Hotărârea nr. 18/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 18 privind preluarea de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a unor bunurisituate în municipiul Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.18

privind preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.7208/2019, rapoartele nr.8876/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.9241/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.5, lit. b și art.59 alin.1-3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată și art.858-875 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b și art.123 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1 (fost Bd.Gheorghe Chițu)-„Piața Chiriac”, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de concesiune nr.4487/12.01.2012 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011.

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de proces verbal.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Adrian COSMAN

Anexa la Hotărârea nr.18/2019

Bunuri preluate din concesiunea S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., situate în Piața Chiriac

Nr

crt

Denumire

Regim

Juridic

Număr inventar

Valoare inventar

1

Complex Comercial P Chiriac

116,78 mp

Dom Public

12003452

81411.39

2

Grup Social 12,12 mp-P Chiriac

Dom Public

12003476

10806.37

3

Modernizare Piata Agroalimentară-

P Chiriac

Dom Public

12008551

228068.82

4

Platforma Gunoi 30.85 mp- P Chiriac

Dom Public

12003451

2522.16

5

Racord Canalizare-P Chiriac

Dom Public

12003461

15535.46

6

Teren 4701 mp-P Chiriac

Dom Public

42000025

197902.76

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Adrian COSMAN