Hotărârea nr. 171/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 171


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 171

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.67895/2019, rapoartele nr.70113/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.70425/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa

la Hotărârea nr. 171/23.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SC PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA SRL

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2018

Buget an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8194

9800

119,60

10045

10276

102,50

102,30

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8191

9795

119,58

10040

10271

102,50

102,30

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

3

5

166,67

5

5

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7853

9720

123,77

9963

10192

102,50

102,30

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7853

9720

123,77

9963

10192

102,50

102,30

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1390

1754

126,19

1798

1839

102,50

102,30

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1360

1600

117,65

1640

1678

102,50

102,30

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5021

6237

124,22

6393

6540

102,50

102,30

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4737

5909

124,74

6057

6196

102,50

102,29

C1

ch. cu salariile

13

4307

5455

126,65

5592

5720

102,51

102,29

C2

bonusuri

14

430

454

105,58

465

476

102,42

102,30

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

183

201

109,84

206

211

102,50

102,30

C5

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

101

127

125,74

130

133

102,50

102,30

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

82

129

157,32

132

135

102,50

102,30

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

341

80

23,46

82

84

102,50

102,30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

52

12

23,08

12

13

102,50

102,30

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

289

68

23,53

70

71

102,50

102,30

1

Rezerve legale

25

17

0

4

4

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

272

68

25,00

66

67

97,06

101,52

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

136

34

25,00

33

34

97,06

102,30

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

129

32

24,81

31

32

96,88

102,30

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

7

2

28,57

2

2

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

136

34

25,00

33

34

97,06

102,30

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Buget an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

668

817

0,00

300

300

36,72

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

668

817

122,31

300

300

36,72

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

110

116

105,45

116

116

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

109

115

105,50

115

115

100,00

100,00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

3621,56

4281,88

118,23

4389,13

4489,86

102,50

102,29

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

51

3621,56

3955,07

109,21

4054,23

4147,48

102,51

102,30

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

75,15

85,17

113,34

87,30

89,31

102,50

102,30

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

75,15

85,17

113,34

87,30

89,31

102,50

102,30

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

958,38

991,84

103,49

991,84

991,82

100,00

100,00

9

Plăți restante

56

31

31,00

31,00

31

0

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

35

40,00

40,00

40

40

100,00

100,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA