Hotărârea nr. 194/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 194


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 194

privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.65000/2019, rapoartele nr.67622/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.68131/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată, art.108 din Legea educației naționale nr.1/2011, modificată și completată și art.858-865, art.868 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a spațiului disponibil, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, în suprafață de 10,80 mp., situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spațiului identificat la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini și Documentația de atribuire a contractului de închiriere, a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește directorul Liceului Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractul de închiriere a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEAANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.194/2019

STUDIU DE OPORTUNITATE

 • 1. INFORMATII GENERALE

DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZĂ A FI ÎNCHIRIAT

Închirierea unui spatiu pentru comercializare produse alimentare cu o suprafată de 10,80 mp situat în incinta Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, str. Bucovina , nr. 5, spatiu identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat.

Spatiul ce urmează a fi închiriat are o suprafată de 10,80 mp, fiind situat pe domeniul public al Municipiului Craiova, in corp cladire A al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova ,care îl administrează, având destinatia de chiosc pentru comercializare produse alimentare.

 • 2. MOTIVAREA ÎNCHIRIERII

Motivele de ordin economic, financiar, social, de mediu si legal care justifică necesitatea și oportuitatea închirierii acestuia sunt următoarele:

 • a) Strategia de dezvoltare economico-socială, de consolidare a resurselor existente, dar si de atragere de noi resurse capabile să îmbunătătească încasări le la bugetul local;

 • b) Atragerea de fonduri suplimentare la bugetul local, rezultate în urma administrării optime de specialitate conform pretului prevăzut în contractul de închiriere;

 • c) Administrarea eficientă a domeniului public al Municipiului Craiova aflat în administrarea Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' pentru atragerea de venituri la bugetul propriu și la bugetul local care va beneficia de cota de 50% din chiria încasată;

 • d) Posibilitatea obtinerii de venituri suplimentare folosite pentru procurarea de obiecte de inventar si de materiale didactice necesare desfăsurării activitătii instructiv-educative, activitătii de cercetare-fundamentare a programelor de învătământ, cât si posibi litatea de a se investi în dotări sau modernizări curente;

 • e) Cresterea sigurantei elevilor (evitarea unor eventuale accidente de circulatie)deoarece elevii nu se deplasează în afara unitătii de învătământ pentru a-si procura diverse produse alimentare, conforme cu cele avizate în Legea 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitati le de invatamant preuniversitar și de Ordinul 1563/2008 emis de Ministerul Sănătății.

 • f)  Fapt pozitiv prin aceea că elevii, pentru că nu vor mai părăsi incinta scolii, nu vor mai întârzia la ore, evitându-se situatii imprevizibile si negative care le pot pune viata si sănătatea fizică si psihică în pericol.

 • g) Legea 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - art. 14 „(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unități lor admi nistrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a Consiliului Local”, art. 15 „Concesio narea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitatie publică, în conditiile Legii 215/2001 - Legea administratiei publice - republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 123”(1)Consiliile Locale sau Consiliile Judetene hotărăsc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri, la vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în conditiile legii; (2) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în conditiile legii.”

 • h) Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificările si completările ulterioare, art. 108: „unitătile de învătământ preuniversitar de stat pot obtine venituri proprii din activităti specifice, conform legii si din alte surse legal costituite” veniturile proprii nu diminuează finantarea de bază, complementară sau suplimentară si sunt utilizate conform deciziilor consiliului de asministratie.”

 • i) Hotărârea nr. 191/2015 a Consiliului Local al municipiului Craiova privind Regulamentul cadru de închiriere a unor spatii disponibile din unitătile de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.

 • j) H.C.L. nr. 181/2016 privind aprobarea activitătilor finantate integral din venituri proprii, care se desfăsoară în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova,

 • k) Acordul prealabil al I.S.J. Dolj nr. 16551 / 21.12.2018 privind avizarea listei spatiilor excedentare pretabile pentru închiriere în cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova,

 • l) Hotărârea Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova din data de

 • 29.10.2018.

 • 3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

  • 3.1. Pretul minim de pornire al licitatiei este de 35 lei/mp/lună.

  • 3.2. Plata chiriei se face lunar, cel târziu în perioada 30-31, pentru luna curentă;

  • 3.3. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor se datorează majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

 • 4. DURATA ESTIMATĂ A ÎNCHIRIERII

  • 4.1. Spati ul, proprietatea publică a Municipiului Craiova aflat în administrarea Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, situat în curtea liceului, în suprafată de 10,80 mp, se închiriază prin licitatie publică, pentru o perioadă de 4 ani, cu revizuire anuală și cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu Vt. din perioada inițială, cu acordul prealabil al Consiliului de Administrație al unității școlare .

  • 4.2. La expirarea contractului de închiriere se va organiza obligatoriu o nouă licitatie.

 • 5. TERMENE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

Procedura deînchiriere se realizează într-o perioadă esti mată de 50 de zile de la data publicării anunțului procedurii, în urma comunicării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, fiind necesară respectarea unui termen de cel putin 20 de zile calendaristice între momentul transmiterii anunțului spre publicare și data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 6. AVIZE OBLIGATORII

Câștigătorul procedurii de închiriere are obligația de a obține pe cheltuială proprie toate avizele necesare desfășurării activității sale.

În scopul elaborăriidocumentației pentru autorizarea executării unor eventuale lucrări de construcții, solicitantul se va adresa autorității locale, autorității de mediu, etc.

 • 7. PROCEDURA UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Unitatea școlară va aplica inițial procedura de atribuire prin licitație publică.

În cazul în care nu se depun cel puțin 3 oferte valabile sau au fost efectuate 2 proceduri de licitație publică ce au fost anulate din considerente legale, se reia demersul prin procedura de atribuire prin negociere directă.

președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR.194/2019

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI (10,8mp) CU DESTINAȚIA DE CHIOȘC ALIMENTAR-SITUAT ÎN CORP CLADIRE A- A LICEULUI TEORETIC ,,TUDOR ARGHEZI'' CRAIOVA, STR. BUCOVINA NR.5, ÎN VEDEREA COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE ALIMENTARE

Cap. I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1 Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat

 • 1.1.1. Obiectul închirierii, îl constituie spațiul cu destinația de chioșc alimentar (10,8mp) situat în corpul A al cladirii Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova identificat prin ANEXA nr.1 - planul de amplasament si delimitare.

 • 1.1.2. Spațiul ce face obiectul închirierii aparține domeniului public al municipiului Craiova, fiind în administrarea Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova și va fi închiriat pentru comercializare de produse alimentare, cu respectarea reglementărilor legislației privind o alimentație sănătoasă, coroborată cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate școlarilor, care stau la baza unei alimentații sănătoase, fără a perturba desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ.

 • 1.1.3 Spațiul propus pentru scoatere la licitație publică este identificat cu o suprafață totală de:10,8 mp.

1.2. Destinația bunului care face obiectul închirierii

 • 1.2.1 Destinație inițială: Spațiu cu destinația de chioșc alimentar pentru comercializare produse alimentare

Destinație viitoare: Spațiu cu destinația de chioșc alimentar pentru comercializare produse alimentare

1.3 Condițiile de exploatare a închirierii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către locator privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul închirierii

 • (1) Inițiativa închirierii are ca obiectiv principal utilizarea spațiului la potențial maxim atât din punct de vedere al locatorului, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, cât și al locatarului. Din punct de vedere al autorității locale, identificăm două componente majore care justifică inițierea procedurii de închiriere a spațiului și anume: cea de ordin economic și cea de ordin financiar.

 • (2)  Motivația pentru componenta financiară privind închirierea spațiului prezintă următoarele avantaje: locatarul va acoperi în întregime costurile folosinței și va achita locatorului, în contravaloarea spațiului închiriat, o chirie lunară, stabilită prin contract, ce va constitui venit al unității de învățământ în proporție de 50% și al bugetului local în proporție de 50% .

 • (3) În același timp, nu poate fi neglijat impactul generat de promovarea imaginii unității de învătământ în acțiuni ce vizează satifacerea unor nevoi ale elevilor prin comercializarea de alimente corespunzătoare vârstei acestora precum și prin grija față de sănătatea fizică și psihică a elevilor coroborată cu siguranța acestora la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, eliminându-se riscul de a iesi în afara incintei unitătii pe timpul pauzei pentru a-si procura produse alimentare.

 • (4)  Motive de ordin legislativ: Spațiul poate fi închiriat prin licitație publică organizată în condițiile legii, în temeiul următoarelor prevederi:

 • - art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  art.15 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

 • -  art.108 din Legea nr. 1/2011, legea educatiei nationale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Noul Cod Civil,

 • - H.C.L. nr.191/2015 privind Regulamentul cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova,

 • - H.C.L. nr. 181/2016 privind aprobarea activitătilor finantate i ntegra l din venituri proprii, care se desfăsoară în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova,

 • - Acordul prealabil al I.S.J. Dolj nr. 16551 /21.12.2018 privind avizarea listei spatiilor excedentare pretabile pentru închiriere în cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova,

 • - Hotărârea Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, din data de

 • 29.10.2018.

Cap. II CONDIȚII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII

II.1 Regimul bunurilor utilizate de locatar

 • (1) În derularea contractului de închiriere, bunul preluat de locatar, îl reprezintă spațiul cu desti nația de chiosc alimentar(10,8 mp) situat în corpul de cladire A din cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova.

Locatorul are obligația de a preda locatarului spațiul pe bază de proces verbal de predare/primire ce va fi încheiat odată cu contractul de închiriere.

 • (2) În derularea contractului de închiriere, locatarul- Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova- va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

 • a)  bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit și libere de sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere,

 • b)  bunurile proprii: bunuri care au aparținut locatarului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii și care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea locatarului.

II.2 Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare

 • (1) Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, începând de la data preluării bunului, până la încetarea contractului de închiriere.

 • (2)  Locatarul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele impuse de legislația mediului.

 • (3)  Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinației activității pentru care s-a încheiat contractul fără avizul scris al locatorului.

 • (4)  Pe durata închirierii locatarul va respecta reglementările Ordinului Ministerului Sănătății privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate școlarilor, fiind strict interzisă comercializarea de produse alcoolice și tutun, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data co nstatării contravenției de către organele abilitate.

II.3 Obligativitatea asigurării exploatarii în regim de continuitate și permanență

 • (1) Locatarul are obligatia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa și să despăgubească pe locator - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - pentru pagubele produse din culpa sa.

II.4 Interdicția subînchirierii bunului închiriat /posibilitatea subînchirierii, dupa caz

(1) Subînchirierea este strict interzisă.

II.5. Condițiilele în care locatarul poate închiria bunul închiriat pe durata închirierii

- Nu este cazul

11.6 Durata închirierii

 • (1) Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 4 ani începând de la data semnării lui, cu revizuire anuală, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu o perioadă egală cu jumătate din perioada initială, cu acordul prealabil al Consiliului de administratie al unitătii de învătământ(art. 5(2) din H/C/L/ 191/2015) .

 • (2) La expirarea contractului de închiriere se va organiza oblligatoriu o nouă licitație(art.69 din HCL nr.191/2015).

11.7  Chiria minimă și modul de plată

 • II.7.1 Prețul minim de la care pornește licitația se stabilește la 35 lei/mp/lună. Pretul chiriei va fi cel rezultat în urma procedurii, pe baza ofertei câstigătorului acesteia, dar nu mai mic decât pretul minim prevăzut.

 • II.7.2 Chiria se va achita lunar, cel mai târziu în perioada 30 - 31, pentru luna curentă.

 • II.7.3 Neplata chiriei in termenul prevazut la punctul 7.2 atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pentru fiecare zi de întârziere din cuantumul sumei neachitate la termen, începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorată. În cazul în care actele normative referitoare la majorările de întârziere se vor modifica, acestea se vor aplica de drept contractului de închiriere. Se consideră întârziere la plata depășirea termenului scadent expres prevăzut în contract.

 • II.7.4 Chiria datorată de locatar se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori de calcul sau modificări ale suprafeței obiectului contractului și se va reactualiza corespunzător cu rata inflației.

 • II.7.5 Neplata a trei chirii co nsecutive duce la încetarea contractului.

 • II.7.6 Plata chiriei se poate efectua în numerar la casieria Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova sau prin ordin de plată in contul locatorului.

 • 11.7.7   Modul de achitare al chiriei cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor prevedea prin co ntractul de închiriere.

 • 11.7.8   În fiecare lună utilitățile aferente sunt incluse în costul chiriei.

II.8 Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de locator

 • II.8.1 Garanția de participare este în sumă fixă de 500 lei.

 • 11.8.2   Garanția de participare se depune la casieria Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova. Ofertantul are obligația de a face dovada efectuării acestei plăți.

 • 11.8.3   Garanția de participare se restituie pe baza unei cereri depuse la secretariatul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova celorlalți participanți declarați necâștigători, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului cu ofertantul câștigător. Ofertantului declarat câștigator i se va restitui garanția de participare, pe baza unei cereri, numai după constituirea garanției de bună execuție.

 • II.8.4 Garanția de buna execuție este în cuantum egal cu contravaloarea a 4 chirii lunare(cf. pretului rezultat în urma procedurii de închiriere) și se va constitui până la data semnării contractului de închiriere.

 • II.8.5. Garantia de buna executie se va depune într-un cont de garanții deschis de ofertant la dispoziția Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova sau la casieria unității de învățământ (trebuie achitată doar de către ofertantul câștigător).

 • 11.8.6   Garantia de buna executie se va elibera/restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar a obligațiilor asumate prin contract.

 • 11.8.7    În cazul in care locatarul nu-și indeplineste obligațiile de plată și/sau deteriorează spațiul transmis în folosintă, locatorul va reține locatarului din garanția de bună execuție, contravaloarea chiriei nechitate și contravaloarea daunelor provocate. Acestea vor fi consemnate în procesul verbal de predare-primire încheiat între cele 2 părti la finalizarea contractului.

Cap. III CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • III.1 Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 111.2   Ofertele se redactează în limba română, conform legislației române, de către persoane fizice sau juridice.

 • 111.3   Fiecare participant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative. Fiecare ofertant va declara prin oferta depusă că aceasta este valabilă(în sensul că îsi mentine oferta) până la finalizarea procedurii de închiriere.

 • 111.4   Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • III.5 Ofertantul are obligatia de a asigura i ntegritatea plicului ce contine oferta sa, iar organizatorul procedurii are obligatia de a asigura confidentialitatea conținutului ofertelor până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Documentele care însoțesc oferta trebuie să fie redactate în limba română.

 • III.6 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe perioada de valabilitate stabilită de locator.

 • III.7 Durata de valabilitate a ofertelor este până la data declarării ofertantului câstigător.

- Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • - Criteriile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum și modul de elaborare

și prezentare, sunt precizate în Documentatia de atribuire.

 • - Sunt considerate neconforme ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate.

 • III.8 Ofertele se depun la sediul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul “Oferte” precizându-se data și ora.

 • III.9 Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a)  o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fară îngroșări, ștersături sau modificari;

 • b)  acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului, conform Documentației de atribuire(chitanta doveditoare a ridicării caietului de sarcini si a documentatiei de atribire);

 • 111.10   Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, telefonul si persoana de contact.

 • 111.11   Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanti , iar oferta câstigătoare va putea fi stabilită numai dacă există 3 oferte valabile.

 • III.12 Plicurile, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație sau în anunțul negocierii directe, după caz.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la punctul III.9 și III.10.

III.13. Pentru continuarea desfășurări i procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin 3 oferte să întrunească condițiile prevăzute la punctul III.9 coroborat cu Documentația de atribuire, și punctul III.10.

 • 111.14 După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei.

 • 111.15   Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • III.16 Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de va labi litate prevăzute

în Documentația de atribuire.

 • 111.17   În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteri ului de atribuire(pretul cel mai mare), secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care menționeaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de catre toti membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții participanti la sedinta de deschidere a ofertelor.

 • 111.18   Contractul de închiriere va fi încheiat în formă scrisă în limba română, de către directorul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova. Conținutul contractului de închiriere trebuie să respecte prevederi le legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage pierderea garanției depusă pentru participare la licitație. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de concesi une, se poate încheia cu ofertantul de pe locul al II lea, respectiv cu cel de pe locul al III lea, dacă cel de pe locul al II lea refuză de asemenea, continuându-se astfel până la ofertantul clasat pe ultimul loc al evaluării. Toti ofertantii care refuză încheierea contractului vor pierde garantia de participare la procedură.

În situatia în care nu a fost posibilă finalizarea prin încheierea unui contract licitația va fi anulată, iar locatorul - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - va relua procedura de licitație publică de la etapa publicării anunțului, în condițiile legii, Caietul de sarcini și Documentația de atribuire păstrând u-și valabilitatea.

Cap. IV ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

(1) Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator- Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, în sarcina locatorului; în situația aceasta, locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură; în cazul dezacordului părților este de competența instanței de judecată;

 • c)  în  cazul  nerespectării din culpă a obligatiilor contractuale  de  către  locator,  prin  rezilierea

unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

 • d)  în  cazul  nerespectării  din culpă a obligatiilor contractuale  de  către  locatar,  prin  rezilierea

unilaterală de către locator cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • e)  prin acordul comun al părților;

 • f)   în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l folosi, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de folosire a acestuia, declarând renunțarea la închiriere; locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute anterior;

 • g)  alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părți prin contractul de închiriere, fară a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege;

 • h)  în cazul intrării în insolventă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a locatarului.

Cap.VALTE CERINȚE

V.1 LOCATORUL - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova - are următoarele drepturi și obligații:

 • a) pe durata contractului de închiriere, are dreptul să inspecteze bunul închiriat, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar. Verificarea se efectuează numai cu notificarea prealabilă a locatarului și în condițiile stabilite în contractul de închiriere;

 • b) poate modifica uni lateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a locatarului, numai în condițiile prevăzute de alin. a);

 • c) să predea locatarului bunul închiriat, pe bază de proces-verbal de predare/primire;

 • d)  de a nu tulbura pe locatar, în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere, în afara cazurilor prevăzute de lege;

 • e)  să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură a afecta drepturile locatarului, în măsura în care aceste situații depind în tot sau în parte de voința sa;

 • f) de a nu ipoteca sau gaja bunul închiriat, acesta apartinând domeniului public Craiova care este inalienabil, insesizabil, imprescriptibil. În acest sens acest bun nu poate fi sechestrat sau scos din cirsuitul civic;

 • g)  de a denunța unilateral contractul de închiriere în condițiile legale, respectiv la încetarea contractului ce poate avea loc în cazul în care i nteres ul național sau local o impune. În această situație, va notifica de îndată i nte nția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsura. Părțile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate locatarului și modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul locatorului, dacă părțile nu stabilesc altfel.

V.2 LOCATARUL are următoarele drepturi și obligații:

 • a)  în temeiul contractului de închiriere, locatarul do bândeste dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul(spațiul), proprietate publică a municipiului Craiova, care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre locator - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova;

 • b)  de a folosi și de a culege fructele bunului ce face obiectul închirierii , potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părti prin contractul de închiriere;

 • c)  să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanență a obiectului închirierii , pe cheltuiala sa și să despăgubească pe locator pentru pagubele produse din culpa sa;

 • d)  să achite chiria la valoarea și modul stabilit la cap II.7 din prezentul Caiet de Sarcini și în contractul de închiriere;

 • e)  să respecte si va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului, protectia si paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protectia muncii, precum si orice alte obligatii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăsoară;

 • f)   la expirarea termenului de închiriere este obligat să restituie locatorului, în deplină pro prietate, libere de orice sarcini, bunurile de retur;

 • g) îi este interzis să subînchirieze, să cesioneze sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somatie sau punere în î ntârziere si fără intervenția instanței judecătoresti(pact comisoriu), locatorul - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova -avand dreptul să dezafecteze spatiul inchiriat si să dispună aducerea acestuia în stare initială pe cheltuiala exclusivă a locatarului;

 • h)  să efectueze si să mentină curătenie în spatiul ce face obiectul contractului de închiriere;

 • i)   să realizeze lucrarile de îmbunătătire si igienizare ale spațiului fără să afecteze cuantumul chiriei;

 • j)   să îngrijească si să conserve spațiul ca un bun proprieta;

 • k)  să utilizeze spatiul numai pentru activitatea de comercializare produse alimentare cu respectarea reglementărilor legislației privind o alimentație sănătoasă, coroborată cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate școlarilor, care stau la baza unei alimentații sănătoase fără a perturba desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ;

 • l)    la i ncetarea contractului de închiriere să restituie spatiul în starea initială;

 • m)  să obtină toate avizele si autorizatiile de functionare necesare desfăsurării activitătii sale.

V.3 Soluționarea litigiilor

 • (1)  Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere și care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2)  Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios admi nistrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

 • (3) Pe toată durata închirierii , cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

 • (1)  Contractul de închiriere poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părților.

 • (2) Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor contractului de închiriere se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini și Documentația de atribuire care se pun la dispoziția solicitanților de către Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova în urma unei cereri scrise depuse la secretariat si a achitării sumei de 30 lei la casieria unitătii. Taxa de participare la licitație este de 20 lei. Contravaloarea documentatiei, în sumă de 30 lei si a taxei de participare, în cuantum de 20 lei nu pot fi restituite.

Data limită pentru depunerea ofertelor este ..........................., ora ...........

Ofertele vor fi deschise la sediul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, str. Bucovina, nr.5, în data de ..........................., ora ...........

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR. 4 LA HOTĂRÂREA NR.194/2019

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

Denumirea locatorului:Liceul Teoretic ,Tudor Arghezi'' ,Craiova , cu sediul în Craiova ,Str. Bucovina nr.5, Telefon/Fax:0251-433227, reprezentat prin Director, prof. Sandoi Lucian ,in calitate de locator.

 • 2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

  • 2.1.Procedura aplicată:

Procedura aplicată este de licitatie publică sau negociere directă, după caz si are ca obiect închirierea pentru o perioadă de 4 ani, a spațiului cu desținația chioșc alimentar,situat în corpul dev clădire A din cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi',Craiova,cu sediul în Craiova strada Bucovina nr.5 ,care are suprafața totală de 10,8 mp,în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor.

Bunul ce face obiectul contractului de închiriere,este identificat ca aparținând domeniului public al MunicipiuluiCraiova .

Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitație publică la care persoanele fizice sau juridice interesate, au dreptul de a depune ofertă.

În cazul în care,în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile ,locatorul este obligat să anuleze procedura șisă organizeze o nouă licitație.

Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile,locatorul va anula procedura și va organiza procedurade negociere directă.

Prin excepție de la prevederile pct.2.1.,locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitație publică,dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului,numai în următoarele cazuri:

-în cazul în care nu au fost depuse 3 oferte valabile,drept urmare locatorul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă procedură;

-se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. În sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care       sunt       îndeplinite       în       mod       cumulativ       următoarele       condiții:

 • a) în cadru documentației de atribuire și /sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la pct.2.1;

 • b) locatorul- Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' - Craiova se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. 2.1;

 • c) dacă nici la organizarea unei noi proceduri de atribuire prin licitație publică nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile , locatorul este îndreptățit să organizeze o procedură de închiriere prin negociere directă, pentru spațiul definit mai sus.

 • d) locatorul are obligația de a comunica în scris ofertanților, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care acestia și le-au creat prin depunerea ofertei, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 2.2.Legislație aplicabilă:

art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.15 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

 • - Nou Cod Civil,

-H.C.L. nr.191/2015 privind Regulamentul cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova,

 • - H.C.L. nr. 181/2016 privind aprobarea activitătilor finantate integral din venituri proprii, care se desfăsoară în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova,

 • - Acordul prealabil al I.S.J. Dolj nr. 16551/21.12.2018 privind avizarea listei spatiilor excedentare pretabile pentru închiriere în cadrul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova,

 • - Hotărârea Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova din data de 29.10.2018.

 • 2.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de închiriere:

 • a)  transparența;

 • b) tratamentul egal;

 • c)  proporționalitatea;

 • d)  nediscriminarea;

 • e)  libera concurență.

Orice persoană autorizată să desfășoare activitatea de comercializare produse alimentare, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile hotărârii de aprobare a Consiliului Local privind scoaterea la licitație publică, dacă deține autorizație, conform prevederilor legale.

 • 2.4. Reguli de comunicare:

Orice comunicare, solicitare, informare , notificare și altele asemenea trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a) fax

 • b) poștă

 • c) e-mail(documentul oficial scanat)

 • d)  la registratura institutiei

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de închiriere prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax sau e-mail trebuie să fie confirmată , prin scrisoare transmisă prin poștă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării. Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o cerere în acest sens, pe suport de hârtie.

Costul documentației de atribuire este de 30 lei si se achită în numerar la Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi''Craiova cu sediul în Craiova Str.Bucovina ,nr.5,zilnic între orele 8:30 și 16:00.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate,în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia.

Persoanele interesate au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către locator a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.5. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este -----------------, ora 16.00.

Ofertele vor fi deschise la sediul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, Str.Bucovina nr.5 în data de --------------------,ora 14,00.

2.6 Dreptul de a solicita clarificări Orice persoană interesată care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Locatorul are obligația de a răspunde ,într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Locatorul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire ,luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, locatorul are obligația de a răspunde la aceasta, în condițiile legale.

 • 2.7 Documentația de atribuire

Orice modificare a conținutului documentelor licitației se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente.

În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

2.8. Desfășurareal icitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Anuntul de licitatie se trimite spre publicare într-un cotidian de circulație național și/sau local, la avizierul unității de învățămînt și pe pagina de internet , cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini, precum și de a solicita clarificările necesare. Punerea la dispoziție de către organizatorul licitației se va face într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea solicitantului.

Locatorul va putea organiza și ține licitații pentru închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația de chioșc alimentar pentru comercializare produse alimentare în conformitate cu procedura descrisă la punctul 4 din prezentele instrucțiuni.

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, la nivelul unității de învățământ se constituie comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 3, cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere a spațiului cu destinația de chioșc alimentar pentru comercializare produse alimentare.

Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin decizia directorului unității de învățământ. Comisia de evaluare este constituită din angajati ai unitătii de învătământ dintre care se nominalizează un presedinte si un secretar.

La ședințele comisiei de evaluare poate participa, în calitate de invitat și reprezentantul Primarului în Consiliul de administrație și / sau al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Craiova, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale învigoare. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, astfel:

 • -     Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul, are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

 • -    Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

 • -     Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • 8.a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

8.b) soț/soție,rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

8.c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes ,acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

8.d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile,cu unul dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a)   analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor,informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • b)   întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

 • c)   analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d)   întocmirea proceselor-verbale;

 • e)   întocmirea raportului de evaluare;

 • f)   desemnarea ofertei câștigătoare.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 4.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să fie valabile ,adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 4- Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care în deplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4-Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal,va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților prezenti.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți .Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare. Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă de 35 lei /mp /lună, ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea minimă precizată mai sus. În situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă (35 lei /mp / lună), această ofertă financiară este declarată ofertă financiară neconformă. Secretarul comisiei de evaluare va consemna toate constatările în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 3 (trei) se va întocmi clasamentul acestor oferte financiare valabile.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschiderea ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte și membrii comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport. Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru verificare și semnare și transmis spre aprobare directorului unității de învățământ. După aprobare, raportul se va depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică.

Dacă, după desemnarea ofertelor valabile, se constată că cel putin două oferte sunt de valoare egală,se trece la procedura licitației cu strigare, la care vor participa numai ofertantii care au fost pe locul I si au avut aceeasi valoare a ofertei financiare, dupa cum urmează:

Presedintele comisiei de evaluare,va conduce licitatia cu strigare astfel:

 • -  dacă se oferă prețul de pornire al licitatiei care este pretul ofertei valabile, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu câte un pas de licitatie, până când unul dintre ofertanti acceptă prețul astfel majorat si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • -  În cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunțe prin strigare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

 • - Adjudecarea licitatiei se va face infavoarea ofertantului care oferă cel mai mare preț.

 • - Presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară inchisă ședinta de licitație și întocmește procesul verbal de licitație cu strigare, semnat de către membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți.

În cazul în care în urma publicării anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitatie. În cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitatii publice, se va decide initierea procedurii de negociere directă. Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova procedează la publicarea anuntului negocierii directe cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru licitație.

Comisia are dreptul de a exclude din licitatie:

 • 1)  Orice ofertant care este în stare de faliment ori lichidare ,afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitătile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege;

 • 2)  Nu si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul local;

 • 3) În cazul în care a detinut si alte contracte de închiriere cu Scoala Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' si are restante la plată;

 • 4) Prezintă informatii false în legatură cu situatia proprie.

Stabilirea ofertei castigătoare va fi facută de către comisia de evaluare pe baza criteriului prețul cel mai mare oferit pe lună (pentru întreaga suprafațăce face obiectul închirierii).

Comisia de evaluare are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerintă din documentatia de atribuire sau caietul de sarcini.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând locatorului, solicitarea de clarificări și după caz, completăriale documentelor prezentate de către ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Întermen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, locatorul o transmite ofertanților vizați. Ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea locatorului în scris si să transmită documentele ce dovedesc încadrarea situatiei sale la cerintele comisiei. Răspunsul va fi depus în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării locatorului la secretariatul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi''. Pe perioada în care se desfăsoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul maxim amintit mai sus. Dacă ofertantii nu au transmis în termenul acesta clarificările solicitate comisia este îndreptătită să reia lucrările de evaluare a ofertelor la ofertele care nu avut astfel de solicitări.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare,se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenti.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite directorului Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi''.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare , locatorul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelorlor , indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

2.9 Determinarea ofertei câștigătoare

 • - Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentației de atribuire.

 • - Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preț/lună ofertat în cadrul unei oferte declarate ofertă valabilă ca urmare a procedurii de atribuire contract de închiriere prin licitație publică.

 • -  Locatorul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • -  În cazul în care în documentația de atribuire sunt prevăzute pe lângă cel mai mare nivel al chiriei și alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabilește în documentația de atribuire. În acest caz, ponderea criteriului prevăzut, cel mai mare nivel al chiriei,trebuie să fie mai mare de 50%.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, iar oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul privind cel mai mare nivel al chiriei , iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul-cel mai mare nivel al chiriei (dacă au fost prevăzute și alte criterii), în caz contrar,se va solicita ofertanților aflați la egalitate,o nouă ofertă financiară în plic sigilat.

Locatorul are obligația de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică /negociere directă (în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câștigătoare ), sau după 15 zile de la transmiterea comunicărilor care au fost returnate pentru că nu a/au fost găsit/găsiți, ofertantul/ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 15 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

2.10 Procedura negocierii directe

 • - In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice ,se va decide initierea procedurii de negociere directa.

 • - Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' procedează la transmiterea spre publicare a anuntului negocierii directe într-un cotidian de circulație națională și/sau locală, la avizierul unității de învățământ și pe pagina de internet și se transmite spre publicare cu cel putin10 zile inainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentatia de atribuire și caietul de sarcini aprobate pentru licitatie, precum și comisia de evaluare numită prin decizia directorului Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

 • - Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini.

 • - Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus oferta.

 • - Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din documentația de atribuire.

 • - Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire,nu pot face obiectul negocierii.

 • - Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune ofertantului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, locatorul o va transmite ofertanților vizați.

 • - Ofertanții trebuie să răspundă la solicitare,în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

 • - Prețul minim de pornire a negocierii, trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea de 35 lei/mp/lună, ce a fost stabilit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

 • - Pașii de ofertare se stabilesc de către președintele comisiei de evaluare.

 • - Deschiderea plicului exterior va avea loc în prezenta tuturor ofertantilor si a Comisiei de Evaluare, după care se va recurge la modalitatea de negociere directă separată cu fiecare ofertant în partea cărui ofertă este valabilă (ofertă care îndeplinește criteriile de valabilitate prevăzute la punctul 4-Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor)

 • -  În cazul în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii prețului negociat, acestea fiind egale, se va solicita ofertanților aflați în această situație o nouă valoare a prețului, în plic sigilat.

 • - După derularea procedurii de negociere Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces verbal în care alături de semnăturile membrilor comisiei si a câștigătorului desemnat de comisie vor exista si semnăturile celorlalti participanți la negociere.

 • - În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește un raport pe care îl transmite directorului Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' privind desemnarea câștigătorului, finalizarea procedurii de închiriere și propunerea de încheiere a contractului de închiriere cu câstigătorul desemnat.

Locatorul poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitație publică / negociere directă, în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicarea ofertei declarate câștigătoare sau după 15 de zile de la transmiterea comunicărilor către toți ofertanții chiar dacă o parte dintre comunicările transmise ofertanților din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a fost găsit ofertantul /ofertanții la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei.

Termenul de 15 zile va curge și dacă nu se primește confirmarea primirii rezultatului comunicat fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poștă (oficiul poștal).

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Locatorul, poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere , poate atrage după sine plata daunelor- interese, precum și pierderea garanției de participare.

2.11Confidențialitatea și conflictul de interese

Organizatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora ,comisia de evaluare urmând a lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, organizatorul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care,în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere organizatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese a membrilor comisiei de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație nu are dreptul de a fi ofertant.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare /evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitatie.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a)  soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b)  soț/soție,rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c)  persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d)  persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare ,supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate , imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

 • 3. CAIETUL DE SARCINI: Conform ANEXEI nr. 7

 • 4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR;

 • 4.a. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

 • 1.  Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 2. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertei este perioada de desfăsurare a procedurii de închiriere.

 • 4.  Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa: Craiova, Bucovina nr.5 până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a locatorului, sau depusă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 5.   Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 6. Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul /reprezentantii autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții /organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

 • 7. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

 • 8. Ofertanții transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic interior cu Oferta financiară ), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' cu sediul in Craiova, str. Bucovina nr.5, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registru l „Oferte” cu adresă de înaintare conform Formularului 0.

10. Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată. Nu poate fi imputat locatorului faptul că unul dintre ofertanți declară în public prețul pe care îl va oferta. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestație etc. pentru fapta sa și nu va putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce-i sunt imputabile acestuia.

b.Criterii de valabilitate b.1 PLICUL EXTERIOR va trebui să conțină:

 • 1.  Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în valoare de 30 lei (chitanță sau ordin de plată, în original); plata acestei documentații nu va fi restituită.

 • 2.   Acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului, în valoare de 500 lei; aceasta va fi restituită în conditiile precizate în caietul de sarcini.

 • 3. Documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a)  Fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul2) ;

 • b)  Declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări , ștersături sau modificări (Formular 3);

 • c)  Documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului - actul constitutiv(copie);

 • d)  Copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice);

 • e)  Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice ( la care este arondat ofertantul), în original,privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei. Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, oferta va fi declarată ca oferta neconformă.

 • f)  Certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite (la care este arondat ofertantul), în original, privind achitarea obligațiilor față de bugetul local. Oferta va fi declarată ca neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.

 • g)  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data desfășurării procedurii de închiriere, va fi depus în original sau în copie legalizată;

 • h)  Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată;

 • i)  Copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire (procură legalizată dacă este cazul);

 • j) Declarație privind neincadrarea în prevederile art.49 din OUG54/2006 (evitarea conflictului de interese) (Formularul 4);

 • k) ultimul bilanț depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (acest document este solicitat numai celor care au obligația legală de a încheia si depune bilanț contabil);

 • l) opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior/interior (precizând la fiecare document dacă este în original/în copie legalizată sau copie simplă)

b.2 PLICUL INTERIOR va fi inscripționat „Ofertă financiară” (Formular1) pentru spațiul cu suprafață totală de 10,80 mp,va cuprinde numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz,va fi sigilat și se va introduce în plicul exterior alături de documentele menționate la punctul b.1.

- Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/lună;

-Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire și va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Notă:1) Plicul exterior (cuprinzând și plicul interior„Oferta financiară”), netransparent, sigilat și inscripționat se va marca după cum urmează :

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi''cu sediul in Craiova, str. Bucovina,nr.5

OFERTĂ pentru atribuirea contractului de închiriere a spațiului cu suprafață totală de 10,80 mp în vederea comercializării de produse alimentare

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA -------------ORA -----"(cele care au fost prevăzute în Anuntul

procedurii de licitatie, Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini).

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către locator până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare.

Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, dacă alege varianta transmiterii ofertei prin postă sau la secretariatul unitătii.

Se consideră ofertă întârziată cea care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor. Aceasta se returnează nedeschisă.

 • 5. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preț/lună ofertat în cadrul unei oferte declarate ofertă valabilă ca urmare a procedurii de atribuire contract de închiriere.

 • 6. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al locatorului, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia închirierilor de bunuri proprietate publica administrate de unitatea de învățământ, poate depune contestație în termen de 2 zile calendaristice, începând cu ziua următoare luării la cunostintă, cu privire la un act al locatorului, considerat nelegal.

În vederea soluționării contestațiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze comisiei de soluționare a contestațiilor.

Înainte de a se adresa comisiei de soluționare a contestațiilor, persoana vătămată adresează notificare  locatorului  cu privire  la pretinsa încălcare a dispozițiilor legale în

materia închirierilor  de bunuri  proprietate  publică administrate de  unitățile de  învățământ

și la intenția de a sesiza comisia de atribuire respectivei proceduri.

sau revocarea unui act emis în cadrul adopta orice măsuri pe care le încălcări, inclusiv suspendarea procedurii


După primirea notificării, locatorul poate consideră necesare pentru remedierea pretinsei contestațiilor.

lucrătoare atât


Măsurile adoptate de locator se comunică în termen de o zi persoanei care a notificat locatorul, cât și celorlalți ofertanti implicați.

Persoana vătămată care, primind comunicarea de la locator, consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări, va transmite locatorului o notificare de renunțare la dreptul de a formula contestație în fața comisiei de soluționare a contestațiilor sau, după caz, o cerere de renunțare la judecarea contestației în termen de o zi

lucrătoare.

Locatorul    poate    încheia    contractul

deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor.

de

închiriere

numai

după

comunicarea

 • 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  legătură cu atribuirea, de închiriere, precum și a soluționa pe cale amiabilă, nr. 554/2004, privind


  încheierea, celor privind se realizează contenciosul


Soluționarea litigiilor apărute în executarea, modificarea și încetarea contractului acordarea de despăgubiri și care nu se pot potrivit Legii contenciosului administrativ administrativ cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale.

Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul de vedere al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Solutionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractului de închiriere, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdictie se află sediul Locatorului.

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale.

8.INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

 • 1.  Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă;

 • 2.  Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru chiriaș de a subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii.

 • 3.  În contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de chiriașîn derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • a) Bunurile de retur ce revin deplin drept, gratuit și libere de orice sarcini municipiului Craiova la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii, în speță spațiul cu suprafață totală de 17 mp situat în curtea Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi''. Bunurile de retur trebuie să fie în aceeași stare în care au fost preluate la încheierea contractului. În cazul deteriorării spațiului chiriașul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii acestuia la starea inițială.

 • b) Bunuri proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea chiriașului. Sunt bunuri propri bunurile care au aparținut chiriașului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii chioșcului.

 • 4.  Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, chiriașul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între locator și chiriaș cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită chiriașului să nu își execute obligațiile contractuale.

 • 5.  Raporturile contractuale dintre locator și locatar se bazează pe principiul echilibrului financiar al locatarului între drepturile care îi sunt acordate și obligațiile care îi sunt impuse. Chiriașul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale,în cazul în care această creștere rezultă în urma unei măsuri dispuse de o autoritate publică ori în cazul de forță majoră sau caz fortuit.

 • 6.  Chiriașul își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Locatorul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către chiriaș.

 • 7.  Obținerea autorizațiilor, avizelor de funcționarea acestui spațiu pentru activitatea de comercializare produse alimentare cad în sarcina chiriașului.

 • 8.  Dacă în teremen de 90 de zile de la semnarea contractului de închiriere nu începe desfășurarea activitătii, indiferent de motivele invocate de chiriaș, contractul de închiriere se va rezilia de drept.

 • 9. Chiriașul are obligația de a afișa programul de lucru la loc vizibil, iar programul de lucru va fi organizat pe întreaga perioadă a unei săptămâni, astfel încât să poată fi asigurate serviciile prestate, atât dimineața cât și după amiaza. Desfacerea și comercializarea de produse alcoolice și tutun sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data constatării contravenției de către organele abilitate.

 • 10.  Locatorul va putea efectua controale privind activitatea desfășurată cât și programul acesteia pentru a se constata dacă sunt îndeplinite obligațiile de la pct.6, pct. 7 și pct.9.

 • 11.  În cazul constatării neîndeplinirii acestor obligații, locatorul va lua măsurile ce se impun în vederea îndreptării situației constatate. Refuzul chiriașului de a se conforma programului de măsuri de îndreptarea situației constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriașul urmând să plătească proprietarului pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spațiu conform destinației sale. Pagubele se vor calcula pentru perioada de timp ce a fost necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea atribuirii noului contract de închiriere.

 • 12.  Municipiul Craiova (proprietarul spațiului )/ Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' (administratorul spatiului) nu este responsabil de pagubele materiale și /sau umane cauzate din vina chiriașului, ca urmare a desfășurării activității acestuia.

 • 13.  Spațiul închiriat nu poate fi subînchiriat către altă parte, nu poate face obiectul unei asocieri în participațiune. În caz contrar contractul încetează de drept, prin denunțarea unilaterală de către Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova.

 • 14.   Chiriașul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte în cuantum de 4 chirii lunare, sumă ce se va prevedea în contractul de închiriere. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' de către chiriaș, în baza contractului de închiriere. Chiriașul poate constitui drept garanție și titluri de credit, asupra cărora se va institui garanție reală mobiliară, cu acordul autorității publice locale municipale. Această sumă va fi restituită după finalizarea contractului de închiriere.

 • 15.  (1) Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în urmatoarele situații:

 • a)  La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b)  În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator- Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova -cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, în sarcina locatorului; în situația aceasta, locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură; în cazul dezacordului părților este de competența instanței de judecată;

 • c)  În cazul nerespectării din culpă a obligatiilor contractuale de către locator, prin rezilierea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

 • d)  În cazul nerespectării din culpă a obligatiilor contractuale de către locatar, prin rezilierea unilaterală de către locator cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • e)  Prin acordul comun al părților;

 • f)   în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l folosi, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de folosire a acestuia, declarând renunțarea la închiriere; locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute anterior;

 • g)  alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părți prin contractul de închiriere, fară a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege;

 • h) în cazul intrării în insolventă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a locatarului.

 • (2) La încetarea contractului de închiriere chiriașul este obligat să restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat pe bază de proces-verbal de predare primire din care să rezulte că bunul este predat gratuit și liber de sarcini.

 • (3) Investițiile realizate la spațiul închiriat de către chiriaș rămân în proprietatea publică a municipiului Craiova, fără ca acesta (chiriașul) să poată emite pretenții asupra acestora. În cazul spatiilor în care se impune efectuarea de lucrări de modernizare, consolidare, reabilitare, iar locatarul îsi asumă efectuarea acestora fără deducere din chirie si care devin proprietatea municipiului Craiova în temeiul accesiuni i imobiliare, locatarul poate beneficia de prevederile art. 5(3) din H.C.L.191/2015, respectiv „poate închiria spatiul respectiv pentru o perioadă de 5ani începând de la data semnării lui, cu revizuire anuală, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu o perioadă egală cu jumătate din perioada initială, cu acordul prealabil al Inspectoratului Scolar Dolj si cu aprobarea C.L.M. Craiova”.

 • 16.    Contractul de închiriere va fi încheiat de directorul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova, în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 17. Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică (sau negociere directă)

  • 17.1  Locatorul are obligația de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru contractul atribuit.

  • 17.2  Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către locator, atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

  • 17.3  Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică (sau negociere directă) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) Hotărârea consiliului local de aprobare a închirierii

 • b) Caietul de sarcini;

 • c) Documentație de atribuire;

 • d)      Anunțurile referitoare la procedura de licitație publică și dovada transmiterii acestora spre publicare;

 • e)  Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și a ofertelor financiare;

 • f)  Raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul ședinței de deschidere a ofertelor și declararea ofertei câștigătoare;

 • g)  Justificarea hotărârii de anulare aprocedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul;

 • h)  Contractul de închiriere semnat.

 • 17.4  (1) Dosarul procedurii de închiriere prin licitație publică (sau negociere directă) are caracter de document public;

(2) Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în masura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

FORMULARE

SCRISOARE DE INAINTARE -Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ -Formularul1

INFORMAȚII GENERALE- Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ- Formularul3

DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 49dinOUG54/2006, cu modificările și completările ulterioare (evitarea conflictului de interese)- Formularul 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ÎnregistratlaNr.........../...................

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOAREDEÎNAINTARE

Către,

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului pentru închirierea spațiului disponibil...................................(se va completa cu obiectul licitației)

Noi .........................................................................................., vă transmitem alăturat coletul sigilat

si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Custima,

Data completarii:......................

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către,

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de sarcini, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului..............................................................................ne oferim ca în conformitate cu prevederile și

cerințele cuprinse în acestea, să închiriem spațiul disponibil.........................................................................(se

va completa cu obiectul licitației )

Oferta noastră fiind de...............lei/lună

 • 2.      Ne angajam să menținem această ofertă valabilă până la finalizarea procedurii de licitatie.

 • 3.      Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare,vor constitui un contract angajant între noi.

(nume,prenume și semnătură), L.S.

În calitate de.................legala   utorizat să                 semnez oferta pentru și în

numele..............................................(denumirea /numele operatorului economic)

Data completarii:......................

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1.

Denumirea/numele

2.

Codul fiscal

3.

Cont banca

4.

Adresa sediului central

5.

T elefon/F ax/E-mail:

6.

Certificatul de inmatriculare / inregistrare

(numărul, data / locul înmatriculare /înregistrare)

7.

Obiectul de activitate,pe domenii

(în    conformitate cu prevederile din

statutul propriu)

Data


completarii:......................

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

 • 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al................................., declar pe propria răspundere, sub

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a

spațiului disponibil................................................organizată de Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi''

Craiova,la data de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:

[]in nume propriu;

[] ca asociat in cadrul organizatiei;

(Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

 • 2.    Subsemnatul, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători,pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 3. De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,situațiilor și documentelor care însotesc oferta,orice informații suplimentare pentru a verifica datele din prezenta declarație.

 • 4.      Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

  Data


completarii:......................

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Privind neîncadrarea în prevederile art.49 din OUG54/2006, cu modificările și completările ulterioare (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a),...........................................................(denumirea/numele  și sediul / adresa operatorului

economic), în calitate de ofertant/asociat la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere a spațiului disponibil ...........................................organizată de Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi'' Craiova,

declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații, că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,cu modificarile si completările ulterioare.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Data completarii:......................