Hotărârea nr. 172/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 172


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.172

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.69027/2019, rapoartele nr.72064/2019 întocmit de Direcția Economico -Financiară și nr.72479/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.4 lit.d din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                       7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                Nicoleta MIULESCU

Anexa

la Hotărârea nr. 172/23.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Buget an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

50364

57088

113,35

55504

55504

97,23

100,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

50347

57084

113,38

55500

55500

97,23

100,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

17

4

23,53

4

4

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

48984

56652

115,65

54829

54816

96,78

99,98

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

48948

56595

115,62

54785

54785

96,80

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

18655

23505

126,00

21000

21000

89,34

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2816

2834

100,64

2900

2900

102,33

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26668

29298

109,86

29885

29885

102,00

100,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

25978

28538

109,85

29100

29100

101,97

100,00

C1

ch. cu salariile

13

22397

24730

110,42

25200

25200

101,90

100,00

C2

bonusuri

14

3581

3808

106,34

3900

3900

102,42

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0,00

0

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

182

200

109,89

200

200

100,00

100,00

C5

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

508

560

110,24

585

585

104,46

100,00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

809

958

118,42

1000

1000

104,38

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

36

57

158,33

44

31

77,19

70,45

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1380

436

31,59

675

688

154,82

101,93

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

3

0

0,00

57

86

150,88

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1377

436

31,66

618

602

141,74

97,41

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1377

436

0

317

150

0,00

47,32

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

0

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

301

452

0,00

150,17

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0,00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

151

226

0,00

149,67

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

150

226

0,00

150,67

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Buget an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI TDOINTFAOLEND(URRd.I1E=URRdO.2P+ERNd.E5+Rd.6)

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1531

2915

190,40

902

497

30,94

55,10

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1531

2915

190,40

902

497

30,94

55,10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

674

690

102,37

690

690

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

715

725

101,40

700

700

96,55

100,00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

2975,41

3228,51

108,51

3356,81

3356,81

103,97

100,00

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

70,42

78,74

111,82

79,29

79,29

100,70

100,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

972,60

992,36

102,03

987,84

987,60

99,54

99,98

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

2562

2420,00

94,46

2400

2300

99,17

95,83

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA