Hotărârea nr. 173/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 173


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.173

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.67935/2019, rapoartele nr.71474/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.72473/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Anexa

la Hotărârea nr. 173/23.04.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL RAADPFL CRAIOVA

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat Prelimin at an precede nt 2018

Propune ri an curent 2019

%

Estimări

an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

35207

43422

123

45289

47236

104

104

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35204

43419

123

45286

47233

104

104

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

3

100

3

3

104

104

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

35083

43272

123

45133

47073

104

104

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

35083

43272

123

45133

47073

104

104

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

8210

9346

114

9748

10167

104

104

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1059

1060

100

1106

1153

104

104

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26177

32566

124

33966

35427

104

104

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

24354

30393

125

31700

33063

104

104

C1

ch. cu salariile

13

22385

27689

124

28880

30121

104

104

C2

bonusuri

14

1969

2704

137

2820

2942

104

104

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1289

1550

120

1616

1685

104

104

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

534

623

117

650

678

104

104

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

-363

300

-83

313

326

104

104

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

124

150

121

156

163

104

104

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

124

150

121

156

163

104

104

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege investitii

29

50

60

120

63

65

104

104

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

12

15

125

16

16

104

104

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

32

62

75

121

78

82

104

104

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

430

223

52

240

251

108

105

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

745

825

111

825

825

100

100

2

Nr.mediu de salariați total

49

744

824

111

824

824

100

100

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

2688

3042

113

3173

3309

104

104

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

47

53

111

55

57

104

104

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

55

996

997

100

1039

1084

104

104

9

Plăți restante

56

0

0

0

0

10

Creanțe restante

57

928

900

97

890

870

99

98

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA