Hotărârea nr. 175/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 175


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.175

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației

Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.53867/2019, rapoartele nr.54259/2019 al Serviciului Imagine și nr.56469/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.35 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2, lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2019, în valoare de 151.391,50 lei.

(2) Plata cotizației prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU