Hotărârea nr. 176/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 176

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.176

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.47040/2019, rapoartele nr.47187/2019 întocmit de Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă și nr.62947/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență și Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit a, pct.8, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                             7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA              Nicoleta MIULESCU

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.176/2019

RAPORTUL

PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2018

Având în vedere prevederile art. 13 lit. i) și art. 27 lit. e) din Legea nr. 307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor și prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor, a fost întocmit Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru perioada iulie-decembrie 2018.

Temeiul legal în baza căruia își desfășoară activitatea cadrele tehnice și personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgentă, Ordinul nr. 106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte acte normative în vigoare.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autoritățile administrației publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice de pe raza municipiului Craiova.

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administrației publice de interes local, potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligații principale:

 • a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza caruia funcționează;

 • b) emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

 • c) instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nive lul si natura riscurilor locale;

 • d) inființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;

 • e) desemneaza șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

 • f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare inființate și exercită controlul folosirii acestora;

 • g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și raspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza indeplinirii atribuțiilor specifice;

 • h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

 • i)  analizează, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

 • j) asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului de urgență voluntar, precum și mijloacele de comunicații necesare;

 • k) îndeplineste orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Primarul are următoarele obligații principale:

 • a) asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

 • b) asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

 • c) coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență cu mijloacele din dotare și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori

până la sosirea forțelor inspectoratului;

 • d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

 • e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

 • f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

 • g) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

 • h) organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

 • i) asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia prin exerciții și aplicații

tactice;

 • j)  asigură condițiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgență voluntare și a cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor, ,.

 • k) asigură dotarea serviciilor de urgență voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice,

carburanți, lubrifianți și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție, inclusiv hrana și antidotul pentru participanții la intervențiile de lungă durată;

 • l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

 • m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

 • n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

 • o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației, inclusiv a elevilor din instituțiile de învățământ locale;

 • p) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

r) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunității locale.

Cadrele tehnice / personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituțiilor și operatorilor economici au următoarele obligații principale:

 • a) participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic;

 • b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

 • d) îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în unitățile și instituțiile din care fac/face parte;

 • e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

 • f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar sau privat, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 • g) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

Pentru semestrul II al anului 2018, situația operativă și lipsa evenimentelor deosebite au scos în evidență utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor.

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova s-au verificat în mod deosebit situații frecvente ce potrivit specificului activității societății civile pot produce incendii cu următoarele cauze principale:

-fumatul în locuri nepermise;

-scurt circuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalațiilor electrice;

-curățirea zonelor cu vegetație uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale;

Pentru prevenirea cu mai multă eficiență a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a salariaților prin instructajele periodice cu informații ce cuprind pe lângă prevederi ale legislație și discutarea diverselor situații de caz.

În vederea îmbunătățirii activității de prevenire în domeniul situațiilor de urgență, conform art.18 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea nr. 307/2006, s-au luat o serie de măsuri de evaluare de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare:

A) Implementarea noilor prevederi legale

S-au studiat, aprofundat și implementat normele de apărare împotriva incendiilor:

 • - Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • - Ordinul M.A.I nr. 132/2007 - Metodologia elaborări Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriile de performanță, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;

 • - H.G. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private;

 • - H.G. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriile de construcții și amenajări care se supn avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 106/2007 - privind aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 3/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă;

 • - O.U.G. nr. 21/2004 - privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 • - O.U.G nr. 1/2014 - privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonenței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 • - O.U.G nr. 89/2014 - pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

 • - Legea nr. 170/2015 - privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2014 -pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

 • - H.G. nr. 94/2014 - privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență;

 • - H.G. nr. 1151/2014 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 - privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență;

 • - H.G. nr. 117/2014 - privind organizarea și funcționarea Centrului Operațional de comandă al Guvernului;

 • - Legea nr. 481/2004 - privind protecția civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoștința persoanelor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, pentru a putea fi studiate și aprofundate în vederea implementării acestora.

 • B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform graficului de control întocmit, au fost executate controale privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la sediile administrative ale primăriei Cra io va și următoarele instituții din subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova:

 • - Compania de Apă “Oltenia” S.A. Cra io va ;

 • - S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;

 • - R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

 • - R.A.T. S.R.L. Craiova;

 • - S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.;

 • - S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;

 • - Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova;

 • - Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

 • - Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova;

 • - Filarmonica „Oltenia" Craiova;

 • - Opera Română Craiova;

 • - Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova;

 • - Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova;

 • - Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;

 • - Sport Club Municipal Craiova;

 • - Poliția Locală a municipiului Craiova;

 • - Primăria municipiului Craiova;

 • - Instituții de învătământ (școli, grădinițe, licee);

În urma controalelor efectuate în semestrul II al anului 2018, au fost întocmite „Note de control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locație în parte și au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităților găsite.

S-au reactualizat și întocmit următoarele documentele de autoritate și specifice de apărare împotriva incendiilor:

 • 1. A fost actualizată planificarea privind îndrumarea și controlul instituțiilor publice și agenților economici;

 • 2. A fost actualizat tabelul cu evidenta exercitiilor de interventie si evacuare;

 • 3. A fost actualizat tabelul cu planificarea exercitiilor de interventie programate la sediile administrative ale primăriei municipiului Craiova;

 • 4. A fost întocmit raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;

 • 5. A fost întocmit Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor la nive lul instituției Primăriei municipiului Craiova;

 • 6. Au fost actualizate norme și instrucțiuni care au fost distribuite direcțiilor aparatului de specialitate al primarului:

 • a) Normele privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru spațiile de arhivare și magazii din clădirile civile;

 • b) Instrucțiunile specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis;

 • c) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor.

 • d) Dispoziția Primarului pentru Regulamentul intern privind reglementarea fumatului la sediile în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

8. Au fost actualizate documentele de autoritate în domeniul protecției civile, prevenirii și stingerii incendiilor.

C) Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul II al anului 2018, s-au constatat următoarele deficiențe principale:

Nu s-au intreprins demersurile legale in vederea solicitarii si obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu pentru imobilele in care isi desfasoara activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

 • •  sediul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1 si nr. 7 (Sunt intocmite documentatiile necesare avand ca obiect reabilitarea si amenajarea acestora. Pentru cele doua obiective au fost solicitate si au fost obtinute avizele de securitate la incendiu.)

 • •  sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45

 • •  sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese

 • •  sediul Ansamblului Folcloric ‘Maria Tanase' Craiova

imobilul din Calea Bucuresti nr. 154A

sediul administrativ SC TERMO CRAIOVA SRL

sediul administrativ Politia Locala

Sala Polivalenta Craiova

I. Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

3. S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

4. R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.;

5. R.A.T. S.R.L. CRAIOVA;

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

6. S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

7. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

8. Căminul pentru persoane vârstnice Craiova

 • - Pavilionul central este prevăzut cu un lift, iar casele scărilor nu au rampe de acces pentru persoanele care nu se pot evacua singure;

 • - Nu este înființat un serviciu privat pentru situații de urgență de categoria a Il-a, contrar prevederilor pct. 5 lit. c) din Scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare de ISU Oltenia Dolj la data de 04 septembrie 2015;

 • - Persoanele cu dizabilități sunt cazate la etajele superioare 3 și 4, iar acestea trebuie să fie cazate la etajele inferioare în vederea unei mai bune posibilități de evacuare.

9. S. P. Management spitale, cabinete medicale și creșe din municipiul Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

10. Filarmonica „Oltenia" Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor;

II. Opera Română Craiova

 • - Nu se asigură evacuarea fumului și gazelor fierbinți din sala de spectacole, și spațiile transformate în depozite de decoruri, în conformitate cu prevederile art. 4.1.36. din NP 118/99 și capitolul 2.3 lit. (d), în sensul că trapele de evacuare au fost acoperite de noua invelitoare a acoperișului; Opera Română Craiova;

 • - Nu sunt prevăzute cu uși și chepenguri rezistente la foc, magazia de decoruri, spațiile de depozitarte și producție de categoria „C„ pericol de incendiu, care sunt prevăzute cu goluri de circulație spre căile de acces evacuare și casele scărilor; Opera Română Craiova;

 • - Rezervoarele de apă de incendiu nu sunt prevăzute cu instalații pentru semnalizarea optică și/sau acustică al nivelului rezervei de incendiu, în conformitate cu prevederile NP 086/2005; Opera Română Craiova;

 • - Instalația de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice a fost dezafectată odată cu refacerea acoperișului, contrar prevederilor Normativului I 7/2011; Opera Română Craiova;

 • - Nu a fost verificată și nu este asigurată mentenanța instalațiilor speciale de semnalizare și stingere a incendiului (sprinklere, drencere și hidranți interiori) din incinta instituției; Opera Română Craiova;

Nota:

Primăria Craiova a predat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) - prin Compania Națională de Investiții (CNI), construcția și terenul aferent clădirii în care funcționează Colegiul Național „Carol I“ și Opera Română Craiova, în vederea demarării proiectului privind consolidarea și reabilitarea acestui imobil.

12. Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

13. Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

14. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

15. Sport Club Municipal Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

16. Poliția Locală a municipiului Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

17. Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova

 • - Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea și stingerea incendiilor.

18. Primăria municipiului Craiova

S-a controlat din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile sediile, actele cât și procedurile Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor proprii de prevenire s-au constatat următoarele:

I) Apărare împotriva incendiilor

 • a) Tehnic constructive

 • - Spațiile cu destinația de arhivă sunt amplasate necorespunzător, la subsolul clădirii (precizăm că este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri și mansarde, cu excepția cazurilor în care aceste spații au fost prevăzute cu această destinație prin proiectul tehnic al construcției); sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

 • - O parte din rafturile amplasate în spațiile cu destinația de arhivă nu sunt confecționate din materiale incombustibile din clasa de reacție la foc minimum A2 și nu sunt asigurate împotriva răsturnării sau căderii; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7 - rezolvat parțial;

 • - Spațiile cu destinația de arhivă cu suprafața mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

 • - Spațiile cu destinația de arhivă cu suprafața mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul clădirilor nu sunt prevăzute cu uși având RF 90 min. și dispozitive cu autoînchidere; sediul din

mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

 • - Nu s-a asigurat efectuarea lucrărilor de întreținere și reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, instalația de hidranți interiori nefiind verificată periodic, de către personal autorizat, contrar prevederilor art. 28, alin. (3) din Normativul P 118/2-2013; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7;

-Instalatiile de detectie, alarmare, semnalizare si stingere a incendiilor din dotarea Complex Water Parc, Parcare subterana si Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal nu au asigurata mentenanta cu personal de specialitate atestat in domeniu;

 • - Instalatia de desfumare din dotarea Parcarii Subterane, nu are asigurata mentenanta cu personal de specialitate atestat in domeniu;

 • - Nu este înființat un serviciu privat pentru situații de urgență urgență de categoria a II-a, contrar prevederilor pct. 5 lit. c) din Scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare de ISU Oltenia Dolj la data de 07 aprilie 2016.

-Complexul Sportiv Craiova Stadion Fotbal nu este dotat cu cele 6 panouri P.S.I. potrivit NP 066-01 pentru stadioane, cel putin o lada de nisip avand capacitatea de 100 l pentru nivelul de parcare.

II) Protecția Civilă

Adăposturile publice de protecție civilă

 • - În cadrul adăposturilor de protecție civilă nu sunt asigurate condițiile de microclimat, instalațiile de filtro-ventilație neavând celule filtrante;

19. Instituții de învățământ (școli, grădinițe, licee)

S-au controlat din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile toate sediile instituțiilor de învătământ (școli, grădinițe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu:

 • 1. Școala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova - Grădinița cu program normal nr. 7;

 • 2. Grădinița cu program prelungit ”Eden” Craiova;

 • 3. Grădinița cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

 • 4. Școala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădinița cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

 • 5. Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova - Grădinița cu program prelungit ”Otilia Cazimir” Craiova;

 • 6. Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.

A) Concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului

Activitatea de instruire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență se desfășoară la angajare, în cazul desfășurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) și periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului și tematicii anuale de instruire întocmite și aprobate pe categorii de personal.

Personalul care asigură apărarea împotriva incendiilor la fiecare loc de muncă și intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalația de hidranți interiori și alte asemenea), asigură activitatea de evacuare și salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și participă periodic la instructaje practic-aplicative privind utilizarea ZEC/2                                       Pagina 8

mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor.

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exercițiu practic-aplicativ conform planificării care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu; tema acestor exerciții este modul în care se execută la fiecare loc de muncă:

 • a) alarmarea personalului;

 • b) evacuarea personalului și a bunurilor materiale;

 • c) prima intervenție pentru stingerea incendiului.

B) Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere relațiile pe care le are Primăria Craiova privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale cu agenții economici, instituțiile din subordinea Consiliului Local Craiova, asociații de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcașe de cult, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” al județului Dolj, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor.

C) Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu în sediile primăriei municipiului Craiova și în toate instituțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, rețele de hidranți de incendiu) cu care sunt dotate și echipate construcțiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.

Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest sens conform legislației în vigoare.

D) Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Personalul din cadrul biroului situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului desfășoară activități preventive specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la nivelul localității și participă efectiv împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență “Oltenia” al județului Dolj la unele acțiuni cu caracter de prevenire și control.

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afișe cu reguli și măsuri de prevenire a incendiilor, s-au purtat discuții pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari și / sau de locatari și directorii instituțiilor de învățământ.

Activitatea de control intern s-a desfășurat în condițiile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova după graficul întocmit la începutul anului.

E) Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

Este bine de știut faptul că apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă constituie activități de interes public cu caracter permanent și trebuie desfășurate cu consecvență în toate sectoarele de activitate ale instituției, constituind la orice loc de muncă chiar o obligație de serviciu și în particular o obligație cetățenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legislației și toate celelalte persoane fizice și juridice care au atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiții activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă la locul său de muncă.

În această ordine de idei, pentru îmbunătățirea acestor activități sunt necesare unele investiții care privesc:

 • 1. Alocarea de fonduri și demararea demersurile legale în vederea solicitării și obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

 • - Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcția de evidență a persoanelor;

 • - Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe;

 • - Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova";

 • - Incubatorul Tehnologic Transfrontalier și de Afaceri;

 • - Sala Polivalenta Craiova;

 • - Școala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova - Grădinița cu program normal nr. 7;

 • - Grădinița cu program prelungit ”Eden” Craiova;

 • - Grădinița cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

 • - Școala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădinița cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

 • - Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova - Grădinița cu program prelungit ”Otilia Cazimir” Craiova;

 • - Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.

 • 2. Alocarea de fonduri pentru obiectivul de investiții “Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al Municipiului Craiova” - faza PT si achizitie de echipamente.

 • 3. Alocarea de fonduri in vederea achizitionarii de celule filtrante pentru instalatiile de filtro-ventilatie din adaposturile de protectie civila.

 • 4. Alocarea de fonduri și demararea demersurilor legale în vederea îndeplinirii tuturor aspectelor enumerate în prezentul raport privind prevenirea și stingerea incendiilor și protecția civilă.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale, a desfășurat o activitate cu eficiență bună, cu un caracter permanent și susținut.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                9       9'

Romulus Victor NICOLICEA