Hotărârea nr. 183/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 183


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.183

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.65215/2019, rapoartele nr.68443/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.69481/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.183/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Nr

Bloc

Sc

Ap

1

159263

27.11.2006

DITOIU DANIEL

Oltenia

1A

T1

3

3

2

11009

17.03.2003

BIZDOACA-DIACONU MARIN

Oltenia

1A

T1

3

7

3

11015

17.03.2003

STANCU MARIUS CORNEL

Oltenia

1A

T1

3

13

4

238966

29.12.2004

NITA DANUT ALEXANDRU

Oltenia

1B

T2

1

3

5

239015

29.12.2004

CUCU NICOLETA CAMELIA

Oltenia

1B

T2

4

7

6

40304

11.03.2013

TUTUNEL CLAUDIU VALI

Oltenia

1B

T2

5

5

7

239052

29.12.2004

NICHIFOR ION CATALIN

Oltenia

1C

T3

2

1

8

58169

09.04.2013

PANTELIMON CALIN GABRIEL

Oltenia

1C

T3

2

5

9

239098

29.12.2004

VINATORU NICOLAE

Oltenia

1C

T3

4

14

10

239103

29.12.2004

DICĂ DOREL

Oltenia

1C

T3

4

19

11

121260

26.08.2008

ciobanu madalina mariana

Potelu

R14

1

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA