Hotărârea nr. 174/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 174


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.174 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.05.2019, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019.

Având vedere expunerea de motive nr.67963/2019, rapoartele nr.75053/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.74214/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.05.2019, ordinea de zi și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat, pe anul 2019, Hotărârii Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art.28 alin.4 din Legea nr.82/1991 Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.05.2019, ora 10.00, următoarea ordinea de zi:

  • 1.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2019;

  • 2. Aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018;

  • 3. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018;

  • 4. Aprobarea Raportului auditorului independent;

  • 5. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018 și a rezultatului reportat;

  • 6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018.

Art.2.Primarul    Municipiului Craiova, prin    ap aratul    de specialitate:

ServiciulAdministrație Publică Lo cal ă, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA