Hotărârea nr. 170/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 170


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 170

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.68152/2019, rapoartele nr.70118/2019 al Direcției Economico-Financiare și nr.70424/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2017 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2018 ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-63) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Bifați numai dacă este cazul:


] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

| | Sucursala____________________________________________________

GIE - grupuri de interes economic

Q Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1OO2 A1.OO 20.03.2019 Tip situație financiară : BL


(•An C Semestru


Anul 2018


Entitatea


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL


Suma de control


245.120


W

Z)

u •o

<


Localitate

Sector

Dolj

Craiova

Strada                                                                          Nr.             Bloc      Scara     Ap.           Telefon

Calea București

51                                     0251410696Număr din registrul comerțului


J16/181/08.02.2011

Cod unic de inregistrare

2

8

0

0

1

2

3

5


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6820 închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

r

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocii, mari si entități de * interes public


[~ Entități mici r Microentități


Entități de    I ? I

interes      I J


|^| interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

I—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

]  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise tn România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30- DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdereÎNTOCMIT,SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Formular VALIDAT


SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR                          CIF/ CUI

864/2008                                          1 2|2|o|7|s|s|o|9


FIO-pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                                             - lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuieiile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

23.860

14.818

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4O94)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

23.860

14.818

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

335.258

943.472

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

184.289

212.709

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

70.357

29.964

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7,Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

589.904

1.186.145

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675’ + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

104.591

104.591

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

104.591

104.591

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

718.355

1.305.554

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

9.667

8.680

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

9.667

8.680

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

72.600

62.791

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din

Ct.4428**+ 444‘*+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

26.310

84.718

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (Ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

98.910

147.509

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.472.347

1.324.177

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1.580.924

1.480.366

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

5.862

1.564

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

5.862

1.564

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

107.180

156.025

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1.013.042

1.170.683

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

1.120.222

1.326.708

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

465.614

154.472

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

1.183.969

1.460.026

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

950

750

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

950

750

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

950

750

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

200

245.120

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

200

245.120

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

40

17.115

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

693.889

925.378

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

693.929

942.493

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

489.840

289.488

SOLD D (ct. 121)

99

98

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

17.075

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

1.183.969

1.460.026

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

1.183.969

1.460.026

Suma de control FIO :     30484843 / 196368774

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                           - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

6.737.481

7.500.004

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

6.737.481

7.500.004

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

34.551

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

769.245

691.489

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10+ 11 +12 + 13)

16

7.541.277

8.191.493

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

101.480

71.671

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

34.191

171.512

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

565.306

588.204

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

4.357.469

5.021.390

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

3.573.380

4.841.110

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

784.089

180.280

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

97.828

81.168

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

97.828

81.168

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

51.534

-366

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

86.144

11.711

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

34.610

12.077

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.913.327

1.919.495

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.568.993

1.564.987

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

298.149

353.229

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

15

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

46.170

1.279

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-146.422

-Cheltuieli (ct.6812)

40

- Venituri (ct.7812)

41

146.422

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

6.974.713

7.853.074

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

566.564

338.419

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

379

3.083

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

379

3.083

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52-59)

60

379

3.083

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

7.541.656

8.194.576

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

6.974.713

7.853.074

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

64

566.943

341.502

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

77.103

52.014

20 Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

489.840

289.488

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :  122336518/ 196368774

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE                 H 6

_ ,                            la data de 31.12.2018                                       , .

Cod 30                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

289.488

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

30.867

30.867

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

30.867

30.867

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

30.867

30.867

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

110

109

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

110

110

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

1.006.612

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

34.600

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

34.600

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

351.060

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansut i acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

104.591

104.591

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

104.591

104.591

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (dinct. 267)

62

55

104.591

104.591

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

533.882

525.852

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute in relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 i din ct. 4092 t din ct. 411 i din ct. 413 1 din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

44.248

34.600

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

3.106

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (dinct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

23.204

84.719

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

70

62

21.458

81.626

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(Ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

1.746

3.093

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

151.991

145.273

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

151.991

145.273

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi deîncasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

29.939

41.456

-în lei (ct. 5311)

93

85

29.939

41.456

- în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.442.348

1.281.850

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

1.442.348

1.281.850

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+ 110 + 111 + 116 + 119 + 122+128)

103

95

1.120.222

1.326.709

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

- în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

107

99

- în lei

108

100

- în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

107.180

156.025

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

• datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + clin ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

349.287

473.078

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

291.355

279.635

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

126.635

149.703

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436

+441+4423+4428+444+446)

122

113

164.720

123.643

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

123

114

6.289

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.l 23 la 127)

132

122

372.400

417.971

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

372.400

417.971

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici "***)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

200

245.120

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

200

245.120

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

152

141

200

X

245.120

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

195

97,50

232.864

95,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

195

97,50

232.864

95,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

5

2,50

12.256

5,00

- cu capital integral de stat

157

146

5

2,50

12.256

5,00

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

244.920

136.207

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

232.674

129.397

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

12.246

6.810

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

41.354

244.920

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

39.286

232.674

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

2.068

12.246

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

13.431

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

13.431

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 :  18916283 Z_l 96368774

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleNumele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA


Formular

VALIDATF40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                       - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

175.858

X

175.858

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

175.858

X

175.858

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

17.000

X

17.000

Construcții

07

395.534

643.578

1.039.112

Instalații tehnice si mașini

08

662.398

65.182

5.948

721.632

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

339.659

16.536

323.123

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

70.357

537.684

578.077

29.964

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.484.948

1.246.444

600.561

2.130.831

lll.lmobilizari financiare

17

104.591

X

104.591

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

1.765.397

1.246.444

600.561

2.411.280

h

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

151.998

9.042

161.040

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

151.998

9.042

161.040

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

10.200

1.700

11.900

Construcții

24

67.076

33.664

100.740

Instalații tehnice si mașini

25

478.109

36.763

5.949

508.923

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

339.659

16.536

323.123

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

895.044

72.127

22.485

944.686

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.047.042

81.169

22.485

1.105.726

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  24631130/ 196368774

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA


Formular

VALIDATS.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696


w

PIETEtSÎ TÂRGURI

’ ’CRAJOVA^


Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj www.pietecraiova.ro pietecraiova@yahoo.coni

Raportul Administratorului privind activitatea societății pe anul 2018

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/181/2011, având cod unic de înregistrare nr. R028001235 si funcționează ca o societate cu răspundere limitata conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

în cursul anului 2018 societatea a fost administrată de Mărăcine Alin Madalin numit prin Hotarirea nr.36 din 26.01.2017.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2018 este de 245.120 lei, reprezentând 24.512 parti sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar majoritar (95% din capital, respectiv 23.286 parti sociale) si SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL (5% din capital respectiv 1.226 parti sociale).

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA este finanțată integral din venituri proprii.

1) Activitatea economico-financiară

în ceea ce privește anul 2018. societatea și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 15.02.2017, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 293/26.07.2018, nr.340/30.08.2018. nr.425/25.10.2018 si nr.508/20.12.2018.

Situațiile financiare aferente anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate cu modificările si completările ulterioare.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2018.se prezintă după cum urmează:


Nr. crt.

Explicații

Prevederi lei

Realizat lei

Indice de realizare %

1

Venituri din exploatare

8.499.000

8.191.493

96, 38

2

Cheltuieli din exploatare

8.428.000

7.853.074

93, 18

Profit

71.000

338.419

476,65

O

3

Venituri financiare

1.000

3.083

308,30

4-

Cheltuieli financiare

-

-

-

Profit / pierdere

1.000

3.083

308,30

5

Venituri totale

8.500.000

8.194.576

96,41

6

Cheltuieli totale

8.428.000

7.853.074

93,18

Profit brut

72.000

341.502

474,31

7

Impozit profit

12.000

52.014

433.45

Profit net

60.000

289.488

482,48

Comparând indicatorii programați cu cei realizați in anul 2018 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 96,41, iar la cel de cheltuieli în procent de 93.18, rezultând un profit brut de 341.502 lei, cu un procent de realizare de 474.31%, față de profitul brut programat. în sumă de 72.000 lei.

în ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 52.014 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015- privind Codul fiscal.

2) Cu privire la repartizarea profitului

Având in vedere faptul ca prin Hotararea nr. 17/06.07.2018, Adunarea Generala a Asociaților a aprobat majorarea capitalului social al societății SC Piețe si Târguri Craiova SRL de la 200 lei la 245.120 lei prin aducerea unui aport in numerar de către asociatul Municipiul Craiova de 232.860 lei si de către asociatul SC Salubritate SRL de 12.260 lei, in conformitate cu art.2 din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, SC Piețe si Târguri Craiova SRL a constituit rezerva legala in suma de 17.075 lei, prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluentat de cheltuiala cu impozitul pe profit in suma de 341.502 lei.

In conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome. Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net. înregistrat la data de 31.12.2018. în sumă de 272.413 lei, să fie repartizat după cum urmează:

 • - 129.397 lei - dividende datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova (47,5% din profit).

 • - 6.810 lei - dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL(2,5% din profit),

 • - 136.206 lei - alte rezerve utilizate ca surse de finanțare (50%).

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2018, situația creanțelor si datoriilor se prezintă astfel:

Creanțe

Sold la

31 decembrie 2018 (col. 2+3)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

Total, din care:

147.509

147.509

0

- creanțe comerciale.

62.791

62.791

0

- creanțe fata de salariati

0

0

0

- creanțe fata de bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale

84.718

84.718

0

alte creanțe

0

0

0

Creanțele comerciale în sumă de 62.791 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmeaza sa fie încasate in anul 2019.

Datorii

Sold la

31 decembrie 2018 (col. 2+3+4)

Termen de lichiditate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 an

0

1

2

3

4

Total, din care:

1.326.708

1.326.708

- datorii comerciale

156.025

156.025

- datorii către salariati

473.077

473.077

- datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bugetul local

279.635

279.635

alte datorii

417.971

417.971

Datoriile comerciale in valoare de 156.025 lei, au următoarea structura:

-plăti restante in suma de 30.867 lei, reprezentând chiria pentru terenul închiriat de la SC TEXIND SA aferenta lunii februarie 2016. cu care ne aflam in litigiu, in vederea recuperării investițiilor neamortizate in suma de 53.513,04 lei, ramase pe teren in urma rezilierii contractului de închiriere nr. 1066/08.01.2013.

-datorii curente in suma de 125.158 lei, aflate in termenul de scadenta, ce urmeaza a se achita in luna ianuarie 2019.

Datoriile către salariati sunt in valoare totala de 473.077 lei, din care 208.418 lei reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2018 cu scadenta in luna ianuarie 2019. 264.659 lei reprezintă garanții gestionari si alte rețineri datorate terților.

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si bugetul local în valoare totala de 279.635 lei se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire obligație

Valoare

1.

Contrib. la asigurări sociale

107.400

2.

Contrib. la asigurări sociale de sănătate

42.303

3.

Contribuția asiguratorie pentru munca

9.619

4.

Contribuția la fondul pentru persoanele cu de handicap

6.289

5.

Impozit pe venituri din salarii

29.798

6.

Taxă pe valoarea adăugată de plata

72.261

7.

Impozit pe profit

912

8.

Taxe si impozite locale

11.053

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2018. cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2019. în valoarea totală de 279.635 lei(268.582 lei bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale si 11.053 lei bugetul local) au fost achitate integral la termenul scadent.

Alte datorii in suma de 417.971 lei reprezintă garanții de buna execuție aferente contractelor de achiziții si inchiriere.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente si au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

4) Indicatori economico - financiari

Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 se prezintă după cum urmează :

1 Durata de recuperare a creanțelor - programat 4 zile

Creanțe

Venituri din exploatare


x 365 =


147.509

8.191.493


X 365 = 7 zile - realizat


2 Durata de plata a datoriilor - programat 4 zile

Sold mediu furnizori Venituri din exploatare


x 365 =


131.602

8.191.493


X 365 = 6 zile - realizat


L>J


Productivitatea muncii - programat 73.904,35 lei

Venituri din exploatare


8.191.493


Nr. mediu salariați


109


= 75.151,31 - realizat


4 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - programat 991,53 lei

Cheltuieli totale

Venituri totale


7 853 074

xl000 = .....8 194~576~ X 1Q00 = 958'33 lei~realizat

 • 5.     Obținere profit brut - prognozat 72.000 lei

Profit brut - obtinut 341.502 lei - realizat

 • 6.     Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu - 50.000 lei

Amenzile aplicate in exercițiul financiar 2018 au fost in cuantum de 0 lei - realizat.

5. Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului - director general

Nr. crt.

Denumire indicator

Programat

Realizat

Indice de realizare

OBIECTIVE

1

Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu

- lei

50.000

0

2

Productivitatea muncii in preturi curente - lei

73.904,35

75.151,31

101,69

3

Profit brut - lei

72.000

341.502

474,31

4

Diminuare creanțe

98.910

147.509

149.13

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

991.53

958.33

96.65

CRITERII PERFORMANȚĂ

1

Cuantum amenzi aplicate de Garda de mediu

- lei

50.000

0

2

Productivitatea muncii in preturi curente - lei

73.904,35

75.151.31

101,69

3

Durata de recuperare a creanțelor - zile

4

7

175,00

4

Durata de plata a datoriilor-zile

4

6

150,00

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

991,53

958,33

96,65

6

Obținere profit brut

72.000

341.502

474,31

în concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost în realizate in totalitate, durata de recuperare a creanțelor si cea de plata a datoriilor se incadreaza in marja de abatere acceptata de 90 zile , asa cum rezulta din tabelul de mai sus (diferentele neproducand diminuarea salariului administratorului fiind in cuantumul de abatere acceptat).

6) Cu privire la investiții

în perioada analizată s-au constituit resursele bănești necesare realizării unor obiective de investiții în sumă 668.367,19 lei, constând în : Modernizare Piața Gării 520.185,21 lei; Modul grup social Târg Municipal 46.000 lei; Modul birou l arg Municipal 19.500 lei; Alimentare energie electrica spatii Târg 1 Mai 12.500 lei; Cabina utilaj multifuncțional 18.000; Sistem bariere Piața Centrala 14.429 lei; Sistem supraveghere-SF 5.000 lei; Autovehicul intretinere,control piețe 32.752.98 lei.

7) Cu privire la resurse umane

în anul 2018. SC. Piețe si Târguri Craiova SRL. a avut un număr mediu de 109 salariați, după cum urmează:

107 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

2 salariați cu contract de muncă pe perioadă determinată .

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

37 persoane cu studii superioare;

44 persoane cu studii medii;

26 persoane necalificate.

In ceea ce privește salariatii cu contract pe perioadă determinată

2 persoane cu studii superioare.

8) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și a sistemului de control intern managerial

în cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

examinarea legalității, regularității și conformității;

supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;

evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

9) Cu privire la litigiile societății

Pe parcursul anului 2018 au fost luate masuri in vederea recuperării creanțelor neincasate, astfel incat SC Piețe si Târguri Craiova a constituit provizioane pentru pierdere de valoare(depreciere) la nivelul creanțelor de doar 1 1.435,91 lei, suma ce reprezintă 0.17% din creanțele facturate in anul 2018 in valoare de 6.610.846 lei. conform art 353 din OMFP 1802/2014 si a Legii nr. 227/2015 - privind Codul fiscal.

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. în acest sens, societatea a adoptat o politica de a efectua tranzacții doar cu parti de încredere si de a obține suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienti autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se prin banca si in numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continua a eficienței fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profiturilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza

6 variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea nu efectuează tranzacții denominate in diferite valute si prin urmare nu exista un risc cu privire la acest aspect.

Gestionarea riscurilor ratei dobânzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piața

Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuații semnificative pe piața. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Societății la riscurile de piața sau in modul in care Societatea isi gestionează si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri strategice, mai degraba decât comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializează in mod activ aceste investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus Administratorul va supune spre analiza si aprobare:

 • 1. Situațiile financiare anuale la 31.12.2018 cuprinzând Bilanțul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Date informative, Situația Activelor Imobilizate, Politicile si Notele explicative la bilanț,Situația modificării capitalurilor proprii si Situația fluxurilor de numerar;

 • 2. Repartizarea profitului net din anul 2018 in suma de 272.413 Iei, ramas după constituirea rezervei legale in suma de 17.075 lei, in conformitate cu prevederile O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare după cum urmeaza:

 • - Dividende datorate in cota de 50% din profit in suma de 136.207 lei, corespunzător participatiilor la capitalul social astfel:

 • a) -Catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in suma de 129.397 lei (participatie 95% din capitalul social);

 • b) -Catre SC Salubritate Craiova SRL in suma de 6.810 lei (participatie 5% din capitalul social).

 • - Profitul net in suma de 136.206 lei(50%) se constituie ca sursa de finantare(alte rezerve pentru finanțarea planului de investiții pe anul 2019)

 • 3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana domnului Nelu Pirvu, reprezentantul Municipiului Craiova sa voteze Situațiile financiare anuale ale SC Piețe si Târguri Craiova SRL pe anul 2018 in Adunarea Generala a Asociaților.

Atașam la prezentul. Raportul de audit financiar nr. 2019 si Balanța de verificare la data de 31.12.2018.


DIRECTOR ECONOMIC

CRĂCIUNStefania


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE                       iei

31.12.2018

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta **)

Ajustări de valoare***)

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri ****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului Financiar

Sold la inceputul exercițiului Financiar

Ajustări inrg. in cursul exercit. Financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Imobilizări necorporale din care:

175858

o

0

175858

151998

9042

0

161040

- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte imobilizări

175858

0

0

175858

151998

9042

0

161040

- avansuri acordate pt. imobilizări necorporale

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

0

0

0

0

0

0

0

0

Imobilizări corporale din care:

1484948

1246444

600561

2130831

895044

72127

22485

944686

- terenuri

17000

0

0

17000

10200

1700

0

11900

- contructii

395534

643578

0

1039112

67076

33664

0

100740

- instalații tehnice si mașini

662398

65182

5948

721632

478109

36763

5949

508923

- alte instalații, utilaje si mobilier

339659

0

16536

323123

339659

0

16536

323123

- Investiții imobiliare

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

0

0

0

0

0

0

0

0

- Active biologice productive

0

0

0

0

0

0

0

0

- Imob. corporale in curs de execuție

70357

537684

578077

29964

0

0

0

0

- Înv. imobiliare in curs de execuție

0

0

0

0

0

0

0

0

- avansuri acordate pt. imob. corporale

0

0

0

0

0

0

0

0

Imobilizări financiare

104591

0

0

104591

0

0

0

0

TOTAL

1765397

1246444

600561

2411280

1047042

81169

22485

1105726


*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA


Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL


NOTA 2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA


31.12.2018


leiDenumirea provizionului *)

Sold la inc. exercițiului financiar

Transferuri **)

Sold la sf. exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4=1+2-3

Provizioane pentru litigii (ct.1511)

0

0

0

0

Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:

0

0

0

0

- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garanție:

0

0

0

0

- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția acordata clientilor

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea (ct. 1513)

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:

0

0

0

0

- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei a afacerii

0

0

0

0

’^Rvizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii

0

0

0

0

- Provizioane pentru modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

0

0

0

0

- Provizioane pentru reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii

0

0

0

0

Provizioane pentriu pensii si obligații similare (ct. 1515)

0

0

0

0

Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

0

0

0

0

Alte provizioane (ct. 1518) din care:

0

0

0

0

- Provizioane pentru clienti neincasati

0

0

0

0

- Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

0

1

- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a producției in curs de execuție

0

0

0

0

- Proviz.pt. benefic, plătite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar ^^area în șomaj jn schimbul acelor beneficii

0

0

0

0

^^ivizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii

0

0

0

0

- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurător, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deșeurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafața; prot. biodiversitatii si a peisajului ;

0

0

0

0

- Provizioane pentru obligații asumate în comun cu o terta parte etc.

0

0

0

0

- Provizioane pentru deprecierea createlor

0

0

0

0

- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

0

0

0

0

- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.

0

0

0

0

- Provizioane pentru amenzi si penalitățile, despăgubiri, daunele si alte datorii incerte

0

0

0

0

*) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumeleÎNTOCMIT,

Calitatea


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2018lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

289488

rezerva legala**

17075

acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***

0

participarea salariatilor la profit

0

dividende de plătit

136207

alte repartizări prevăzute de lege

136206

PROFIT NEREPARTIZAT :

0*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. **) - vezi cont 1061 ***) - vezi cont 117Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


CRĂCIUN STEFANIASC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE


31.12.2018


lei
Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

_

2

l. Cifra de afaceri neta

6737481

7500004

2. Venituri din producția in curs de execuție

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări

34551

0

4. Alte venituri din exploatare

769245

691489

I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)

7541277

8191493

5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile

101480

71671

6. Alte cheltuieli materiale

34191

171512

7. Cheltuielile externe cu energia si apa

565306

588204

8. Cheltuieli privind mărfurile

0

0

9. Reduceri comerciale primite

0

0

10. Cheltuieli cu personalul

4357469

5021390

11. Alte cheltuieli de exploatare

1916267

2000297

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)

6974713

7853074

PROFITUL DIN EXPLOATARE ( I - II)

566564

338419

PIERDEREA DIN EXPLOATARE ( 11 - I)

0

0


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


MĂRĂCINE ALIN MADALINNumele si prenumele


ÎNTOCMIT,

CalitateaSC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2018

lei

Creanțe

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

1 =2 + 3

2

3

I.CREANTE DIN ACTIVE LMOBILIZATE(ct.267)

I

104591

104591

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:

2

754279

147509

606770

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 +413 + 418)

3

525852

62791

463061

Creanțe in legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

4

0

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

5

84718

84718

_

0

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate) ct.451)

6

0

0

0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)

7

143709

0

143709

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

8

0

0

0

III.PROVIZIOANE PI. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) ( ct. 491 + 495 + 496)

9

606770

0

606770

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)

10

1564

1564

0

TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)

253664

149073

104591

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a căror încasare va fi considerata incerta de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

»

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

Termen de exigibilitate

sub 1

an

1 - 5 ani

peste 5 ani

1=2+3+4

2

3

4

I. Datorii financiare - total, din care:

11

0

0

0

0

împrumuturi, dobânzi si provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161 + 1681-169)

12

0

0

0

0

Credite bancare interne pe termen scurt si dobânzile aferente (ct. 5191 +5192 + 5197+5198 )

13

0

0

0

0

Credite bancare externe pe termen scurt si dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)

14

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)

15

0

0

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)

16

0

0

0

0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

17

0

0

0

0

Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

18

0

0

0

0

Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269

19

0

0

0

0

Datorii

Nr. rd.

Sold la sfârșitul ex.financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

_

II.AIte datorii - total, din care:

20

1326708

1295841

30867

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 4I9)

21

156025

125158

30867

0

Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

22

473077

473077

0

0

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437+4381+441+ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

23

279635

279635

0

0

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

24

0

0

0

0

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

25

0

0

0

0

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)

26

417971

417971

0

0

^^pnzi de plătit (ct. 5186)

27

0

0

0

0

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)

28

0

0

0

0

TOTAL DATORIKrd. 11+20+28)

29

1326708

1295841

30867

0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari: c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se inscriu in bilanț. Pentru creanțele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe in legătură cu care se constata ca sunt intrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


CRĂCIUN STEFANIA


11-DIRECTOR ECONOMIC


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2018)

 • a) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

0

 • b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile:

  * natura;


nu este cazul

* motivele;


nu este cazul


* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

nu este cazul


 • c) Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile

  Da.

  X

  Nu.

* comentarii relevante


nu este cazul


 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării; nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare: nu este cazul

 • * valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar;

 • * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

 • * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • * valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.


nu este cazul

nu este cazul


nu este cazul


nu este cazul


Da.


Nu.


 • g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

 • h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau L1FO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului


nu este cazulvaloarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

nu este cazul


Numele si prenumele

MĂRĂCINE ALIN MADALINNumele si prenumele

CRĂCIUN STEFANIA


ÎNTOCMIT,


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMICSC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 7PARTICIPAT» SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018)

lei

a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;      Da.              Nu.      X

nu este cazul

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;                                                                     245120

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise        Număr:

24512         Valoare acțiuni - 1:           10            Valoare acțiuni - 2:            0

* au fost integral varsate

da

* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

nu este cazul

d) acțiuni rascumparabile:

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

nu este cazul

* valoarea eventualei prime de răscumpărare;

nu este cazul

e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de acțiuni;

parti sociale

* număr de acțiuni emise;

24492

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

244920

* drepturi legate de distribuție:

* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

nu este cazul

f) obligațiuni emise:

* tipul obligațiunilor emise;

nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita

nu este cazul

* valoarea nominala;

nu este cazul

* valoarea inregistrata in momentul plătii.

nu este cazul

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societății este de 245120 lei, împartit într-un număr de 24512 acțiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. In luna Z/Af.G.... anulAdunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotarat majorarea capitalului social prin ..........zfe-2<4x............, in suma de^!^Z.S??<?.. lei. Astfel, capitalul social creste de la .......lei, la              lei, iar numărul de acțiuni la

Capitalul social al Societății la 31 decembrie 2018 este detinut de către următorii asociati:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,

Calitatea

CRĂCIUN STEFANIA


11-DIRECTOR ECONOMIC1

2

3

4

5

Denumire/ Nume prenume asociat

Consiliul Local al Municipiului Craiova

SC Salubritate SRL

Nr. Parti sociale deținute la

01/01/2018

19

1

Procent detinut din capitalul social la 01/01/2018

95

5

Nr parti sociale deținute la

31/12/2018

23286

1226

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018

95

5

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 8INFORMAȚII PRIVIND SALARIAT» SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informații pentru anul fiscal 2018)

lei

--------------------------------------------------------------—-------------

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;                                                      Da.             Nu.      X

Valoare:             nu este cazul

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare          Administrație               0               Conducere               0               Supraveghere               0

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;

nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

nu este cazul

* suma rambursata pana la acea data;

nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

nu este cazul

d) salariati:

* număr mediu, cu defalcarea pe flecare categorie;

Conducere

8

Execuție

101

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

48411 10

* cheltuieli cu asigurările sociale;

180280

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

0

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie interna si reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8
Cheltuielile salariale ale societății in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost următoarele:


Lei

An precedent

An curent

Cheltuielile cu salariile personalului (inel, tichite de masa)

3573380

4841110

Contribuția unitatii la asigurările sociale

510071

0

Contribuția unitatii pentru ajutorul de șomaj

15678

0

Contribuția unitatii la asigurările sociale de sanatate

167078

0

Alte cheltuieli salariale

91262

180280

TOTAL

4357469

5021390


Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar

An precedent

An curent

-directori,președinți

I09588

182884

-directori economici, contabili șefi

72814

122615

-directori adjuncti, vicepreședinți

73993

236764

-diferența personal TESA

I640562

2183050

- personal indirect productiv

II60823

1483951

-personal direct productiv(operativ)

515600

631846

TOTAL

3573380

4841110


Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

lei

1. Indicatori de lichiditate:

 • a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)           1480366

= 1.12

Datorii curente                           1326708

 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 • b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri                        1471687

- = 1.11

Datorii curente                           1326708

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat

0

v i nn       a

Capital propriu

1460026

A 1 UU       U

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului

pe profit

341502

A

Cheltuieli cu dobanda

0

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii este considerata mai riscanta.

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului fin.

Costul vânzărilor                         243183

= 26.51

Stoc mediu                            9173

 • b) Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu                            9173

X 365    = 13.77

Costul vânzărilor                         243183

 • c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu clienti                         501594

X 365   = 24.41

Cifra de afaceri                         7500004

 • * calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

 • * exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si. in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

 • d) Viteza de rotatie a creditelor-fumizor (perioada de recuperare a creanțelor)

Sold mediu furnizori                          131602

X 365   = 197.53

Achiziții de bunuri (fara servicii)                    243183

 • * aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri                         7500004

- = 6.32 Imobilizări corporale                        1186145

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

 • f) Viteza de rotatie a activelor totale

  7500004

  = 2.69

  2787485


Cifra de afaceri

Total active

 • 4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

 • a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit           341502

- = 0.23

Capital angajat                           1460027

unde capitalul angajat se refera la banii investiți in entitate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung.si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

 • b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari                        341502

X 100  = 4.55

Cifra de afaceri                         7500004

O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzare optim.


ADMINISTRATOR,Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

NOTA 10
ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018


a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si conținutul situațiilor financiare anuale”

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCUREȘTI, Nr.51, Cod Postai: 200473 este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate comerciala cu răspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societății se tin in limba romana si in moneda naționala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din județul DOLJ, de la infiintare si pana la sfârșitul exercițiului financiar, si a avut un număr mediu de 0 angajați pe parcursul anului 2018. Pe viitor se va desfasura aceeași activitate, in aceeași localitate.

b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

nu este cazul

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

0

* măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

912

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

Comerț                           0

Servicii

7500004         Lucrări

* pe piețe geografice.

Romania

0

International                                             0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

nu este cazul

g) Explicații despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situația in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informații:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

* existenta si condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumpărare;

nu este cazul

NOTA 10
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

nu este cazul


nu este cazul


*dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

 • I) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru intelegerea situațiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)

52014

* Cheltuieli cu combustibilul

0

* Cheltuieli cu asigurări

0

* Amenzi penalitati

1 152

* Alte cheltuieli nedeductibile

1 1711

Total cheltuieli nedeductibile

64877

Legislația fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

A'


Numele si

ADMINISTRATORNumele si

ÎNTOCMIT,

Calitatea

----------------yZ

MĂRĂCINE ALIN MADALIN        - l

CRĂCIUN STEFANIA

11 -DIRECTOR ECONOMIC


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

Persoana juridica: SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Județul: 16-DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCUREȘTI, Nr.51, Cod Postai: 200473

Număr din rgistrul comerțului: J16/181/08.02.2011

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: R028001235

Tipul raportării contabile: Situație financiara anuala - tip situație (BL) - aplica reglementările contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societății, MĂRĂCINE ALIN MADALIN, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor finaciare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale

sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

RO 28001235

J16/181/2011 DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCUREȘTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

2017

2018

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

5.542.863

6.618.716

Incasari bon fiscal

2.148.851

2.707.815

Alte incasari

1.926.712

862.867

Plăți către furnizori

2.819.369

2.922.550

Plăti către salariati

1.965.056

2.666.017

Plăti taxe salarii

1.985.995

2.249.946

Dobânzi plătite

0

0

Plăti TVA

879.591

858.033

Plăti taxe ,impozite locale

202.427

192.796

Impozit pe profit plătit

51.073

83.118

Alte plăti

1.087.810

337.199

Numerar net din activități de exploatare

627.105

879.739

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

77.538

769.558

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

-77.538

-769.558

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

41.354

258.351

Numerar net din activități de finanțare

-41.354

-258.351

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

508.213

-148.170

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

964.134

1.472.347

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

1.472.347

1.324.177


Director Economic,SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

DOLJ,CRAIOVA.STR.CALEA BUCUREȘTI.NR.51

J16/181/2011

Tel/fax 0251/410696

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2018

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la

Element al capitalului propriu

31.12.2017

Total, din care

prin transfer

Total, din care

prin transfer

31.12.2018

0

1

2

3

4

5

6

Capital subscris/patrimoniul regiei

200

244.920

0

245.120

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

40

17.075

17.115

Alte rezerve

693.889

244.920

13.431

925.378

Rezerve statutare sau contractuale

patrimoniu public

Diferente din reevaluare

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperita

Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

489.840

289.488

489.840

289.488

Sold creditor

489.840

289.488

489.840

289.488

Sold debitor

Repartizarea profitului,din care:

489.840

289.488

489.840

289.488

-Consiliul Local al Mun.Craiova

0

144.744

0

144.744

-Alte rezerve

489.840

144.744

489.840

144.744

TOTAL CAPITALURI PROPRII

1.183.969

796.403

503.271

1.477.101


DIRECTOR ECONOMIC,

c. H£ȚE Și TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. d;-a București Nr. 51. Tel.: 0251/410696

C INTRĂRI


audit

SC Ciel Audit Consulting SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către, Asociații

S.C. Piețe si Târguri Craiova S.R.L.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1.  Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Societății Piețe si Târguri Craiova S.R.L C’Societatea”), cu sediul social in Craiova,str. Calea București, nr.51, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr.28001235, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2.  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •       Activ net/Total capitaluri proprii:                                      1.460.026 lei

 • •       Profitul net al exercițiului financiar:                                      289.488 lei

 • 3.  In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate („OMFP nr. 1802/2014”) cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4.  Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza”Regulamentrul”) si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.


Aspecte cheie de audit

 • 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.Am determinat ca nu exista alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

  a) Evaluarea creanțelor

  Aspecte cheie de audit

  Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

  La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza creanțe comerciale (clienti si clienti incerti) si creanțe provenite din debitori diverși, in valoare totala 641.369 lei după cum urmeaza:

  clienti curenti - creanțe in suma de 34.599 lei;

  debitori diverși din clienti in suma de 143.709 lei;

  clienti incerti sau in litigiu in suma de 463.061 lei.

  Referitor la creanțele incerte, societatea a inregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor astfel:

  pentru clientii in litigiu, insolventa, faliment sau alte situatiii similare, ajustări in suma de 463.061;

  pentru debitorii diverși in litigiu ajustări in valoare de 143.709 lei.

  Am constatat ca suma de 463.061 lei aferenta creanțelor de la clientii incerti se regăsește in contabilitate astfel:

  in contul 411.08 - majorări pentru clienti - aflati in litigiu suma de 146.195 lei;

  in contul 411.8 - clienti incerti / in litigiu - in suma de 316.866 lei

  Cu privire la sumele înregistrate in contul contabil 411.08 „Clienti”, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 aceste sume trebuie reclasificate si înregistrate in contul de clienti in litigiu - 411.8.

  Din situația si informațiile prezentate de societate prin Departamentul juridic    si

  Departamentul economic rezulta ca suma de 247.519 lei reprezintă creanțe incerte de la

  Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

  • > Analiza creanțelor la data de 31.12.2018;

  • > Discuții cu persoanele din conducere si

  din departamentul juridic pentru a intelege stadiul    dosarelor privind

  creanțele incerte;

  • >  Analiza vechimii soldurilor si reconcilierea evidentei contabile cu situația prezentata de oficiul juridic;

  • > Evaluarea gradului de adecvare a conturilor folosite pentru a înregistra clientii incerti sau in litigiu.

societăți aflate in insolventa sau radiate, care au făcut obiectul unor dosare pe rolul instanțelor judecătorești, finalizate. Aceste creanțe au fost detaliate in „Raportul privind clientii in litigiu cu propunerea de trecere pe cheltuieli a sumelor înregistrate in contabilitate in aceste dosare” nr. 3950/27.02.2019.

întrucât ponderea clientilor incerti sau in litigiu in total creanțe este semnificativa, am determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a)  Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

1. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014,

3

pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

 • 8.   In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 9.   Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10.  Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 11.  Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si a prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate,

4

5/

sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

Am fost angajați prin contractul de prestări servicii de audit satutar nr. 4436/15.03.2019, sa auditam situațiile financiare ale Societății Piețe si Târguri Craiova S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind exercițiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014 pana la 31 decembrie 2018.

Confirmam ca:

 • •  In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

  In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,


Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12 înregistrata la Camera Auditorilor FinanciariDin Romania cu numărul 864/ 08.12.2008

Auditor financiar Ristea Florentina, Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari Din Romania cu numărul 3031/23.06.2009

Craiova,08.04.2019


SC PIEȚE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Adresa                         DOLJ, CRAIOVA, Str CALEA BUCUREȘTI, Nr.51, Cod Postai: 200473

Cod Unic de înregistrare:          R028001235

Nr. de ordine in registrul comerțului J16/181/08.02.2011


31/12/2018


BALANȚA DE VERIFICARE


Cont

Sume precedente

Rulaje curente

Total sume

Sold Final

Cont

Denumire

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1012

Capital subscris varsat

0 00

245 120.00

0 00

0.00

0 00

245 120 00

0 00

245 120 00

1012

1061

Rezerve legale

0 00

40 00

0.00

17 075.00

0 00

17 115.00

0 00

17 115 00

1061

1068

Alte rezerve

0 00

925 378 00

0 00

0.00

0 00

925 378 00

0 00

925 378 00

1068

TOTAL CONT 106

0.00

925 418 00

0.00

17 075.00

0 00

942 493.00

0 00

942 493 00

1175 Rezultatul reportat-SC PIEȚE SI TÂRGURI CV SRL 489 839 69

489 839 69

0.00

0.00

489 839.69

489 839 69

0 00

0.00

1175

121

Profit si pierdere

7 163 416 94

7 544 446.15

753 747.34

662 206.48

7 917 164 28

8 206 652.63

0.00

289 488 35

121

129

Repzrtizarea profitului

0 00

0.00

17 075 00

0 00

17 075.00

0 00

17 075.00

0 00

129

TOTAL CLASA 1

7 653 256.63

9 204 823.84

770 822.34

679 281.48

8 424 078.97

9 884 105.32

17 075.00

1 477 101.35

205

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si

70 259 63

0 00

0.00

0 00

70 259.63

0 00

70 259.63

0.00

205

208

Alte imobilizări necorporale

105 598 00

0.00

0.00

0 00

105 598 00

0 00

105 598 00

0 00

208

2112

Amenajări de terenuri-dom public

17 000.00

0.00

0.00

0.00

17 000 00

0.00

17 000 00

0.00

2112

212

Constructii-DOM PRIVAT

1 039 111.74

0.00

0.00

0.00

1 039 111 74

0 00

1 039 111 74

0 00

212

2131

Echipamente tehnologice (mașini,utilaje si instalații

420 130 34

5 948 42

0.00

0 00

420 130.34

5 948 42

414 181 92

0 00

2131

2132

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

3 889 00

0.00

0 00

0.00

3 889.00

0 00

3 889 00

0 00

2132

2133

Mijloace de transport

303 560 72

0.00

0 00

0.00

303 560 72

0 00

303 560 72

0 00

2133

TOTAL CONT 213

727 580 06

5 948 42

0 00

0.00

727 580 06

5 948 42

721 631 64

0 00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

339 659.71

16 537.95

0 00

0 00

339 659.71

16 537.95

323 121.76

0 00

214

23111

Imobilizări corporale in curs-Modernizare Grup Soc.

35 676.21

35 676.21

0 00

0.00

35 676.21

35 676.21

0.00

0.00

23111

23112

Imobilizări corporale in cursCopertina PC

4 800 00

0.00

0.00

0 00

4 800 00

0 00

4 800.00

0 00

23112

23119

Imob. corp in curs-MODERNIZARE PIAȚA GĂRII

542 401.21

542 401 21

0.00

0 00

542 401.21

542 401.21

0.00

0.00

23119

TOTAL CONT 2311

582 877.42

578 077 42

0.00

0.00

582 877.42

578 077 42

4 800.00

0 00

23123

Imob corp in curs -Alim en el spatii TÂRG

20 164 40

0 00

0 00

0.00

20 164 40

0.00

20 164 40

0.00

23123

23124

Imob corp, in curs -Sistem supraveghere

0.00

0.00

5 000.00

0 00

5 000.00

0 00

5 000.00

0 00

23124

TOTAL CONT 2312

20 164 40

0.00

5 000 00

0 00

25 164 40

0.00

25 164 40

0 00

TOTAL CONT 231

603 041.82

578 077 42

5 000.00

0.00

608 041.82

578 077 42

29 964.40

0 00

2678

Alte creanțe imobilizate

104 591 00

0.00

0.00

0.00

104 591.00

0 00

104 591.00

0 00

2678

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,

0.00

55 310 51

0.00

597.96

0.00

55 908 47

0 00

55 908 47

2805

2808

Amortizarea altor imobilizări necorporale

0.00

104 975 78

0.00

155.56

0 00

105131 34

0 00

105 131 34

2808

TOTAL CONT 280

0.00

160 286 29

0.00

753.52

0.00

161 039.81

0.00

161 039 81

2811

Amortizarea amenajărilor de terenuri

0.00

11 758 42

0.00

141 66

0.00

11 900.08

0.00

11 900 08

2811

2812

Amortizarea construcțiilor

0 00

96 111 06

0.00

4 628.62

0 00

100 739 68

0 00

100 739.68

2812

2813

Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport,

5 948 42

511 035 81

0 00

3 835.28

5 948 42

514 871.09

0.00

508 922.67

2813

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

16 537.95

339 659.71

0 00

0.00

16 537 95

339 659 71

0.00

323 121.76

2814

TOTAL CONT 281

22 486 37

958 565 00

0.00

8 605.56

22 486.37

967 170.56

0 00

944 684 19

TOTAL CLASA 2

3 029 328.33

1 719 415.08

5 000.00

9 359.08

3 034 328.33

1 728 774.16

2 411 278.17

1 105 724.00

Editat de OmmData - Craiova (c) 2006

Pagina:     1din 12

30221

Combustibili-carburanti

7 611 87

^^7 024 92

540 00

528 90

-

7 553 82

598 05

0 00 30221

30222

Combustibili-gaz

3 882 88

3 754 19

0 00

0 00

3 882 88

3 754 19

128 69

0 00 30222

30223

Combustibili-lubrifianti

124 17

124 17

0.00

0 00

124 17

124 17

0 00

0 00 30223

TOTAL CONT 3022

11 618 92

10 903 28

540.00

528 90

12 158 92

11 432.18

726 74

0 00

3024

Piese de schimb

2 716 02

2 716 02

621 84

0 00

3 337 86

2 716 02

621 84

0 00 3024

30281

Materiale consumabile -magazie

29 928 38

28 392 46

1 115.55

1 452.28

31 043.93

29 844 74

1 199 19

0 00 30281

30282

Alte materiale consum-documente

4 458.70

2 256.20

901 40

970.90

5 360 10

3 227.10

2 133.00

0 00 30282

30283

Alte materiale consumabile-RECHIZITE

13 919 86

12 040 22

1 059.70

1 255 70

14 979 56

13 295 92

1 683 64

0 00 30283

30285

Materiale curățenie

9 721 99

9 721 99

1 433.30

1 433 30

11 155 29

11 155.29

0 00

0 00 30285

TOTAL CONT 3028

58 028 93

52 410 87

4 509 95

5112 18

62 538 88

57 523 05

5 015 83

000

TOTAL CONT 302

72 363.87

66 030 17

5 671 79

5 641 08

78 035 66

71 671.25

6 364 41

0 00

3031

Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie

169 417.10

163 888 86

4 410 01

7 623.01

173 827.11

171 511 87

2 315.24

0 00 3031

TOTAL CLASA 3

241 780.97

229 919.03

10 081.80

13 264.09

251 862.77

243 183.12

8 679.65

0.00

401

Furnizori

2 286 131.69

2 891 602 63

636 418 77

186 972.53

2 922 550 46

3 078 575.16

0 00

156 024 70 401

404

Furnizori de imobilizări

784 432 67

784 432 67

5 950 00

5 950.00

790 382.67

790 382.67

0 00

0 00 404

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii si

28 591 58

400 00

0.00

0.00

28 591 58

400.00

28 191 58

0 00 4092

4110101

MAJOR CHIRII P CENTRALA

27 363.76

25 593.28

2 304 68

1 753 34

29 668 44

27 346 62

2 321 82

0 00 4110101

4110102

MAJOR CHIRII PV ROȘIE

19 175 34

15 997.45

723 02

3 177 89

19 898.36

19 175 34

723.02

0 00 4110102

4110105

MAJOR CHIRII P BRAZDA

362.13

362.13

0.00

0.00

362.13

362 13

0 00

0 00 4110105

4110106

MAJOR CHIRII P ORIZONT

8 906 80

6 926.78

548 45

1 535 96

9 455.25

8 462 74

992 51

0 00 4110106

4110108

MAJOR CHIRII P GĂRII

1 404 72

1 313.70

68 19

91.02

1 472.91

1 404 72

68 19

0 00 4110108

TOTAL CONT 411010

57 212.75

50 193 34

3 644 34

6 558.21

60 857.09

56 751.55

4 105 54

0 00

4110110

MAJOR CHIRII ROVINE

425 41

425 41

0.00

0.00

425.41

425 41

0 00

o oo 4110110

4110111

MAJOR CHIRII P CV BIG

1 755 06

1 619 48

175.83

135.58

1 930 89

1 755.06

175 83

0 00 4110111

4110113

MAJOR CHIRII TÂRG 1 MAI

13 586 45

13 382 55

377.20

203 90

13 963 65

13 586 45

377.20

0 00 4110113

TOTAL CONT 411011

15 766 92

15 427.44

553 03

339 48

16 319 95

15 766 92

553 03

0 00

TOTAL CONT 41101

72 979 67

65 620.78

4 197.37

6 897.69

77 177 04

72 518 47

4 658 57

0 00

4110201

MAJ ACORD P CENTRALA

35 963 17

30 918 47

4 359 86

3 285.79

40 323.03

34 204.26

6 11877

0 0 0 4110201

4110202

MAJ ACORD PV ROȘIE

1 626.07

1 602.07

17.36

24.00

1 643 43

1 626.07

17.36

0 00 4110202

4110205

MAJ ACORD P BRAZDA

542 09

432 89

65 09

109.20

607.18

542 09

65.09

0 00 4110205

4110206

MAJ ACORD P ORIZONT

400 61

325 73

0.00

74 88

400 61

400.61

0.00

0 00 4110206

4110207

MAJ ACORD P CHIRIAC

610 21

610.21

0.00

0 00

610 21

610.21

0.00

0 00 4110207

4110208

MAJ ACORD P GĂRII

981 81

882.30

311 48

99.51

1 293.29

981 81

311.48

0 00 4110208

TOTAL CONT 411020

40 123 96

34 771.67

4 753 79

3 593 38

44 877.75

38 365 05

6 512 70

0 00

4110210

MAJ ACORD P ROVINE

27.90

27.90

0 00

0.00

27.90

27.90

0.00

0.00 4110210

4110211

MAJ ACORD P BIG

7150 11

6 392.06

384 18

619 45

7 534 29

7 011.51

522.78

0 00 4110211

4110213

MAJ ACORD TÂRG 1MAI

3 196.91

3 013.31

245.78

183.60

3 442 69

3 196.91

245.78

0.00 4110213

4110214

MAJ ACORD P CIUPERCA

258.17

232 37

37.32

25.80

295.49

258.17

37 32

0 00 4110214

TOTAL CONT 411021

10 633 09

9 665 64

667 28

828 85

11 300 37

10 494 49

805 88

0 00

TOTAL CONT 41102

50 757.05

44 437.31

5 421.07

4 422.23

56 178 12

48 859 54

7 318 58

0.00

4110301

MAJ EN EL CENTRALA

185.24

175.19

17 45

9.20

202.69

184 39

18 30

0 00 4110301

4110302

MAJ EN EL V ROȘIE

11.77

11.77

0.23

0.00

12.00

11.77

0 23

0 00 4110302

4110305

MAJ EN EL BRAZDA

4 02

4 02

0.00

0.00

4 02

4 02

0 00

0.00 4110305

4110306

MAJ EN EL ORIZONT

36 97

14 72

0 00

22 25

—w—

36 97

0 00

0 00 4110306

4110308

MAJ EN EL GARA

1 60

1 60

0 00

0 00

1 60

1 60

0 00

0 00 4110308

TOTAL CONT 411030

239.60

207 30

17 68

31.45

257 28

238.75

18 53

0 00

4110311

MAJ EN EL BIG

44 95

41 70

4 76

3.25

49.71

44 95

4 76

0 00 4110311

4110313

MAJ EN EL TÂRG 1MAI

2 84

2 84

1 84

0.00

4.68

2 84

1 84

0 00 4110313

4110314

MAJ EN EL PIAȚA CIUPERCA

0 13

0 13

0 00

0.00

0.13

0 13

0.00

0 00 4110314

TOTAL CONT 411031

47 92

44 67

6 60

3 25

54.52

47.92

6 60

0 00

TOTAL CONT 41103

287 52

251 97

24 28

34 70

311 80

286 67

25.13

0 00

41104

Debitori diversi-MAJ CONCESIUNI

7 36

7 36

0 00

0.00

7 36

7.36

0 00

0 00 41104

4110501

MAJ GUNOICENTR

245.03

222 78

24 33

16.45

269 36

239.23

30 13

0 00 4110501

4110502

MAJ GUNOI V ROȘIE

61.59

53 66

2.79

7.93

64 38

61.59

2.79

0 00 4110502

4110505

MAJ GUNOI BRAZDA

1 58

1.32

0 31

0.26

1.89

1.58

0.31

0 00 4110505

4110506

MAJ GUNOI ORIZONT

33 24

27.67

1.15

4 66

34.39

32.33

2.06

0 00 4110506

4110507

MAJ GUNOI CHIRIAC

2.11

2.11

0 00

0.00

2.11

2.11

0 00

0 0 0 4110507

4110508

MAJ GUNOI GĂRII

4.90

4.71

1.03

0.19

5.93

4.90

1 03

0 0 0 4110508

TOTAL CONT 411050

348 45

312.25

29.61

29.49

378 06

341 74

36 32

0 00

4110510

MAJ GUNOI ROVINE

1 60

1.60

0 00

0.00

1 60

1.60

0 00

0 00 4110510

4110511

MAJ GUNOI P BIG

38 52

35 11

2.31

3.16

40 83

38 27

2 56

0 00 4110511

4110513

MAJ GUNOI TÂRG 1 MAI

64 27

61 70

2 81

2.57

67 08

64 27

2.81

0 00 4110513

4110514

MAJ GUNOI CIUPERCA

0 48

0 43

0 06

0 05

0.54

0 48

0.06

0 00 4110514

TOTAL CONT 411051

104 87

98 84

5 18

5 78

11005

104 62

5.43

0.00

TOTAL CONT 41105

453 32

411.09

34 79

35.27

488 11

446.36

41 75

0 00

41108201

Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI

5 507 93

67.27

0 00

0.00

5 507.93

67.27

5 440 66

0 00 41108201

41108301

MAJOR LITIGIU P CENTRALA

9 129 84

0 00

855 23

0.00

9 985.07

0.00

9 985 07

0 00 41108301

41108302

MAJOR LITIGIU P V ROȘIE

833 94

0 00

2 839 91

0.00

3 673.85

0 00

3 673.85

0.00 41108302

41108303

MAJOR LITIGIU TÂRG ROM

54 150 26

2 320 92

0 00

0.00

54 150.26

2 320 92

51 829 34

0.00 41108303

41108304

MAJOR LITIGIU P VECHE

39 879 17

0.00

0 00

275.12

39 879 17

275.12

39 604.05

0 00 41108304

41108305

MAJOR LITIGIU P BRAZDA

9 329 89

0.00

0 00

0.00

9 329 89

0 00

9 329 89

0 00 41108305

41108306

MAJOR LITIGIU P ORIZONT

0 00

0 00

1 443 34

0.00

1 443 34

0.00

1 443 34

0 00 41108306

41108307

MAJOR LITIGIU P CHIRIAC

6 337 66

0 00

0.00

0.00

6 337.66

0.00

6 337 66

0.00 41108307

41108308

MAJOR LITIGIU P GĂRII

656 85

0 00

0.00

0.00

656.85

0.00

656 85

0 00 41108308

41108309

MAJOR LITIGIU P 1 MAI

4 151 87

0.00

0.00

0.00

4 151 87

0 00

4 151.87

0 00 41108309

41108311

MAJOR LITIGIU P CV BIG

51.70

0 00

0.00

0 00

51.70

0.00

51.70

0 00 41108311

41108313

MAJOR LITIGIU TÂRG 1 MAI

2 712 91

0.00

0 00

0 00

2 712 91

0 00

2 712 91

0 00 41108313

41108317

MAJOR LITIGIU TÂRG CARACAL

9 809 99

0 00

0.00

0.00

9 809.99

0 00

9 809 99

0 00 41108317

TOTAL CONT 411083

137 044 08

2 320 92

5 138 48

275.12

142 182.56

2 596 04

139 586.52

0 00

41108501

MAJORĂRI GUNOI LITIGIU

346 86

0 00

12.51

0.00

359.37

0.00

359.37

0.00 41108501

41108601

MAJORĂRI ENERGIE EL LITIGIU

363.77

0.00

22 59

0 00

386 36

0.00

386.36

0.00 41108601

41108701

MAJORĂRI CONVENȚII LITIGIU

422 19

0 00

0 00

0 00

422 19

0.00

422 19

0.00 41108701

TOTAL CONT 41108

143 684 83

2 388 19

5 173 58

275.12

148 858 41

2 663.31

146 195 10

0.00

4110901

MAJ APA P CENTRALA

37 84

36 19

1.23

1.57

39 07

37.76

1.31

0 00 4110901

4110902

MAJ APA P V ROȘIE

5 10

5.10

0 00

0 00

5.10

5.10

0.00

0.00 4110902

TOTAL CONT 411090

42.94

41.29

1.23

1.57

44 17

42 86

1.31

0.00

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina:     3 din 12

4110911

MAJ APA P BIG

2 88

0 12

0 08

—V

2 88

0 12

0 00 4110911

TOTAL CONT 41109

45 82

44 09

1.35

1.65

47 17

45 74

1 43

0 00

TOTAL CONT 4110

268 215 57

113 160 79

14 852 44

11 666 66

283 068 01

124 827 45

158 240 56

0 00

411101

Clienti chirii P CENTRALA

863 825 20

862 190 68

79 894 65

78 477 86

943 719 85

940 668 54

3 051 31

0 00 411101

411102

Clienti chirii P V ROȘIE

459 082 35

456 785 72

42 995 05

45 291 68

502 077 40

502 077 40

0.00

0 00 411102

411105

Clienti chirii P BRAZDA

75 590 02

75 590 02

4 973.55

4 973 55

80 563 57

80 563.57

0.00

0 00 411105

411106

Clienti chirii P ORIZONT

88 974 15

85 236 58

7 605.16

9 566 48

96 579.31

94 803 06

1 776.25

0 00 411106

411108

Clienti chirii P GĂRII

88 151 47

88 151 47

8 013.77

8 013.77

96 165.24

96 165 24

0 00

0 00 411108

TOTAL CONT 41110

1 575 623.19

1 567 954 47

143 482.18

146 323 34

1 719 105.37

1 714 277.81

4 827 56

0 00

411110

Clienti chim PIAȚA ROVINE

31 460 00

31 460 00

2 860 00

2 860 00

34 320 00

34 320.00

0 00

0.00 411110

411111

Clienti chirii PIAȚA CV BIG

72 795 90

72 795 90

7 034 76

7 034.76

79 830 66

79 830 66

0 00

0 00 411111

411113

Clienti chirii TÂRG 1 MAI

234 335.52

234 335.52

24 472 00

24 472 00

258 807 52

258 807.52

0 00

0 00 411113

TOTAL CONT 41111

338 591 42

338 591 42

34 366.76

34 366.76

372 958 18

372 958.18

0.00

0 00

TOTAL CONT 4111

1 914 214 61

1 906 545 89

177 848 94

180 690 10

2 092 063 55

2 087 235.99

4 827.56

0 00

411201

Clienti acorduri-Piata Centrala

1 988 609 79

1 982 332 22

174 866 91

172 697 62

2 163 476.70

2 155 029 84

8 446 86

0 00 411201

411202

Clienti acorduri-Piata Valea Roșie

125 390 88

125 390 88

8 161 68

8 161 68

133 552.56

133 552 56

0 00

0 00 411202

411205

Clienti acorduri-Piata Brazda

153 049 33

152 776 33

9 480.52

9 753.52

162 529 85

162 529 85

0 00

0 00 411205

411206

Clienti acorduri-Piata Orizont

30 304 00

30 304.00

248.00

248.00

30 552 00

30 552 00

0 00

0 00 411206

411207

Clienti acorduri-Piata Chiriac

47 546 08

47 546 08

0.00

0.00

47 546 08

47 546 08

0.00

0 00 411207

411208

Clienti acorduri-Piata Gării

34 668 40

30 337.77

22 517 50

26 447 42

57 185 90

56 785 19

400.71

0 00 411208

TOTAL CONT 41120

2 379 568 48

2 368 687 28

215 274 61

217 308.24

2 594 843 09

2 585 995.52

8 847 57

0.00

411210

Clienti acorduri-Piata Rovine

9 156 00

9 156 00

558 00

558 00

9 714 00

9 714 00

0.00

0 00 411210

411211

Clientiacorduri -Piața Craiovita Big

666 744 00

666 124 00

45 720.50

45 720.50

712 464.50

711 844 50

620 00

0 00 411211

411213

Clienti acorduri-Targ saptamana 1 Mai

183 714 80

183 374 80

20 682.00

20 464 00

204 396 80

203 838 80

558 00

0 00 411213

411214

Clienti acorduri P CIUPERCA

138 327 50

138 327.50

11 535 10

11 535.10

149 862.60

149 862 60

0 00

0.00 411214

TOTAL CONT 41121

997 942.30

996 982.30

78 495 60

78 277.60

1 076 437 90

1 075 259 90

1 178 00

0.00

TOTAL CONT 4112

3 377 510.78

3 365 669.58

293 770.21

295 585 84

3 671 280 99

3 661 255 42

10 025.57

0 00

4113001

ENERG EL P CENTRALA

127 273 15

125 628 48

13 998 93

13 360.51

141 272 08

138 988 99

2 283.09

0 00 4113001

4113002

ENERG EL PV ROȘIE

7 198 00

7 198.00

1 263 47

642.58

8 461 47

7 840 58

620 89

0 00 4113002

4113005

ENERG EL-P BRAZDA

31 662.99

31 662.99

3 717.94

2 652.08

35 380.93

34 315.07

1 065.86

0 00 4113005

4113006

ENERG EL ORIZONT

3 968.12

3 436.37

126.23

657.98

4 094.35

4 094.35

0 00

0.00 4113006

4113007

ENERG EL CHIRIAC

1 254 14

1 254 14

0.00

0 00

1 254 14

1 254.14

0.00

0 00 4113007

4113008

ENERG EL P GĂRII

156 90

156.90

29 70

0 00

186 60

156.90

29.70

0.00 4113008

TOTAL CONT 411300

171 513.30

169 336.88

19 136.27

17 313.15

190 649 57

186 650 03

3 999 54

0 00

4113010

ENERG EL ROVINE

1 705.66

1 705.66

173 64

173.64

1 879.30

1 879.30

0.00

0.00 4113010

4113011

ENERG ELPCV BIG

25 575 26

25 575.26

2 962.23

2 851 42

28 537 49

28 426 68

110 81

0 00 4113011

4113013

ENERG EL TÂRG 1 MAI

2 120.93

2 120.93

1 248 64

1 248.64

3 369 57

3 369.57

0 00

0 0 0 4113013

4113014

ENERG EL P CIUPERCA

576 06

576 06

108.53

79.97

684 59

656.03

28 56

0.00 4113014

TOTAL CONT 411301

29 977.91

29 977.91

4 493 04

4 353 67

34 470 95

34 331.58

139.37

0.00

TOTAL CONT 41130

201 491.21

199 314 79

23 629.31

21 666 82

225 120.52

220 981 61

4 138 91

0.00

TOTAL CONT 4113

201 491.21

199 314 79

23 629 31

21 666 82

225 120.52

220 981 61

4 138.91

0 00

411401

Chirii concesiuni

11 041 78

11 041.78

7 171.77

7 171.77

18 213.55

18 213.55

0.00

0 00 411401

411501

Clienti-SALUBR PC

201 162 60

200 166.66

18 922 44

18 650.83

220 085 04

218 817 49

1 267.55

0.00 411501

Editat de OmniData

Craiova (c) 2006

Pagina     4 din 12

411502

Clienti-SALUBR P V ROȘIE

45 590 44

^^5 093 12

4 045 63

4 542.95

49

49 636 07

0 00

0 00 411502

411505

Clienti SALUBR P BRAZDA

9 816 06

9 793 43

678 98

701 61

10 495 04

10 495 04

0 00

0 00 411505

411506

ClientiSALUBR P ORIZONT

9 266 38

9 006 74

633 78

802 88

9 900 16

9 809 62

90 54

0 00 411506

411507

Clienti SALUBR P CHIRIAC

6 003 05

6 003 05

0 00

0 00

6 003 05

6 003 05

0 00

0 00 411507

411508

Clienti-SALUBR P GĂRII

12 245 23

11 724 64

2 331.32

2 851 91

14 576 55

14 576 55

0 00

0 00 411508

TOTAL CONT 41150

284 083.76

281 787 64

26 612.15

27 550 18

310 695 91

309 337 82

1 358 09

0 00

411510

Clienti SALUBR P ROVINE

3 409 22

3 409 22

294 25

294 25

3 703 47

3 703 47

0 00

0 00 411510

411511

Clienti SALUBR P CV BIG

39 682 58

39 659 95

3 394 99

3 394 99

43 077 57

43 054 94

22.63

0 00 411511

411513

Clienti SALUBR TÂRG 1 MAI

53 875 44

53 875 44

5 341 86

5 341.86

59 217 30

59 217.30

0 00

0 00 411513

411514

Clienti SALUBRITATE P CIUPERCA

4 152.81

4 152 81

316 86

316.86

4 469 67

4 469 67

0 00

0 00 411514

TOTAL CONT 41151

101 120.05

101 097 42

9 347 96

9 347 96

110468 01

110 445 38

2263

0 00

TOTAL CONT 4115

385 203.81

382 885 06

35 960 11

36 898 14

421 163.92

419 783 20

1 380 72

0 00

411601

Clienti-DESEURI

623.75

623.75

2 018 24

0 00

2 641 99

623.75

2 018 24

0 00 411601

411602

Clienti-ACCES POARTA

41 100.00

41 100 00

2 700 00

2 700 00

43 800 00

43 800 00

0.00

0 00 411602

411603

Clienti-despagubire chirii, gunoi

250 00

250 00

0.00

0.00

250 00

250.00

0.00

0 00 411603

411604

DIFERENTE INVENTAR ACORDURI

4 163 59

4 163 59

591.00

591.00

4 754 59

4 754 59

0 00

0 00 411604

411605

Clienti-abonament parcare PC

8 500 00

8 500.00

1 500.00

1 500.00

10 000 00

10 000.00

0.00

0 00 411605

TOTAL CONT 41160

54 637.34

54 637 34

6 809.24

4 791 00

61 446 58

59 428.34

2 018 24

0 00

TOTAL CONT 4116

54 637.34

54 637 34

6 809 24

4 791 00

61 446 58

59 428 34

2 018 24

0 00

4118201

Clienti incerti sau in litigiu-ACORDURI

56 704 85

1 004.06

0.00

0.00

56 704 85

1 004 06

55 700 79

0 00 4118201

4118301

Clienti incerti sau in litigiu-P CENTR

18 382.57

0.00

624 10

0.00

19 006 67

0.00

19 006.67

0 00 4118301

4118302

Clienti incerti sau in litigiu-P V ROȘIE

490 50

0.00

2 296 63

0.00

2 787.13

0 00

2 787 13

0 00 4118302

4118303

Clienti incerti sau in litigiu-TARG ROMANEȘTI

83 607 16

5 989.69

0 00

0.00

83 607.16

5 989 69

77 617 47

0 00 4118303

4118304

Clienti incerti sau in litigiu P VECHE

51 943.00

0.00

0 00

0.00

51 943.00

0 00

51 943 00

0.00 4118304

4118305

Clienti incerti sau in litigiu P BRAZDA

13 760 74

0.00

0.00

0.00

13 760.74

0.00

13 760 74

0 00 4118305

4118306

Clienti incerti sau in litigiu-P ORIZONT

0.00

0.00

1 961.32

0 00

1 961.32

0.00

1 961.32

0.00 4118306

4118307

Clienti incerti sau in litigiu P CHIRIAC

18 926.90

0 00

0.00

0.00

18 926 90

0.00

18 926 90

0 00 4118307

4118308

Clienti incerti sau in litigiu P GĂRII

5 842.87

0 00

0.00

0.00

5 842 87

0.00

5 842 87

0 00 4118308

4118309

Clienti incerti sau in litigiu P 1 MAI

27 556 43

0.00

0.00

0.00

27 556 43

0.00

27 556 43

0.00 4118309

TOTAL CONT 411830

220 510 17

5 989.69

4 882 05

0.00

225 392.22

5 989 69

219 402.53

0.00

4118311

Clienti incerti sau in litigiu P CV BIG

309 64

0.00

0.00

0 00

309 64

0.00

309 64

0 00 4118311

4118313

Clienti incerti sau in litigiu TÂRG 1 MAI

5 944 46

0.00

0.00

0.00

5 944 46

0.00

5 944 46

0.00 4118313

4118317

Clienti incerti sau in litigiu TG CARACAL

9 978.47

0 00

0.00

0 00

9 978 47

0.00

9 978 47

0.00 4118317

TOTAL CONT 411831

16 232.57

0 00

0 00

0 00

16 232.57

0.00

16 232.57

0 00

TOTAL CONT 41183

236 742.74

5 989 69

4 882 05

0 00

241 624.79

5 989 69

235 635.10

0.00

4118501

CLIENTI GUNOI LITIGIU

5 559 52

0.00

756.96

0.00

6 316 48

0.00

6 316 48

0.00 4118501

4118601

CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU

4 247.51

0 00

623.32

0.00

4 870.83

0.00

4 870 83

0.00 4118601

4118603

Clienti in litigiu - despăgubire chirii, gunoi

4 135 46

0.00

0 00

0.00

4 135 46

0 00

4 135 46

0 00 4118603

TOTAL CONT 411860

8 382 97

0.00

623.32

0.00

9 006 29

0.00

9 006 29

0 00

TOTAL CONT 41186

8 382 97

0.00

623.32

0.00

9 006 29

0.00

9 006 29

0.00

4118701

Clienti CONVENȚII LITIGIU

10 207.46

0 00

0 00

0.00

10 207 46

0.00

10 207 46

0.00 4118701

TOTAL CONT 4118

317 597.54

6 993.75

6 262.33

0.00

323 859 87

6 993.75

316 866.12

0.00

411901

Clienti-APA P CENTRALA

13 032.13

12 746.75

1 773.39

1 929.68

14 805.52

14 676 43

129 09

0.00 411901

Editat de OmmData

Craiova (c) 2006

Pagina:     5 din 12

Clienti-APA P V ROȘIE

794 98

794 98

81 53

47 56

842 54

33 97

0 00 411902

Clienti-APA P GĂRII

1 433 71

1 433 71

468 85

468 85

1 902 56

1 902 56

0 00

0 00 411908

TOTAL CONT 41190

15 260 82

14 975.44

2 323 77

2 446 09

17 584 59

17 421 53

163 06

0 00

Clienti-APA P BIG

2 405 34

2 405 34

156 28

156.28

2 561 62

2 561 62

0 00

0 00 411911

Clienti-APA TÂRG 1 MAI

0.00

0.00

13.59

13.59

13.59

13 59

0 00

0 00 411913

TOTAL CONT 41191

2 405 34

2 405.34

169 87

169 87

2 575.21

2 575.21

0 00

0 00

TOTAL CONT 4119

17 666 16

17 380.78

2 493 64

2 615 96

20 159 80

19 996 74

163 06

0 00

TOTAL CONT 411

6 547 578 80

6 057 629 76

568 797 99

561 086.29

7 116 376 79

6618716 05

497 660 74

0 00

Personal - salarii datorate

4 041 737.00

4 243 733.00

425 452.00

427 518 00

4 467 189 00

4 671 251 00

0 00

204 062.00 421

Personal - ajutoare matenale datorate-CM

75 129.00

80 052.00

4 923.00

4 356 00

80 052 00

84 408 00

0 00

4 356 00 4231

Avansuri acordate personalului

24 100 00

24 100 00

29 690.00

29 690 00

53 790 00

53 790 00

0 00

0.00 425

Rețineri din salarii datorate terților

51 494 00

54 129.00

2 635 00

2 787 00

54 129.00

56 916 00

0.00

2 787 00 427

Alte datorii in legătură cu personalul-GAR GEST

100 395 00

354 295.37

13 785 82

18 011 05

114 180 82

372 306 42

0 00

258 125.60 42811

Alte datorii cu pers

186 00

186.00

0 00

0.00

186.00

186.00

0 00

0 00 428110

TOTAL CONT 42811

100 581 00

354 481 37

13 785 82

18 011 05

114 366 82

372 492.42

0 00

258 125 60

Alte datorii in legătură cu personalul-CAR

15 571 00

16 382.00

811 00

1 200.00

16 382 00

17 582 00

0 00

1 200 00 42812

Alte datorii in legătură cu personalul-SINDICAT

26 205 00

28 676.00

2 471.00

2 547 00

28 676 00

31 223.00

0 00

2 547 0 0 42813

TOTAL CONT 4281

142 357 00

399 539 37

17 067.82

21 758.05

159 424 82

421 297 42

0 00

261 872 60

Alte creanțe cu pers

2 265 40

1 872 98

0 00

392 42

2 265 40

2 265.40

0.00

0.00 42825

TOTAL CONT 428

144 622 40

401 412 35

17 067 82

22 150 47

161 690 22

423 562 82

0.00

261 872 60

Contribuția unitatii la asigurările sociale

52 291 00

52 291 00

0 00

0.00

52 291 00

52 291 00

0.00

0.00 4311

Contribuția personalului la asigurările sociale

34 759 00

34 759 00

0 00

0 00

34 759 00

34 759.00

0.00

0 00 4312

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale

17 041 00

17 041.00

0.00

0 00

17 041 00

17 041 00

0 00

0 00 4313

Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de

17 913.00

17 913.00

0 00

0 00

17 91300

17 913 00

0.00

0 00 4314

Contrib accid munca si boli

652.00

652.00

0.00

0 00

652.00

652.00

0 00

0 00 4315

Asigurări sociale-25%

1 019 498 00

1 114 137.00

94 639.00

107 400 00

1 114 137 00

1 221 537.00

0 00

107 400 00 43151

TOTAL CONT 4315

1 020 150.00

1 114 789.00

94 639 00

107 400.00

1 114 789 00

1 222 189 00

0 00

107 400.00

Asigurări sociale sanatate-10%

403 243 00

440 476.00

37 233.00

42 303.00

440 476.00

482 779 00

0 00

42 303 00 43161

Contribuția fd garantare salarii

819.00

819.00

0 00

0.00

819.00

819 00

0.00

0 00 4318

TOTAL CONT 431

1 546 216.00

1 678 088 00

131 872 00

149 703 00

1 678 088 00

1 827 791.00

0.00

149 703.00

Contribuția asiguratorie pt munca-2,25%

82 942.00

91 407.00

8 465 00

9 619.00

91 407.00

101 026.00

0.00

9 619 00 436

Contribuția unitatii la fondul de șomaj

1 581 00

1 581 00

0 00

0.00

1 581 00

1 581.00

0.00

0.00 4371

Contribuția personalului la fondul de șomaj

1 579 00

1 579 00

0 00

0 00

1 579 00

1 579.00

0.00

0 00 4372

TOTAL CONT 437

3 160.00

3 160 00

0.00

0 00

3 160 00

3 160.00

0 00

0.00

Alte creanțe sociale-CCI DE RECUP

94 535 00

17 265 00

4 356.00

0 00

98 891 00

17 265 00

81 626.00

0 00 4382

Impozitul pe profit

83 118 00

83 118 00

0.00

912 00

83 118 00

84 030.00

0 00

912 0 0 4411

TVA de plata

780 908 00

858 033.00

77 125.00

72 261.00

858 033.00

930 294 00

0.00

72 261.00 4423

TVA deductibila

331 681.61

331 681.61

20 098 74

20 098 74

351 780.35

351 780 35

0 00

0 00 4426

TVA deductibila-TVA ÎNCASARE 24%

6 527.04

6 527.04

1 368 29

1 368 29

7 895 33

7 895.33

0 00

0 00 44262A

TVA deductibila 9%

8 255.47

8 255 47

484 83

484.83

8 740.30

8 740.30

0 00

0 00 44269

TOTAL CONT 4426

346 464 12

346 464 12

21 951 86

21 951 86

368 415 98

368 415.98

0 00

0 00

TVA colectata-24%

1 048 412 01

1 048 412 01

83 865 16

83 865.16

1 132 277.17

1 132 277.17

0 00

0 0 0 4427

TVA neexigibila-TVA ÎNCASARE 24%

6 527.04

6 527.04

4 460 98

1 368.30

10 988 02

7 895.34

3 092 68

0 00 44282A

TOTAL CONT 442

2 182 311 17

^^9 436 17

187 403 00

179 446 32

2 369^^^

2 438 882 49

3 092 68

72 261 00

Impozitul pe venituri de natura salariilor

323 472 00

349 288 00

25 816 00

29 798 00

349 288 00

379 086 00

0 00

29 798 00 444

Alte impozite, taxe si vărs asim HANDICAPAȚI

3 045 00

3 045 00

0 00

0 00

3 045 00

3 045 00

0 00

0 00 4461

Alte impozite, taxe -TAXA CLĂDIRI

141 143 00

166 904 00

12 315 00

- 6 269 00

153 458 00

160 635 00

0 00

7 1 77 0 0 4466

Alte impozite, taxe si vărsăm TAXA TEREN

34 297 00

42 020 00

3 872 00

18.00

38 169 00

42 038 00

0 00

3 869 0 0 4467

Alte impozite, taxe si vărsăm IMPOZ AUTO

1 169 00

1 169 00

0.00

6.66

1 169 00

1 175 66

0 00

6 66 4468

Alte datorii la bug local-50% din profit-CLM

246 105 00

246 105 00

0 00

0.00

246 105 00

246 105 00

0 00

0 00 44691

Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE

12 246 00

12 246 00

0 00

0 00

12 246 00

12 246 00

0 00

0 00 44692

TOTAL CONT 4469

258 351 00

258 351 00

0 00

0 00

258 351.00

258 351 00

0.00

0 00

TOTAL CONT 446

438 005.00

471 489 00

16 187 00

- 6 244 34

454 192 00

465 244 66

0 00

11 052 66

Fonduri speciale-VARSAM PERS HANDICAP

48 393.00

54 625 00

6 232 00

6 289 00

54 625 00

60 914 00

0.00

6 289 00 447

Decontări cu asociații privind capitalul-CLM

232 670.00

232 670.00

0.00

0 00

232 670 00

232 670 00

0 00

0 00 4561

Decontări cu asociații privind capitalul-

12 250.00

12 250.00

0.00

0.00

12 250.00

12 250.00

0 00

0 00 4562

TOTAL CONT 456

244 920 00

244 920 00

0 00

0.00

244 920 00

244 920 00

0 00

0 00

Debitori diversi-incendii

5 846 00

0.00

0.00

0.00

5 846.00

0 00

5 846 00

0 00 4610101

Debitori diversi-CCI

26 199 00

0 00

0 00

0 00

26 199 00

0.00

26 199 00

0.00 4610102

Debitori diversi-altii

6 348 99

0 00

0 00

0 00

6 348 99

0.00

6 348 99

0 00 4610103

Debitori diversi-ACORDURI 2011

724.00

0 00

0.00

0 00

724.00

0 00

724 00

0 00 4610104

Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE

53 497 69

2 419.70

0 00

0 00

53 497 69

2 419 70

51 077 99

0 00 4610105

TOTAL CONT 461010

92 615.68

2 419.70

0.00

0 00

92 615 68

2 419 70

90 195 98

0 00

Debitori diversi-SC TEXIND SRL

53 513 04

0.00

0 00

0.00

53 513 04

0.00

53 513 04

0 00 4610110

DIF SIT LUCRARI-IZOTECH SRL

593 68

593 68

0 00

0.00

593 68

593.68

0 00

0 00 4610112

Debitori diversi-PENALIT CONTR ACHIZIȚII

815.17

815.17

38 00

38.00

853.17

853.17

0.00

0 00 4610113

TOTAL CONT 461011

54 921 89

1 408 85

38 00

38 00

54 959 89

1 446 85

53 513 04

0 00

TOTAL CONT 46101

147 537.57

3 828 55

38.00

38.00

147 575 57

3 866.55

143 709 02

0 00

TOTAL CONT 4610

147 537.57

3 828 55

38.00

38.00

147 575.57

3 866 55

143 709 02

0 00

TOTAL CONT 461

147 537.57

3 828.55

38.00

38 00

147 575.57

3 866 55

143 709 02

0 00

Creditori diversi-GARANTII

65 365.15

479 195.52

200 00

3 650 90

65 565.15

482 846 42

0 00

417 281 27 462

Creditori diversi-ALTII

18 395.29

20 788 64

965 91

- 737.97

19 361 20

20 050 67

0 00

689 47 4621

TOTAL CONT 462

83 760 44

499 984 16

1 165 91

2 912.93

84 926.35

502 897.09

0.00

417 970.74

Cheltuieli inregistrate in avans-asigurari

8 975.46

6 754 05

0.00

657.61

8 975.46

7 411.66

1 563 80

0 00 4711

Cheltuieli inregistrate in avans-REDEVENTA

511 303.71

427 419 36

0.00

83 884 35

511 303.71

511 303.71

0 00

0 00 4713

Cheltuieli inregistrate in avans-IMP CLĂDIRI

140 429.08

127 766 92

0.00

12 662.16

140 429 08

140 429.08

0 00

0.00 4716

Cheltuieli inregistrate in avans-TAXA TEREN

35 035.42

31 19546

0 00

3 839.96

35 035 42

35 035 42

0.00

0 00 4717

Cheltuieli inregistrate in avans-IMP AUTO

1 071 58

975.25

0 00

96.33

1 071 58

1 071.58

0.00

0 00 4718

TOTAL CONT 471

696 815 25

594 111 04

0 00

101 140 41

696 815.25

695 251 45

1 563 80

0 00

Ven in avans-acord PC

179 257 63

194 210 63

14 953 00

0.00

194 210.63

194 210.63

0 00

0 00 472301

Ven in avans-acord P BRAZDA

8 532.75

8 532.75

0.00

0.00

8 532.75

8 532.75

0 00

0 00 472305

Ven in avans-acord P GARA

0.00

182.35

182.35

0 00

182.35

182.35

0 00

0.00 472308

TOTAL CONT 47230

187 790.38

202 925.73

15 135 35

0 00

202 925 73

202 925.73

0 00

0 00

Venituri in avans-acord P CIUPERCA

985 31

985 31

0.00

0 00

985.31

985 31

0 00

0 00 472314

Ven inreg in avans-acord BIG

63 003 26

68 018 00

5 014 74

0.00

68 018 00

68 018 00

0 00

0.00 472315

Venituri in avans-acord ACCES POARTA

5 882 31

6 554 57

672.26

0.00

6 554.57

6 554 57

0.00

0.00 472316

472317

Venituri avans-ABONAM PARCARE PC

2 058 85

361 39

1 302 54

0 00

3

3 361 39

0 00

0 00 472317

TOTAL CONT 47231

71 929 73

78 919 27

6 989 54

0 00

78 919 27

78 919 27

0 00

0 00

TOTAL CONT 4723

259 720 11

281 845 00

22 124 89

0 00

281 845 00

281 845 00

0 00

0 00

472505

Venituri in avans-GUNOI P BRAZDA

152 16

152 16

0 00

0 00

152 16

152 16

0 00

0 00 472505

TOTAL CONT 472

259 872 27

281 997 16

22 124 89

0.00

281 997 16

281 997 16

0 00

0 00

473

Decontări din operații in curs de clarificare

50.00

456 50

406 50

0 00

456 50

456 50

0 00

0 00 473

4753

Donații pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA

183 31

949 86

16 67

0.00

199 98

949 86

0 00

749 88 4753

4911

Provizioane pt depreciere creante-clienti SPAPT

8 31061

238 911 20

275.12

0 00

8 585 73

238 911 20

0 00

230 325 47 4911

4912 Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC 1 071.33

222 371.17

0.00

11 435 91

1 071.33

233 807 08

0 00

232 735.75 4912

TOTAL CONT 491

9 381.94

461 282 37

275.12

11 435 91

9 657 06

472 718 28

0 00

463 061.22

4961

Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT

0.00

33 205.20

0.00

0.00

0 00

33 205.20

0 00

33 205 20 4961

4962

Proviz pt deprec creantelor-debitori SC

2 419.70

112 923.52

0 00

0 00

241970

112 923.52

0 00

110 503 82 4962

TOTAL CONT 496

2 419.70

146 128.72

0.00

0 00

2 419 70

146 128 72

0 00

143 709 02

TOTAL CLASA 4

20 230 909.79

21 779 025.94

2 095 292.67

1 725 560.52

22 326 202.46

23 504 586.46

755 843.82

1 934 227.82

51212

Conturi la banei in lei-curent TREZORERIE

28 124 93

0 00

2.34

0 00

28 127.27

0 00

28 127.27

0 00 51212

51213

Conturi la banei in lei-GARANTII GEST CEC

249 044 37

3 444.00

10 280 05

5 485.82

259 324 42

8 929 82

250 394 60

0 00 51213

51214

Conturi la banei in lei-GARANTII

480 127.60

66 297 23

3 660 22

209.32

483 787 82

66 506.55

417 281.27

0 00 51214

51216

Conturi la banei in lei-curent GARANTI BANK

8 046 881.22

8 046 881 22

0 00

0 00

8 046 881 22

8 046 881.22

0 00

0 00 51216

512161 Conturi la banei in lei-CT CURENT GARANTI BANK2 488 155.42

2 213 705 25

1 444 771.78

1 133 174 92

3 932 927 20

3 346 880 17

586 047.03

0 00 512161

512162

Conturi la banei in lei-DEPOZIT 135

270 000 00

135 000 00

0 00

135 000 00

270 000 00

270 000 00

0 00

0 00 512162

512163

Conturi la banei in lei-DEPOZIT 165

330 000 00

165 000.00

0 00

165 000 00

330 000 00

330 000 00

0 00

0 00 512163

512164

Conturi la banei in lei-DEPOZIT 500

1 000 000 00

500 000.00

0.00

500 000 00

1 000 000 00

1 000 000 00

0 00

0.00 512164

TOTAL CONT 51216

12 135 036.64

11 060 586 47

1 444 771 78

1 933 174 92

13 579 808.42

12 993 761 39

586 047.03

0 00

TOTAL CONT 5121

12 892 333.54

11 130 327 70

1 458 714 39

1 938 870 06

14 351 047 93

13 069 197.76

1 281 850.17

0 00

TOTAL CONT 512

12 892 333.54

11 130 327.70

1 458 714.39

1 938 870 06

14 351 047.93

13 069 197 76

1 281 850 17

0 00

5311

Casa in lei

8 368 081.93

8 353 589 60

714 741.73

687 777.70

9 082 823 66

9 041 367 30

41 456 36

0.00 5311

53281

Alte valori-BCF

12 060 00

10 650 00

0 00

540 00

12 060 00

11 190 00

870 00

0 00 53281

53283

Alte valori-TICHETE DE MASA

323 250.00

323 250 00

27 810 00

27 810.00

351 060.00

351 060.00

0 00

0 0 0 53283

TOTAL CONT 5328

335 310 00

333 900 00

27 810.00

28 350 00

363 120 00

362 250.00

870 00

0.00

TOTAL CONT 532

335 310 00

333 900.00

27 810.00

28 350 00

363 120 00

362 250.00

870 00

0.00

542

Avansuri de trezorerie

60.00

60.00

0 00

0 00

60 00

60.00

0.00

0 00 542

581

Viramente interne

10 717 567 52

10 717 567.52

1 445 168 49

1 445 168 49

12 162 736.01

12 162 736 01

0.00

0 00 581

TOTAL CLASA 5

32 313 352.99

30 535 444.82

3 646 434.61

4 100 166.25

35 959 787.60

34 635 611.07

1 324 176.53

0.00

602211

Cheltuieli combust DED -carburanți si gaz

10 779.11

10 779.11

528 90

528 90

11 308.01

11 308 01

0 00

0.00 602211

602212

Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT

124 17

124.17

0.00

0 00

124.17

124.17

0 00

0 00 602212

TOTAL CONT 60221

10 903.28

10 903 28

528.90

528 90

11 432 18

11 432 18

0 00

0.00

TOTAL CONT 6022

10 903.28

10 903.28

528 90

528.90

11 432.18

11 432.18

0 00

0.00

60241

Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT

2 716 02

2 716 02

0.00

0.00

2 716.02

2 716.02

0 00

0 00 60241

602811

Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile

28 392 46

28 392 46

1 452.28

1 452 28

29 844 74

29 844.74

0.00

0 00 602811

602821

Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG-deductibile    2 256.20

2 256 20

970 90

970 90

3 227.10

3 227.10

0 00

0.00 602821

60284

Cheltuieli mat consum-RECHIZITE

12 040.22

12 040.22

1 255 70

1 255.70

13 295 92

13 295 92

0 00

0.00 60284

60285

Cheltuieli materiale curățenie

9 721 99

9 721.99

1 433 30

1 433.30

11 155.29

11 155 29

0.00

0 00 60285

TOTAL CONT 6028

52 410.87

52 410 87

5 112.18

5112 18

57 523.05

57 523.05

0.00

0 00

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:     8din 12

TOTAL CONT 602

66 030 17

^^6 030 17

5 641 08

5 641 08

71

71 671.25

0 00

0 00

Cheltuieli privind obiectele de inventar

163 888 86

163 888 86

7 623.01

7 623 01

171 511 87

171 511 87

0 00

0 00 6031

Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica

298 078 61

298 078 61

41 517 38

41 517 38

339 595 99

339 595 99

0 00

0 00 6051

Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa

217 191 43

217 191 43

15 240 70

15 240 70

232 432.13

232 432 13

0 00

0 00 6052

Cheltuieli privind energia si apa-energie termica

400 61

400 61

65 09

65 09

465 70

465 70

0 00

0 00 6053

Cheltuieli privind energia si apa-GAZE

15 392.67

15 392 67

317.72

317.72

15 710 39

15 710 39

0 00

0 00 6054

TOTAL CONT 605

531 063.32

531 063 32

57 140 89

57 140 89

588 204 21

588 204 21

0 00

0 00

Cheltuielicu intret si reparatiile-DEDUCT

375 00

375 00

12 031 40

12 031 40

12 406 40

12 406 40

0 00

0 00 6111

Cheltuieli cu redev loc gest -REDEVENTA

922 727 65

922 727 65

83 884 35

83 884.35

1 006 612.00

1 006 612.00

0 00

0 00 6121

Cheltuieli cu redev loc gest - CHIRII RAT

12 125 46

12 125 46

1 103 61

1 103.61

13 229.07

13 229 07

0.00

0 00 6123

TOTAL CONT 612

934 853.11

934 853 11

84 987.96

84 987.96

1 019 841.07

1 019 841 07

0.00

0 00

Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT

6 883.55

6 883.55

657.61

657.61

7 541.16

7 541.16

0 00

0 00 6131

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

13 263.88

13 263 88

37544

375 44

13 639.32

13 639 32

0 00

0 00 6221

Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL

8 366 55

8 366 55

12 113.00

12 11300

20 479 55

20 479 55

0 00

0 00 62321

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

82.50

82.50

7.50

7.50

90 00

90 00

0 00

0 00 624

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

54 469 34

54 469 34

5 541 26

5 541 26

60 010 60

60 010 60

0 00

0 00 626

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

4 345 61

4 345 61

464 18

464 18

4 809 79

4 809.79

0.00

0 00 627

Alte chelt serv terti-salubritate

347 158.34

347 158 34

31 192 80

31 192 80

378 351.14

378 351.14

0.00

0 00 6281

Alte cheltuieli serv terti-DEDUCT

42 090.91

42 090 91

5 726 16

5 726.16

47 817.07

47 817 07

0.00

0 00 62841

TOTAL CONT 628

389 249.25

389 249 25

36 918 96

36 918 96

426 168.21

426 168.21

0 00

0 00

Cheltuieli alte taxe-CONTRIB HANDICAP

50 407.00

50 407 00

6 289.00

6 289.00

56 696.00

56 696 00

0.00

0 00 6351

Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED

90 082.11

90 082.11

10 347.70

10 347.70

100 429.81

100 429 81

0.00

0 00 6353

Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT

7 556.93

7 556 93

1 102.12

1 102 12

8 659.05

8 659 05

0.00

0 00 63541

Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLĂDIRI

140 951 84

140 951 84

6 388 16

6 388 16

147 340.00

147 340 00

0 00

0 00 6356

Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN

35 070 04

35 070 04

3 857 96

3 857.96

38 928 00

38 928 00

0 00

0 00 6357

Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT

1 072.67

1 072.67

102 99

102 99

1 175 66

1 175.66

0 00

0 00 63581

TOTAL CONT 635

325 140 59

325 140 59

28 087.93

28 087.93

353 228 52

353 228 52

0 00

0.00

Cheltuieli cu salariile -BAZA

3 277 321.00

3 277 321 00

302 009.00

302 009 00

3 579 330.00

3 579 330.00

0.00

0.00 64111

Cheltuieli cu salariile -SPORURI,ALTE DREPTURI

617 527 00

617 527 00

110 309.00

110 309.00

727 836.00

727 836.00

0.00

0 00 64112

Cheltuieli aferente contract mandat

167 684 00

167 684 00

15 200.00

15 200 00

182 884.00

182 884 00

0.00

0.00 64113

TOTAL CONT 6411

4 062 532 00

4 062 532.00

427 518.00

427 518 00

4 490 050.00

4 490 050.00

0 00

0.00

TOTAL CONT 641

4 062 532 00

4 062 532 00

427 518.00

427 518.00

4 490 050 00

4 490 050.00

0 00

0.00

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

323 250 00

323 250 00

27 810 00

27 810.00

351 060 00

351 060 00

0.00

0 00 6421

Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE

65 084 00

65 084 00

14 170 00

14 170.00

79 254 00

79 254 00

0.00

0 00 64584

Chelt priv contribuția asiguratorie pt munca

91 407.00

91 407 00

9 619 00

9 619 00

101 026 00

101 026 00

0 00

0 0 0 646

Pierderi din creanțe si debitori diverși

0.00

0 00

275.12

275 12

275.12

275.12

0.00

0 00 654

Despăgubiri, am penalit-DEDUCT

2.68

2.68

0.00

0.00

2 68

2.68

0.00

0.00 65811

Despăgubiri, am penalit-NEDEDUCTIB

147.00

147.00

1 005 00

1 005.00

1 152 00

1 152.00

0.00

0.00 65812

TOTAL CONT 6581

149.68

149.68

1 005 00

1 005.00

1 154 68

1 154 68

0 00

0.00

Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE

71.43

71.43

53.01

53.01

124 44

124 44

0 00

0 00 65881

TOTAL CONT 658

221 11

221.11

1 058 01

1 058 01

1 279 12

1 279 12

0 00

0 00

Cheltuieli de expl privind amortiz. imob

61 962 04

61 962.04

8 463 90

8 463 90

70 425.94

70 425.94

0 00

0 00 68111

Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP

8 288.74

8 288 74

753.52

753.52

9 042.26

9 042.26

0.00

0 00 68113

68114

Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN

1 558 32

^^1 558 32

141 66

141 66

-W

1 699 98

0 00

0 00 68114

TOTAL CONT 6811

71 809 10

71 809 10

9 359.08

9 359 08

81 168 18

81 168 18

0 00

000

68141

Chelt. de expl proviz pt active circ-nededuct

0 00

0 00

11 435 91

11 435 91

11 435 91

11 435.91

0 00

0 00 68141

TOTAL CONT 681

71 809 10

71 809 10

20 794 99

20 794 99

92 604 09

92 604 09

0 00

0 00

6911

Cheltuieli cu impozitul pe profit

51 102.00

51 102 00

912 00

912.00

52 014 00

52 014 00

0 00

0 00 6911

TOTAL CLASA 6

7 163 416.94

7 163 416.94

753 747.34

753 747.34

7 917 164.28

7 917 164.28

0.00

0.00

704101

Venituri din B.F-P. Centrala

1 030 587 18

1 030 587 18

80 999 95

80 999 95

1 111 587 13

1 111 587.13

0 00

0 00 704101

704102

Venituri din BF.-PV Roșie

23 395 07

23 395 07

1 797 84

1 797 84

25 192 91

25 192 91

0 00

0 00 704102

704105

Venituri din B.F.-P. Brazda lui Novac

55 800 88

55 800 88

2 667.30

2 667.30

58 468 18

58 468 18

0 00

0 00 704105

704106

Venituri din B F.-P. Orizont

1 109 25

1 109 25

2.52

2 52

1 111.77

1 111 77

0 00

0 00 704106

704107

Venituri din B F.-P Chiriac

31 225.19

31 225 19

0.00

0.00

31 225.19

31 225 19

0 00

0 00 704107

704108

Venituri din B F -P Gării

85 418 34

85 418 34

2 968 91

2 968 91

88 387.25

88 387.25

0 00

0 00 704108

TOTAL CONT 70410

1 227 535.91

1 227 535 91

88 436 52

88 436.52

1 315 972 43

1 315 972 43

0.00

0 00

704140

Venituri B.F.-P Rovine

2.52

2 52

2.52

2.52

5.04

5 04

0 00

0 00 704140

704141

Venituri BF.-P Craiovita Big

183 375.33

183 375.33

12 173.13

12 173.13

195 548 46

195 548 46

0 00

0 00 704141

704143

Venituri din BF.-P Târg 1 Mai

716 486 18

716 486.18

37 506 33

37 506 33

753 992 51

753 992.51

0 00

0 00 704143

704145

Venituri din B.F-P. Ciuperca

9 750 85

9 750 85

204 99

204 99

9 955 84

9 955 84

0.00

0.00 704145

TOTAL CONT 70414

909 614 88

909 614 88

49 886 97

49 886 97

959 501 85

959 501 85

0 00

0 00

TOTAL CONT 7041

2 137 150.79

2 137 150.79

138 323 49

138 323 49

2 275 474 28

2 275 474 28

0 00

0.00

704201

Venituri din ACORDURI-PC

1 655 736 81

1 655 736 81

162 395 54

162 395 54

1 818 132 35

1 818 132.35

0 00

0 00 704201

704202

Venituri din ACORDURI-P V ROȘIE

104 379 21

104 379 21

6 858 61

6 858 61

111 237 82

111 237 82

0.00

0 00 704202

704203

Venituri din ACORDURI-TARG 1 MAI

154 382 54

154 382 54

17 379 92

17 379 92

171 762.46

171 762 46

0.00

0 00 704203

704205

Venituri din ACORDURI-P BRAZDA

128 612.77

128 612.77

7 966 81

7 966 81

136 579.58

136 579.58

0.00

0 00 704205

704206

Venituri din ACORDURI-P ORIZONT

25 465 53

25 465 53

208 40

208 40

25 673 93

25 673 93

0 00

0 00 704206

704207

Venituri din ACORDURI-P CHIRIAC

39 803 50

39 803 50

0 00

0 00

39 803.50

39 803 50

0.00

0 00 704207

704208

Venituri din ACORDURI-P GĂRII

28 950 50

28 950.50

19 104 39

19 104 39

48 054 89

48 054 89

0 00

0 00 704208

TOTAL CONT 70420

2 137 330 86

2 137 330 86

213 913.67

213 913.67

2 351 244 53

2 351 244.53

0 00

0 00

704210

Venituri din ACORDURI-P ROVINE

7 694 12

7 694 12

468 90

468.90

8 163.02

8 163.02

0 00

0 00 704210

704213

Venituri din ACORDURI-P CIUPERCA

116 241 64

116 241 64

9 693.37

9 693.37

125 935.01

125 935 01

0.00

0.00 704213

704215

Venituri din ACORDURI-P CV BIG

554 786.93

554 786.93

43 435 30

43 435.30

598 222 23

598 222.23

0.00

0.00 704215

704216

Venituri din ACORDURI - ACCES POARTA

33 865 40

33 865 40

2 941.16

2 941.16

36 806 56

36 806 56

0.00

0 00 704216

704218 Venituri din servicii prest -ABONAM PARCARE PC

5 840 41

5 840 41

2 563 06

2 563.06

8 403.47

8 403 47

0 00

0.00 704218

TOTAL CONT 70421

718 428 50

718 428 50

59 101.79

59 101.79

777 530.29

777 530.29

0 00

0.00

TOTAL CONT 7042

2 855 759.36

2 855 759.36

273 015.46

273 015 46

3 128 774 82

3 128 774 82

0 00

0 00

TOTAL CONT 704

4 992 910 15

4 992 910 15

411 338 95

411 338 95

5 404 249 10

5 404 249 10

0.00

0 00

7060100

Venituri din chirii-PIATA CENTRALA

869 770.53

869 770.53

87 066 42

87 066 42

956 836 95

956 836.95

0 00

0 00 7060100

7060200

Venituri din chirii-PIATA V ROȘIE

453 841 40

453 841.40

42 995 05

42 995.05

496 836.45

496 836.45

0 00

0 00 7060200

7060500

Venituri din chirii-PIATA BRAZDA

75 590 02

75 590 02

4 973.55

4 973.55

80 563.57

80 563.57

0 00

0.00 7060500

7060600

Venituri chirii-PIATA ORIZONT

84 539.78

84 539 78

7 605.16

7 605.16

92 144 94

92 144 94

0 00

0 00 7060600

7060700

Venituri din chirii- PIAȚA CHIRIAC

250.00

250.00

0.00

0.00

250 00

250 00

0 00

0 00 7060700

7060800

Venituri din chirii PIAȚA GĂRII

88 151.47

88 151 47

8 013.77

8 013.77

96 165 24

96 165.24

0 00

0 00 7060800

TOTAL CONT 7060

1 572 143 20

1 572 143.20

150 653.95

150 653.95

1 722 797.15

1 722 797 15

0 00

0 00

7061000

Venituri din chirii PIAȚA ROVINE

31 460 00

31 460 00

2 860 00

2 860 00

34 320 00

34 320.00

0 00

0.00 7061000

7061300

Venituri din chirii TÂRG 1 MAI

234 335 52

^pl4 335 52

24 472 00

24 472 00

258

258 807 52

0 00

0 00 7061300

7061500

Venituri din chirii PIAȚA CV BIG

72 795 90

72 795 90

7 034 76

7 034 76

79 830.66

79 830 66

0 00

0 00 7061500

TOTAL CONT 7061

338 591 42

338 591 42

34 366 76

34 366 76

372 958 18

372 958 18

0 00

0 00

TOTAL CONT 706

910 734 62

1 910 734 62

185 020 71

185 020.71

2 095 755 33

2 095 755 33

0 00

0 00

758.33

Alte venituri -DES TAXARE INV

623.75

623 75

2 018 24

2 018 24

2 641 99

2 641 99

0 00

0 0 0 758.33

75810100

Venituri majorări chirii PIAȚA CENTRALA

25 668 78

25 668 78

2 304 68

2 304 68

27 973 46

27 973 46

0 00

0 00 75810100

75810200

Venituri din majorări chirii PIAȚA V ROȘIE

14 392.82

14 392.82

723 02

723.02

15 115 84

15 115 84

0 00

0 00 75810200

75810500

Venituri majorări chirii -PIAȚA BRAZDA

362 13

362 13

0.00

0 00

362.13

362.13

0 00

0 00 75810500

75810600

Venituri majorări chirii PIAȚA ORIZONT

6 744.21

6 744 21

548.45

548 45

7 292 66

7 292.66

0 00

0 00 75810600

75810800

Venituri din majorări chirii PIAȚA GĂRII

1 364 04

1 364 04

68.19

68.19

1 432.23

1 432.23

0 00

0 00 75810800

TOTAL CONT 75810

48 531 98

48 531 98

3 644 34

3 644 34

52 176.32

52 176 32

0 00

0 00

7581200

Venituri din despag amenzi,penalit-NEIMPOZABILE

125.00

125.00

0.00

0.00

125.00

125.00

0 00

0 00 7581200

75814000

Venituri din majorări chirii PIAȚA ROVINE

425 41

425 41

0.00

0 00

425 41

425 41

0 00

0 00 75814000

75814100

Venituri din majorări chirii PIAȚA CV BIG

1 640 85

1 640 85

175.83

175 83

1 816 68

1 816 68

0 00

0 00 75814100

75814300

Venituri din majorări chirii TÂRG 1 MAI

13 386 45

13 386 45

377.20

377 20

13 763 65

13 763 65

0 00

0 00 75814300

TOTAL CONT 75814

15 452.71

15 452.71

553.03

553 03

16 005 74

16 005 74

0 00

0 00

TOTAL CONT 7581

64 109 69

64 109 69

4 197.37

4 197.37

68 307 06

68 307.06

0.00

0 00

7582

Venituri din donații si subvenții acordate

183.31

183.31

16.67

16 67

199 98

199.98

0.00

0 00 7582

758300

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE

15 198 55

15 198 55

338.03

338.03

15 536 58

15 536 58

0 00

0 00 758300

7586

Alte venituri din expl -DIF SIT LUCRĂRI CURTE

459 47

459 47

0 00

0.00

459.47

459 47

0.00

0 00 7586

7588101

Venituri din energie PIAȚA CENTRALA

105 220.62

105 220 62

11 763 84

11 763.84

116 984 46

116 984.46

0.00

0 00 7588101

7588102

Venituri din energie PIAȚA VALEA ROȘIE

5 838 60

5 838 60

1 061.76

1 061.76

6 900 36

6 900 36

0.00

0 00 7588102

7588105

Venituri din energie PIAȚA BRAZDA

25 779 12

25 779 12

3 124 32

3 124.32

28 903 44

28 903 44

0.00

0.00 7588105

7588106

Venituri din energie PIAȚA ORIZONT

2 286 96

2 286 96

106 08

106 08

2 393 04

2 393 04

0.00

0.00 7588106

7588107

Venituri din energie PIAȚA CHIRIAC

866 25

866 25

0.00

0.00

866.25

866.25

0.00

0 00 7588107

7588108

Venituri din energie PIAȚA GĂRII

126.00

126 00

24.96

24.96

150.96

150 96

0 00

0 00 7588108

TOTAL CONT 758810

140 117.55

140 117.55

16 080.96

16 080 96

156 198 51

156 198.51

0 00

0.00

7588120

Venituri din energie PIAȚA ROVINE

1 433.34

1 433.34

145.92

145.92

1 579.26

1 579 26

0.00

0 00 7588120

7588121

Venituri din energie PIAȚA CV BIG

21 313 14

21 313.14

2 489.28

2 489.28

23 802 42

23 802 42

0 00

0.00 7588121

7588123

Venituri din energie TÂRG 1 MAI

1 782.30

1 782 30

1 049 28

1 049.28

2 831.58

2 831 58

0.00

0 00 7588123

7588124

Venituri din energie P CIUPERCA

434.58

434.58

91.20

91.20

525 78

525.78

0.00

0.00 7588124

TOTAL CONT 758812

24 963 36

24 963.36

3 775 68

3 775.68

28 739 04

28 739 04

0.00

0 00

TOTAL CONT 75881

165 080 91

165 080 91

19 856.64

19 856 64

184 937.55

184 937.55

0.00

0 00

758820100

Venituri din majorări altele-PIATA CENTRALA

31 570 42

31 570 42

4 402 87

4 402.87

35 973.29

35 973.29

0.00

0.00 758820100

758820200

Venituri din majorări altele-PIATA V ROȘIE

1 198 81

1 198 81

20.38

20.38

1 219.19

1 219 19

0.00

0 00 758820200

758820500

Venituri din majorări altele-PIATA BRAZDA

541 41

541 41

65 40

65 40

606.81

606 81

0 00

0 00 758820500

758820600

Venituri din majorări altele-PIATA ORIZONT

448.72

448 72

1.15

1.15

449.87

449 87

0 00

0.00 758820600

758820700

Venituri din majorări altele-PIATA CHIRIAC

94.88

94 88

0.00

0 00

94 88

94.88

0 00

0 00 758820700

758820800

Venituri din majorări altele-PIATA GĂRII

842.91

842.91

312.51

312.51

1 155.42

1 155 42

0.00

0.00 758820800

TOTAL CONT 758820

34 697.15

34 697.15

4 802.31

4 802.31

39 499.46

39 499.46

0.00

0.00

758821000

Venituri din majorări altele-PIATA ROVINE

29.50

29.50

0.00

0.00

29 50

29.50

0.00

0.00 758821000

758821300

Venituri din majorări altele-TARG 1 MAI

3 263 02

3 263.02

250 43

250 43

3 513 45

3 513.45

0.00

0.00 758821300

758821400

Venituri din majorări altele-P CIUPERCA

258 78

258.78

37.38

37.38

296.16

296 16

0.00

0.00 758821400

Editat de OmmData

Craiova (c) 2006

Pagina:    11 din 12

758821500

Venituri din majorau altele-PIATA CV BIG

6 754 78

^0F6 754 78

391.37

391 37

w

7146 15

0 00

0 00 758821500

TOTAL CONT 758821

10 306 08

10 306 08

679 18

679 18

10 985 26

10 985 26

0 00

0 00

TOTAL CONT 75882

45 003 23

45 003.23

5 481 49

5 481 49

50 484 72

50 484 72

0 00

0 00

7588501

Alte venituri din exploatare-DESEU

322 390 30

322 390 30

30 217 84

30 217 84

352 608 14

352 608 14

0 00

0 00 7588501

7588901

Alte venituri din exploatare-APA

14 217 90

14 217 90

2 095 57

2 095 57

16 313 47

16 313 47

0 00

0 00 7588901

TOTAL CONT 7588

546 692 34

546 692 34

57 651 54

57 651 54

604 343 88

604 343 88

0 00

0 00

TOTAL CONT 758

627 267 11

627 267 11

64 221 85

64 221 85

691 488 96

691 488 96

0 00

0 00

766

Venituri din dobânzi

1 732 63

1 732.63

1 349 85

1 349 85

3 082 48

3 082 48

0 00

0 00 766

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor 11 801 64

11 801 64

275 12

275.12

12 076.76

12 076 76

0 00

0 00 7814

TOTAL CLASA 7

7 544 446.15

7 544 446.15

662 206.48

662 206.48

8 206 652.63

8 206 652.63

0.00

0.00

TOTAL:

78 176 491.80

78 176 491.80

7 943 585.24

7 943 585.24

86 120 077.04

86 120 077.04

4 517 053.17

4 517 053.17

8033

Valori materiale primite in păstrare sau custodie

2 098 20

0.00

0 00

0.00

2 098.20

0 00

2 098.20

0 00 8033

8034

Debitori scosi din activ, urmăriți in continuare

693 643 30

0.00

0 00

0 00

693 643 30

0.00

693 643 30

0 00 8034

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in

1 023 461.70

89 574 08

7 623.02

0 00

1 031 084.72

89 574 08

941 510 64

0 00 8035

803811

Bunuri publice in conces-TERENURI-PUBLIC

12 203 763 43

0 00

0 00

368 501 96

12 203 763 43

368 501 96

11 835 261 47

0 00 803811

803813

Bunuri publice in conces-IMOB CORP PUBLIC

15 622 928 34

0 00

0 10

0.00

15 622 928 44

0 00

15 622 928 44

0 00 803813

803814

Bunuri publice in conces-IMOB CORP PRIVAT

343 885 07

102 189.51

0 00

0.00

343 885.07

102 189.51

241 695 56

0 00 803814

TOTAL CONT 80381

28 170 576 84

102 189.51

0 10

368 501 96

28 170 576 94

470 691 47

27 699 885 47

0.00

TOTAL CONT 8038

28 170 576 84

102 189.51

0 10

368 501 96

28 170 576 94

470 691 47

27 699 885 47

0.00

TOTAL CONT 803

29 889 780 04

191 763.59

7 623 12

368 501 96

29 897 403.16

560 265 55

29 337 137 61

0.00

8071

Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE

23 616 54

0.00

584 975.23

128 737 64

608 591.77

128 737 64

479 854 13

0 00 8071

TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE

29 913 396.58

191 763.59

592 598.35

497 239.60

30 505 994.93

689 003.19

29 816 991.74

0.00

CONDUCĂTORUL UNITATII,

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
ÎNTOCMIT,