Hotărârea nr. 177/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 177

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.177

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al Municipiului Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46847/2019, rapoartele nr.46854/2019 al Biroului Situații de Urgență și Protecție Civilă și nr.57974/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al Municipiului Craiova” și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al Municipiului Craiova”, scenariul 2, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    2.677.737,34 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                  127.674,02 lei

Durata de realizare:                              12 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA
ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.177/2019

LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ȘI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR.:

19/2018

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

A

TOPGES 1

EXEMPLAR 1LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ȘI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR.:

19/2018

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

EXEMPLAR 1

TOPGES PROIECT S.R.L. Craiova, Calea Bucuresti, Nr.10, Bl. M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg. Com. J16/104/2011 ; CUI: RO 27940262; Tel: 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil office: 0728/148970; e-mail: office@topges.ro; web: www.topges.ro


TOPGESLUCRĂRI DE DEZVOLTARE SI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNSTIINTARE-ALARMARE AL 9                9

MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)


PROIECTANT GENERAL:

SEF PROIECT:

COLECTIV ELABORARE:

ING. OVIDIU MARIUS PARIS --

ING. ADRIAN DULIGEAN

ING. ANDREI MIHAIL MANGU


TEHN. COSMIN BUZATUNR. PROIECT:


19/2018


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CRAIOVA


FAZA:


STUDIU DE FEZABILITATE


IANUARIE 2019

TOPGES PROIECT S.R.L. Craiova, Calea București, Nr.1O, BI.M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg.Com. J16/104/2011; CUI: RO 27940262; Tel: 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil oftice: 0728/148970; e-mail: office@topqes.ro; web: www.topqes.ro

Cuprins

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația

actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în

scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru

realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului - Scenariul 1 / Scenariul 2

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

 • I. SCENARIUL 1

 • II. SCENARIUL 2

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului

de referință

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice,

ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată

netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului,

măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot

condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

B. PIESE DESENATE

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ȘI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primăria municipiului Craiova

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Craiova

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C.TOPGES PROIECT S.R.L., RO27940262, strada Calea Bucuresti, nr. 10, bloc M7-M8, etaj 3, Craiova, județul Dolj.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul; nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate anterior.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Implementarea unui sistem modern de alarmare publică care să asigure înștiințarea și alarmarea populației în caz de dezastre naturale, incidente tehnologice periculoase ori alte situații de protecție civilă este reglementată de următoarele acte normative:

Legea 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.A.I. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;

O.M.A.I 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;

Ordin nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Conform studiului de audibilitate realizat de către S.C. Topges Proiect S.R.L. Craiova în aprilie 2016, beneficiar UAT municipiu Craiova, avizat de către I.G.S.U. în același an, exista, la acea dată, un sistem de alarmare publică cu o centrală de alarmare și un număr total de 35 de sirene, dintre care 19 sirene electronice și 16 sirene electromecanice. Dintre acestea, 5 sirene electronice și 8 electromecanice erau dezafectate, funcționale fiind doar 22 de sirene: 14 sirene electronice și 8 sirene electromecanice. Acoperirea sonoră teoretică a celor 22 de sirene este prezentată în figura 1.

În prezent, municipiul Craiova administrează un sistem de alarmare compus dintr-o centrală de alarmare și 32 de sirene, după cum urmează:

17 sirene electronice cu putere de 600W, achiziționate și montate în anul 2018, care respectă toate cerințele actuale de securitate; acestea au înlocuit echipamentele care nu mai funcționau și care nu respectau cerințele actuale de securitate;

15 sirene electrice (acționate local) puse în funcțiune înainte de anul 1990;

centrală de alarmare care respectă toate cerințele actuale de securitate și care a fost achiziționată în anul 2016.

Sirenele electrice existente sunt modele cu o vechime de minim 50 de ani care pot fi acționate doar local, iar cele electronice existente nu asigură acoperirea sonoră pentru întreaga suprafață a municipiului Craiova. Dispunerea actualelor sirene s-a făcut în trecut fără a se lua în calcul un studiu de audibilitate. În plus, zona de intravilan a municipiului a suferit modificări importante în ultimii 50 de ani, în sensul măririi acesteia, au fost construite clădiri noi cu regimuri de înălțime de peste 5 nivele, cartierele și zona industrială au fost extinse.

Având în vedere cele menționate anterior, se pot evidenția următoarele deficiențe ale actualului sistem de alarmare:

sistemul este eterogen, fiind alcătuit din sirene de diferite generații și tipuri diferite;

sirenele electrice pot transmite doar semnale de avertizare ci nu și mesaje vocale

transmise în direct sau înregistrate;

comanda sirenelor electrice se poate efectua doar de la panoul propriu de comandă, iar în caz de necesitate este nevoie de 15 persoane pentru a le acționa simultan;

sirenele electrice nu pot funcționa în lipsa alimentării cu energie electrică;

nu există posibilitatea asigurării managementului centralizat și nici posibilitatea managementului informatic al sirenelor electrice;

poziționarea actuală a sirenelor poate determina interferențe care pot afecta calitatea semnalelor de avertizare, (vezi suprapunerile din figura 1);

sistemul nu are arie de acoperire corespunzătoare din punct de vedere acustic pe întreg terenul intravilan al municipiului (vezi figura 1).

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Necesitatea implementării pe teritoriul României a unui sistem integrat de alarmare publică care să asigure înștiințarea, avertizarea, prealarmarea și alarmarea populației în scopul evitării surprinderii și al luării măsurilor privind adăpostirea populației, protecția bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer și ale acțiunilor millitare, este, așa cum s-a precizat, reglementată prin acte normative (vezi subcap. 2.2). Acest sistem integrat trebuie să poată fi comandat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau de către autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz.

Conform legislației amintite, un sistem de înștiințare și alarmare a populației trebuie să fie capabil să transmită mesaje vocale precum și semnale acustice, acoperind toată suprafața zonelor de intravilan ale unei unități administrative.

Având în vedere modificările continue ale climei pe termen mediu cât și lung, se vor înregistra fenomene climatice intense (furtuni, inundații, etc.) care vor necesita înștiințarea/alarmarea populației.

Sistemul actual de alarmare al populației nu are o acoperire corespunzătoare (vezi figura 1), iar în contextul legislativ și climatic prezentat este strict necesară implementarea unui sistem de înștiințare și alarmare a populației municipiului Craiova care să corespundă cerințelor tehnice și de securitate conform legislației actuale.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin investiția propusă se dorește realizarea unui sistem de înștiințare-alarmare al populației municipiului Craiova în conformitate cu legislația actuală. Acest sistem va face parte din sistemul național integrat de avertizare și alarmare care are ca scop integrarea subsistemelor distribuite pe teritoriul național, într-un sistem unitar, în vederea aplicării unitare a planurilor și procedurilor legale specifice, eliminându-se astfel paralelismele și disfuncționalitățile de comunicare care apar într-un ansamblu de sisteme cu funcționare independentă, conform art. 5 din Ordinul 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației.

Principalele obiective ale acestei investiții sunt:

achiziționarea de echipamente de avertizare și alarmare acustică pentru exterior cu facilitatea de a transmite mesaje vocale multilingve (instantanee sau preînregistrate), cu presiune acustică de până la 123 dB la distanța de 30 m, care să asigure acoperirea acustică a zonelor locuite, conform art. 8 din Ordinul 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;

realizarea unui sistem complet cu funcții de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în scopul evitării surprinderii și al luării măsurilor privind adăpostirea populației, protecției bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer și ale acțiunilor militare, în conformitate cu Ordinul 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

La întocmirea prezentului studiu de fezabilitate s-au avut în vedere două scenarii (soluții) tehnico-economice. Ambele scenarii iau în considerare păstrarea centralei existente (achiziționată în 2016) întrucât aceasta corespunde din punct de vedere tehnic cu cerințele din Tema de proiectare, precum și cele 17 sirene electronice achiziționate și montate în 2018. Dintre cele 17 sirene existente un număr de 6 sirene sunt montate în locații care sunt menționate ca locații propuse în studiul de audibilitate și, deci, nu se vor reloca. Celelalte 11 sirene vor fi relocate din locațiile existente în cele mai apropiate locații propuse. De asemenea, se păstrează locația centralei existente în punctul de comandă de protecție civilă din subsolul Facultății de Inginerie Electrică din B-dul Decebal nr. 107.

Alimentarea sirenelor, în ambele scenarii, se va face de la rețeaua electrică a locațiilor respective iar racordarea la rețea va fi în grija furnizorului de echipamente.

Conform Temei de proiectare nr. 182532 / 09.11.2018 din partea beneficiarului, precum și al Studiului de audibilitate, sistemul de înștiințare-alarmare va avea în componență un număr de 53 de sirene electronice de diferite puteri și orientări ale traductoarelor acustice care se vor instala în locațiile prezentate în tabelul 1, dintre care 15 locații sunt existente (sirene electronice și electrice) și 38 sunt locații noi.

Tabelul 1. Locații propuse pentru amplasarea sirenelor

Nr. crt.

Sirena*

Locatie

Putere

Regim inaltime

Orientare

Coordonate

1

SEP1

Centrul Comercial Mercur

- str. Calea Unirii, nr.14

1200W

P+5+1

00 NE

X = 313796.51

Y = 403885.66

2

SEP2

Str.Calea Bucuresti,

nr.109, bl.R10

1200W

P+8

3600

X = 313564.73

Y = 406304.09

3

SEP3

Bd. Stirbei Voda, nr.106 -cladire a clubului sportiv UCv.

1200W

P+1

3600

X = 313042.53

Y = 401866.48

4

SEP4

Str. Bd. Dacia, bl.52 IV A1

1200W

P+8

00 NV

X = 315037.21

Y = 405579.47

5

SEP5

Str. Pietatii nr. 9,11,3 -

Hotel Europeca

1200W

P+6

3600

X = 314661.22

Y = 404703.29

6

SEP6

Str.Caracal, nr.23A,

bl.17A

1200W

P+8

00 SE

X = 312956.54

Y = 404688.59

7

SEP7

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara I.Murgulescu, str. Brestei, nr.144

1200W

P+1

00 SV

X = 314677.30

Y = 402366.10

Nr. crt.

Sirena*

Locație

Putere

Regim inaltime

Orientare

Coordonate

8

SEP8

Str.Calea București,

nr.24, bl.S200

1200W

P+12

3600

X = 313826.03

Y = 405062.72

9

SEP9

Str. Calea Bucuresti, bl.T11

1200W

P+7

3600

X = 313333.15

Y = 407483.10

10

SEP10

Bl. H, str. Nicolae Titulescu nr. 29, langa Gradina Botanica

1200W

P+8+1

1800 NE

X = 314678.80

Y = 403447.68

11

SEP11

Str. Tabaci nr. 1, Spitalul

Județean nr.1

1200W

P+10+1

3600

X = 312456.67

Y = 403789.90

12

SEP12

Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia SA, stâlp metalic

1200W

18m

3600

X = 312320.84

Y = 402594.76

13

SEP13

Bd. N.Romanescu, nr.39, T.C.I.F., Cartier Romanesti

1200W

P+6+1

00 NE

X = 311386.99

Y = 404451.01

14

SEP14

Str. Caracal, nr.95, bl.48

1200W

P+9

3600

X = 312088.67

Y = 406015.01

15

SEP15

Bd.Dacia, nr.2, bl.175 in apropiere de pompa de carburant

1200W

P+10

3600

X = 316117.36

Y = 401815.15

16

SEP16

Str.Raului nr.381-383, Fabrica incaltaminte

1200W

P+2

3600

X = 311263.81

Y = 403544.28

17

SEP17

Scoala Generala nr.26 Mofleni, str. Banu Stepan, nr.20

1200W

P+A

00 S

X = 312442.92

Y = 401154.69

18

SEP18

Bd.Dacia, nr.31, bl.2

1200W

P+8+1

3600

X = 316159.28

Y = 403557.18

19

SEP19

Facultatea de Inginerie

Electrica, bd.Decebal, nr.107

1200W

P+8+1

00 SE

X = 312833.32

Y = 407200.06

20

SEP20

Str.George Enescu, nr.94, bl.36, Craiovita Noua -zona Fortuna

1200W

P+10+1

3600

X = 315652.88

Y = 402840.05

21

SEP21

Scoala gimnaziala „Elena Farago”, str. Elena Farago, nr.19, cartier Craiovita Noua

1200W

P+3

3600

X = 316336.03

Y = 402376.26

22

SEP22

Dir. Drumuri si Poduri str.

Drumul Jiului, nr.10

1200W

P+1

00 NE

X = 313602.37

Y = 402388.34

23

SEP23

Statiunea Experimentala

Simnic, str.Soseaua

Balcesti, nr.34

1200W

P+2

00 SV

X = 318605.47

Y = 406262.14

24

SEP24

Blocul A3, sc.1, str.

Stirbei Voda, nr.29 vis-a-vis Sala polivalenta

1200W

P+10

3600

X = 313228.99

Y = 403303.68

Nr. crt.

Sirena*

Locație

Putere

Regim inaltime

Orientare

Coordonate

25

SEP25

Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII “Ion Tuculescu”-Bariera Valcii, str. Aleea Toamnei

600W

P+1

00 NE

X = 315585.49

Y = 405829.55

26

SEP26

Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, str. Prelungirea Bechetului, nr.3A

1200W

P+A

00 SE

X = 309034.55

Y = 405555.85

27

SEP27

Gradinita nr. 34, str.

Soseaua Popoveni, nr.144

1200W

P+1

00 S

X = 310739.99

Y = 402836.53

28

SEP28

Aeroportul International Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325 A

1200W

P+1

00 E

X = 313159.07

Y = 410597.08

29

SEP29

SC Cargil, str.Preciziei, nr.19, - pe siloz

1200W

P+8

3600

X = 311605.29

Y = 408769.79

30

SEP30

CET II str. bariera Valcii, nr 195

2400W

P+10

3600

X = 316762.91

Y = 405763.03

31

SEP31

Str. Carpenului, nr.5, SC Doni Trade - punct lucru, depozit mat.constructii

1200W

6m

00 N

X = 315385.26

Y = 406900.78

32

SEP32

Str. Garlesti nr.36, bl.75

600W

P+4

00 NE

X = 314109.94

Y = 407063.82

33

SEP33

Str. Garlesti nr.121, SC Grinexim - incubator afaceri

1200W

P+1

3600

X = 314315.33

Y = 408141.51

34

SEP34

Str. Calea Bucuresti nr. 118, Hotel Sidney

1200W

D+P+4

3600

X = 313185.20

Y = 408595.70

35

SEP35

Str. Calea Bucuresti nr.150, Statia Meteo Craiova

1200W

P+2

1800 NS

X = 312939.52

Y = 409772.38

36

SEP36

Str. T. Vladimirescu, nr.34, SC Elecmond Electric, hala

1200W

P+1

00 NV

X = 310488.89

Y = 409356.07

37

SEP37

Str. Henry Ford, nr.29, Ford Romania, cladire administr.

1200W

P+6

3600

X = 311035.24

Y = 408070.45

38

SEP38

Str. Henry Ford, nr.12, castel de apa, SC Popeci

1200W

15m

3600

X = 311526.07

Y = 406978.15

39

SEP39

Str. Genistior, nr.60, Scoala Gimnaziala Particulara Ethos

1200W

P+1

3600

X = 310428.21

Y = 405285.41

40

SEP40

Intersectia str. Raului cu str. Calea Dunarii, complex comercial

1200W

P+2

3600

X = 310330.65

Y = 404239.79

41

SEP41

Str. Brestei nr.344, Gradinita nr.15

1200W

P+A

1800 NE

X = 315105.10

Y = 401347.27

Nr. crt.

Sirena*

Locație

Putere

Regim inaltime

Orientare

Coordonate

42

SEP42

Str. Brestei nr.526, SC Manea SRL,

600W

P+A

1800 NE

X = 315672.86

Y = 400363.80

43

SEP43

Str. Brestei nr.597,

Scoala Gimnaziala nr.38

1200W

P+1

3600

X = 316016.81

Y = 399561.91

44

SEP44

Str. Calea Brezei, nr.82, Strand Colosseum

1200W

P+A

3600

X = 317195.21

Y = 399097.82

45

SEP45

Troaca-Rovine II, str. Serban Cantacuzino, Scoala Generala

1200W

P+A

00 E

X = 318650.18

Y = 398008.52

46

SEP46

Str. Calea Severinului, nr.58, hala ind.. Depozite,

1200W

6m

3600

X = 318019.07

Y = 400740.47

47

SEP47

Str. Calea Severinului, nr.27, magazine InterHome - hala

1200W

6m

3600

X = 316990.73

Y = 400986.47

48

SEP48

Str. Simion Stoilov, nr.18, bl.E12, Rovine I

1200W

P+8

00 N

X = 314381.54

Y = 406257.92

49

SEP49

Str. 22 Decembrie 1989, nr.19, bl.C5, Valea Rosie

600W

P+10

00 V

X = 312759.02

Y = 405944.13

50

SEP50

Bd. Dacia, nr.24, bl.F8,

1200W

P+10

00 NE

X = 315586.26

Y = 404257.75

51

SEP51**

Zona Valea Fetii, la 60 m de Canton CFR, clădire Asociație Viața Animalelor

1200W

P+M

00 SE

X = 310517.19

Y = 406558.47

52

SEP52**

Zona Selgros, str. Lamâiței 54, Malu Mare, hală Sporting Goods Store

1200W

6m

00 N

X = 309607.41

Y = 407675.68

53

SEP53

Str. Aleea IV Simnic, nr.46, Hotel Steaua Nordului, Centura de Nord

1200W

P+3+M

00 NE

X = 317161.28

Y = 404038.52

Notă: * denumirile sirelenelor sunt cele corespunzătoare studiului de audibilitate.

** pentru sirenele SEP51, SEP52 s-au ales locații diferite, apropiate de cele din Studiul de audibilitate, pentru a evita problemele tehnice legate de instalare.

Cele 17 sirene achiziționate în 2018 în baza Caietului de sarcini nr. 79304/16.05.2018 elaborat de către Primăria Municipiului Craiova, sunt echipate în așa fel încât să permită mărirea puterii actuale (600 W) la 1200 W doar prin adăugarea echipamentelor necesare (amplificator, acumulatori, generatoare acustice, etc.).

Locațiile celor 17 sirene electronice actuale sunt prezentate în tabelul 2, iar acoperirea teoretică a acestora se prezintă în figura 2.

Tabelul 2. Amplasarea celor 17 sirene electronice existente (2018)

Nr. crt.

Sirena*

Locatie

Putere

Regim inaltime

Coordonate

1

SEE1

Centrul Comercial Mercur - str. Calea Unirii, nr.14

600W

P+5+1

X = 313772.734

Y = 403885.534

2

SEE2

Str.Calea Bucuresti, nr.44,

600W

P+11+1

X = 313676.278

bl.P5

Y = 405701.475

3

SEE3

BL. G 7 - Cartier Brazda lui

600W

P+10+1

X = 315209.765

Novac

Y = 404078.21

4

SEE4

Regionala C.F. - Gara Craiova,

600W

P+7

X = 315004.463

B-dul.Decebal, nr. 5-7

Y = 405741.414

SEE7

Colegiul Tehnic de Industrie

X = 314677.304

5

Alimentara I.Murgulescu, str,

600W

P+2

Y = 402366.103

Brestei, nr.144

6

SEE8

Bl. M16 str.Calea Bucuresti

600W

P+8

X = 313901.322

nr.144

Y = 404839.823

7

SEE9

Spitalul nr.3 Boli Contagioase,

600W

P+6+1

X = 313396.046

str.Calea Bucuresti nr. 126

Y = 406384.409

8

SEE10

Bl. H1, str. Nicolae Titulescu

600W

P+8+1

X = 314604.299

nr.23 langa Gradina Botanica

Y = 403556.433

9

SEE11

Str. Tabaci nr.1, Spitalul

600W

P+10+1

X = 312456.671

Județean nr.1

Y = 403789.908

10

SEE12

Scoala Lascar Catargiu,

600W

P+1

X = 312611.174

str. Baraganului nr.45

Y = 403002.867

11

SEE13

Bd. N.Romanescu, nr.39,

600W

P+6+1

X = 311386.99

T.C.I.F., Cartier Romanesti

Y = 404451.009

12

SEE14

Scoala Nicolae Romanescu,

600W

P+2

X = 312313.966

str.Caracal, nr.81

Y = 405499.336

13

SEE15

ROMTELECOM - Craiovita

600W

P+3

X = 316076.939

Noua, str. Tineretului

Y = 402485.771

14

SEE16

Scoala Generala nr.13 - str.

600W

P+1

X = 313712.788

Bucovat nr.76

Y = 402828.69

15

SEE17

Scoala Generala nr.26, Mofleni,

600W

P+A

X = 312442.927

str. Banu Stepan, nr.20

Y = 401154.695

16

SEE18

Liceul Tehnologic G. Bibescu, str. C-tin Brancoveanu, nr.101

600W

P+3

X = 315843.853

Y = 403720.842

17

SEE19

Facultatea de Inginerie

600W

P+8+1

X = 312833.321

Electrica, bd.Decebal, nr.107

Y = 407200.068

Notă: * denumirile sirenelor sunt cele corespunzătoare studiului de audibilitate.

Dintre cele 17 sirene electronice existente, un număr de 6 sirene sunt amplasate în locații ce corespund cu locații din tabelul 1 și nu vor fi relocate. Aceste sirene au codul SEE1, SEE7, SEE11, SEE13, SEE17, SEE19 și au fost evidențiate prin îngroșare în tabelul 2. Celelalte 11 sirene existente se vor reloca și li se vor mări puterea în așa fel încât să respecte acoperirea și puterea necesară în locațiile noi, conform Temei de proiectare. Un număr de 4 sirene din Tema de proiectare, respectiv Studiul de audibilitate, sunt prevăzute cu puteri de 600 W, iar aceste sirene vor fi 4 dintre cele 17 sirene existente, mutate în cele mai apropiate locații propuse.

Relocarea sirenelor existente se va face conform tabelului 3.

Tabelul 3. Relocarea sirenelor electronice existente

Nr. crt.

Sirena existentă

Locație existentă

Sirena propunere

Locatie propunere

Obs.

1

SEE1

600W

Centrul Comercial Mercur - str. Calea Unirii, nr.14

SEP1

1200W

Centrul Comercial Mercur - str.

Calea Unirii, nr.14 (P+5+1)

 • - nu se mută

 • - upgrade la

1200W

2

SEE2

600W

Str.Calea Bucuresti, nr.44, bl.P5

SEP2

1200W

Str.Calea

Bucuresti, nr.109, bl.R10 (P+8)

 • - relocare

 • - upgrade la 1200W

3

SEE3

600W

BL. G 7 - Cartier

Brazda lui Novac

SEP50

1200W

Bd. Dacia, nr. 24, bl. F8 (P+10)

 • - relocare

 • - upgrade la 1200W

4

SEE4

600W

Regionala C.F. -Gara Craiova, B-dul. Decebal, nr. 5-7

SEP25

600W

Scoala nr. 14 “Ion Tuculescu”-Bariera Valcii, str. Aleea Toamnei (P+1)

- relocare

5

SEE7

600W

Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentara

I.Murgulescu, str,

Brestei, nr.144

SEP7

1200W

Colegiul Tehnic de Ind. Alim.

I.Murgulescu, str, Brestei, nr.144 (P+1)

 • - nu se mută

 • - upgrade la 1200W

6

SEE8

600W

Bl. M16 str.Calea Bucuresti nr.144, -vis-a-vis de Piata Centrala

SEP8

1200W

Str. Cl. Bucuresti, nr.24, bl.S200 (P+12)

 • - relocare

 • - upgrade la

1200W

7

SEE9

600W

Spitalul nr.3 Boli Contagioase, str.Cl. Bucuresti nr.64

SEP32

600W

Str. Garlesti nr.36, bl.75 (P+4)

- relocare

8

SEE10

600W

Bl. H1, str.Nicolae

Titulescu nr.23 langa Gradina Botanica

SEP10

1200W

Bl. H, str.Nicolae Titulescu nr.29

(P+8+1)

 • - relocare

 • - upgrade la 1200W

9

SEE11

600W

Str. Tabaci nr.1,

Spitalul Jud. nr.1

SEP11

1200W

Str. Tabaci nr.1,

Spitalul Jud.nr.1 (P+10+1)

 • - nu se mută

 • - upgrade la 1200W

10

SEE12

600W

Scoala Lascar Catargiu (fosta Scoala nr.19), str.

Baraganului, nr.45

SEP12

1200W

Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia

SA

(stâlp 18m)

 • - relocare

 • - upgrade la

1200W

11

SEE13

600W

Bd. N.Romanescu, nr.39, T.C.I.F.

SEP13

1200W

Bd.

N.Romanescu, nr.39, T.C.I.F.

(P+6+1)

 • - nu se mută

 • - upgrade la

1200W

Nr. crt.

Sirena existentă

Locație existentă

Sirena propunere

Locatie propunere

Obs.

12

SEE14

600W

Scoala Nicolae Romanescu (fosta

Scoala nr.29), str.Caracal, nr.81

SEP49

600W

Str. 22

Decembrie 1989,

nr.19, bl.C5, Valea Rosie (P+9)

- relocare

13

SEE15

600W

ROMTELECOM -Craiovita Noua, str. Tineretului

SEP42

600W

Str. Brestei nr.526, SC Manea SRL (P+acoperis)

- relocare

14

SEE16

600W

Scoala Generala nr.13 - str. Bucovat, nr.76

SEP22

1200W

Dir. Drumuri si Poduri str.

Drumul Jiului, nr.10 (P+1)

 • - relocare

 • - upgrade la

1200W

15

SEE17

600W

Scoala Generala nr.26, Mofleni, str.

Banu Stepan, nr.20

SEP17

1200W

Scoala Generala nr.26, Mofleni, str. Banu Stepan, nr.20 (P+acoperis)

 • - nu se mută

 • - upgrade la

1200W

16

SEE18

600W

Liceul Tehnologic G.

Bibescu, str. C-tin

Brancoveanu, nr.101,

Craiovita

SEP18

1200W

Bd. Dacia, nr. 31, bl. 2 (P+8+1)

 • - relocare

 • - upgrade la

1200W

17

SEE19

600W

Facultatea de Inginerie Electrica, bd. Decebal, nr.107

SEP19

1200W

Facultatea de Inginerie Electrica, bd.Decebal, nr.107 (P+8+1)

 • - nu se mută

 • - upgrade la

1200W

Prin utilizarea și relocarea sirenelor electronice existente, numărul sirenelor ce trebuiesc achiziționate este de 36 de sirene și sunt sintetizate în tabelul 4.

Tabelul 4. Sirene necesare pentru achiziție

Nr. crt.

Tip sirenă

Nr. bucăți

J

1

electronică, 1200W

35

2

electronică, 2400W

1

În tabelul 5 se prezintă cele 53 de locații cu sirene propuse cu precizarea tipului de intervenție asupra lor (procurare, relocare, modificare putere), iar în tabelul 6, pentru fiecare locație propusă, se prezintă situația echipării clădirilor sau construcțiilor din punct de vedere al protecției la trăsnete. Conform Studiului de audibilitate, se recomandă ca sirenele (traductorii acustici, echipamentele GSM/radio și unitatea de comandă) să fie protejate cu instalații paratrăsnet și cu priză de legare la pământ.

Tabel 5. Sirenele propuse și tipul de intervenție asupra acestora

Nr. crt.

Sirena

Locație

J

Putere

Regim înălțime

Tip intervenție

1

SEP1

Centrul Comercial Mercur str. Calea Unirii, nr.14

1200W

P+5+1

SEE1, menținere locație, modificare putere

2

SEP2

Str. Calea Bucuresti, nr.109, bl. R10

1200W

P+8

SEE2, relocare, modificare putere

3

SEP3

Bd. Stirbei Voda, nr.106 cladire club sportiv UCv.

1200W

P+1

Sirena noua

4

SEP4

Str. Bd. Dacia, bl.52 IV A1

1200W

P+8

Sirena noua

5

SEP5

Str. Pietatii nr. 9,11,3 - Hotel Europeca

1200W

P+6

Sirena noua

6

SEP6

Str.Caracal, nr.23A, bl.17A

1200W

P+8

Sirena noua

7

SEP7

Colegiul Tehnic de Industrie

Alimentara I.Murgulescu, str,

Brestei, nr.144

1200W

P+1

SEE7, menținere locație, modificare putere

8

SEP8

Str.Calea Bucuresti, nr.24, bl.S200

1200W

P+12

SEE8, relocare, modificare putere

9

SEP9

Str. Calea Bucuresti, bl.T11

1200W

P+7

Sirena noua

10

SEP10

Bl. H, str.Nicolae Titulescu nr.29

1200W

P+8+1

SEE10, relocare, modificare putere

11

SEP11

Str. Tabaci nr., Spitalul Jud.nr.1

1200W

P+10+1

SEE11, menținere locație, modificare putere

12

SEP12

Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia SA, stâlp metalic

1200W

18m

SEE12, relocare, modificare putere

13

SEP13

Bd. N.Romanescu, nr.39,

T.C.I.F., Cartier Romanesti

1200W

P+6+1

SEE13, menținere locație, modificare putere

Nr. crt.

Sirena

Locație

J

Putere

Regim înălțime

Tip intervenție

14

SEP14

Str. Caracal, nr.95, bl.48

1200W

P+9

Sirena noua

15

SEP15

Bd.Dacia, nr.2, bl.175 in apropiere de pompa de carburant

1200W

P+10

Sirena noua

16

SEP16

Str.Raului nr.381-383, Fabrica incaltaminte

1200W

P+2

Sirena noua

17

SEP17

Scoala Generala nr.26 Mofleni, str. Banu Stepan, nr.20

1200W

P+A

SEE17, menținere locație, modificare putere

18

SEP18

Bd.Dacia, nr.31, bl.2

1200W

P+8+1

SEE18, relocare, modificare putere

19

SEP19

Facultatea de Inginerie Electrica, bd.Decebal, nr.107

1200W

P+8+1

SEE19, menținere locație, modificare putere

20

SEP20

Str.George Enescu, nr.94, bl.36, Craiovita Noua

1200W

P+10+1

Sirena noua

21

SEP21

Scoala gimnaziala „Elena Farago”, str. Elena Farago, nr.19

1200W

P+3

Sirena noua

22

SEP22

Dir. Drumuri si Poduri str.

Drumul Jiului, nr.10

1200W

P+1

SEE16, relocare, modificare putere

23

SEP23

Statiunea Experimentala

Simnic, str.Soseaua Balcesti, nr.34

1200W

P+2

Sirena noua

24

SEP24

Blocul A3 ,sc.1, str.Stirbei Voda, nr.29 vis-a-vis Sala polivalenta

1200W

P+10

Sirena noua

25

SEP25

Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII “IonTuculescu”-Bariera Valcii, str. Aleea Toamnei

600W

P+1

SEE4 - relocare

Nr. crt.

Sirena

Locație

J

Putere

Regim înălțime

Tip intervenție

26

SEP26

Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, str.Prelungirea Bechetului, nr.3A

1200W

P+A

Sirena noua

27

SEP27

Gradinita nr. 34, str. Soseaua Popoveni, nr.144

1200W

P+1

Sirena noua

28

SEP28

Aeroportul International

Craiova, Str.Calea Bucuresti, nr. 325 A

1200W

P+1

Sirena noua

29

SEP29

SC Cargil, str.Preciziei, nr.19, -pe siloz

1200W

P+8

Sirena noua

30

SEP30

CET II str. bariera Valcii, nr 195

2400W

P+10

Sirena noua

31

SEP31

Str. Carpenului, nr.5, SC Doni Trade - depozit mat. constructii

1200W

6m

Sirena noua

32

SEP32

Str. Garlesti nr.36, bl.75

600W

P+4

SEE9 - relocare

33

SEP33

Str. Garlesti nr.121, SC Grinexim - incubator afaceri

1200W

P+1

Sirena noua

34

SEP34

Str. Calea Bucuresti nr. 118, Hotel Sidney

1200W

D+P+4

Sirena noua

35

SEP35

Str. Calea Bucuresti nr.150,

Statia Meteo Craiova

1200W

P+2

Sirena noua

36

SEP36

Str. T.Vladimirescu, nr.34, SC Elcmond Electric-hala ind.

1200W

P+1

Sirena noua

37

SEP37

Str. Henry Ford, nr.29, Ford Romania, cladire administrativa

1200W

P+6

Sirena noua

38

SEP38

Str. Henry Ford, nr.12, castel de apa, SC Popeci

1200W

15m

Sirena noua

Nr. crt.

Sirena

Locație

J

Putere

Regim înălțime

Tip intervenție

39

SEP39

Str. Genistior, nr.60, Scoala Gimnaziala Particulara Ethos

1200W

P+1

Sirena noua

40

SEP40

Intersectia str. Raului cu str.Calea Dunarii, complex comercial

1200W

P+2

Sirena noua

41

SEP41

Str. Brestei nr.344, Gradinita

nr.15

1200W

P+A

Sirena noua

42

SEP42

Str. Brestei nr.526, SC Manea SRL

600W

P+A

SEE15 - relocare

43

SEP43

Str. Brestei nr.597, Scoala

Gimnaziala nr.38

1200W

P+1

Sirena noua

44

SEP44

Str. Calea Brezei, nr.82, Strand Colosseum

1200W

P+A

Sirena noua

45

SEP45

Troaca-RovineII, str. Serbaan Cantacuzino, Scoala Generala

1200W

P+A

Sirena noua

46

SEP46

Str. Calea Severinului, nr.58, hala ind.. Depozite,

1200W

6m

Sirena noua

47

SEP47

Str. Calea Severinului, nr.27, hala Exflor

1200W

6m

Sirena noua

48

SEP48

Str. Simion Stoilov, nr.18, bl.E12, Rovine I

1200W

P+8

Sirena noua

49

SEP49

Str. 22 Decembrie 1989, nr.19, bl.C5, Valea Rosie

600W

P+10

SEE14 - relocare

50

SEP50

Bd. Dacia, nr.24, bl.F8,

1200W

P+10

SEE3, relocare, modificare putere

51

SEP51

Zona Valea Fetii, la 60m de Canton CFR, clădire Asociația Viața Animalelor

1200W

P+M

Sirena noua

Nr. crt.

Sirena

Locație

3

Putere

Regim înălțime

3

Tip intervenție

52

SEP52

Zona Selgros, str. Lămâiței nr.

54, Malu Mare, hala Sporting Goods Store

1200W

6m

Sirena noua

53

SEP53

Str. Aleea IV Simnic, nr.46, Hotel Steaua Nordului, Centura de Nord

1200W

P+3+M

Sirena noua

Tabelul 6. Situația actuală a locațiilor propuse

Sirena, detalii

SEP1 - Centrul Comercial Mercur - str.

Calea Unirii, nr.14

Există instalație paratrăsnet pe clădire

Se poate menține sirena existentă fără paratrăsnet propriu, în poziția actuală

SEP2 - Str.Calea Bucuresti, nr. 109, bl. R10

Există instalație paratrăsnet pe bloc

Se poate instala sirenă fără paratrăsnet propriu în apropierea paratrăsnetului existent


_______________Sirena, detalii______________

SEP3 - Bd. Știrbei Voda, nr.106 - clădire a clubului sportiv Ucv

 • •  Nu s-a identificat prezenta unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP4 - Str. Bd. Dacia, bl. 1

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu

paratrăsnet

SEP5 - Str. Pietății nr. 9-11-13 - Hotel Europeca

 • •  Clădirea este echipată cu instalație paratrăsnet

 • •  Se poate instala sirenă fără paratrăsn et propriu în apropierea paratrăsnetului existent


Sirena, detalii

SEP6 - Str.Caracal, nr.23A, bl.17A

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP7 - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara I.Murgulescu, str, Brestei, nr.144

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei existente cu paratrăsnet

SEP8 - Str. Calea Bucuresti, nr.24, bl. S200

Clădirea este echipată cu instalație paratrăsnet

Se poate instala sirenă fără paratrăsnet propriu în apropierea paratrăsnetului existentSirena, detalii


SEP9 - Str. Calea Bucuresti, bl. T11

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP10 - Str.Nicolae Titulescu nr.29, bl. H

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de antene

SEP11 - Str. Tabaci nr.1, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Clădirea este echipată cu instalație paratrăsnet

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Se poate menține sirena existentă fără paratrăsnet propriu


Sirena, detalii

SEP12 - Str.Siretului, nr. 35-37, SC Erpia SA

Se poate instala sirena pe stâlpul metalic cu înălțime de aprox. 18 m de lângă clădirea adminstrativă, fără paratrăsnet propriu

SEP13 - Bd. N. Romanescu, nr.39, T.C.I.F., Cartier Romanesti

Nu s-a identificat prezenta unui paratrasnet pe cladire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Se poate menține sirena existentă fără paratrăsnet propriu_______________Sirena, detalii__________

SEP14 - Str. Caracal, nr.95, bl.48

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP15 - Bd. Dacia, nr. 2, bl. 175

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu

instalații de paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu

paratrăsnet

 • •  Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de antene

SEP16 - Str.Râului nr.381-383, Fabrica de încălțăminte

 • •  Nu s-a identificat prezenta unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet


_______________Sirena, detalii___________

SEP17 - Scoala Generala nr.26 Mofleni, str. Banu Stepan, nr.20

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP18 - Bd. Dacia, nr.31, bl.2

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de antene

  Poza locație

  3Sirena, detalii

SEP19 - Facultatea de Inginerie Electrica, bd. Decebal, nr.107

Clădirea este echipată cu instalatie paratrăsnet

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei existente cu paratrăsnet

SEP20 - Str.George Enescu, nr.94, bl.36

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de antene


Sirena, detalii

SEP21 - Scoala gimnaziala „Elena Farago”, str. Elena Farago, nr.19, cartier Craiovita Noua

Cladirea este echipata cu instalatie paratrasnet

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de paratrăsnet

SEP22 - Directia Drumuri si Poduri str.

Drumul Jiului, nr.10

Se recomandă instalarea sirenei pe stâlpul de telecomunicații existent în curtea institutiei, prevăzut cu paratrăsnet

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnetSirena, detalii

Poza locație

J

SEP23 - Stațiunea Experimentala Simnic, str. Soseaua Bălcești, nr.34

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP24 - Blocul A3 ,sc.1, str. Știrbei Voda, nr.29

 • •  Complexul de blocuri are instalație paratrăsnet

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Instalarea sirenei se va face cât mai aproape de antene

llifcj

SEP25 - Scoala nr. 14 cu clasele I-VIII

“IonTuculescu”, str. Bariera Valcii 52

 • •  Nu s-a identificat prezenta unui paratrasnet pe cladire

 • •  Se recomanda echiparea sirenei cu paratrasnet

SEP26 - Scoala Gimnaziala nr. 25 Facai, str. Prelungirea Bechetului, nr.3A

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului (eventual în locul sirenei electrice SEME10)

_______________Sirena, detalii_______________ SEP27 - Gradinita nr. 34, str. Șoseaua

Popoveni, nr.144

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetulu i (eventual in locul sirenei electrice SEME13)

SEP28 - Aeroportul International Craiova, Str.Calea Bucuresti, nr. 325 A

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei in apropierea paratrăsnetului

  Poza locație

  __________________________J


SEP29 - Cargill, str.Preciziei, nr.19, - pe siloz

 • •  S-a identificat prezența unui sistem paratrăsnet pe clădire

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei in apropierea paratrăsnetului sau antenelor


Sirena, detalii

SEP30 - CET II str. bariera Valcii, nr 195

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Se recomandă instalarea sirenei in apropierea antenelor

SEP31 - Str. Carpenului, nr.5, SC Doni Trade - punct lucru, depozit materiale constructii

S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe depozit, dar cu o înălțime necorespunzătoare pentru protecția sirenei

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet


SEP32 - Str. Gârlești nr.36, bl.75

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet


_______________Sirena, detalii_______________

SEP33 - Str. Gârlești nr.121, SC Grinexim -incubator afaceri

 • •  S-a identificat prezența unui sistem repartizat de paratrăsnet pe colțurile clădirii

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP34 - Str. Calea București nr. 118, Hotel Sidney

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului

  Poza locație

  _____________________________3SEP35 - Str. Calea Bucuresti nr.150, Statia Meteo Craiova

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe turnul clădirii

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea turnului


_______________Sirena, detalii__________

SEP36 - Str. T.Vladimirescu, nr.34, SC Elecmond Electric

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP37 - Str. Henry Ford, nr.29, Ford România, clădire administrativă

 • •  S-a identificat prezenta unui paratrasnet pe cladire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului

SEP38 - Str. Henry Ford, nr.12, castel de apă, S.C. Popeci S.A.

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet de înaltime mică pe clădire

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea antenelor


Sirena, detalii

SEP39 - Str. Genistior, nr.60, Scoala Gimnaziala Particulara Ethos

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet


SEP40 - Intersectia str. Raului cu str.Calea Dunarii, complex comercial

S-a identificat prezența unui paratrasnet pe cladire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului


SEP41 - Str. Brestei nr.344, Gradinita nr.15 Nu s-a identificat prezența unui

paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP42 - Str. Brestei nr.526, SC Manea SRL

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP43 - Str. Brestei nr.597, Scoala

Gimnaziala nr.38

S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet


_______________Sirena, detalii____________

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului

SEP44 - Str. Calea Brezei, nr.82, Strand Colosseum

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

  Poza locație

  __________________________J


SEP45 - Troaca-Rovine II, str. Serban Cantacuzino, Scoala Generala

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP46 - Str. Calea Severinului, nr.58, hală industrială, depozite

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea antenelor

SEP47 - Str. Calea Severinului, nr.27, Hala Exflor

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetului


Sirena, detalii

SEP48 - Str. Simion Stoilov, nr.18, bl.E12, Rovine I

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP49 - Str. 22 Decembrie 1989, nr.19, bl.C5, Valea Rosie

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Sunt montate pe clădire antene GSM cu instalații de paratrăsnet individuale

Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

Se recomandă instalarea sirenei în apropierea antenelor

SEP50 - Bd. Dacia, nr.24, bl.F8

Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

Poza locație

__________________________J

_______________Sirena, detalii___________

SEP51 - Zona Valea Fetii, la 60 m de Canton CFR, cladire Asociatie Viata Animalelor (Beta's Land)

 • •  Nu s-a identificat prezenta unui paratrasnet pe cladire

 • •  Se recomanda echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP52 - Str. Lămâiței nr. 54 Malu Mare, zona Ford - Căpșunărie, hala Sporting Goods Store

 • •  Nu s-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Se recomandă echiparea sirenei cu paratrăsnet

SEP53 - Str. Aleea IV Simnic, nr.46, Hotel Steaua Nordului, Centura de Nord

 • •  S-a identificat prezența unui paratrăsnet pe clădire

 • •  Nu este necesară echiparea sirenei cu paratrăsnet

 • •  Se recomandă instalarea sirenei în apropierea paratrăsnetu lu iConform tabelului 6, au fost identificate următoarele situații ale locațiilor propuse:

 • •  clădiri prevăzute cu instalație paratrăsnet și/sau cu antene GSM care au paratrăsn et propriu, situație în care se condideră ca nu este necesară echiparea sirenelor propuse cu paratrăsnet propriu;

 • •  clădiri care nu au instalații paratrăsnet și nici nu există antene GSM cu paratrăsnet propriu, situație în care se recomandă echiparea sirenelor propuse cu paratrăsnet propriu.

Au fost, însă, identificate 3 locații care nu se încadrează în cele două situații prezentate:

 • •  SEP12, stâlp metalic cu înălțimea de aprox. 18 m, în vecinătatea clădirii administrative a S.C. Erpia S.A., care nu este echipat cu paratrăsnet; s-a considerat, în acest caz, că nu se impune protejarea sirenei cu paratrăsnet propriu, aceasta putând fi montată la o înălțime maximă de 10 m;

SEP31, depozit materiale construcții S.C. Doni Trade S.R.L. care este prevăzut cu paratrăsnet cu înălțime necorespunzătoare pentru a putea proteja sirena în cazul loviturii unui trăsnet; s-a considerat, în acest caz, că sirena ar putea să fie echipată cu paratrăsnet propriu;

SEP33, Incubator afaceri S.C. Grinexim Com S.R.L., clădire P+1 prevăzută cu instalație paratrăsnet de tip rețea de captare cu tije scurte, la colțurile clădirii; s-a considerat, în acest caz, că sirena ar putea să fie echipată cu paratrăsnet propriu, sau se va instala un paratrăsnet mai înalt decât sirena.

Avănd în vedere cele prezentate anterior, rezultă că un număr de 23 de sirene ar trebui să fie prevăzute cu paratrăsnet propriu, iar în cazul a 30 de sirene nu ar fi necesară echiparea lor cu paratrăsnet, iar aceste recomandări sunt centralizate în tabelul 7.

Tabel 7. Echiparea sirenelor cu paratrăsnet - recomandare

Sirena

Paratrăsnet

Sirena

Paratrăsnet

Sirena

Paratrăsnet

SEP1

NU

SEP19

NU

SEP37

NU

SEP2

NU

SEP20

NU

SEP38

NU

SEP3

DA

SEP21

NU

SEP39

DA

SEP4

DA

SEP22

NU

SEP40

NU

SEP5

NU

SEP23

DA

SEP41

DA

SEP6

DA

SEP24

NU

SEP42

DA

SEP7

DA

SEP25

DA

SEP43

NU

SEP8

NU

SEP26

NU

SEP44

DA

SEP9

DA

SEP27

NU

SEP45

DA

SEP10

NU

SEP28

NU

SEP46

NU

SEP11

NU

SEP29

NU

SEP47

NU

SEP12

NU

SEP30

NU

SEP48

DA

SEP13

NU

SEP31

DA

SEP49

NU

SEP14

DA

SEP32

DA

SEP50

DA

SEP15

NU

SEP33

DA

SEP51

DA

SEP16

DA

SEP34

NU

SEP52

DA

SEP17

DA

SEP35

NU

SEP53

NU

SEP18

NU

SEP36

DA

-

-

Pentru cele 23 de sirene care ar putea fi echipate cu instalație de protecție la trăsnet (IPT) s-au făcut evaluări privind necesitatea instalării unei IPT conform I 7 - 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, precum și I 20 - 2000 Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului. Unele locații propuse vizează clădiri pentru învățământ și, conform I7-2011, aceste spații pentru învățământ (universități, școli, grădinițe de copii și creșe) cu mai mult de 10 săli de clasă sau joc, de laborator sau de atelier, se echipează obligatoriu cu IPT. Dintre cele 23 de locații propuse pentru instalarea sirenelor, 6 sunt spații de învătământ iar dintre acestea doar două școli au mai mult de 10 săli de clase: SEP7 și SEP39. Aceste aspecte au fost luate în considerare la stabilirea coeficienților de calcul pentru determinarea necesității intalării IPT. Metodologia de calcul a necesității instalării unei IPT prevede determinarea unor coeficienți de calcul care țin seama de amplasarea clădirii și regimul de înățime al zonei, natura construcției, conținutul construcției, gradul de ocupare al construcției și consecințele lovirii trăsnetului asupra mediului.

Au fost considerate, în acest sens, două ipoteze de calcul:

1. calcul privind necesitatea instalării unei IPT pe clădire, instalație care să protejeze și sirena în cazul unei lovituri de trăsnet;

 • 2. calcul privind necesitatea instalării unei IPT pe catargul sirenei, instalație care să protejeze doar sirena în cazul unei lovituri de trăsnet, ignorând caracteristicile clădirii.

În cazul locațiilor pentru care a rezultat necesitatea instalării unei IPT (fie pe clădire, fie pe sirenă), a fost determinat si nivelul de protecție necesar, conform I7-2011 și I20-2000.

În tabelul 8 se prezintă rezultatul calculului necesității instalării unei instalații de protecție la trăsnet pentru cele 23 de locații.

Tabel 8. Necesitatea instalării unei IPT

Nr. crt.

Sirena

Locație

Regim inaltime

Necesar IPT

Nivel protecție

Clădire

Sirena

Clădire

Sirena

1

SEP3

Bd. Știrbei Voda, nr.106 clădire club sportiv UCv.

P+1

-

-

-

-

2

SEP4

Str. Bd. Dacia, bl. 1

P+8

Da

-

III

-

3

SEP6

Str. Caracal, nr.23A, bl.17A

P+8

Da

Da

III

IV

4

SEP7

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara I. Murgulescu, str. Brestei, nr.144

P+2

Da

-

IV

-

5

SEP9

Str. Calea București nr. 149, bl. T11

P+7

Da

-

IV

-

6

SEP14

Str. Caracal, nr.95, bl.48

P+9

Da

-

III

-

7

SEP16

Str. Râului nr.381-383, Fabrica incaltaminte

P+2

Da

-

III

-

8

SEP17

Scoala Generala nr.26 Mofleni, str. Banu Stepan, nr.20

P+A

-

-

-

-

9

SEP23

Statiunea Experimentala

Simnic, str.Soseaua Balcesti, nr.34

P+2

-

-

-

-

10

SEP25

Scoala nr. 14 “Ion Tuculescu” Bariera Valcii, str. Aleea Toamnei

P+1

-

-

-

-

11

SEP31

Str. Carpenului, nr.5, SC Doni Trade depozit materiale constructii

6 m

-

-

-

-

12

SEP32

Str. Garlesti nr.36, bl.75

P+4

Da

-

IV

-

Nr. crt.

Sirena

Locație

Regim inaltime

Necesar IPT

Nivel protecție

Clădire

Sirena

Clădire

Sirena

13

SEP33

Str. Garlesti nr.121, SC Grinexim - incubator afaceri

P+1

Da

-

IV

-

14

SEP36

Str. T. Vladimirescu, nr.34, SC

Elecmond Electric, hala producție

P+1

-

-

-

-

15

SEP39

Str. Genistior, nr. 60,

Scoala Gimnaziala Particulara Ethos

P+1

Da

-

IV

-

16

SEP41

Str. Brestei nr. 344, Gradinita nr. 15

P+A

-

-

-

-

17

SEP42

Str. Brestei nr. 526, SC Manea SRL

P+A

-

-

-

-

18

SEP44

Str. Calea Brezei, nr.82, Strand Colosseum

P+A

-

-

-

-

19

SEP45

Troaca-Rovine II, str. Serban Cantacuzino, Scoala Generala

P+A

-

-

-

-

20

SEP48

Str. Simion Stoilov, nr.18, bl.E12, Rovine I

P+8

Da

-

III

-

21

SEP50

Bd. Dacia, nr.24, bl.F8,

P+10

Da

-

III

-

22

SEP51

Zona Valea Fetii, la 60 m de Canton CFR, clădire Asociație Viața Animalelor

P+M

-

-

-

-

23

SEP52

Zona Selgros, str. Lamâiței 54, Malu Mare, hală Sporting Goods Store

6m

-

-

-

-

După cum se arată în tabelul 8, la un număr de 11 locații propuse trebuiesc montate instalații de protecție la trăsnet pe clădiri, care pot proteja sirenele instalate. Aceste 11 locații sunt predominant blocuri cu regimuri de înălțime de minim P+7.

În cazul celei de a doua ipoteze de calcul, sirenele au fost considerate construcții metalice cu aria bazei de 1 mp, păstrând regimul de înălțime al clădirilor pe care sunt instalate. În această ipoteză, o singură sirenă necesită instalarea unei IPT în cazul locației SEP6 care este blocul 17A din strada Caracal nr. 23A, cu regim de înălțime P+8, iar construcțiile de pe o rază de 440 m sunt construcții cu înălțimi mai mici.

Pe baza celor prezentate anterior, se propun două scenarii pentru realizarea obiectivului de investiții care sunt detaliate în tabelul 9.

Tabel 9. Scenariile propuse pentru realizarea investiției

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se respectă locațiile prezentate în tabelul 1 pentru instalarea celor 53 de sirene electronice necesare realizării sistemului de înștiințare/alarmare.

Se folosesc cele 17 sirene electronice existente montate în locațiile din tabelul 2.

Dintre cele 17 sirene electronice existente, 6 sirene nu necesită relocare, iar 11 sirene vor fi relocate conform tabelului 3.

La un număr de 13 sirene existente li se va mări puterea de la 600 W la 1200 W, iar 4 sirene existente vor avea în continuare 600 W, conform tabelului 3.

Se vor achiziționa un număr de 35 de sirene electronice de 1200 W și una de 2400 W, conform tabelului 4.

11 sirene vor fi prevăzute cu paratrăsnet, conform tabelului 8, respectiv 42 sirene se vor monta fără paratrăsnet

o sirenă va fi prevăzute cu paratrăsnet, conform tabelului 8, respectiv 52 sirene se vor monta fără paratrăsnet

Scenariul 1, maximal din punct de vedere al costului investiției precum și al protecției sirenelor la trăsnete, identifică un număr de 11 de sirene care vor fi prevăzute cu paratrăsnete proprii, întrucât în locațiile unde vor fi instalate sirenele nu există instalații paratrăsnet sau sunt necorespunzătoare. În celelalte 42 de locații, fie clădirile sunt prevăzute cu instalații paratrăsnet, fie pe clădiri sunt montate antene GSM care sunt prevăzute cu paratrăsnete proprii iar prin înălțimea lor asigură protecția sirenelor la trăsnete, fie, conform tabelului 8, nu necesită instalarea unei IPT.

În scenariul 2, sirena din locația SEP6 se va monta pe bloc cu regim de înălțime P+8, situat într-o zonă de case, și va fi singura sirenă prevăzută cu instalație IPT. Celelalte 52 de sirene nu vor fi echipate cu IPT.

În tabelele 10 și 11 sunt prezentate sirenele care sunt prevăzute cu paratrăsnete, în ambele scenarii.

Tabel 10. Locațiile prevăzute cu paratrăsnet, Scenariul 1

Nr. crt.

Sirena

Locație

Putere

Regim inaltime

1

SEP4

Str. Bd. Dacia, bl. 1

1200W

P+8

2

SEP6

Str. Caracal, nr. 23A, bl. 17A

1200W

P+8

3

SEP7

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara I.

Murgulescu, str. Brestei, nr. 144

1200W

P+2

4

SEP9

Str. Calea Bucuresti nr. 149, bl. T11

1200W

P+7

5

SEP14

Str. Caracal, nr. 95, bl. 48

1200W

P+9

6

SEP16

Str. Râului nr. 381-383, Fabrica incaltaminte

1200W

P+2

7

SEP32

Str. Garlesti nr. 36, bl. 75

600W

P+4

8

SEP33

Str. Garlesti nr. 121, SC Grinexim - incubator afaceri

1200W

P+1

9

SEP39

Str. Genistior, nr. 60,

Scoala Gimnaziala Particulara Ethos

1200W

P+1

Nr. crt.

Sirena

Locatie

Putere

Regim inaltime

10

SEP48

Str. Simion Stoilov, nr. 18, bl. E12, Rovine I

1200W

P+8

11

SEP50

Bd. Dacia, nr. 24, bl. F8

1200W

P+10

Tabel 11. Locația sirenei prevăzută cu paratrăsnet, Scenariul 2

Nr. crt.

Sirena

Locatie

Putere

Regim inaltime

1

SEP6

Str. Caracal, nr. 23A, bl.17A

1200W

P+8

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului - Scenariul 1 / Scenariul 2

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul studiat este reprezentat de intravilanul municipiului Craiova în suprafața de 68,46 km2 (conform datelor furnizate de către Primaria municipiului Craiova). Investiția urmează a fi realizată în 53 de locații (prezentate în tabelul 1) conform Studiului de Audibilitate - Proiect nr 08/2016 întocmit de Topges Proiect. Aceste locații se află atât pe domeniu public cât și pe domeniul privat.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Municipiul Craiova este amplasat în zona centrală a Olteniei, de-a lungul râului Jiu, unul din principalele mari râuri din Romania. Situat la circa 227 km față de capitala Romaniei, este cel mai important municipiu din regiunea sud-est Oltenia și are urmatoarele distanțe față de municipiile apropiate: 120 km față de Pitești, 120 km față de Râmnicu Valcea, 121 km față de Turnu Severin, 119 km față de Târgu Jiu.

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune (figura 3):

La Nord:

 • - Ișalnița

 • - Șimnicu de Sus

 • - Mischii

La Vest:

- Breasta

- Bucovăț

La Sud:

- Podari

- Malu Mare

La Est:

- Cârcea

- Malu Mare

si se află la intersecția unor drumuri importante:

 • - DN 6 - E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat și Transilvania, prin culoarul Timiș Cerna și Defileul Jiului;

 • - DN 56 - E70 ce reprezi ntă legătura între Craiova și Calafat;

 • - DN 6 - E 70 Craiova - Caracal - București;

 • - DN 65 - E574 Craiova - Bechet;

 • - DN 65C Craiova - Râmnicu Valcea.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Dat fiind specificul investiției, instalare sirene pentru sistem de înștiințare-alarmare a populației, sirenele vor avea diferite orientări față de punctele cardinale așa cum se prezintă în tabelul 1.

d) surse de poluare existente în zonă;

Ca surse de poluare importante pentru intravilanul municipiului Craiova menționăm :

Zona industrială din S-E municipiului (Ford, M.A.T. Craiova, Arabesque, etc.)

Zona industriala din N-V municipiului (Elpreco, R.A.T. Craiova, Heineken Romania, etc.)

Zona industriala din nordul municipiului reprezentată în principal de Termocentrala Craiova II

Depozitul ecologic Mofleni în partea de vest a municipiului.

e) date climatice și particularități de relief;

Temperatura medie anuală la Stația meteorologică Craiova este de 10,8°C, dealungul anilor valorile variind între 9,1°C (în 1933) și 12,5°C (în anul 2000). Mersul anual este unul normal pentru zona temperat continentală, cu media lunara cea mai ridicată în iulie (22.5°C) și cea mai coborată în ianuarie (2.4°C), rezultând astfel o amplitudine medie anuală de 24.9°C. Se remarcă faptul că valori negative ale mediilor lunare apar numai în lunile ianuarie și februarie.

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, acestea fiind cuprinse între 3.7°C (ianuarie) si 25.8°C (iulie). Cele mai mici valori medii lunare sunt negative în intervalul noiembrie-martie (11.2°C în ianuarie) și pozitive în restul anului, însa nedepașind pragul de 20 °C (19.4°C în iulie).

Maximele și minimele absolute lunare sunt mult diferite față de valorile medii. Astfel, temperaturile maxime absolute lunare variaza între 19.5 °C, în luna decembrie, și 41.5°C, în luna iulie. Temperaturile minime absolute lunare au valori pozitive numai în lunile de vară (iunie, august), fară a depăși însă 7.5 °C. În intervalul decembrie-martie, minimele absolute scad sub 25°C, cea mai mică valoare fiind caracteristică lunii ianuarie (35.5°C).

Cantitatea medie anuală de precipitații atmosferice însumeaza 569.9 mm (sau l/m2). Luna cea mai umedă este iunie, cu o medie de 68.8 mm, iar cea mai saracă în precipitatii este februarie, cu media de 33.3 mm. Dacă se are în vedere întreg arealul periurban al Craiovei, valorile se înscriu într-un ecart puțin mai larg, dar diferențele nu sunt marcante. Cele mai mari cantități medii lunare au depașit 100 mm în fiecare lună (cu excepția lunii martie, 99.3 mm). Este de remarcat faptul că valorile lunare cele mai mari nu s-au înregistrat în lunile cu cele mai mari cantității medii lunare. Astfel, extrema absolută lunară pozitiva cea mai mare aparține lunii octombrie și are o valoare de 6 ori mai mare decât cantitatea medie lunară pentru luna respectivă (238.3 mm, fata de 37.6 mm). Cantitățile minime absolute lunare de precipitații nu au depășit 10mm în nici o lună din cursul anului. Au existat luni ianuarie, septembrie și octombrie în care nu s-au înregistrat deloc precipitații.

La Stația meteorologică Craiova, în vecinatatea suprafeței terestre, la înălțimea de 10 m a giruetei, vantul bate cel mai frecvent dinspre vest și est, aceste două direcții având o frecvență aproape egala și însumând aproximativ 44 % din numarul observațiilor.

Vitezele medii cele mai ridicate aparțin acelorași direcții (4.3 m/s pentru direcția E, 4.2 m/s pentru direcția V), iar viteza medie anuală este de circa 3 m/s. Vantul bate cel mai intens în perioada martie-aprilie, (4.7m/s, din direcția E, în luna aprilie), iar vitezele medii cele mai mici (în jur de 1.0 m/s, din direcția S), se înregistrează în lunile noiembrie și decembrie. Frecvența calmului atmosferic este de numai 23 %.

Trebuie remarcat faptul că, la nivel de topoclimat, configuratia reliefului are o mare importanță pentru direcția vantului. Astfel, orientarea NNV-SSEa văii Jiului conferă circulației atmosferice din zona joasă a municipiului Craiova o componentă în același sens.

Datele despre vant, temperatură și precipitații prezentate mai sus sunt foarte importante in dimensionarea sistemelor de inștiințare-alarmare deoarece au o influență semnificativ în propagarea sonoră (pot conduce la diminuarea puterii sonore și a calității mesajelor și semnalelor de alarmare).

Craiova se află pe malul stâng al Jiului la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, mai exact la 44°2' latitudine nordică, 23° 5' longitudine estică, la o altitudine cuprinsă între 75m și 116m față de nivelul mării.

Teritoriul pe care se desfășoară cartierele municipiului Craiova este un produs exclusiv al activității morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfășoară într-un ecart altitudinal de aproape 70-75 m (70-75 m altitudinea la nivelul luncii și 140-150 m, la nivelul terasei a-V-a). Dealurile piemontane: Bucovăț 165 m; Carligei 160 m; Drumul Mare 158,5m, ale Piemontului Bălăciței, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unitățile deluroase ale Piemontului Oltețului : Viilor, 209,5 m; Mlecănesti, 203,5 m și Cârcea, 191,5 m, conturează limita estică a culoarului.

Relieful municipiului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor in timp ce partea sudică tinde spre lunca.

Craiova face parte din Câmpia Romană mai precis din Câmpia Olteniei ce se întinde între Dunare, Olt și podișul Getic fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

f) existența unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul întrucât sirenele se vor alimenta de la rețeaua electrică a clădirilor/construcțiilor pe care vor fi instalate.

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul, locațiile propuse pentru montarea sirenelor nu includ instituții din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu a fost întocmit un studiu geotehnic pentru această lucrare întrucât nu este necesar.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Ambele scenarii prevăd utilizarea centralei Sonia, achiziționată în anul 2016, care corespunde din punct de vedere tehnic cu cerințele actuale ale unei centrale moderne, și care, conform fișei tehnice, asigură:

transmiterea/primirea mesajelor de înștiințare emise de autorități cu confirmare de livrare și de citire;

activarea secvențelor de avertizare cu mesaje vocale sau de alarmare a populației;

transmiterea de alerte prin SMS la grupe predefinite sau ad-hoc (membrii CLSU, de intervenție la incendii, inundații, etc.);

monitorizarea în timp real a stării echipamentelor ierarhic inferioare;

acționarea centralizată, de la oricare nivel superior pe grupe sau individual a sirenelor de alarmare publică subordonate;

respectă la nivel logic arhitectura din Anexa 1 și 2 din OMAI 1259/2006 privind organizarea și asigurarea înștiințării și alarmării la nivel național și județean. Pentru siguranța comunicației cu sirenele folosește interfețe pe patru medii simultan (rețele de calculatoare, telefonie mobilă GSM, circuite telefonice analogice dedicate și canale radio dedicate), reducând semnificativ posibilitatea întreruperii comunicației dintre centrală și sirene;

alimentare: 230 Vca în tampon cu un acumulator de 12V/26Ah;

putere absorbită de la rețea: 40W;

 • •  temperatura de funcționare: (0 - +60)°C.

De asemena, în ambele scenarii, se refolosesc cele 17 sirene electron ice achiziționate în anul 2018 care au o putere de 600 W. Aceste sirene corespund din punct de vedere tehnic Caietului de sarcini nr. 79304/16.05.2018 emis de Primăria Craiova, respectiv fișei tehnice, și care:

 • •  pot fi interconectate prin internet, telefonie mobilă, telefonie fixă și canal radio dedicat,

 • •  pot recepționa mesaje text de înștiințare,

 • •  pot transmite în sistem date culese de la diverși senzori (seismici, chimici, meteo),

 • •  pot deconecta procesele tehnologice de risc (oprirea gazelor în caz de calamitate, decuplarea de la rețeaua electrică) în caz de urgență civilă,

 • •  permit conectarea la panouri electron ice cu afisaj la care se pot vizualiza mesajele text pentru populație transmise de la centrala SONIA existentă,

 • •  monitorizează parametrii de importanță deosebită (alimentare, diagnoza driverelor acustice, detecție avarie amplificator de putere, estimare calitate acumulatori, acces neautorizat, etc.),

 • •  asigură 10 alarme a câte 2 minute până la 10 zile de la deconectarea de la tensiunea de alimentare 230Vca,

 • •  asigură o presiune acustică medie la 30 m de 109 dB(A),

 • •  cofretul (unitatea) de comandă are tensiunea de alimentare de 230Vca/50Hz în tampon cu doi acumulatori de 12V/45Ah, puterea absorbită de la rețea de 15W, frecvența de bază de 415Hz, puterea debitată de amplificatoare de 600W, temperatura de lucru -30 °C ... 75 °C, factor de protecție IP55.

La un număr de 13 sirene dintre cele existente li se va mări puterea de la 600 W la 1200 W, iar 4 sirene existente vor avea în continuare 600 W (vezi tabelul 3).

Se vor reloca 11 sirene din locațiile existente în locații propuse în Studiul de audibilitate, respectiv în Tema de proiectare, iar 6 sirene își vor menține actuala locație (vezi tabelul 3).

În ambele scenarii, se vor achiționa un număr de 36 de sirene electronice, conform tabelului 4: 35 de sirene electronice cu puterea de 1200 W și o sirenă cu puterea de 2400 W. Sirenele achiziționate trebuie să fie compatibile cu centrala existentă și sirenele actuale, pentru a asigura omogenitatea sistemului de înștiințare/alarmare, și vor avea caracteristici similare celor actuale.

Au fost identificate anumite locații propuse (dintre cele 53 de locații propuse în Tema de proiectare, respectiv Studiul de Audibilitate) care, din punct de vedere al protecției la trăsnete, sunt echipate cu instalații de protecție la trăsnet și/sau în aceste locații sunt montate antene GSM care au fost prevăzute cu instalații proprii de protecție la trăsnete (tabelele 6 și 7).

În acest sens, în scenariul 1 se vor instala 42 de sirene electronice fară instalație proprie de protecție la trăsnet, iar 11 de sirene electronice vor fi instalate în locații care se vor echipa cu instalații de protecție la trăsnet (tabelul 10).

În scenariul 2 se vor instala 52 de sirene electronice fără instalații proprii de protecție la trăsnet urmănd ca o singură sirenă să fie prevăzută cu instalație proprie de protecție la trăsnet. Locația acestei sirene este prezentată în tabelul 11.

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Conform tabelului 9, în care se prezintă cele două scenarii propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, există elemente comune celor două scenarii (etape / categorii de lucrări).

Astfel, în ambele scenarii, se vor reloca 11 sirene electonice dintre cele existente în locații prezentate în tabelul 3. Au fost alese pentru relocare cele mai apropiate locații propuse față de cele existente pentru a asigura un preț minim pentru transportul sirenelor din locațiile existente în locațiile propuse.

Relocarea unei sirene existente necesită următoarele operații:

întreruperea alimentării cu energie electrică a cofretului de comandă, respectiv a traductoarelor acustice;

desfacerea legăturilor electrice de la rețeaua de alimentare;

desfacerea legăturilor electrice între unitatea de comandă și traductoarele acustice;

demontarea catargului prin desfacerea ancorelor și a legăturii la sol (planșeu, perete, etc.);

demontarea traductoarelor și a echipamentelor GSM și radio de pe catarg;

demontarea elementelor care fixează cofretul de comandă;

transportul echipamentelor la noua locație;

montarea și refacerea legăturilor electrice în ordinea inversă demontării.

Pentru 13 sirene existente care necesită mărirea puterii de la 600 W la 1200 W se vor achiziționa și instala echipamentele necesare: amplificatoare, traductoare acustice, etc. Echipamentele adăugate vor fi compatibile cu sirenele existene.

Se vor mai achiziționa, în ambele scenarii, 35 se sirene de 1200 W și una de 2400 W, toate complet echipate și compatibile cu sistemul actual. Instalarea, alimentarea la energia electrică la fiecare locație unde se vor instala sirenele, legăturile electrice între cofretul de comandă și sirene, receptori GSM și radio, etc., va fi în sarcina furnizorului de echipamente.

În scenariul 1, un număr de 11 de sirene electronice se vor instala în locații (prezentate în tabelul 10) unde clădirile vor fi echipate cu instalație de protecție la trăsnet, întrucât nu au instalații de paratrăsnet și nici nu sunt instalate antene GSM prevăzute cu paratrăsnet propriu care ar putea proteja și sirenele. Necesitatea instalării unei instalații de protecție la trăsnet a fost determinată pe baza metodologiei de calcul prezentată în I7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, precum și I20 - 2000 Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului.

Se va identifica, în cazul fiecărei locații, traseul cel mai scurt pentru conductorul de coborâre de la tija de captare către priza de împământare. Catargul se va putea fixa cu ajutorul unor cleme cu montaj în consolă de peretele casei liftului, în cazul blocurilor care au în dotare lift, sau pe planșeul blocului prin intermediul unui suport. Conductorul de la tija de captare va trebui să fie separat de catarg, iar pe traseul orizontal până la cea mai apropiată latură de coborâre conductorul de tip platbandă se va aseza pe ploturi din polietilenă umplute cu beton asezate la câte 1 m distanță între ele. Pe traseul de coborâre conductorul se va monta pe pereții exteriori ai clădirii prin intermediul unor bride de distanțare pentru platbandă care vor menține conductorul depărtat de peretele de coborâre.

În scenariul 2, o singură sirenă (vezi tabelul 11) va fi prevăzută cu instalație de protecție la trăsnet care urmărește protecția numai a echipamentelor montate pe catarg. În acest caz, catargul instalației de protecție la trăsnet se va monta pe catargul traductoarelor acustice prin intermediul a două cleme distanțoare. Se va urmări ca vârful tijei de captare să se situeze la o înălțime de cel putin 1 m deasupra celui mai înalt dispozitiv montat pe catargul sirenelor. Conductorul de la tija de captare va trebui să fie separat de catarg, iar pe traseul orizontal până la cea mai apropiată latură de coborâre conductorul de tip platbandă se va aseza pe ploturi din polietilenă umplute cu beton asezate la câte 1 m distanță între ele. Pe traseul de coborâre conductorul se va monta pe pereții exteriori ai clădirii prin intermediul unor bride de distanțare pentru platbandă care vor menține conductorul depărtat de peretele de coborâre.

În ambele scenarii, instalația de protecție la trăsnet a sirenelor va fi compusă din tijă de captare cu vârf de paratrăsnet, catarg cu înălțime corespunzătoare, conductor de tip platbandă 30x3 mm, piesă de separație, protecție conductor la baza clădirii, cutie pentru eclisă de legătură cu sistemul de împământare, electrozi de împământare bimetalici montați verticali conectați prin conductor de legătură, accesorii pentru montare și dirijare conductă de coborâre, priză de împământare cu trei electrozi bimetalici cu lungimea de 2 m, montați vertical.

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Conform Temei de proiectare, sirenele existente și cele ce urmează să fie achiziționte sunt echipate, respectiv, se vor echipa astfel încât să îndeplinească toate funcțiile pentru care au fost construite, respectiv funcțiile prezentate în fișele tehnice ale acestora. În general, o sirenă este alcătuită dintr-o unitate de comandă cu drivere pentru comanda traductorilor acustici, unitate Rx/Tx de comunicație cu centrala prin 4 medii redundante (internet/intranet, telefonie mobila GSM/GPRS, linie telefonică analogică dedicată, radio în banda VHF/UHF), amplificatori pentru traductorii acustici, acumulatori 12V în tandem cu alimentarea sirenei la 230 Vca, traductori acustici cu putere de 150W fiecare, unitate de receptie GSM, antenă radio Yagi, catarg și sistem de ancorare.

În cazul scenariului 1, 11 sirene vor fi echipate cu câte o instalație de protecție la trăsnet. Instalația de protecție la trăsnet, în cazul unei lovituri directe de trăsnet, va conduce curentul de descărcare la priza de împământare.

În cazul scenariului 2, o singură sirenă va fi echipată cu instalație de protecție la trăsnet.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

 • I. SCENARIUL 1

Proiectant,

S.C. TOPGES PROIECT S.R.L. Craiova

Reg. Com. J16/104/2011, CUI RO 27940262

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii "LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ȘI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

7.486,00

1.422,34

8.908,34

TOTAL CAPITOLUL 2

7.486,00

1.422,34

8.908,34

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

872,53

165,78

1.038,31

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

69.537,82

13.212,19

82.750,01

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

69.537,82

13.212,19

82.750,01

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat In Constructii

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigentie de santier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3

70.410,35

13.377,97

83.788,32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

66.499,77

12.634,96

79.134,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

93.575,00

17.779,25

111.354,25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

2.072.500,00

393.775,00

2.466.275,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.232.574,77

424.189,21

2.656.763,97

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

872,53

165,78

1.038,31

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

872,53

165,78

1.038,31

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

872,53

165,78

1.038,31

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2.310.471,12

438.989,51

2.749.460,63

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

167.560,77

31.836,55

199.397,31

*) în prețuri la data de 21.01.2019, 1 euro = 4,7081 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Craiova


Întocmit,

dr. ing. Mario Trotea

DEVIZUL obiectului 1 - SEP1

Sirenă amplasată pe clădirea Centrului Comercial Mercur str. Calea Unirii, nr. 14

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 2 - SEP2

Sirenă amplasată pe bl. R10 - str. Calea Bucuresti, nr. 109

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 3 - SEP3

Sirenă amplasată pe cladirea clubului sportiv UCv

Bd. Stirbei Voda nr. 106

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 4 - SEP4

Sirenă amplasată pe bl. 1 - B-dul Dacia nr. 201

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.219,91

1.181,78

7.401,69

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.636,91

881,01

5.517,92

TOTAL I - subcap. 4.1

6.219,91

1.181,78

7.401,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.204,91

10.868,93

68.073,84

DEVIZUL obiectului 5 - SEP5

Sirenă amplasată pe clădire Hotel Europeca - Str. Pietății, nr. 9-11-13

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 6 - SEP6

Sirenă amplasată pe bl. 17A - Str. Caracal, nr. 23A

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.473,80

1.230,02

7.703,82

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.890,80

929,25

5.820,05

TOTAL I - subcap. 4.1

6.473,80

1.230,02

7.703,82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.458,80

10.917,17

68.375,97

DEVIZUL obiectului 7 - SEP7

Sirenă amplasată pe clădirea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară I.

Murgulescu - Str. Brestei, nr. 144

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.660,26

1.075,45

6.735,70

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.077,26

774,68

4.851,93

TOTAL I - subcap. 4.1

5.660,26

1.075,45

6.735,70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

26.560,26

5.046,45

31.606,70

DEVIZUL obiectului 8 - SEP8

Sirenă amplasată pe bl. S200 - Str. Calea Bucuresti, nr. 24

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 9 - SEP9

Sirenă amplasată pe bl. T11 - Str. Calea Bucuresti, nr. 149

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.151,66

1.168,81

7.320,47

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.568,66

868,04

5.436,70

TOTAL I - subcap. 4.1

6.151,66

1.168,81

7.320,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.136,66

10.855,96

67.992,62

DEVIZUL obiectului 10 - SEP10

Sirenă amplasată pe bl. H - Str. Nicolae Titulescu, nr. 29 (lânga Gradina botanică)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 11 - SEP11

Sirenă amplasată pe clădirea Spitalului Județean de Urgență Craiova Str. Tabaci, nr. 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 12 - SEP12

Sirenă amplasată pe stâlp metalic inălțime 18m, S.C. Erpia S.A. Str. Siretului, nr. 35-37

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 13 - SEP13

Sirenă amplasată pe clădirea T.C.I.F. - Bd-ul N. Romanescu, nr. 39

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 14 - SEP14

Sirenă amplasată pe bl. 48 - Str. Caracal, nr. 95

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.383,71

1.212,90

7.596,61

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.800,71

912,13

5.712,84

TOTAL I - subcap. 4.1

6.383,71

1.212,90

7.596,61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.368,71

10.900,05

68.268,76

DEVIZUL obiectului 15 - SEP15

Sirenă amplasată pe bl. 175 (în apropiere de pompa de carburant) - Bd. Dacia, nr. 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 16 - SEP16

Sirenă amplasată pe clădirea Fabricii de Încălțăminte - Str. Râului, nr. 381-383

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.496,46

1.044,33

6.540,78

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

3.913,46

743,56

4.657,01

TOTAL I - subcap. 4.1

5.496,46

1.044,33

6.540,78

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

56.481,46

10.731,48

67.212,93

DEVIZUL obiectului 17 - SEP17

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Generale nr. 26 Mofleni - Str. Banu Stepan, nr. 20

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 18 - SEP18

Sirenă amplasată pe bl. 2 - Bd. Dacia, nr. 31

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 19 - SEP19

Sirenă amplasată pe clădirea Facultății de Inginerie Electrică - Bd. Decebal, nr. 107

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 20 - SEP20

Sirenă amplasată pe bl. 36 - Str. George Enescu, nr. 94 (Craiovița Nouă - zona Fortuna)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 21 - SEP21 Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale "Elena Farago" - str. Elena Farago, nr. 19 (cartier Craiovița Nouă)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 22 - SEP22

Sirenă amplasată pe stâlp telecomunicații din incinta Directiei Drumuri și Poduri -str. Drumul Jiului, nr. 10

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 23 - SEP23

Sirenă amplasată pe clădirea Stațiunii Experimentale Șimnic - str. Șoseaua Bălcești, nr. 34

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 24 - SEP24

Sirenă amplasată pe Blocul A3, sc. 1 - Bd. Știrbei Vodă, nr. 29 (vis-a-vis de Sala Polivalentă)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 25 - SEP25

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii nr. 14 "Ion Tuculescu" - str. Aleea Toamnei, nr. 52 (Bariera Vâlcii)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 26 - SEP26

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale nr. 25 Făcăi str. Prelungirea Bechetului, nr. 3A

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 27 - SEP27

Sirenă amplasată pe clădirea Grădiniței nr. 34 - str. Șoseaua Popoveni, nr. 144

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 28 - SEP28

Sirenă amplasată pe clădirea Aeroportului Internațional Craiova - str. Calea București, nr. 325A

J     7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 29 - SEP29

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Cargil - str. Preciziei, nr. 19 (pe siloz)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 30 - SEP30

Sirenă amplasată pe clădirea CET II Craiova - str. Bariera Vâlcii, nr. 195

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.400,00

456,00

2.856,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.400,00

456,00

2.856,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

80.000,00

15.200,00

95.200,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

80.000,00

15.200,00

95.200,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

82.400,00

15.656,00

98.056,00

DEVIZUL obiectului 31 - SEP31

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Doni Trade (punct de lucru - depozit materiale construcții) - str. Carpenului, nr. 5

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 32 - SEP32

Sirenă amplasată pe bl. 75 - str. Gârlești, nr. 36

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.673,91

1.078,04

6.751,95

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.090,91

777,27

4.868,18

TOTAL

I - subcap. 4.1

5.673,91

1.078,04

6.751,95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

8.173,91

1.553,04

9.726,95

DEVIZUL obiectului 33 - SEP33

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Grinexim (incubator afaceri) - str. Gârlești, nr. 121

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.320,92

1.200,97

7.521,89

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.737,92

900,20

5.638,12

TOTAL I - subcap. 4.1

6.320,92

1.200,97

7.521,89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.305,92

10.888,12

68.194,04

DEVIZUL obiectului 34 - SEP34

Sirenă amplasată pe clădirea Hotelului Sidney - str. Calea Bucuresti, nr. 118

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 35 - SEP35

Sirenă amplasată pe cladire Stația Meteo Craiova - str. Calea Bucuresti, nr. 150

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 36 - SEP36

Sirenă amplasată pe hala industrială a S.C. Elecmond Electric - str. Tudor Vladimirescu, nr. 34

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 37 - SEP37

Sirenă amplasată pe clădire administrativă Ford Romania - str. Henry Ford, nr. 29

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 38 - SEP38

Sirenă amplasată pe castel de apă S.C. Popeci Utilaj Greu S.A. - str. Henry Ford, nr. 12

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 39 - SEP39

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale Particulară Ethos - str. Geniștilor, nr. 60

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.605,66

1.065,07

6.670,73

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.022,66

764,30

4.786,96

TOTAL

I - subcap. 4.1

5.605,66

1.065,07

6.670,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

56.590,66

10.752,22

67.342,88

DEVIZUL obiectului 40 - SEP40

Sirenă amplasată pe clădirea complexului comercial aflat la intersecția str. Râului cu str. Calea Dunării

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 41 - SEP41

Sirenă amplasată pe clădirea Grădiniței nr. 15 - str. Brestei, nr. 344

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 42 - SEP42

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Manea S.R.L. - str. Brestei, nr. 526

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 43 - SEP43

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale nr. 38 - str. Brestei, nr. 597

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 44 - SEP44

Sirenă amplasată pe clădire Ștrand Colosseum - str. Calea Brezei, nr. 82

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 45 - SEP45

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Generale Troaca (Rovine II) - str. Șerban Cantacuzino

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 46 - SEP46

Sirenă amplasată pe hală industrială (depozite) - str. Calea Severinului, nr. 58

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 47 - SEP47

Sirenă amplasată pe hală (magazin Exflor) - str. Calea Severinului, nr. 27

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 48 - SEP48

Sirenă amplasată pe bl. E12 - str. Simion Stoilov, nr. 18 (Rovine I)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.165,31

1.171,41

7.336,71

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.582,31

870,64

5.452,94

TOTAL I - subcap. 4.1

6.165,31

1.171,41

7.336,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.150,31

10.858,56

68.008,86

DEVIZUL obiectului 49 - SEP49

Sirenă amplasată pe bl. C5 - str. 22 Decembrie 1989, nr. 19 (Valea Roșie/Eroilor)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 50 - SEP50 Sirenă amplasată pe bl. F8 - Bd. Dacia, nr. 24

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.348,22

1.206,16

7.554,38

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.765,22

905,39

5.670,61

TOTAL I - subcap. 4.1

6.348,22

1.206,16

7.554,38

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

29.748,22

5.652,16

35.400,38

DEVIZUL obiectului 51 - SEP51

Sirenă amplasată pe clădire Asociatie Viața Animalelor - zona Valea Fetii, la 60m de Canton CFR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 52 - SEP52

Sirenă amplasată pe hală Sporting Goods Store - str. Lămâiței nr. 54 (zona Selgros)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 53 - SEP53

Sirenă amplasată pe clădirea Hotelului Steaua Nordului - str. Aleea IV Șimnic, nr. 46 (Centura de Nord)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

II. SCENARIUL 2

Proiectant,

S.C. TOPGES PROIECT S.R.L. Craiova

Reg. Com. J16/104/2011, CUI RO 27940262

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii "LUCRĂRI DE DEZVOLTARE ȘI/SAU COMPLETARE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA (SF)"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

7.486,00

1.422,34

8.908,34

TOTAL CAPITOLUL 2

7.486,00

1.422,34

8.908,34

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

69.537,82

13.212,19

82.750,01

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

69.537,82

13.212,19

82.750,01

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat In Constructii

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigentie de santier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3

69.537,82

13.212,19

82.750,01

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Construcții si instalații

6.228,10

1.183,34

7.411,43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

93.575,00

17.779,25

111.354,25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

2.072.500,00

393.775,00

2.466.275,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.172.303,10

412.737,59

2.585.040,68

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

872,53

165,78

1.038,31

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0,00

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

872,53

165,78

1.038,31

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

872,53

165,78

1.038,31

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2.250.199,45

427.537,90

2.677.737,34

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

107.289,10

20.384,93

127.674,02

*) în prețuri la data de 21.01.2019, 1 euro = 4,7081 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Craiova


Întocmit,

dr. ing. Mario Trotea

DEVIZUL obiectului 1 - SEP1

Sirenă amplasată pe clădirea Centrului Comercial Mercur str. Calea Unirii, nr. 14

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 2 - SEP2

Sirenă amplasată pe bl. R10 - str. Calea Bucuresti, nr. 109

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 3 - SEP3

Sirenă amplasată pe cladirea clubului sportiv UCv

Bd. Stirbei Voda nr. 106

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 4 - SEP4 Sirenă amplasată pe bl. 1 - B-dul Dacia nr. 201

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 5 - SEP5

Sirenă amplasată pe clădire Hotel Europeca - Str. Pietății, nr. 9-11-13

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 6 - SEP6

Sirenă amplasată pe bl. 17A - Str. Caracal, nr. 23A

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.228,10

1.183,34

7.411,43

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

1.583,00

300,77

1.883,77

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

4.645,10

882,57

5.527,66

TOTAL

I - subcap. 4.1

6.228,10

1.183,34

7.411,43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

57.213,10

10.870,49

68.083,58

DEVIZUL obiectului 7 - SEP7

Sirenă amplasată pe clădirea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară I.

Murgulescu - Str. Brestei, nr. 144

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 8 - SEP8

Sirenă amplasată pe bl. S200 - Str. Calea Bucuresti, nr. 24

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 9 - SEP9

Sirenă amplasată pe bl. T11 - Str. Calea Bucuresti, nr. 149

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 10 - SEP10

Sirenă amplasată pe bl. H - Str. Nicolae Titulescu, nr. 29 (lânga Gradina botanică)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 11 - SEP11 Sirenă amplasată pe clădirea Spitalului Județean de Urgență Craiova - Str. Tabaci, nr. 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 12 - SEP12

Sirenă amplasată pe stâlp metalic inălțime 18m, S.C. Erpia S.A. Str. Siretului, nr. 35-37

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 13 - SEP13

Sirenă amplasată pe clădirea T.C.I.F. - Bd-ul N. Romanescu, nr. 39

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 14 - SEP14

Sirenă amplasată pe bl. 48 - Str. Caracal, nr. 95

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 15 - SEP15

Sirenă amplasată pe bl. 175 (în apropiere de pompa de carburant) - Bd. Dacia, nr. 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 16 - SEP16

Sirenă amplasată pe clădirea Fabricii de Încălțăminte - Str. Râului, nr. 381-383

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 17 - SEP17

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Generale nr. 26 Mofleni - Str. Banu Stepan, nr. 20

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 17 - SEP17

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Generale nr. 26 Mofleni - Str. Banu Stepan, nr. 20

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 18 - SEP18 Sirenă amplasată pe bl. 2 - Bd. Dacia, nr. 31

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 19 - SEP19

Sirenă amplasată pe clădirea Facultății de Inginerie Electrică - Bd. Decebal, nr. 107

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

900,00

171,00

1.071,00

TOTAL II - subcap. 4.2

900,00

171,00

1.071,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

20.900,00

3.971,00

24.871,00

DEVIZUL obiectului 20 - SEP20

Sirenă amplasată pe bl. 36 - Str. George Enescu, nr. 94 (Craiovița Nouă - zona Fortuna)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 21 - SEP21

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale "Elena Farago" - str. Elena Farago, nr. 19 (cartier Craiovița Nouă)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 22 - SEP22

Sirenă amplasată pe stâlp telecomunicații din incinta Directiei Drumuri și Poduri -str. Drumul Jiului, nr. 10

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 23 - SEP23

Sirenă amplasată pe clădirea Stațiunii Experimentale Șimnic - str. Șoseaua Bălcești, nr. 34

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 24 - SEP24

Sirenă amplasată pe Blocul A3, sc. 1 - Bd. Știrbei Vodă, nr. 29 (vis-a-vis de Sala Polivalentă)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 25 - SEP25

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii nr. 14 "Ion Tuculescu" - str. Aleea Toamnei, nr. 52 (Bariera Vâlcii)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 26 - SEP26

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale nr. 25 Făcăi str. Prelungirea Bechetului, nr. 3A

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 27 - SEP27

Sirenă amplasată pe clădirea Grădiniței nr. 34 - str. Șoseaua Popoveni, nr. 144

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 28 - SEP28

Sirenă amplasată pe clădirea Aeroportului Internațional Craiova - str. Calea București, nr. 325A

J     7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 29 - SEP29

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Cargil - str. Preciziei, nr. 19 (pe siloz)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 30 - SEP30

Sirenă amplasată pe clădirea CET II Craiova - str. Bariera Vâlcii, nr. 195

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.400,00

456,00

2.856,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.400,00

456,00

2.856,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

80.000,00

15.200,00

95.200,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

80.000,00

15.200,00

95.200,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

82.400,00

15.656,00

98.056,00

DEVIZUL obiectului 31 - SEP31

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Doni Trade (punct de lucru - depozit materiale construcții) - str. Carpenului, nr. 5

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 32 - SEP32

Sirenă amplasată pe bl. 75 - str. Gârlești, nr. 36

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 33 - SEP33

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Grinexim (incubator afaceri) - str. Gârlești, nr. 121

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 34 - SEP34

Sirenă amplasată pe clădirea Hotelului Sidney - str. Calea Bucuresti, nr. 118

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 35 - SEP35

Sirenă amplasată pe cladire Stația Meteo Craiova - str. Calea Bucuresti, nr. 150

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 36 - SEP36

Sirenă amplasată pe hala industrială a S.C. Elcmond Electric - str. Tudor Vladimirescu, nr. 34

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 37 - SEP37

Sirenă amplasată pe clădire administrativă Ford Romania - str. Henry Ford, nr. 29

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 38 - SEP38

Sirenă amplasată pe castel de apă S.C. Popeci Utilaj Greu S.A. str. Henry Ford, nr. 12

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 39 - SEP39 Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale Particulară Ethos - str. Geniștilor, nr. 60

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 40 - SEP40

Sirenă amplasată pe clădirea complexului comercial aflat la intersecția str. Râului cu str. Calea Dunării

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 41 - SEP41

Sirenă amplasată pe clădirea Grădiniței nr. 15 - str. Brestei, nr. 344

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 42 - SEP42

Sirenă amplasată pe clădirea S.C. Manea S.R.L. - str. Brestei, nr. 526

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL

II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 43 - SEP43

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Gimnaziale nr. 38 - str. Brestei, nr. 597

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 44 - SEP44

Sirenă amplasată pe clădire Ștrand Colosseum - str. Calea Brezei, nr. 82

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 45 - SEP45

Sirenă amplasată pe clădirea Școlii Generale Troaca (Rovine II) - str. Șerban Cantacuzino

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 46 - SEP46

Sirenă amplasată pe hală industrială (depozite) - str. Calea Severinului, nr. 58

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 47 - SEP47

Sirenă amplasată pe hală (magazin Exflor) - str. Calea Severinului, nr. 27

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 48 - SEP48

Sirenă amplasată pe bl. E12 - str. Simion Stoilov, nr. 18 (Rovine I)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL

II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 49 - SEP49

Sirenă amplasată pe bl. C5 - str. 22 Decembrie 1989, nr. 19 (Valea Roșie/Eroilor)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL

III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

2.500,00

475,00

2.975,00

DEVIZUL obiectului 50 - SEP50 Sirenă amplasată pe bl. F8 - Bd. Dacia, nr. 24

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20.000,00

3.800,00

23.800,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

23.400,00

4.446,00

27.846,00

DEVIZUL obiectului 51 - SEP51

Sirenă amplasată pe clădire Asociatie Viața Animalelor - zona Valea Fetii, la 60m de Canton CFR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.485,00

282,15

1.767,15

TOTAL II - subcap. 4.2

1.485,00

282,15

1.767,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

49.500,00

9.405,00

58.905,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

49.500,00

9.405,00

58.905,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

50.985,00

9.687,15

60.672,15

DEVIZUL obiectului 52 - SEP52

Sirenă amplasată pe hală Sporting Goods Store - str. Lămâiței nr. 54 (zona Selgros)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1