Hotărârea nr. 198/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 198


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 198

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.64981/2019, rapoartele nr.67628/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.71391/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul Civil;

În temeiul art.36 al in.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                                        7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                 Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.198/2019

CONTRACTE TERENURI /SPATII PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Amplasare

Obiect

Perioada valabilitate

1

II NABOIU NUTA

5633/12.03.2015

PIATA BIG

CRAIOVITA

NOUA

Spatiu

12.03.2015-12.03.2019

2

SC CLMP MARKET SRL

9576/27.05.2015

CENTRALA

Teren

27.05.2015-27.05.2019

3

SC ALEDYALE SRL

8872/19.05.2015

PIATA BIG

CRAIOVITA

NOUA

Teren

19.05.2015-19.05.2019

4

SC DADICA SRL

10251/09.06.2015

PIATA

DEZROBIRII

Teren

09.06.2015-09.06.2019

5

SC MODA ZILEI IMPEX SRL

10080/05.06.2015

PIATA VALEA ROSIE

Teren

05.06.2015-05.06.2019

6

SC LONIDO GROUP SRL

9756/29.05.2016

PIATA

CENTRALA

Teren

29.05.2015-29.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA