Hotărârea nr. 199/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 199


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 199

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical Dr. Șotropa-Covătaru S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65017/2019, rapoartele nr.67927/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.68921/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical Dr.Șotropa-Covătaru S.R.L. și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.123 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical Dr. Șotropa-Covătaru S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 23,70 mp., situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă de șase ani, cinci luni și cincisprezece zile, începând cu data de 01.05.2019, până la data de 15.10.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Covătaru Irina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                           7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                  Nicoleta MIULESCU