Hotărârea nr. 179/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 179


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.179 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 23.04.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.68281/2019, rapoartele nr.68286/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.71441/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.1, alin.2 lit.e, art.8 alin.3, lit.k din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, art.26 alin.7 și 8 din Legea nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, Hotărârii Guvernului nr. â937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitațile serviciului de salubrizare stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi din data de 02.05.2019:

  • a) Modificarea Anexei 14 „Tarifele pentru activitățile delegate”, parte integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, cu privire la stabilirea, respectiv modificarea tarifelor p entru unele activități ale serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

  • b)  Aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013 cu privire la modificarea Anexei 14.

Art.5. Se aprobă mandatarea dlui. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr.680/2014, nr.33/2017, nr.191/2017, nr.47/2018, nr.256/2018, nr.379/2018 și nr.23/2019.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin, dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

CENTRALIZATOR TARIFE

NR. CRT

ACTIVITATE

U.M.

TARIF PROPUS

fără TVA

1

TENNANT M20 - măturat-spălat paviment program zi

Lei/1000 Mp

28,81

Lei/Ora

152,43

2

TENNANT M20 - măturat-spălat paviment program noapte

Lei/1000 Mp

30,25

Lei/Ora

160,04

3

Maturat mecanizat cu Automăturătoare MAN TGM 4X4 -program zi

Lei/1000 Mp

35,09

Lei/Ora

296,70

4

Maturat mecanizat cu Automăturătoare MAN TGM 4X4 -program noapte

Lei/1000 Mp

36,66

Lei/Ora

309,99

5

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MAN TGM 4X4

Lei/Ora

270,01

6

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MAN TGM 4X4 -AȘTEPTARE

Lei/Ora

144,52

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

CENTRALIZATOR TARIFE

NR.

CR

T

ACTIVITATE

U.M.

TARIF PROPUS

fără TVA

1

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru zi

Lei/Ora

270,01

2

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru zi fără amortisment

Lei/Ora

160,70

3

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru zi așteptare

Lei/Ora

33,94

4

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru noapte

Lei/Ora

277,62

5

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru noapte fără amortisment

Lei/Ora

168,31

6

Utilaj Multifuncțional MAN TGM 4X4 împrăștiat material antiderapant și pluguit zăpadă -lucru noapte așteptare

Lei/Ora

41,55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Romulus Victor NICOLICEA

CENTRALIZATOR TARIFE

NR

CR T

ACTIVITATE

U.M.

TARIF VECHI

TARIF PROPUS

fără TVA

fără TVA

1

Măturat manual carosabil si trotuare

Lei/1000

Mp

39,28

41,36

Lei/Ora

25,53

26,89

2

Muncitor la curatenie fara materiale

Lei/Ora

24,92

26,24

3

Întretinut manual curatenia pe carosabil si trotuare

Lei/1000

Mp

16,30

17,15

Lei/Ora

25,26

26,58

4

Curătat manual rigola prin razuire

Lei/Mp

0,58

0,60

5

Aspirator frunze

Lei/Ora

33,53

36,46

6

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu tractor cu 1 remorca si 2 deserventi

Lei/Ora

117,49

138,46

7

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu tractor cu 1 remorca si 2 deserventi-ASTEPTARE

Lei/Ora

81,92

92,31

8

Colectare,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu autocompactoare RPMaxity 5 si 2 deserventi

Lei/Ora

150,55

151,67

9

Colectare,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu autocompactoare RPMaxity 5 si 2 deserventi-ASTEPTARE

Lei/Ora

108,43

114,23

10

Spalat carosabil cu autostropitoarea

DJ09SAL

Lei/1000

Mp

7,73

7,78

Lei/Ora

132,87

133,71

11

Stropit strazi cu utilaj multifunctional

UNIMOG U404 - DJ 04 SAL , DJ 05 SAL

Lei/1000

Mp

10,09

10,73

Lei/Ora

176,65

187,72

12

Stropit strazi cu utilaj multifunctional UNIMOG U300 - DJ 21 SAL

Lei/1000

Mp

11,24

13,94

Lei/Ora

168,51

209,09

13

Masina de spalat paviment

Lei/1000

Mp

32,22

Lei/Ora

33,57

-

14

Maturat mecanizat carosabil cu automaturatoare Renault - DJ 19 SAL

Lei/1000

Mp

10,54

12,40

Lei/Ora

190,87

224,69

15

Maturat mecanizat carosabil cu

Lei/1000

18,74

19,82

automaturatoare DAF SCARAB- B 128

SAL

Mp

Lei/Ora

339,56

359,33

16

Maturat mecanizat carosabil cu maturatoare tractata BRODDSON si tractor U650

Lei/1000

Mp

8,59

9,06

Lei/Ora

90,76

95,72

17

Tractor U650 CU 1 REMORCA

Lei/Ora

70,38

85,82

18

Tractor U650 CU 1 REMORCA-ASTEPTARE

Lei/Ora

31,76

39,84

19

Autobasculanta 8135 FK(ZHV) 6,5 tone

Lei/Ora

60,45

-

20

Autobasculanta 8135 FK(ZHV) 6,5 tone-ASTEPTARE

Lei/Ora

32,19

21

WOLLA A1801 IF

Lei/Ora

113,72

113,77

22

WOLLA A1801 IF-ASTEPTARE

Lei/Ora

31,55

35,25

23

TIH 445IF

Lei/Ora

86,37

120,88

24

TIH 445 IF-ASTEPTARE

Lei/Ora

46,59

49,45

25

AUTOGREDER AG 180

Lei/Ora

110,34

-

26

AUTOGREDER AG 180-ASTEPTARE

Lei/Ora

55,92

27

AUTOUTILITARA FIAT DJ 07 XWR-

DJ 07 XWP

Lei/Ora

63,04

86,58

28

AUTOUTILITARA FIA DJ 07 XWR-

DJ 07 XWP-ASTEPTARE

Lei/Ora

39,69

43,06

29

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public

Lei/Ora

24,92

26,24

30

Autospecializata autofrigorifica DJ 14

SAL

Lei/Ora

86,31

112,59

31

Maturat mecanizat carosabil cu automaturatoarea colectoare GREEN MACHINE

Lei/1000

Mp

12,29

12,72

Lei/Ora

149,88

155,08

32

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL ABROLLKEEPER DJ 22 SAL

Lei/Ora

129,88

159,13

33

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL

ABROLLKEEPER DJ 22 SAL-

ASTEPTARE

Lei/Ora

84,31

87,17

34

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL ABROLLKEEPER DJ 46 SAL

Lei/Ora

151,99

164,18

35

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL ABROLLKEEPER DJ 46 SAL-ASTEPTARE

Lei/Ora

106,67

109,14

36

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL

TRACTOR KIOTI DJ 10 SAL

Lei/Ora

55,06

37

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL

TRACTOR KIOTI DJ 10 SAL-

ASTEPTARE

Lei/Ora

37,27

38

Spalat carosabil cu autospeciala MAN

TGM - DJ 22 SAL

Lei/1000

Mp

10,63

12,50

Lei/Ora

182,59

214,91

39

Spalat carosabil cu autospeciala MAN

Lei/1000

11,92

12,79

TGM - DJ 46SAL

Mp

Lei/Ora

33,53

219,83

40

ASPIRATOR ELECTRIC GLUTTON

Lei/1000

Mp

12,64

13,04

Lei/Ora

35,56

36,37

41

Maturat periat carosabil cu autospeciala

UNIMOG U300-DJ 21 SAL

Lei/1000

Mp

22,61

25,25

Lei/Ora

191,16

213,52

42

Colectare,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu autocompactoare ISUZU 02SAL/61SAL si 2 deserventi

Lei/Ora

130,59

145,12

43

Colectare,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu autocompactoare ISUZU 02SAL/61SAL si 2 deserventi-ASTEPTARE

Lei/Ora

109,54

115,21

44

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL ABROLLKEEPER DJ 17 SAL

Lei/Ora

148,88

156,02

45

UTILAJ MULTIFUNCTIONAL

ABROLLKEEPER DJ 17 SAL-

ASTEPTARE

Lei/Ora

33,53

36,85

46

IVECO DAILY -program ZI

Lei/Ora

107,27

111,91

47

IVECO DAILY -program ZI -ASTEPTARE

Lei/Ora

73,96

77,41

48

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu IVECO DAILY si 2 deserventi-program ZI

Lei/Ora

157,26

164,54

49

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu IVECO DAILY si 2 deserventi-program ZI -ASTEPTARE

Lei/Ora

123,79

129,88

TARIFE NOAPTE

NR

CR T

ACTIVITATE

U.M.

TARIF VECHI

TARIF PROPUS

fără TVA

fără TVA

1

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu tractor cu 1 remorca si 2 deserventi-program noapte

Lei/Ora

135,04

157,43

2

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu tractor cu 1 remorca si 2 deserventi-program noapte-ASTEPTARE

Lei/Ora

99,47

111,28

3

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu IVECO DAILY si 2 deserventi-program

Lei/Ora

174,74

183,51

noapte

4

Colectare ,transport fara depozitare in rampa ecologica deseuri stradale cu IVECO DAILY si 2 deserventi-program noapte -A STEPTARE

Lei/Ora

141,27

148,85

5

Intretinut manual curatenia pe carosabil si trotuare-program noapte

Lei/1000

Mp

19,76

20,81

Lei/Ora

30,63

32,26

6

Maturat mecanizat carosabil cu maturatoare tractata BRODDSON si tractor U650-program noapte

Lei/1000

Mp

9,12

9,78

Lei/Ora

96,44

103,33

7

Maturat mecanizat carosabil cu GREEN MACHINE-PROGRAM DE NOAPTE

Lei/1000

Mp

12,85

13,34

Lei/Ora

156,66

162,68

8

Măturat mecanizat UNIMOG U 300-DJ

21 SAL NOAPTE

Lei/1000

Mp

24,06

26,82

Lei/Ora

203,34

226,81

9

Maturat manual carosabil si trotuare-program noapte

Lei/1000

Mp

47,54

50,10

Lei/Ora

30,90

32,57

10

Maturat mecanizat carosabil cu automaturatoare Renault DJ 19 SAL -program noapte

Lei/1000

Mp

10,91

12,82

Lei/Ora

197,67

232,30

11

Maturat mecanizat carosabil cu automaturatoare colectoare DAF SCARAB B 128 SAL - program noapte

Lei/1000

Mp

19,11

20,24

Lei/Ora

346,33

366,94

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

Romulus Victor NICOLICEA