Hotărârea nr. 19/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 19 privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, către Societatea Naţională deTransport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, a terenului aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, FN - zona„Parcul Hanul Doctorului”


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.19

privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea București, FN - zona „Parcul Hanul Doctorului”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.7193/2019, raportul nr.15310/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.16951/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune atribuirea în folosință cu titlu gratuit, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea București, FN -zona „Parcul Hanul Doctorului” și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.109, art.113, art.138 alin. 2 lit. d din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și art.874 alin.1 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință cu titlu gratuit, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a terenului în suprafață de 758 mp., care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea București, FN - zona „Parcul Hanul Doctorului” și identificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea amplasării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei, pe durata existenței construcției.

Art.2. Accesul la terenul identificat la art.1 se va realiza pe terenul în suprafață de 313 mp., care aparține domeniului public al municipiului Craiova, identificat conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractul de folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”S.A. Mediaș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

313276.182

409759.649

22.50

7

313268.664

409780.856

33.00

8

313237.055

409771.378

22.77

9

313244.652

409749.911

1.63

5

313246.262

409750.164

20.51

6

313265.961

409755.882

10.89

S(1)=757.94mp P

= 111.31mNr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

313276.182

409759.649

22.50

7

313268.664

409780.856

33.00

8

313237.055

409771.378

22.77

9

313244.652

409749.91 1

1.63

5

313246.262

409750.164

20.51

6

313265.961

409755.882

10.89

S(1 )=757.94mp P

= 111.31m


ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR.19/2019

MUNICIPIUL CRAIOVA prin

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI CRAIOVA Nr. ..........................................


S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A

MEDIAȘ

Nr. ..................................


CONTRACT de FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract se încheie între:

Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primar, D-nul Mihail Genoiu, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAȘ ÎNMATRICULATĂ LA Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J32/301/2000, CIF RO 13068733, cu sediul în Jud. Sibiu , Localitatea Mediaș, str. Piața C.I. Motaș , nr. 1, tel. 0040/269803333,803334, fax 0040/269839029, având cont bancar RO 09 RNCB 0231019525310001 deschis la B.C.R. Mediaș reprezentată legal prin director general Sterian Ion în calitate de comodatar, pe de lată parte,

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat.

II. TEMEIUL LEGAL

Art. 2. Prezentul contract se încheie în baza art. 109 , art.113, art.138 alin.2 lit.d din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și art 874 alin 1 din Codul civil și art 124 din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, pe durata existenței construcției, a dreptului de folosință a terenului în suprafață de 758mp, situat str. Calea București, FN - zona „Parcul Hanul Doctorului”, ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova, identificat în Anexa nr. 1 la HCL nr..........., în vederea amplasării

Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei, aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a Municipiului Craiova.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Durata contractului este pe durata existenței construcției, începând cu data de

V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) Să predea spre folosință comodatarului bunul indicat la art. 3, pe bază de proces-verbal de predare-primire datat, semnat și ștampilat de ambele părți.

 • b) Să controleze periodic modul în care ste folosit bunul dat în folosință gratuită.

Art. 6. Obligațiile comodatarului sunt u rmătoarele:

 • a) să exploateze bunul primit în scopul realizării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a Municipiului Craiova,

 • b) să întreprindă, pe propria cheltuială, toate demersurile necesare obținerii autorizației de construire necesară realizării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a Municipiului Craiova,

 • c) să realizeze, pe propria cheltuială, Stația de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a Municipiului Craiova,

VI. REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI

Art. 7. Terenul în suprafață de 758mp, este inclus în suprafața totală a imobilului „ Parcul Hanul Doctorului” ce aparține domeniului public al Municipiului Craiova identificat la poz. 36 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Dolj.

VII. CLAUZE DE VALIDITATE

Art. 8. Modificările ulterioare intervenite în structura acționarului S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A MERIAȘ , în tot sau în parte, prin preluarea în tot sau în parte a acțiunilor sau părților sociale de către o terță persoană nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor născute din prezentul contract, acesta fiind opozabil și noilor acționari/asociați.

Art. 9. De asemenea, eventuala divizare, fuzionare, absorbție sau orice altă formă de reorganizarea comodatarului nu afectează executarea prezentului contract, persoanele juridice rezultate ca efect al reorganizării prelund drepturile și obligațiile născute din prezentul contract, conform celor dispuse cu ocazia reorganizării.

Art. 10. În cazul în care la reorganizare nu s-a atbilit nimic cu privire la cele stabilite în prezentul contract, persoanele juridice rezultate în urma reorganizării sunt socotite a fi obligate cu privire la drepturile și obligațiile persoanei reorganizate.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11. Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații:

 • (1) la expirarea duratei prevăzute în contract;

 • (2) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de comodanți;

 • (3) prin acordul comun al părților;

 • (4) în cazul intervenției unei situații de forță majoră sau caz fortuit;

 • (5) în situația schimbării titularului dreptului de proprietate al terenului.

Art. 12. (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract sau executarea necorespunzătoare a acestora atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • (2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor contractului o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin o lună înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • (3) Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 13. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 14. (1) Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

(2) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la teremen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de foța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 15. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului. Lipsa notificării evenimentului decade oartea care invocă forța majoră din dreptul de a fi exonerată.

Art. 16. Dacă în teremen de 30 (treizeci) de zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 10 (zece) zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să prtindă daune-interese.

Art. 17. Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului, care nu implică vinovăția paznicului judiciar dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

X. LEGEA APLICATĂ, CORESPONDENȚA ȘI NOTIFICĂRI

Art. 18. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Art. 19. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una din acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă aceasta va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a acestui contract sau, în cazul în care adresa se shimbă, la noua adresă notificată celeilalte părți.

Art. 20.În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe acestă confirmare.

Art. 21.Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.

Art. 22.Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățilr prevăzute în alineatele precedente.

 • XI. LITIGII

Art. 23. Litigiile, controversele și pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu executarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Art. 24.În caz contrar, litigiile de orice fel se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 25.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 26.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Art. 27.Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr......... face parte integrantă

din prezentul contract.

COMODANT,

COMODATAR,

S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A

MEDIAȘ

DIRECTOR GENERAL STERIE ION


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMAR

MIHAIL GENOIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

LUCIA ȘTEFAN

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, IONUȚ CRISTIAN GÂLEA

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV SIMONA RUGEANU

AVIZAT DE LEGALITATE, CONS. JUR. NICOLETA BEDELICI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN