Hotărârea nr. 197/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 197


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 197

privind preluarea bunului „WC Public-Patria” din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.65583/2019, rapoartele nr.70340/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.72757/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune preluarea bunului „WC Public-Patria” din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.554, art.792-794 și art.858-865 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. Romania Muncitoare, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Predarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, încheiat între părți.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziția 4 din anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2011.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la

5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU