Hotărârea nr. 180/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 180


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.180

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.73691/2019, rapoartele nr.73696/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.74138/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi:

„1. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să susțină și să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Act Adițional nr.9, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

2. Mandatarea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să semneze Actul Adițional nr.9 la Contractul de Delegare, în numele și pe seama Municipiului Craiova.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” și dl. Mihail Genoiu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                              7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA              Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.180/2019

ACT ADIȚIONAL NR. 9 LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Părțile:

9

Asociația de dezvoltare Intercomunitară Oltenia (denumită Asociația), cu sediul în Municipiul Craiova, strada Jiețului nr. 19, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Craiova cu nr. 63/09.11.2007, reprezentată de Prioteasa Ion în calitate de Președinte al Asociației, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre:

 • 1. Județul Dolj, în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 144/29.07.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 18/31.01.2019;

 • 2. Municipiul Craiova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 465/07.12.2010;

 • 3.     Municipiul Băilești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 78/15.07.2010;

 • 4.     Municipiul Calafat, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 112/13.08.2010;

 • 5. Orașul Bechet, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/27.09.2010;

 • 6. Orașul Dăbuleni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.10.2010;

 • 7. Orașul Filiași, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/26.07.2010;

5                     5  5                                                                                                                                                      *

 • 8. Orașul Segarcea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 44/13.07.2010;

 • 9. Comuna Almăj, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/07.07.2010;

 • 10. Comuna Bârca, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/23.07.2010 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/27.07.2015;

 • 11. Comuna Bistreț, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/22.07.2010;

 • 12. Comuna Brădești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/26.03.2013;

 • 13. Comuna Breasta, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/14.07.2010;

 • 14. Comuna Bucovăț, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/31.07.2012;

 • 15.    Comuna Caraula, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/05.12.2013;

 • 16. Comuna Carpen, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/29.02.2012 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/22.07.2015;

 • 17. Comuna Călărași, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 44/20.07.2010;

 • 18. Comuna Cârcea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 49/28.07.2017;

 • 19.    Comuna Cerăt, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/30.03.2012;

 • 20.    Comuna Coțofenii din Dos, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/19.09.2012;

 • 21.    Comuna Coțofenii din Față, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/25.07.2012;

 • 22. Comuna Ghercești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 06/27.02.2012;

5    5                                                                                                                                                      “

 • 23. Comuna Goicea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/08.07.2010 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07.2015;

 • 24. Comuna Ișalnița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 18/29.07.2010;

5           5   5                                                                                                                                                      *

 • 25.    Comuna Maglavit, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2010;

 • 26. Comuna Malu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/29.01.2019;

 • 27.    Comuna Mischii în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/12.10.2018;

 • 28. Comuna Ostroveni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.08.2010;

 • 29. Comuna Piscu Vechi, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 49/03.08.2010,

 • 30. Comuna Plenița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/07.07.2010;

 • 31. Comuna Podari, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 91/29.07.2014;

 • 32. Comuna Poiana Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/07.07.2010;

 • 33. Comuna Rast în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/19.09.2018;

 • 34.    Comuna Seaca de Câmp, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/30.07.2010;

 • 35.    Comuna Șimnicu de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 61/28.10.2010;

 • 36. Comuna Țânțăreni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 130/29.10.2010;

 • 37. Comuna Telești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 46/29.10.2015;

aceste unități administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea Delegantă”

Și

9

Societatea Comercială Compania de Apă Oltenia S.A., codul unic de înregistrare 11400673, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj cu numărul J16/63/1999, cu sediul principal în Municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, județul Dolj, reprezentată de ing. Cîmpeanu Adriana, având funcția de Director general,

denumită în continuare „Operatorul”,

numite împreună „Părțile” și separat „Partea”

Au convenit asupra următoarelor modificări ale Contractului de delegare:

Articolul 1. Modificarea art.36 - Preturile, Tarifele și alte surse de venit din Partea generala după cum urmează:

 • 1. Operatorul este autorizat să furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile stipulate în Titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

Operatorul va aplica prețurile și tarifele indicate în anexele 1 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile speciale - Partea de Canalizare.

 • 2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea preturilor și tarifelor către Utilizatorii Serviciilor. Op eratorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile și lucrările de instalare și, dacă este cazul, întreținere a contoarelor, în condițiile legii, precum și costurile și penalitățile legate de întreruperea și reluarea alimentării

Tarifele

 • 1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților:

 • a) Costuri de operare

 • b) Costuri de întreținere și reparații

 • c) Costuri financiare

 • d) Redevența

 • e) Realizarea de investiții și reparații capitale

 • f)  Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente)

 • g) Profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare.

 • 2) Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al con sumatorilor.

 • 3) Strategia de stabilire a tarifelor ce se aplica începând cu Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, încorporează și prevederile Hotărârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

 • 4) Veniturile din tarif vor trebui să acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de înlocuire la nivelul perioadei investițiilor.

Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează pe rezultatele preliminare ale analizei economico-financiare realizată de consultantul Asistenței Tehnice care ia în calcul cerințele Autorității de Management -POIM (Ministerul Fondurilor Europene) și a Comisiei Europene.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie, atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali, având următoarea formă:

Planul anual de evoluție a tarifelor

9

 • 1. Prețul unic de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru întreaga arie de operare

  Nr. Crt.

  LOCALITATEA/ SERVICIUL

  Tarif inițial (RON/

  m3)

  Iul-191

  Iul-201

  Iul-211

  Iul-221

  Iul-231

  Iul-241

  ARIA DE OPERARE

  1

  APĂ

  3,77

  7,0%

  0,0%

  2,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

2. Tarifele de canalizare/canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare

Nr.

Crt.

LOCALITATEA / SERVICIUL

Tarif inițial (RON/

m3)

Iul-191

Iul-201

Iul-211

Iul-221

Iul-231

Iul-241

ARIA DE OPERARE

1

APĂ UZATĂ2

2,58

15,0%

0,0%

4,0%

4,0%

6,0%

10,0%

Prețurile pentru activitatea de apă și tarifele pentru activitatea de canalizare/canalizare-epurare la datele respective vor fi calculate conform următoarei formule:

Tarif n+i Tarif n X (1+a n+1) X (1+a n+2) x..... x (1 +a n+i) X I n+i

Unde:

Tarif n+i — tariful la data n+i

Tarif n — tariful inițial, în vigoare la 1 ianuarie 2019

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i

I n+i — inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

CPI

I n+i = ---------------

IPI

unde:

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

IPI - Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n (ianuarie 2019);

Tarifele mai sus menționate pot suferi ajustări sau modificări în funcție de următoarele elemente:

 • a. conditionalitățile incluse în contractul de finanțare (de exemplu: îndeplinirea măsurilor de mediu prevăzute de legislația națională și de actele de reglementare emise de către instituții/autorități publice competente, măsuri privind implementarea planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, etc.);

 • b. conditionalitățile incluse în contractul de împrumut semnat de beneficiar pentru cofinanțarea proiectului;

 • c. rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu pana la 1 ianuarie ce vor modifica creșterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.

 • d. impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu Master Planul.

În cazul în care o localitate nu are servicii de apă sau de canalizare în prezent, în momentul în care va beneficia de aceste servicii de apă și/sau canalizare se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare determinat conform prezentei strategii.

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a Companiei, de la data preluării se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare determinat conform prezentei strategii.

După anul 2024, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare, se va aplica ajustarea cu inflația conform formulei de mai sus.

Celelalte prevederi ale Art. 36- Preturile, Tarifele și alte surse de venit din Partea generala, rămân în vigoare așa cum au fost modificate prin Actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea A.D.I. Oltenia, Nr. 8/18.05.2010.

Articolul 2

Anexa 1- Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, se modifică după cum urmează:

PREȚUL PENTRU APĂ ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI

9                                                            9

1. Prețul unic de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru întreaga arie de operare

Prețul în lei/mc. fără T.V. A. și ajustări în termeni reali (fără inflație și T.V. A.)

Nr. Crt.

LOCALITATEA/ SERVICIUL

Tarif inițial (RON/

m3)

Iul-19*

Iul-20*

Iul-21*

Iul-22*

Iul-23*

Iul-24*

1

ARIA DE OPERARE

APĂ

3,77

7,0%

0,0%

2,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Articolul 3.

Anexa 1 - Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, se modifică după cum urmează:

TARIFUL PENTRU CANALIZARE ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI

9

1. Tarifele de canalizare/canalizare - epu rare pentru întreaga arie de operare

Prețul în lei/mc. fără T.V.A. și ajustări în termeni reali (fără inflație și T.V.A.)

Nr. Crt.

LOCALITATEA/ SERVICIUL

Tarif inițial (RON/

m3)

Iul-19*

Iul-

20*

Iul-21*

Iul-22*

Iul-23*

Iul-24*

ARIA DE OPERARE

1

APĂ UZATĂ**

2,58

15,0%

0,0%

4,0%

4,0%

6,0%

10,0%

Articolul 4. Se modifică Anexele 1 (a) și 1 (b) din Dispoziții Speciale- Partea Comună, după cum urmează:

Anexa 1 (a) - Pentru serviciul public de alimentare cu apa:

Municipiul Craiova din județul Dolj;

Municipiul Calafat din județul Dolj;

Municipiul Băilești din județul Dolj;

Orașul Bechet din județul

Orașul Dăbuleni din județul Dolj;

Orașul Filiași din județul Dolj;

Orașul Segarcea din județul Dolj;

Comuna Almăj din județul Dolj;

Comuna Bârca din județul Dolj;

Comuna Bistreț din județul Dolj;

Comuna Brădești din județul Dolj;

Breasta din județul Dolj;

Comuna Bucovăț din județul Dolj;

Caraula din județul Dolj;

Comuna Carpen din județul Dolj;

Călărași din județul Dolj;

Comuna Cârcea din județul Dolj;

Comuna Cerat din județul Dolj

Comuna Coțofenii din Față din județul Dolj;

Comuna Coțofenii din Dos din județul Dolj;

Comuna Ghercești din județul Dolj;

Comuna Goicea din județul Dolj;

Comuna Ișalnița din județul Dolj;

Comuna Maglavit din județul Dolj;

Comuna Malu Mare din județul Dolj;

Comuna Mischii din județul Dolj;

Comuna Ostroveni din județul Dolj;

Comuna Piscu Vechi din județul Dolj

Comuna Plenița din județul Dolj;

Podari din județul Dolj;

Comuna Poiana Mare din județul Dolj;

Comuna Rast din județul Dolj;

Seaca de Câmp din județul Dolj;

Comuna Simnicu de Sus din județul Dolj;

Comuna Telești din județul Gorj;

Comuna Țânțăreni din județul Gorj.

Aria de Operare se va actualiza ori de câte ori este necesar, cu fiecare preluare a bunurilor și a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă ale unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Anexa 1 (b) - Pentru serviciul public de canalizare:

 • 1. Municipiul Craiova din județul Dolj;

 • 2. Municipiul Calafat din județul Dolj;

 • 3. Municipiul Băilești din județul Dolj;

 • 4. Orașul Bechet din județul Dolj;

 • 5. Orașul Dăbuleni din județul Dolj;

 • 6. Orașul Filiași din județul Dolj;

 • 7. Orașul Segarcea din județul Dolj;

 • 8. Comuna Bârca din județul Dolj;

 • 9. Comuna Bistreț din județul Dolj;

 • 10. Comuna Breasta din județul Dolj;

 • 11. Comuna Bucovăț din județul Dolj;

 • 12. Comuna Caraula din județul Dolj;

 • 13. Comuna Carpen din județul Dolj;

 • 14. Comuna Călărași din județul Dolj;

 • 15. Comuna Cârcea din județul Dolj;

 • 16. Comuna Cerat din județul Dolj

 • 17. Comuna Coțofenii din Dos din județul Dolj;

 • 18. Comuna Ghercești din județul Dolj;

 • 19. Comuna Goicea din județul Dolj;

 • 20. Comuna Ișalnița din județul Dolj;

 • 21. Comuna Maglavit din județul Dolj;

 • 22. Comuna Malu Mare din județul Dolj;

 • 23. Comuna Mischii din județul Dolj;

 • 24. Comuna Ostroveni din județul Dolj;

 • 25. Comuna Piscu Vechi din județul Dolj

 • 26. Comuna Plenița din județul Dolj;

 • 27. Comuna Podari din județul Dolj;

 • 28. Comuna Poiana Mare din județul Dolj;

 • 29. Comuna Rast din județul Dolj;

 • 30. Comuna Seaca de Câmp din județul Dolj;

 • 31. Comuna Simnicu de Sus din județul Dolj.

Aria de Operare se va actualiza ori de câte ori este necesar, cu fiecare preluare a bunurilor și a gestiunii serviciilor publice de canalizare ale unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Prezentul act adițional intra în vigoare azi_______, data semnării acestuia.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Președinte

Semnătura

Ștampila

S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Director General

Semnătura

Ștampila

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romulus Victor NICOLICEA

1

Creșterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2019 și nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat lunar de Institutul Național de Statisti că) și a creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.

2

Tariful pentru apă uzată se referă la totalitatea activităților de colectare, transport, epurare, deversare a apelor uzate și apelor pluviale din aria de operare