Hotărârea nr. 196/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 196


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.196 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.65325/2019, rapoartele nr.66075/2019 întocmit de Direcția P atrimon iu și nr.67951/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.9 al in.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public și regimul juridic al acesteia, modificată și completată, art.858-866 din Titlul VI-Proprietatea publică din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuințe pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menționată;

2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 15.01.2023, pentru punerea la dispoziția Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 250 unități locative, din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul normativ sus menționat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art.2.Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013, modificată și completată.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA