara si local.

Promovarea transportului public, reprezinta baza unor proiecte locale care vizeaza ameliorarea mediului urban si nu in ultimul rand, realizarea unui transport durabil si atractiv. La capacitati de transport comparabile, avantajele transportului public fata de cel individual, sunt numeroase: economie de energie si de spatiu, reducerea nivelului de poluare fonica si a aerului, siguranta circulatiei si a calatorului.

In toate tarile Uniunii Europene se evidentiaza eforturile sustinute de promovarea transportului public pe sine, in defavoarea celui particular. In conditiile in care aglomeratia in trafic si poluarea sunt adevaratele probleme ale municipalitatii, utilizarea transportului public devine prioritara si o alternativa viabila pentru deplasarile zilnice, cu impact redus asupra mediului inconjurator.

 • c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

c.1) Analiza financiara

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, precum si a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea interventiei financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a alcatuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizeaza informatii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investitiei, sursele de finantare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce va fi determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata corespunzatoare, rata interna de rentabilitate financiara si raportul cost/ beneficii. Acesti indicatori se regasesc calculati in cadrul modelului de calcul Excel. Acesti indicatori sunt prezentati si in Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat

De mentionat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operationale daca aceasta este nedeductibila.

Beneficiarul investitiei propuse nu este inregistrat ca platitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecinta in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operationale includ valoarea TVA. De asemenea, valoarea TVA este luata in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Perioada de referinta aleasa este de 25 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referinta pastrarea situatiei existente, considerand consumuri anuale similare anului de referinta 2018.

Analiza este realizata incremental cu scopul de a evidentia efectul investitiei asupra infrastructurii de transport de interes public - cale de rulare.

Cursul valutar utilizat este cel precizat in cadrul Ghidului Specific - POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4e; Obiectiv Specific 4.1., respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2014-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculati pe baza proiectiei fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuarii analizei.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investitii, indiferent de sursa de finantare.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 22 de ani de operare la care se adauga 3 ani de pre-impmenetare si implementare investitie.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in urmatoarele categorii:

 • 1. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente tramvaiului sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile nete si cele aferente contributiilor salariale din partea angajatorului si angajatului (inclusiv impozit). Aceste costuri se regasesc in cadrul tabelului B - „Cheltuieli cu personalul”

 • 2. Cheltuielile privind intretinerea si reparatia infrastructurii caii de rulare au fost estimate avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta per suprafata/ lungime de infrastructura. Tariful include costurile aferente urmatoarelor elemente de infrastructura:

 • •  Linie aeriana de contact

 • •  Retea electrica de alimentare

 • •  Cale de rulare

 • •  Sistem de drenaj gravitational

 • •   Statii pentru calatori

 • •  Aparate de cale

 • 3. Alte cheltuieli aferente exploatarii

Modul de calcul aferent acestor costuri se regaseste detaliat si preconizat in cadrul tabelului B aferent Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexei 2 -Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat:

In ceea ce priveste costul de inlocuire, acesta nu a fost luat in considerare deoarece perioada de operare concide cu durata normala de functionare conform Hotararii nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe:

Codul de clasificare

Denumire active fixe

Durate normale de functionare -ani-

1.3.3

Infrastructura si statii de tramvaie

24-36

I.3.4.2.

Retele electrice de contact pentru linii de tramvai

20-30

Din punct de vedere strict al costurilor operationale, impactul este pozitiv; acestea vor scadea rezultand economii la bugetul municipiului.

Veniturile aferente investitiei constau in alocari de la bugetul local in vederea operarii investitiei.

c.2) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investitiei trebuie sa demonstreze ca interventia propusa este sustenabila din punct de vedere financiar si nu va periclita capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv. Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza:

E    Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

-

-

-

- 1 - 1 - 1

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

114.287,60

16.368.390,25

38.192.910,59

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

2.332,40

371.919,96

867.813,24

Total intrări

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

- 1 - 1 -

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

-

-

-

- 307.021 |

- 318.352 |

- 318.461 |

Costuri totale cu investitia

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

Total ieșiri

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

- 307.021 |

- 318.352 |

- 318.461 |

Flux de numerar

lei

-

-

-

307.021

318.352

318.461

Flux de numerar cumulat

lei

-

-

-

307.021

625.373

943.834

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2024

2025

2026

2027

2028

2029

INTRARI

Venituri din exploatare

lei |               -                     -                          -                           -                     -                     -

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

Total intrări

lei |

-

-

-

-

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei |

-    324.831 |-

331.327 |-

337.954 |-

344.713 |-

351.607 |-

358.639 |

Costuri totale cu investitia

lei

Total ieșiri

lei |

- 324.831 |-

331.327 |-

337.954 |-

344.713 |-

351.607 |-

358.639 |

E

Flux de numerar

lei

324.831

331.327

337.953,78

344.712,86

351.607

358.639

Flux de numerar cumulat

lei

1.268.665

1.599.992

1.937.945,90

2.282.658,76

2.634.266

2.992.905

Verificare suste nabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2030

2031

2032         203:

3        2034

2035

2036

INTRARI

Venituri din exploatare

lei |              -                    -                    -

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

Total intrări

lei |             -                    -                    -

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

-   365.812

-   373.128

-   380.591

-   388.203

-   395.967

-   403.886

-   411.964

Costuri totale cu investitia

lei

Total ieșiri

lei

- 365.812

- 373.128

- 380.591

- 388.203

- 395.967

- 403.886

- 411.964

Flux de nume rar

lei

365.812

373.128

380.591

388.203

395.967

403.886

411.964

Flux de nume rar cumulat

lei

3.358.717

3.731.845

4.112.436

4.500.639

4.896.606

5.300.492

5.712.456

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2037

2038

2039

2040

2041

2042

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

-

-

-

-

-

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

Total intrări

lei

-

-

-

-

-

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

-   420.203

-   428.607

-   437.179

-   445.923

-   454.841

-   463.938

Costuri totale cu investitia

lei

Total ieșiri

lei

- 420.203

- 428.607

- 437.179

- 445.923

- 454.841

- 463.938

Flux de numerar

lei

420.203

428.607

437.179

445.923

454.841

463.938

Flux de numerar cumulat

lei

6.132.659

6.561.266

6.998.445

7.444.368

7.899.209

8.363.147

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

VAFN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior fata de anii urmatori ai analizei.

Scenariul I -Nerecomandat

Costurile estimate pentru realizarea investitiei

44.331.513,71 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-37.592.430 lei

Scenariul II - Recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investitiei

47.059.720,57 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-38.364.076 lei

In Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul II.

In Anexa 2 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul I.

Prin implementarea proiectului de investitii aferent infrastructurii caii duble de rulare a tramvaiului, din prisma beneficiarului, se inregistreaza venituri din economiile obtinute ca urmare a reabilitarii/modernizarii retelei de infrastructura rutiera. In continuare, administratiei locale ii revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestui tip de infrastructura. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Craiova a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor de operare aferente investitiei, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investitii se vor obtine economii la cheltuielile cu intretinerea si repararea.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investitiei RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investitiei VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine costul total cu investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Prin faptul ca VAN si RIR au valori negative este dovedit faptul ca proiectul necesita interventie financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil. VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare. Acest lucru este putin relevant deoarece proiectul este unul negenerator de profit, principalele sale beneficii fiind de ordin economico-social. În domeniul abordat investitia aduce beneficii pe termen lung, altele decat cele financiare, in special prin cresterea calitatii vietii populatiei si rpin reducerea emisiilor de GES si a noxelor generate de traficul motorizat.

Scenariul I

RIR - Rata interna de rentabilitate

-14.48%


-11.99%


Scenariul II

RIR - Rata interna de rentabilitate

 • d) Analiza economica si analiza cost-eficacitate;

d.1) Analiza economica

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta pentru societate, si in consecinta, merita sa fie cofinantat din fonduri nerambursabile. Pentru alternativa selectata beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului, si mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului.

Plecand de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecvati, pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de iesire, se schiteaza un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate in considerare de catre analiza financiara.

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si sociala a Municipiului Craiova, ca urmare a implementarii investitiei, consta in transformarea preturilor pietei utilizate in analiza financiara in preturi contabile si luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti pentru proiect.

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, platile asigurarilor sociale si determinarea externalitatilor.

Efectuarea corecțiilor fiscale

In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor sociale au fost excluse din calcul.

Corectii fiscale

Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de conversie:

Tipul costului

Factorii de conversie specifici

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile

Corectie fiscala - TVA

84,03%

Corectii fiscala - subventiile acordate

0,00%

Corectie fiscala - contributii angajator

0,00%

Conversia preturilor financiare in preturi economice

Costul cu investitia

96,00%

Costuri operationale si de intretinere

Procent forta de munca

100,00%

Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca

96,00%

S-au luat in considerare costurile si beneficiile socio-economice, dupa cum urmeaza:

Beneficii economico- sociale directe - cuantificabile:

Astfel, beneficiile economico-sociale directe sunt urmatoarele:

> Beneficiul obtinut prin reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a reabilitatii infrastructurii caii de rulare a tramvaiului si a retelei electrice

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) provenite din transportul rutier urban, trebuie sa fie realizata printr-o abordare integrata, eficienta din punct de vedere al costurilor, care sa combine inovatia din domeniul tehnologiei de propulsie a autovehiculelor si utilizarea „combustibililor ecologici”.

Dioxidul de Carbon (CO2) este foarte nociv pentru sanatate si este considerat ca avand un rol important in procesul de incalzire globala.

Ipotezele luate in considerare pentru calculul acestui beneficiu sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Emisii

UM

Valoare fara proiect

Valoare cu proiect

Diferenta

Emisii de CO2

tone/an

77

74,46

3,3%

In monetizarea impactului reducerii de CO2 au fost luat in calcul costul CO2:

Costul emisiilor generate de transportul rutier (la preturile din 2007) cf Directiva CE 33/2009

UM

Valoare

CO2

Eur/kg

0,035

 • >  Beneficiul reducerii mortalitatii datorate poluării aerului

Un alt beneficiu, masurat de asemenea in bani, va fi si cel legat de reducerea mortalitatii datorate emisiilor poluante ale traficului rutier.

Conform Organizatiei Mondiale de Sanatate, la nivelul Romaniei sunt anual ~ 24.883 de decese datorate poluarii datorate traficului rutier. Analizand situatia pe orasele mari, in Municipiul Craiova ~ 339 de persoane mor anual din cauza poluarii datorate traficului rutier si a emisiilor de noxe.

Conform Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), valoarea monetara a mortalitatii este estimata la ~ 0,9 milioane euro. S-a estimat reducerea cu 1% a mortalitatii din oras ca urmare a implementarii proiectului, astfel ca valoarea monetara a reducerii mortalitatii s-a estimat la -13,976,031 lei anual.

 • >  Beneficiul reducerii bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

Un alt beneficiu, masurat de asemenea in bani, va fi si cel legat de reducerea bolilor respiratorii datorate emisiilor poluante ale traficului rutier.

Conform studiului „Respiratory health effects of air pollution with particles and modification due to climate parameters in an exposed population: long and short term study”, la nivel urban sunt aproximativ 83 de persoane/100.000 de locuitori cu bronsite cronice avand ca principala cauza poluarea datorata traficului rutier. Astfel, s-a estimat un numar de 251 de persoane anual la nivelul orasului Craiova ce se imbolnavesc de bronsite cronice datorita poluarii traficului rutier.

Estimarea realizata este de reducere a incidentei bronsitelor cronice ca urmare a implementarii proiectului cu ~ 2%.

Costul tratarii bronsitelor acute a fost estimat la 209.000 de euro/caz, conform Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

In ceea ce priveste atacurile de astm din cauza poluarii aerului datorate traficului rutier, conform aceluiasi studiu, aproximativ 54 de imbolnaviri/100.000 de locuitori survin anual in mediul urban. Extrapoland, valoarea la nivelul orasului Craiova este de ~164 de persoane anual ce au atacuri de astm.

Estimarea realizata este de reducere a incidentei atacurilor de astm ca urmare a implementarii proiectului cu ~ 2%.

Costul tratarii atacurilor de astm a fost estimat la 31 de euro/persoana, conform Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

O analiza detaliata a acestui beneficiu economico-social se prezinta in Sectiunile H si I din Anexa 1 -Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexa 2 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat

Evaluarea intrarilor si ieșirilor in preturi contabile

In afara influentelor de ordin fiscal si al externalitatilor, preturile reale sunt distorsionate de mecanismele de piata. Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de conversie:

Tipul costului

UM

Factorii de conversie specifici

Evaluarea intrărilor si ieșirilor in preturi contabile

Corectie fiscala - TVA

%

84,03%

Corectii fiscala - subventiile acordate

%

0,00%

Corectie fiscala - contributii angajator

%

0,00%

Conversia preturilor financiare in preturi economice

Costul cu investitia

%

96,00%

Costuri operationale si de intretinere

Procent forta de munca

%

100,00%

Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca

%

96,00%

Verificarea rentabilitatii economice a proiectului

Realizarea acestei investitii va determina imbunatatirea conditiilor de mediu ale municipiului Craiova si a calitatii vietii cetatenilor prin reducerea emisiilor poluante.

Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeaza. Indicatorii economici arata ca proiectul de investiții are o rentabilitate sociala ridicata, depasind rata de actualizare de 5%:

Rata interna de rentabilitate economica (RIRE)

%

37.71%

Valoarea actualizata neta economica (VANE)

Lei

177.189.336

Analiza economica, are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului obtinandu-se in final o valoarea totala a fluxului de numerar actualizat de aproximativ 177.189.336 Lei pentru o rata de actualizare de 5%. Raportul beneficiu/cost releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate economica de 37,71% este superioara ratei de discontare de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere economic a proiectului.

O detaliere a analizei economice a proiectului este prezentata in cadrul Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexa 2 - Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat

d.2) Analiza cost-eficacitate

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finantare, consideram ca efectul principal este imbunatatirea calitatii vietii populatiei si diminuarea emisiilor de CO2 prin prisma asigurarii unei retele de infrastructura rutiera de transport public reabilitata. Prin urmare atat raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la kilogram de CO2 echivalent redus.

Scenariul I -Nerecomandat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de kg CO2e redus

kg CO2e

83,160

Costuri totale actualizate

lei

44.664.136

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/ kg CO2e

537

Scenariul II -Recomandat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de kg CO2e redus

kg CO2e

89,859

Costuri totale actualizate

lei

45.578.206

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/ kg CO2e

507

 • e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In vederea cresterii sanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des intalnite in raport cu acest tip de investitie si finantare.

Descriere

Semnarea intarziata a contractului de finanțare

Masuri de reducere

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel incat toate eventualele probleme ce pot intarzia semnarea contractului sa fie depasite din timp, astfel incat sa nu fie necesare clarificari suplimentare din partea ADR sau a AM-POR.

Tip risc

Institutional

Probabilitate

Mica

Importanta

Medie

Descriere

Intarzieri in atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari

Masuri de reducere

Echipa UIP va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel incat toate sectiunile documentatiei de atribuire sa fie cat mai clare si sa reduca riscul solicitarilor de clarificari sau al contestatiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experienta astfel incat sa nu apara erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestatii.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanta

Mare

Descriere

Gestionarea deficitara a fondurilor alocate proiectului

Masuri de reducere

Membrii UIP aferente proiec pe evaluarea e

vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile tului in vederea respectarii incadrarii in liniile bugetare, cu accent igibilitatii cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mica

Importanta

Mare

Descriere

Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrarilor

Masuri de reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de executie a lucrarilor vor fi evitate prin monitorizarea periodica a stadiului acestora. Avand in vedere ca nu se poate depasi "fereastra de timp" limitata la perioada vacantei de vara, in contractul de executie lucrari vor fi prevazute termene si obligatii extrem de stricte, cu penalizari corespunzatoare astfel incat executantul sa realizeze lucrarea in termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie

Importanta

Mare

Descriere

Aplicarea de corectii financiare

Masuri de reducere

Echipa UIP va superviza in permanenta toate aspectele ce pot genera corectii financiare din partea AM-POR, si anume: respectarea intocmai a prevederilor legislatiei de achizitii publice, respectarea obligatiilor contractuale de catre operatorii economici, respectarea cerintelor tehnice si de calitate ale proiectului de catre executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanta

Mare

Descriere

Intarzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata/ cereri de rambursare

Masuri de reducere

Echipa UIP va acorda o atentie deosebita intocmirii cererilor de plata si de rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. In cazul in care intarzierile se datoreaza unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local pana la remedierea situatiei.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mica

Importanta

Medie

*Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor optiuni.

ANEXA 1 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA SCENARIULUI RECOMANDAT - Scenariul 2

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariul 2 Recomandat

Tabel A Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,1

Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

110.250

117.196

122.821

128.594

134.509

137.199

139.943

142.742

145.597

148.509

151.479

154.509

157.599

160.751

163.966

167.245

170.590

174.002

177.482

181.032

184.653

188.346

192.113

195.955

199.874

Total cheltuieli cu personalul

257.670

273.903

287.050

300.542

314.367

320.654

327.067

333.608

340.280

347.086

354.028

361.109

368.331

375.698

383.212

390.876

398.694

406.668

414.801

423.097

431.559

440.190

448.994

457.974

467.133

2

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

2,2

Linie aeriana de contact

lei

175.000

184.625

195.149

204.906

215.151

219.454

223.843

228.320

232.887

237.544

242.295

247.141

252.084

257.126

262.268

267.514

272.864

278.321

283.888

289.565

295.357

301.264

307.289

313.435

319.704

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

33,65

35,50

37,53

39,41

41,38

42,20

43,05

43,91

44,79

45,68

46,60

47,53

48,48

49,45

50,44

51,44

52,47

53,52

54,59

55,69

56,80

57,94

59,09

60,28

61,48

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Retea electrica de alimentare

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,3

Cale de rulare

lei

145.080

153.059

161.784

169.873

178.367

181.934

185.573

189.284

193.070

196.931

200.870

204.887

208.985

213.165

217.428

221.776

226.212

230.736

235.351

240.058

244.859

249.756

254.751

259.846

265.043

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

8,00

8,44

8,92

9,37

9,84

10,03

10,23

10,44

10,65

10,86

11,08

11,30

11,52

11,75

11,99

12,23

12,47

12,72

12,98

13,24

13,50

13,77

14,05

14,33

14,62

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2,5

Stații pentru călători

lei

7.588

8.005

8.462

8.885

9.329

9.516

9.706

9.900

10.098

10.300

10.506

10.716

10.930

11.149

11.372

11.599

11.831

12.068

12.309

12.556

12.807

13.063

13.324

13.591

13.862

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

8,00

8,44

8,92

9,37

9,84

10,03

10,23

10,44

10,65

10,86

11,08

11,30

11,52

11,75

11,99

12,23

12,47

12,72

12,98

13,24

13,50

13,77

14,05

14,33

14,62

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

2,6

Aparate de cale

lei

12.500

13.188

13.939

14.636

15.368

15.675

15.989

16.309

16.635

16.967

17.307

17.653

18.006

18.366

18.733

19.108

19.490

19.880

20.278

20.683

21.097

21.519

21.949

22.388

22.836

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.500,00

2.637,50

2.787,84

2.927,23

3.073,59

3.135,06

3.197,76

3.261,72

3.326,95

3.393,49

3.461,36

3.530,59

3.601,20

3.673,23

3.746,69

3.821,62

3.898,06

3.976,02

4.055,54

4.136,65

4.219,38

4.303,77

4.389,84

4.477,64

4.567,19

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

340.168

358.877

379.333

398.300

418.215

426.579

435.111

443.813

452.689

461.743

470.978

480.397

490.005

499.806

509.802

519.998

530.398

541.006

551.826

562.862

574.119

585.602

597.314

609.260

621.445

3

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Cost per km

lei/km

17.008,40

17.943,86

18.966,66

19.915,00

20.910,75

21.328,96

21.755,54

22.190,65

22.634,46

23.087,15

23.548,90

24.019,87

24.500,27

24.990,28

25.490,08

25.999,88

26.519,88

27.050,28

27.591,28

28.143,11

28.705,97

29.280,09

29.865,69

30.463,01

31.072,27

Total alte cheltuieli

88.444

93.308

98.627

103.558

108.736

110.911

113.129

115.391

117.699

120.053

122.454

124.903

127.401

129.949

132.548

135.199

137.903

140.661

143.475

146.344

149.271

152.256

155.302

158.408

161.576

4

Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

4,1 Subventii de la bugetul local

lei

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

TOTAL V enituri din exploatare

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

Tabel B - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,1

Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

110.250

117.196

122.821

128.594

134.509

137.199

139.943

142.742

145.597

148.509

151.479

154.509

157.599

160.751

163.966

167.245

170.590

174.002

177.482

181.032

184.653

188.346

192.113

195.955

199.874

Total cheltuieli cu personalul

257.670

273.903

287.050

300.542

314.367

320.654

327.067

333.608

340.280

347.086

354.028

361.109

368.331

375.698

383.212

390.876

398.694

406.668

414.801

423.097

431.559

440.190

448.994

457.974

467.133

2

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

2,2

Linie aeriana de contact

lei

175.000

184.625

195.149

70.000

73.500

77.175

78.719

80.293

81.899

83.537

85.207

86.912

88.650

90.423

92.231

94.076

95.957

97.877

99.834

101.831

103.867

105.945

108.064

110.225

112.429

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

33,65

35,50

37,53

13,46

14,13

14,84

15,14

15,44

15,75

16,06

16,39

16,71

17,05

17,39

17,74

18,09

18,45

18,82

19,20

19,58

19,97

20,37

20,78

21,20

21,62

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Retea electrica de alimentare

lei

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.622,75

5.735,21

5.849,91

5.966,91

6.086,25

6.207,97

6.332,13

6.458,77

6.587,95

6.719,71

6.854,10

6.991,18

7.131,01

7.273,63

7.419,10

7.567,48

7.718,83

7.873,21

8.030,67

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

2.000,00

2.100,00

2.205,00

2.249,10

2.294,08

2.339,96

2.386,76

2.434,50

2.483,19

2.532,85

2.583,51

2.635,18

2.687,88

2.741,64

2.796,47

2.852,40

2.909,45

2.967,64

3.026,99

3.087,53

3.149,28

3.212,27

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,3

Cale de rulare

lei

145.080

153.059

161.784

58.061

60.964

64.012

65.292

66.598

67.930

69.289

70.674

72.088

73.530

75.000

76.500

78.030

79.591

81.183

82.806

84.463

86.152

87.875

89.632

91.425

93.253

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

8,00

8,44

8,92

3,20

3,36

3,53

3,60

3,67

3,74

3,82

3,90

3,97

4,05

4,13

4,22

4,30

4,39

4,47

4,56

4,66

4,75

4,84

4,94

5,04

5,14

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

-

-

-

15.600

16.380

17.199

17.543

17.894

18.252

18.617

18.989

19.369

19.756

20.151

20.554

20.965

21.385

21.812

22.249

22.694

23.148

23.611

24.083

24.564

25.056

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

6,00

6,30

6,62

6,75

6,88

7,02

7,16

7,30

7,45

7,60

7,75

7,91

8,06

8,22

8,39

8,56

8,73

8,90

9,08

9,26

9,45

9,64

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2,5

Stații pentru călători

lei

7.588

8.005

8.462

3.472

6.836

7.177

7.321

7.467

7.617

7.769

7.924

8.083

8.244

8.409

8.578

8.749

8.924

9.103

9.285

9.470

9.660

9.853

10.050

10.251

10.456

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

8,00

8,44

8,92

3,20

6,30

6,62

6,75

6,88

7,02

7,16

7,30

7,45

7,60

7,75

7,91

8,06

8,22

8,39

8,56

8,73

8,90

9,08

9,26

9,45

9,64

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

2,6

Aparate de cale

lei

12.500

13.188

13.939

2.500

2.625

2.756

2.811

2.868

2.925

2.983

3.043

3.104

3.166

3.229

3.294

3.360

3.427

3.496

3.566

3.637

3.710

3.784

3.859

3.937

4.015

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.500,00

2.637,50

2.787,84

500,00

525,00

551,25

562,28

573,52

584,99

596,69

608,62

620,80

633,21

645,88

658,79

671,97

685,41

699,12

713,10

727,36

741,91

756,75

771,88

787,32

803,07

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

340.168

358.877

379.333

154.633

165.554

173.832

177.309

180.855

184.472

188.161

191.925

195.763

199.678

203.672

207.745

211.900

216.138

220.461

224.870

229.368

233.955

238.634

243.407

248.275

253.240

3

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,20

5,20

5,20

5,2

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

Cost per km

lei/km

17.008,40

17.943,86

18.966,66

7.731,64

8.277,72

8.691,60

8.865,43

9.042,74

9.223,60

9.408,07

9.596,23

9.788,16

9.983,92

10.183,60

10.387,27

10.595,02

10.806,92

11.023,05

11.243,52

11.468,39

11.697,75

11.931,71

12.170,34

12.413,75

12.662,02

Total alte cheltuieli

88.444

93.308

98.627

40.205

43.044

45.196

46.100

47.022

47.963

48.922

49.900

50.898

51.916

52.955

54.014

55.094

56.196

57.320

58.466

59.636

60.828

62.045

63.286

64.551

65.843

4

Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

4,1 Subventii de la bugetul local

lei

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

TOTAL V enituri din exploatare

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

C PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Diferenta costuri cu pe rsonalul

lei

Diferenta costuri intretinere si reparatii

lei

- 243.667

- 252.661

- 252.747

- 257.802

- 262.958

- 268.217

-      273.582

-   279.053

-   284.634

-   290.327

-   296.134

-   302.056

-   308.097

-   314.259

-   320.544

-   326.955

-   333.494

-   340.164

-   346.968

-   353.907

-   360.985

-   368.205

Diferenta alte costuri

lei

- 63.353

- 65.692

- 65.714

- 67.029

- 68.369

- 69.736

-        71.131

-     72.554

-     74.005

-     75.485

-    76.995

-    78.535

-    80.105

-    81.707

-    83.342

-    85.008

-    86.709

-    88.443

-     90.212

-    92.016

-    93.856

-    95.733

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL

lei

- 307.021

- 318.352

- 318.461

- 324.831

- 331.327

-      337.954

-      344.713

-   351.607

-   358.639

-   365.812

-   373.128

-   380.591

-   388.203

-   395.967

-   403.886

-   411.964

-   420.203

-   428.607

-   437.179

-   445.923

-   454.841

-   463.938

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL

lei

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect

lei

307.021

318.352

318.461

324.831

331.327

337.954

344.713

351.607

358.639

365.812

373.128

380.591

388.203

395.967

403.886

411.964

420.203

428.607

437.179

445.923

454.841

463.938

D Surse de finanțare

UM

2019

2020

TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă s olicitată (98%)

Lei/an

16.482.677,85

38.192.910,59

54.675.588,44

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

374.252,36

867.813,24

1.242.065,60

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA (2%)

Lei/an

336.381,18

779.447,15

1.115.828,33

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

37.871,18

88.366,09

126.237,27

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

16.856.930,21

39.060.723,83

55.917.654,04

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

16.819.059,03

38.972.357,74

55.791.416,77

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

37.871,18

88.366,09

126.237,27Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

114.287,60

16.368.390,25

38.192.910,59

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

2.332,40

371.919,96

867.813,24

Total intrări

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

- 307.021

- 318.352

- 318.461

-   324.831

-   331.327

-      337.954

-      344.713

-   351.607

-   358.639

-   365.812

-   373.128

-   380.591

-   388.203

-   395.967

-   403.886

-   411.964

-   420.203

-   428.607

-   437.179

-   445.923

-   454.841

-   463.938

Costuri totale cu investitia

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

Total ieșiri

lei

116.620,00

16.740.310,21

39.060.723,83

- 307.021

- 318.352

- 318.461

- 324.831

- 331.327

-    337.954

-    344.713

- 351.607

- 358.639

- 365.812

- 373.128

- 380.591

- 388.203

- 395.967

-  403.886

- 411.964

- 420.203

- 428.607

- 437.179

- 445.923

- 454.841

- 463.938

Flux de numerar

lei

-

-

-

307.021

318.352

318.461

324.831

331.327

337.953,78

344.712,86

351.607

358.639

365.812

373.128

380.591

388.203

395.967

403.886

411.964

420.203

428.607

437.179

445.923

454.841

463.938

Flux de numerar cumulat

lei

-

-

-

307.021

625.373

943.834

1.268.665

1.599.992

1.937.945,90

2.282.658,76

2.634.266

2.992.905

3.358.717

3.731.845

4.112.436

4.500.639

4.896.606

5.300.492

5.712.456

6.132.659

6.561.266

6.998.445

7.444.368

7.899.209

8.363.147

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DAProfitabilitatea financiara a investiției

1. Calculul RIRF/C

Venituri din operare- fara TVA

lei

Cheltuieli din operare - fara TVA

lei

- 258.000

- 267.523

- 267.615

-   272.967

-   278.426

-      283.995

-      289.675

-   295.468

-   301.378

-   307.405

-   313.553

-   319.824

-   326.221

-   332.745

-   339.400

-   346.188

-   353.112

-   360.174

-   367.378

-   374.725

-   382.220

-   389.864

Investitia - fara TVA

lei

98.000,00

14.088.516,17

32.873.204,40

Valoarea reziduala

lei

Total intrari

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total iesiri

lei

98.000

14.088.516

32.873.204

- 258.000

- 267.523

- 267.615

- 272.967

- 278.426

-    283.995

-    289.675

- 295.468

- 301.378

- 307.405

- 313.553

- 319.824

- 326.221

- 332.745

- 339.400

- 346.188

- 353.112

- 360.174

- 367.378

- 374.725

- 382.220

- 389.864

Flux de numerar net

lei

-        98.000

-   14.088.516

-   32.873.204

258.000

267.523

267.615

272.967

278.426

283.995

289.675

295.468

301.378

307.405

313.553

319.824

326.221

332.745

339.400

346.188

353.112

360.174

367.378

374.725

382.220

389.864

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

0,44

0,42

0,41

0,39

0,38

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-          94.231

-     13.025.625

-     29.224.159

220.540

219.884

211.500

207.432

203.443

199.531

195.694

191.930

188.240

184.620

181.069

177.587

174.172

170.822

167.537

164.316

161.156

158.056

155.017

152.036

149.112

146.245

Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C

%

-11,99%

38.364.076


Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C

Lei

2. Calculul RIRF/K

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei

lei

-

-

-

- 258.000

- 267.523

- 267.615

- 272.967

- 278.426

-    283.995

-    289.675

- 295.468

- 301.378

- 307.405

- 313.553

- 319.824

- 326.221

- 332.745

- 339.400

- 346.188

- 353.112

- 360.174

- 367.378

- 374.725

- 382.220

- 389.864

Contributie proprie- buge tul local (2% din eligibil + valoare neeligibila)

lei

2.332

371.920

867.813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar net

lei

-         2.332

-      371.920

-      867.813

258.000

267.523

267.615

272.967

278.426

283.995

289.675

295.468

301.378

307.405

313.553

319.824

326.221

332.745

339.400

346.188

353.112

360.174

367.378

374.725

382.220

389.864


Rata rentabili tatii financiare a capitalului - FRR/K Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K


21,08%


Lei              2.862.353

G

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investitie

Lei

659.886

671.309

680.091

685.895

691.502

678.204

665.161

652.369

639.824

627.520

615.452

603.617

592.009

580.624

569.458

558.507

547.767

537.233

526.901

516.768

506.831

497.084

487.525

478.149

468.954

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investitie

Lei

772.021

16.148.667

35.404.932

423.452

429.839

426.519

418.316

410.272

402.382

394.644

387.055

379.612

372.311

365.152

358.130

351.242

344.488

337.863

331.366

324.993

318.743

312.614

306.602

300.706

294.923

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

112.135

15.477.358

34.724.841

- 262.442

- 261.662

- 251.685

-   246.845

-   242.098

-      237.442

-      232.876

-   228.397

-   224.005

-   219.697

-   215.472

-   211.329

-   207.265

-   203.279

-   199.370

-   195.535

-   191.775

-   188.087

-   184.470

-   180.923

-   177.443

-   174.031

Cost total actualizat - incremental

Lei

45.578.206

Reducerea anuala de gaze cu efect de sera

kg CO2 /an

-

-

-

2.541

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

4.158

Reducerea totala de gaze cu efect de sera (22 ani)

kg CO2

89.859

Raportul ACE

Lei/ kg CO2

507


ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A PROIECTULUI - Scenariul 2 Recomandat
Tabel H Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,2

Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

|    1,3 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

Total cheltuieli cu personalul

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

Linie aeriana de contact

lei

141.176

148.941

157.431

165.302

173.567

177.039

180.580

184.191

187.875

191.633

195.465

199.374

203.362

207.429

211.578

215.809

220.126

224.528

229.019

233.599

238.271

243.036

247.897

252.855

257.912

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

27,15

28,64

30,28

31,79

33,38

34,05

34,73

35,42

36,13

36,85

37,59

38,34

39,11

39,89

40,69

41,50

42,33

43,18

44,04

44,92

45,82

46,74

47,67

48,63

49,60

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2,2

Retea electrica de alimentare

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

Cale de rulare

lei

117.039

123.476

130.515

137.040

143.892

146.770

149.706

152.700

155.754

158.869

162.046

165.287

168.593

171.965

175.404

178.912

182.490

186.140

189.863

193.660

197.533

201.484

205.514

209.624

213.817

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

6,45

6,81

7,20

7,56

7,93

8,09

8,26

8,42

8,59

8,76

8,94

9,11

9,30

9,48

9,67

9,87

10,06

10,26

10,47

10,68

10,89

11,11

11,33

11,56

11,79

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2,5

Stații pentru călători

lei

6.121

6.458

6.826

7.168

7.526

7.676

7.830

7.987

8.146

8.309

8.475

8.645

8.818

8.994

9.174

9.357

9.545

9.736

9.930

10.129

10.331

10.538

10.749

10.964

11.183

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

6,45

6,81

7,20

7,56

7,93

8,09

8,26

8,42

8,59

8,76

8,94

9,11

9,30

9,48

9,67

9,87

10,06

10,26

10,47

10,68

10,89

11,11

11,33

11,56

11,79

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

L

Aparate de cale

lei

10.084

10.639

11.245

11.807

12.398

12.646

12.899

13.157

13.420

13.688

13.962

14.241

14.526

14.816

15.113

15.415

15.723

16.038

16.358

16.686

17.019

17.360

17.707

18.061

18.422

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.016,81

2.127,73

2.249,01

2.361,46

2.479,54

2.529,13

2.579,71

2.631,30

2.683,93

2.737,61

2.792,36

2.848,21

2.905,17

2.963,27

3.022,54

3.082,99

3.144,65

3.207,54

3.271,69

3.337,13

3.403,87

3.471,95

3.541,39

3.612,21

3.684,46

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

r

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

274.421

289.514

306.017

321.318

337.383

344.131

351.014

358.034

365.195

372.499

379.949

387.548

395.298

403.204

411.269

419.494

427.884

436.441

445.170

454.074

463.155

472.418

481.867

491.504

501.334

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Cost per km

lei/km

13.721,06

14.475,72

15.300,84

16.065,88

16.869,17

17.206,56

17.550,69

17.901,70

18.259,73

18.624,93

18.997,43

19.377,38

19.764,92

20.160,22

20.563,43

20.974,70

21.394,19

21.822,07

22.258,51

22.703,69

23.157,76

23.620,91

24.093,33

24.575,20

25.066,70

Total alte cheltuieli

71.350

75.274

79.564

83.543

87.720

89.474

91.264

93.089

94.951

96.850

98.787

100.762

102.778

104.833

106.930

109.068

111.250

113.475

115.744

118.059

120.420

122.829

125.285

127.791

130.347

4

Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Emisii de poluanti -CO2

tone co2

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

Cost emisii de poluanti - CO2

lei/tona

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

_

Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante

Lei/ an

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01
Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului

numar pers.

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

Numar populatie la nivelul Romaniei

numar pers.

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

Populatie la nivelul Municipiului Craiova

numar pers.

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului

numar pers.

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

Valoare monetara estimata a mortalitatii

Lei/pers

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

Valoare monetara a mortalitatii datorita poluarii aerului

Lei/an

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Costul tratarii bronsitelor cronice

Lei/pers

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

Numar mediu bronsite cronice - urban

%000 locuitori

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova

nr. pers

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251


|Costul tratarii atacurilor de astm

Lei/pers

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

|Numar mediu atacuri de astm - urban

%000 locuitori

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova

nr. pers

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

Lei/an

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906

240.287.906
Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

____7,1

7,1

Subventii de la bugetul local

lei

-

-

-

TOTAL Venituri din exploatare

-

Tabel I - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,11 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

Total cheltuieli cu personalul

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259
Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

2,2

Linie aeriana de contact

lei

141.176

148.941

157.431

56.471

59.294

62.259

63.504

64.774

66.070

67.391

68.739

70.114

71.516

72.946

74.405

75.893

77.411

78.959

80.538

82.149

83.792

85.468

87.177

88.921

90.699

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

27,15

28,64

30,28

10,86

11,40

11,97

12,21

12,46

12,71

12,96

13,22

13,48

13,75

14,03

14,31

14,59

14,89

15,18

15,49

15,80

16,11

16,44

16,76

17,10

17,44

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Retea electrica de alimentare

4.034

4.235

4.447

4.536

4.627

4.719

4.814

4.910

5.008

5.108

5.210

5.315

5.421

5.529

5.640

5.753

5.868

5.985

6.105

6.227

6.351

6.479

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

1.613,45

1.694,12

1.778,82

1.814,40

1.850,69

1.887,70

1.925,46

1.963,96

2.003,24

2.043,31

2.084,18

2.125,86

2.168,38

2.211,74

2.255,98

2.301,10

2.347,12

2.394,06

2.441,94

2.490,78

2.540,60

2.591,41

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,3

Cale de rulare

lei

117.039

123.476

130.515

46.839

49.181

51.640

52.673

53.726

54.801

55.897

57.015

58.155

59.318

60.504

61.715

62.949

64.208

65.492

66.802

68.138

69.501

70.891

72.308

73.755

75.230

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

6,45

6,81

7,20

2,58

2,71

2,85

2,90

2,96

3,02

3,08

3,14

3,21

3,27

3,33

3,40

3,47

3,54

3,61

3,68

3,76

3,83

3,91

3,99

4,06

4,15

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

12.585

13.214

13.875

14.152

14.435

14.724

15.019

15.319

15.625

15.938

16.257

16.582

16.913

17.252

17.597

17.949

18.308

18.674

19.047

19.428

19.817

20.213

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

4,84

5,08

5,34

5,44

5,55

5,66

5,78

5,89

6,01

6,13

6,25

6,38

6,51

6,64

6,77

6,90

7,04

7,18

7,33

7,47

7,62

7,77

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2,5

Stații pentru călători

lei

6.121

6.458

6.826

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

6,45

6,81

7,20

2,58

2,71

2,85

2,90

2,96

3,02

3,08

3,14

3,21

3,27

3,33

3,40

3,47

3,54

3,61

3,68

3,76

3,83

3,91

3,99

4,06

4,15

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

2,6

Aparate de cale

lei

10.084

10.639

11.245

2.017

2.118

2.224

2.268

2.313

2.360

2.407

2.455

2.504

2.554

2.605

2.657

2.710

2.765

2.820

2.876

2.934

2.993

3.052

3.113

3.176

3.239

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.016,81

2.127,73

2.249,01

403,36

423,53

444,71

453,60

462,67

471,93

481,36

490,99

500,81

510,83

521,04

531,46

542,09

552,94

563,99

575,27

586,78

598,52

610,49

622,70

635,15

647,85

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

274.421

289.514

306.017

121.945

137.133

139.876

142.673

145.527

148.437

157.523        160.673        163.887

180.944

184.563

188.254

192.019

195.860

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,20

5,20

5,20

2,6

2,73

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,23

3,29

3,36

3,43

3,49

3,56

3,64

3,71

3,78

3,86

3,94

4,01

4,09

4,18

Cost per km

lei/km

13.721,06

14.475,72

15.300,84

12.194

12.804

13.444

13.713

13.988

14.267

14.553

14.844

15.141

15.443

15.752

16.067

16.389

16.716

17.051

17.392

17.740

18.094

18.456

18.825

19.202

19.586

Total alte cheltuieli

71.350

75.274

79.564

31.706

34.955

38.538

40.095

41.715

43.401

45.154

46.978

48.876

50.851

52.905

55.042

57.266

59.580

61.987

64.491

67.096

69.807

72.627

75.561

78.614

81.790

4

Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Emisii de poluanti -CO2

tone co2

77,00

77,00

77,00

74,46

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

Cost emisii de poluanti - CO2

lei/tona

160,10

160,10

160,10

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante

12.328,01

12.328,01

12.328,01

11.921,18

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44
5

Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluării aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului

numar pers.

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

Numar pcpulatie la nivelul Rcmaniei

numar pers.

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

Pcpulatie la nivelul Municipiului Craiova

numar pers.

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului

numar pers.

339,47

339,47

339,47

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

336,08

Valoare monetara estimata a mortalitatii

Lei/pers

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

Valoare monetara a mortalitatii datorita poluarii aerului

Lei/an

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

1.383.627.097

6

Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

6.1

Costul tratarii bronsitelor cronice

Lei/pers

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

Numar mediu bronsite cronice - urban

%000 locuitori

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova

nr. pers

251

251

251

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

6.2

Costul tratarii atacurilor de astm

Lei/pers

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

Numar mediu atacuri de astm - urban

%000 locuitori

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova

nr. pers

164

164

164

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

Lei/an

240.287.906

240.287.906

240.287.906

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

235.482.147

Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

7,1 Subventii de la bugetul local____________________________________________________________

lei

TOTAL Venituri din exploatare

J PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala

2019           2020

2021          2022          2023          2024          2025            2026             2027            2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036          2037          2038          2039          2040          2041          2042

Diferenta costuri cu pers onalul

lei

Diferenta costuri intretinere si reparatii

lei

-      199.373

-      209.341

-      209.687

-      213.881

-     218.158

-         222.521

-        226.972

-      231.511

-     236.142

-      240.864

-      245.682

-     250.595

-      255.607

-      260.719

-     265.934

-      271.252

-     276.677

- 282.211

-      287.855

-     293.612

-      299.485

-     305.474

Diferenta alte costuri

lei

-       51.837

-       52.764

-       50.936

-       51.168

-       51.374

-           51.550

-           51.696

-       51.808

-       51.886

-       51.927

-       51.928

-       51.887

-       51.802

-       51.670

-       51.488

-       51.253

-       50.963

-       50.613

-       50.202

-       49.724

-       49.177

-       48.557

Diferenta costuri emisii

lei

-          407

-        1.051

-        1.051

-        1.051

-        1.051

-           1.051

-            1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

Diferenta - Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului

lei

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-      13.976.031

-      13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

-   13.976.031

Diferenta - Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

lei

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-       4.805.758

-       4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

-    4.805.758

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL

lei

-   19.033.406

-   19.044.946

-   19.043.463

-   19.047.889

-   19.052.372

-      19.056.911

-      19.061.508

-   19.066.160

-   19.070.868

-   19.075.631

-   19.080.450

-   19.085.323

-   19.090.249

-   19.095.229

-   19.100.262

-   19.105.346

-   19.110.480

-   19.115.664

-   19.120.897

-   19.126.176

-   19.131.502

-   19.136.871

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL

lei

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect

lei

19.033.406

19.044.946

19.043.463

19.047.889

19.052.372

19.056.911

19.061.508

19.066.160

19.070.868

19.075.631

19.080.450

19.085.323

19.090.249

19.095.229

19.100.262

19.105.346

19.110.480

19.115.664

19.120.897

19.126.176

19.131.502

19.136.871

K Surse de finanțare

UM

2019

2020

TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

16.482.677,85

38.192.910,59

54.675.588,44

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

374.252,36

867.813,24

1.242.065,60

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

336.381,18

779.447,15

1.115.828,33

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

37.871,18

88.366,09

126.237,27

Total resurse financiare , din care:

Lei/an

16.856.930,21

39.060.723,83

55.917.654,04

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

16.819.059,03

38.972.357,74

55.791.416,77

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

37.871,18

88.366,09

126.237,27

L

Sustenabilitatea financiara a proiectului

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

96.040,00

13.806.745,85

32.215.740,31

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

1.960,00

312.958,35

730.236,16

Total intrări

lei

98.000,00

14.119.704,20

32.945.976,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

-   19.033.406

-   19.044.946

-   19.043.463

-   19.047.889

-   19.052.372

-      19.056.911

-       19.061.508

-   19.066.160

-   19.070.868

-   19.075.631

-   19.080.450

-   19.085.323

-   19.090.249

-   19.095.229

-   19.100.262

-   19.105.346

-   19.110.480

-   19.115.664

-    19.120.897

-   19.126.176

-   19.131.502

-   19.136.871

Costuri totale cu investitia -fara TVA

lei

98.000,00

14.119.704,20

32.945.976,47

Total ieșiri

lei

98.000,00

14.119.704,20

32.945.976,47

- 19.033.406

- 19.044.946

- 19.043.463

- 19.047.889

- 19.052.372

-    19.056.911

-     19.061.508

- 19.066.160

- 19.070.868

- 19.075.631

- 19.080.450

- 19.085.323

- 19.090.249

- 19.095.229

- 19.100.262

- 19.105.346

- 19.110.480

- 19.115.664

- 19.120.897

- 19.126.176

- 19.131.502

- 19.136.871

Flux de numerar

lei

19.033.406

19.044.946

19.043.463

19.047.889

19.052.372

19.056.911,49

19.061.507,55

19.066.160

19.070.868

19.075.631

19.080.450

19.085.323

19.090.249

19.095.229

19.100.262

19.105.346

19.110.480

19.115.664

19.120.897

19.126.176

19.131.502

19.136.871

Flux de numerar cumulat

lei

19.033.406

38.078.351

57.121.814

76.169.703

95.222.075

114.278.986,06

133.340.493,61

152.406.653

171.477.521

190.553.152

209.633.602

228.718.925

247.809.174

266.904.404

286.004.666

305.110.011

324.220.492

343.336.156

362.457.053

381.583.229

400.714.730

419.851.601

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

M

Profitabilitatea financiara a investiției

1. Calculul RIRF/C

Venituri din operare- fara TVA

lei

Cheltuieli din operare - fara TVA

lei

-   19.033.406

-   19.044.946

-   19.043.463

-   19.047.889

-   19.052.372

-      19.056.911

-      19.061.508

-   19.066.160

-   19.070.868

-   19.075.631

-   19.080.450

-   19.085.323

-   19.090.249

-   19.095.229

-   19.100.262

-   19.105.346

-   19.110.480

-   19.115.664

-   19.120.897

-   19.126.176

-   19.131.502

-   19.136.871

Investitia - fara TVA

lei

94.080,00

13.554.916,03

31.628.137,41

Valoarea reziduala

lei

Total intrari

lei

Total iesiri

lei

94.080,00

13.554.916,03

31.628.137,41

- 19.033.406

- 19.044.946

- 19.043.463

- 19.047.889

- 19.052.372

-    19.056.911

-     19.061.508

- 19.066.160

- 19.070.868

- 19.075.631

- 19.080.450

- 19.085.323

- 19.090.249

- 19.095.229

- 19.100.262

- 19.105.346

- 19.110.480

- 19.115.664

- 19.120.897

- 19.126.176

- 19.131.502

- 19.136.871

Flux de numerar net

lei

-         94.080

-   13.554.916

-   31.628.137

19.033.406

19.044.946

19.043.463

19.047.889

19.052.372

19.056.911

19.061.508

19.066.160

19.070.868

19.075.631

19.080.450

19.085.323

19.090.249

19.095.229

19.100.262

19.105.346

19.110.480

19.115.664

19.120.897

19.126.176

19.131.502

19.136.871

Factor de actualizare

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,33

0,31

0,30

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-           89.600

-     12.294.708

-     27.321.574

15.658.830

14.922.213

14.210.525

13.536.979

12.895.395

12.284.255

11.702.112

11.147.589

10.619.373

10.116.215

9.636.924

9.180.367

8.745.463

8.331.185

7.936.553

7.560.634

7.202.539

6.861.422

6.536.476

6.226.934

5.932.065

5.651.171

Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C

%

Lei

37,71%

177.189.336

2. Calculul RIRF/K

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei

lei

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei

lei

- 19.033.406

- 19.044.946

- 19.043.463

- 19.047.889

- 19.052.372

-    19.056.911

-     19.061.508

- 19.066.160

- 19.070.868

- 19.075.631

- 19.080.450

- 19.085.323

- 19.090.249

- 19.095.229

- 19.100.262

- 19.105.346

- 19.110.480

- 19.115.664

- 19.120.897

- 19.126.176

- 19.131.502

- 19.136.871

Contributie proprie- bugetul local (2% din eligibil + valoare neeligibila)

lei

1.960

312.958

730.236

Valoarea reziduala

lei

Flux de numerar net

lei

-          1.960

-      312.958

-      730.236

19.033.406

19.044.946

19.043.463

19.047.889

19.052.372

19.056.911

19.061.508

19.066.160

19.070.868

19.075.631

19.080.450

19.085.323

19.090.249

19.095.229

19.100.262

19.105.346

19.110.480

19.115.664

19.120.897

19.126.176

19.131.502

19.136.871

Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K

% 618%

Lei         244.137.516


ANEXA 2 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA SCENARIULUI NERECOMANDAT - Scenariul 1

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariul 1 Nerecomandat

Tabel A Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,1

Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

110.250

117.196

122.821

128.594

134.509

137.199

139.943

142.742

145.597

148.509

151.479

154.509

157.599

160.751

163.966

167.245

170.590

174.002

177.482

181.032

184.653

188.346

192.113

195.955

199.874

Total cheltuieli cu personalul

257.670

273.903

287.050

300.542

314.367

320.654

327.067

333.608

340.280

347.086

354.028

361.109

368.331

375.698

383.212

390.876

398.694

406.668

414.801

423.097

431.559

440.190

448.994

457.974

467.133

2

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

Linie aeriana de contact

lei

175.000

184.625

195.149

204.906

215.151

219.454

223.843

228.320

232.887

237.544

242.295

247.141

252.084

257.126

262.268

267.514

272.864

278.321

283.888

289.565

295.357

301.264

307.289

313.435

319.704

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

33,65

35,50

37,53

39,41

41,38

42,20

43,05

43,91

44,79

45,68

46,60

47,53

48,48

49,45

50,44

51,44

52,47

53,52

54,59

55,69

56,80

57,94

59,09

60,28

61,48

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2,2

Retea electrica de alimentare

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,3

Cale de rulare

lei

145.080

153.059

161.784

169.873

178.367

181.934

185.573

189.284

193.070

196.931

200.870

204.887

208.985

213.165

217.428

221.776

226.212

230.736

235.351

240.058

244.859

249.756

254.751

259.846

265.043

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

8,00

8,44

8,92

9,37

9,84

10,03

10,23

10,44

10,65

10,86

11,08

11,30

11,52

11,75

11,99

12,23

12,47

12,72

12,98

13,24

13,50

13,77

14,05

14,33

14,62

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2,5

Stații pentru călători

lei

7.588

8.005

8.462

8.885

9.329

9.516

9.706

9.900

10.098

10.300

10.506

10.716

10.930

11.149

11.372

11.599

11.831

12.068

12.309

12.556

12.807

13.063

13.324

13.591

13.862

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

8,00

8,44

8,92

9,37

9,84

10,03

10,23

10,44

10,65

10,86

11,08

11,30

11,52

11,75

11,99

12,23

12,47

12,72

12,98

13,24

13,50

13,77

14,05

14,33

14,62

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

2,6

Aparate de cale

lei

12.500

13.188

13.939

14.636

15.368

15.675

15.989

16.309

16.635

16.967

17.307

17.653

18.006

18.366

18.733

19.108

19.490

19.880

20.278

20.683

21.097

21.519

21.949

22.388

22.836

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.500,00

2.637,50

2.787,84

2.927,23

3.073,59

3.135,06

3.197,76

3.261,72

3.326,95

3.393,49

3.461,36

3.530,59

3.601,20

3.673,23

3.746,69

3.821,62

3.898,06

3.976,02

4.055,54

4.136,65

4.219,38

4.303,77

4.389,84

4.477,64

4.567,19

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

340.168

358.877

379.333

398.300

418.215

426.579

435.111

443.813

452.689

461.743

470.978

480.397

490.005

499.806

519.998

530.398

541.006

562.862

574.119

585.602

609.260

621.445

3

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024       2025         2026

2027         2028        2029

2030

2031        2032        2033

2034

2035        2036        2037

2038

2039        2040        2041

2042

Numar km

km

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Cost per km

lei/km

17.008,40

17.943,86

18.966,66

19.915,00

20.910,75

21.328,96

21.755,54

22.190,65

22.634,46

23.087,15

23.548,90

24.019,87

24.500,27

24.990,28

25.490,08

25.999,88

26.519,88

27.050,28

27.591,28

28.143,11

28.705,97

29.280,09

29.865,69

30.463,01

31.072,27

Total alte cheltuieli

88.444

93.308

98.627

103.558

108.736

110.911

113.129

115.391

117.699

120.053

122.454

124.903

127.401

129.949

132.548     135.199

137.903     140.661

143.475

146.344

149.271

152.256

155.302     158.408

161.576

V enituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1 4,1 Subvenții de la bugetul local

lei

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

TOTAL Venituri din exploatare

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

Tabel B - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,1

Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

110.250

117.196

122.821

128.594

134.509

137.199

139.943

142.742

145.597

148.509

151.479

154.509

157.599

160.751

163.966

167.245

170.590

174.002

177.482

181.032

184.653

188.346

192.113

195.955

199.874

Total cheltuieli cu personalul

257.670

273.903

287.050

300.542

314.367

320.654

327.067

333.608

340.280

347.086

354.028

361.109

368.331

375.698

383.212

390.876

398.694

406.668

414.801

423.097

431.559

440.190

448.994

457.974

467.133

2

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

Linie aeriana de contact

lei

175.000

184.625

195.149

70.000

73.500

77.175

78.719

80.293

81.899

83.537

85.207

86.912

88.650

90.423

92.231

94.076

95.957

97.877

99.834

101.831

103.867

105.945

108.064

110.225

112.429

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

33,65

35,50

37,53

13,46

14,13

14,84

15,14

15,44

15,75

16,06

16,39

16,71

17,05

17,39

17,74

18,09

18,45

18,82

19,20

19,58

19,97

20,37

20,78

21,20

21,62

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2,2

Retea electrica de alimentare

lei

5.000,00

5.250,00

5.512,50

5.622,75

5.735,21

5.849,91

5.966,91

6.086,25

6.207,97

6.332,13

6.458,77

6.587,95

6.719,71

6.854,10

6.991,18

7.131,01

7.273,63

7.419,10

7.567,48

7.718,83

7.873,21

8.030,67

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

2.000,00

2.100,00

2.205,00

2.249,10

2.294,08

2.339,96

2.386,76

2.434,50

2.483,19

2.532,85

2.583,51

2.635,18

2.687,88

2.741,64

2.796,47

2.852,40

2.909,45

2.967,64

3.026,99

3.087,53

3.149,28

3.212,27

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,3

Cale de rulare

lei

145.080

153.059

161.784

58.061

60.964

64.012

65.292

66.598

67.930

69.289

70.674

72.088

73.530

75.000

76.500

78.030

79.591

81.183

82.806

84.463

86.152

87.875

89.632

91.425

93.253

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

8,00

8,44

8,92

3,20

3,36

3,53

3,60

3,67

3,74

3,82

3,90

3,97

4,05

4,13

4,22

4,30

4,39

4,47

4,56

4,66

4,75

4,84

4,94

5,04

5,14

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

2,4

Sistem de dre naj gravitațional

lei

-

-

-

15.600

16.380

17.199

17.543

17.894

18.252

18.617

18.989

19.369

19.756

20.151

20.554

20.965

21.385

21.812

22.249

22.694

23.148

23.611

24.083

24.564

25.056

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

6,00

6,30

6,62

6,75

6,88

7,02

7,16

7,30

7,45

7,60

7,75

7,91

8,06

8,22

8,39

8,56

8,73

8,90

9,08

9,26

9,45

9,64

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2,5

Stații pentru călători

lei

7.588

8.005

8.462

3.472

6.836

7.177

7.321

7.467

7.617

7.769

7.924

8.083

8.244

8.409

8.578

8.749

8.924

9.103

9.285

9.470

9.660

9.853

10.050

10.251

10.456

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

8,00

8,44

8,92

3,20

6,30

6,62

6,75

6,88

7,02

7,16

7,30

7,45

7,60

7,75

7,91

8,06

8,22

8,39

8,56

8,73

8,90

9,08

9,26

9,45

9,64

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

2,6

Aparate de cale

lei

12.500

13.188

13.939

2.500

2.625

2.756

2.811

2.868

2.925

2.983

3.043

3.104

3.166

3.229

3.294

3.360

3.427

3.496

3.566

3.637

3.710

3.784

3.859

3.937

4.015

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.500,00

2.637,50

2.787,84

500,00

525,00

551,25

562,28

573,52

584,99

596,69

608,62

620,80

633,21

645,88

658,79

671,97

685,41

699,12

713,10

727,36

741,91

756,75

771,88

787,32

803,07

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

340.168

358.877

379.333

154.633

165.554

173.832

177.309

180.855

184.472

188.161

191.925

195.763

199.678

203.672

207.745

211.900

216.138

220.461

224.870

229.368

233.955

238.634

243.407

248.275

253.240

3

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,20

5,20

5,20

5,2

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

Cost per km

lei/km

17.008,40

17.943,86

18.966,66

30.926,56

33.110,87

34.766,41

35.461,74

36.170,97

36.894,39

37.632,28

38.384,93

39.152,63

39.935,68

40.734,39

41.549,08

42.380,06

43.227,66

44.092,22

44.974,06

45.873,54

46.791,01

47.726,83

48.681,37

49.655,00

50.648,10

Total alte cheltuieli

88.444

93.308

98.627

160.818

172.177

180.785

184.401

188.089

191.851

195.688

199.602

203.594

207.666

211.819

216.055

220.376

224.784

229.280

233.865

238.542

243.313

248.180

253.143

258.206

263.370

4

V enituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

4,1 Subventii de la bugetul local

lei

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

TOTAL Venituri din exploatare

686.282

726.088

765.010

802.400

841.318

858.144

875.307

892.812

910.668

928.882

947.460

966.410

985.738

1.005.453

1.025.562

1.046.073

1.066.995

1.088.335

1.110.101

1.132.303

1.154.949

1.178.048

1.201.609

1.225.642

1.250.154

C PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Diferenta costuri cu pe rsonalul

lei

Diferenta costuri intretinere si re paratii

lei

- 243.667

- 252.661

- 252.747

- 257.802

- 262.958

- 268.217

- 273.582

-   279.053

-   284.634

-   290.327

-   296.134

-   302.056

-   308.097

-   314.259

-   320.544

-   326.955

-   333.494

-   340.164

-   346.968

-   353.907

-   360.985

-   368.205

Diferenta alte costuri

lei

57.260

63.441

69.875

71.272

72.698

74.152

75.635

77.147

78.690

80.264

81.869

83.507

85.177

86.880

88.618

90.390

92.198

94.042

95.923

97.842

99.798

101.794

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL

lei

- 186.407

- 189.220

- 182.872

- 186.530

- 190.260

-       194.066

-      197.947

-   201.906

-   205.944

- 210.063

-   214.264

-   218.549

-   222.920

-   227.379

-   231.926

-   236.565

-   241.296

-   246.122

-   251.045

- 256.065

- 261.187

-   266.411

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL

lei

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect

lei

186.407

189.220

182.872

186.530

190.260

194.066

197.947

201.906

205.944

210.063

214.264

218.549

222.920

227.379

231.926

236.565

241.296

246.122

251.045

256.065

261.187

266.411

D Surse de finanț

UM

2019

2020

TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată (98%)

Lei/an

15.531.217,02

35.972.835,30

51.504.052,32

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

353.139,96

818.550,98

1.171.690,94

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA (2%)

Lei/an

316.963,61

734.139,50

1.051.103,11

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

36.176,35

84.411,48

120.587,83

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

15.884.356,98

36.791.386,28

52.675.743,26

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

15.848.180,63

36.706.974,80

52.555.155,43

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

36.176,35

84.411,48

120.587,83


E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

114.287,60

15.416.929,42

35.972.835,30

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

2.332,40

350.807,56

818.550,98

Total intrări

lei

116.620,00

15.767.736,98

36.791.386,28

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

- 186.407

- 189.220

- 182.872

- 186.530

- 190.260

-       194.066

-       197.947

-   201.906

-   205.944

-   210.063

-   214.264

-   218.549

-   222.920

-   227.379

-   231.926

-   236.565

-   241.296

-   246.122

-   251.045

-   256.065

-   261.187

-   266.411

Costuri totale cu investitia

lei

116.620,00

15.767.736,98

36.791.386,28

Total ieșiri

lei

116.620,00

15.767.736,98

36.791.386,28

- 186.407

- 189.220

- 182.872

- 186.530

- 190.260

-     194.066

-     197.947

- 201.906

- 205.944

- 210.063

- 214.264

- 218.549

- 222.920

- 227.379

- 231.926

- 236.565

- 241.296

- 246.122

- 251.045

- 256.065

- 261.187

- 266.411

Flux de numerar

lei

-

-

-

186.407

189.220

182.872

186.530

190.260

194.065,65

197.946,96

201.906

205.944

210.063

214.264

218.549

222.920

227.379

231.926

236.565

241.296

246.122

251.045

256.065

261.187

266.411

Flux de numerar cumulat

lei

-

-

-

186.407

375.627

558.499

745.029

935.290

1.129.355,21

1.327.302,17

1.529.208

1.735.152

1.945.215

2.159.479

2.378.029

2.600.949

2.828.328

3.060.254

3.296.819

3.538.115

3.784.238

4.035.282

4.291.348

4.552.535

4.818.945

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA


Profitabilitatea financiara a investiției

1. Calculul RIRF/C

Venituri din operare- fara TVA

lei

Cheltuieli din operare - fara TVA

lei

- 156.645

- 159.008

- 153.674

- 156.748

- 159.883

-       163.080

-       166.342

-   169.669

-   173.062

-   176.523

-   180.054

-   183.655

-   187.328

-   191.075

-   194.896

-   198.794

-   202.770

-   206.825

-   210.962

-   215.181

-   219.485

-   223.874

Investitia - fara TVA

lei

98.000,00

13.270.054,11

30.963.459,60

Valoarea reziduala

lei

Total intrari

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total iesiri

lei

98.000

13.270.054

30.963.460

- 156.645

- 159.008

- 153.674

- 156.748

- 159.883

-     163.080

-    166.342

- 169.669

- 173.062

- 176.523

- 180.054

- 183.655

- 187.328

- 191.075

- 194.896

- 198.794

- 202.770

- 206.825

- 210.962

- 215.181

- 219.485

- 223.874

Flux de numerar net

lei

-       98.000

-   13.270.054

-   30.963.460

156.645

159.008

153.674

156.748

159.883

163.080

166.342

169.669

173.062

176.523

180.054

183.655

187.328

191.075

194.896

198.794

202.770

206.825

210.962

215.181

219.485

223.874

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

0,44

0,42

0,41

0,39

0,38

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-         94.231

-     12.268.911

-    27.526.403

133.900

130.693

121.451

119.115

116.825

114.578

112.375

110.214

108.094

106.015

103.977

101.977

100.016

98.093

96.206

94.356

92.542

90.762

89.016

87.305

85.626

83.979

Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C

%

-14,48%

37.592.430

Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C

Lei

2. Calculul RIRF/K

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei

lei

-

-

-

- 156.645

- 159.008

- 153.674

- 156.748

- 159.883

-     163.080

-    166.342

- 169.669

- 173.062

- 176.523

- 180.054

- 183.655

- 187.328

- 191.075

- 194.896

- 198.794

- 202.770

- 206.825

- 210.962

- 215.181

- 219.485

- 223.874

Contributie proprie- bugetul local (2% din eligibil + valoare neeligibila)

lei

2.332

350.808

818.551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar net

lei

-         2.332

-      350.808

-      818.551

156.645

159.008

153.674

156.748

159.883

163.080

166.342

169.669

173.062

176.523

180.054

183.655

187.328

191.075

194.896

198.794

202.770

206.825

210.962

215.181

219.485

223.874

Lei          1.242.842

G

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investitie

Lei

659.886

671.309

680.091

685.895

691.502

678.204

665.161

652.369

639.824

627.520

615.452

603.617

592.009

580.624

569.458

558.507

547.767

537.233

526.901

516.768

506.831

497.084

487.525

478.149

468.954

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investitie

Lei

772.021

15.249.469

33.387.499

526.553

535.977

533.677

523.414

513.348

503.476

493.794

484.298

474.985

465.850

456.892

448.105

439.488

431.036

422.747

414.617

406.644

398.824

391.154

383.632

376.255

369.019

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

112.135

14.578.159

32.707.408

- 159.341

- 155.525

- 144.527

- 141.747

- 139.021

-       136.348

-       133.726

-   131.154

-   128.632

-   126.158

-   123.732

-   121.353

-   119.019

-   116.730

-   114.485

-   112.284

-   110.124

-   108.007

-   105.930

-   103.893

-   101.895

-    99.935

Cost total actualizat - incremental

Lei

44.664.136

Reducerea anuala de gaze cu efect de sera

kg CO2 /an

-

-

-

2.310

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

Reducerea totala de gaze cu efect de sera (22 ani)

kg CO2

83.160

Raportul ACE

Lei/ kg CO2

537

ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A PROIECTULUI - Scenariul 1 Nerecomandat

Tabel H Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,2| Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,3 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

Total cheltuieli cu personalul

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

Linie aeriana de contact

lei

141.176

148.941

157.431

165.302

173.567

177.039

180.580

184.191

187.875

191.633

195.465

199.374

203.362

207.429

211.578

215.809

220.126

224.528

229.019

233.599

238.271

243.036

247.897

252.855

257.912

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

27,15

28,64

30,28

31,79

33,38

34,05

34,73

35,42

36,13

36,85

37,59

38,34

39,11

39,89

40,69

41,50

42,33

43,18

44,04

44,92

45,82

46,74

47,67

48,63

49,60

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2,2

Retea electrica de alimentare

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,3

Cale de rulare

lei

117.039

123.476

130.515

137.040

143.892

146.770

149.706

152.700

155.754

158.869

162.046

165.287

168.593

171.965

175.404

178.912

182.490

186.140

189.863

193.660

197.533

201.484

205.514

209.624

213.817

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

6,45

6,81

7,20

7,56

7,93

8,09

8,26

8,42

8,59

8,76

8,94

9,11

9,30

9,48

9,67

9,87

10,06

10,26

10,47

10,68

10,89

11,11

11,33

11,56

11,79

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.135,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2,5

Stații pentru călători

lei

6.121

6.458

6.826

7.168

7.526

7.676

7.830

7.987

8.146

8.309

8.475

8.645

8.818

8.994

9.174

9.357

9.545

9.736

9.930

10.129

10.331

10.538

10.749

10.964

11.183

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

6,45

6,81

7,20

7,56

7,93

8,09

8,26

8,42

8,59

8,76

8,94

9,11

9,30

9,48

9,67

9,87

10,06

10,26

10,47

10,68

10,89

11,11

11,33

11,56

11,79

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

948,50

2,6

Aparate de cale

lei

10.084

10.639

11.245

11.807

12.398

12.646

12.899

13.157

13.420

13.688

13.962

14.241

14.526

14.816

15.113

15.415

15.723

16.038

16.358

16.686

17.019

17.360

17.707

18.061

18.422

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.016,81

2.127,73

2.249,01

2.361,46

2.479,54

2.529,13

2.579,71

2.631,30

2.683,93

2.737,61

2.792,36

2.848,21

2.905,17

2.963,27

3.022,54

3.082,99

3.144,65

3.207,54

3.271,69

3.337,13

3.403,87

3.471,95

3.541,39

3.612,21

3.684,46

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

274.421

289.514

306.017

321.318

337.383

344.131

351.014       358.034

365.195

372.499       379.949

387.548       395.298

403.204

411.269

419.494

427.884

436.441

445.170       454.074       463.155       472.418

481.867

491.504       501.334

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Cost per km

lei/km

13.721,06

14.475,72

15.300,84

16.065,88

16.869,17

17.206,56

17.550,69

17.901,70

18.259,73

18.624,93

18.997,43

19.377,38

19.764,92

20.160,22

20.563,43

20.974,70

21.394,19

21.822,07

22.258,51

22.703,69

23.157,76

23.620,91

24.093,33

24.575,20

25.066,70

Total alte cheltuieli

71.350

75.274

79.564

83.543

87.720

89.474

91.264

93.089

94.951

96.850

98.787

100.762

102.778

104.833

106.930

109.068

111.250

113.475

115.744

118.059

120.420

122.829

125.285

127.791

130.347

4

Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Emisii de poluanti -CO2

tone co2

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

77,00

_

Cost emisii de poluanti - CO2

lei/tona

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

160,10

Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante

Lei/ an

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

12.328,01

Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului

numar pers.

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

Numar populatie la nivelul Romaniei

numar pers.

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

Populatie la nivelul Municipiului Craiova

numar pers.

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului

numar pers.

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

339,47

Valoare monetara estimata a mortalitatii

Lei/pers

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

Valoare monetara a mortalitatii datorita poluarii aerului

Lei/an

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

6

6.1

Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Costul tratarii bronsitelor cronice

Lei/pers

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

Numar mediu bronsite cronice - urban

%000 locuitori

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova

nr. pers

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

r [Costul tratarii atacurilor de astm                                                     Lei/pers ___________142 __________142 __________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ___________142 ___________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142 ________142

INumar mediu atacuri de astm - urban                                                       %000 locuitori ______________54 ____________54 ____________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 _____________54 _____________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54 __________54

|Numar mediu atacuri de astm la nivelul orașului Craiova                                          nr. pers _____________164 ___________164 ___________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 ____________164 ____________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164 _________164

Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului                                         Lei/an           240.287.906      240.287.906      240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906       240.287.906       240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906    240.287.906

Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

|   7,1 Subventii de la bugetul local

lei

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M|1 TOTAL Venituri din exploatare

Tabel I - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

Costuri cu personalul

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net

lei

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit)

lei

Total cheltuieli cu personalul

147.420

156.707

164.229

171.948

179.858

183.455

187.124

190.866

194.683

198.577

202.549

206.600

210.732

214.947

219.246

223.631

228.104

232.666

237.319

242.065

246.906

251.844

256.881

262.019

267.259

Costuri cu intretinere si reparatii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2,1

Linie aeriana de contact

lei

141.176

148.941

157.431

56.471

59.294

62.259

63.504

64.774

66.070

67.391

68.739

70.114

71.516

72.946

74.405

75.893

77.411

78.959

80.538

82.149

83.792

85.468

87.177

88.921

90.699

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual

lei/mcs

27,15

28,64

30,28

10,86

11,40

11,97

12,21

12,46

12,71

12,96

13,22

13,48

13,75

14,03

14,31

14,59

14,89

15,18

15,49

15,80

16,11

16,44

16,76

17,10

17,44

Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla

mcs

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

2,2

Retea electrica de alimentare

4.034

4.235

4.447

4.536

4.627

4.719

4.814

4.910

5.008

5.108

5.210

5.315

5.421

5.529

5.640

5.753

5.868

5.985

6.105

6.227

6.351

6.479

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual

lei/kmcd

1.613,45

1.694,12

1.778,82

1.814,40

1.850,69

1.887,70

1.925,46

1.963,96

2.003,24

2.043,31

2.084,18

2.125,86

2.168,38

2.211,74

2.255,98

2.301,10

2.347,12

2.394,06

2.441,94

2.490,78

2.540,60

2.591,41

Lungimea retelei electrice de alimentare

kmcd

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,3

Cale de rulare

lei

117.039

123.476

130.515

46.839

49.181

51.640

52.673

53.726

54.801

55.897

57.015

58.155

59.318

60.504

61.715

62.949

64.208

65.492

66.802

68.138

69.501

70.891

72.308

73.755

75.230

Cost de intretinere cale rulare

lei /mp

6,45

6,81

7,20

2,58

2,71

2,85

2,90

2,96

3,02

3,08

3,14

3,21

3,27

3,33

3,40

3,47

3,54

3,61

3,68

3,76

3,83

3,91

3,99

4,06

4,15

Suprafața totală cale de rulare

mp

18.135,00

18.135,00

18.135,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

18.144,00

2,4

Sistem de drenaj gravitațional

lei

12.585

13.214

13.875

14.152

14.435

14.724

15.019

15.319

15.625

15.938

16.257

16.582

16.913

17.252

17.597

17.949

18.308

18.674

19.047

19.428

19.817

20.213

Cost de intretinere sistem drenaj- anual

lei/ml

4,84

5,08

5,34

5,44

5,55

5,66

5,78

5,89

6,01

6,13

6,25

6,38

6,51

6,64

6,77

6,90

7,04

7,18

7,33

7,47

7,62

7,77

Lungimea sistemului de drenaj gravitațional ape pluviale la calea de rulare

ml

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2,5

Stații pentru călători

lei

6.121

6.458

6.826

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual

lei/mp

6,45

6,81

7,20

2,58

2,71

2,85

2,90

2,96

3,02

3,08

3,14

3,21

3,27

3,33

3,40

3,47

3,54

3,61

3,68

3,76

3,83

3,91

3,99

4,06

4,15

Suprafata statii tramvai

mp

948,50

948,50

948,50

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

2,6

Aparate de cale

lei

10.084

10.639

11.245

2.017

2.118

2.224

2.268

2.313

2.360

2.407

2.455

2.504

2.554

2.605

2.657

2.710

2.765

2.820

2.876

2.934

2.993

3.052

3.113

3.176

3.239

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual

Lei/aparate

2.016,81

2.127,73

2.249,01

403,36

423,53

444,71

453,60

462,67

471,93

481,36

490,99

500,81

510,83

521,04

531,46

542,09

552,94

563,99

575,27

586,78

598,52

610,49

622,70

635,15

647,85

Numar aparate de cale

buc

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

TOTAL cheltuieli cu mentenanta

274.421

289.514

306.017

121.945

128.042

134.444

137.133

139.876

142.673

145.527

148.437

151.406

154.434

157.523

160.673

163.887

167.164

170.508

173.918

177.396

180.944

184.563

188.254

192.019

195.860

Alte costuri aferente exploatarii

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Numar km

km

5,20

5,20

5,20

2,6

2,73

2,87

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,23

3,29

3,36

3,43

3,49

3,56

3,64

3,71

3,78

3,86

3,94

4,01

4,09

4,18

Cost per km

lei/km

13.721,06

14.475,72

15.300,84

24.388,97

25.608,42

26.888,84

27.426,62

27.975,15

28.534,65

29.105,34

29.687,45

30.281,20

30.886,82

31.504,56

32.134,65

32.777,34

33.432,89

34.101,55

34.783,58

35.479,25

36.188,84

36.912,61

37.650,87

38.403,88

39.171,96

Total alte cheltuieli

71.350

75.274

79.564

63.411

69.911

77.077

80.191

83.430

86.801

90.308

93.956

97.752

101.701

105.810

110.085

114.532

119.159

123.973

128.982

134.193

139.614

145.254

151.123

157.228

163.580

4

Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Emisii de poluanti -CO2

tone co2

77,00

77,00

77,00

74,46

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

70,44

Cost emisii de poluanti - CO2

lei/tona

160,10

160,10

160,10

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

160,104

Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante

12.328,01

12.328,01

12.328,01

11.921,18

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

11.277,44

5

Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluării aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului

numar pers.

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

24.883

Numar pcpulatie la nivelul Rcmaniei

numar pers.

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

22.193.562

Pcpulatie la nivelul Municipiului Craiova

numar pers.

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

302.783

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului

numar pers.

339,47

339,47

339,47

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

336,76

Valoare monetara estimata a mortalitatii

Lei/pers

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

4.116.960

Valoare monetara a mortalitatii datorita poluarii aerului

Lei/an

1.397.603.128

1.397.603.128

1.397.603.128

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

1.386.422.303

6

Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

6.1

Costul tratarii bronsitelor cronice

Lei/pers

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

956.050

Numar mediu bronsite cronice - urban

%000 locuitori

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova

nr. pers

251

251

251

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

6.2

Costul tratarii atacurilor de astm

Lei/pers

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

Numar mediu atacuri de astm - urban

%000 locuitori

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova

nr. pers

164

164

164

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

Lei/an

240.287.906

240.287.906

240.287.906

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

237.885.027

Venituri din exploatare

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

7,1

lei

-

-

-

-

TOTAL Venituri din exploatare

J PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala

2019           2020

2021          2022          2023          2024          2025            2026             2027            2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036          2037          2038          2039          2040          2041          2042

Diferenta costuri cu pers onalul

lei

Diferenta costuri intretinere si reparatii

lei

-      199.373

-      209.341

-      209.687

-      213.881

-     218.158

-         222.521

-        226.972

-      231.511

-     236.142

-      240.864

-      245.682

-     250.595

-      255.607

-      260.719

-     265.934

-      271.252

-     276.677

- 282.211

-      287.855

-     293.612

-      299.485

-     305.474

Diferenta alte costuri

lei

-       20.131

-       17.809

-       12.397

-       11.073

-        9.658

-           8.150

-            6.542

-        4.830

-        3.010

-         1.076

977

3.155

5.464

7.909

10.499

13.238

16.134

19.194

22.426

25.837

29.437

33.233

Diferenta costuri emisii

lei

-         407

-        1.051

-        1.051

-        1.051

-        1.051

-           1.051

-            1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

-         1.051

Diferenta - Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului

lei

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-      11.180.825

-      11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

-   11.180.825

Diferenta - Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului

lei

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-       2.402.879

-       2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

-    2.402.879

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL

lei

-   13.803.615

-   13.811.905

-   13.806.839

-   13.809.708

-   13.812.571

-      13.815.426

-      13.818.268

-   13.821.096

-   13.823.906

-   13.826.695

-   13.829.459

-   13.832.195

-   13.834.898

-   13.837.565

-   13.840.190

-   13.842.770

-   13.845.299

-   13.847.772

-   13.850.184

-   13.852.530

-   13.854.802

-   13.856.996

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL

lei

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect

lei

13.803.615

13.811.905

13.806.839

13.809.708

13.812.571

13.815.426

13.818.268

13.821.096

13.823.906

13.826.695

13.829.459

13.832.195

13.834.898

13.837.565

13.840.190

13.842.770

13.845.299

13.847.772

13.850.184

13.852.530

13.854.802

13.856.996

K Surse de finanțare

UM

2019

2020

TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

15.531.217,02

35.972.835,30

51.504.052,32

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

353.139,96

818.550,98

1.171.690,94

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

316.963,61

734.139,50

1.051.103,11

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

36.176,35

84.411,48

120.587,83

Total resurse financiare , din care:

Lei/an

15.884.356,98

36.791.386,28

52.675.743,26

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

15.848.180,63

36.706.974,80

52.555.155,43

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

36.176,35

84.411,48

120.587,83

Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

INTRARI

Venituri din exploatare

lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intrari din activitatea de investitii - Ajutor nerambursabil

lei

96.040,00

13.004.653,03

30.344.190,41

Intrari din activitatea de investitii - Contributia beneficiarului

lei

1.960,00

295.193,37

688.784,53

Total intrări

lei

98.000,00

13.299.846,40

31.032.974,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IESIRI

Cheltuieli din exploatare

lei

-   13.803.615

-   13.811.905

-   13.806.839

-   13.809.708

-   13.812.571

-      13.815.426

-       13.818.268

-   13.821.096

-   13.823.906

-   13.826.695

-   13.829.459

-   13.832.195

-   13.834.898

-   13.837.565

-   13.840.190

-   13.842.770

-   13.845.299

-   13.847.772

-   13.850.184

-   13.852.530

-   13.854.802

-   13.856.996

Costuri totale cu investitia -fara TVA

lei

98.000,00

13.299.846,40

31.032.974,94

Total ieșiri

lei

98.000,00

13.299.846,40

31.032.974,94

- 13.803.615

- 13.811.905

- 13.806.839

- 13.809.708

- 13.812.571

-    13.815.426

-     13.818.268

- 13.821.096

- 13.823.906

- 13.826.695

- 13.829.459

- 13.832.195

- 13.834.898

- 13.837.565

- 13.840.190

- 13.842.770

- 13.845.299

- 13.847.772

- 13.850.184

- 13.852.530

- 13.854.802

- 13.856.996

Flux de numerar

lei

13.803.615

13.811.905

13.806.839

13.809.708

13.812.571

13.815.425,65

13.818.268,33

13.821.096

13.823.906

13.826.695

13.829.459

13.832.195

13.834.898

13.837.565

13.840.190

13.842.770

13.845.299

13.847.772

13.850.184

13.852.530

13.854.802

13.856.996

Flux de numerar cumulat

lei

13.803.615

27.615.520

41.422.358

55.232.067

69.044.638

82.860.063,47

96.678.331,79

110.499.428

124.323.335

138.150.030

151.979.489

165.811.684

179.646.582

193.484.147

207.324.337

221.167.106

235.012.405

248.860.177

262.710.361

276.562.891

290.417.693

304.274.688

Verificare sustenabilitate proiect

lei

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

M

Profitabilitatea financiara a investiției

1. Calculul RIRF/C

Venituri din operare- fara TVA

lei

Cheltuieli din operare - fara TVA

lei

-   13.803.615

-   13.811.905

-   13.806.839

-   13.809.708

-   13.812.571

-      13.815.426

-      13.818.268

-   13.821.096

-   13.823.906

-   13.826.695

-   13.829.459

-   13.832.195

-   13.834.898

-   13.837.565

-   13.840.190

-   13.842.770

-   13.845.299

-   13.847.772

-   13.850.184

-   13.852.530

-   13.854.802

-   13.856.996

Investitia - fara TVA

lei

94.080,00

12.767.852,54

29.791.655,94

Valoarea reziduala

lei

Total intrari

lei

Total iesiri

lei

94.080,00

12.767.852,54

29.791.655,94

- 13.803.615

- 13.811.905

- 13.806.839

- 13.809.708

- 13.812.571

-    13.815.426

-     13.818.268

- 13.821.096

- 13.823.906

- 13.826.695

- 13.829.459

- 13.832.195

- 13.834.898

- 13.837.565

- 13.840.190

- 13.842.770

- 13.845.299

- 13.847.772

- 13.850.184

- 13.852.530

- 13.854.802

- 13.856.996

Flux de numerar net

lei

-         94.080

-   12.767.853

-   29.791.656

13.803.615

13.811.905

13.806.839

13.809.708

13.812.571

13.815.426

13.818.268

13.821.096

13.823.906

13.826.695

13.829.459

13.832.195

13.834.898

13.837.565

13.840.190

13.842.770

13.845.299

13.847.772

13.850.184

13.852.530

13.854.802

13.856.996

Factor de actualizare

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

0,33

0,31

0,30

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-           89.600

-     11.580.819

-     25.735.153

11.356.268

10.821.989

10.302.876

9.814.302

9.348.892

8.905.547

8.483.218

8.080.909

7.697.668

7.332.592

6.984.817

6.653.522

6.337.926

6.037.284

5.750.885

5.478.054

5.218.147

4.970.552

4.734.684

4.509.986

4.295.930

4.092.009

Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C

%

Lei

29,61%

119.802.484

2. Calculul RIRF/K

UM

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei

lei

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei

lei

- 13.803.615

- 13.811.905

- 13.806.839

- 13.809.708

- 13.812.571

-    13.815.426

-     13.818.268

- 13.821.096

- 13.823.906

- 13.826.695

- 13.829.459

- 13.832.195

- 13.834.898

- 13.837.565

- 13.840.190

- 13.842.770

- 13.845.299

- 13.847.772

- 13.850.184

- 13.852.530

- 13.854.802

- 13.856.996

Contributie proprie- bugetul local (2% din eligibil + valoare neeligibila)

lei

1.960

295.193

688.785

Valoarea reziduala

lei

Flux de numerar net

lei

-          1.960

-     295.193

-      688.785

13.803.615

13.811.905

13.806.839

13.809.708

13.812.571

13.815.426

13.818.268

13.821.096

13.823.906

13.826.695

13.829.459

13.832.195

13.834.898

13.837.565

13.840.190

13.842.770

13.845.299

13.847.772

13.850.184

13.852.530

13.854.802

13.856.996

Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K

%           527%


Lei         176.743.833


Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K


%          12,98%


se OLTMA g A , ,-TT'n? URRAN

'^OIECT GRUP


COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, (Avizator)FIȘĂ TEHNICĂ

în vederea emiterii avizului de amplasament

C.U. ar.              oV 2.018


cojK oeAe.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI:             cx Co

L Denumire <vcy~c>Q<x.o          odei CL^ACl *ede_ A <2- CNs - VoccoA

 • 2. Amplasament CLci \e cx 5^vt<L VxRvaXixX________-VcycrvL '

 • 3. Benefici ar: VT\VAR.<-K V-g\v-KVk\c2A.^> <kk,UsjJv CV,iVkQ\l N- _____

 • 4. Proiect nr._                __elaborator U-R.B-Ma                    ‘LOR


2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI:

2.1 AMPLASAMENT:


______________________Sixts j

2.2. BRANȘAMENT/ RACORD:


2.3. CARACTERISTICI TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

ele*               _________

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI:

■>


4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR SI RESTRJfâEHL

_________________

/F>a

........ _ ZL n

ti


\\v    /

\\g   /

VR/ -------------------------------------------------------------- nxT 5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICA privinona de avizare se acordă:


.J&SJLOR IMPUSE:

_

jbban^W--------

întocmit


îndeplinire al cerințelor


AVIZ FAVORABIL

fără/cu următoarele conditiir Ofall fa fa U. £c (/A

6/lLTtv M

Țh           ple.                                 9X vos* CtWfyZ

SofuMi. hn^h-) & Co(ac1^cJ<Io7\.

St      Irestuc'fa


fără


V IrZ.SfU-. ■ ... , _ ĂuU'/v dj aiAbtKre.


COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Director Generat ing. Adriana Cîmpeanu


Primit de la S.C. Compania de Apă Oltenia S.ADist: 0557

Client:     MUNICIPIUL CRAIOVA

Localitatea: CRAIOVA

Strada:    ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 7

Județ:      Dolj, cod postai 200402

Distribuție Energie Oltenia S.A.

«societate administrata in sistem dualist» COER CRAIOVA

Nr. 060031838128/ 06.12.2018

Prezentul aviz are anexate 020 planuri de situație vizate de COER CRAIOVA

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament, înregistrata cu nr. 060031838128 /28.11.2018 pentru :

Obiectivul: MODERNIZAREA CAII DE TRAMVAI

situat in localitatea : CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI, nr.: 1, bl., sc., et., ap., jud. Dolj, cod postai 200769.

In urma analizării documentației /studiului de soluție privind eliberarea amplasamentului (avizat in CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A cu aviz nr./) Distribuție Energie Oltenia S.A prin Centrul Operațional Extindere Rețea COER Craiova este de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

nr. 2600035074/06.12.2018

Cu următoarele precizări:

 • 1. In zona exista rețea electrica de distribuție de medie / joasa tensiune monofazata / trifazata.

 • 2. Rețeaua electrica de distribuție din zona se afla la m fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.

 • 3. Rețeaua electrica de distribuție din zona este de tip: rețea aeriana/subterana mt/jt/lT: LES 20 kV si LES 0,4 kV , post trafo IT/mt/jt:, conductar/cablu jt:.

 • 4. Instalațiile electrice ale Distribuție Energie Oltenia S.A existente in zona se afla amplasate fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament la distante minime impuse de normativele in vigoare si anume:

fata de rețeaua de IT : 4,0 m;

fata de rețeaua de mt: 0,6 m;

fata de rețeaua de jt: 0,2 m;

fata de postul trafo : 20,0 m.

Pentru zonele fara rețele electrice de distribuție, in vederea emiterii autorizației de construire, se vor avea in vedere prevederilor din HGR nr. 525 /1996, republicata in 2002, cu completările ulterioare pentru aprobarea „Regulamentului General de Urbanism”, iar pentru realizarea/extinderea rețelelor electrice se vor avea in vedere prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea „Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public" si Legea energiei nr.123/2012 .

Conform Anexei 2 din ordinul ANRE nr.59/2013 si art.51 din Legea energiei nr.123/2012 in zonele in care nu exista rețea electrica de interes public autoritatile publice locale sau centrale vor colabora cu operatorul de distribuție pentru extinderea rețelelor de distribuție ori electrificarea localităților.

In conformitate cu prevederile Art 49 din Legii energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

 • a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, altele decât cele prevăzute in avizul de amplasament al operatorului de distribuție;

 • b) să efectueze săpaturi de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;

 • c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;

 • d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;

 • e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;

 • f)  să limiteze sau să îngrădească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

 • 5. Execuția lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de către operatorul de rețea prin contractarea acestor lucrări cu un constructor atestat ANRE, numai după Întocmirea si avizarea in CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A, a PT+CS, de către un proiectant atestat.

 • 6. Instalațiile de distribuție administrate de Distribuție Energie Oltenia S.A au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat (2 exemplare), vizat spre neschimbare.

Culoarul de siguranța al instalațiilor aflate in apropierea obiectivului, sunt in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 49/2007.

Noile trasee ale instalațiilor electrice care se reamplaseaza sunt cele de pe planurile studiului avizat in comisia CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A si care a fost menționat mai sus.

 • 7. Executarea lucrărilor in apropierea instalațiilor electrice se va face cu respectarea stricta a condițiilor din prezentul aviz de amplasament , a normelor tehnice si de protecția muncii specifice. Săpăturile din zona traseelor de cabluri, fundații de stâlpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operațional Exploatare CE MTJT Craiova Municipal al Distribuție Energie Oltenia S.A., telefon 0251408006.


 • 8. In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fara

drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsura a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune si se pedepsește cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. In același timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie contravenție executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecție a instalațiilor fara consimțământul prealabil al titularilor acestora.

 • 9. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători si vor suporta consecințele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor menționate.

 • 10. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, in

vederea racordării la rețeaua electrica de distribuție a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform Ordinului ANRE nr.59/2013.

Având in vedere situația rețelelor electrice din zona, pentru racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt necesare următoarele lucrări in amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor de realizare a acestora: Lucrări de întărire a rețelelor constând in : Nu este cazul;

Lucrări de extindere a rețelelor constând in :.

Etapele procesului de racordare in conformitate cu Ordinului ANRE nr.59/2013 sunt:

 • a) etapa de documentare si informare a viitorului utilizator;                                                          <

 • b) depunerea cererii de racordare si a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;        <

 • c) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare de către operatorul de rețea;

 • d) încheierea contractului de racordare intre operatorul de rețea si utilizator;

 • e) încheierea contractului de execuție intre operatorul de rețea si executant si realizarea instalației de racordare

la rețeaua electrica, punerea in funcțiune a instalației de racordare;

 • f) emiterea certificatului de racordare;

 • g) punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Tarifele de emitere ale avizelor tehnice de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr. 114/2014 privind “Aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor tehnice de racordare si a certificatelor de racordare, practicate de operatorii de distribuție", iar tarifele de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie si joasa tensiune sau calculate pe baza de deviz.

Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru de Relații cu Clientii al Distribuție Energie Oltenia S.A.

 • 11. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la 13.04.2019, data la care expira Certificatul de Urbanism in baza caruia a fost emis.

 • 12. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condițiile in care anterior a fost prelungit termenul de

Pagina: 2/2 valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul condițiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

 • 13. Daca in intervalul menționat la pct.11 solicitantul obține autorizația de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.

 • 14. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situație Proiect nr / , vizat de Distribuție Energie Oltenia S.A prin CRAIOVA si a Certificatului de urbanism nr. 633 /13.04.2018 sau a planului anexat, parte integranta a studiului avizat menționat mai sus.

 • 15. In zona nu exista instalații electrice care aparțin altor operatori de distributie/transport a energiei electrice si nu este necesar sa va adresați deținătorilor acestor instalații in vederea obțineri avizelor de amplasament.

 • 16. Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea in următoarele situații:

 • - expira termenul de valabilitate;

 • - se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice,suprafața ocupata,inaltime etc) care au stat la baza emiterii avizului;

 • 17. Alte precizări in funcție de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

In zona exista LES trasata in planul de amplasament. Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operațional Exploatare Craiova al Distribu ie Energie Oltenia SA., telefon 0251929. In cazul avarierii instalațiilor electrice proprietatea operatorului de rețea, solicitantul si constructorul vor fi responsabili si vor suporta costurile aferente reparațiilor si întreruperilor in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

Operator

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal

C.O. EXTINDEREA REȚELEI CRAIOVA CLAUDIU-GEORGE ZAMFIRACHE


(DENUMIRE PROIECTANT )SERVICES S.A.

office@flashqroup.ro tel: (+4021)233.42.52 fax: (+4021) 233.42.55


FISA TEHNICA

In vederea emiterii Avizului de amplasament si/sau branșament (racord ) pentru___________________


utilitatea urbana

Date de identificarea obiectului de investiții

 • 1.1 Denumire*11

O              (±4^-

 • 1.2 Amplasament*11 CLoAgKX S(2M<5tvr\uAiM

 • 1.3 Beneficiar*11-

 • 1.4 Proiect*11 nr.                  elaborator Kk^JSs-l*^


 • 1. Caracteristicile tehnice specifice ale investiției

 • 2.1 Amplasament'1': n

 • 2.2 Branșament / Racord*11:

  2.3 Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect*11: \Vix\&uJT\.oAcTL-^\       *’AVk<X-țX<23AA uA

  fRS'fxtX

  2. Modul de îndeplinire a cerințelor avizatorului*11.


3. Modul de îndeplinire a condițiilor si re^^Viîonlf^&se*

n.

întocmit*21            *

4. Vazand specificările prezente in FISA TEHNICA p cerintelorde avizare, se acorda :

l

ivind modul de îndeplinire a


%

/în

o o

o ., - to-----

o o io

§

o_^-.

A"o

o

o ■

-"o __

o

__o

Icol

{to i

—*

-****wA_


LEGENDAampriza liniei de tramvai / Interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 011 Omni / adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact


-------------------- traseu cabluri cc


statie de tramvai
PRHARIA MUMCF1ULM CRAKVA


Proiectant general: URflAN PROIECT GRUP


Faza proiect: d.a/Zi. (avifce)


nov. 2018


ukwcPkktGjib*

Str. Calcarului nr.2 aacior /, Aicureafi


Proiectat traseu:       .

ing. Cătălin Dina \ Proiectat linie aeriana de ing. Gabriel Cosoșft

Verificat:LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai I interaxa =3.6 - 3.7m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton

rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m

rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 0110mm/adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact

traseu cabluri cc

statie de tramvai
oo unjqeo nssej_L


p-J

/cv/

!£v/

Jrv/

X /Si

* IM ___ IN/


Proiectat traseu: ing. Cătălin Dina Proiectat linie aeria ing. Gabriel Verificat:


RE LINJ VERINULUl


Nr. planșa:

1 fila nr.3


LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton

rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m

rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 011Omm / adincime =0.5m stîfp de beton nou pentru linia aeriana de contact

traseu cabluri cc

statie de tramvai

ermului


eonului


Data;' nov. 2018


Proiectat traseu: ing. Cătălin Dina Proiectat linie aeriana ing. Gabriel Coso Verificat:       ing.|(iniei de tramvai/interaxa


ampriza......

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton


liniei de tramvai/interaxa


amenajata spațiu verde


ampriza.....

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton


drena) din tub de PVC 0200"”"'


rețea de _

adincime medie -2m


alcatuita din 4 țevi de


rețea multitubulara _ PVC 0110mm / adincime =D.5m

nou pentru linia aeriana de


/ stilp de beton

* contact


statie de tramvai


Proiectant general:

URBAN PROIECT GRUP


Denumirea lucram:


Rigola carosabila


Slalp beton existent


SlrJM. O»* CrtiOTXl. jud-


Str.Colcarului nr.2 -rtor 1. Bueurt**1


Modernizarea caii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinuiui în industrială Gemele de Faza 1 și Faza 2


proiectat linie aenș


LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7mSOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m rețea muititubulara alcătuita din 4 țevi de PVC 011Omm / adincime =Q.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact traseu cabluri cc statie de tramvaiCalea Severinului


Calea Severinului
PRMARJA MUMCFtULU CRAIOVA


Denumirea lucrării:


IMWPWKf Cw StnCaJcarutui nr.2 atctor f, Ducunsti


Proiectat traseu: ing. Cătălin Dina Proiectat linie aerHna îng. Gabriel Cq^baba gp Verificat:LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton

rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m

rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 0110mm / adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact

traseu cabluri cc

statie de tramvai


PRWAR1A MIMCP1UUJ CRNOVA


Denumirea lucrării:


Sir.Cotcarutui nr.2 actor 1, București


Proiectat traseu:

irig. Cătălin Dina

Proiectat linie aeriana defCbntact**

ing. Gabriel Cosoabfl PRQ|

Verificat:      ing. DjtLEGENDAampriza liniei de tramvai / Interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adinclme medie =2m rețea muititubulara alcatulta din 4 țevi de PVC 0110mm / adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact


------------------- traseu cabluri cc statie de tramvai


□□ uniqeo nosej_L
PRMARIA MINORULUICRACVA


Denumirea lucrării:


UUVPMaCTC»

Sir. Cotea rut ui nr.2 sector 1, bucurești


Proiect Nr. ^aBa^[^îeG‘^ Datagg; /

4/2013

Scara:

1:500

Proiectat traseu :     jf&r       /       y s

îng. Cătălin Dina               , v-xtZ

Nr. planșa:

1 fila nr,8

Proiectat linie aeriana ^^ontaatBnjX ing. Gabriel Cosoa&â ,                  /

Verificat:      ing.

Sef proiect: ing.       Alexandru

PLAN DE SITUAȚIE - MODERNIZARE LINIE DE TRAMVAI PE CALEA SEVERINULUI


LEGENDA


ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton


Trotuar

Zona amenajata spațiu verde


Rigola carosabila


rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincîme medie =2m


rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 0110mm / adincîme =0.5m

stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact


traseu cabluri cc


Stâlp beton existent


Cămin canalizare


Gaigar canalizareSTATIE DE^TRAMVAISTATIE DE TRAMVAI |---


Calea Severinuluî


□o uniqeo nsseui
Nr. planșa:

1 fila nr.9


LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton

rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adincime medie =2m

rețea multitubulara alcatuita din 4 tevj de PVC 0110mm / adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact

traseu cabluri cc

statie de tramvai


E o o d o o o ț
V

■ \ ■

7

.....- T

. A                T

V               ’t v            o               <L>               o v            O               Ci               Ci k

r r

CTA

2                 Ș

TIC nC TDAMI\/

M          £

-          O

CD

ai      1------------

1

i

c c

D                  0

3                 C

-                  r

o                  r

-                     i

3®^

o     c

IO        ț

'■'T ' ' '

□                 U

3                C

“                T

□                 c

“                 T

t  X          0

2]              g

0                 c

3                 c

V

D                 C

11              I

2              f01!             |<n|  X          A              o              to  X

>                 |m|                 |cn|  %           |ot|                 lo>l                 |o>|Calea Severinului


□□ uniqeo nasej


Verificat:      ir


LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm / adîncime medie =2m


rețea multitubulara alcatuita din 4 tevl de PVC011Omm/adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contact traseu cabluri cc statie de tramvai

Verificat:_______________________________

Sef proiect: ing. Laura'Alexandru.


T~

PLAN DE SITUAȚIE - MODERNIZARE LflNIE DE TRAMVAI PE CALEA SEVERINULUI

LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m

SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1 șina dispusa pe traverse de beton

ampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.7m

SOLUTiA CONSTRUCTIVA NR. 2 șina înglobata in beton


rețea de drenaj din tub de PVC 02OOmm ! adincime medie =2m


rețea multitubulara alcatuita din 4 țevi de PVC 0110mni / adincime =0.5m stilp de beton nou pentru linia aeriana de contactCD


traseu cabluri cc statie de tramvai-p            j-,------------ej—;----------o-------7

—a--cy

O

Șl

00 CD

>----A---T

4       Le]     s

------ --- hf*

CD CD

irj CD


□□ uniqeo nasejj.


Proiectat traslt..

ing. Cătălințbifiâț _______

Proiectat linie aeriana dâgțțjțitgct:

ing. GabrierGjjspaba' ' ' x


Verificat:

Sef proiect: ing. Laur'a~Âiexandru


LEGENDAampriza liniei de tramvai / interaxa =3.6 - 3.77m SOLUȚIA CONSTRUCTIVA NR. 1