Hotărârea nr. 178/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 178


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.178

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 02.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.68278/2019, rapoartele nr.68285/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.71471/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi, din data de 02.05.2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, art. 8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.20 alin.7 din anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 02.05.2019, următoarea ordine de zi:

 • 1) modificarea caietelor de sarcini pentru serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, a Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007;

 • 2) modificarea regulamentului serviciului de salubrizare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu și a Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3) aprobarea actului adițional nr. 22, la Contractul nr.1/29.03.2013 de delegare a gestiunii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației Salubris Dolj, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Direcția Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.178/2019

ACT ADITIONAL NR.22

LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PENTRU UNELE ACTIVITATI

ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR MEMBRE ALE

ASOCIATIEI SALUBRIS DOLJ - Nr. 1/ 29.03.2013

DELEGATAR: ASOCIAȚIA SALUBRIS DOLJ

DELEGAT:  S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Avand in vedere Hotararea Adunării Generale a Asociațiilor nr. /02.05.2019, in sensul modificării Contractului de delegare a gestiunii privind unele activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor cu sediul în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 1, județul Dolj, având număr și dată de înscriere în registrul special 31/21.03.2013, reprezentat de dna Alina Maria Marin în calitate de președinte al ASOCIATIEI SALUBRIS DOLJ, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ -teritoriale membre:

Asociatia SALUBRIS DOLJ, cu sediul in municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.1, judetul Dolj, avand numar si data de inscriere in registrul special 31/21.03.2013, reprezentat de dna Alina Maria Marin in calitate de presedinte al Asociatiei SALUBRIS DOLJ, in numele si pe seama urmatoarelor unitati administrativ - teritoriale membre:

 • 1. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, jud.Dolj, prin Hotararea Consiliului Local nr.242/29.11.2012, reprezentat de dna Alina Maria Marin, in calitate de presedinte, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.32/26.01.2017;

 • 2.  Comuna Isalnita, prin Consiliul Local al comunei Isalnita, cu sediul in Isalnita, str. A.I.Cuza, nr.1, jud.Dolj, prin Hotararea Consiliului Local nr.19/27.11.2012, reprezentat de dl.Dascalu Tiberiu, in calitate de reprezentant, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.6/26.01.2017;

 • 3. Comuna Varvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Varvoru de Jos, cu sediul in Varvoru de Jos, str. Principala nr.133, jud.Dolj, prin Hotararea Consiliului Local nr.25/23.11.2012, reprezentat de dl. Nicu Tabacu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.4/18.01.2013;

 • 4.  Orasul Bechet, prin Consiliul Local al orasului Bechet, cu sediul in Bechet, str. A.I.Cuza, nr.100, prin Hotararea Consiliului Local nr.28/30.04.2013, reprezentat de dl. Glavan Adrian, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.29/29.11.2016;

 • 5. Comuna Almaj, prin Consiliul Local al comunei Almaj, cu sediul in comuna Almaj, str. Principala nr.248, prin Hotararea Consiliului Local nr.20/28.06.2013, reprezentat de dl. Racareanu Ion, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.37/03.12.2013;

 • 6. Comuna Bucovat, prin Consiliul Local al comunei Bucovat, cu sediul in comuna Bucovat, nr.178, prin Hotararea Consiliului Local nr.12/18.04.2013, reprezentat de dl.Tuta Marius Cristian, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.25 19.09.2016;

 • 7. Comuna Malu Mare, prin Consiliul Local al comunei Malu Mare, cu sediul in comuna Malu Mare, str Bechetului prin Hotararea Consiliului Local nr.16/31.03.2014, reprezentat de dl. Ilie Dodocioiu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.21/ 08.07.2016;

 • 8. Comuna Ghercesti, prin Consiliul Local al comunei Ghercesti, cu sediul in comuna Ghercesti, str Eroilor nr 107, prin Hotararea Consiliului Local nr.19/31.03.2014, reprezentat de dl. Paparoiu Nolica- Cornel, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/26.09.2014;

 • 9. Comuna Simnicu de Sus, prin Consiliul Local al comunei Simnicu de Sus, cu sediul in comuna Simnicu de Sus ,str Craiovei nr 10, prin Hotararea Consiliului Local nr.15/25.03.2014, reprezentat de dl. Dumitru Marius Cosmin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.10/ 12.07.2016;

 • 10. Comuna Breasta, prin Consiliul Local al comunei Breasta, cu sediul in comuna Breasta, str Constantin Argetoianu nr 11 prin Hotararea Consiliului Local nr.42/28.08.2015, reprezentat de dl. Marcu Marin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/28.08.2015;

 • 11. Comuna Cosoveni, prin Consiliul Local al comunei Cosoveni, cu sediul in comuna Cosoveni, str Principala nr 5, prin Hotararea Consiliului Local nr.46/27.10.2015, reprezentat de dl. Coanda Nicusor in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.47/27.10.2015;

 • 12. Comuna Mischii, prin Consiliul Local al comunei Mischii, cu sediul in comuna Mischii, str Eroiilor nr 5 prin Hotararea Consiliului Local nr.33/26.09.2016, reprezentat de dl. Popa Gheorghe in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.34/26.09.2016”;

 • 13. Comuna Tuglui, prin Consiliul Local al comunei Tuglui, cu sediul in comuna Tuglui, str Principala prin Hotararea Consiliului Local nr. 4/ 10.02.2017, reprezentat de dl. Totoroata Marin in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 5/10.02.2017;

fiind denumite împreună în continuare "delegatar", pe de o parte

Și

Operatorul regional S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei nr.l29A, județul Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/136/01.02.2011, C.U.I. RO 27969145 reprezentat prin Administrator, pe de altă parte denumit în continuare "delegat"

numite împreună "Părțile" și separat "Partea" au încheiat prezentul contract de delegare nr.1/29.03.2013 modificat prin completare prin act aditional nr.22”

Art.1. Se modifica caietul de sarcini privind activitatea de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare (anexa 12 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.7. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deschise deținute sau administrate de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de dezinsectie , dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

 • e) sa răspundă privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

 • f) sa raspunda, in urma controalelor efectuate de persoane abilitate, pentru incalcarea obligatiilor asumate sau impuse de lege.

Art.11. (2) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea următorul continut :

Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) spații tehnologice și spații destinate publicului;

 • h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • i) subsoluri umede sau inundate;

 • j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Art.12. (2) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

 • (2) Combaterea populației adulte de insecte se poate efectua după acțiunea de larvicidare, cu scopul de reducere imediată și în mod drastic a acestor insecte din locurile de adăpostire (arbori, tufișuri, gard viu, vegetație din municipiu, oraș, comună), cu avionul / elicopterul sau aparatură purtată de operatori, aplicându-se sub formă de ceață caldă sau rece în sistem ULV, cuprinzând întreaga vegetație de la sol, către vârful copacilor. Tratamentele se vor executa de regulă între orele 22.00 - 06.00; nu se vor executa tratamente la temperaturi mai mari de 26°; la vânt peste 5 m/sec; pe vreme ploioasă sau când vegetația este umedă.

Art.13. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Dezinsecția - se executa la interiorul cladirilor :

 • a) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzator concentratiei si tipului de substante insecticide ce urmeaza a fi utilizate in spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate.

 • b)  trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil nealimentar institutiilor publice si spatiile comune inchise ale cladirilor;

 • c) lunar si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unitatilor sanitare;

 • d) numai la solicitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta.

Art.15. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea următorul continut :

Obiectivele și suprafețele unde se va aplica activitatea de Dezinsecție, cu finanțare de la bugetul local al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ vor fi prezentate ca anexe la prezentul caiet de sarcini, anual, funcție de necesități și resursele financiare alocate, putând fi modificate la necesitate: Anexa 1 , 1a si 1b - Craiova, Anexa 2 si 2a - Isalnita, Anexa 3 si 3a - Virvor, Anexa 4 si 4a - Bechet, Anexa 5 si 5a - Bucovat, Anexa 6 si 6a - Almaj, Anexa 7 si 7a - Ghercesti, Anexa 8 si 8a - Malu Mare, Anexa 9 si 9a - Simnicul de Sus, Anexa 11 si 11a - Breasta, Anexa 12 si 12a - Cosoveni, Anexa 13 si 13a - Mischii, Anexa 14 si 14a - Tuglui.

Art.19. (2) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Art.26. (2) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

5                                              5                                                                                                 S

Art.28. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Obiectivele și suprafețele, pe care se aplică activitatea de deratizare, cu finanțare de la bugetul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ, sunt aceleași cu cele pentru care se aplică activitățile de dezinsecție și dezinfecție, acestea putând fi modificate anual in funcție de necesități si resursele financiare disponibile : Anexa 1 , 1a si 1b - Craiova, Anexa 2 si 2a - Isalnita, Anexa 3 si 3a - Virvor, Anexa 4 si 4a - Bechet, Anexa 5 si 5a - Bucovat, Anexa 6 si 6a - Almaj, Anexa 7 si 7a -Ghercesti, Anexa 8 si 8a - Malu Mare, Anexa 9 si 9a - Simnicul de Sus, Anexa 11 si 11a - Breasta, Anexa 12 si 12a - Cosoveni, Anexa 13 si 13a - Mischii, Anexa 14 si 14a - Tuglui.

Art.29. (3) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

(3.1) Pentru lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, efectuate pe domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ, Consiliul Local prin reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primăriei împreună cu reprezentanții SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL și cu avizul reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, vor stabili graficul de execuție cu specificarea zonelor, suprafețelor, precum și data începerii lucrărilor. In conditii meteorologice favorabile dezinsectia terestra si deratizarea se vor executa in 12 zile/trecere, iar dezinsectia avio in minim 2 zile/trecere; perioadele de prestare specificate se vor extinde cu numarul de zile pentru care prognoza meteo nu este favorabila prestarii activitatii.

Art.35. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Recepția lucrărilor executate se va face de reprezentanții Asociației SALUBRIS DOLJ, împreună cu reprezentantul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe întreaga perioadă de desfășurare a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art.36. (1) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Recepția lucrărilor se va efectua zilnic de către reprezentanții Asociației SALUBRIS DOLJ, completând procesele verbale de lucru cu suprafețele realizate, substanțele utilizate și calitatea lucrărilor.

 • (2) La terminarea fiecărei acțiuni de tratament, se va face recepția finală iar rezultatele vor fi trecute într-un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, în baza căruia se va efectua plata lucrărilor.

Art.37. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea următorul continut :

In vederea desfășurării în bune condiții a verificărilor lucrărilor, operatorul este obligat să pună la dispoziția reprezentanților Asociației SALUBRIS DOLJ, cu caracter permanent, mijloc de transport, atât pentru recepție, cât și pentru alte deplasări în vederea rezolvării unor probleme privind activitatățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Art.38. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

La terminarea fiecărei etape se întocmesc de către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. situațiile de plată centralizatoare, în baza datelor cuprinse în procesul verbal de recepție a lucrărilor, care vor fi facturate numai după confirmarea cantitativă și calitativă de către reprezentanții Asociației SALUBRIS DOLJ.

Art.39. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

 • (1) Decontarea cheltuielilor, atât pentru lucrările efectuate pe domeniul public cât și pentru cele efectuate pentru alți utilizatori, se va face pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ.

 • (2) Decontarea se va face de UAT pentru serviciile executate de operator cu utilajele detinute cu orice titlu de acesta ( concesiune, inchiriere, leasing , proprii , etc ), si materialele operatorului, pe baza documentelor de lucru confirmate de reprezentatii Asociatiei SALUBRIS DOLJ.

 • (3) Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, conform legii, inclusiv de cele interne ale Asociației Salubris Dolj și ale reprezentanțiilor serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ, se constată că operatorul a încasat sume necuvenite de la beneficiarul lucrărilor, operatorul are obligația să restituie, în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente să soluționeze cauzele competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daunele-interese, majorările, dobânzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

Art.41. lit a) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Consiliul Local al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ:

 • a) Întocmeste anual, si modifica atunci cand este cazul, impreuna cu operatorul, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:tipul de vectori supuși tratamentului;perioadele de execuție;obiectivele la care se aplică tratamentele.

Art.44. lit a) din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Drepturile si obligatiile Asociației SALUBRIS DOLJ sunt:

 • a)Coordoneaza si controleaza activitatea operatorului, confirma documentele de lucru pentru executarea tratamentelor de dezinsectie si deratizare prevazute in programul unitar.

Art.45. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Drepturile și obligațiile SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, precum și cele ale utilizatorilor sunt cele prevăzute în "Regulamentul privind desfășurarea activității de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ", anexă la contractul de delegare a activitatilor de salubrizare.

Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinfectie si/sau dezinsectie are urmatoarele obligatii:

 • a) inainte de inceperea operatiunii de dezinsectie sau deratizare la obiectivele din programul unitar de actiune, sa notifice, in scris, autoritatea administratiei publice locale si sa aduca la cunostinta populatiei, prin mass-media, cu cel putin 7 zile inainte, urmatoarele:

 • 1. tipul operatiunii ce urmeaza a se efectua;

 • 2. perioada efectuarii tratamentelor;

 • 3. substantele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. masurile de protectie ce trebuie luate, in special cu referire

la copii, batrani, bolnavi, albine, animale si pasari;

 • b) sa stabileasca, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora inceperii tratamentelor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare in spatiile inchise si pe suprafetele detinute de acestea si sa comunice acestora gradul de toxicitate a substantelor utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate;

 • c) inainte de inceperea operatiunii de dezinsectie, dezinfectie sau deratizare in spatiile inchise ale operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari/locatari, sa informeze beneficiarul cu privire la substantele utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate si sa stabileasca, de comun acord cu acesta, data si intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) sa solicite la terminarea operatiunii confirmarea efectuarii tratamentelor, prin incheierea unui document de lucru.

 • e) sa răspundă privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

 • f) sa raspunda, in urma controalelor efectuate de persoane abilitate, pentru incalcarea obligatiilor asumate sau impuse de lege.

Art.2. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind activitatea de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare (anexa 12 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.49. din Caietul de sarcini D.D.D. - va avea urmatorul continut :

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.3. Se modifica prin completare ANEXA Nr. 18 la caietul de sarcini privind activitatea de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare (anexa 12 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

ANEXA Nr. 18 la Caietul de Sarcini D.D.D. - Model informare cetateni

Art.4. Se modifica caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice (anexa 6 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul : Art.13 (1). din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL III-ACTIVITATEA DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIT ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorgani smelor existente în praful stradal, consiile locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatia Salubris Dolj prin reprezentanții sai vor stabili intervalul orar de efectuare a operatiunilor de stropire , maturare si spalare a căilor publice. Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de maturat, stropire si spalare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

Art.6. lit d) din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

 • d) furnizarea către Asociația Salubris Dolj, UAT- uri respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii;

Art.18. (3), (4) si (13) din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

Secțiunea 2. Spălatul și stropitul căilor publice

 • (3) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administratiei publice locale membre ale Asociației Salubris Dolj sau de Asociația Salubris Dolj, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (4) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7 °C.

( 13) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ.

Art.19. din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut: Secțiunea 3. Întreținerea căilor publice

Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Art.21. (1), (2), (6),(7) si (8) din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL IV. VERIFICĂRI, RECEPȚII, GARANȚII

 • (1) Consiile Locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau reprezentanții Asociatiei Salubris Dolj vor verifica permanent, modul de efectuare a prestației, confirmând zilnic procesele verbale de recepție întocmite de operator, privind cantitatea și calitatea prestației, cantitățile de deșeuri stradale transportate efectiv și stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozitul ecologic pentru utilajele stabilite să transporte astfel de deșeuri.

 • (2) Măsurarea și recepția lucrărilor efectuate pe domeniul public se va face zilnic de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatia Salubris Dolj, prin sondaj, conform normativelor în vigoare, la o dată(oră) stabilită de comun acord cu operatorul. Operatorul este obligat să pună la dispoziția reprezentanților serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatiei Salubris Dolj, fără pretenții financiare și cu caracter permanent, un mijloc de transport, atât pentru recepția lucrărilor, cât și pentru alte deplasări în vederea rezolvării anumitor probleme privind salubrizarea in aria de delegare a Asociatiei Salubris.

 • (6) Recepția lucrărilor se va face de reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatiei Salubris Dolj.

 • (7) În rapoartele de constatare zilnică se va consemna de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatiei Salubris Dolj modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetățeni și penalitățile aplicate operatorului pentru eventualele deficiențe constatate.

 • (8) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește de către operator situația de plată în baza proceselor verbale zilnice întocmite de operator și confirmate de reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatiei Salubris Dolj. Sumele rezultate din situațiile de plată lunare vor fi facturate numai după confirmarea cantitativă și calitativă și semnată de către reprezentanții reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ sau Asociatiei Salubris Dolj.

Art.22. (1) si (3) din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

 • (1) Decontarea lucrărilor efectuate cu forța de muncă proprie și utilajele puse la dispozitie de operator se va face pe baza tarifelor aprobate de Adunarea generală a Asociației Salubris Dolj diferențiat pe tipuri de lucrări(tarife cantitative, orare de lucrări, orare de așteptare).

 • (2) Decontarea se va face de UAT pentru serviciile executate de operator cu utilajele detinute cu orice titlu de acesta ( concesiune, inchiriere, leasing , proprii , etc ), si materialele operatorului

 • (3) Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, conform legii, inclusiv de cele interne ale Asociației Salubris Dolj și ale reprezentanțiilor serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ, se constată că operatorul a încasat sume necuvenite de la beneficiarul lucrărilor, operatorul are obligația să restituie, în timpul controlului și înainte de sesizarea organelor competente să soluționeze cauzele competente, aceste sume, inclusiv penalitățile, daunele-interese, majorările, dobânzile etc. aferente stabilite prin actele de control.

Art.23. din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

Adunarea generală a Asociației Salubris Dolj are competența conform Statutului în aprobarea tarifelor pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria de delegare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ.

Art.24. din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitării operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă și avizate de reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației SALUBRIS DOLJ.

Art.5. Se modifica prin co mpletare caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice (anexa 6 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.29. din Caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL VI- Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.6. Se modifica ANEXA Nr. 4 la caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice (anexa 6 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Substanțele folosite în procesul de spălare a căilor de circulație în municipiul Craiova sunt:

 • 1.     apă

 • 2.     substante de curatire : sampon, degresant, parfumant si altele

Art.7. Se actualizeaza anexele 1,2 si 3 la caietul de sarcini privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice (anexa 6 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in foma atasata, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. Se modifica caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova (anexa 7 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.20. (1) si (2) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritatea administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

Art.21. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

Art.22. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

La nivelul unitățil administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art.25. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

Art.26. (1),(2), (3) si (4) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art.27. (1),(2), (3) si (4) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni , căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. Art.28. (1),(2), (3), (4),(5),(6) si (7) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

 • (1) Autoritatea administrației publice locale sau Asociatia Salubris Dolj, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitate , căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul Local al Municipiului Craiova sau Asociatia Salubris pot stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art.29. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

Autoritatea administrației publice locale sau Asociatia Salubris Dolj vor lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității/localităților, pe toată perioada iernii și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Art.30. (1),(2), (3), (4) si (5) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

(1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți

chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 °C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale sau Asociatia Salubris Dolj.

Art.31. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

Autoritatea administrației publice locale, Asociatia Salubris Dolj sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

Art.35. (2) ), (3) si (4) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut: CAPITOLUL IV - VERIFICĂRI, RECEPȚII, GARANȚII

( 2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale sau al Asociației Salubris Dolj constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă constituie documentul pe baza căruia vor fi decontate atât materialele, cât și lucrările efectuate de utilaje și forța de muncă.

 • (4)În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională deMeteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj Art.9. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova (anexa 7 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.45. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL V- Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.10. Se modifica ANEXA Nr. 6 la caietul de sarcini privind desfășurarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Craiova (anexa 7 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul : LISTA SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI ANTIDERAPANTE CARE SE VOR UTILIZA ÎN A.D.C.P.I.

 • 1.     Nisip

 • 2.     Clorură de sodiu în amestec cu nisip

 • 3.     Clorură de calciu în amestec cu nisip

 • 4.     Clorură de magneziu în amestec cu nisip

 • 5.     Clorură de sodiu soluție

Art.11. Se modifica caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj (anexa 8 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.9. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj - va avea urmatorul continut: CAPITOLUL III - Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în municipiul Craiova.

Art.11.(2) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj - va avea urmatorul continut:

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și vor fi predate la unitatea de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, din aria de delegare a Asociației Salubris Dolj.

Art.13. (1), (2) si (3) din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL IV- Verificări, recepții, garanții

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova sau Asociatia Salubris Dolj vor verifica permanent, prin reprezentanții serviciului de specialitate, modul de efectuare a prestației, confirmând procesele verbale de recepție, întocmite de operator, privind cantitatea și calitatea prestației.

 • (2) În rapoartele de constatare se va consemna, de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova sau Asociatiei Salubris Dolj, modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetățeni și penalitățile aplicate operatorului pentru eventualele deficiențe constate.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește de către operator situația de plată în baza proceselor verbale întocmite de operator și confirmate de reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova sau Asociatiei Salubris Dolj. Sumele rezultate din situațiile de plată lunare vor fi facturate numai după confirmarea cantitativă și calitativă și semnată de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova sau Asociatiei Salubris Dolj.

Art.12. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj (anexa 4 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.19. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj - va avea urmatorul continut: CAPITOLUL VI- Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.13. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare (anexa 4 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.23. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL VI- Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.14. Se introduce ANEXA Nr. 2 la caietul de sarcini privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare (anexa 4 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini

Indicatori de performanta privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare si penalitati pentru nerealizarea acestora sortarea deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%): 75%

Penalitati pentru nerealizarea indicatorilor privind activitatea de sortare a deșeurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;

Pe baza procesului-verbal de constatare asociatia de dezvoltare intercomunitara poate aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul.

Art.15. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora (anexa 11 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.19. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora - va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.16. Se introduce ANEXA Nr. 1 la caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora (anexa 11 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Indicatori de performanta pentru activitatea de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

- colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora:

 • a) minimum 30% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2017;

 • b) minimum 45% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2018;

 • c) minimum 55% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2019;

 • d) minimum 70% din cantitatea de deseuri provenite din activitatile de constructii in anul 2020.

Penalitati pentru nerealizarea indicatorilor de performanta privind activitatea de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

Pe baza procesului-verbal de constatare asociatia de dezvoltare intercomunitara poate aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul.

Art.17. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori (anexa 3 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art.21. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori- va avea urmatorul continut:

Prestarea activității de colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori se va executa astfel încât să se realizeze:

j) Îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în „Regulamentul privind desfășurarea activităților de salubrizare în aria de delegare a Asociației Salubris Dolj;

k) Îndeplinirea obligatiei de a implementa, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:(1) volum;(2) frecvență de colectare;(3) greutate;(4) saci de colectare personalizați;

 • l) Îndeplinirea obligatiei de a se stabili si aproba, începând cu data de 1 ianuarie 2019,pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decât cele prevazute la lit. a), si sanctiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separa în mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri, asa cum este prevazuta in O.U.G nr.74/2018;

 • m) Îndeplinirea obligatiei de a include, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a)

contributia pentru economia circulara prevazuta în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti în contracte, asa cum este prevazuta in O.U.G nr.74/2018; ;

 • n) Îndeplinirea obligatiei de a se include, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor, altele decât cele prevazute la lit. a), contributia pentru economia circulara prevazuta în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare asa cum este prevazuta in O.U.G nr.74/2018;

 • o) Îndeplinirea obligatiei sa stabileasca în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri

municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti în contract.

Art.18. Se modifica prin completare caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori (anexa 3 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Art. 25. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori- va avea urmatorul continut: CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Anexele 1- 8 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini și pot fi modificate ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea Adunării generale a Asociației Salubris Dolj.

Art. 29. din Caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori- va avea urmatorul continut: CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare și cu contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013.

Art.19. Se introduce ANEXA Nr. 7 la caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori (anexa 3 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Indicatori de performanta privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si penalitati pentru nerealizarea acestora.

Valoarea minimă a indicatorului

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Penalitati pentru nerealizarea indicatorilor privind activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

Pe baza procesului-verbal de constatare asociatia de dezvoltare intercomunitara poate aplica penalitatile mentionate in contractul de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul.

Art.20. Se introduce ANEXA Nr. 8 la caietul de sarcini privind desfășurarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori (anexa 3 la Contractul de delegare nr.1/29.03.2013) - in aria de delegare in sensul :

Tarifele privind activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori sunt cele prevazute in anexa nr.14;

Art.21. Modificarea regulamentului serviciului de salubrizare, conform prevederilor OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si a Ordinului A.N.R.S.C. 82/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, in forma atasata, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.22. Restul prevederilor Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/29.03.2013 raman neschimbate.

Art.23. Prezentul Act Aditional nr.22/02.05.2019 intra in vigoare si va opera de la data semnarii lui.

Prezentul Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor membre ale ASOCIAȚIEI SALUBRIS DOLJ, a fost redactat in 4(patru) exemplare originale, astazi, 02.05.2019 data autentificarii /atestarii sale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      9                  9     "

Romulus Victor NICOLICEA