Hotărârea nr. 169/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 169


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 169

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 71903/2019, rapoartele nr.73047/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.73801/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                  7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                Nicoleta MIULESCU

ANEXA

la Hotărârea nr.169/23.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

LA R.A.T SRL

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Propuneri

An 2019

% 6=5/4 x 100

Estimări an 2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

55900

62964

113

64538

66216

103

103

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

55898

62961

113

64535

66213

103

103

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

29361

26470

90

27132

27837

103

103

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

2

3

0

3

3

103

103

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

53770

62216

116

63771

65429

103

103

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

53770

62166

116

63720

65377

103

103

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

14084

14764

105

15133

15527

103

103

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

3195

9828

0

10074

10336

103

103

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26541

32332

122

33140

34002

103

103

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

25171

30784

122

31554

32374

103

103

C1

ch. cu salariile

13

23956

28083

117

28785

29533

103

103

C2

bonusuri

14

1215

2701

222

2769

2841

103

103

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

182

200

110

205

210

103

103

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1188

1348

113

1382

1418

0

0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

9950

5242

53

5373

5513

103

103

2

Cheltuieli financiare

20

0

50

0

51

53

103

103

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2130

748

35

767

787

103

103

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden ți

27

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerci țiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1457

12637

0

2147

2560

17

119

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1457

12637

0

2147

2560

17

119

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

760

760

100

760

760

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

49

691

723

105

720

720

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2999

3481

116

3568

3661

0

103

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

0

0

0

0

0

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

81

87

108

90

92

103

103

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

962

988

103

988

988

100

100

9

Plăți restante

56

3587

3500

98

3400

3300

97

97

10

Creanțe restante

57

59

59

100

59

59

100

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ